Hemsidan
Historia

Karl XII:s död: inledning till vittnesmålen

 

Den anonyma berättelsen

Då Hans Maije:tt Konungen ifrån hufvudqwarteret i föllje mäd GeneralAdjutanten Siccer, Knut Posse, ock flere till tranchéen uti sin hytta annkom war klockan ungefähr 3 efftermiddagen. Här mötte General Major Schwerin, Maigrett och Kaulbars, sedan Hans Maij:tt hade befalt om en ny linies uthdragande, gieck han ifrån hyttan, med nådig befallning, att General adjutanten Kaulbars skulle följa honom till faux attaquen hwarest 50 man woro commenderade att arbetta ok hugga i Stenarne på det Fienden motte draga alla skott dit åht. Effter nogon liten hwila begaf Hans Maij:tt sig till tranchéen emellan Gyllenlöw och Staden, hwarest dhe för omtahlte herrar åther mötte. Som nu Hans Kongl. Maij:tt hade befalt att den nya linien skulle till 30 ahl:rs uttdragas, förestälte öfwl. Maigrett om icke Hans Maij:tt icke skulle behaga att man först begynte mäd 15 ahlnars arbette ty dymedels kunde man förekomma att fienden icke så hastigt blefwe så hastigt arbettet warse, samt spardes mycket folk, män som Hans Maije:tt härtill icke fant nog skiähl, begyntes mäd arbettet och skantzkorgars uppsättjande, effter nogot förlopp kastades ifrån Staden icke langt ifrån Hans Maj:tt nogra bomber och däreffter nogra lysande eldar hwareffter alla skott ifrån Öfwerberg ok staden rättades på oss så att alla drufwhagel slogo uti ock öfwer tranchéen under denna mykna Eld och siutande kunde man see wackterna opå Wallen, Hans Maij:tt, som alt detta wille taga alt detta i närmare ögnesikte befalte mig att holla honom under armarna, då han upsteg nogot på den nyss upkastade tranchéen ell. wallen, män som jag hwar gång Canonen låssades ifrån Öfwerberg släpte handen effter sank Hans Maij:tt alltid så långt neder att han war betäkt, hwarwid jag wäl gjorde mina underdåniga forestallningar, då Hans Kongl. Maij:tt siälf slog hål i wallen mäd sin foth, och således giorde sig fotfäste så högt att Hans Maij:tt kunde ligga med armarne på wallen, ock som Hans Maij:tt war wid gott lynne, tahltes om allehanda saker. General Maj: Swerin hade i medlertid tillika mäd dhe öfriga wakthafwande mäd dhe öfriga wakthafwande samt General Adjutanten Sicker begifwit sig nogot längre till höger i tranchéen att observera fiendens mouvement, då åther ifrån Oberberg begyntes mäd mycket skiutande, och widh 4de Canonskottet hörde jag slaget på Hans Maij:tts hufwud så starkt, som man kan slå mäd tu finger i handen, warpå Hans Maij:tt genast sank neder så långt att wanstra handen kom under hufwudet, och hördes ingenting widare än rakling i halsen, som aff blodet förorsakades, bägge blefwo wi bestörte och häpne, då wi såge detta olyckel. fallet som skiedde wid pass kl. 9 om afftonen, straks effter kom Gen: Major Schwerin, Siccer, Knuth Posse och dhe öfrige wackthafwande, då wi blefwe ense holla dödtzfallet hemligt, konungen under nambn aff en Artilleri Leutnant blefw lagd på en båhr och på deth han icke under wägen skulle igen kiännas, sattes honom Siccers perruque och hatt på och således fördes till Stora Batteriet att där under bevakning hollas, till däss ordres ifrån Fältmarskalken Mörner kunde ankomma, hwarest lijket skulle bäras, då effter nogot förlopp Fält Marskalken befallning ankom, att det kungel. liket skulle bäras till hufwudquart[er]et. 


Källa: Bring, S., Bidrag till frågan om Karl XII:s död // KFÅ. - 1920, s. 196-255

Noter:

Denna anonyma berättelse är ett på flera sätt märkligt vittnesmål. Författaren namnger sålunda flera av de närvarande officerarna, inklusive Kaulbars. Längre fram antyds att bara Maigret och författaren var närvarande då kungen blev träffad. Vilket, om man får tro Maigrets berättelse, skulle betyda Kaulbars.

 

Hur har författaren burit sig åt då han, stående på löpgravens botten, lyckades höja och sänka Karl XII hållandes denne under armarna? I berättelsen har ursprungligen stått "fötterna", vilket verkar mera rimligt.

 

De talrika dubbleringarna av vissa ord tyder närmast på att det handlar om en slarvigt gjord avskrift eller översättning. Det är också svårt att se hur berättelsen kan tillskrivas Burguer, för så vitt man inte är beredd att underkänna Maigrets brev som vittnesmål..

 

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: 2003-06-15 21:00