!! וישכע תושגר !!

תירביע הרודהמ

EMOTIONS OF DAILY LIFE - HEBREW EDDITION

This file is part of 850KB of Hebrew text in ISO standart. It is writen from right to left in plain ASCII with HTML tags
It can be read (among other browsers) with the Netscape, providing you have the hebrew fonts - the best with the proportional font Times (Hebrew) size 24.
When you download it - better put all files in the same sub-directory under the same name, to keep the links functional.

.הינב יבלשב ירבעה ףגאה
הגרדהב ופסוותי םירופישו םירושיק ,םיקרפ
ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב


תופטושה תויודקמתהל ---- >
(=====ןכותל הרזח

וישכע ךמצעב תאז השע .ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה .II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
תושגרה .ה ןמאמל ךירדמ .ד

םתקוזחתו םוי-םויה ייחב תושגרה

שמתשמל ךירדמ

(םייחה תוכיא רופישל םירישכמ אלל קבדיפויב :וא)

םיתימעו ףילש ןליא ר"ד תאמ

The Emotions of Daily life and Their Maintenance

A guid for the user
By
Ilan Shalif Ph.D. & friens

c

רבחמל תורומש תויוכזה לכ

***
הזמ תאצל ךיא ?תישגיר תעקתנ
לקשמב תדרל ךיא * ןושיעמ למגיהל ךיא
ידמ רתוי ץמאתהל ילב תונתשהל דציכ
תיתשוחתה תודקמתהה תרזעב

"The General) "יללכה יתשוחתה דוקימה" תטישב ןד הז רפס
ןליא ידי לע ךרענו בתכוש ,רבוח (Sensate Focusing Technique"
יהלשב הנושארל הספדוה רפסה לש תמצמוצמ הסריג .םיתימעו ףילש
רוקיב סיטרככ ןכו ,םידקמתמל ךירדמכ ,רוביצל תורשכ הקלוחו 1989
13331 .ד.ת ףילש .א ר"ד ידי לע ךנויעל תשגומ וז הסריג .בחרומ
.E-mail - gshalif@netvision.net.il 61132 א"ת

.דבלב ל"נל םירצוי תובוחו תויוכז

*
אלל הז היהיש יאנתב ...ולוכ תא ףא וא רפסהמ םיקלח קיתעהל רתומ
וא הקתעה תעב .חוור תורטמל אלשו ביתכ תואיגש אלל ,םיפוליס
.קיידל םיחרכומ אל ךא - רוקמה תא ןייצל יוצר ,טוטיצ

1993 א"ת רבחמה תאצוה
מ "עב ן"למ סופדב הנושארל ספדוה

וישכע ךמצעב תאז השע .ג

םיליחתמל הרהזא .I

םג :בל םיש .ךייח לש תיזכרמה תכרעמה תא קזחתל הזב שגינ ךנה
תפשב) "לבזב קומע" םיאצמנ רמולכ - דואמ םיעורג םייחה רשאכ
דע ,םנמא .בצמה תרמחהל םורגל םיזיזפ םידעצ םילוכי - (בוחרה
תועפשה לע חוויד אל תעצומה הטישב ושמתשהש םתואמ שיא ,הכ
רבד חיכומ אל ןיידע םיילילש םיאצממ רדעה ךא .תכרעמל תוקיזמ
םישמתשמה ןמ רחא והשימ וא - התא םא תעדל ןיא .טלחומ ןפואב
הסנת לא ,ןכ לע .ללכה לע דיעמה ללכה ןמ אצויה אוה - םיידיתעה
תחא תבב דדומתהל םינושארה םידעצה ךלהמב הסנת לא .רוביג תויהל
םא וליפא תאז השעת לא - םימיענ אל תושגרו תושוחת ידמ רתוי םע
לע תואצותה תא שארמ תחקלו םיירשפאה תוריהזה יעצמא לכב תטקנ
.ךתוירחא

םישמתשמ וחוויד םירקמ רפסמב יכ ןובשחב איבהל ךילע ,ךכל ףסונב
,היושע תרחא וא וז המיענ אל השוחתל השודג בל תמושת יכ הטישב
הילע השוחתהש ךכ לע םג וחוויד םישמתשמ .הריבגהל ,ינמז ןפואב
המיענ אלו הזע השוחתב ,הרהזא אלל ,ףלחתהל ףא היושע םידקמתמ
הפצהל הובג ןוכיסב אצמנש ימ ,ןכ לע .הלקהה אוב םרטב - תרחא
ענמי םא המכחב גהני ,םייטמוסוכיספ םיפקתהו תועפשהל וא תישגיר
ךירדמ וא הסונמ רבח לש ופותיש אלל תעצומה הקינכטב קוסיעמ
.ןמוימ

- "ץרמינ לופיט"ב אצמנש ימל םג תסחייתמ הלעמלש תוגייתסהה
םג ,הכרדה אלל תאז תושעל ץלמומ אל .רחא וא יגולוכיספ ,יאופר
המ םושמ בשוח וא ול קוקז ךא הזכ יביסנטניא לופיטב וניאש ימל
דואמ ץלמומ םביל ידוקפתב תוערפהמ םילבוסל .ול קוקז אוהש
אל דואמ םידרחל םג .תיאופר החגשה תחת אלש תאז תושעלמ ענמיהל
.הדרח ףקתה "ופטחי"ש ששחמ ,םמצעב תאז תושעל יאדכ

,יללכה ךחור בצמ תא רפשל הצור "קר" וא ,תמאב ןרקס ךנה םא ,לבא
לוכי ךנה - 'דכו ...ןסחתהל ,תונתשהל ,לגרה וא היעבמ ררחתשהל
ךנה הזכ הרקמב .תיטרפה ךתוירחא לעו ךמצעב לוגריתה תא תוסנל
טוקנל םג אלא ,םיאבה םידומעה לש דבלב האירקב קפתסהל אלש ןמזומ
:םיאבה םידעצה תא

תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה .II

ךפוג תא רכה - ןושאר דעצ

החיתפה תדוקנשכ ,ךפוגב ןטק לויט תושעל ןמזות תורוש רפסמ דועב
עונמל ידכו הכאלמה לע לקהל ידכ .עגרה לש המיענ אלה השוחתה איה
ךשארו ךבגשכ החונ הבישי תחונת רחב ,תויוצר אל יאוול תועפות
אל השוחת וליפא תעכ שיגרמ ךניא םא .והשלכ דעסמ לע םינעשנ
.יהשלכ השוחת םתסב הלחתהה תדוקנכ רוחבל לכות ,תחא המיענ

ללכ ךרדב שיגרמ התא וב םוקמה תא הז ךרוצל רוחבל םג רשפא
תומיענ תושוחת רפסמ ךל תונימז םא .תומיענ אל תושגרה וא תושוחת
התא וב םוקמה תא הלחתה תדוקנכ רוחבל יוצר ,תומיענ אל וא/ו
.ןהבש המיענ תוחפה תא שיגרמ

וא ראווצב ,הזחה תיבב ,םייברקב תאצמנ וז הדוקנ ,ללכ ךרדב
,ףרועב תאצמנ הפרותה תדוקנ ,תוחיכש תוחפ םיתיעל .שארב
םיילגרב המוקמ ,רתוי םירידנ םירקמב .םיינתומב וא בגב ,םייפתכב
תבותכ רותיאב יתלחתה ישוק םיתיעל שיש רוכזל יאדכ .םיידיב וא
ונפוגב תודוקנה תיברמלש רחאמ ,תאזו .ולא תושוחתל רתוי תקייודמ
תונמוימ רדעה .ונלש םוימויה תפשב ללכנ וניאש ,יעדמ םש קר שי
תושוחת לש ינושארה רותיאה לע ללכ ךרדב השקמ (15)תודקמתהב
.השלח ןתמצועש

תויטיאב קורס ,חותפל תרחב הב הדוקנל הרצק בל תמושת ןתמ רחאל
ןיב - תונושה תושוחתל םהמ דחא לכב בל םיש .ךפוג יקלח לכ תא
תא ללוכ - יהשלכ תרתוכ ןהל םיאתהל השקש ןיבו ןרידגהל ןתינש
ךישמת םרטב הז רויסב המ ןמז ךישמהל יאדכ .ןהבש תוילרטינה
םירכזומה ףוגה יקלחב רויסה תא ךישמהל יוצר ןכמ רחאל .אורקל
.בותכה תאירקל ליבקמב ,תואבה תואקספב

.וישכע ףוגה יבחרב לויטה תא ליחתהל ץלמומ

לש םינושה םירוזאב שחרתמל תזכורמ בל תמושת שידקנ םא :שארה
המומע השוחת וא לק ץחל םש שוחל םילוכי ונא דימת טעמכ ,שארה
- תרחא המיענ אל השוחת םתס וא באכ םג םש םישח ,םיתיעל .יהשלכ
תוביבסב םה תושוחתה תוחיכש םהב תומוקמה .תומצוע לש בחר חווטב
.שארה תמדיק לש םיקלחה ראשבו םייניעה

דמעמ םהל עיגמ שארה ןמ קלח השעמל םהש הדבועה תורמל :םינפה
םע קודה רשקב ןמזה לכ םיאצמנ םינפה ירירש תוגוז 23 יכ דחוימ
תוינכות םע דואמ קודה רשקב םיאצמנ ולא םירירש .תישגירה תכרעמה
םיקלחה םע דחוימבו ,עגרו עגר לכ לש (4)תופטושה (2)הלעפהה
.ולא תוינכות לש רתוי םיישגירה

תומיענ אלה תויעבה .הפה תוביבס אוה רתויב ליעפה םינפה רוזא
זא תואטבתמ ןה .דבלב תויטתסא בורל ןה ןאכ רתויב תוחיכשה
תואטבתמ םיבר לצא .ץופק הפו םהינימל םיתוויע ,םיקומע םיטמקב
.תוקודה תותסלב וא םייחלב יללכ חתמב םג (10)לבזה תוינכות
םינפבו "םיקיט"ב ןייוטיב תא תואצומ לבזה תוינכות ,םיתיעל
הממ רתוי תויוצמ ךא ,תורידנ .הכומנ ןתעבה תדימש תואופק יצח
לש תואסריגה תחא ןהש ,"רקופ ינפ" וא "תיכוכז ינפ" ןה ,םיבשוחש
.תינורכה האופקה העבהה

תכרעמ לש ןוילעה הצקה אצמנ ןאכ :(שארה שרושב דחוימב) ףרועה
ןוילעה םקלח דחוימבו - ולא םירירש .ונלש םייבגה ךרואה ירירש
.המודכו םהינימל שאר יבאכ ,םיצחלל רוקמ םישמשמ ,רתויב
,(18)יוסיכה תוינכות גוסמ ולא דוחיב ,תונוש (8)לע-תוינכות
לש ןשוטשיט םשל ,הז רוזא ירירש לש תרקובמ היישקהב תושמתשמ
.("ףרוע השק" יוטיבה ןאכמו) ןהינימל תוישגיר תושוחת

ירתימ רוזאב םש יא תאצמנ תקיודמה תבותכה ,ללכ ךרדב :ןורגה
יכבה לש תוקנוחה תועמדה תא בורל םישיגרמ וז הדוקנב .לוקה
- לוקה ירתימ .איקהל אלו עולבל ןתינ אל ותואש שוגה תאו רוצעה
יסחיבו דואמ קודה רשקב ןמזה לכ םיאצמנ - םינפה ירירש ומכ
לבזה תוינכות םעו (3)םייסיסבה תושגרה םע םייביסנטניא ןילמוג
תכרעמ לש תונוש תויורזומ ללגב ,םיתיעל .עגרו עגר לכב תולעופה
רבדה הווחנ ,לוקה ירתיממ תעבונ השוחתהש תורמל ,תישוחה הסיפתה
המודה - ןרקומ באכ) םהמ ךומנ וא הובג םוקמב הרוקמ וליאכ
עורזה וא ףתכה ןמ תואבכ תוספתנ ךא בלהמ תועבונה תונוש תושוחתל
.(תילאמשה

לש בחר ןווגמבו תובותכב עפושמ הז לודג רוזיא :הזחה תיב
,"בלה תוצווכתה" ,ההכ וא דח באכ ,תוריקד ,ץחל ,הקעומ :תושוחת
תיטמרדה העפותה .'וכו תפערסב תויוצווכתה ,תוקזח בל תוקיפד
יטמוסוכיספ ונה בורל רשא יטמטסאה קנחמה ךילהת איה םש רתויב
תואצותה ןיבמ תורומחה .ישגר ץחל ידי לע שדחמ םעפ לכ לעפומו
םיצחל .בלב דוקפתב תוערפהה ןה הז רוזאב םיישגירה םיצחלה לש
עירכמ םרוג תווהל םייושע ,רתוי םייללכ םיצחל דצב ,הז רוזאב
םואתפ םהב הלח רשאכ רקיעב - בל ףקתהמ תוומל תואיבמה תוביסנב
.תוכורא תופוקת וא תועש םיכשמתמ םהש רחאל ,הדח הפרחה

םייעמה לש םיברה םירטמה ,ץוחבמ ןטבה ירירש :םייברקהו ןטבה
.תויונערופו םינוכיס יריתע - םיימינפה םירביאה ראשו םינפבמ
,תויוצווכתהה .ול ינייפואה תושוחת ןווגמ שי רוזא לכל
םה ,תוריקדהו םיצחלה ,"םירפרפה" ,תוליחבה ,םיבאכה ,תותיוועה
סוקלואהו םהינימל םיביכה .ןווגימה לש רתוי חיכשה קלחה קר
רוזא לע ישגרה ץחלה לש תועפשהל רתויב ףירחה יוטיבה םה ,םשארב
.הז

קר אל) ףוגה לקשממ רכינ קלח םיווהמ ולא םירירש :דלשה ירירש
,םיחותמ ,םישקונ תויהל םילוכי םיבר םירירש .(םיזרה לצא
םישיגרמ םירגובה םדאה ינב בור .םיבאוכ םתס וא ,םיסופת ,םייופר
,תוריקד ,םיחתמ ,םיבאכ תובורק יד םיתיעל "קר" וא ינורכ ןפואב
תויזיפ תויעב ןיב בולישמ םיעבונ םבור .םבגב "תויוספתיה" וא
ךומסה ןותחתה קלחב רקיעב זכרתמ לבסה רומח רבדהשכ .תוישגירו
ירסוחמ רשאכ וא "ןותחת בג באכ" אוה זא לבוקמה םשה .םיינתומל
."וגבמול"ו "תנתמ" - דפוטרואל םיעיגמ לזמה

םישח ונא דואמ תובורק םיתיעל :םינוש םייוריגו םיצוצקיע
,םיידי - ונפוג רועב םינוש םייוריגו ("םידוריג") םיצוצקיע
,סומינ ימעטמ - העינמ לכ ןיא םיתיעל .םירתא ראשו ,שאר ,םיילגר
םידרגמ ףא וא םיפשפשמ ,םיצחול ,םיעגונ ונאו - תואירב וא רסומ
.הטעומ בל תמושת םע וא יהשלכ הבשחמ אלב ,םוקמה תא

ונא זאו ךכמ ענמיהל תונוש תוביס ללגב םיצלאנ ונא םיתיעל
.תוכורא ונממ םילבוס ףא וא םיוסמה יוריגה ידי לע םידרטומ
םיווקמו רחא רבדל ונביל תמושת תא תוטהל םיסנמ ונא ולא םירקמב
םע קבאהל םיצלאנ ונא םיתיעל .המצעמ גגופתת תינדרוטה השוחתהש
לש ופוסבו - תוקדו תוינש ךשמב קיצמה יוריגל המ רבד תושעל קשחה
.יהשלכ הרשפל םיעיגמ וא םיענכנ רבד

ומכ תיגולויזיפ הביסמ עבונ וניא ולא תושוחת לש עירכמה ןבור
תכרעמה תוליעפ לש האצות אלא ,רועה לש רחא יוריג וא קרח תציקע
םידקמתמל םידעוימה םיפיעסב רתוי ןהילע בחרוי .ונלש תישגירה
.םימדקתמ

החיתפה תדוקנל רוזחל ןמזות ,טעמ דוע .ףוגב לויטה םייתסמ ןאכ
םיתיעל םש םירוק ןושארה דעצה לש וכלהמב ,לבא .ינשה דעצה תארקל
הפצמ רויסה לש הלחתהה תדוקנל ךבוש םע ,זאו .םייופצ אל םירבד
הלחתהה תדוקנ לש תינושארה השוחתהש תולגל יושע התא .העתפה ךל
.הזע התיה אל הליחתכלמ םא דוחיב - רכה ילבל התנתשהש וא הגומנ
תרחא החונ אל השוחת לכ ,אבה דעצל ,רוחבל היהי ןתינ הזכ הרקמב
ךל - יהשלכ המיענ אל השוחת תעכ ךל ןיא םא .ףוגב הרתונ ןיידעש
(הרהמב יאדו) ץוצת רשאכ .ופלחי םרטב ,ולא םירקי םיעגרמ הנהתו
.לוגריתב ךישמהל לכות ,יהשלכ המיענ אל השוחת

תא ךישמהל לוכי ןיידע ,עצמאב םירבד קיספהל ול השקש ימ
אל תושוחת תווחל תלוכיה תא ינמז ןפואב דביאש תורמל ,לוגריתה
הטושפה :תופולח המכמ תחאב רוחבל הזכ "שיב" הרקמב ןתינ .תומיענ
ףוגה תושוחת עפשמ תחא לע בלה תמושת דוקימ איה ןהיניבש הלקהו
רשפא ,רתוי ןיינעמ והשמ רדעהב .הסיפתה ףסל ךומסבש תוילרטינה
,םידגב) הביבסה םע ךפוג עגממ תועבונה ולאמ תחאב רוחבל דימת
.('דכו טוהר

ירירשמ דחאב ףילחתכ רוחבל יוצר ,תונושה ףוגה תושוחת ןיבמ
תעבונה תשוחת ףידעהל ץלמומ ,תינמיה םדיב םיבתוכש ולאל .םינפה
תאצמנה תישגירה תכרעמל תורישי רושקה) םפוג לש ילאמשה דצה ןמ
םיבתוכש ולאל ץלמומ המוד הביסמ ,(םחומ לש תינמיה תיצחמב םלצא
.אקווד ןימי דצ תא ףידעהל לאמש דיב

תחונתב שומיש השוע ,תיפולח השוחת ןומיזל רתוי ךבוסמ טעמ יעצמא
אסיכב ומכ) והשלכ דעסמ לע הרוחא שארה תנעשה .*"חותפה ףרועה"
ףוג תושוחת תעפוהלו ףרועה ירירשב המ-תייפרהל דימת האיבמ ,(חונ
,לוגריתה ךשמהל המיאתמ השוחת רדעהב .דקמתהל ןתינ ןהילע תונוש
רתוי םיבכרומ םיעצמאב שומיש תושעל הז ינושאר בלשב וליפא רשפא
רכומה והשלכ ישגיר בצמ "רוזחימ" תועצמאב השוחת ןומיז ללוכ -
."תימצע היצקובורפ" ומכ - םולקיד וא ןוימיד ,רבעה ןמ

___________________________
םיפיעסב טרופמ ןפואב םירבסומ הז ףיעסב םירכזומה םיעצמאה *
ימב שומישה תא םיביחרמש ינפל םש ןייעל יוצר .רתוי םירחואמ
השוחת ןמזל יושע ולא םיעצמאב ידמ ץרמינ שומיש ,הז בלשב .םהמ
.התארקל ןיידע םינכומש ילב המיענ אלו הזע
---------------------------------------------

"תובותכ רויס" - ינש דעצ

ףוגה ירבאבש תושוחתה לצא יללכ ןיסומינ רוקיב תכרעש רחאל
,רתוי תקיודמ תבותכ רתאלו תוסנל ןמזומ ךנה ,םינושה וירוזאבו
יוצר ,ןהיניבמ .ךפוגבש (תומיענ אלה יוצר) תושוחתה ןיבמ תחא לש
תא וא רתויב הקזחה וז תא ,תורחאה ןמ רתוי תרכומה וז תא רוחבל
.עגר ותואב רתויב תניינעמה וז

תוישגירה ךיתושוחת םע ךתורכיה תא קימעהל איה הז דעצ תרטמ
םיישקה תורמל .בל תמושת הברה ןהל תתל לגרהה תיינבב ליחתהלו
,םדקומ הכ בלשב ,המישמה תא עצבל ןושארה ןויסינה ךלהמב םייופצה
לע םירבסהה תא אורקל םיכישממ םרטב תוינש המכ ךכל שידקהל יאדכ
הלחתהה תדוקנל רוזחל תעכ ץלמומ .םמע תודדומתהה יכרדו םיישקה
תאירק ףוסב רבכ הנושארל הז דעצ תושעל תוסנלו היפילחתמ דחאל וא
.הז טפשמ

.ינשה דעצה םע הנושארה תודדומתהל ץלמומה ןמזה הז

ךלהמב וילע רוזחל םעפ ידמ הסנ ,ןושארה רצקה ןויסינה רחאל
ישוקל םורגל םילוכי םינוש םימרוג .םיאבה םירבסהה לש האירקה
זוכירב ןמוימ וניאש ימל דחוימב השק תויהל יושע הז דעצ .עוציבב
תישממ תוליעפש ילבמ ,ףוגב יהשלכ הדוקנ לע תעדומה בלה תמושת לכ
תודקמתהב תוסנתהה ,ןכ ומכ .ותעד תא וחיסי ןהשלכ תיתבשחמ וא
.הכיבמ ףא וא הרזומ תויהל ןיידע היושע

תונויסינה דחוימבו ,תיללכה תינפוגה הריקסה םצע ,םיבר םירקמב
ץאומ ךילהתל םורגל םילוכי ,השוחתה לש תקיודמה תבותכה תא רתאל
הרקמב .(14)יעביט (13)יגולויב (5)רזוח ןוזיה לש טלשנ יתלבו
,התושלחהל םורגל לוכי ינשה דעצה תא עצבל ןויסינ ,הזכ
םלשוי םרטב דוע ,המיענ אלה השוחתה לש התומלעהל ףא וא ,הבוהביהל
בושמה יכילהת לש םתצאה ,םיתיעל .תקיודמה התבותכ רותיא
רבכ וליפא וא) ינשה דעצה תא עצבל ןויסינה ךלהמב ,יגולויבה
אלה השוחתה תדידנ" לש העפותל םורגל היושע ,(ןושארה דעצה ךלהמב
תבותכ רתאל םוקמבו לויטל הילא ףרטצהל רשפא הזכ הרקמב ."המיענ
.לולסמ רתאל רשפא תיתדוקנ

אלה השוחתה תא ריבגהל םעפ ידמ היושע תודקמתהה םינוש םיטרפ לצא
ץלמומ ,הזכ הרקמב .טעמכ תלבסנ יתלב תישענ איהש דע המיענ
:םיאבה םידעצהמ דחאב טוקנלו םירוביג תויהלמ ענמיהל םיליחתמל

.תרחא השוחת לע תודקמתהל המ ןמזל רובע (1

.ןמז קרפל רחא קוסיעל רובע (2

תא "םוזגל" תנמ לע ריהמ בצקב וזב וז ךידי תופכ תא ףשפש (3
זכרמה תפצהל תמרוג וז הלועפ) .רתוי ריבס לדוגל הפיצמה השוחתה
הז רבד .םיידיה תופכמ םיצרמינ םינוזיהב תושוחתב קסועה יחומה
אלה השוחתה תא רוציל ותלוכי תא שילחמ תוחפל וא תינמז לטבמ
(.המיענ

וא תויצאיצוסא תרשרש תררועמ ףוגב הדוקנ לע תודקמתההש חיכש יד
הרקמב .התוא תוענומ ףא וא תודקמתהה ךשמהל תועירפמ רשא תובשחמ
:תוירקיע תויורשפא שולש ךינפל תוחותפ הזכ
.תרחא תוליעפל המ ןמזל רובעלו רתוול ,תחאה
.תעדה יחיסמ לע רבגתהל ידכ תודקמתהה יצמאמ תא ריבגהל ,הינשה
הלועש" הנושארב וליפא - יהשלכ הרבה וא הלימ רוחבל ,תישילשה
תובשחמה תא קתשמ הז דעצ) .תובר םימעפ הילע רוזחלו - "שארב
(*תודקמתהה לש ךשמהה תא תינמז וב רשפאמו
________________________
וליגש יפכו םהלש םילמה יקחשימב םיבר םידלי םילגמש יפכ *
,םימעפ לש בר רפסמ יהשלכ הלמ לע הריהמ הרזח ,םינוש םירקחמ
יכילהת שובישל םרוג רבדה ,רמולכ ."תיטנמס היוור"ל האיבמ
המוד הרטמל .הלמה תועמשמ לש ינמז ןדבאלו תילולימה הבישחה
םיקסועה ראשו םהינימל םיגויה םירזוח הילע הרטנמה םג תשמשמ
יהשלכ הלמ לע וזכ הרזח ,רחא בצמ לכבו לוגריתה ןמזב .היצטידמב
תורסיימ תובשחמ לש ןתקספה םשל רתויב תוצלמומה םיכרדה תחא איה
,המצע לע תרזוחה הבשחמ איה "ביואה"שכ ,םיתיעל .תילכת תורסחו
תחאב וא הנושארה הלמב ,הלש הנורחאה הלמב וז הרטמל רוחבל יאדכ
.ןהלש תורבהה
---------------------------------------

רתאל םיחילצמ ןיא ,הנושארה תודקמתהל םישגינש תעב רבכש ,הרוק
דקמתמש ,היד תנחבומ וא הקזח השוחת םהב שיש רוזא וא הדוקנ
ינושאר בלשב רבכ ,הזכ הרקמב .תולקב הילע "תייבתהל" לוכי ליחתמ
תחפשממ (8)לע -תוינכות םעו םינוש םינונגנמ םע דדומתהל ךירצ הז
."תושגר יקחומ"כ םישמשמה יוסיכה תוינכות

תושוחתו םינכת לש םתלוכי תא םיניטקמ ולא תוינכותו םינונגנמ
לודגה ןקלח .תשרופמ הנמזה וא רושיא אלל תועדומל ץורפל םיישגיר
קר וא תועדומל ץוחמ תודבוע וז תוליעפב תוברועמה תוינכותה לש
דואמ ונאשכ םג םירקמה בורב .םישקונ יד "םילגרה"כ ,הילושב
םהישעמב ונלש הייצרה לש הרישיה תוברעתהה תלוכי ,ךכב םיניינועמ
םיניינועמ ןכ םואתפו ונגהניממ םינשמ ונאשכ םג .תמצמוצמ דואמ
,(ךפיהל וא) ןכל םדוק ונצפח אל םהב תושוחתלו תושגרל בל םישל
המ ונתועדוממ בוט רתוי םיעדוי םהש וליאכ - ונילע תאז םישקמ םה
.ונליבשב בוט

לש תבותכה רותיאב םיישקה לע תורבגתהל םיפדעומה םיעצמאה דחא
.ךרו ךרואמ ץפח תרזעב םש ינוימידה שושיגה אוה ,יהשלכ השוחת
,םיסינטסיאל רתויב בוטה ןורתיפה אוה ינוימיד לוחכימב שומישה
חונה אוה (ןהובה דיל תמקוממה) הארמה עבצאב ינוימידה שומישהו
םיברקמ ,"הארמה עבצאה" תטישב םישמתשמ רשאכ .םירחאה לכל רתויב
ףא וא השוחתה לש יללכה רוזאה לא תואיצמב וא ןוימידב התוא
תטישב רותיאה תרטמל םישמתשמ רשאכ .רצק ןמזל םש התוא םיחינמ
- לוחכימה לש והצק תא ןוימידה תועצמאב םש םיחינמ ,"לוחכימה"
.ךר לוחכימ יוצר

דקמתהל השק ,לודג רוזא תנייפאמ איהשכ וא המומע השוחתהשכ
הדוקנ רוחבל ןתינ ולאכ םירקמב .הרטמה רוזא לכ לע תינמז-וב
.דבלב הילע דקמתהלו רוזאה ךותב יהשלכ

הדוקנה לע תודקמתהב םישקתמו רחאמ - רזוע אל הז רבד םג רשאכ
:רחא "קירט" תודקמתהה תורשל סייגל רשפא - תרחבנה

םוקמה תביבסבש רועה לע לק ףושפיש וא ףוטיל ,הלק הציחל ,םיתיעל
זוכירהו בלה תמושת לכ תא סייגל םירשפאמ ,דקמתהל םיסנמ וילע
לעמש רועב םירצק םיעגמ רפסמ אקווד םירחא םירקמב .םישורדה
העיגנהו הציחלה ,ףושפישה םצע ,לבא .תאז םישוע תרחבנה הדוקנה
השוחת םג םוקמל בלה תמושת תיינפהל תינמז וב םיקפסמ ,וללה
.תירוקמה השוחתה ןמ תעדה תא חיסהל היושעה תישממ

קפתסהלו עגמה תא קתנל רצק ןמז רחאל יאדכ ,הרוק רבדה רשאכ
םירקמה לכב .תכעודה עגמה תשוחת לש "דה"ב םוקמה ןומיס ךרוצל
תשוחתל בל תמושת לש תוינש רפסמב תודקמתהה תא םיליחתמ ,וללה
תשוחתל בלה תמושתמ קלח םינפמ תוינש רפסמ רחאל .הלקה עגמה
.הרטמה

הרטמה לא בלה תמושת אולמ תרבעומ ,עגמה תשוחת תכיעד םע ,הגרדהב
.תיתימאה

םיריבעמ םה ,םיננסמכ םילעופ יוסיכה תוינכותו םינונגנמשכ
ונאש תעב .רתויב תובושחה ןה םתעדלש תויעבה תא קר תועדומל
םה ,עדומה ןוצרה תא וללה תוינכותהו םינונגנמה לע םיליעפמ
םינוויכה ינשל תושוחת יבותינב תחא הנועבו תעב ונל םיעייסמ
.םידגונמה

רשא םיישגיר םינכתו תושוחת תועדומהמ קלסל םיסנמ ונאשכ :דחאה
תעדה תא םהמ חיסהל םיצורשכ וא ינושארה ןוניסה תא המ םושמ ורבע
.ינמז ןפואב

םיכרצל תוישגיר תושוחת תועדומל ןמזל םיסנמ ונא רשאכ :ינשהו
.(תודקמתה ללוכ) םינוש

ינונגנמ תלועפ םע קודה ןפואב םיברועמ ףוגב םיקלח השולש
ןושארה בלשב רבכ ,לבא .תוערפהל רוקמ שמשל םייושעו ,ןוניסה
הפה רוזא ירירש אוה ןושארה .םתעפשה תא תיחפהל תולקב יד לכות
תרוגחב םהיתוחולשו ףרועה ירירש ,ינשה ;הבורקה ותביבסו
:םהבש םיינוצרה רקיעב ,ףוגה ירירש ראש ,ישילשה ;םייפתכה

תא - עדומב אלשו עדומב - תתרשמ וז יפלכ וז םייתפשה תציחל (1
תושוחתב לפטל תלגוסמ איה .הפה לש ןסרמה וא "יתוקפאתהה" דיקפתה
החיתפ .ךרדב ובכיע אל תורחאה תוינכותו םינונגנמש תוישגיר
הניטקמ ,םייתפשןיב םיינשה וא רטמילימ לדוגב חוורימ לש המוזי
לש תיללכ הייפרה - םתוועל וא תושגר שילחהל וללה לש םרשוכ תא
,םיינישה ןיב ןושלה תלחשה תועצמאב ,הביבסהו םייתפשה ירירש
תושוחת אכדל יוסיכה תוינכות לש ןרשוכ תא רתוי דוע השילחמ
ןיבל הניב עגמ תריציו םיינישה ןיב ןושלה תלחשה) .תושגרו
הייפרהה תא דואמ דע המיצעמ ,הפה לש םיימינפ תוריק וא םייתפשה
קלחכ םייתפשב שומישה תא דואמ השילחמ איה ,ךכב .םינפה ירירש לש
(.םיינורכה ןוסירה יסופדמ

יוניכה ןאכמ .וירירשו ףרועה אוה ישארה "תושגרה קחומ" (2
והז .ך"נתב תובר םימעפ רכזומה - ןשקעל "ףרוע השק" לש ירויצה
המצועה תא תיחפהל ידכ םדאה ינב םיטקונ וב רתויב ץופנה יעצמאה
לע ףרועה ירירש לש םתיישקה .תונושה םהיתושוחתו םהיתושגר לש
.טרפה לש תושגרה שוטשיטל תמרות תונוש יוסיכ תוינכות ידי
לע ותנעשה ידי לע ,שארה תקזחה לש ףטושה דיקפתהמ ףרועה רורחיש
שמשל ותלכי תא םצמצמ ,וירירש חתמ תא דואמ ןיטקמ ,םיאתמ חטשמ
תודקמתה תעב לוגרית םשל תושוחת ןמזמו ...תוישגיר תושוחת קחומכ
.המוזי

םירירשהו דלשה ירירש חתמ םג ,ףרועהו הפה ירירשל ףסונב (3
םהלש הייפרה .תושגרו תושוחת תקיחמ תרטמל שמשל יושע םירחאה
ומכ שממ - הז םדוקפת תא התיחפמ ,דקמתמל תורכומה תונושה םיכרדב
.םיכופהה םירקמב תרזוע תינוצרה םתיישקהש

,תונושארה ויתויווחמ ,תועטב קיסהל יושע ליחתמה דקמתמה
.רבדה ךכ אל לבא .תומיענ אל תושוחת תגפהל ילכ איה תודקמתההש
יגולויבה בושמה יכילהת תא תזרזמו המיצעמ םנמא תודקמתהה
בורל תלטומ ולא םיכילהת ולעפי וב ןוויכה לע הטלחהה ךא ,יעביטה
םא טילחהל ןמוימה דקמתמל םירשפאמ ולא םיכילהת .דקמתמה לע
ןריאשהל םא ,ןהשלכ תוישגיר תושוחת תוריהמב רצקל וא שילחהל
ןהש ןיבו תויבויח ןהש ןיב - ןכיראהלו ןמיצעהל םאו ןהש תומכ
.םייעגירה ונוצרלו ויכרצל םאתהב - תוילילש

יהמ הנשמ אלו - יהשלכ המיענ השוחת םישיגרמש םעפ לכ ,ןכל
דואמ ץלמומ - הל םרוג המו תיווחנ איה וב םוקמה המ ,השוחתה
רבדה הרקמ לכב טעמכ .ףרועה ירירש לע םגו השוחתה לע םג דקמתהל
.עוריאה ןמ האנהה תא לידגיו היוצרה השוחתה תא ריבגי

תושוחת ןמזל םיניינועמשכ ,ךשמהב םגו הז ינושאר ןומיא ךלהמב
הבישי תחונת רוחבל יוצר - תודקמתהל רוזא וא הדוקנ תריחב םשל
רוציל םג יאדכ ,הרטמ התואלו ןכמ רחאל .שארל הכר תנעשמ םע החונ
הרצק תודקמתהב ליחתהלו םייתפשה ןיב םיינש וא רטמילימ לש חוור
,הזכ ךשמתמ בצמ לש תוינש רשעכ רחאל ,בורל .ףרועה ירירש לע
תויוארה תורחא תושוחת הנעפותש וא תושלחה תושוחתה הנקזחתת
.תודקמתהל

תפסונ םעפ רוזחל יוצר ,אבה דעצל רובעת םרטב
םעפה ךכל שדקה .ינשה דעצה לע
ידכ םייתש וא הקדכ
.הז דעצ תוצמל

תוימיטניאה תרבגה - ישילש דעצ

.תוישגירה ךיתושוחת םע תורכיהה תקמעהל דעוימ ,ומדוקכ ,הז דעצ
.רתוי קומע אלא ףוגה לש חטשה ינפ לע תאצמנ השוחתה ןיא ,בורל
עיגהל ןתינ ,לוחכימה תטישב םגו עבצאה תטישב םג ,ולאכ םירקמב
.ןוימידה תועצמאב קר קייודמה םוקמה לא

ךמצעל ןיימד ,האבה הקסיפה תאירקל ליבקמב
לש ישממה םוקמב עגונ ןכא התאש תעכ
וא ךעבצאב השוחתה
.לוחכימב

לוחכימה וא עבצאה הצקמ השוחתה לש ישממה רוזאה לודג ,ללכ ךרדב
תא םהמ דחא תועצמאב רתאל תונידעב הסנ ,ןכל .םיינוימידה
ידכ ,העגמ תא הז בלשב קתנ ,תישממה עבצאב התשמתשה םא .ויתולובג
.תעדה תא וחיסי הדי לע תורצונה תושוחתש עונמל

.םישטשוטמ דואמ םידקמתמ הילע השוחתה רוזא לש תולובגה ,םיתיעל
תולובגה תא רתאל בושח ךכ לכ אל םגו רשפא יא ,הזכ הרקמב
תשגרומ יללכה רוזאב ןכיה ךמצעל ררבל הסנ ,תאז םוקמב .קייודמב
יכרצל ךל רחב ןכמ רחאל .רתוי השלח השוחתה ןכיהו דחוימב השוחתה
התאש הז תא וא דחוימב תשגרומ השוחתה ובש םוקמה תא תודקמתהה
.ףידעמ

תושוחתל בלה תמושת ןתמ תא קיספהל הז בלשב ץלמומ
תואבה התואקסיפ תאירקב זכרתהלו תונושה
.יעיברה דעצה עוציבל דע

לש תקייודמה התבותכ שופיחב לוגריתה תא םכיס ישילשה דעצה
שש תגשהל דעונ הז יבלש-תלת לוגרת .תודקמתהל תדעוימה השוחתה
:תוירקיע תורטמ

יאדווב הצרת ןהילע תוירקיעה תושוחתה םע תורכיה ךל ךורעל (1
.דיתעב דקמתהל

תויעביט תושוחת רחא שופיחה תוינכות תא ללכשל (2
.ףוגה לש

ךתוא םיתיסמה תוינכותהו םילגרהה לש תיתגרדהה םתשלחהל םורתל (3
.ףוגה תושוחתל תזכורמ בל תמושת ןתמב ךיראהל אלש

ןעמל וז הפוקתב ךלצא תטלובה השוחתה םע ךתורכיה תא קימעהל (4
.ךשמהב הילע דקמתהל רתוי לק ךל היהי

ולוחיש םייונישב רתוי רהמ ןיחבתש ךכ ,ךתושיגר תא דדחל (5
.בורקה דיתעב תוחיכשה תושוחתב

הרוקה תא תוושהל לכות וילא "ינושאר בצמ םוליצ" ךלצא רוציל (6
.תלעותל העקשהה ןיבש סחיה תכרעה םשל ,דיתעב ךתיא

םוזי יתשוחת דוקימב הנושאר תוסנתה - יעיבר דעצ

ךכ םשל שמתשהל ץלמומ .המצע השוחתה לע הדובעל שדקומ הז דעצ
וב רוזאה רותיא רחאל ,תעכ .םדוקה דעצב תדקמתה הילע השוחתב
רשפא ,הכותב תפדעומה תודקמתהה תדוקנ רותיאו ,השוחתה תמקוממ
לכות ,*קרפה ןמ הדרי וז השוחת יהשלכ הביסמ םא .הכאלמל תשגל
דקמתהל ךל םיאתמש תרחא השוחת לכ לע יעיברה דעצה תא ליעפהל
.הילע
____________________________
ידי לע םימצעומה ,םייחומה יונישה יכילהת םיבר םירקמב *
העבנ הנממ היעבה לש ינמז ןורתיפל רהמ יד םימרוג ,תודקמתהה
ןוזיהה תמצעהמ עבונ רבדה .הילא ופרטצהש ולאו תינושארה השוחתה
הלעפהה תוינכות לש לולכישהו רופישה יכילהת לא השוחתה ןמ רזוחה
הלעפהה תוינכות לש תונגראתההו הנבמה תא םינשמ וללה .תוברועמה
תועצמאב השקיבש ,תועדומל העדוההו ,ןסיסבבש לעה תוינכות לשו
סיסבבש םיכילהתה .תקספנ ,הז ךרוצל םיבאשמ תאצקה השוחתה
השעמל םה ,תינוצרה תודקמתהה ידי לע םימצעומה ,וז תוגגופתה
.יללכה יתשוחתה דוקימה תקינכט שומיש השוע וב ירקיעה ףונמה
------------------ ----------------------------

ךנוימידב הילע םישו תודקמתהה תדוקנ תא וישכע שפח
וא הארמה עבצאה לש הצקה תא לוחכימה הצק תא
ריצה המ ןמזל תושעהל וז הדוקנל ןת .ינוימידה
.ךפוג לש יזכרמה
.זכרל לכותש בלה תמושת לכ תא הילא הנפה

.אורקל ךישמת םרטב תוינש רפסמל הז בצמב ראשיה

םישגפנ תודקמתהה לש םינושארה םיבלשב רבכ ,םייחה לע תושקהל ידכ
העפותה .ךשוממו השק התיא קבאמהש תינשקעו הער השוחתב םיתיעל
תוערפהל תורושקה תושוחת תושחרתמ רשאכ דחוימב החיכש
םג םעפל םעפמ הרוק רבדה .ןהל תלבגומ אל ךא ,תויטמוס-וכיספ
.םיקיתו םידקמתמל וליפאו הקינכטב ןומיאה לש םימדקתמה םיבלשב

איהש ךכב תקפתסמ אל המיענ יתלבה השוחתה וללה םירקמה ןמ קלחב
ףא איהש אלא ,תוקד רפסמ רחאל םג התמצוע אולמב ראשיהל תשקעתמ
תשיכר תליחתב ,הרוק רבדה רשאכ .הנממ העורגל תפלחתמ וא תקזחתמ
תיביסנטניאה תודקמתהה תא קיספהל ללכ ךרדב יוצר ,תונמוימה
םא תוארל ידכ םעפ ידמ תורצק תוחיגב קפתסהלו ,תועש רפסמל
.השלחנ רבכ השוחתה

הזע תודקמתהב הנושאר תוסנתה - ישימח דעצ

.תמדוקה תוליעפה לש רתוי תדקוממו תרבגומ הרזח הווהמ הז דעצ
לכ טעמכ תורוקה תוחיכשה תועפותה תחא לע עיבצנ הז דעצל המדקהכ
ףוגב והשלכ םוקמל תזכורמ בל תמושת םישידקמ רשאכ :שדחמ םעפ
.יבלש בר ךילהת םש ליחתמ ,ןמז ךרואל

,זאו .םיירירשה םיביסה חתמ לש תיקלח הייפרה וב הלח ,הליחתב
תומיעפב םש שוחל רהמ יד םיליחתמ ידמ םח וא רק וניא רוזאהשכ
תשוחת הגרדהב תרבוג ,תכשמנ םיוסמה םוקמל בלה תמושתשכ .קפודה
תקזחתמה םוח תשוחת םג ללכ ךרדב תפרטצמ ךשמהבו קפודה תומיעפ
.הגרדהב םש

רוזאה הגרדהב לדג ,ןמז ךרואל תכשמנ םיוסמה םוקמל בלה תמושתשכ
.ואישל עיגמ ךילהתהש דע םתמצוע, הלדג ןכו םוחבו קפודב םישח וב
תשדקומה תעדומה בלה תמושת רשאכו שודיחה גפ רשאכ ,ןכמ רחאל
תוחפ רזוח םוקמהו ונוויכ תא ךילהתה ךפוה ,ךועדל הליחתמ םוקמל
.ליגרה ודוקפתל רתוי

דקמתה .תוקד רפסמל םעפה - יעיברה דעצה לע תפסונ םעפ תעכ רוזח
תומיעפ תעפוה לש תורשפאל רע היה .השוחתה לש הזכרמ לע וכלהמב
.הב לוחל םילוכיש םירחא םיירשפא םייונישלו וז הדוקנב קפודה
דע וא רבדה ךל סאמיש דע ,וגגופתי םוקמב תושוחתהש דע ךכב ךשמה
.ךתעד חסותש

הזיא תעדל ןרקס ךניא םאו םיישקב הז דעצ ךלהמב תלקתנ אל םא
תולאשב וא םיישקב תלקתנ םא .אבה דעצל רובע ,תפקע םילושכמ
:תואבה תואקסיפב תובושת ךכל אצמתו ןכתי ,ןהשלכ

ךורא ןמז שרדנ ,ףוגב הדוקנ וא רוזא לע םידקמתמ רשאכ ,םיתיעל
.םוחבו ,קפודה תומיעפב םישח םרטב ,תרבגומ בל תמושת לש רתוי
רתוי אל ךא קפודה תומיעפ תשוחת תא קיפהל םנמא םיחילצמ םימעפל
רחאל קרו דבלב רצק ןמזל ,הכומנ המצועב קר תאז םגו ,ךכמ
אוה םידקמתמ וילע םוקמהש ךכמ םרגנ רבדה ללכ ךרדב .םיצמאמ
תועד" ללגב וא ,הלילד םוקמב םדה ילכ תשרש הדבועה ללגב ,ילוש
םירקמב םג ,בורל לבא .םוקמה יבגל לעה תוינכותל שיש "תומודק
.תוינש תורשע המכ רחאל קפודה תומיעפב שוחל םיליחתמ ולאכ

םיקרועב םדה תומיעפמ רזוחה ןוזיהה ,רזוע אל רבד םוש ,םיתיעל
תעדומה הסיפתה ףסל תחתמ ראשנו תועדומל הסינכ רושיא לבקמ אל
וילע םוקמב קפודה תומיעפב םיניחבמ ןיא ,זאו .(17)יפיס-תת
ךל הרקי וא וישכע ךל הרוק ךכ םא םג .רחא םוקמ לכב וא םידקמתמ
אוה אבה לוגריתבש קפודל בלה תמושת ןיינע לכ .גאדת לא - דיתעב
לש םינושארה םידעצב ,תודקמתהה רשוכ רופישל רזע יעצמא קר
.התחלצהל יאנת אלו ,ןומיאה

ילכבש ולאו םישיגר םירירשב חתמה יטלוק םהב םירוזאב ,םיתיעל
תשוחת קוזיח םוקמב - הפה ביבסש םירוזאה תמגודכ - תוחפ םדה
וז) .תימוקמ םירירש תייפרה םישח ,ךכל תפסותב וא קפודה תומיעפ
תוריקד ,םיצוצקיע םישיגרמ הב "תומדרהה" תשוחתכ רתוי תרכומ
םוחלו קפודל ךרע הווש לאכ ךכל סחייתהל לכות (."םילמנ" וא תולק
.רתוי םיחיכשה

,ףוגב םהשלכ רוזא וא הדוקנל תכשמתמ בל תמושת תתל השק ,םיתיעל
םיכרדה תאו םהבש םיחיכשה תא ןאכ ריכזנ .םינוש םימרוג ללגב
:םהילע רבגתהל

תא רצויה ךילהתב "חתמ תליפנ" וא תינמז תעד תחסה הלח םעפ ידמ
לק םיבאשמ סויג ,הזכ הרקמב .יתשוחתה דוקימה תא רשפאמה זוכירה
םוקמל בלה תמושת תא שדחל רשפא ,זאו .זוכירה רשוכ תא שדחמ
.תודקמתהה

חיסהל םייושעו םירבגתמ ףוגב רחא רוזאמ קפוד וא תושוחת ,םעפ אל
תא ריבגהל טושפ רשפא םימעפל .תודקמתהה תדוקנמ תעדה תא
.תירוקמה הדוקנב תודקמתהה

וילע םג ןמזב-וב דקמתהלו ,תעדה תחסהל םרוגה םע רשפתהל םג רשפא
- יאדכ םג םיתיעלו - רשפא .ירוקמה תודקמתהה רוזא לע םגו
השוחתה "הרג" וב םוקמל תודקמתהה תדוקנ תא ריבעהלו ענכיהל
.השדחה

תוליחתמ ,התליחתב רבכ םימעפל וא ,תודקמתהה ןמז תוכראתה םע
לע רתי תועירפמ ןניא דוע לכ .תונוש תובשחמ תועדומב בלתשהל
תועירפמ ןה םא .ליבקמב שחרתהל ןהל תתל רשפא ,תודקמתהל הדימה
תועצמאב ןתוא "קוחמל" בורל לכות ,"תוקיצמ םתס" וא ,דקמתהל ךל
.תודקמתהל ליבקמב - יהשלכ הלמ לע תינוטונומ הרזח

תיתרבה-וד וא תיתרבה-דח הלמ עגרה ותואב ךל רחב ,הז ךרוצל
אללו ינוטונומ ןפואב ,"בלב" יוצר - ףרה אלב הילע רוזחו יהשלכ
.םייתפש תועונת וא לוק תעמשה

תועדומה יבאשמ לש ידמ בר קלח לע תוטלתשמ תובשחמה רשאכ ,םיתיעל
רוזחל ןתינ .לוגריתה תא ללכב קיספהל יאדכ ,דקמתהל תועירפמו
.ךורא וא רצק ןמז קרפ רחאל תולקב וילא

טושפ עבונ ןמז ךרואל השוחת לע תודקמתהב דימתהל ישוקה ,םיתיעל
השוחתה תוגגופתהל איבמש רבד - היעבל ריהמ ןורתיפ אצמנש ךכמ
.רתויב רצק ןמז קרפ רחאל רבכ םידקמתמ הילע

תודקמתהה תדובע - ישיש דעצ

תרבגה לש תירקיעה הדובעל לשב ןמזה ,תינושארה תודקמתהה רחאל
תדובע .וב שומישה תקמעהלו יעביטה יגולויבה רזוחה ןוזיהה
ףא וא ןטק תוינש רפסמ לש לדוג רדסב היהת הנושארה תודקמתהה
רשוכלו ,השוחתל ,םידקמתמ וילע רוזאל םאתהב ,תאז .תוקד רפסמ
תוילביזה תוינכותה תעפשהל םאתהב םג ,ןבומכו .דקמתמה לש זוכירה
.השוחתה לש התריציב תוברועמה

השוחתה ,(ךשמהב רתוי בחרויו) םימדוק םיפיעסב ראותש יפכ
תופסונה תושוחתה ןכו ,דקמתמ התא וילע רוזאה לש תינושארה
בושמ .יעביט יגולויב בושמ ןה ,התוא תופילחמ וא הילא תופרטצמה
אוהו תופטוש תויחומ תוינכות תולעפתמ םתוא םיכילהתמ עבונ הז
.תוברועמה תוינכותה לש רופישהו הרקבה יכילהת תא ודיצמ ןיזמ

יעצמאה השעמל אוה ,הז ןפואב (9)תוישגירה לעה תוינכות רופיש
ךל יאדכ םגו - לכות ןכ לע .םייחה תוכיא רופישל רתויב ליעיה
םשל ךיתושוחת לע תודקמתהל םירחאה ךיבאשמו ךצרמ ,ךנמזמ שידקהל
תוינכותש ןובשחב איבהל ךילע ,תאז םע דחי .ךייח תוכיא רופיש
תאז לכב ןה ךא םירחא םישנא לש ולאל תומוד םנמא ךלש לעה
םלוה וניא םתסה ןמ ,ךשמהב אבויש רואתה ,ןכ לע .ךל תוידוחי
.ךלצא שחרתיש תא קייודמב

אל םש השוחתה םא תמדוקה דוקימה תדוקנ תא קייודמב תעכ רתא
הדוקנה תא רתא וא ,תונורחאה תואקסיפה תאירק ךלהמב הגגופתה
תמושת ןתמ תא הקדכ ךשמה .הז עגרב תודקמתהל רתויב ךל המיאתמה
םש תוממחתהב וא קפודב שח התא םא ןיב .וז הדוקנל תיברמה בלה
ןמזה לכ םילחה םינטנטקה םילדבהב שוחל הסנ - םהב שח ךניאש ןיבו
תאירקב ךשמה ,הקדכ רחאל .רוזאה תולובגבו הביטב ,השוחתה תמצועב
,םעפ ידמ .ליבקמב תושוחתל בל תמושת ןתמ ךות תואבה תואקסיפה
יהשלכ השוחת לע ךביל תמושת אולמ תא דקמו האירקה תא קספה
.הקדכל

תיסינ הל השוחתה תגגופתמ תוינש לש ןטק רפסמ רחאל רבכ םא
,ראשנש ןמזל ,יתודקמתהה לופיטה תא קתעה ,המלש הקד שידקהל
אל ,הקדה הרבעש רחאל םא .תולקב רתאל חילצת ןתוא תורחא תושוחתל
,והשלכ יוניש וליפא הב ןחבוה אל םא םגו המיענ אלה השוחתה הפלח
תואקסיפה תאירק ךות הב דקמתהלו ךישמהל הסנ .דובא לכה אל ןיידע
תונקפסה תורמל ,םעפ ידמ הילע דקמתהלו רוזחל םג הסנ .*תואבה
.האוגה
___________________________
,םיליחתמה םידקמתמה ןמ םיברו ,םיסונמה םידקמתמה לכ יכ אצמנ *
ללכ ךרדב .תינמז וב תולטמ רפסימל םביל תמושת תא קלחל םילגוסמ
לע דקמתהל ףא וא ליבקמב תושוחת רפסמ לע דקמתהל םיחילצמ םה
.תורחאה םהיתויוליעפל ףסונב תונוש תושוחת
---------------------------------------------

ידמ תועיפומ ,םיקיתו םידקמתמ לצא ףא םיתיעלו תודקמתהה תליחתב
רהמ תוביגמ אלש ,תויזבנו תוינשקע תומיענ אל תושוחת םעפ
תודקמתה רחאל (תושלחנ וא) תופלוח ןניאש קר אל ,םיתיעל .הפוצמכ
תושעל יאדכש ןכתי ולאכ םירקמב .תוקזחתמ ףא אלא ,תוקד רפסמ לש
.לוגריתב םיכישממ םרטב תועש רפסמ לש הקספה

הילע המיענ אלה השוחתה המלענ ןטק תוינש רפסמ רחאל רבכ םא
םג .גאדת לא - "הריד הרבע" וא תרחא השוחתל התנתשה ,תדקמתה
ןיא ןיידע ,תודקמתהה תועצמאב וב םיקחשמו לבסה ןמ קוחצ םישועשכ
,גואדל המ ןיא .דיחי יתודקמתה שגפמ ירחא תותימצל טלמנ אוה
.רתוי ההובג המצועב וליפא ילואו רצק ןמז רחאל רוזחת השוחתה

אל ךא היוצמ תחרוא" איהש המיענ אל השוחתמ םירטפנ ןיא ללכ ךרדב
ןמז יקריפל םלעת וז השוחתש ידכ .הדיחי תחלצומ תודקמתהב "היוצר
תוילביזה תוינכותבו הב יתוהמ יוניש שחרתי ןעמלו ,םיכורא
הפוקת ךרואל ,םימעפ רפסמ תודקמתהה לע רוזחל שי - הל תויארחאה
.םייעובש וא עובש לש

וריהבהל ,ישישה דעצה ךלהמ לע לקהל תויושע רשא תורעה המכ ןלהל
:ולעילו

בלה תמושת תשדקה לע הלקמ והשלכ םוקמב קפודה לע תודקמתהה (1
השוחתה םא םג .םינמדזמה תעדה יחיסמ תא השילחמו רוזאבש תושוחתל
תודקמתהה ,תונלבס טעמ םע ,קפודה תומיעפ לש איה הדיחיה הנימזה
.תופסונ תושוחת לש ןתעפוהל םורגת ןהילע

,הרצק תודקמתה רחאל רבכ הנתשה הביט וא השוחתה לש המוקימ םא (2
דיימ רובע .הפרת לאו הדוסימ הרתפנ היעבהש בושחל הגשת לא
תא הרציש תינכותהש חינהל ריבס .השדחה השוחתה לע תודקמתהל
("הנגה") יוסיכ ןיעמ קר התיה - הליחתב תדקמתה הילע השוחתה
התוא םישימגמ יוסיכ תינכות לע םידקמתמ רשאכ .תרחא תינכותל
המוקמ תא הנפמ איה ,תוינש רפסמ רחאל רבכ ,תובורק םיתיעלו .טעמ
ליט ןיעמ איה תודקמתהה הזכ הרקמב .הדי לע הסוכמה תינכותל
.יבלש-וד

םירתאמ התליחתב ףא וא תודקמתהה ךלהמב ,תונמוזמ םיתיעל (3
חותיפ תא םדקת ןהילע תודקמתהה .הכרבב ןתוא לבק .תומיענ תושוחת
םורגתו האנהה תא ריבגת - בושח תוחפ אלש המו .השדחה תונמוימה
חורה בצמ תא לקלקל וסניש תוינכותב םייתועמשמ םירופיש תסנכהל
.בוטה

אלה השוחתה ,םירקמה ןמ קלחב ,םימדוק םיפיעסב רכזוהש יפכ (4
דחאב ללכ ךרדב הרוק הז רבד .תודקמתהה תליחתב תקזחתמ המיענ
:םיאבה םירקמה ינשמ

יכילהת תליחתב הביגמ רשא יוסיכ תינכותב השוחתה רוקמ רשאכ .א
.הרהזאה יתותיא תוקזחתהב יונישה

לש רופישה יכילהתמ רתוי רהמ תשלחנ יוסיכה תינכות רשאכ .ב
םיעיגמ הנממ םיעבונה םירחא םיתותיאו תושוחת ,הסוכמה תינכותה
.תועדומל תולק רתיב

םיכישממו המיענ אלה השוחתה לש התורבגתהמ םיעתרנ אל רשאכ ,בורל
המוד השוחת לכ רשאמ רתוי תכרוא הזעה המצועה ןיא ,הילע דקמתהל
תחתפנו ,לבסנה םוחתל תרזוח השוחתה םייתש וא הקדכ רחאל .תרחא
השוחתה םא ,ןכל .הסוכמה תינכותה לש תצאומ רופיש תדובעל ךרדה
הילא סחייתהלו תודקמתהב ךישמהל יאדכ ,תלבסנ יתלב הניא תרבגומה
דואמ השוחתל האיבמ תודקמתהה רשאכ ,הז בלשב םג .קרס םויא לאכ
לש התמצוע תא שילחהל םיכרד םנמא שי .עגמ קתנל יאדכ המיענ אל
םיבלשל תאז ריאשהל יאדכ ךא ,תודקמתהה ךלהמב העיפומה השוחת לכ
.ןומיאה לש רתוי םימדקתמ

תשיטנב םימייתסמה ,ךכ לכ םיחלצומ אל םישגפמ םג ,ללכ ךרדב (5
תינכותה לש התעפשה תדירילו התכיעדל הגרדהב םיאיבמ ,תודקמתהה
רבגומה יגולויבה בושמה יכילהת תמורתש רחאמ ,תאז לכ .העיתרמה
,ןכ ומכ .רבטצמ ךילהת איה ,תוינכותה רופישל (תודקמתהה ידי לע)
.דיימ םיעטקנ רופישה יכילהת ןיא ,תקספנ תינוצרה תודקמתההשכ םג
יכילהת "תפונת" ןיידע תכשמנ ןכמ רחאל המ ןמז םגש רחאמ ,תאזו
.רבגומה רזוחה ןוזיהה

ילושל ץוחמ לא השוחתה לש התגיסנ רחאל םג ,תודקמתהה ללגב
רזוחה ןוזיהה יכילהת ןמז ךרואל םיכשמנ ןיידע ,תועדומה
יכילהת ידי לע תוברועמה תוינכותב דחוימה לופיטהו ,םירבגומה
םיכשמנ השטננש תודקמתה לכ תובקעב .םייתסמ אל ,ןוכדיעהו רופישה
- הל הצוחמ ףא וא תועדומה ילושב ,היעבב ץרמנה לופיטה יכילהת
תינוצרה תודקמתהה תקספה רחאל םימי ףא וא תועש ,תוקד רפסמ
יזכרמ דיקפת הזעה השוחתה רוקמל םא הפונתה תרמשנ דוחיב .תעדומה
םינוזיהה - םירחאה םירקמה בורב ומכ ,הז הרקמב .םייחב
תחתמ אל ךא השוחתהו הסיפתה ףסל תחתמ קר םה םירזוחה םינוזיההו
.העפשהה ףסל

םע שדוחמה שגפמבש ךכל םיארחא ולא םיכילהת ,תובורק םיתיעל)
וליפא התמצוע העיגמ אל ,התמצוע לשב ןכל םדוק השטננש הזע השוחת
(.ןוזפיחב ונגוסנ הנממש וז לש הילוסרקל

לע רשא תוינכותמ תועבונה תוילולימ תובשחמ ,תובורק םיתיעל (6
תורצויש ,תורחא תוינכות תוליעפמ םידקמתמ תיתשוחתה ןתאצות
תוינכותה ,םיתיעל .ףילחתכ וא תפסותכ - ןהלשמ תוישגיר תושוחת
תורצויה "תורז" תוינכות תודקמתהה ךלהמב תוליעפמ ןמצע תוירוקמה
תורחתמה תושוחתל סחייתהל רשפא םירקמה ינשב .תורחא תושוחת
לא סחייתהל ןתינ .ענכיהל וא רשפתהל ,םחליהל :ןפוא ותואב
לא ומכ קוידב תודקמתהה ןמ האצותכ תורצונה תוילולימה תובשחמה
.םדוקמ ונרכזה ןתוא תורחתמ תוילולימ תובשחמ

ןושארה בלשה םוכיסל

לע-תוינכות לע תוססובמה) תויחומה הלעפהה תוינכות ךרעמ םא
וניא ל"נה םידעצה תשש ולעפוה הילע השוחתה תא ורציש ,(תוישגר
יתש דע הקד יצחכ) תוינש לש בר אל רפסמ ירחא רבכ ,ידמ ןגומ
תוסנתהה תליחתב ,ללכ ךרדב .השוחתב יוניש ןיחבהל ןתינ (תוקד
,ןכ לע .הדימה לע רתי תונגומה תוינכותב םילקתנ ןיא תודקמתהב
רבכ תויוצר אל תושוחת תכיעדב םיסנתמ םישדחה םידקמתמה בור
רופישב וירחאלש םימיב םישיגרמ םג םיבר .ןושארה ןומיאה ךלהמב
.ישגירה םילקאב יתועמשמ

אל תושגרו תושוחתמ ךכ לכ דרטומ וניא ןמזה בורש ימ ,השעמל
ךייש ,בוט שארב אצמנ אוהש בוחרה תפשב רמאיי וילעו םימיענ
םינתשמש ולא לכ םג םיכייש וילא - היסולכואב ןטק טועימל
ינב בור ,םתמועל .ןמזה בור תישגירו תינחור הניחבמ םיחמוצו
דע םיכשוממ ןמז יקרפל תורורצ תורצבו תונוש תודוקנב םיעוקת םדאה
.דואמ םיכשוממ
חטבומ ,ריפש ובצמש ןטקה טועימב םיללכנה ולאל םגו "םיעוקת"ל םג
דוקימה לש םינושארה םידעצה תשש תלעפהב תונמוימ םישכור רשאכ יכ
,תאז לכ .םייחה תוכיאב יתועמשמ רופיש רשפאתמ ,ךרדומה יתשוחתה
.תודקמתה ילוגרת לש תימצע הדובע תועש רפסמ לש הריבצ רחאל רבכ
םיירט םידקמתמ םיחילצמ ,םיישדוח דע שדוח ךות ,ללכ ךרדב
תורחאה תומיענ אלה תושוחתה וא תוכשמתמה תוקעומה ןמ ררחתשהל
תושלחומ "קר" ולא תושוחת ,םילוגריתה תליחתב .םיעוקת ויה ןהב
העפוהל העפוה ןיב תוקספהה ,ךשמהב .רצקתמ ןתעפוה ךשמו הגרדהב
.תורידנל ןמזה ךשמב תוכפוה ןהש דע - תוכראתמו תוכלוה

יד וענכוהש תוינורכ יצחו תוינורכ תושוחת לש תיקלח המישר ןלהל
:ןהילע תודקמתהה לש ןושארה בלשב תולקב

םהל היה םירקמ רפסמב רשא) שארה רוזאב םירזוח םיבאכו םיצחל
;(תובר םינש לש קתו
ללוכ) םש תינורכ הערפה וא ףאה תורעמב שדוגו באכ יפקתה
;(סיטיסוניס
קיעמה "תרפועה רודכ" ללוכ) ןורגב תועמד וא באכ ,ץחל ,קנחמ
;("סוקירטסיה סובולג" ארקנה
תועפות ללוכ) הזחה תיב רוזיאב הקעומ םיבאכו ,קנחמ ,םיצחל
;(תודלימ וכשמנש תויטמתסא
;תפערסב תושוחת ראשו תויוצווכתה
םייברקה רוזיאב ןישיב ןיערמ תותיווע ראשו ,םיצחל ,םיבאכ
;(םיביכל םירושקש ולאכ ללוכ)
;םיתורשה ירדחב םירוקיבב תוברהל יזיפ רוקממ וניאש ךרוצ
ולא דחוימב - ףוגב םינוש תומוקמב "םיסופת" םירירש ןכו
.ןותחתה בגב וא ףרועבש

עצומ ,יהשלכ תלעות ונממ תקפהו ןושארה בלשה ידעצ תא תלגרת םא
תושעל ץלמומ ,םלוא .אבה ףיעסבש םינושה םידעצה תא םג לגרתל ךל
ןושארה בלשה ןמ תלעותהש ךכ רכינ םילוגרת רפסמ רחאל קר תאז
וקיפה אלו ןושארה בלשה ידעצ תשש תא ולגריתש םיארוקל .הצומת
םתס וא רחא והשימל הנתמב הז רפס תתל ץלמומ ,תלעות לכ ונממ
.םיברה תושרב וריאשהל

ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב

וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה .II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
תושגרה .ה ןמאמל ךירדמ .ד

תופטושה תויודקמתהל ---- >

(=====ןכותל הרזח