The Bonsma family tree: surname list -->
backgrnd.gif">
Namen uit de kwartierstaat van Peter en Sybrand Bonsma.
De namen zijn op achternaam alfabetisch gerangschikt.
Het nummer voor de naam komt overeen met het nummer in de kwartierstaat.
Kinderen en hun echtgen. hebben het nummer van de vader.
Klik op de eerste letter van de achternaam:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y Z

606 Aarsen Heerke Pijters
1212 Aarsen Piter Herckes (Backer)
303 Aarssen Wijbkjen Heerkes
9684 Adama Douwe Epeszn
19368 Aedema Eepa Backazin
311058 Albada N. Doytzes
40 Algera Lolkje Alberts
284 Alcoma Hendrik Wijbes
274 Althuis Tjipke Tjeerds van
54279 Amama N.
56 Andela Gerben
108 Asma Grietje
56 Asma Willem
19440 Assema Asse Obbes
311058 Auckema Sybrant Pieters
TOP

18 Baarda Ytje H.
2424 Backer Heerke Seerps
36 Bakker Hendrik Jelles
38 Bakker Hendrik Jelles
19 Bakker Hijke Hendriks
76 Bakker Jelle Geerts
76 Bakker Jetske Jelles
92 Bakker Kornelis Jans
10 Bakker Neeltje
76 Bakker Sijke Jelles
70 Bakker Thomas Dooijes
314 Bakker Tjeerd Rintjes
50 Balen Arjen Arnoldus van
14 Balen Berendina van
50 Balen Klaaske Arnoldus van
8777 Banga Foeck Sipckes
35108 Banga Jancke Sipckes toe
17554 Banga Sipcke Janckes
123 Bangsma Gettje Annes
265 Beij Eeke (Elisabeth) Gerrits de
2125 Benthiema Tetke Reins
50 Berg Jan Ruurds van den
227 Bergsma Gatske Sjoukes
22 Biesma Antje Hendriks
10 Binnema Antje
16 Bijlsma Katrinus
16 Bijlsma Meindert
126 Bijvoets Catharina Ariaans
94 Boer Auke Cornelis de
218 Boer Eelke Jelles de
132 Boer Harmen Hessels de
94 Boer Hesseltje Aukes de
94 Boer Corneliske Aukes de
109 Boer Rinske Eelkes de
9712 Boer Sijtse Auckes de
126 Boer Taekjen Taekes de
462 Boer Tjalling Pieters de
94 Boer Tjietske Aukes de
47 Boer Trijntje Aukes de
231 Boer Trijntje Tjallings de
68 Boersma Harmen Idses
110 Boersma Sipkjen Ulbes
40 Bonnema Antje Jacobs
2728 Bonnema Hylcke Jelles
10052 Bonnema Hylcke Jelles
2672 Bonnema Tietske Upkes
622116 Bonninga Rixt Hilles
16 Bonsma Auke (Jans)
16 Bonsma Aukje (Jans)
4 Bonsma Bokjen (Piers)
64 Bonsma Froukje Johannes
128 Bonsma Gerlantje Sibles
8 Bonsma Hans Jans
4 Bonsma Hans (Piers)
16 Bonsma Hendrik (Jans)
32 Bonsma Hendrik Johannes
16 Bonsma Hinke (Jans)
64 Bonsma Holke Johannes
128 Bonsma Holke Sibles
32 Bonsma Yfke Hindriks
16 Bonsma Yfke (Jans)
64 Bonsma Yfke Johannes
64 Bonsma Jacob Johannes
8 Bonsma Jan (Hansz)
16 Bonsma Jan Hendriks
16 Bonsma Jantje (Jans)
32 Bonsma Johannes Hindriks
16 Bonsma Johannes (Jans)
64 Bonsma Johannes Sibles
4 Bonsma Joukje (Piers)
32 Bonsma Lijsbert Hindriks
32 Bonsma o.v. Hindriks
1 Bonsma Peter
2 Bonsma Pier
4 Bonsma Pier Hansz.
64 Bonsma Sible Johannes
1 Bonsma Sybrand
16 Bonsma Tietje (Jans)
222 Bonthuis Fogeltje Meintes
284 Boonstra Sijbren Rommerts
232 Bosma Aafje Bartelds
232 Bosma Barteld Egberts
58 Bosma Boukjen Jans
58 Bosma Durkjen Jans
232 Bosma Egbert Bartelds
58 Bosma Gatske Jans
232 Bosma Harmen Bartelds
58 Bosma Harmen Jans
232 Bosma Ybeltie Bartelds
58 Bosma Jan Harmens
232 Bosma Jebbechien Bartelds
232 Bosma Jebbigje Bartelds
29 Bosma Jetske Jans
232 Bosma Klaasje Bartelds
666 Bosma Pijtter Cornelis
58 Bosma Sjouke Jans
220 Bosma Wiebe Willems
52 Bosman Afke Gosses
108 Bouhuis Age Egberts
216 Bouhuis Akke Egberts
108 Bouhuis Dinke Egberts
108 Bouhuis Eelke Egberts
108 Bouhuis Egbert Gerrits
108 Bouhuis Gerrit Egberts
216 Bouhuis Gerrit Egberts
108 Bouhuis Jan Egberts
27 Bouwhuis Rinske Sijmens
108 Bouhuis Romke Egberts
54 Bouhuis Simen Egberts
120 Bouma Boukje Hessels
240 Bouma Fetje Reins
240 Bouma Geeske Reins
60 Bouma Gettje Reins
30 Bouma Harmen (Hessels)
60 Bouma Hessel Reins
120 Bouma Hessel Reins
240 Bouma Hessel Reins
30 Bouma Intje (Hessels)
240 Bouma Jantje Reins
60 Bouma Johannes Reins
240 Bouma Johannes Reins
120 Bouma Johanneske Hessels
240 Bouma Joanneske Reins
240 Bouma Jouke Reins
30 Bouma Jozef (Hessels)
60 Bouma Jozef Reins
240 Bouma Cornelia Reins
60 Bouma Cornelis Reins
60 Bouma Lijkeltie Reins
240 Bouma Likeltje Reins
240 Bouma Marijke Reins
120 Bouma Oecke Hessels
120 Bouma Pietje Hessels
30 Bouma Rein (Hessels)
60 Bouma Rein Hessels
240 Bouma Rein Hessels
121 Bouma Tjerkjen Johannes
15 Bouma Uilkje Hessels
72 Brouwer Jan Sybrens
126 Brouwer Jetske Jacobs
229 Bruininga Antje Jans
2126 Bruynsma Bouwe Tietes
1063 Bruinsma Egbertje Bouwes
232 Bult Frans Jans
TOP

50 Damsma Agatha Rintjes
100 Damsma Age Ieges
50 Damsma Anna Rintjes
100 Damsma Antje Ieges
50 Damsma Fijkje Rintjes
50 Damsma Geertje Rintjes
50 Damsma Hendrik Rintjes
100 Damsma Ida Ieges
50 Damsma Ige Rintjes
100 Damsma Iege Rintjes
100 Damsma Jan Ieges
100 Damsma Luetske Ieges
50 Damsma Martje Rintjes
50 Damsma Rintje Ieges
100 Damsma Rijntje Ieges
100 Damsma Sibbeltje Ieges
100 Damsma Sietske Ieges
100 Damsma Citske Ieges
25 Damsma Sijtske Rintjes
114 Dijk Freerk Douwes van
40 Dijk Yke Tjeerds van
22 Dijk Reinder Willems van
16 Dijk Tietje van
256 Dijkstra Douwe Holkes
6 Dijkstra Elisabeth
890 Dijkstra Walle Johannes
155529 Donia Ath (Ael) Siercksdr.
311059 Donia Auck Benedictusdr.
14 Dorenberg Josephina
226 Draayer Douwe Christiaans
56 Draaier Fokje
126 Drost Margrieta
TOP

24 Eer(de)kens Hendricus
91 Elsinga Dieuwke Harnds
182 Elsinga Harndt Leenderts
64 End Tjitte van der
98 Engwerda Antje Franses
2728 Ennema Keimpe Sipkes
10052 Ennema Keimpe Sipkes
108553 Epema Rints van
TOP

82 Faber Fetje Jobs
82 Faber Gerben Jobs
40 Faber Gerben Ulbes
148 Faber Gerlantje Arjens
82 Faber Job Ulbes
16 Faber Oege
41 Faber Pietje Jobs
82 Faber Sjoerd Jobs
82 Faber Sjoerdtje Jobs
32 Faber Trijntje
82 Faber Ulbe Jobs
40 Feenstra Jitske Ottes
94 Flappes Anne Aukes
2725 Foeckama Bauck Hoytedr
5450 Foeckama Hoyte Wijbes
9684 Fogelsang Jouuer Gerrits
240 Folmer Berent Ooyers
240 Folmer Pieter Ooyers
10 Fopma Geert
268 Fopma Hessel Jelkes
666 Fopma Jelle Hessels
86 Fopma Pietje Taekes
68 Frankena Atje Aukes
34 Frankena Auke Aukes
68 Frankena Auke Aukes
136 Frankena Auke Aukes
136 Frankena Aukjen Aukes
17 Frankena Houkjen Aukes
68 Frankena Marike Aukes
136 Frankena Trijntje Aukes
TOP

311058 Galama Ydt Feytesdr
118 Gersies Marijke Josephs
70 Goot Pijtje Jacobs van der
4860 Gosen Mercx v.
151 Gosliga Bokje Piers
604 Gosliga Jan (Johannes)
302 Gosliga Laas Piers
302 Gosliga Lijkeltje Piers
302 Gosliga Paskwijntje Piers
302 Gosliga Pier Johannes
75 Gosliga Pierkjen Jans van
302 Gosliga Pijtter Piers
5448 Gosliga Wijbe Clases
2724 Goslinga Anne Wijbes
150 Goslinga Baefke Jans
681 Goslinga Hiltje Clazes
150 Goslinga Ysbrand Jans
1362 Goslinga Claas Annes
150 Goslinga Wijpkje Jans
466 Gras Harmen Jacobs
932 Gras Jacobus
220 Groenendal Jacobus
40 Groot Grietje Folkerts de
40 Groot Grietje Johannes de
73 Grouwstra Tjitske Gerrits
TOP

240 Haarsma Frans Ymes
9680 Haerda Laes Sickesz
2420 Haerda Pier Sijbes
4840 Haerda Sijbe Leasz
126 Hagedoorn Amen Klases
126 Hagedoorn Antje Klases
63 Hagedoorn Entje Klazes
126 Hagedoorn Harmen Klases
126 Hagedoorn Heute Klases
252 Hagedoorn Heute Paulus
126 Hagedoorn Johannes Klases
126 Hagedoorn Klaas Klases
126 Hagedoorn Klaas Paulus
126 Hagedoorn Paulus Klases
252 Hagedoorn Paulus Klazes
252 Hagedoorn Teedske Paulus
126 Hagedoorn Ulck Klases
571 Haitsma Doutszen Siebes
366 Hannebuth Maria
312 Hannema Anna
2729 Hansma Jantie Oeges
10053 Hansma Jantie Oeges
682 Hansma Keimpe Oeges
1364 Hansma Oege Keimpes
341 Hansma Pierke Keimpes
605 Harda Bockjen Lases
1210 Harda Laas Piers
311058 Harinxma
Donia Sierck
54277 Harinxma Teth Thearsdr. Aggema van
622116 Heeg Haring thoe
622116 Heemstra Jitske
683 Heeringa Jancke Sijbrens
5026 Heeringa Jancke Sijbrens
1366 Heringa Sijbren Clasen
186 Hemstra Abe Ruurds
93 Hemstra Ruurdtje Ruurds
158 Heslinga Riemke Gerrits
622116 Hettinga Jel
578 Heunig Jan Jans
142 Hidma Teunis Sjoerds
66 Hiemstra Gerrit Michiels
183 Hiemstra Pijtrick Heerts
159 Hiemstra Sijtske Tietes
318 Hiemstra Tiete Jans
54278 Hylckama Broer Jelles
27139 Hylckama Fock van
6 Hylkema Goasse
124 Hylkema Kerst Rimmers
122 Hylkema Klaaske Lolles
28 Hylkema Rimmer
160 Hilverda Gerrit Piers
160 Hilverda Jacob Piers
66 Hoekstra Doede Bouwes
24 Hoekstra Joukje
92 Hoekstra Tietje Reins
120 Hoff Gerrit Jacobs van der
326 Holtrop Wijtse Sipkes
50 Hoogma Klaas Dingloms
66 Hoogterp Trijntje Baukes
4 Hospes Harm
434208 Hoytema Goslik
217104 Hoytema Hoyte
868416 Hoytema Hoyte
54276 Hoytema Hoyte van
13569 Hoytema Jel Reins van
108552 Hoytema Lulof van
27138 Hoytema Rein van
8778 Hoytema Taeckle Epes
56 Huisman Aldert
622116 Humminga Humme
TOP

4860 Idsinga Saco van
TOP

142 Jansen Ype Baukes
142 Jansen Janke Rinskes
100 Jellema Ymkje Folkerts
82 Jellema Klaaske Raukes
40 Jellema Trijntje Gerbens
36 Jong Anna de
76 Jong Eeltje Aukes de
122 Jong Elske Lammerts de
36 Jong Gooitske de
122 Jong Idskjen Lammerts de
142 Jong Yke Gerrits de
240 Jong Lammert Johannes de
142 Jong Pier Pieters de 18 Jong Tietje Jans de 36 Jong Wytske de 120 Jongstra Roelof Pieters 51 Jonkman Jeltje Hendriks 241 Joukema Oeke Joukes 40 Joustra Antje Wybrens 311058 Juckema Aeltien 311058 Juwsma Juw
TOP
40	Kalma Antje Hommes
1211	Cambuijr Antie Lammerts
4844	Cambuijr Jan Cornelis
2422	Cambuur Lambert Jans
24	Kamstra Sjoerdje
100	Kienstra Elisabeth
2124	Kijl Frans Pijtters
1062	Kijl Johannes Fransz.
531	Kijl Sijtske Johannes
24	Kingma Agatha
362	Cleiterp Luitjen Jans
4996	Cnossens Tiets Johannes
19987	Coelens Trijn Jans van
474	Coldeweijer Lambert Dirk
226	Coldewaayer Lammert Aukes
237	Koldeweijer Durkje Lamberts
1783	Koninx Hendrina (Hardewijn)
232	Koning Roelof Alberts
460	Konst Andries Christiaan
230	Konst Franciscus Johannes
230	Konst Johannes (Jan) Everts
226	Kooistra Dieuwke Gaukes
107	Koopman Grietje Alberts
2438	Couperus Dirk (Theodorus)
1219	Couperus Maria
240	Krol Jantien Jans
236	Krol Rink Jans
4876	Cuiper Jan Janszn
50	Kuiper Marten Jacobs
24	Kuipers Meindert
89	Kuipers Trijntje Wouters
22	Kuperus Folkert
92	Kuperus Folkert Petrus
92	Kuperus Vroukje Folkerts
92	Kuperus Hiltje Folkerts
92	Kuperus Hittje Folkerts
92	Kuperus Jouke Folkerts
94	Kuperus Lieuwe Joukes
65	Cuperus Lijsbeth Jacobs
22	Cuperus Lolkje Petrus
46	Kuperus Petrus Folkerts
92	Kuperus Ruurd Folkerts
46	Kuperus Ruurd Petrus
23	Cuperus Ruurdtje Petrus
92	Kuperus Teunis Folkerts
TOP
2728	Laeswolt Ymckien Pytters
10052	Laeswolt Ymckien Pytters
120	Landman Bauke Baukes
56	Lange Anna de
6	Lange Regina de
82	Lanting Gerbrig Gerrits
88	Lanting Riemke Gerrits
40	Leen Akke Reins
26	Leenstra Antje (Epkes)
26	Leenstra Epke Sietses
104	Leenstra Epke Tjietzes
13	Leenstra Grietje Epkes
52	Leenstra Grietje Sietzes
52	Leenstra Ynze Sietzes
104	Leenstra Lisabeth Tjietzes
26	Leenstra Siementje (Epkes)
52	Leenstra Sietse Tjietzes
52	Leenstra Tjeerd Sietzes
104	Leenstra Tjietze Epkes
52	Leenstra Tjitse Sietzes
104	Leenstra Trijntje Tjietzes
604	Leukama Tytje
4841	Lijcklama Bottie Piers
88	Loon Jan Glastra van
TOP
90	MaŽn Lieuwe Willems van der
72	Meer Dirk Wijbrens van der
119	Meer Gatske Lammerts v.d.
90	Meilema Folkert Pieters
90	Meilema Henke Pieters
181	Meilema Hinke Pieters
90	Meilema Pieter Folkerts
362	Meilema Pieter Cleassen
90	Meilema Pietrik Pieters
45	Meilema Trijntje Pieters
2728	Meilema Wytske Wybes
10052	Meilema Wytske Wybes
86	Meinsma Meinte Rintjes
56	Melchers Akke Cornelis
14	Melchers Antje (Cornelis)
28	Melchers Antje (Sjoerds)
224	Melchers Durk Cornelis
14	Melchers Fimke (Cornelis)
28	Melchers Fimke (Sjoerds)
56	Melchers Fransje Cornelis
28	Melchers Fransje (Sjoerds)
28	Melchers Gatske (Sjoerds)
224	Melchers Grietje Cornelis
14	Melchers Harmen (Cornelis)
14	Melchers Herman (Cornelis)
14	Melchers Hessel (Cornelis)
224	Melchers Hiltje Cornelis
14	Melchers Jan (Cornelis)
224	Melchers Jan Cornelis
28	Melchers Jan (Sjoerds)
7	Melchers Jetske Cornelis
56	Melchers Jouke Cornelis
112	Melchers Jouke Cornelis
28	Melchers Jouke (Sjoerds)
14	Melchers Klaaske (Cornelis)
224	Melchers Cornelis Jans
56	Melchers Cornelis Joukes
14	Melchers Cornelis Sjoerds
56	Melchers Lieuwe Cornelis
28	Melchers Lieuwe (Sjoerds)
56	Melchers Marijke Cornelis
224	Melchers Nicolaus Cornelis
14	Melchers Rein (Cornelis)
14	Melchers Sjoerd (Cornelis)
28	Melchers Sjoerd Cornelis
1364	Meppel Wibrandus Meinardi
72	Meter Pieter Andries
39	Meulen Jeltje Riemers van der
78	Meulen Riemer Sijbrens van der
86	Meulen Romkjen Feddes van der
78	Meulen Sijbren Riemers van der
156	Meulen Sijbren Riemers van der
78	Meulen Sijdske Riemers van der
87	Meulen Tjalkje Iemes v.d.
240	Moolenaar Itse Meines
118	Molenaar Trijntje Itzes
58	Mous Jacob
TOP
236	Nagelhout Berend Femmes
24	Nagtheim Anna
217105	Nieuwland Eelck Hiddema van
2723	Nijdam Antie Willems
680	Nijdam Bote Idses
42	Nijdam Boote Klazes
170	Nijdam Bote Klazes
84	Nijdam Durkje Klases
42	Nijdam Frans Botes
635	Nijdam Geiske Wiegers
88	Nijdam Hyltje Wigles
340	Nijdam Claas Botes
84	Nijdam Klaas Pieters
42	Nijdam Pierke Botes
85	Nijdam Pierkjen Botes
1361	Nijdam Sij Boothes
5080	Nijdam Sije Willems
2540	Nijdam Sijtse Sijes
42	Nijdam Sjoukjen Botes
21	Nijdam Tjaltje Botes
327	Nijdam Trijntje Giolts
84	Nijdam Trijntje Klases
1270	Nijdam Wieger Sijtses
10160	Nijdam Willem Willems de Jonge
5446	Nijdam Willem Willems de Oude
38908	Nijeholt Lykle Ebles Lyklema a
12	Nijholt Anna
12	Nijholt Margaretha
TOP
27138	Oenema te Bualda Siu Sibledr.
150	Okkema Klaaske Tjepkes
19370	Oldehuys Lolle Ottazin toe
40	Oosterhout Pietje Jans
8	Osinga Amarenske
TOP
36	Palstra Lijsbert
9716	Pecama Hijlke Thijses v.
4858	Pecama Thijs Hijlkes
19432	Pecama Thijs Riemer van
2429	Pecama Tjepcke Thijses
18	Piekema Angenita (Piers)
18	Piekema Auke (Piers)
9	Piekema Bokje Piers
36	Piekema Gerben Jans
18	Piekema Gerbrandus (Piers)
72	Piekema Gerritje Piekes
18	Piekema Hendrik (Piers)
72	Piekema Yttjen Piekes
36	Piekema Jan Piekes
18	Piekema Jan (Piers)
72	Piekema Jantien Piekes
18	Piekema Jeltje (Piers)
36	Piekema Pieke Jans
72	Piekema Pieke Jans
18	Piekema Pier Jans
18	Piekema Pier (Piers)
72	Piekema Reinou Piekes
36	Piekema Tjitske Jans
158	Piersma Liefke Seerps
19986	Pieters Wybe Jan
134	Plaats Aafke Harmens van der
134	Plaats Antje Harmens van der
134	Plaats Harmen Wijbrens van der
134	Plaats Hendrik Harmens van der
134	Plaats Maaike Harmens van der
134	Plaats Wijbe Harmens van der
64	Poelstra Jelte
24	Postma Antje
232	Postma Grietje Klazes
28	Postma Johannes
70	Postma Marijke Jans
98	Postma Minke Jacobs
155	Postma Sijke Sikkes
98	Postma Sjoerd Jacobs
24	Postma Trijntje
626	Postmus Pietje Pieters
76	Proost Jurjen
TOP
220	Ree Dieuwke Tjebbes de
86	Reinalda Fetje Rymers
138	Reinsma Antje Tjalke
69	Reinsma Houkjen Tjalkes
138	Reinsma Janke Tjalkes
138	Reinsma Pier Tjalkes
138	Reinsma Tjalke Piers
88	Reitsma Alle Klazes
142	Reitsma Ancke Djurres
142	Reitsma Djeurre Douwes
142	Reitsma Douwe Djurres
142	Reitsma Douwtje Djurres
569	Reitsma Hieke Jacobs
142	Reitsma Hinke Djurres
71	Reidsma Ynskjen Djeurres
142	Reitsma Ynskje Djurres
142	Reitsma Reinder Djurres
142	Reitsma Sijbren Djurres
142	Reitsma Zijtske Djurres
220	Rijpkema Epke Tjitskes
52	Rijpkema Geeske Wiebes
220	Rijpkema Grietje Tjitskes
220	Rijpkema Hijke Tjitskes
220	Rijpkema Johannes Tjitskes
220	Rijpkema Maijen Tjitskes
223	Rijpkema Marijke Klazes
55	Rijpkema Marijke Pieters
110	Rijpkema Pieter Tjitskes
220	Rijpkema Tieedske Meijes
110	Rijpkema Tjitske Pieters
142	Rinia Joukjen Sijbes
48	Romkes Aantje Epkes
6	Romkes Antje (Sikkes)
24	Romkes Antje (Sikkes)
12	Romkes Epke (Ieges)
24	Romkes Epke (Sikkes)
48	Romkes Epke Sikkes
24	Romkes Franciscus (Sikkes)
6	Romkes Ige (Sikkes)
12	Romkes Iege Sikkes
48	Romkes Jacobus Epkes
24	Romkes Jacob (Sikkes)
24	Romkes Jacobus (Sikkes)
24	Romkes Jeltje (Sikkes)
24	Romkes Johannes (Sikkes)
96	Romkes Joannes Sikkes
6	Romkes Cornelis (Sikkes)
6	Romkes Margaretha (Sikkes)
48	Romkes Neeltje Epkes
24	Romkes Neeltje (Sikkes)
24	Romkes Petrus (Sikkes)
12	Romkes Rintje (Ieges)
24	Romkes Rintje (Sikkes)
96	Romkes Roomke Sikkes
24	Romkes Sijtske (Sikkes)
24	Romkes Sikke Epkes
6	Romkes Sikke Ieges
96	Romkes Sikke Johannes
12	Romkes Simon (Ieges)
6	Romkes Simon (Sikkes)
48	Romkes Trintje Epkes
24	Romkes Trijntje (Sikkes)
96	Romkes Trientje Sikkes
3	Romkes Uilkje Klaaske M.
2724	Rommerda Romcke Rommerts
124	Roodhof Akke Reins
62	Roodhof Baukjen Harmens
124	Roodhof Berend Reins
62	Roodhof Berentje Harmens
124	Roodhof Geertjen Reins
62	Roodhof Harmen Reins
124	Roodhof Jan Lammerts
124	Roodhof Jantje Reins
62	Roodhof Jelle Harmens
124	Roodhof Jelle Reins
31	Roodhoff Klaaske Harmens
124	Roodhof Lambert Reins
62	Roodhof Rein Harmens
124	Roodhof Rein Lammerts
124	Roodhof Reinske Reins
62	Roodhof Rigtje Harmens
124	Roodhof Renske Reins
124	Roodhof Rinske Reins
92	Roos Klaas Haijes de
4996	Roukema Gerrit Sybes
2498	Rouckema Louw Gerrits
19986	Rouckema Oene Rouckes
TOP
40	Santema Gerben Piers
10	Santema Gerrit (Piers)
20	Santema Gerrit Piers
40	Santema Hijltje Piers
40	Santema Job Piers
40	Santema Johannes Piers
40	Santema Lezina Piers
40	Santema Martinus Piers
40	Santema Pier Abes
10	Santema Pier Gerrits
20	Santema Pier (Hyltjes)
10	Santema Piet (Piers)
10	Santema Ruurdje (Piers)
40	Santema Sake Piers
40	Santema Sijbren Piers
40	Santema Sjoerd Piers
40	Santema Sjouke Piers
5	Santema Tjaltje Piers
20	Santema Trijntje (Gerrits)
10	Santema Trijntje (Piers)
40	Santema Ulbe Piers
16	Schaafsma Clara
88	Schaafsma Wybe Wiegers
222	Schaap Johannes F.
4996	Schaep Johannes Jans
118	Schaper Cornelia Durks
122	Schipstra Gabe Gabes
467	Schokker Hebeltjen Claasen
9718	Schotanus Tiedgerus Ruardi
144	Schotsman Tjeerd Jappes
14	Schotten Cornelis
74	Schuitmaker Sijke Pieters
18	Schuringa Trijntje
32	Schuurman Gerke
9726	Siccama Cleas (Nicol.) Buwes
20	Siderius Klaas Jan
95	Siepersma Joukjen Hessels
30	Sijmensma Hinke
35	Sijsling Hinke Hanses
560	Sijsling Jan Hanses
9994	Sijtsma van Cappenburg Louw Murcks
19432	Solcama Both van
363	Spaansma Trijntje Hendriks
254	Stoeltje Derck Harmens
254	Stoeltje Foeke Harmens
254	Stoeltje Vrouwke Harmens
254	Stoeltje Hendrik Harmens
254	Stoeltje Jan Harmens
254	Stoeltje Jantje Harmens
254	Stoeltje Cornelis Harmens
127	Stoeltje Richtje Harmens
18	Stoffels Berend Lucas
308	Stok Abe Hindriks
154	Stok Hendrik Abes
77	Stok Hijke Hendriks
14	Stoop Annie
14	Stoop Durk
74	Strikwerda Hobbe Klazes
16	Struiksma Klaas
TOP
142	Tadema Jakle Hessels
143	Takema Hinke Reinders
1363	Teppema Naank Baukes
48	Teppema Pieter
14	Terpstra Christiaan
38908	Terwisga Hylck van
9720	Terwischa Mark Eijses van
2430	Terwischa Markus Goosens van
1215	Terwischa Wijpkjen Marcus
22	Tjallema Auke (Gerrits)
88	Tjallema Froukje Gerrits
22	Tjallema Gerrit Pieters
88	Tjallema Gerrijt Tjalles
88	Tjallema Harmen Gerrits
22	Tjallema Hinke (Gerrits)
88	Tjallema Jelle Gerrits
88	Tjallema Jeltje Gerrits
88	Tjallema Jentje Gerrits
11	Tjallema Joukje Gerrits
22	Tjallema Pieter (Gerrits)
44	Tjallema Pieter Gerrits
22	Tjallema Ruurd (Gerrits)
88	Tjallema Sjoertje Gerrits
434209	Tjallema Tjal
88	Tjallema Tjalle Gerrits
22	Tjallema Trijntje (Gerrits)
36	Tol Saapke
66	Tuinen Aaltje Jans van
66	Tuinen Antje Jans van
66	Tuinen Jan Johannes van
132	Tuinen Johannes Pijters van
66	Tuinen Pierkje Jans van
66	Tuinen Pieter Jans van
264	Tuinen Pijtter Tzeerds van
33	Tuinen Tietje Jans van
TOP
57	Veen Antje Lieuwes van der
114	Veen Johanna Lieuwes van der
114	Veen Johannes Lieuwes van der
114	Veen Lieuwe Sjoerds van der
228	Veen Sjoerd Lieuwes van der
114	Veen Trijntje Lieuwes van der
24	Veer Johannes van der
72	Veer Rintje Tjeerds van der
232	Vegt Henderykus van der
40	Venema Antje Sipkes
19454	Vercuiner N.
82	Visser Anke Jetzes
114	Visser Douwe Haitzes
10	Visser Rintje
6	Visser Ruurd
76	Vlameling Jan Johannes
88	Vlietstra Sjoerdtje Feikes
114	Vogelzang Harmen Johannes
118	Vogelzang Janetje Harmens
3564	Vos Hessel Piers
891	Vos Jantien Piers
1782	Vos Pier Hessels
445	Vos Trijntje Wolters (Waltes)
58	Vreeze Marten de
12	Vreeze Trijntje de
124	Vries Albert Nannes de
113	Vries Fransje Harmens de
226	Vries Grietje Harmens de
226	Vries Harmen Luitzen de
4	Vries Jacob de
