Make your own free website on Tripod.com
ระบบการเมืองของไทย
 

     หลักของระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยที่สำคัญ ได้แก่
     

1. หลักความเสมอภาค หมายถึง ความเท่าเทียมกันของคนในสังคม
2. หลักสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ สิทธิ หมายถึง อำนาจหรือประโยชน์ของบุคคลซึ่งกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคล  ซึ่งเป็นประชากรของรัฐ เสรีภาพ หมายถึง โอกาสที่บุคคลเลือกปฏิบัติได้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนมากที่สุด  โดยจะถูกควบคุม น้อยที่สุด

3. หลักนิติกรรม หมายถึง การยึดถือกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์กติกาของประเทศ เท่ากับทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
4. หลักการยอมรับเสียงส่วนมาก การใช้เสียงข้างมากจะต้องไม่ กระทำ เพื่อ ไปละเมิดสิทธิของเสียงส่วนน้อย
5. อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือการปกครอง โดยรับความ ยินยอมจากประชาชน
6. หลักแห่งการใช้เหตุผล รูปแบบของการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย

รูปแบบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการ
1.เผด็จการอำนาจนิยม ระบบเผด็จการแบบนี้มีความมุ่งหมายที่จะควบคุมสิทธิ และเสรีภาพทางการปกครองของประชาชน เป็นสำคัญ แต่ผู้ปกครองอาจยอมให้ประชาชนมีเสรีภาพทางสังคม เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา  สิทธิในครองครัว และเสรีภาพในการดำรงชีวิตส่วนตัว
2. เผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม มีความมุ่งหมายสำคัญที่ต้องการควบคุมการดำเนินการต่าง ๆ ของประชาชน ทั้งด้านการเมือง   เศรษฐกิจ และสังคม

 

 
Design by..Imayza You can contact me at : imayza@hotmail.com