(םולשנב םתוי)  גולונומ

תורוזפ הפצירה לעו ,םימוריע תוריקה .ונממ תיצחמכ ספות להקה.סחיב ידמל ןטקו ,עובר רדחה
איה הרואתה .רבחתמו קרפתמה גוסהמ ,םידלי ינג לש תוינועבצו דואמ תולודג קיטסלפ תויבוק
."המב"-ה רבעל ןווכמה דדוב טייל-טופס רוקרז
ידימלתו ירומ - הירוחאמו הדיצמ .זכרמב הנושארה הרושב הבושי ךוניחה דרשמ םעטמ תנחובה
.ןורטאיתל המגמה
םע בשייתהל שגינ ינא .ילענ דע םיעיגמ וילושש טפורמו רופא ליעמב שובל ,ןורחא רדחל סנכנ ינא
.תנחובה לא הנופ ינא .רדחה זכרמל שגינו יתעד תא הנשמ ךא ,םידימלתה ראש.דואנ יל םיענ (די תציחל) ? ךמש המ .םתוי ימש .םולש ןכבו ,הא
םיכאוי ,ינחורה יבא .רצק אובמ לכ םדוק ,בוט... איה םויה תוארל תכלוה תאש הגצהה
.המדקה ךירצ דימת : םעפ רמא ,סוטאטס-ןופ
,הז עגרב .םיפוצ םתא םג (להקל) .תרקבמה םגו הפוצה ,_________ ,תאו ,ןקחשה ןאכ ינא
ךושמלו ,ךשפנ תא בבושל ,ךחור תא םיגעהל ,ךתוא רדבל ,ךתוא גנעל איה ייחב הדיחיה יתפיאש
.תוקד רשעב הז לכ - .םכתא םג (להקל) .והנשימל דחא יתלילע אישמ ףאב ךתוא
? הלא לכ תא השעאש יאדכ ךיא
: רוביד ידכ ךות ליעמה יסיכמ ףלוש ינא) .ילגנא לדרח ומכ ףירחו קיחצמ ,ןונש .םכחותמ היהא
,רדחה ללחב ץפקל חלוש ינא ותואש קיהבמו ריעז ימוג רודכ ,הדיצה ליטמ ינא ותוא ,ךורא ןיכס
סטרקוס תא ,הווסמב ,ךל טטצא .( תנזרוטמ הענכהב תרקבמל שיגמ ינא ותוא רוחש דרו ףוסבלו
תא םיאתא ,ןכ םא - ? םתוא תבהוא תא .רלדאו סופידא תא ,לאורגטנפו אוטנגרג תא ,ןורוד הרשו
.ךייתושירדל ימצע
,קעצאו קחצא .תועמד ליזאו ישאר תא ןיכרא ינא
.(םייפקשמ גוז תונידעב ריסמ ינא) שיגר היהא
ךושמא .לילכ רסמתא.םעפ רמא ,ינחורה יבא ,יקסבאלסינטסש ומכ שממ ,תומדה םע ההדזא
.ןויצ יל ינתת, םאדאמ ,תאו - !ווווא ,ןכ ,חנגא ,קעצאו ,ףוחדאו
המב ,םיצורע 16-ב הקיסומ ,םינוויכ השימחב הרואת .תרדהנ הרואפתל גאדא
(תרבוג תובהלתהב)
יריתסתו המידקמ יבשת תא .העשל יתבוהא ,ךרובע ידמ בוט היהי אל רבד םוש .תבבותסמ
.איצוי אל ץויצ ,תורילוח ,םכמ דחא ףאו ,םלוכל
םג
(תולצנתהב) ,דעור ,המיא הכומ דבע .דחפא ,דחופ .דחפא ינא .הענכהב ךתוא תרשא ינא
אל ינא !יתחכש טסקטה לכ תאו הלעי ךסמה ! םייכרב קיפ יל שי ,קחשל לוכי אל ינא ,דעור ילוק
!! יב ילכתסת לא (רדחב ץצורתמ) ! יב לכתסת ,ןויצה תא דירות איה ! רתוי לוכי
חטשהש קודבל ידכ בנראכ תוריהזב ישאר תא םירמו ,תויבוקה תחא ירוחאמ רותסמ אצומ ינא)
. (דומעלו בושל תואינ ינא ףוסבל .יקנ
.וילש ינא
ולכתסת םתא .ןידע רסמ םע דואמ הנידע הגצה היהת וז ,תונידעב רבדא .םולח ךותמ קחשא ינא
יבשחת ךכ רחא .הדיסח ומכ הנידע ,הצוחה יפפוטתו תונידעב םייפכ יאחמת תא ,םיעוגר ,הילע
.ןתוא ןיבמ ינא .םירותפכ םע תונידע תובשחמ
תא - ךיגיגה תא - ! םהב עוגפל זעא אל - ךייתושגר תא ,ךייתובשחמ תא ריכמ ינא .ךתוא ןיבמ ינא
.הת התוש תא הבש ךרדה תא ןיבמ ינא ,תכל קיחרהל יל ישרת םאו - ךלש םיילענה
,ןוימד יריצי .םלוכ םישוע ךכ - רתויב םיסומכה ירקש תא ךל רפסא .יפויה הז , יתוא יניבת תא םג
.יסחי לכהש םעפ רמא ,ינחורה יבא ,ןייטשנייא
(ימצעל ךייחמ) .ךל לכה - םיבזכו תוידב
םושרל ידכ גולונומה ףוסל הכחמ תא וישכע רבכ ,יאדו ,ןכ .המיכסמ תא (תופירחב) תנהנהמ תא
.םוטמיט הזיא .יתוא ילטקתשכ ךל היהיש גונעתל הקושתמ תטטור תא .שמחו םישש ,רמאנ ,יל
ילכתסת לאו ? תלטק רבכ םינטרגנייו קיציא המכ ,ךוניחה-דרשמ-דסחב תטפוש ,ךמצע לע ילכתסת
רתוי תצק קר
(הבשחמ רחאל) .ךלש הזל םימ תופיט יתשכ המוד תיב יל היהי לדגאשכ ! הככ ילע
.הפי
,השקבב ,טייל-טופס .להקל םינפה .ךכ ,הנה .אסכה ןמ יפוסניאה ךדסחב ימוק ,ידיילימ ,השקבב
! ירבד וישכע
(םילגר בלשמו וילע בשייתמ ,תוריהמב האסיכ לא דעוצ ינא) .ןייוצמ .םייניעל רשי
רפסה תא ונקדב ,יתריבג ,ןכבו (ןטקה סקנפב םשור) ! שגרב רתוי ! ףוג תפש - ! להקל שאר - ? ונ
.42 ךל ןתינ .הרשי תיוז הניא ויתוניפמ תחא ףא ונירעצלו רתויב םיקיודמה םילגרסב ונל תחלשש
.תבשל הלוכי תא
(תונידעב) ! םולש


! תאש יסלק להק הזיא
וא ,שקב הלוק התוש וא ,תנשעמ אל תא .ךתוכזל ףקזיי הז .תיסומינ תא
(ןחובו קחרתמ)
.הנכומ תא .דואמ הפי .ףאב תטטחמ ךתוא יתספת אל ןיידעו ,תחכחכמ


,ךכיפל
,יתוברו יתוריבג
וז הגצה שידקהל ינירה
._____________םאדאמ ,הרקיה יתנחובל
.ידנש םרטסירט - ינחורה יבאלו


! הגצהה ליחתת
(ףכ תואיחמ יתש)

- ףוס -


םתויל בותכ

דומעה תליחתל

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *