TT Xuan Tan-Ty 1

Home Thuyet Phap TTDongChanh99 Tho, Van ... Hoi Vien Gia Dinh Phat-Tu English Sutras Diem Sach Book Review Dharma Talks Diem Bao NEFBA Feedback Our Members Our Activities Ngoai Dien Kinh Tieng Viet Sinh Hoat Hoi PGDBF Tin Tuc Phat-Giao

 

Li Tha,

Knh tha quy Bac, quy phu huynh, quy ong hng, quy Anh Ch Huynh Trng, cung cac Anh ch oan sinh Gia nh Phat T trong thanh pho Jacksonville va vung phu can,

Vi tam nguyen c em anh ao vang gieo rac en bat c ni nao con ngi can en, chung con Ban huynh trng va oan sinh Gia nh Phat T Hai c xin ra mat ban tin au tien trong dp tet Nguyen an nham muc ch pho bien nhng sinh hoat Gia nh Phat T (GPT) chung con trong thi gian qua. Phan ln la nhng thanh tch tu hoc chung con at c. Chung con xin dang tang mon qua cao ep nay en tat ca quy Bac, quy phu huynh, quy ong hng, quy huynh trng va oan sinh trong dp xuan 2001.

Du i song cua moi ca nhan, t huynh trng en oan sinh, trong GPT Hai c rat ban ron, song chung con khong quan ngai em tat ca nhiet huyet cua tuoi tre e xay dng GPT a phng.ngay cang tien bo. Tat ca chung con, nh nhng mam non ang tm anh sang e vn len, cha hoi u nhng kinh nghiem can thiet e tao dng mot ban tin co ay u ca noi dung va hnh thc. Nhng y thc c s can thiet cua van e thong tin, ban huynh trng chung con a day len phong trao viet bao va lam bao thng xuyen e tao ieu kien cho oan sinh co c hoi nghien cu ve Phap phap va ong thi trau luyen ngon ng tieng Viet.

Tinh than cua chung con du co u, nhng chac chan se vng nhieu thieu sot trong bc au lam bao. S ong gop cua quy Bac, quy phu huynh, quy ong hng, quy huynh trng va oan sinh la mot khch le to ln triong viec xay dng GPT chung con ln manh. Chung con xin thanh knh ghi nhan tat ca nhng li gop y cua moi ngi e hoan thanh nhng ban tin co pham chat cao ve noi dung va hnh thc trong tng lai.

Nhan dp xuan ve, toan the huynh trng va oan sinh GPT chung con xin knh chuc quy Bac, quy phu huynh, quy ong hng, quy huynh trng va oan sinh mot nam mi an khang thnh vng, tam bo e thng tinh tan.

Ban Bien Tap

GPT Hai c

 

Vai Net ve Gia nh Phat T Hai c

Nguyen Hoa, Nguyen Khoi

 

Knh tha quy Bac, quy phu huynh, va quy ong hng,

Nhng gng mat that hien lanh, trong sang vi mau ao lam ong phuc ngay moi ngay ong them ni san chua Hai c. Cach ay hn hai nam, chung con, nhng huynh trng ang tap s, cha biet chi ve Gia nh Phat T va muc ch sinh hoat Gia nh Phat T. Nh s ch ao tai tnh cua Hoa Thng Thch Tr Chn, Co van giao hanh Gia nh Phat T, s giup , on oc nhiet tnh cua Ban Tr S Chua Hai c, nhat la s quan tam nhiet tnh cua Bac s hoi trng, chung con a em het tai nang thanh lap mot Gia nh Phat T tai chua Hai c, va lay ten la Gia nh Phat T Hai c, va la thanh vien cua Gia nh Phat T Mien To Lien. Chung con xin trnh bay qua trnh thanh lap va sinh hoat cua Gia nh Phat T Hai c trong thi gian qua.

I/. QUA TRNH THANH LAP GIA NH PHAT T HAI C

Thang 05 nam 1999, ket hp s ch ao cua Hoa Thng co van giao hanh va s ong vien, tai tr cua ban quan tr Chua Hai c, mot so anh ch em trong hoi Phat Giao Hai c a tnh nguyen tham gia d trai huan luyen A-No-Ma-Ni-Lien do ban Hng Dan GPT Mien To Lien to chc tai Pensacola. Sau bon ngay hoc va hanh ni at trai, tat ca cac Anh Ch huynh trng, Le c Hung, Le nh Yen Phu, Le Th HongThu, Nguyen Danh Khoi, Nguyen Danh Hoai, Ho Mai Xuan ao, va Tran Th Bch Van a trung cach lan trai huan luyen Huynh Trng.

Sau lan chia tay vi cac anh ch Huynh Trng tai Pensacola, chung con, nhng Huynh Trng trung cach trai A-No-Ma-Ni Lien a bau ra mot ban hng dan tam thi va thanh lap mot Gia nh Phat T tai Chua Hai c sau nhng tuan tham gia trai huan luyen. Tuy so oan sinh luc ay con rat khiem ton, nhng tinh than to chc cua cac Anh Ch em huynh trng va oan sinh rat cao. Cac Anh Ch H.T a trao truyen tat ca nhng g hoc hoi ni at trai cho cac em oan sinh. Tnh cam gia huynh trng va oan sinh that gan gui, thng yeu giup nhau, cung nhau tu hoc va lam viec Phat s.

Tam thang tng bc i vao on nh, Gia nh Phat T Hai c chnh thc lam le ra mat ngay 02 thang 02 namn 2000. Buoi le that trang nghiem, co s chng minh cua Hoa Thng Co Van giao hanh, s tham gia cua cac anh ch huynh trg Mien To Lien, cac Bac trong Ban Tr S Chua Hai c, cac phu huynh, cac ong hng, va tat ca huynh trng va oan sinh hai Gia nh Phat T Tam Chanh va Hai c.

 

II/. CAC THANH TCH GPT HAI C A LAM TRONG THI GIAN QUA

A. Chng trnh sinh hoat trai huan luyen Huynh Trng va trai hop ban vi cac n v gia nh lan can.

Tuy mi thanh lap, nam 1999 gia nh a to chc trai hop ban vi cac gia nh Tam Chanh, Deu e tai chua Hai c. Qua trai hop ban cac Anh ch huynh trng va oan sinh gia cac gia nh a trao truyen, hoc hoi them ve cong tac to chc Gia nh Phat T, va mang lai that nhieu niem vui, ky niem trong lan gap nhau.

Cung nam 1999, gia nh a c mot so anh ch huynh trng tham gia ai hoi Huynh trng Mien To Lien tai Greensboro, North Carolina.

Thang 06 nam 2000, vi s ho tr cua Ban Tr S Chua Hai c, ban Huynh trng Mien To Lien a m trai huan luyen Loc Uyen & A Duc tai Chua Hai c. Mot lan na, cac anh ch huynh trng them mot c hoi tot e trau gioi nghe Huynh trng tai a phng. Ket qua chng trnh trai thanh cong tot ep. n v Hai c co hai Huynh trng trung cach trai Loc Uyen, va bon Huynh trng trung cach trai A Duc.

B/. Cac cong tac Phat S a lam

1. Sinh hoat trong giao hoi Phat giao

Cac anh ch Huynh trng va oan sinh luon tham gia tch cc cac cong viec trong chua, nh ve sinh, trat t va cac viec linh tinh khac.

Chung con luon hp tac vi cac Bac trong ban tr s lam nhng cong viec can thiet trong cac ngay le ln va nhng ngay co Thay ve thuyet phap tai chua.

To chc cac lp Phat hoc cho Huynh trng va oan sinh trong Gia nh Phat T Hai c.

To chc van nghe quan chung trong dp mng tet Nguyen an theo truyen thong dan toc vao moi nam.

To chc thng xuyen cac gi day tieng Viet hang tuan cho cac em cha biet tieng Viet hoac muon hoc them tieng Viet.

2. Sinh hoat ngoai pham vi Chua (cong tac xa hoi)

Tham gia cac ngay le, ky niem ln do cong ong Viet-nam tai Jacksonville to chc.

Tham gia van nghe tet cong ong ngi Viet hang nam.

Tham gia van nghe ngay ky niem thanh lap quan oi Viet Nam Cong Hoa do hoi cu quan can chnh to chc.

Tuy to chc Gia nh Phat T chung con con tho thien, nhng cac huynh trng va oan sinh luon trong tinh than t giac cao, t ren luyen cho mnh tinh than Bi-Tr-Dung, e ngay cang ln manh hn. Hien nay so oan sinh a gia tang kha nhanh chong vi tong so huynh trng va oan sinh la 56, trong o co 30 oan sinh thanh thieu va 26 oan sinh trong nghanh oanh vu.

Vi s giup cua quy Bac, quy phu huynh, quy huynh trng, ban huynh trng va oan sinh chung con nguyen em tat ca tai nang cua tuoi xuan xay dng mot to chc Phat T ngay cang vng manh e khong phu long ch mong cua quy Bac, quy phu huynh, va e cho chnh mnh c tr thanh nhng Phat T chan chanh co li cho ao phap va cho dan toc.

 

 

SAU YEU CAU CHO VIEC HOC TOT

Dieu Ngoc, Hong Thu

1. Vach ke hoach: Hoc tap va lam viec co he thong. Nghien cu ieu g nen lam trc, ieu g nen lam sau. Neu ban bo ra 1 gi e vach ke hoach se tiet kiem c gi khi thc hien no.

2. Hoc vao luc ban cam thay co li nhat cho mon hoc: Neu o la bai giang van, ban hay hoc ngay sau khi khi giang bai. Neu o la bai hoc thuoc long hoac tra li cau hoi, hay hoc trc khi len lp. Sau khi nghe giang, ban hay xem lai, chon lai va to chc ghi chep. Trc khi tra li bai mieng, ban dung th gi e hoc thuoc bai, xem lai cac d kien (nhat la oi vi cac mon XH), chuan b cau hoi cho bai cu. Viec at cau hoi la mot ky thuat tot e giup ao sau van e va chon ra cac phan ban can nghien cu them.

3. Hieu ro cac ghi chep; Tm ra cac y tng quan trong ma thay co a nhan manh. Lu y cac t "cho nen, v vay" va "chu yeu", "ieu quan trong" ma thay co a tom tat.

4. Hoc mot cach chu ong ch khong thu ong: Khong nen oc i oc lai mot cau nh vet, Hay dung nhieu giac quan khi hoc. Co gang cho au oc ban nhn thay c.

a. S dung am thanh: oc cac ch to giong va lang nghe chung.

b. S dung s lien tng: Lien tng ieu g ang hoc vi ieu g quan trong co lien quan.

5. Ghi chu can than: No se oi hoi ban suy ngh theo loi phan tch. Ghi ngan, u d lieu se tot hn la viet tat ca moi ieu ghi c v ban khong con thi gian e phan tch roi tong hp lai.

6. Luon hoc tai ban: Thai o nay chuan b cho ban ca hai u the tr tue lan the hnh. Khong c nam dai tren ging e hoc bi ban se ngu quen luc nao khong biet. Lau dan nam hoc se tao thoi quen li bieng.

 

Xem tiep  Trang 2      Trang 3 

Tr ve  Trang Bao Ch GPT

Up TT Xuan Tan-Ty 2