!! וישכע תושגר !!

תירביע הרודהמ

EMOTIONS OF DAILY LIFE - HEBREW EDDITION

This file is part of 850KB of Hebrew text in ISO standart. It is writen from right to left in plain ASCII with HTML tags
It can be read (among other browsers) with the Netscape, providing you have the hebrew fonts - the best with the proportional font Times (Hebrew) size 24.
When you download it - better put all files in the same sub-directory under the same name, to keep the links functional.

.הינב יבלשב ירבעה ףגאה
הגרדהב ופסוותי םירופישו םירושיק ,םיקרפ
ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב


תושגרל----- >
(=====םידחוימה םיטקיורפל

וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
תושגרה .ה ןמאמל ךירדמ .ד


םתקוזחתו םוי-םויה ייחב תושגרה

שמתשמל ךירדמ

(םייחה תוכיא רופישל םירישכמ אלל קבדיפויב :וא)

םיתימעו ףילש ןליא ר"ד תאמ

The Emotions of Daily life and Their Maintenance

A guid for the user
By
Ilan Shalif Ph.D. & friens

c

ןמאמלו החנמל ךירדמ .ד

לופיטה לש בחרה םוחתב םינעוצקימ תלעותל ורקיעב בתכנ הז קרפ
ןעוצקימ וא בבוח תויהל ץופחיש ימ תלעותלו ,ותכרדה וא תלוזב
רשא דקמתמ .םהל לבגומ וניא אוה ,לבא .םירחא םידקמתמ תכרדהב
אוה ףא יושע ,ךירדמב ואבוהש תונושה תוקיטקטבו םיבלשב הסנתה
לכות ,ןרקס םתס התא םא םגו .הטעמ אל תלעות הז קרפמ קיפהל
.ותאירקמ תלעות קיפהל ןיידע

.ישעמה קלחבש תויחנהה יפל תודקמתהה ילגרה תא שוכרל ןתינ ,םנמא
לש הכרדה ךכמ רתוי דועו ,רתוי הסונמ דקמתמ לש יווילה ,לבא
םידעצה בלשב תידוחי םתמורת .תובר רוזעל םילוכי יעוצקימ החנמ
בל תמושת ןתמ לש ,ןפודה יאצוי ,םילגרהה תשיכר לש םינושארה
,תיניינע תרגסמ םיקפסמ םהש הזב רקיעב םתובישח .תושוחתל תיתטיש
.רוציל לוכי ףסונ דקמתמ תוחכונ קרש

רזעהל לוכי אוה ,םדא ינב םע הדובעב ןויסינ לעב החנמה רשאכ
םיאצמנה ,הארוהו ץועי ,הכרדה ,הייחנה לש םייללכ ןויסינבו עדיב
תמייוסמ הקינכטב ןמוימ החנמה רשאכ .ולש תישיאה תוסנתהה רצואב
תישפנ וא תיזיפ ךרדב - תישגירה תכרעמה לע תיבויח העפשה הל שיש
דחוימב .השדחה הקינכטה םע הבלשי םא החנומה לעו וילע לקי -
תכרדה לש םינושארה םידעצב אצמנ החנמה רשאכ רוזעל לוכי רבדה
.ירט דקמתמ ומצע אוה םא ךכמ רתוי דועו .םידקמתמ

ןשוימ רבדל היגולוכיספה תא תכפוה הניא יתשוחתה דוקימה תקינכט
םינעוצקימה ראש לש םהילגר תא קוחדל הרומא אל םג איה .רתוימו
הקינכט .תלוזה לש תוישגירה תוכרעמב לופיטב םיקסועה ,םיבבוחהו
- םיילופיטה תועוצקימה ילעב ראש תא םג םיחינזל תכפוה אל וז
- (תויביטנרטלאה תויזיפה תושיגה ללוכ) םיימשיר אלהו םיימשירה
לש תוילביזה תוינכותה לע ןיעדויב אלשו ןיעדויב םיעיפשמה
.תלוזה

םהש ךכל תועדומ אלל םילעופ וללה עוצקימה ילעב בורש וליפא
תוינכותה לע הנושארבו שארב (עיפשהל םיסנמ וא) השעמל םיעיפשמ
לע ןוכנ רבסה עירכמה םבורל ןיאש וליפאו ,תלוזה לש תוילביזה
.רוזעל יושע רישעה םנויסינ ,םהילא םינופל םירזוע םה הב ךרדה
בלה תמושת ןתמל תויחנהה תא בלשל לכוי דימת ,יתריציו ןובנ םדא
תלבוקמה תילופיט -תיתכרדהה תוליעפה תעבו םע תונושה תושוחתל
.תלפוכמו הלופכ היהת תלעותה ,ךכו .וילע

תויללכ תוצלמהו תויחנה .I

יתשוחתה דוקימה תקינכטב ךירדמל תויחנהה הנאבות םרטב ,הליחתב
םיקוסיעב תונמוימ וא עוצקימ ילעבל תונוש תוצלמה הנעצות ,יללכה
:ןיינעל םיכיישה

םא .ךמצעב תיסינ אל התוא "הרוחס" םירחאל רוכמל הסנת לא (1
לע הליחת התוא הסנ ,ךל םיארנ הנממ םיקלח וא תיתודקמתהה השיגה
תא דמלל רתוי לק .ועויס אלל וא הסונמ דקמתמ לש ועויסב - ךמצע
ךכב תיסנתה םא ,םצמוצמ וב ךלש עדיה םא וליפא ,המ רבד תלוזה
קר אוה ךלש עדיה םא ןיחבי רתויב םימתה דקמתמה םג .ךמצעב םדוק
הבוטה ךרדהש ,ינומכ ,ןימאמ התא םא םג .ישעמ םג וא יטרואת
לקו בוט רתוי ןיידע ,םירחאל ותארוה איה המ רבד דומלל רתויב
.םימדקומ ןויסינו עדי שישכ תאז תושעל

ךל חונש הממ רתוי םירחאל ריבעהל וא םשייל בייוחמ שיגרת לא (2
םג .תודקמתהה תא בלשמ התא וב קוסיעל וא עוצקמל םיאתמש הממו
תודקמתהל יללכה עקרה לע םירבסה תתל ,ךיניעב ,םיאתמ הז ןיאשכ
ןווגימ ןיידע - תיתטיש תודקמתהב קוסעל םינופה תא תוחנהל וא
.ידמל בחרנ תויורשפאה

םייוסיעב ,היגולוסקלפרב ,היפרתויזיפב םיקסועה :המגודל
םילוכי - 'וכו ףוגה לש תונושה תוירוטומה תולעפהב ,םהינימל
לש םינוש םיישעמ םיביכר םהב בלשל קרו ליגרכ םהיקוסיעב ךישמהל
תיללכ העצהב קפתסהל םילוכי םה ,לשמל .תודקמתהה תקינכט
תונושה ףוגה תושוחתל בל םישל ,םדי לע םיכרדומל וא םהילפוטמל
תמושת תא בסהל םילוכי םה .םתיא הליגרה הדובעה ךלהמב תוררועתמה
םה .תמייוסמ השוחת וא םייוסמ םוחתל ךרדומ וא לפוטמ לש וביל
םוקמל וא רביאל וביל תמושת תא םיבסמש ךכב קפתסהל וליפא םילוכי
לכל סחייתהל ילב ,תאז לכו .םייוסמ עגרב םידבוע וילע ףוגב
היעבה וא/ו תודקמתהה תססבתמ םהילעש םייגולוכיספה םיכילהתה
.טרפה לש תמייוסמה

תושוחתל הנופה לש תויוסחייתה ךכ םשל לצנל רשפא דימת ,השעמל
ךלהמב תושחרתמ וא תורכזומה ולא לע בקעתהל רשפא .םוימויה ייחמ
ולא תא לצנל םג רשפאו ,ותיינפל תוביסה לע תיללכה הריקסה
תא לצנל רשפא .םכלהמבו םישגפימה ןיב הרוקה לע ויחווידבש
.ןכמ רחאל ןהילא רוזחל םג ןבומכו המצע תוסחייתהה תעב רוכזיאה

הנופה בל תמושת תא תונפהל רשפא ,הזכ חוויד םילצנמ רשאכ
ןהילא םישל תיללכ הצלמה ול תתל םג רשפאו ,רפיס ןהילע תושוחתל
תמרו ךילהב רמאהל תולוכי תויחנהה ,םיבר םירקמב .ךשמהב בל
ךות ,ליחתמה דקמתמל םינושארה םידעצה לש ולאל םימוד תוסחייתה
.ידוחיה וקוסיעלו החנמל םתמאתה

םע וניא םקוסיעש ימ ידי לע םג םושיל תנתינ וז תינושאר המר
,ילאיצוסה דבועה ,גולוכיספה ,רטאיכיספה - תלוזה לש ופוג
םה םג ."תומשנה יבצעמ" ראש ןכו ,םהינימל םיחנמהו םיצעויה
ןמז תדוקנ לכו ,רשקה תריצי לש ןושארה בלשה תא לצנל םילוכי
.ףתושמה שגפימל ץוחמש תושוחתל בל םישל הנופל עיצהל ידכ ,ךשמהב

םוקמב תושחרתמה תושוחתל בל םישל תועצהב קפתסהל ץלמומ ,הליחתב
תושוחתל םג תויתגרדהב ביחרהל יאדכ ךשמהב .עגרה ותואב שגפמה
.דחוימב ול םירוכזו ןכל םדוק ורקש

ןאכ ורכזוהש םינושה םיקוסיעב רבצנה ןויסינהו יעוצקימה עדיה (3
,םקלח תא .הדיחי תילגת יחמב תונשוימ תואטורגל םיכפוה םניא
םיקלח .םהש ומכ תיללכה תודקמתהה תקינכטב בלשל יואר ,תוחפל
אל תוחפל וא) הליעומ הרוצב בולישל םינתינ םירחא םייתועמשמ
.תוכבוסמ אל תומאתה רחאל (הקיזמ

םילוכי םניא ךא שדחה עדיה תא םשייל םיניינועמה םינעוצקימ
יקלח ןפואב תאז תושעל םילוכי ,םקוסיע יפוא תא הליל-ןב ףילחהל
ךיא אוצמל ולכוי שדחה עדיה לש יתגרדהה בולישה ךלהמב .הגרדהבו
ךות .הז םע םירדתסמ םה דציכו םדוקה םקוסיע םע םיבלתשמ םירבדה
תורגיש םמצעל םיאתהל ולכוי ,הקינכטה םושייב ןויסינ תשיכר
,םתוישיאל ,םהיתויטנל ,םהיתופקשהל תומיאתמה תוידוחיי הדובע
.םהילא םינופלו םקוסיעל

דוקימה תקינכט תא םשייל ולכוי ,ךכב םיניינועמה םינעוצקמ (4
וזמ הכופה ךרדב םימדוקה םהיקוסיע םע הבלשלו יללכה יתשוחתה
עויסב הב םינמאתמ וא הקינכטה םע םישגפנ רשאכ :ךירדמב תגצומה
רשפא םינושה היעטק תא םגו ,ךרדה לכ תא רובעל םיחרכומ אל ,החנמ
תא ליחתמה דקמתמל "ןגראל" ןתינ ,לשמל .םיבר םינפואב בלשל
ורקיש דע םג ןיתמהל רשפאו םוזי ןפואב תוישממה תויוסנתהה
רחאל דע ,םינושה םירבסהה תא תוחדל יאדכ םגו רשפא ,בורל .ןמצעמ
תמושת ןתמ תובקעב ,תושוחת רפסמ לש ןתוגגופתהב הסנתה לפוטמהש
.ןווכמב תרבגומ בל

םשיימ אוה התוא הקינכטה םע תודקמתהה תא בלשל ןיינועמה ןעוצקימ
ליחתהל - הכופה ךרדב טוקנל םג לוכי ,ולש ףטושה קוסיעה םע וא
קרו - הז רפסבש ךירדמב גצומה ןפואב םינופ רפסמ וא הנופ ןמאל
ידוחייה יעוצקימה להונהו עדיה תא ךילהב בלשל הגרדהבו ןכמ רחאל
.ולש

תחת תויהל תבייח הניא ללכ יתשוחתה דוקימה תקינכט לש הגצהה
םא םג .והשלכ לופיט וא "תוישגיר תויעבב לופיט" לש תרתוכה
שדחמ האצקהל ךילה "קר" השעמל איה ,הז רשקהב רקיעב השענ החותיפ
האיבמ םנמא וז שדחמ האצקה .טרפה לש םייחומה םיבאשמה לש
הלעפה תוינכות לש לולכישו רופיש ,המאתה ,השמגה ,ןוקית ,ןוכדיעל
."םילופיט"ו "תופורת" םניא וללה ,ךא ;תיחומ

ןומיאל ךכב המוד תודקמתהה תקינכט לש םינושה םישומישב ןומיאה
תוליעפש ידכ ,התואנ תינפוג הביציל עיגהל ידכ םינתינה הכרדהו
חרואש ידכו תנזואמ היהת הנוזתהש ידכ ,הריבס היהת םירירשה
אלא םייאופר םילופיט םניא ולא לכ .רתוי אירב היהי יללכה םייחה
הרומח הלקת רחאל םהב םיטקונ םא םג ,תאזו .םהב ךרוצ עונמל ךרד
תודקמתהה תרגיש תא םג ,ךכו .רחא לופיטב וא םוקישב עייסל ידכ
יעצמאכ קר אלו - תולקת תעינמל הקוזחת לש גוסכ עיצהל רשפא
.רבשמ םע תודדומתה םשל חלצומ םורח לופיט וא םוקישל

זכרתהל ךישממה ןעוצקימה תושעל לוכיש רתויב בוטה שומישה (5
אקוד ואל אוה ,תודקמתהה תקינכט לש עדיב ,תמדוקה ותונמואב
תודקמתהה לש םינושה היביכרמ רשאכ .וילא םינופה ינפל ותסירפב
שומישהש יואר ,הנופה לש תימוימויה הרגישב םיבלושמ םניא ןיידע
תומישמ תעצהל סיסבכו החנמל תונויער רוקמכ קר היהי הז עדיב
הלוכי קר ידמ םדקומ בלשב הנופה לע "ותסמעה" .החנומל תונוש
.תויוגייתסהל ול םורגלו ועגיל

רשקב ןיחבמ םיינפוגה םילופיטה םוחתב ןעוצקימ רשאכ ,המגודל
אוה ,יהשלכ תבכרומ תכרעמ-תת ןיבל ,הנופה עדומ הל השוחת ןיבש
לש םירחא םיקלח וא קלח לע דובעל וא בל םישל ול עיצהל לוכי
ןפואב .רתוי רחואמ בלשל תוחדיהל לוכי רבסהה .תכרעמ-תת התוא
השוחתב לקתנ ,ישפנה םוחתב ןעוצקימ לא הנופש טרפ רשאכ ,המוד
לוכי אוה ,"ילפידא"ה םוחתל הרושקכ ןעוצקמה ידי לע תכרעומה
לש םולצת לע תוננובתהמ תוררועתמה תושוחת לע דקמתהל ול עיצהל
תילפידאה העיריה לכ לש התסירפב ךרוצ לכ ןיא ,ןאכ םג .הרוה
ומשוי תודקמתהה ידעצ םא ,םירקימה ינשב .העצהה המשוי םרטב
ךופהל היושע ,השעמ רחאל טרופמה רבסהה לש ותסירפ ,הכלהכ
.תרתוימל

תישענה תינוצר תודקמתה םע הנושארל םישגפנ ונתוברת ינב רשאכ (6
םירצונ ,הב תוסנתהל םהל עצומשכ ךכמ רתוי דועו ,הליחת הנווכב
עבונ תויוגייתסהה ןמ קלח .םיברועמ תושגר םדי לע םיאטובמו
הבושח תוחפ אל המורת .תוארוהל דגנתהל תיללכה הייטנהמ
ןבומ אל ,שדח רבד לכמ עתרהל ךכ לכ החיכשה היטנל שי תויוגייתסהל
תוינכותה ןה תויוגייתסהל ףסונ םרוג .יטסימכ דושח וא/ו
"תזרפומ" האצקהמ תיברעמה תוברתה ינב תעיתרל תורושקה תוילביזה
.תוינפוגהו תוישגירה תושוחתל בל תמושת לש לוכיבכ

תולוכי (ןהיתש לש בוליש וא דרפנב תחא לכ) תונוש תושיג יתש
איה תכבוסמ תוחפהו הרישיה ,תחאה .הז לושכימ לע רבגתהל רוזעל
,ופוגמ רכונמ ינרדומה םדאה ןבש ןועטל לבוקמ ידש הז לע ךמתסהל
- ךכ לע רבגתהל ךרדכ תיללכה יתשוחתה דוקימה תקינכט תא עיצהלו
תרגסימב אצמנ אלש ליחתמ דקמתמ ינפב םג הגיצהל רשפאש יפכ
לש ןושארה בלשב תוחפל - הנושארה ןמ רתוי תצלמומה ,הינשה .יהשלכ
,רתויב ךכל תומיאתמה תוביסנב ,בגא ךרדבכ לואשל איה - תוסנתהה
.הנופה לש ותשגרה לע

המוקימ לע העבצה וא תישגיר השוחת רואת תללוכ הניא ותבושת רשאכ
.תוחנמ תולאש לש הרדיסב חותפל ןתינ ,יהשלכ תינפוג השוחת לש
לע וא יללכ ןפואב תונוש תוינפוג תושוחת לע ותוא לואשל רשפא
שחרתמה םע ךכ תורושק ןניאשו תורישי תורושקה תומייוסמ תושוחת
תעב רשאכ .(יזיפ אוה לופיטהשכ דחוימב חונ) השיגפב עגר ותואב
,הנופה לש החונת וא העבה ייונישב םיניחבמ אשונל תוסחייתהה
.הב וללכיש ךכ האבה הלאשה תא חסנל רשפא

אשונ תא תולעהל רתויב הבוטה תונמדזהה ,איהש תרגסמ לכב (7
התוא המיענ אל השוחת לע ןנולתמ "דמעומה" רשאכ איה תודקמתהה
תאז שיגרמ התא הפיא" הלאשה ,לזמ טעמ םע .עגר ותואב הווח אוה
יל ןתת םרטב המ ןמזל הילע דקמתה" העצההו "?רתויב ףירחה ןפואב
םרטב המ ןמזל תזכורמ בל תמושת םשל הנפה" וא "הלש טרופמ רואת
ןמזת וזכ הייחנה םיבר םירקמב .ךרד תצירפל איבת - "בישת
קרפ לש ןושארה בלשל הכרעב הוושה יתשוחת דוקימב תוסנתה ןנולתמל
היהיו השוחתב תישחומ הלקה הווחי ןנולתמה ,לזמ רתוי תצק םע .'ג
."קירט"ה לע רצק רבסהל לשב

היווחה םע דדומתהל הנופה תא ריאשהל יוצר אל ,הזכ הרקמב
תא םיאתמה רבסהה תועצמאב גיפהל דואמ יוצר .ומצעב תחלצומה
רבדב ברועמש ךכמ וששח תא גיפהל בושח דחוימב .ותכובמו ותאילפ
.יטונפיה ךילהת

לש םיאתמ אל יותיע ללגב הקינכטה תא דמעומה לע םיסיאממ אל םא
תיתועמשמ החלצה רחאל רשפא - םיעגיימ םירבסה ןתמב וא התגצה
רפסמ רחאל וא) רתוי רחואמ טעמב וא םדקומב תירוקה ,הנושאר
.לגרהה תיינקה לש לולסמה תא הגרדהב וריבעהל ,(ולאכ תוחלצה

