Khoa Tu Hoc Chua Nhu Lai thang 7 nam 2001

Home Thuyet Phap TTDongChanh99 Tho, Van ... Hoi Vien Gia Dinh Phat-Tu English Sutras Diem Sach Book Review Dharma Talks Diem Bao NEFBA Feedback Our Members Our Activities Ngoai Dien Kinh Tieng Viet Sinh Hoat Hoi PGDBF Tin Tuc Phat-Giao

 

GIAO HOI PHAT GIAO VIET NAM THONG NHAT HAI NGOAI TAI HOA KY

VAN PHONG II VIEN HOA AO

CHNG TRNH KHOA TU HOC

CUA TONG VU HOANG PHAP

TAI CHUA NH LAI, DENVER, COLORADO

Ngay 05, 06, 07 va 08 thang 7 nam 2001

Khoa Tu hoc se c to chc vao cac ngay th Nam, th Sau, th Bay va Chu Nhat 05, 06, 07 va 08 thang 7 nam 2001, di s bao tr cua Cong ong Phat Giao chua Nh Lai. Khoa Tu Hoc c at di s chng minh cua ch Ton Giao Pham va hng dan cua Ban Giao Tho giau kinh nghiem. Hoc vien khong nhng ch hanh tr cac mon Thien, Tnh, Mat ma con co nhng gi thnh phap toa am, sam hoi e tieu tr nghiep chng, Qua ng vi nghi thc Tu Bat Quan Trai ac biet hoc vien con c song tron ven trong nhng sinh hoat truyen thong cua thien mon nh Ho canh, Cong phu khuya, le sam.

Xin lien lac vi van phong Tong Vu Hoang Phap: Tel & fax (303) 936 4630 hoac ao hu Nh Khai, Nh The: Tel (303) 935 8231, e ghi danh va biet them chi tiet.

SCHEDULE OF THE BUDDHISM STUDY AND PRACTICE AT NHU LAI TEMPLE

ON THE 05, 06, 07 AND 08 OF JULY 2001

THI GIAN

TIME

E TAI TU HOC

STUDY - PRATICE

GIANG S HNG DAN

INTRUCTOR

Th Nam 05-07-2001

3:00 PM 5:00 PM

Hoc vien te tu

Thu tuc nhap Khoa Tu Hoc

Everyone present and entrance procedure

 

5:00 PM 6:00 PM

Dc thc - Dinner

 

7:00 PM 9:00 PM

Dharma study

T .T Thch Vien Ly

10: 00 PM

Ch tnh Resting time

 

 

   

Th Sau 06-07-2001

5:00 AM

Thc chung Wake up

 

6:00 AM

Cong phu sang

Reciting Sutras and meditation

Hai Chu Khong Nhat &

Nhat Hai

7:00 AM

iem tam - Breakfast

 

8:00 AM 10:00 AM

Dharma study

T.T Thch Van am

10:00 AM 10:30 AM

Giai lao Break time

 

10:30 AM 12:00 PM

Dharma study Phat Giao Nga My

GS Tran Quang Thuan

12:15PM 1:30 PM

Ngo trai vi nghi thc Qua ng

Formal lunch in the Buddhist tradition

H.T Thch Chanh Lac

2:00 PM 3:30 PM

Bai sam

H.T Thch Chanh Lac

3:30 PM 4:00 PM

Giai lao Break time

 

4:00 PM 6:00 PM

Dharma study - Nghiep

T.T Thch Giac ang

6:00 PM 7:00 PM

Dc thc - Dinner

 

7:00 PM 8:00 PM

Khai Mac Khoa Tu Hoc Opening celebration

(co Chng Trnh rieng)

 

8:00 PM 9:45PM

Van Nghe

Do GPT Nguyen Thieu va hoc vien cac ni trnh dien)

 

10:00 PM

Ho Canh

Reciting Sutras and meditation

 

10:30 PM

Ch tnh Rest time

 
     

Th Bay 07-07-2001

5:00 AM

Thc chung wake up

 

6:00 AM

Cong Phu sang

Reciting Sutras and meditation

S Co Tnh Thng

7:00 AM 8:00 AM

iem tam - Breakfast

 

8:00 AM -9:45 AM

Dharma study

H.T Thch Thang Hoan

9:45 AM 10:15 AM

Giai lao Break time

 

10:15 AM 11:45 AM

Dharma study Nikaya A Ham

T.T Thch Nguyen Sieu

12:15 PM 1:30 PM

Ngo trai vi nghi thc Qua ng

Format lunch in the Buddhist tradition

H.T Thch Chanh Lac

2:00 PM - 6:00 PM

Thuyet Trnh & Hoi Luan

G.S Vo Van Ai,

Nha Van Y Lan

6:00 PM 7:00 PM

Dc thc - Dinner

 

7:00 PM 9:00 PM

Thuyet Phap Dharma Study

Phap s Thch Giac c

9:00 PM 9:30 PM

Giai lao Break time

 

9:30 PM

Ho Canh

Reciting Sutras and meditaion

 

10:00 PM

Ch tnh Rest time

 

Chu Nhat 08-07-2001

5:00 AM

Thc Chung Wake up!

 

6:00 AM

Cong Phu Sang

Reciting Sutras and meditation

Hai Chu Khong Nhat &

Nhat Hai

7:00 AM 8:00AM

iem Tam Breakfast

 

8:00 AM 10:00 AM

Toa am Dharma discusion

Ch Ton c

10:00 AM 10:30 AM

Giai lao Break time

 

10:30 AM 11:30 AM

Be Mac Closing Rituals

(Co chng trnh rieng)

Ch Ton c

ac Biet nhan Khoa Tu Hoc nay co to chc:

- Le The Phat luc 5 gi chieu Th T ngay 04 thang 7 nam 2001.

- Truyen Tho Gii Thc Xoa Ma Na, Sa Di va Sa Di Ni luc 9 gi sang Th Nam ngay 05 thang 7 nam 2001.

* Chng trnh co the thay oi tuy theo hoan canh

 

THANH QUY

 

e bao tr tam Bo e vo thng nham li ch cho mnh va cho ngi, knh xin quy hoc vien hoan h lu y nhng ieu quan yeu sau:

1. Hay buong bo moi viec e tam c tnh lac va luon nh mnh la mot hanh gia ang hanh tr nhng Phap mon mau nhiem, co kha nang an nh tam thc va giai thoat moi kho au he luy cua mnh va cua ngi.

2. Ton knh ch Tang va nhng bac trng thng, hoa ai vi nhng ngi tre tuoi, dung phap luc hoa e c x vi moi ngi, moi gii.

3. Tri nhan le vo thng kho khong va vo nga cua van phap e no lc tinh tan tu hoc, hau at c cong hanh t li, li tha theo ly tng cao vi cua Bo tat ao.

4. Dung tam ai t bi e cu muon loai; lay tue giac sieu viet e oi tr vo minh, khat ai; ap dung long nhu hoa nhan nhuc e khuat phuc chng duyen, phien nao.

5. Gi cho tam nghiep (than, khau, y) luon c thanh tnh; noi nang nho nhe, trng dng tn tam, trang nghiem phc hue va oan tr nghiep chng; khi bc vao giang ng, ien Phat, Thien ng, tranh gay nhng tieng ong on ao, tuyet oi khong ban chuyen th phi, the s.

6. Cham chu lang nghe, t duy can trong, dung tam hanh tr nghiem mat e viec tu hoc c thanh tu vien man.

7. Xin theo ung gi giac chng trnh tu hoc va nhac nh nhng ban ong tu thc thi quy luat cua khoa tu hoc.

THONG BAO

Khoa Tu Hoc va chng trnh Hoi Luan ve 

Li Keu Goi cho Dan chu Viet Nam cua Hoa Thng Thch Quang o.

----------0----------

 

    Khoa Tu Hoc Th 2, nhiem ky III cua Tong Vu Hoang Phap Giao Hoi Phat Giao Viet Nam Thong Nhat Hai Ngoai Tai Hoa Ky Van Phong II VH, c to chc tai Chua Nh Lai, tru s cua Tong Vu vao cac ngay 05, 06, 07 va 08 thang 07 nam 2001. Khoa Tu hoc nay la mot trong nhng khoa tu hoc ln nhat t trc en nay tai Hoa Ky c s chng minh va hng dan cua tren 30 Ch Ton Giao Pham.

    Nhan dp nay, Tong Vu Hoang Phap cung se to chc mot buoi Hoi Luan ve Li Keu Goi cho Dan chu Viet Nam cua Hoa Thng Thch Quang o vao luc 02:00 PM, ngay th Bay, 07 thang 07 nam 2001, tai:

Chua Nh Lai

2540 W. Iliff Ave.

Denver, Co 80219

Tel & Fax (303) 936 - 4630 Hoac (303) 935 - 8231

    Hai Thuyet Trnh Vien cua buoi Hoi Luan nay la Giao S Vo Van Ai, Chu tch Uy Ban Bao Ve Quyen Lam Ngi Viet Nam kiem Giam oc Phong Thong Tin Phat Giao Quoc Te, C quan Thong Tin va Phat Ngon Vien cua Vien Hoa ao Giao Hoi Phat Giao Viet Nam Thong Nhat va nha van Y Lan.

    Knh mi quy Phat t ve tham d Khoa Tu Hoc tren, ong thi knh mi quy Nhan s, cac Hoi oan, to chc Cong ong Ngi Viet khap ni va quy c quan truyen thong bao ch en tham d buoi Hoi Luan e cung cat li keu goi Dan chu cho Viet Nam.

 

PHIEU GHI DANH THAM D KHOA TU HOC

 

So Th T

PHNG DANH

PHAP DANH

A CH

IEN THOAI

1

2

3

4

5

 

Xin c ghi danh tham d Khoa Tu Hoc Do Tong Vu Hoang Phap tai:

CHUA NH LAI

(To chc vao nhng ngay 5, 6, 7 va 8 thang 7 nam 2001)

 

Ngay gi en a iem Tu HocAM/PM, ngay.thang.nam 2001

Chuyen bay soᅅ..Hang hang khong

i t phi trng.

Ngay tr veAM/PM, ngaythang..nam 2001

Chuyen bay soᅅ..Hang hang khong.

Ten phi trng

 

ieu kien c tru:

 

Can c on

 

Can cho c tru

 

Co phng tien rieng

 

Co cho c tru rieng

 

Knh xin quy hoc vien hoan h ghi danh va gi Phieu nay ve Van phong Tong Vu Hoang Phap:

2540 W.Iliff Ave., Denver, Co 80219

Tel/Fax: (303) 936-4630

Email: giaohoi@tongvuhoangphap.org

 

Hoac trc tiep lien lac vi ac uy Tong Vu Hoang Phap:

.H : Nh Khai, Nh The

Tel: (303) 935 - 8231

Ghi chu: Viec an hoan toan mien ph; neu hoc vien muon tch luy cong c xin tuy h cung dng.

Hoc vien nao muon c tru tai khach san, moi ph ton xin t tuc

Xin mang theo tui ngu (sleeping bag) khi ve tham d khoa tu hoc.

[Tr Ve Trang Tin Tc Phat-Giao] [Xem Tin]