TT Phuoc Vien

Home Thuyet Phap TTDongChanh99 Tho, Van ... Hoi Vien Gia Dinh Phat-Tu English Sutras Diem Sach Book Review Dharma Talks Diem Bao NEFBA Feedback Our Members Our Activities Ngoai Dien Kinh Tieng Viet Sinh Hoat Hoi PGDBF Tin Tuc Phat-Giao

Thng Toa Phc Vien gi th cho Manh, Khai
(Bao Ngi Viet)


TT Phc Vien gi th cho Manh, Khai: Dung Phat Giao lam cong cu chnh tr li nhat thi nhng che o se o

HUE 27-7(NV).- Mot thng toa tai Hue va gi th en cac lanh tu Ha Noi canh bao rang che o CSVN se sup o neu ho
s dung Phat Giao nh mot cong cu chnh tr. Bi v ho dung to chc Phat Giao quoc doanh vao cong viec tuyen truyen se
bien Phat Giao thanh mot to chc the tuc "vo cung nguy hiem".  Bi vay, "no (Phat giao quoc doanh) se phai sup o, keo theo
nhng the lc nao bam vu vao no e ton tai."

Trong mot bc th canh cao nghiem khac oi vi che o CSVN ang tm u moi cach e khung bo, an ap cac ton giao,
thng toa Thch Phc Vien thuoc chua Chau Lam thanh pho Hue gi th cho Nong c Manh va Phan van Khai ch trch chnh sach muon ep buoc e li dung ton giao cho cac muc tieu chnh tr cua ang CSVN.

Di ay la nguyen van bc th:CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIET NAM

OC LAP - T DO - HANH PHUC

KIEN NGH THKnh gi:

-Ong Nong c Manh, Tong B Th ang Cong San Viet Nam.

-Ong Phan van Khai, Thu Tng Chnh Phu Nc C.H.X.H.C.N.V.N.

Knh thong qua:

-Ong Ho xuan Man, B Th Tnh Uy Tnh Tha Thien.

-Ong Nguyen van Me, Chu Tch U.B.N.D. tnh Tha Thien.

Knh tha Quy Ong,

Toi ky ten di ay la cong dan tu sy Le Hien tc Thch Phc Vien, 15 nam song lu ay trong cac trai tu Bnh ien &
Tha Thien, Xuan Phc & Phu Khanh, Ba Sao & Ha Nam Ninh, ra khoi nha tu thang 9/1995, va hien nay ang tru tai chua Chau Lam, thon Dng Xuan Thng II, Xa Thuy Xuan, T.P.Hue, knh trnh Quy Ong mot viec nh sau:

Trc ngay 7/6/2001, ngay ma hoa thng Thch Quang o, Vien Trng Vien Hoa ao G.H.P.G.V.N.T.N. thong bao cho Tang Ni Phat t i tham ai lao hoa thng Thch Huyen Quang, Quyen x ly vien Tang Thong G.H.P.G.V.N.T.N., 83 tuoi, ang au yeu, b quan thuc mot mnh ni ngoi chua hoang vang tai Huyen Ngha Hanh, tnh Quang Ngai, Ch Tang Tha Thien & Hue, trong o co ban than Toi cung mot so ong ao cac bac ao Hu, cac anh ch em Gia nh Phat T b cong an en ngay tai cho e at van e,
roi con goi len U.B.N.D.Xa e lam viec.

Muc ch duy nhat la hu doa ngan can. Nhng vi tinh than ton s trong ao, vi ngha Thay tro, chung Toi khong the khong i.
Sau ngay 7/6 lch s o, nhieu v trong Tang oan Tha Thien & Hue tiep tuc b goi lam viec. Ngay 13 va sang ngay 14/07/2001,
en phien Toi phai en tai tru s U.B.N.D. xa Thuy Xuan, e lam viec co lien quan. Chung quy la ket toi ran e.

Moi viec c dien ra nh the, tao nen mot chuoi van e lien quan en Phat Giao trong suot hn hai mi lam nam qua, a lam
cho tat ca Tang Ni Phat T vi tam ao truyen thong, phai ngam ang nuot cay, phai cam thay au xot en o bat bnh.  ieu nay Toi a a ra trong cac buoi lam viec. Quy v tham cung luan toi Toi, noi la khong nam trong nhiem vu cua ho; cuoi cung, cac v noi rang, neu co nhng van e g hay ghi lai, quy v se chuyen len cap co tham quyen e tra li hoac giai quyet. o chnh la duyen do trc mat khien Toi viet kien ngh nay.


Knh tha Quy Ong,

La mot cong dan tu sy, Toi luon luon quan tam cac van e lien quan en Ton giao; ac biet la Phat Giao.  Va ay, Toi ch xin trnh bay cac van e lien quan en Phat giao ma thoi:

Thc Trang Phat Giao Viet Nam:

1. Ai cung biet rang, Viet Nam, hien nay, khong ton tai mot Giao Hoi Phat Giao chan chnh, bi le, Giao Hoi Phat Giao Viet Nam Thong Nhat, mot Giao Hoi dan lap, ke tha truyen thong, b cam sinh hoat, con Giao Hoi Phat Giao Viet Nam do Nha Nc dng len, la thanh vien cua Mat Tran To Quoc, la mot to chc chnh tr, khong phai la Ton Giao, do ang Cong San lanh ao nh trong Hien Phap 1992, ieu 9 a ghi: "Mat tran to quoc Viet Nam va cac to chc thanh vien la c s chnh tr cua chnh quyen nhan dan. ....".

Hn na, ban chat Phat Giao mau thuan vi chu ngha xa hoi khoa hoc; ieu nay, c noi rat nhieu trong cac sach v hien tai cua nha nc Viet Nam (xem th phan anh cua hoa thng Thch Quang o). Cho nen, ang Cong San lanh ao ton giao ch vi mot muc ch duy nhat la li dung ton giao e tap hp quan chung, lam cong cu bao ve ang nh Nguyen van Linh a tng tuyen bo vao nam 1980. Muc tieu cuoi cung, la lam bien chat va tieu diet Phat giao ch khong he co chuyen e phat trien.

2. Tren thc te, t sau nam 1975 en nay, Nha Nc a x dung moi phng cach thu oan khung bo tinh than, bat Tang Ni Phat t phai khuat phuc trc bao lc, lam cong cu cho ang Cong San (nh trong cac van th, khang th cua Vien Tang Thong va Vien Hoa ao G.H.P.G.V.N.T.N. a neu, cung nh tren thc te gan ay ac biet tai Tha Thien & Hue); Nha Nc con a nhieu "S Gia" vao hang ngu Tang Ni e lam mat pham chat tu sy, gay xao tron nep song trong chua; ong thi lam mat uy tn cua Phat Giao oi vi phat t cung nh moi tng lp nhan dan.

3. Nha Nc a x dung c quan ngon luan c menh danh cua Phat giao e tuyen truyen chnh sach oi noi, oi ngoai cua ang Cong San ma phan ln la sai lam, gay anh hng xau en nhan thc chan chnh cua Phat t. Chang han, x dung bao Giac Ngo tuyen truyen chong NATO, ung ho Milosevic. ay la iem o nhuc trong lch s truyen ba cua Phat giao Viet Nam, uon nan giao ly trong sang cua c Phat thanh muc tieu chnh tr nhat thi thien can.

4. Chnh sach van dung Ton Giao cho cac muc tieu chnh tr nhat thi tuy co vai ket qua trc mat co li cho ang Cong San nhng trong tng lai, chnh sach o se phan tac dung, va ang Cong San Viet Nam se phai nhan lanh nhng hau qua khong lng c cho nhng sai lam thien can cua mnh.

Knh tha Quy Ong,

Qua o, Toi xin knh e ngh len quy Ong cac iem nh sau:

1.Hay e cho Phat Giao Viet Nam t do hoat ong, phan anh trung thc hoai bao cua Phat t Viet Nam, khong qua lang knh Mac Le-nin la nhng hoc thuyet mau thuan vi truyen thong van hoa Viet Nam nh lch s 50 nam xay dng chu ngha xa hoi Viet Nam a chng to. Con viec ang Cong San muon co mot to chc Phat Giao cho nhng ngi cong san, o la quyen t do, nhng khong nen, noi ung hn la khong c bien tat ca moi to chc Phat Giao thanh mot bo phan cua ang.

2. Khong nen ep buoc Tang sy tham gia cac hoat ong chnh tr, nh dan bieu quoc hoi, ai bieu nhan dan cac a phng, chen
chan tranh gianh quyen lc vi i, tao nen nhng mau thuan, lam mat pham chat thanh tu cua ngi xuat gia.

3. Khong nen x dung cac c s van hoa, giao duc, cac phng tien truyen thong cua Phat giao vao cac muc ch chnh tr nhat thi, lam sai lac y ngha giao phap cua Phat.

Knh tha quy Ong,

Sc manh cua Phat Giao la sc manh tam linh, van hoa ch khong phai la sc manh chnh tr. Van dung Phat Giao lam cong cu chnh tr ch la s phat trien nhat thi. Khi ma s phat trien ay en cho lam bien chat toan bo Phat giao th bay gi Phat giao se tr thanh mot to chc the tuc vo cung nguy hiem. Tat nhien, No se phai sup o, keo theo nhng the lc nao bam vu vao no e ton tai. ay la li canh bao c can nhac ky lng cho ang cong San Viet Nam. ng v mot vai thanh tu trc mat ma mu quang trc tai hoa se xay ra cho chnh nhng ngi Cong San.

Tran trong knh chao Quy Ong.

Chua Chau Lam, Hue, Ngay 26/07/2001.

Ky ten

Le Hien tc Thch Phc Vien

Ban sao knh gi:

1. ai Lao Hoa Thng Thch Huyen Quang, quyen x ly V.T.T.G.H.P.G.V.N.T.N.

2. Hoa Thng Thch Quang o, Vien Trng Vien Hoa ao G.H.P.G.V.N.T.N.

3. Tang oan Tha Thien & Hue.

e knh tng.

[Tr Ve Trang Tin Tc Phat Giao]