(ואדנל ילינ )  תורבחל םאיווקר

םוקמ ותואל ונמדזהו ,רקוב יהיו ברע יהיו
ינשב דחא ונשגפו ,ברע יהיו רקוב יהיו
רקובה אוב דע ונרבידו ,הליל יהיו ברע יהיו
,רקוב יהיו
תיתימאה ,השדחה תורבחה לע ךכ-לכ ונחמשו
ךכ-לכ ונרכהו ךכ-לכ ונרבידו ,תרחא ריעל ונעסנו ברע יהיו
ךכ-לכ ונבהאו
עגמל אמצ דחא לכ היהו ,ןושיל ונכלהו ,הליל יהיו
ץורפל דחפמ ,דחא לכ היהו
םלועמ ועבקנ אלש תולובגה תא
ויבא דיל תחתמ ושאר םשש דליה ומכ יתייהו
,ףוטילל הווקתב
תיוויק ,ךנואמיצב התא םגש תרפיס כ"חא
ירבח ,קיחצמ ,אלפנ עובש היהו
ללכב ונייה הפיא הנשמ היה אלו
תעסנו
יתרזחו
תמלעתה ,תמלענו
(תודוהל רתומ רבכ וישכע)
יתבזכאתהו ,יתיכבו ,יתקעצו ,יתשפיחו
הנש יצח התייהו
תרזחו
,הובג ןונימב
,יתלבלבתהו
,םיקיחצמ ,םיאלפנ תועובש ויהו
ללכב ונייה הפיא הנשמ היה אלו
ןושיל ונכלהו ,הליל יהיו
ד - ר - פ - נ - ב
ךכ-לכ יתאמצו
ךלש עגמל
דחא לכ לש עגמל

דומעה תליחתל

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *