Ke Hoi Tam

Home Thuyet Phap TTDongChanh99 Tho, Van ... Hoi Vien Gia Dinh Phat-Tu English Sutras Diem Sach Book Review Dharma Talks Diem Bao NEFBA Feedback Our Members Our Activities Ngoai Dien Kinh Tieng Viet Sinh Hoat Hoi PGDBF Tin Tuc Phat-Giao

            KỆ HỒI TÂM

     Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh,

  Dốc một ḷng nhập Thánh siêu phàm

       Sắc, tài, danh, lợi chẳng ham,

     Thị phi phủi sạch, luận đàm mặc ai.

            Tuyết ban mai lâu dài chi đó?

     Thân người đời nào có bao lâu

    Nhộn nhàng trong cuộc bể dâu

    Xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đây

           Ba vạn sáu ngàn ngày công khó

   Chia phần riêng cho đó một ḥm

Của tiền để lại nhi tôn,

    Bao nhiêu tội lỗi phần hồn lănh riêng

        Chốn cửu tuyền khác miền dương thế

      Quỷ ngưu đầu không nể, chẳng kiêng

         Tội hành, nghiệp khảo liền liền

    Bao lần thảm độc, bao phen đoạn trường

Rất thảm thương là đường sanh tử

          Dám khuyên người ngó thử lại coi

    Thân như pháo đă châm ng̣i,

     Nổ vang một tiếng rồi coi thể nào

            Tiếc công lao biết bao xiết kể

     Sự đáo đầu cũng thế th́ thôi

       Trăm năm sự nghiệp phủi rồi

          Mênh mông biển khổ luân hồi cực thân

    Lửa hồng trần rần rần cháy dậy

   Người say mê nếu thấy phải kêu

Tỉnh tâm xét lại mấy điều,

            Trước tu đạo đức, sau siêu linh hồn.

        Sự dại khôn, chẳng cần khôn dại,

           Trước lỗi lầm sau phải ăn năn,

    Biển sâu nước khỏa c̣n bằng,

    Mây tan gió tạnh bóng trăng sáng ḷa.

           Cơi Ta Bà có ṭa Cực Lạc,

         Ḍng sông mê biển giác chẳng xa,

          Y theo giáo pháp Thích Ca

          Tự nhiên bổn tánh Di Đà phóng quang.

     Đă gặp đàng chưa toan dời bước

C̣n tiếc chi chân bước lờ dờ

       Khuyên đừng đem dạ tưởng mơ,

Trăm năm cuộc thế như cờ bị vây

           Rút gươm huệ dứt dây tham ái

       Lấy tâm thần lấp ải sông mê

       Nương theo cội giác Bồ Đề

         Trước sau rồi cũng đồng về Tây phang

    Khuyên tất cả các hàng Nam Nữ

Kíp tầm thầy thọ chữ QUY Y

            Kiên tŕ Ngũ giới Tam Quy

           Giữ ḷng từ mẫn, sân si phải chừa.

          Diệt ác quấy, ngăn ngừa tội lỗi,

   Dưỡng tinh thần tâm nội phát minh

     Đạo mầu bí nhiệm huyền linh,

     Là phương giải cứu chúng sinh phản hồi.

Nghĩa chữ Tăng là ngôi Tam Bảo,

           Phật, Pháp, Tăng chỉ tại ḷng ta,

PHẬT là giác tánh soi xa,

            Mở đường sáng suốt vượt qua cơi trần.

 

   Nghĩa chữ PHÁP giải phần chánh kiến

     Dứt kiêu căng bỏ chuyện thị phi

  TĂNG là thủ tịnh tinh vi,

Sáu căn trong sạch, dung nghi thuận ḥa

       Vận Tam bửu lấy ra đối trị

         Dứt sáu trần tức thị chơn tu

        C̣n như bỉnh tức công phu

         Luyện tinh, hoá khi, rèn tu ngươn thần.

       Nghĩa Tam Bảo phân trần chỉ rơ

  Người tu hành lấy đó thềm thang.

            C̣n câu Tam Bảo thế gian,

        Chia ra thể, dụng đôi đàng phân minh.

            PHẬT BẢO là tượng h́nh ra đó,

  Để phụng thờ ḥng có đức tin.

    PHÁP BẢO gồm, luật luận, kinh,

            Bản đồ vẽ sẵn phân minh chỉ rành.

          TĂNG BẢO là ḷng thành thoát tục,

   Chán sự đời cạo tóc đi tu,

           Cửa thiền tinh tấn công phu,

       Chí tâm được đến Vô dư Niết Bàn

           Nghĩa Tam Bảo thế gian là đó,

    Nhờ có thầy đường ngơ mới thông.

     Thầy như lạch nước, ḷng sông.

  Nếu không ḷng lạch nước trong bao giờ?

Mắt lờ mờ, tay rờ, chân bước,

     Thế vậy mà xông lướt sao xong!

    Quy y trước sửa tấm ḷng,

          Có thầy chỉ giáo ra ṿng tử sanh.

            Có thể, dụng mới rành đạo lư,

     Thấy trăng nhờ người chỉ cho ta.

Chữ QUY phân bạch đó là

     Bỏ nơi hắc ám về nhà quang minh.

          Nghĩa chữ Y như h́nh mặc áo,

    Trang tu hành Thánh Giáo phải tuân

        Trau dồi đạo đức sáng trưng,

      Nước không xao động lố vừng trăng thanh

      Trong ngũ giới, SÁT SANH thứ nhứt

        Người tu hành thể đức háo sanh

  Vật người một khí hóa thành,

      Chớ nên sát hại mất danh thiện từ.

            Giới thứ hai: diệt trừ TRỘM CẮP,

            Vật của người chẳng đặng tham lam.

       Công tư của cải bạc vàng,

          Chớ nên mống ư lấy làm của ta.

  Giới thứ ba: cấm tà SẮC DỤC

           Chớ tư t́nh lén lút ngoại duyên

    Trăng hoa ḷng chớ đảo điên,

      Tam cang cũng phải răn khuyên từ từ

      Giới thứ tư: dứt trừ VỌNG NGỮ

     Chớ buông lời hung dữ điêu ngoa,

            Ngược xuôi láo xược lời ma,

       Nói qua, nói lại cùng là hung hăng.

          Giới thứ năm: cấm ngăn UỐNG RƯỢU

            Việc lỗi lầm bởi tửu mà ra.

          Say sưa mê muội ḷng tà,

           Dữ hơn thuốc độc phá nhà hư linh

          Lấy năm giới sửa ḿnh là đạo,

    Dụng Tam Quy kiến đạo Pháp thân

   Từ Bi Hỷ Xả nhà nhân,

   Tinh tấn là quả, giải phân rơ ràng.

            Nghĩa chữ Đạo như đàng đi đó,

   Song đàng đi chẳng có bao lâu.

  Dẫu mà ngàn dặm cao sâu,

            Mối dường bắt đặng ngơ hầu chẳng xa.

    Chớ bôn ba nhận Ma tác Phật,

    Uổng công tŕnh chôn mất tánh linh

          Than ôi, biển khổ minh minh,

            Người mù cầm lái đưa ḿnh sao xuôi!

      Đứa mù dắt lũ đui theo dơi

          Sa lửa hầm c̣n hỏi chi chi...

      Phải t́m đến bậc trí tri

    Đạo mầu mới tỏ, đường đi mới tường.

         Bát Chánh Đạo mối dường đă trổ,

            Tứ Diệu Đề là chỗ nghỉ ngơi.

       Đèn ḷng soi sáng khắp nơi,

        Thinh thinh trí huệ một trời quang minh.

   Đọc Tâm Kinh cho tinh cho suốt,

       Dẫu mà đường chưa thuộc cũng thông.

    Vậy hay sắc tức thị không,

         Chẳng nên chấp sắc mà không cũng đừng.

          Đạo vô cùng, chấp trung là đạo,

Lư nhiệm mầu uẩn áo thâm sâu.

Đạo mầu khắp hết đâu đâu,

        Cứ trong sắc tướng t́m cầu mới ra.

         Tuy sắc tướng nhưng mà vô tướng

            Vô tướng từ hữu tướng mà ra...

   Hữu, vô chung ở một nhà

           Chẳng nên chấp hữu cùng là chấp vô.

     Trong hữu tướng, lư vô ẩn đó,

     Vô tướng mà tướng có ẩn trong.

       Hữu, vô bước khỏi hai ṿng,

       Mới biết đạo lư không trong không ngoài.

Thỏ vảnh tai gọi hai sừng đó,

      Chấp trước mà nói có nói không.

Thử coi ba thú qua sông,

    Ba xe ngoài cửa đều không khác nào.

     Ngoài vườn lửa ào ào cháy dậy,

  Bầy trẻ thơ chơi nhảy trong nhà.

  Khuyên răn chúng chẳng chịu ra

Mở lời phương tiện thiệt ba xe ngoài.

     Đại biện tài trừ hai c̣n một,

        Tột bực rồi th́ một cũng không

    Xưa nay sự, lư viên dung,

           Cứ trong thể dụng Thích Trung th́ nhằm.

   Y Tam Giáo khỏi lầm lạc lối

        Tu trở về nguồn cội bổn nguyên.

Đạo vàng thâm lư diệu huyền,

     Định ḷng, định tánh tỏ liền tâm đăng.

      Nước gợn lằn bóng trăng nhấp nhoáng,

        Trăng lu mờ v́ áng đám mây.

      Làm cho nước đứng, mây tan,

    Tự nhiên sáng suốt thiền quang nhiệm mầu.

        Đạo không cầu do đâu mà được,

    Coi giấy xưa chấp trước hữu vô.

Lằn mằn dưới gốc cây khô,

         Mà trong có trái gẫm âu nực cười!!!

         Trong mắt người có ngươi mới tỏ

Sách không thầy mới ngỏ làm sao

            Xưa nay giáo pháp truyền trao

    Không thầy há dễ mặt nào nên thân!

       Xưa Thánh nhân ân cần Lăo Tử,

Huỳnh Đế c̣n xử sự Quảng Thành.

            Thiện Tài ngũ thập tam thanh,

     Thiếu Lâm đoạt lư Thần Quang lưu truyền.

           Xem lịch sử Tiên Hiền cổ thánh,

Biết bao phen khổ hạnh công dày,

          Vẹt đường mở lối chông gai,

Hố hầm bồi đắp đến nay cũng nhiều.

       Sửa lộ cả, bắc kiều rước khách,

  Chèo thuyền từ cấp bách đưa sang,

        Đáo hườn bổn quốc Tây phang

   Hưởng thọ vĩnh kiếp thanh nhàn muôn thu.

           Người chí quyết t́m tu, học đạo,

  Cầu hỏi thầy vật báu ở đâu

         Đạo tuy rộng lớn cao sâu

            Nhỏ hơn mảy bụi dễ hầu biết sao?

            Muốn cho khỏi ra vào Tam giới,

  Phải nhớ câu "Tự tại bất thành".

  Nhơn tay mới thấy trăng thanh,

   Chớ chấp văn tự tu hành uổng công.

            Nên cổ đức có ông Tông Bổn,

     Vịnh Sơn Cư có bốn câu rằng:

                "Sơn cư phong cảnh tự thiên nhiên

                      Đại đạo chi chiêu tại mục tiền

                Bất thức tổ tông thâm mật chỉ,

                Đồ lao niệm Phật dữ tham thiền"

Ấy là cặn kẽ bảo khuyên,

           Phải cầu giáo ngoại biệt truyền diệu tâm.

Chớ chấp trước thinh âm sắc tướng,

           Cảnh ngoại cầu vọng tưởng đảo điên.

      Kính lời khuyên khách hữu duyên

            Biết nghe chỉ đạo chớ phiền lời ngay...

 

Minh Quang ghi 1998

Font: Arial Unicode MS

     

Up Ke Hoi Tam Quan Am Thi Kinh