!! וישכע תושגר !!

תירביע הרודהמ

EMOTIONS OF DAILY LIFE - HEBREW EDDITION

This file is part of 850KB of Hebrew text in ISO standart. It is writen from right to left in plain ASCII with HTML tags.
It can be read (among other browsers) with the Netscape, providing you have the hebrew fonts - the best with the proportional font Times (Hebrew) size 24.
When you download it - better put all files in the same sub-directory under the same name, to keep the links functional.

.הינב יבלשב ירבעה ףגאה
הגרדהב ופסוותי םירופישו םירושיק ,םיקרפ
ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב


ןמאמל ךירדמ ---- >
(===== תושגר רוזחימ .IV

וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
תושגרה .ה ןמאמל ךירדמ .ד

םתקוזחתו םוי-םויה ייחב תושגרה

שמתשמל ךירדמ

(םייחה תוכיא רופישל םירישכמ אלל קבדיפויב :וא)

םיתימעו ףילש ןליא ר"ד תאמ

The Emotions of Daily life and Their Maintenance

A guid for the user
By
Ilan Shalif Ph.D. & friens

c

(דבלב םיסונמ םידקמתמל) םידחוימ םיטקיורפ .VI

תונתשהל ןיינועמ וניאו ומצע םע םלש שממש ימ אוצמל דואמ דע השק
םדיל תלפונש תונמדזה לכ םילצנמ םיבר .םדוסימ וייח תא תונשל וא
םיבר .םהלש םינוש םיטביהב וא םהייחב יוניש סינכהל ידכ
וא ,םייחל םישדח גוז תב וא ןב םע בוט רשק רוציל םיניינועמ
לודחל םיצור םיבר .םנוצר תא ךכ לכ עיבשמ וניאש םייק רשק רפשל
.םינצחומ וא םימנפומ דימת תויהל יתייפכה ךרוצה ןמ

ומכ םייסיסב םינייפאמב יוניש םלצא לח ול םיחמש ויה םיטעמ אל
;םלוכ םע דמחנ תויהל ךרוצ שיגרהל אל ;"רייארפ" תויהל לודחל
ןמ תונהל ישפוח שיגרהל ;רדסב דימת תויהל ךרוצה ןמ לודחל
שיגרהל קיספהל ;םירחאל "אל"ו "ןכ" דיגהל לגוסמ תויהל ;םייחה
.'וכו ,דחפנ ,ךובנ ,םשא

,ולצא הרוגש תיתשוחתה תודקמתההש ימ לוכי ,וללה םירקמה לכב
םילוכסיתב סאמש ימ .החלצהב ולאכ "םיטקיורפ" םע דדומתהל
יוכיסהמ שואיב ףא וא םינואה רסוח תושוחתב ,םמצע לע םירזוחה
תושעל וילעש המ לכ ."היפ לע הרעקה תא ךופהל" תעכ לוכי ,יונישל
םיפיעסב ורכזוהש תולובחתהו תוקיטקטה ,םידעצה תא בלשל אוה
.םינושה םילוגריתב םילולכה ולא ול ורזעי דחוימב .םימדוקה
תרדגומ רתוי הרטמ ול שיש ימ לכל םיאתמ םיטקיורפה בלש ,השעמל
."םימיענ אל תושגרמ רטפיהל םתס" רשאמ

שדוחה ךלהמב רבכ םירדגומ םיטקיורפ םע דדומתהל ליחתהל ץלמומ
ןפואב םידקמתמה ולאל רבדה יאדכ דחוימב .ןומיאה לש ינשה
יאדכ ,םיטקיורפה תריחבב .ןמאמ ידי לע םיכרדומהו יביסנטניא
רשא תופטושה תוישגירה תועדוהל םירושקה ולא תא הליחת ףידעהל
.דקמתמה לש ישגירה םילקאה תא דחוימב תוריכעמ

אוה םייוסמ טקיורפב תוברועמה לש ףטושהו ימוימויה ישעמה טביהה
,ראשה ןיב .םייוסמ םוחתב םיבאשמ לש תרכינ תומכ םיזכרמש ךכב
,םידדומתמ םתא תויעבהו תושוחתה ללכ ךותמש ךכב םג אטבתמ רבדה
םיצמאמה .חטשה ינפ לע רתויב תוטלובה אקווד ןניאש הלאכב םירחוב
ןפואב תועלקנו תופצה תושוחתה לע תודקמתהל זא םימצמטצמ אל םג
.תועדומה זכרמ לא ינטנופס

,תופיחדב וא קימעמ ןפואב םייוסמ םוחת רפשל םיניינועמ רשאכ
לע זא םידקמתמ .ןוויכ ותואל תודקמתהה תוחוכ לכ תא םיזכרמ טושפ
תורחא תושוחת ןמז ותואב תויוצמ םא םג - ומיע תורושקה תושוחת
םג םוחת ותואל םידעוימה םינוש רוזחימ ידעצב םיטקונ .רתוי תוזע
ןווכמב םיעלקנ וליפאו .ןיינעל תועגונה תושוחת תורסח אלשכ
תא רישעהל ידכ ,ןיינעה ןיממ םהש םיישממ םיבצמל ןנכותמבו
.תודקמתהל תומיאתמה תושוחתה ןווגימ

ןימה ינב םע רחא וא הז גוסמ רשק רוציל םישקתמ רשאכ ,המגודל
םירשקהב וא םינוש םיאליג םע - ןימה ותוא ינב םע וא ינשה
תוילביזה תוינכותהמ תוישגיר תועדוה ןמזל טושפ רשפא - םימייוסמ
בחר ןווגממ תושוחת ןומיזב הליחתמ רתויב הבוטה ךרדה .תוברועמה
םהב םיבצמ םע תורושקה תושוחתה לכ לע דקמתהל רשפא .םיבצמ לש
םעו ,רבעה תונולשכב ןרוקמש תושוחתה לכ םע ,רשק רצוויהל לוכי
.ינושאר ישוקל םורגל םילוכיש םיינוימידהו םיישממה םיבצמה לכ
עובנל תורומאה תושוחתה לע דקמתהל (דואמ בושחו) רשפא ,ןכ ומכ
רשקה ךלהמב שחרתהל םילולעה (םירעושמה) םייטתופיהה םיבצמה ןמ
.הזכ טקיורפב דבכנ היהי תויצקובורפה לש ןמוקמ םג .ופוסבו

זכרתהל יאדכ ,טקיורפ לכ לש בחרה םוחתב הדובע לש המ תפוקת רחאל
וינותנשכ ,ללכ ךרדב .רתויב תויתיעבכ תוטלבתמה תודוקנה לע
לבזה תוינכות ףסוא ,היצנגילטניא ,העפוה) דקמתמה לש םיישיאה
תכורא איה רשקה תייעב ךא ,דחוימב םיעורג םניא (המודכו ולש
יוניש לש םינצינ םא םג - הנשכ ךוראל יושע טקיורפה ,השקו םינש
שדוח לש הדובע םג ,םילקה םירקמב .תועובש רפסמ רחאל רבכ םיפצנ
.םיעיתפמ תוריפ בינהל היושע

האצוהו הינבב תינתומ הניא ,והשלכ טקיורפ לש תחלצומה המלשהה
החלצהבו תוקידאב עצבל שי התוא ,הדיחיו תחא תינכות לש לעופל
,לשכיהל לוכי אל תוילאיר ויתורטמ רשא טקיורפ לכ ,ןכ לע .האלמ
."ליגרכ" החלצהה יא תכשמנ ולש םינושארה םיבלשב םא וליפא

ןיא ,םיצמאמו הבשחמ ,ןמז לש תקפסמ הדימ םיסייגמ רשאכ ,השעמל
(ידעלבה ילואו) ירקיעה םרוגהש רחאמ ,תאזו .לשכיהל תורשפא לכ
.תודקמתה תועש לש תיתגרדהה הריבצה אוה טקיורפ לכ לש ותחלצהל
,גשומה יונישה קמועו ,תוילביזה תוינכותה לש רופישה בצק תניחבמ
םיבכרומ םירבטצמה ןמזה יקרפ םהב םירקמ ןיב רורב לדבה אצמנ אל
.תוטעמו תוכוראמ וא תוברו תורצק תויודקמתהמ

איה ,טקיורפ אוה םייוסמ אשונ וא םוחתש ומצעל םדא לש הזרכהה
אל ,לבא .םיירקיעה תודקמתהה יצמאמ תיינפהל ןוויכ תריחב השעמל
חינזהלו ,דבלב דחא אשונל תודקמתהה לש םיבאשמה לכ תא זכרל יוצר
ץלמומ .םירחאה םיאשונב תישגירה תכרעמה לש תופטושה תועדוהה תא
קלח ליבקמב עיקשהל - יזכרמ טקיורפ ול שיש ימל םג - דקמתמ לכל
טקיורפ םע תורושק ןניאש תונמדזימה תושוחתל םג ויתוחוכמ לודג
.והשלכ

העקשהה וליפא ,לבא .דקמתמל תלעות םיאיבמ דימת םיטקיורפ
היופצה וזמ תלעות רתוי איבת אל - רתויב ינויחה טקיורפב
םא - ימוימויה םייחה םרז לש תושוחתה לע תופטושה תויודקמתההמ
תויושע רשא תוילביז יוסיכ תוינכותמ רהזיה ,ןכ לע .ןמוקמב אובת
תומישמו םינכתמ ךיבאשמ תא תוטהל ידכ ,םינוש םיטקיורפב שמתשהל
.ןדי לע ורתסויש ,רתוי םיינויח


זכרל יוצר ,םיטקיורפ רפסמ וא טקיורפב םירחוב םרטב םג ,השעמל
,תאזו .םצמוצמ תורטמ רפסמל ןמז קרפ לכ לש םיצמאמה ברימ תא
תגשומה תומדקתהה .תודקמתהבש תלעותב הנחבהה לע לקמ רבדהש רחאמ
ולא תושגר .םייבויח תושגרל תמרוג ,הב הנחבהה ךכמ רתוי דועו
הלדג ךכו .תואבה תויודקמתהב רתוי הבר העקשה םידדועמ
.םייחה תוכיאב רופישה בצק םג לדג ךכו תודקמתהה לש תויביסנטניאה

תא זכרל םיניינועמ וילע םייוסמ טקיורפ לע הדובעה ךלהמב רשאכ
רשפא - םירחא םייח ימוחתב תורושקה תושוחת תורצונ ,תוחוכה רקיע
.טקיורפב תורושקה תושוחתב דקמתהל ךישמהלו ןהמ םלעתהל בורל
יוסיכ תינכות לש הרוצ השעמל איה הרחתמה השוחתה םירקמה ןמ קלחב
איה םירחא םירקמב .םילפטמ הב תילביז תינכותמ תעדה תא החיסמה
םיניינעל תורושק תויהל תולוכיש תורחא תוילביז תוינכות לש רצות
ועצוהש םיעצמאה ןווגמב ולאכ םיבצמב טוקנל רשפא .ירמגל םינוש
.םירחאה םיפיעסבו םיקרפב ,תורחתמה תושוחתב לופיטכ

םייוסמ םוחת רחוב וניא הסונמ דקמתמשכ םג םוימויה ייח ךלהמב
רדס יפ לע אלש ולש תויודקמתהה תא להנל דואמ ול יאדכ ,טקיורפכ
ןפואב תויודקמתהה תא להנל ץמאמה .תושוחתה לש יעביטה ןתעפוה
תודקמתהה יצמאמ תעקשהש רחאמ ,תאזו .רהמ יד םלתשמ ינוצר
ןיבש רשקב הנחבהה לע השקמ ,יארקאב תועיפומה תוברה תושוחתב
.תודקמתהה יצמאמ ןיבל םיקפומה םייונישה

תודקמתהה ןיבש רישיה רשקה תיווחמ תעבונה תושגרתהה רדעהב
תעבונה תובהלתהה תוריהמב יד תגגופתמ ,םייוצרה םייונישל
תכעוד ,ךכמ האצותכ .הקינכטב שומישה לש םיינושארה םיגשיההמ
תודקמתהב עיקשהל היטנה תעגפנ דחוימב .הב שמתשהל הייטנה הגרדהב
.המוזי

ינויח הארנה םייוסמ טקיורפב םיעוקששכ םג ,היצביטומ לש תוביסמ
הרטמ וא הגפהל הלקה תישגיר השוחת םעפ ידמ רוחבל ץלמומ ,חיטבמו
תכרעמה לש םיטביהה ראשכ הומכ - היצביטומה יכ הארנ .הגישהל לקש
קזחמו דדועמ ידיימ ןטק סרפ .דואמ "תיתודלי" איה - תישגירה
- עודי אלו קוחר ותקפסה דעומש לודג סרפ רשאמ רתוי הברה התוא
.תיאדוו ותעגה םא וליפא

םה .הנומא ירסח וא/ו היצביטומ ירסח ,םיפרנ םידקמתמה לש םקלח
םייוסמ ישגיר םילקאש ינפמ קר תודקמתהב םיצמאמ עיקשהל םיתפתמ
ןמ טעמ עיקשהל יאדכ םהל םג .דואמ םהילע םיקיעמ הפירח היעב וא
תורושק ןניאש תונמדזמ תושוחת לע םתושרלש םימועזה םיבאשמה
ידכ תאזו .ןורתיפל תולק ןהשכ דוחיב - ישארה "ביואה" לע הדובעל
יוניש לוחי םרטב ,הליחתכלמ הכומנה ,היצביטומה םהל דבאת אלש
."תופרנ"ל תומרוגה תוילביזה תוינכותב וא הרטמה םוחתב יתועמשמ
תודקמתהה תכיעד תא עונמל לכות ןיידע הזככ ךמצע תא ריכמ התא םא
:םינפוא ינשב

ץמאל ידכ םייתלחתהה עושעשהו תובהלתהה יעגיר תא לצנ - דחאה
.םילקו םיריהמ םיגשיהב קפתסהל היטנה לע הדובעה תא טקיורפכ
וזכרמש ישיא ןיב רשק םיתיעל .תודקמתהל חיש-רבב רזעיה - ינשה
ילעבל םג רשפאמ ,רכמ םע וא ותכאלמ וזש ןמאמ םע ,תודקמתהה
.תכשמתמו תיתטיש תיתודקמתה תוליעפ ךרוצל םסייגל םיטעמ תוחוכ
קיתו וניא םא םג - רחא דקמתמ םע תועד תפלחהו שגפמה םצע םיתיעל
וליפא שי ב"הראב .תוחוכ סייגל תלוכיל תובר םרות - ךממ רתוי
תלהנתמ םתרגסימבש ,ןילדנג תטישב םידקמתמ ינודעומ לש המלש תשר
.וזכ תידדה תודקמתה

ילגרהמ הנוש הכ תודקמתהה תטישש םושמ דחוימבו ,תונוש תוביסמ
לש ותכרדהב אצמנש ימ םגו הפרנ וניאש ימ םג ,ונתוברת לש םייחה
םידקמתמ םע תויווח תפלחהב דואמ רזעיהל לוכי ,"יעוצקימ דקמתמ"
וילע טקיורפהו תודקמתהה לש םתויה תדבוע םצע ,םיתיעל .םיפסונ
,םידהוא םירכמו החפשמ ינב םע ןילוח תוחישל םיאשונ דבוע התא
.טקיורפה לע הדובעל הצקומה םיבאשמה תומכ תא דואמ הריבגמ

(דבלב םימדקתמל) תוירשפא יתלב תומישמ .VII

אלא - ףצר יפ לע עצבל שי ןתוא תויוליעפ רפסמ ןיא ,הז ףיעסב
- רחבתש רדס לכ יפל וא ליבקמב דובעל לכות םהילע םימוחת רפסמ
דואמ םייתועמשמ םיעצבימ ,םקלח .ךייחב םיללכנ ללכב םה םא
תיללכ הקוזחתכ םהומכ םקלח ,םייחה תוכיאל טלוב ןפואב םיעגונה
ןמ קלחב .ונייח לש רחא וא הז ןפל היתואצות תא סחייל ןיאש
רדס יפל עצבל יאדכ םתוא םידעצ-תת רפסמ לש טורפ שי "תומישמה"
.םתעפוה

בלש לש םידעצה תשש תא םימעפ לש בר רפסמ לגרת אלש ימל
ולא תומישמב חילצהל יוכיס לכ ןיאש טעמכ ,םיליחתמל תודקמתההה
ןויסינהש וליפא ןכתי ,םימייוסמ םירקמב .ןהלש םינושה םידעצבו
םדקומ ןויסינ .קזנל איבי ףא תע םרטב םינוש םידעצ םע דדומתהל
תויווח םע טרפה תא שיגפהל יושע ,תושק תומישמ םע דדומתהל ידמ
!תרהזוה האר .דדומתהל דואמ השק ול היהי ןמע ,תומיענ אל

םהיתושוחתהו תויטמוס-וכיספ תוערפה דגנכ םידעצ .א

תוארקנ ,ףוגה לש ןיקתה דוקפתב תוערפה לש רכינ רפסמ
,הנרגימ ,המזקא ,םירוחט ,המטסא ומכ תוערפה ."תויטמוס-וכיספ"
תועבונכ רבעב ואצמנ - ןטרס ללוכ - ןישיב ןיערמ ראשו בל תקועת
תוכרעמ לש תיסחי השלוח ןיבל ,"םיישפנ" םיכילהת ןיב בולישמ
.םירבא וא תוינפוג

םייחה תוביסנ וא/ו יתשרותה רוקמה תא רתאל לק יד םיבר םירקמב
.הב תופרחהלו הערפהה לש תויוצרפתהל ,תינבימה השלוחל םיארחאה
,וב תוינמזה תופרחהה לשו ינורכה "ישפנה ץחל"ה לש םרוקמ תא םג
תועפשה .רתאל השק ךכ-לכ אל ,ינפוגה ינושארה סיסבה לא םיפרטצמה
,םיינורכ וא םיינמז םייגולויזיפ םייונישל תומרוג ,םיגוסה ינשמ
.הב לופיטה לע םישקמו ,הערפהה לש תויוצרפתהה תא םירשפאמה

תוינכותש ךכמ תועבונ ולא תוערפה :הז רפס יחנומל םוגרתב
ןתוליעפ תא תופרצמ (תוליעי אל תוישגיר לע-תוינכות) תוילביז
תבוגתלו םישק םיינוציח םיאנתל ,תוחלצומ אל תוינפוג תוביסנל
,םירקמה לש דבכנ קלחב .םייחה ךלהמב םינוש םיעוריאל תללוכ ץחל
התלעפה םימעפל הקיפסמ ,הייד תססובמ תיטמוסוכיספה העפותה רשאכ
.ץרפתת וא ףירחת הערפההש ידכ המיאתמה תילביזה תינכותה לש

אוה תוילביזה לעה תוינכות לש המורתה לקשמ ,םירקמה בורבש רחאמ
לש ןטק רפסמב וא הדיחי תילביז תינכותב יתוהמ יוניש ;עירכמה
םירקמב .תיטמוס -וכיספה הערפהב הבר הלקהל םורגל לוכי תוינכות
.התושחרתה םצע תא עונמל ףא ותלכיב םיבר

יפולח לופיטכ םיעצומ ךשמהב םיאבומה םירבדה ןיאש ןאכ שגדוי
םיאב םניא םג םה .ארוקה לבקמ ותוא ,יגולוכיספ וא יאופר לופיטל
תגצומ "לכה ךסב" .ולאכ םילופיטמ ענמיהל טבלתמה ארוקל עיצהל
יוניש םשל יעביטה עגולויבה בושמה יכילהתב רזעהל תורשפאה ןאכ
איה תודקמתהה לש התרטמ .ולא תועפות לש יתשוחת-ישגירה ביכרמה
תא ,עובק טעמכ ןפואב לטבל ףא ילואו ינמז ןפואב לטבל ,תיחפהל
יטמוס-וכיספה ךילהתה תריציב תוילביזה לעה תוינכות לש תופתתשהה
השעמל םילדח ,םהימודו המטסאה ,הנרגימה ,זאו) .טרפה לש
(.םייקתהל

תויהל ודעונ ,םיאבה םיפיעסבו ןאכ םיעצומה ,םינושה םידעצה
םה .רבעב תטקנ םהב םינושה םיעצמאל תפסות קר (הליחתב תוחפל)
,יעביטה יגולויבה רזוחה ןוזיהה יכילהת לש םתמצעהל םידעוימ
תושוחתב םירוקה םייתוכאלמהו םייארקאה םייונישב הנחבהה דודיחלו
.תוברועמה

העפותב תוברועמה תופטושה הלעפהה תוינכות תא ךתונשב
לע וליפא עיפשהל לוכי התא ,תודקמתהה ידי לע ,תיטמוסוכיספ
וללה םיכילהתהו תושוחתה בור םנמא .ואישב אצמנה ףקתה לש וכלהמ
-יגולוכיספ ןרוקמש תושוחת רשאמ רתוי טאל ,ללכ ךרדב ,םיכעוד
םהילע תודקמתה תעב ןיחבהל ןתינ תאז לכב ,ךא .ידעלב ילביז
םילדבהה .הלש הכיעדה תצאהבו הערפהה לש תומצעתהה ךילהת תעיטקב
ולאכל םידקמתמ םהב םיפקתה לש םכלהמ תא םיוושמשכ רתוי םיטלוב
םיליעפמ אל תונוש תוביסמ רשאכ ,תוביסנו הפוקת התואב םירוקה
.תיתודקמתה תוברעתה םכלהמב

העפות םע תודדומתהה ךלהמב תינשנו תרזוחה תיתודקמתהה תוליעפה
.םישדוח ףא וא תועובש רפסמ ךרואל ךשמתהל היושע ,תיטמוסוכיספ
תוחפ םייהנ םיפקתהה ,הגרדהב לדג םיפקתהה ןיב חוורימה ,םכלהמב
דע - הלדג הערפהה תא גיפהל םיחילצמ הב תוריהמה ,םיזע תוחפו
,זאו .העפותה לש "רוקיב" היה אל ןמז ןומה רבכש בל םימש םואתפש
וא זמורמב קר העיפומ העפותה דואמ םיכורא ןמז יקרפ לש םכלהמב
.דימתל הלדח ףא ילואו ,אל ללכב

ךלהמב ,ילש תויטמוס-וכיספ תועפות לע יתויודקמתה ךלהמב
וא) יתכרדהב הקינכטב שומישה תא ודמלש ולאכ לש תויודקמתהה
םירחא לש םהיתויודקמתה ךלהמבו (הז רפס לש תמדוק הסריגב ןויעמ
טעמכ וא ,תטלחומ הקספהל עיגהל ןתינ יכ אצמנ .בר ןויסינ רבצנ -
תושוחתה לש יתועמשמ רופישל תוחפל וא םינושה םיפקתהה לש תטלחומ
:תואבה תועפותה ןמ תועבונה

ילעב שאר יבאכ ;םיינרגימכ םידושחה םינשנו םירזוח שאר יבאכ
וא תועודי םהיתוביסש םירחא תורוקממ םינוש ןמז יכשמו תומצוע
;ףאב ינורכ שדוג ;סיטיסוניסמ םיעבונה םיצחלו םיבאכ ;תומולע
תוערפהמ תעבונה (סוקירטסיה סובולג) ןורגב "תרפועה רודכ" תקועת
תעב םיבאכ ;םייטמטסא קנחמ יפקתה ;בלל םדה תקפסאב תוינמז
םיתוועמה םינוש םירירש לש ימוקמ חתמ ;םירוחט ילעב לצא תואיציה
,תברצ לש תונוש תושוחת ;העבהה תא םיאיפקמ וא םינפה ירירש תא
לש ןותחתה רוזאב תומיענ אל תושוחת ןכו ;סוקלואו "סוקלוא םדק"
.ישדוחה רוזחמה תעב ףוגה

תוינכותו תושוחת לע תיתטיש תודקמתהש הביס לכ ןיא ,השעמל
האצותל ואיבי אל ,תורחא תויטמוסוכיספ תוערפהל תורושקה תוילביז
המכמ בכרומ וללה תוערפהה םע תודדומתהה לש ישממה עוציבה .המוד
:םיבלש

ותעפוה תא תומידקמה תושוחתה תא ריכהל יתטיש ןפואב דמל :דחאה
תוארקנה) תירשפאה ותליחת לע תוזמרמה וא יטמוסוכיספה ךילהתה לש
.(aura םשב םיתיעל

תונוש תומצוע לע תודקמתהב םינשנו םירזוח םייוסינ ךורע :ינשה
העפותל ףיקעו רישי ןפואב תורושקה תומיענ אלה תושוחתה לש
.ןהל עדוותהל ידכ ,תיטמוסוכיספה

לככ םיכורא ןמז יקרפ דקמתהל לגרהה תא הגרדהב שוכר :ישילשה
לש בלשל דעו הארתהה בלשמ לחה ,תוברועמה תושוחתה לע רשפאה
.תיפוסה הכיעדה

הערפהה תאטבתמ וב רוזאה לע דקמתהל הברה ,םיפקתהה ןיב :יעיברה
תושלחה ללוכ - םש תואטבתמה תונושה תושוחתה לעו תיטמוסוכיספה
.רוזאב אוצמל רשפא דימתש ףסל ךומסבש תושוחתהו ןהבש

,ולדחש רחאל םישדוח רפסמ ףאו םירידנ םישענ םיפקתההשכ :ישימחה
וגהנ םהב רוזאה וא הדוקנה לע תונשנו תורזוח תויודקמתהב ךשמה
םינשבו םישדוחב םג .הערפהה םע תורושקה תושוחתה תופיכתב רקבל
לש לצ וליפא שי םהב םיבצמב דחוימב ,םש דקמתהל בושח ןכמ רחאלש
ןכא "תונערופל דעומה" םוקמב םישיגרמש תרדגומ אל השוחת םא קפס
.רבעה תקוצמ תא הריכזמ

לש ןתדובעמ ללכ ךרדב תועבונ תויטמוס-וכיספ תוערפהש רוכזל יאדכ
,תובר תוילביז לע-תוינכות סיסב לע תויונבה תופטוש תוינכות
תופטוש הלעפה תוינכות לש רכינ רפסמ לע השעמ תעשב תועיפשמ ןהשו
הערפהב תוברועמה לעה תוינכות בורל ,ךכל ףסונב .ףוגה לש
תואסריג ,רבעב תויטמוס -וכיספה תויוליעפה לש ןורכיזב םידועתלו
.תובר

תישממ הלקה קר קיפהל הליחתב ןתינ תונושארה תויודקמתהב ,ןכ לע
םישמתשמ ןיידעשכ .ןיחבהל םיחילצמ דימת אל הב םגש - הטעמ
םינושארה םילקה םייונישב ןיחבהל רתוי דוע השק תונוש תופורתב
העפשהב ,הז בלשב ןיחבהל דחוימב השק .תודקמתהל םסחייל וא
.תמייוסמה הערפהה לע תודקמתהה לש הקומעה

ךכמ רתוי דועו ,ןתעפוה תורידתו תושוחתה תמצועב יתועמשמ םוצמיצ
תועובש תובקעב קר הגשהל הארנכ םינתינ ,ןהמ תטלחומ טעמכ הלימג
לש האלמ הכיעדש ןכתי .תונשנו תורזוח תויודקמתה לש םיבר
לש תטלחומ הקספהו םייטמוסוכיספה םיכילהתה לש םינושה םיביכרמה
לכ לע) תיללכ תודקמתה לש תרגסמב קר הגשהל םינתינ ,םתואטבתה
תוחילצמ םתוא םייחה ימוחת לכ לעו טרפה לש תומיענ אלה תושוחתה
.(שבשל תוילביזה תוינכותה

הלימגו תומכה םוצמיצ ,ןושיעה ןמ האנהה תרבגה .ב

םטועימ .םינוש םימס םיכרוצ םירגובהו רעונה ינבמ רכינ זוחא
תייתשב םיקפתסמ םבור ךא ,םהינימל םילקו םישק םימסל םיקקזנ
תוירגיס ללכ ךרדב) ןיטוקינ רישע קבט ןושיעב וא/ו לוהכלא
,ותורידת ,ןושיעה ךשמה - םירקמה ןיבמ רכינ רפסמב .(תויונק
.טרפה לש ונוצר תא םימלוה םניא ונממ תוקפומה תושוחתהו

וליאכ ןפואב תעצבתמ תמייוסמה ןושיעה תוליעפ תובורק םיתיעל
תא תונשל םעפ ידמ םיבשוח םינשעמה תצקמ .האנה אללו יטמוטוא
הלעפה תוינכות ךא ,ירמגל ונממ לודחל םיניינועמ ףא וא לגרהה
.ןודנב תיפוס הטלחהל עיגהל םבורמ תוענומ תונוש תויחומ

אוה ,ןושיעה תא קיספהל וא םצמצל תיפוס טילחמ ןשעמה רשאכ םג
תוינכות לש םלש ןווגימל "תודוה" - לק וניא עוציבהש בורל אצומ
ובצמ ,בורל .תוגהנתההו תועדומה לע םעפ ידמ תוטלתשמה תוילביז
למגיהל הצורו םימסל רוכמה רחא םדא לכ לשכ אוה ,זא ןשעמה לש
ידמ האוגה קשחה חכונל ,ותטלחהב ןתיא דומעל לוכי וניא ,ךא ,םהמ
.וקפסל םינשנו םירזוח םייותיפו םעפ

לעופה לא תאצומ ןושיעה תא קיספהל ףא וא םצמצל הטלחהה ,םיתיעל
ןפוד אצוי ישגיר בצמבש דע - הכורא הפוקת הניעב תדמוע וליפאו
,"ינמז ןפואב" ןושיעה תא ריבגהל םיתפתמ תודחוימ תוביסנב וא
ןשע תפיאש תפסונ תחא םעפ םועטל קר וא החוטב הלימגה םא "קודבל"
ישוקהש ןיבו תיפוס טילחהל אוה ישוקהש ןיב .טלתשמ לגרהה בושו -
דחוימב .בר "הלמה תריבש"מ קזנה ,תויבקיעב הטלחהל דמציהל אוה
הכרעהה לש ולאו היצרה לש תויללכה לעה תוינכות הזמ תועגפנ
.תימצעה

ינפל "סומידב יתאציש" דע ,ןושיע תונש ששו םירשע לש קתו לעבכ
הלימג תונויסינ לש תובר םינש לע ןורכיז לעבכו ,םינש הנומשכ
הנוש דחא לשוכ ןויסינ לש ערה ומעטש ןיידע רכוז ינא ...ולשכש
לש ולאל םימוד תחא הירגיס לש םעטהו ןושיעה ןיאשו ,והנשיממ
תוירגיסה ינושיע לכ תא גווסל ןתינ תאז םע דחי .תרחא הירגיס
:תוירקיע תוצובק המכל

םעפ לכב וא רקובב הנושאר םינשעמש וז - "תיתימאה" הירגיסה .1
.ןשעל קזח קשח וא ךרוצ םישיגרמש

קיפסמ סמוע ןיאשכ ללכ ךרדב םינשעמ התוא - "םומעישה" תירגיס .2
.רובעי ןמזהש םיכחמשכ התוא םינשעמ ללכ ךרדב .חומה לע

םישיגרמשכ ,םיבער רשאכ התוא םיקילדמ - "םיפילחתה" תירגיס .3
םתס םיניינועמשכו תפטושה היווחה תא עבוצ םיענ אל שגרשכ ,באכ
ןיעכ וא יללכ תעד חיסמכ תשמשמ איה .ישגירה אשונה תא תונשל
.תימיכ יוסיכ תינכות

שיש ןמזב ,העפשה רצק ץירממ םסכ תשמשמ - "תונריעה" תירגיס .4
רשוכ תרבגהל וא תונרעה לע הרימש ךרוצל םיבאשמ סויגב ךרוצ
.יתבשחמ ץמאמ תעב זוכירה

וא הבוט החורא ירחא ללכ ךרדב םינשעמ התוא - "ףיכה" תירגיס .5
םולבל ידכ השעמל וא) .האנהה תא םילשהל ידכ ,תורחא ףוג תואנה
תא לקלקל תויושע רשא תונוש תוילביז תוינכות לש ןתלעפה תא
(.עגרה לש ישגירה םילקאה

ילבמו םישמ ילבמ וליאכ םינשעמ התוא - "תיטמוטואה" הירגיסה .6
תא םירכוז אל וליפא םיתיעל .הנממ םינהנ וא שממ הב םיצור שממש
המרב תולעופש תוילביז תוינכות ,רקיעב ,תתרשמ איה .התקלדה
.תועדומל ץוחמש תיפיס-תת

םיחכונה ןמ המכ רשאכ התוא םיקילדמ - "תיתורבחה" הירגיסה .7
ךל םיעיצמשכ וא תחא קילדמ ךתוא םיבבוסהמ והשימשכ ,םינשעמ
תוילביז תוינכות תולעפומ ,םירחא םיברבו ולאכ םירקמב .הירגיס
לש ,יתייפכ וליאכ ,יוקיחב ןאכ תואטבתמש תיתרבח תוכייש לש
.תלוזה תוליעפ

רשאכ .דואמ דע תובר תוילביז תוינכות ןושיעב תוברועמ ,השעמל
הארנכ שי - תינושיעה תוגהנתהה סופד תא ירמגל תונשל םיניינועמ
- יקלח ןפואב הז סופד תונשל םיניינועמ רשאכ .ןלוכב לפטל ךרוצ
ץלאנש וא ןושיעה תא םצמצל ונוצרש ימ ,המגודל .רתוי הלק המישמה
ןיידע ותמישמ ,תומייוסמ תוביסנב וא יהשלכ הביבסב וילע רתוול
.האלמ הלימג לש וזמ רתוי הלק

םיטקונ םא רתוי ליעי ןפואב תישענ ןושיעל הרושקה תודקמתהה
טילחהל יאדכ ןושארה ישממה דעצה ינפל דוע ,הליחת :םיאבה םידעצב
ןובשחב איבהל םיכירצ םידבכ םינשעמ .ןושיעב לופיטה ןמ םיפצמ המ
שדוחכ ךשמהל יושע םויל הסיפחה תיצחמכל דע ןושיעה םוצמיצש
םידקמתמ לצא) .םיפסונ םיישדוחכ תחקל היושע ןושיעה תקספה וליאו
(.הברהב רצק תויהל לוכי ןמזה ךשמ ,םתעדב םישוחנה םיסונמ

:קשחה םע תורכיה - ןושאר דעצ

עסמל הליחת ןמזומ ךנה ,םיליחתמל דוקימה לש ןושארה דעצב ומכ
ןושיעל תורושקה תושוחתה :םה םעפה "םירקחנה" םיאשונה .תורכיה
רבדב תוקמעתהל רתויב םיאתמה ןמזה קרפ .תוירגיסה תקלדה תורידתו
.הירגיס לכ תקלדהל תמדוקש הקדה יצח אוה הז דעצ עוציבלו

תאז ןמס וא) העשה תא תוירגיסה תספוק לע םושר ,הז ןמז קרפב
רתאל םג הסנ .(וז הרטמל דעוימה 256 דומעב עיפומה ספוטה קתעהב
ןהש תונוש תוישגיר תועדוה - ןושיעה תא תומידקמה תושוחתה תא
לש תוינכותה תולעפומ םהב םירקמה בורל יארחאה םרוגה השעמל
עולה ללח לכ אוה דקמתהל רתויב יאדכ וילע םוקמה .ישממ ןושיע
.לוקה ירתימ לש רוזיאה לע דחוימב :וכותבו ,ןורגהו

,םייתפשב וא םיידיב תומקוממה תושוחתב דקמתהל יאדכ ךכ לכ אל
לע תועדומל םיתותיאהמ קלחש ןוויכ ,תורכיה ןמע תושעל יאדכ ,לבא
,הירגיסה תקלדה םרטבו תודקמתהה ךלהמב .םש םיליחתמ ןשעל ןוצרה
היפיצה לש וז תאו ,ןשעל קשחה לש תקייודמה השוחתה תא רתאל הסנ
.ףוגל ןשעה תסינכל

.תוירגיסה תיצחממ רתוי לע דקמתהל יוצר אל ,הז בלש לש ותליחתב
תוינש 30 םעפ לכ ךראת תודקמתההש ךכ לע דיפקהל ךרוצ םג ןיא
ןמז לש םושירב הירגיס לכ לש התקלדה תא תוולל יוצר ,לבא .קוידב
דעצ .תוירגיסה תסיפח לע וא ךכל תדעוימה ריינ תסיפ לע הקלדהה
חילצמ התא רשאכ ,(תועובש וא) םימי רפסמ רחאל ומויסל עיגמ הז
.ןבור לע דקמתמו תוירגיסה ןמ 90%-כ םושרל

:ישממה קבאמה לש ותליחת - ינש דעצ

לש הפקיה תא תדעיתו ןשעל קשחה תשוחת לש הביט לע תדמעש רחאל
ךניחבה םע ,םעפו םעפ לכ ,תעכ .ברקל תאצל תעה העיגה ,העפותה
ןשעל קשחה וב םוקמה לע בלה תמושת תא זכר ,הירגיס קילדהל היטנב
תא קלדה ןכמ רחאל .הקדה תיצחמכ ךשמל ,רתויב ריהבה ןפואב אטבתמ
.תונושארה ןשעה תופיאש יתשל דחוימב בל םישו הירגיסה

הז בלשב רתוול ץלמומ אל ,הלימג ךרוצל ןושיעה לע דקמתמ התא םא
.וילע תודקמתהה ךלהמב קשחה ךל רבע םא םג ,הירגיסה תקלדה לע
לש תועובש רפסמ םירבוצ םרטב - ךכ לכ םדקומ בלשב "ןוחצינ"
לש ןתקלדהמ ענמית םא .הכרעמה ךשמהב לבחל יושע - תודקמתה
ןשעל קשחה לע דקמתהל לגרהה ססבתה םרט הב הפוקתב ,ולא תוירגיס
םא ,לבא .דיתעב וילע דקמתהל ךישמהל השקתתש ריבס יוכיס שי -
ךרוצ ןיא ,תמייוסמ הירגיס ןשעל קשחה תא ירמגל "הגרה" תודקמתהה
ןמזל הקילדהל קיפסמ ,דיתעה תויודקמתה יכרצל .המות דע הנשעל
.תופיאש רפסמ רחאל התובכלו ,רצק

ינפלש תושוחתה לע תודקמתהה תא ביחרהל ץלמומ ,ינשה דעצה ךלהמב
םיתשל רבעמש ןשע תופיאש לע םגו הכלהמבש ולא לע ,הציצמה
,הירגיסה תקלדה רחאלש תושוחתה לע םידקמתמש תעב .תונושארה
הפיאש לכ ךלהמב םישחרתמה םילקה םייונישב ןיחבהל תוסנל ץלמומ
.הפישנו

תואבש ולאל הקלדהל ומדקש תושוחתה ןיב לדבהב זא ןיחבהל בושח
תושוחתב םילחה םייונישל בל םישל יאדכ ,ןכ ומכ .הירחאל דיימ
תונחבהל םישדקומה םיצמאמה .תמייוסמה הירגיסה לש ןושיעה ךלהמב
יכילהת תא םיזרזמו רזוחה ןוזיהה יכילהת תא דואמ םיריבגמ ולא
.ןושיעב תוברועמה תוינכותה לש רופישהו ןוכדיעה

לע םג םידקמתמ ,ןומיסל ףסונבש ךכל עיגהל איה הז דעצ לש הרטמה
לש ןמזה ךשמ .תוקלדומה תוירגיסה ןמ 90% תוחפל לש ןושיעה תליחת
תעדה תושיחנל ,תורכמתהה תרמוחל םאתהב - תועובש רפסמ הז דעצ
םיצמאמלו תושוחתב זוכירה רשוכל ,םינימזה תוחוכל ,למגיהל
.םיעקשומה

תא קיזחי םא השעי בוט ,הלימג ךרוצל ןושיעה לע דקמתמש ימ
רבד - לגרהה לש הז ביכרמ תריבש .ךכב הליגר הניאש דיב הירגיסה
ראש תריבש לע לקמ - םירחאה םיביכרמה יונישל האוושהב תיסחי לק
.ןושיעה לגרה תא תוליעפמה לעה תוינכות

קבאמה לש ומוציע - ישילש דעצ

ענכיהל תולקב לגרהה דגנכ תיתיזחה המחלמה תא םיליחתמ הז דעצב
ולאל רקיעב דעוימ אוה .הירגיס קילדהל ףלוח קשח לכל
ץוציקל איבהל תוחפל וא ןיטולחל ןשעל קיספהל םיניינועמש
תא םימילשמש ינפל וב ליחתהל יוצר אל .תכרצנה תומכב יתועמשמ
.ינשה דעצה

ןושיעל םידקמה יתודקמתהה בלשה לש ותכראה אוה הז בלש לש שודיחה
בלשב .דומצ ןועשל םיקוקז ותלעפה ךרוצל .הירגיסו הירגיס לכ לש
רפסמש דע הירגיס לכ לש התקלדה דעומ תא תוחדל איה המישמה הז
דקמתהל יוצר ,וכלהמב .שמח לש הלופכ אוה ןועשה הארמ ותוא תוקדה
,הנתמהה ןמזב תוכעודו תוררועתמה תושוחתה לע יברימ ןפואב
יצח םוקמב האב הניא וז תוליעפ .עצוממב תוקד יצחו םיתשכ תכשמנה
תופיאשה יתש לעש וז םוקמב וא הקלדהה ינפלש תודקמתה תקד
ןיבש םילדבהב ןיחבהל תוסנל בושח .ןהל תפסותכ אלא ,הירחאלש
.הירגיסה תקלדה קרפ לש ולאל הנתמהה קרפ לש תושוחתה

תומוקמב תונווגמ תושוחת לש ןתעפוה היופצ הז יתוקפאתה בלשב
תמישמב דומעל םיחילצמ רשאכ .ןהילע םג דקמתהל יאדכו ףוגב םינוש
רשפא - םויב דחא ןולשיכמ רתוי אל םע - םייעובשכ ךשמב תוקפאתהה
.אבה בלשל רובעל

:הלימג תמועל םוצמיצ - יעיברה דעצה

דחא ךרעמ - םידרפנ םיכרעמ ינשל לוגריתה לצפתמ יעיברה דעצב
םיקפתסמל רחא ךרעמו ,ןושיעה ןמ ןיטולחל למגיהל םיניינועמל
.ומוצמיצב

,ךנוצר תא עיבשמה תוירגיס לש ביצי רפסמל תעגה םא :םימצמצמל
הנתמה ןמז לש תולבגימה תא הגרדהב ריסהל לכות ,םדוקה דעצב רבכ
בושח ,ןכ לע .ןוסירל קוקז ןיידע לגרהה ,תאז םע דחי .םושירו
תא ,תודקמתה ךות ,םעפ ידמ תוחדלו תימויה ןושיעה תומכל בל םישל
תוגירח ענמת ךכ לע הדפקהה ,בורל .תמייוסמ הירגיס לש ןושיעה
תרגישל רוזח ,תינמז הגירחב ןיחבת ,תאז לכב םא .תוכשמתמ
תומכל רוזחתש דע הירגיס לכ ינפל הקד יצחכ לש המידקמה תודקמתהה
וא/ו ינשה דעצה לע רוזח ,רתוי תיניצר הגירחהו הדימב .היוצרה
.םימי וא תועש רפסמ ךשמל ישילשה

ךילהל ףרטצה ,תקפסמ אל ישילשה בלשה ךלהמב ןושיעב הדיריה םא
היוצרה ימויה ןושיעה תסכימ גשותש דע - םילמגנל דעוימו ךשמהבש
.ךל

ןמזה עיגמ ,ישילשה בלשה לש גשיהה בצייתמש רחאל :םילמגנל
:םיבלש-יתת ינש הז דעצב .קבאמה תא ףירחהל

.הירגיס לכ תקלדה ינפלש היהשהה ןמז קרפ תא הגרדהב לדגה (1
ךשמה .רשע לש תולופכ היהי תוקדה רפסמש ךכ ותוא לפכה ,הליחת
.םלש עובש ךשמב םיזוחאה 90 תסכימב דומעתש דע הז בלשב

תא הגרדהב ךיראהל לחה ,םדוקה בלשה-תת לש גשיהה בוציי רחאל (2
לש ןמז יקרפל ךכ רחא ,תועש יעבירל הליחתב .היהשהה ןמז קרפ
תועשל ףוסבלו ,העש לש םיעבר השולשלו םיאצחל ךשמהב ,תוקד םירשע
.תומלש

.התוביצי תא תדבאמ ןשעל קשחה תמצוע ,םיכראתמ ןמזה יקרפ רשאכ
רפסמ רחאל קר עיפומו רזוחו ירמגל ךעוד וליפא קשחה םיתיעל
ןמז קרפב ,דקמתהל יוצר ,רבדה ןתינ רשאכ .תוקד וא תוינש
,ירשפא רבדה רשאכ .ךעדיש דע ןשעל קשח לש ץרפ לכ לע ,הנתמהה
םיעגונה םירוזאה לע קשחה תכיעד רחאל דקמתהל ךישמהל םג ץלמומ
קחדנש קשחה לע תודקמתההמ היופצ הבר תלעות ."ןוכסיח םשל" רבדל
.טעמכ וב םיניחבמ ןיאש ףא תועדומה לש םיילושה ילושל

"החנה תושעל" רשפא ,הדועיה ןושיעה תעשל דע קפאתהל םישקתמ רשאכ
רבגומה קשחה תעפוה עגרמ רתונש ןמזה תיצחמ לש היהשהב קפתסהלו
ןמ "ערפיהלו" דיפקהל יאדכ ולא םירקמב ,לבא .הז דעומל דעו
.םדקוי אל האבה הירגיסה לש הנושיע דעומש ,ךכ ,הירחאלש הירגיסה

:עירכמה ברקה - ישימחה דעצה

הירגיסמ רתוי אל לש המישמב דומעל תחלצה םלש עובש ךשמבש רחאל
םיפיקתמ הז בלש לש ותליחתב .דעיה לע עירכמה ברקב לחתה - העשב
הירגיסה תקלדה תא רשפאש המכ דע החד .םינוויכה לכמ ןושיעה תא
קזח תוחפ ןשעל קשחה ןהב תועשה תא רתאל הסנ .םויה לש הנושארה
אבש הזל דחא ןושיע דעומ ןיב קחרמה תא םויה לש הז קלחב בחרהו
.וירחא

ןשע לש הפיאשו הפיאש לכ תומידקמה תושוחתה לע דקמתה ,םעפ ידמ
ומכ .הירגיסה לש תונושארה תוציצמל רבעמ - הפיאשה ךלהמבש ולאו
הירגיס לכמ ירשפאה ןשעה לכ תא תוצמל בייח ךמצע תא הארת לא ,ןכ
שמחה תביבסל דרי ימויה תוירגיסה רפסמ רשאכ .ךראתהל םילדבל ןתו
.ןורחאה ברקל דעומה עיגהש עדת

:רבד ףוס - ישישה דעצה

הירגיס לכ לש ןושיעה ינפל ןשעל קשחה לע םידקמתמ ,הז בלשב
ןיב חוורמה ."םירבשנ"ש דע התקלדה תייהשהב םיכיראמו הירגיסו
םייתעש הז בלש לש ותליחתב רבכ תויהל רומא הירגיסל הירגיס
ץמאמ רתוי שידקהל יוצר ,תחופ תוירגיסה רפסמש לככ .תוחפל
לע תודקמתהה ,הז בלשב .הירגיסו הירגיס לכ תקלדה ינפל יתודקמתה
וזמ רתוי דוע תינויח ,םינשעמ אל וב ןמזה קרפב ןשעל קשחה
.ירמגל קספנ ןושיעהש דע הז בלשב םיכישממ .ישממה ןושיעל הכומסה

:תפטוש הקוזחת

יאדכ ,םישדוח השולשכ לש ץרמנ ץמאמ תובקעב ןשעל תלדחש רחאל
,הליחתב .םינשעמ תביבסב אצמנ התא םא דוחיב .רמשימה לע דומעל
למגנ לכ לצא ומכ ,תובורק יד םיתיעל ךלצא ץוצי ןשעל שלח קשח
םיצמאמ תעקשה ךירצי היוכידו הזע היהת ותמצוע םעפ ידמ .ירט
,"תחא הירגיס קר" וא "הציצמ תחקל" קשחה ,הז בלשב .תיתועמשמ
קשחל תימעפ דחה העינכה םג .ןשעל אלש ןוצרה חוכ לע רבגתהל יושע
ןשעב רבעב ושמתשה רשא יוסיכה תוינכות תא ןנערל היושע ,הז
."תויוצר אל" תושוחת תוהכהל ידכ תוירגיסה

יאדכ אל ,תרחא וא וז תימוי תומכ ןשעל םירזוחו "הליפנ" התרק םא
,ןושיעה ילגרה שדחמ ובצייתי םרטב קבאמב םיליחתמ םא .להביהל
.הלימגה תינכות לש םימיאתמה םיבלשה לע רצוקמ ךילהב רוזחל רשפא
.ריינ לש רמנכ ויהי רוזחל םימייאמה ןושיעה ילגרה ,זאו

:הלימג תרטמל אלש תודקמתה

,יללכה יתשוחתה דוקימה תקינכט לש הקידבהו חותיפה ךלהמב
תושוחתלו ןשעל קשחל תנווכמה בלה תמושת תא וללכ םיבר םידקמתמ
אל םבור .דקמתהל וברה וילע יתרגישה ףסואב ,ומצע ןושיעה ךלהמבש
לע תודקמתהה .םינשעמ םה התוא תומכל רשאב הרטמ לכ םמצעל וביצה
לע יללכה דיצה תרגסמב םלצא התיה ןושיעל תורושקה תושוחת
תוירגיסה ןושיעב תוברועמה תוינכותה תיברמ) .תוילביז תוינכות
תועדומל עיגהל תורחא תושוחתמ תוענומה ,יוסיכ תוינכות השעמל ןה
(.םשמ ןתוא תושרגמ וא

ןשעל קשחל תרבגומ בל תמושת ןתמ לש תוירקיעה תואצותה ןלהל
:תיתטיש הלימג לש תרגסימב אלש םישענה ,ומצע ןושיעלו

.םידקמתמ הילע הירגיס לכמ האנהה תא הברהב ריבגמ רבדה (1

ןיא םא םג - תיצחמל טעמכ הנטק םינשעמ ןתוא תוירגיסה תומכ (2
.(ךעוד טושפ ןשעל קשחה) ןושיעה תא םצמצל הנווכ לכ

,םיקשוח הב הירגיס ןשעל תורשפאמ אל תויתביבס תוביסנ רשאכ (3
.ןטק היהשההמ עבונה ץחלהו ךכמ ענמיהל רתוי לק

תחא תבב ןשעל קיספהל וטילחה תרחא וא וז הביסמ רשא םידקמתמ (4
תא ריבעהל ידכ תודקמתהב ורזענ (ללכ ךרדב ץלמומ וניאש רבד)
.הלימגה בלש לש םישקה םיעגרה

תודקמתהה תקינכטב רזעהל ןתינ יכ ןויערה תא ולעה ולא םיאצממ
ותקספה וא ןושיעה םוצמיצ םשל תוישגירה תושוחתה לע תיללכה
דמעש רבד - סיבנקה חמצ ירצות לש תזרפומ הכירצ םוצמיצלו
לגרה לש ורקיעש הנקסמה קוזיחל םג ומרג ולא םיאצממ .ןחבימב
.יוסיכ תוינכות ףסוא אוה ןושיעה

וב תונוש תוערפה םוצמיצ וא ינימה דוקפתה תרדסה .ג

ידו יבויח ןפואב תוביגמ ינימה דוקפתב תוברועמה לבזה תוינכות
םיימיטניאה םיסחיל תורושקה תושוחתה לע תויודקמתהל ריהמ
.תיטוראה תוליעפלו

וחתיפ התוא תחלצומ השיג לש ןיערגה אוה ולא תושוחתב תודקמתהה
שומישל סינכה ףא הז דמצ .ןוסנו'גו סרטסמ םיגולוסקסה ומשייו
םיארוקל .Sensate Focus - "יתשוחת דוקימ" גשומה תא בחרנ
ותמורת תא םצמצל וא/ו הז םוחתב דוקפתה תא רפשל םיניינועמה
.ןוסנו'גו סרטסמ ירפיסל תונפל ץלמומ ,םייחה לש םתוילביזל

הנושב .הקינכטה לש ףסונ ןפ טילבמ ינימה דוקפתב יתשוחתה דוקימה
וא "רישכמ" יללכה יתשוחתה דוקימה ןיא ,לבקתהל לולעש םשורהמ
לופיטלו תומיענ אלה תושוחתב םוצמצל קר םידעוימה "הפורת"
תרבגהב םג תקסוע וז הטיש ,השעמל .*ןתוא תורצויה לעה תוינכותב
תורצויה לעה תוינכות קוזיחו ןכשימ תכראה ,תומיענה תושוחתה
.ןהלש יטרפ הרקמ קר אוה ינימה םוחתהש - ןתוא
________________________
- םיענ אל :לש חווטב ללכ ךרדב תואצמנ תפטושה תודקמתהה תורטמ *
תליחת לש תידיימה העפשהה תובורק םיתיעל ,לבא .ילרטיינ דע
םיבלשב .הרטמה תשוחתבש תומיענה יא תרבגה אקווד איה תודקמתהה
הקפה וליפא ךירצמ הקינכטב שומישה - תודקמתהה לש םימדקתמה
ןניא תומיענ אלה תושוחתה רשאכ .תומיענ אל תושוחת לש המוזי
ךיראהל ץמאתהל ןיינע וליפא שי ,הדימה לע רתי תוכשמתמ וא תוזע
ןה וב ןמזה ךשמל רבעמ ףא תודקמתהל ןתונימזו ןמויק ךשמ תא
."יעביט" ןפואב תושחרתמ
------------------------------------------

לש תידיימה התרטמ ,םירחאה האנהה ימוחתב םגו ינימה םוחתב
רזוחה ןוזיהה תרבגה אלא וללה תושוחתה תא גיפהל הניא תודקמתהה
רופיש ,ןוכדיע ,השמגה ,המאתה ,ןוקית םשל יעביטה יגולויבה
.תוישגירה לעה תוינכות לש לולכישו

תוחיתמ תגפהו "לוק חותיפ" .ד

קודה רשק הלגתה ,יתשוחתה דוקימה תטיש לש הבחרההו חותיפה ךלהמב
לוק לש תוככרתההו תוקמעתהה ןיבל ,תיללכה תוחיתמב הדיריה ןיב
וקמוע לעו ,םידקמתמה לש יללכה חתמה לע םיעיפשמ דחוימב .רובידה
רבגומ (יעביט) יגולויב בושמ - םהלש רובידה לוק לש (ויבוע)
ירירשב חתמלו לוקה ירתימב שחרתמל הבר בל תמושת תניתנמ עבונה
תמיענב (הבוטל) םיכיפה יתלב םייונישל בורל םימרוג וללה .םינפה
.תופסונ תוילוק תויוכיאבו רובידה

"ןוכסיח םשל" תויודקמתהה לש רתויב תטלובה המורתה םג וז םיתיעל
,םיתיעל .ולא םירתאב תומקוממה תועדומה ילושבש תושוחתה לע
תליחת ינפל םיבר םיחתמב יורש היה ליחתמה דקמתמהשכ דוחיב
תמיענ לש "תינורכ"ה תוככרתההו הקמעהה ,יתשוחת דוקימב ןומיאה
העקשה .תועובש לש ןטק רפסמ רחאל רבכ וירכמ ידי לע תנחבומ ולוק
- ףטושה ימצעה רובידה תמיענ לע (יתימא ןמזב) תודקמתה יצמאמ לש
םייונישל תמרוגכ האצמנ - לוקה ירתיממ יתעימשה בושמה איהש
.תילוקה תוכיאבו יללכה חתמה תמרב דחוימב םיריהמ

רתוי קומע תושעהל ליחתמ רובידה לוקש ךכב ןיחבהל ןתינ ,םיתיעל
.תודקמתהה לש םינושארה םייעובשה ךלהמב רבכ ,ץוחל תוחפו

םיניחבמ ,רובידה תמיענ לע בר זוכירב םידקמתמ רשאכ ,םיתיעל
.השעמ תעשב שממ רובידה לוק לש ותוכיא לע תודקמתהה תעפשהב
תיללכה תוחיתמה לע םידקמתמש תעב לח רתוי יתועמשמו ריהמ יוניש
.םוי םויה ייח ךלהמב הב תודח תוילע לעו

תגפה לש יאוול רצות אוה רובידה לוק לש ותוכיאב יונישה ,השעמל
לש םירירשה חתמ תדיריב םג תאטבתמה ,טרפה לש תיללכה תוחיתמה
םינתשמ ויתויוכיאו לילצה ,הניגנ ילכ לכב ומכו) לוקה ירתימ
לע חתמה תעפשהב וא חתמ ינמיסב ןיחבמ ןמוימ דקמתמשכ .(םאתהב
לע דקמתהל ,תונמדזהה תא לצנל לוכי אוה - ולש רובידה תמיענ
תוינכותה לע םיריהמ יוניש יכילהת ליעפהל ,ךכבו ,רובידה תמיענ
.חתמה תריציב תוברועמה תוילביזה

רובידה תמיענו לוקה ירתימ ןיבל ,לבזה תוינכות ןיב רישיה רשקה
תומקוממה תושוחת לע םירבדמש ןמזב םידקמתמ רשאכ רתוי דוע טלוב
אל תיתועמשמ תודקמתהש הרוק אלו טעמכ .ףוגבש םירחא םירתאב
דקמתמ ,ללכ ךרדב .רובידה תמיענ לש התוכיאב ןחבומ יונישל םורגת
רופישו חתמב הדירי ליבקמב הווח - ולוק תמיענב יוניש ולצא לחש
.ישגירה םילקאב

לש ישגירה םילקאב יונישל דדמ הווהמ קר אל לוקה תמיענ יוניש
םא םג .תלוזה םע ותרושקיתב הזה יונישה תא אטבמ םג אלא דקמתמה
הסיפתה תכרעמ תועצמאב ותוא טלוק אוה ,יונישל עדומ תלוזה ןיא
ידי לע עפשומ אוה .םייסיסבה תושגרה לש "תיביטיאוטניאה"
.םאתהב ביגמו דקמתמה לוק לש רתוי תוחלצומה "תויצרביו"ה
יונישה לש הכורבה העפשהל יביל תמושת תא ונפיה םיבר םידקמתמ
.םייתרבחה םהייח לע םלוקב

שממ ,םינעוצקימ יצחו םינעוצקמ ,םידקמתמה ןיבמ םירמז רפסמ
."תולקב ךכ לכ" הגשוה רשא םלוק לש השדחה תוכיאה ןמ ועתפוה
עמשומה םילילצה חווט תלדגה ןה ללוכ יונישהש ררבתמ ,םנויסינמ
.םילילצה חווט לכ לע הטילשב רופיש ןהו

ףוגה לקשמ לע חוקיפ .ה

ףדועמ םילבוס ,חיכש בערה ןיא ןהב תויוברתה ינבמ רכינ זוחא
לע ונלצא תרבגומ םינמוש רוגאל םדאה לש תיעביטה היטנה .לקשמ
ץחל לש ולא דחוימב ,םינמדזמ םיימינפ תותוא לש בחר ןווגמ ידי
םישק םייתביבס םיאנת ,רסח לקשמ לש בצמב םניאש ולא לצא .הקוצמו
.תוילביז לע תוינכות ידי לע רקיעב םיקפומ ולא תותוא ,ןוירה וא
םשל התכז ףא ,תזרפומ רתי תנמשהל תמרוגה ,הצובקה תוינכותמ תחא
."Masked depression obessity" ןואכיד הווסמה הנמשה :הלשמ ימשר

ןוזמ תליכאמ האנהה םצע :תונוש תוילביז תוינכות לש ןתובידאב
ןטבה לש תיתגרדהה תואלמתההמ ,(םיעט אוהשכ ךכמ רתוי דועו)
הליכאל תורכמתהל וניניבמ רכינ זוחא לצא תמרוג ,עבושה תושוחתמו
תוינכותו תוילביז תוינכותמ עבונ רבדה םירחא םיבר לצא .תפדוע
.יתוגהנתה ביכרמכ הליכאה תא ןכותב תוללוכה ,תוידוחי יוסיכ

האנהל ףסונבש אוה ,רתוי דוע וזכ תורכמתהל היטנה תא קזחמש המ
םיביכרמ ,וב תוקסעתהה ןמ תעבונה וזו לכואה ןמ תקפומה הרישיה
תאצקהב םייוניש תסנכהל םיעצמאכ םישמשמ ךילהתה לש םינוש
םתמורת ,םירקמה ןמ קלחב .תונושה תולטמל םייחומה םיבאשמה
דקומה יוניש לע םתעפשה םה םחוכ רוקמו ולא םיביכרמ לש תירקיעה
םיצקומה םיבאשמה תומכ םוצמיצל םתמירגו תעדומה בלה תמושת לש
ןמ םיבאשמ "תליזג" - "תויגולוכיספה תויורכמתהה" ראשב ומכ .הל
ישגיר םילקאו תומיענ אל תוישגיר תועדוה םירצויה םיכילהתה
.רתי תליכאל תורכמתהה לש קצומה סיסבה איה ,יוצר וניאש

הלעפה תוינכות שי ונבורלש איה םינמוש תריבצל תפסונ הביס
.םינכדועמ אלו םישקונ הליכא ילגרהב תואטבתמה תוילביז
הליכא לש םינוש םיסופדב ןייוטיב תא תואצומש תובר לע-תוינכות
םיצמאמ לש הפוקתב ;תצאומ החימצ לש ריעצ ליגב ונבנ ,הבורמ
היה אל ןוזמה הב הפוקתב וא ;הרקה ףרוחה תנועב ;םירבגומ םייזיפ
ךישמהל תויושע ןה ,תוביסנב יונישה תורמל .רידס ןפואב ןימז
םיניינעה בצמשכ וליפא - ךכ רחא תובר םינש םג יוניש אלב דקפתלו
,רתוי ילביז היה תוינכותה לש ןתיינב ךילהש לככ .ירמגל ךפהתמ
.ןתונשל ישוקה לדגיו ןהמ תעבונה הליכאב הזרפהה רבגת ןכ

,רעונה ינב תיברמו םירגובה םדאה ינב בור ,תוחתופמה תוצראב
- םפוג לקשממ ןוצר יעבש םניא םג םיבר .ףדוע לקשמב םינייפאתמ
לש תוביסמ רבדה עבונ םבור לצא .םמעטל ידמ בר אוהש רחאמ
תוקסעתהה תעבונ רכינ זוחא לצא .תויחונו הקיטתסא ,תואירב
לע-תוינכות לש ןתוליעפמ ,תורטמה תגשהב ןולשיכהו אשונב תזרפומה
םהיניבמ ולא לש לעה תוינכות תוילביז דחוימב .דואמ תוילביז
.תוניחבה לכמ דואמ םלוה אוהש תורמל ,םפוג לקשימב םילחובה
דוקפתל רתויב ינוציקה יוטיבה איה "הזוורנ היסקרונא"ה תעפות
.הזכ ילביז

לש םיירקיעה םיטביהה לע תודקפומ תודלומ תוינכות לש תוצובק יתש
בערה תושוחת תועצמאב תועידומ תחא הצובקמ תוינכותה :הליכאה
תועידומ הינשה הצובקה תוינכות ;לוכאל ךירצש ,רקיעב ,ןובאתהו
קיספהל שישו קיפסמ ונלכאש תואלמהו עבושה תושוחת תועצמאב
.לוכאל

,תוינכות לש ולא םיגוס ינשל תורושקה תושוחתה לע תודקמתהה
דואמ תרפשמו וללה תודלומה תוינכותה לש יסחייה ןלקשמ תא תוקזחמ
ךכל יא .הניקתה ןתוליעפ תא תושבשמה תוילביזה לעה תוינכות תא
תנמשה לש לולסמהמ ונתיאמ דחא לכ טעמכ ץלחל היושע תודקמתהה
.לקשימב הדרוה לש "תירשפא יתלבה" המישמה תחלצהל םורגלו רתיה

ןובאית וא יתימא בער ןיב הנחבהה לע לקמ קר ןומיאה ,הליחתב
קשחב הנחבהה ללוכ - יגולויזיפ עקר לע אלש לוכאל קשח ןיבל אירב
.האלמה ןטבה יתותיא תא ןובשחב םיאיבמ םניאש לוכאל ןוצרבו
לש ןלועמ רתויו רתוי תוררחתשמ תודלומה תוינכותה רשאכ ,ךשמהב
יכילהת תעיטקב םג םיתיעל ןיחבהל ןתינ ,תוילביזה תוינכותה
.הדירי לש ןוויכל הנפימ לש ותליחתב ףא וא הנמשהה

.יד הב ןיא םדאה ינב בור לצא ,תודקמתהה לש ל"נה המורתה תורמל
לכב ץרמנו יתטיש שומישמ קלח קר הווהמ איה םא וליפא ,תאזו
תוליעפב ךרוצ שי היעבה ןורתיפ םשל .הקינכטה לש תוקיטקטה
םיינויחה םינוש םידעצו םיביכרמ הכותב תללוכה ,תבכרומ תיתטיש
ךורכ ףדועה לקשמה םוצמיצ םשל יתשוחתה דוקימב שומישה .התחלצהל
ךמוקמב השעי אל שיא םתוא םידעצ רפסימבו הנטק תיפסכ העקשהב םג
.םולשת תרומת אל וליפא - לבח המ -

ןושאר דעצ

- ףוגה לקשמ תדידמל רחא רישכמ וא םיינזאמ ךל ןיא םא הליחתב
רחאל .וילא הלק השיג ךל היהת וב םוקמב וחינהו דחא ךל שוכר
:ימדקימ דעצכ ,ןכמ

,ךפוג לקשמ תא םלש עובש ךלהמב קודב
םויב םימעפ רפסמ

תולחה תודונתה תא ריכהל ךל ורשפאי תונשנו תורזוחה תוליקשה
לקשימה תעש תא רתאל ךל הנרוזעת ןה .עובשהו הממיה ךלהמב ךלקשמב
תוליקש ,שיגרו קיודמ רישכמה םא .ירעזימה לקשמה תעש תאו יברימה
לע ךרצנה ןוזמה תומכ לע ירישכמ רזוח ןוזיה ךל הנקפסת םג ולא
.תונושה תוחוראה תובקעב לקשימב םייונישה לעו ,ףטוש ןפואב ךדי
ףוגה לקשמ לע תוחקפמה לעה תוינכותל תקפסמ תרזוחה הליקשה םא םג
זורזל הקלח תא תמרות תאז לכב איה ,"יעבט" אל רזוח ןוזיה
.תוברועמה תוילביזה תוינכותה לש רופישהו המאתהה יכילהת

לקשמ אוה המ טילחתש יוצר הז בלשב
.עיגהל ךנוצרב וילא ףוגה

:ינש דעצ

עיגה ,ךתרטמ תא תעבקו ךפוג לקשמב תודונתה תא בורקמ תרכהש רחאל
תושוחתל בל םיש .היעבה לע ישממה יתשוחתה דוקימה לש ונמז
ללוכ - הליכא םרטבש תוינשב וא םיעגרב ךפוגב תושחרתמה תונושה
תא ךל הנב .דואמ תושלח ןהשכ םג ןהב ןיחבהל דמל .םימעטו תוחיר
םיש .תורוק ןהש םעפ לכ םיכשמתמ ןמז יקרפל ןהילע דקמתהל לגרהה
לוכאל קשחה םלענ םהב םירקמה םתואב תושוחתב םייונישל דחוימב בל
תוכומסה תושוחתה לע ולא םירקמב דקמתהו ךשמה .תודקמתהה ךלהמב
םשל תודקמתהה" תא םג רשפאה תדימב ךכל ףרצו הסיפתה ףסל
םא לוכאל ךרוצ ןיא - ןושיעה לע תודקמתהב ומכ אלש) ."ןוכסיח
(.ףלח ךכל קשחה

:ישילש דעצ

תושוחתל :לכואה תעב תושחרתמה תושוחתל ךביל תמושת תא דואמ רבגה
,הסיעלה תעב הפב תונושה עגמה תשוחתל ,םעטבו חירב תורושקה
קורה םע בברעתמהו ךכרתמה ןוזמה ידי לע םינושה םיטלוקה ייוריגל
ןוזמה תעילב ךלהמבש האנהה תושוחתל דחוימב בל םיש ...הפב
תחתפתמה תואלמה תשוחתל בל תמושת הברה םג שדקה .טשווב ותדיריו
.הביקב

תורומא רשא תוינכותל םיתותיא ןה תואלמה תושוחת ,ללכ ךרדב)
תמרוגה יוסיכ תינכות תלעופ רשאכ .החוראב תלכאנה תומכה לע חקפל
דואמ םישטשוטמ וא םישלחומ - תושוחתל התואנ בל תמושת ןתמ יאל
תומכהו החוראה ךשמש ךכל םרוג הז שוטשיט .ולא םיתותיא םג
(.םילדג הב תלכאנה

םרטב םייעובש דע עובשכ ישילשה דעצה תאו ינשה דעצה תא לעפה
רחאל ךלקשמ תא קודבל ךשמה ,ליבקמב .םיפסונ םידעצ ליעפהל ליחתת
.החוראו החורא לכ ירחא םג רשפא םאו תימויה תונקורתהה

בערה ,ןובאתה לע תודקמתהה םצע - הליכאב םג ךכ ,ןושיעב ומכ
ןוזמה תומכ תא תמצמצמו לכואה ןמ האנהה תא הריבגמ הליכאהו
ןוזיה קפסמ יתומכה יונישה ירחא בקעמה ,ןאכ םג ,םש ומכ .תכרצנה
- םש :תוילביזה תוינכותה יונישל ףסונ ףונמ שמשמה יתועמשמ רזוח
הדיריה - ןאכ ,םינשעמ ןתוא תוירגיסה לש ימויה רפסמב הדיריה
.ףוגה לקשמבו לכאנה ןוזמה תומכב

רזוח ןוזיה" םהש) םינושארה םיגשיהב םיניחבמ רשאכ ,ןאכ םג
תופטושה תוינכותבו לעה תוינכותב םוצע רופיש בורל לח ("ירישכמ
םהב םיגשיהה .ךכב תוברועמה תויודקמתהה ךשמהבו הלימגב תולפטמה
םישדקומה םיבאשמה תומכ תא םילידגמו לארומה תא םירפשמ ,םיניחבמ
םהב תושעל ליחתהל ןתינ - תויודקמתה לש המ תפוקת רחאל .המישמל
םוצמיצלו תכרצנה תומכה לש רתוי תיתועמשמ הנטקה ךרוצל שומיש
.ףוגה לע היתועפשה

:יעיבר דעצ

תודקמתהה תועצמאב קספה וא םצמצ ,םימדוקה םידעצה ינשל ליבקמב
,םיתיעל .תוירולק יריתע םימיעט םיטירפ לש הלילזה וא הליכאה תא
תועצמאב תובר תוירולק ךורצל היטנה לע תורבגתהה תא זרזל ןתינ
,ןבל םחל םוקמב רוחש םחל ומכ) תוירולקב םילד ךא םימוד םיפילחת
.(הפאמ ינימ ראש וא תוינמחל

לש וקוליס ידי לע לקשמב הדיריה ךילהת תא זרזל ןתינ םיתיעל
ילב ךא בלח םע הת ומכ) הקשמ וא ןוזמ ךותמ תוירולק ריתע ביכרמ
.(רכוס

תשכרש תונמוימה תדימל םאתהב ,רצק וא ךורא תויהל לוכי הז דעצ
ינשב העקשהה תדימל םאתהב ,םיליחתמל תודקמתהה ידעצ תשש ךלהמב
סחיימ התאש תובישחה תדימל םאתהב דחוימבו ,םימדוקה םידעצה
.לקשימב הדיריה טקיורפל

לש הלחתהב ןיחבת רשאכ .ךפוג לקשמב םייונישה ירחא תוכירדב בוקע
ןמיסה תא הזב האר ,ותובצייתהב תוחפל וא ,ףוגה לקשמב הדיריה
.אבה דעצה לש ונמז עיגהש ךכל

ישימח דעצ

תומכ .תיעובשו תימוי הכירצל ןוזמ לש תמייוסמ תומכ ךמצעל עבק
השורדה וזמ 5%-כב הכומנ תויהל הרומא הב תללכנה תוירולקה
.ךלש םוי םויה ייח לש םיכרצה קופיסל


תנזואמ היהתש ,םינוש םיבכרה לולכת וז ןוזמ תומכש ךכל גאד
- התומכב וא הביטב - הנוש ידמ רתוי היהת אלשו,תיטטאיד הניחבמ
,הנכהל לק ,םיעט היהי הז ןוזמש לדתשה .תלגרוה ול ןוזמהמ
תומכש לככו רתוי לודג ןוזמה חפנש לככ .רשפאש המכ דע עיבשמו
תונימזה ,ןוצרה תדימב) .בטיי ןכ - רתוי הבר וב תעקשומה הסיעלה
(.יעוצקמ ןקיטאידב רזעהל רשפא ,ךרוצהו

שידקהל רשפא ןהב יאנפה תועשל ןוזמה תכירצ רקיע תא זכרל יוצר
ינשה דעצב בחרוה ןהילע ,תויודקמתהל בל תמושתו ןמז רתוי
םייקש רחאמ - תועובק תוחוראב הליכאה תא זכרל יוצר אל .ישילשהו
תוביסמ .תישממה הליכאה ןיבל ,ןובאיתהו בערה ןיב שלח רשק זא
.תוחוראל השקונ ןפואב קלוחמה ןוזמ טירפתמ ענמיהל םג יאדכ ,ולא
- קרי וא ירפ ומכ ,םורח תעשל םימיאתמ םיטירפ וב לולכל םג יוצר
.רבשמ תעשב םלכואל ידכ

םיליחתמ םרטב - לגרהל ךפוה אוהש דע - הז דעצב ךישמהל יאדכ
העקשהה לש המצועבו תומכב היולת החלצהה תדימ ,ןאכ םג .אבה דעצב
הב תוריסמה תדימבו םיליחתמל תויודקמתהה בלש לש םידעצה תששב
.ישילשהו ינשה דעצה תא םיעצבמ

ישיש דעצ

הליכאה תא ןסרל רבכ תרשפאמ תודקמתהה םירקמה בורב רשאכ
לש ונמז עיגמ ,םיססובמ םישדחה הליכאה ילגרה רשאכו ,הלילזהו
לעב ןוזמב ליגרה ןוזמה תא תונמדזה לכב ףילחהל לחתה :אבה דעצה
וא ןובאת ,בער תושוחת תועיפומש םעפ לכ .רתוי ןטק תוירולק רפסמ
דע ןהילע דקמתה - תוחוראה דעומל ץוחמ - םיפיטחל קשח םתס
.רבשיתש דע וא ופלחיש


קר אלא ברקו ברק לכב ןוחצינה בושח אל - המחלמב ומכ !רוכז

וא ןוזמ לש תימויה הסכימה ןמ תגרח רשאכ ,ןכל .יפוסה ןוחצינהה
ליבקמב .האבה החוראה ןמ ערפיהל תוסנל ןתינ דימת - החורא לש
תעבקש הסכימה ןמ םישמ ילב גרוח ךמצע תא ספות התאש םעפ לכ ,ךכל
תוביסנל התואנ היצקובורפ עוריאל ףרצ ,יותיפל עדומב תענכנש וא
.(תיסיסע יוצר)

ברקתמ רבכ התאש וא ידמ ריהמ לקשימב הדיריה בצק יכ ןיחבת רשאכ
הליכאה ילגרה תא תונשל הגרדהב לחתה - הרטמה תדוקנ לא
.שארמ ןנכותמה תא רובעת אל ףוגה לקשמב הדיריהש ךכ תודקמתההו
,הידעומ - הליכאה ילגרה תא בצייל לחתה ,המישמה תמלשה תארקל
לקשמלו ליגרה םייחה ךלהמל ומיאתיש ךכ - הנווגימו התומכ ,הנכות
.ןנכותמה ףוגה

םיטקיורפה לכל תפתושמ ,המישמה ךלהמ לע וזכ הרקב לש התובישח
םייוסמה טקיורפל רושקה לכב לארומל הבושח איה .טילחת םהילע
ףסונב .הפוקת התואב םייחה ךלהמ ללכ לע וב העקשהה תעפשהלו
תודקמתההש הנכסה תא תיחפמ הזכ בקעמ ,םיעקשומה םיצמאמב ןוכסיחל
השק ,המגודל .והנשמל דחא יוצר אל בצממ ישגירה םילקאה תא ריבעת
םתוא ףפואה ישגירה םילקאהו היסקרונא וא זרפומ ןוזרש דיגהל
.רתי תנמשה לע םיפידע

םוכיסל .VIII

תויחנההו תונויערה ,םיאצממה רקיע תא ללכ רפסה לש הז קלח
יאמצע ןפואב ךכב קוסעל ליחתמ אוהש ןיב - ליעפה דקמתמל םישורדה
ופקיה ללגב .רתוי הסונמ דקמתמ לש ועויסב תאז השוע אוהש ןיבו
תויחנההו םיאצממה לכ וב וללכנ אלש קפס ןיא ,אשונה לש ברה
.ךל םישורדה ולא לכ אל ףא ,רבדב םיעגונה

תושורד רשא תופסותל יביל תמושת תא בסי רשא ארוק לכ ךרובי
וא וז הדוקנב םישורדה רתוי םיקימעמ םירבסהלו ,הז ךירדמל ותעדל
רואת וא ךתעד לע ולע רשא תוליעומ תועצה לבקל םג חמשא .תרחא
המורתל תואמגוד .תודקמתההמ האצותכ ןהב תיסנתה רשא תויווח
:קרפה ללכי הב רפסה לש תואבה תואצוהה תחאב ועיפוי וזכ תישיא
."תיתשוחתה תודקמתהה םע שגפימה ןמ םיישיא םימשר"

דוקימה תקינכטב ימצעה שומישה לע הכרדהה רמוח םלשנ אלו םת
ירוציק רשפאמה ךירדמכ הז רמוח שמשי םיארוקה ןמ קלחל .יתשוחתה
ומושייב ןולשיכה שמשי ,םקלחל .רתוי םיבוט םייח רחא שופיחב ךרד
.םייחה תואלתו םלועה חכונל םינוא ירסח םהש ךכל ףסונ רושיאכ
.תעד ביחרמכ קר רמוחה שמשי ,רחא קלחל

סופסיפהש בשוחו הריהז תוימיטפוא םע ראשנ ויתובזכא תורמלש ימ
.ךכ לע עיבצהלו ילא רשקתהל ןמזומ ,םירבסהב םייוקילמ עבונ

ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב

וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
תושגרה .ה ןמאמל ךירדמ .ד

ןמאמל ךירדמל ---- >
(===== תושגר רוזחימ .IV