122	Vries Jantje Nammes de
226	Vries Jets Harmens de
226	Vries Lutzen Harmens de
226	Vries Maria Harmens de
226	Vries Sjouke Harmens de
TOP
118	Wal Bauke Sjoukes van der
118	Wal Durkje Sjoukes van der
59	Wal Fimke Sjoukes van der
118	Wal Finne Sjoukes van der
78	Wal Geertje Aans van der
118	Wal Hans Sjoukes van der
118	Wal Lammert Sjoukes van der
118	Wal Sjouke Fimmes van der
118	Wal Zwaantje Sjoukes van der
118	Wal Wiepke Sjoukes van der
88	Walinga Anne Heerkes
74	Werf Abe Gerbens van der
148	Werf Abe Gerbens van der
148	Werf Aede Abes van der
37	Werf Bokkje Gerbens van der
48	Werf Bote van der
6	Werf Elisabeth van der
74	Werf Gerben Abes van der
148	Werf Pieter Abes van der
148	Werf Pietje Abes van der
74	Werf Rinske Gerbens van der
148	Werf Witske Abes van der
18	West Sijtske van der
106	Wheda Albertus Ynzes
106	Wheda Anna Ynzes
106	Wheda Antonius Ynzes
106	Wheda Gezina Ynzes
106	Wheda Ynze Willems
106	Wheda Joannes Ynzes
106	Wheda Maria Ynzes
106	Wheda Peter Ynzes
106	Wheda Petrus Ynzes
106	Wheda Tetje Ynzes
106	Wheda Wilhelmus Ynzes
104	Wierda Anne
1214	Wierda Hijlcke Sijtses
4856	Wierda Jan Sijtses
607	Wierda Lijkeltje Hijlkes
53	Wierda Rinske Ynze
2428	Wierda Sijtse Jans
1140	Wiersma Baucke Atesz.
142	Wiersma Baukje Annes
285	Wiersma Ynskje Tietes
16	Wiersma Martje
568	Wiersma Tetje Tietes
570	Wiersma Tiete Baukes
79	Wijnia Aukjen Ruurds
2540	Wijnia Ymck Romkes
58	Wijnia Ruurd Theunis
158	Wijnia Theunis Ruurds
158	Wijnia Tiete Ruurds
158	Wijnia Wijtze Ruurds
158	Wijnia Wijtske Ruurds
1271	Wijnia Wijtske Romkes
32	Winkler Tjeerd
222	Witteveen Antje Tjebbes
111	Witteveen Berber Tjebbes
222	Witteveen Grietje Tjebbes
222	Witteveen Josephus Tjebbes
222	Witteveen Claas Tjebbes
222	Witteveen Claaske Tjebbes
222	Witteveen Cornelis Tjebbes
222	Witteveen Petrus Tjebbes
222	Witteveen Pieter Tjebbes
222	Witteveen Tjebbe Cornelis
222	Witteveen Trintje Tjebbes
58	Woning Petrus van der
TOP
68	Ykema Yke Theodorus
158	Ypma Sjoerd Doekles
TOP
86	Zaadstra Frans Haijes
86	Zaadstra Haije Franses
86	Zaadstra Hendrik Franses
86	Zaadstra Iemkje Franses
86	Zaadstra Sjoukjen Franses
43	Zaadstra Trijntje Franses
122	Zalmstra Anne Josephs
122	Zalmstra Antje Josephs
122	Zalmstra Athje Josephs
122	Zalmstra Durk Josephs
122	Zalmstra Frank Josephs
226	Zalmstra Geertje Carels
122	Zalmstra Jacob Josephs
122	Zalmstra Joseph Karels
122	Zalmstra Carel Josephs
122	Zalmstra Stientie Josephs
61	Zalmstra Uilkje Jozefs
94	Zandstra Gerben Klazes
28	Zee Afke van der
28	Zee Akke van der
28	Zee Fetje van der
28	Zee Taeke van der
106	Zijlstra Fogeltje Joekes
70	Zijsling Hans Jans
280	Zijsling Hans Jans
70	Zijsling Hipkjen Hanses
70	Zijsling Jan Hanses
140	Zijsling Jan Hanses
48	Zonderland Jan
TOP