תכרעמ םא ןיבו ,תילמרופ תרגסימב דמעומה םע םיאצמנ םא ןיב
שיגרמ התא הפיא" הלאשה הפידע הרקמ לכב ,תילמרופ הניא םיסחיה
,"?שיגרמ התא המ" תמגודכ תויחנה-תולאשמ ענמהל יאדכ ."?הז תא
לע דקמתת אלש עודמ" םהינשמ רתוי עורגה וא "!הז לע דקמתת זא"
ומע עבשומ דקמתמ לצא וליפא תודגנתה ררועל היושעה היחנה - "?הז
.רתויב בוטה רשקב םיאצמנ

דצמ האלמ תונעה היופצשכ םגו ינויחכ תאז בשוח החנמהשכ םג
תודקמתהל הינפהה תא חסנל רתוי יוצר ,דימת טעמכ ,דקמתמה
.תויעב אללו תולקב הל ברסל ןתינש הלאשימ וא העצהכ תמייוסמה

תודגנתהה" לש התוררועתהל דימת טעמכ איבת ךדיצמ תויתוכמס ,רוכז
,זאו .היפרתוכיספה םוחתמ ךכ לכ תרכומה תילביז תינכות - "לפטמל
תויהל היושע המיע תורושקה תוילביזה תוינכותה לעו הילע הדובעה
.תוריפב הינעו דואמ תעגיימ

תויומד םע החנומה לש ויסחיל תורושקה ,תוילביז תוינכות
לש בחר ןווגימב תולעפומ תויהל תולוכי ,וייח תישארמ תויתועמשמ
הז אוה רתויב ןתוא ררועמה םיסחיה יגוסמ דחא .םיסחיו תויונמדזה
.רזענו רזוע לש םיישיא ןיב םיסחיב תישגירה תכרעמה תא ברעמה

ףוחד ןוכדיעל ויתוינכות ראש ומכ תוקוקז ,ןהינימל ,ולא תוינכות
תונותמ תושוחת לש ןתוררועתה .ולש םייחה תוכיא רופיש םשל
תא תומדקמ וליפא ,ומע הדובעה ךלהמב ,וללה תוינכותל תורושקה
גוסמ ןניא ולא תוינכות ,לבא .ולצא רופישה תאו םכניב רשקה
תעב ,תצרמנ תוליעפ ןהל רשפאל יאדכש תוילביזה לעה תוינכות
.ותיא רשקב תולפטמה תופטושה תוינכותה תיינב

יללכה יתשוחתה דוקימה תקינכטב החנמל .II

רשא ,יתשוחתה דוקימה תקינכטב שומישה תא דומלל םיניינועמה
לש תונוש תוגרדב ויהי ,ךכ םשל ךילא ונפי םג תוטבלתה לש הפוסב
רחאמ .םיניינועמ םה הב הרזעה יבגל םינוש תונויער םעו עדי
לעו תודקמתיהה לש התוהמ לע רורב גשומ היהי אל םהמ דבכנ קלחלש
רבכ הנופל ריהבתש בושח ,תונבה יא עונמל ידכו ,קייודמה ךקוסיע
דוקימב הכרדהב תוללכנה תויוליעפה ןווגמ אוה המ ,ןושארה שגפמב
.גורחל ןכומ ךניא ןהמשו יתשוחת

:םהב לפטל דציכ תונויערהו םיינייפוא תויעבו םישיחרת ןלהל

עמשש המ ךותמ תודקמתהה לע המ רבד תעדל יושע ירטה ךרדומה (1
וא הז ןפואב - ךכב הסנתה רבכש וא אוהש ןכיה ארקש הממ ,םירחאמ
.רחא

לש םייללכה ראתימה יווק תא ררבל אוה ותושעל רתויב םיאתמה רבדה
רפשלו רסחה תא ול םילשהל היהי רשפאש ידכ ,רבצש ןויסינהו עדיה
אל םהב םיבלשל םדקתהל היהי רשפא ,ןכמ רחאל .רופיש קוקזה תא
.שממ לש עדי ול ןיא םהילע םיטביה לע ביחרהל וא/ו הנופה הסנתה
רשקה תא ליחתהלו הנופה תא עגייל לוכי ,םלוכל דיחאה ,אלמ רבסה)
(.לאמש לגרב

והשלכ םוסריפמ וא רכממ ךלש ןופלטה רפסמ תא לביק הנופה (2
םינייפאמה לע ותעידי לכש וא הקינכטה לע המואמ עדוי וניאו
אל) תיביטנרטלא השיג וזש :לשמל .דבלב תיללכ איה הלש םינושה
ןפואב הנוש איהש ;ךכ לכ תלבוקמ הניא ןיידעש ;(תילנויצנבנוק
.המודכו תולבוקמה תויפרתוכיספה ןמ ינורקע

.עודיהו טושפה ,לקה ןמ רבסהה תא ליחתהל יוצרו רשפא ,הזכ הרקמב
לש הלעפהה תוינכות לע רצק רבסהב ליחתהל איה רתויב הבוטה ךרדה
םשל עיבצהל ןתינ .תישעמ המגוד ןתמ ךות ,ונייח תא תולהנמה חומה
םיבושיח ;ןהינימל תויודרגתהה ;הכילהה תשחרתמ וב ןפואה לע ךכ
תושוחתהש ךכ לע טעמ ביחרהל יאדכ .םהימודו ;שארב םייטמתמ
תוינכותמ הילא תונפומה ,תועדומה לש בל תמושתל הנמזה ןה תונושה
.םיישקל תועלקנה תופטוש הלעפה

תמושת ןתמש ,ןכמ רחאלש תונמדזה לכבו הלחתהב רבכ שיגדהל יאדכ
יכילהת תא ךכ לכ רבגומ ןפואב הליעפמש וז איה תושוחתל תעדומ בל
,תוינכותה לש רופישהו השמגהה ,המאתהה ,ןוקיתה ,ןוכדיעה
ךכל ךשמהכ .הררועתהש היעבל םייקלח תונורתיפ קיפהל תעייסמו
םשל אוה תפתושמה הדובעה רקיעש הנופל ריבסהל הז בלשב רבכ יאדכ
.םהב םכחותמ שומישל עדיה תשיכר םשלו תודקמתהה ילגרה תיינקה

תטיש לש לבוקמ אלה יפואה לע רבד יצחו רבד עדוי וניא הנופה (3
הרזע אוה ושקובמ לכו ,יתשוחתה דוקימה תקינכטב םינופ לש הכרדהה
."בוט םש ךל אצי" יכ ךממ לבקל הפצמ אוה התוא תישפנ

לע והשמ תוחפל עדוי הנופהש תואדו ןיאש הרקמ לכב וא הז הרקמב
החישב דוע שיגדהל בושח ,יתשוחתה דוקימב שומישבש דחוימה
ןפוא לע הכרדהב אלא יסאלק ישפנ לופיטב רבודמ אלש תינופלטה
עצה ךא היינפה םצע לע ול הדוה .יתשוחתה דוקימה תקינכטב שומישה
אל תוטישל חותפ אוה םא והשלכ ןמז קרפ וא עגר בושחל ול
.תורכומ ךכ לכ אל ןיידעש תוילנויצנבנוק

היושע יתשוחתה דוקימה תטישש םיאלפה תא רבכ םיריכמ םיטעמ
וא םירכמל התמורת תא םהיניע ומב וארש ולא לצא םג לבא .ללוחל
תויוגייתסהו םייגולוכיספ םימוסחמ ןיידע שי ,החפשמ יבורק
יא ענמיו ,םיפירחה םיגייתסמה תא עיתרי םדקומ רבסה .היפלכ
םיבר יד ,שארמ הרהזאה תוכזב .תוסנל וזעי ןכש םינששחה לצא תונבה
לע ורבגתה - םיכלוה םה המ תארקל ללכ ועדי אלו - ילא ונפש ולאמ
.םיבהלנ םידקמתמל ךשמהב וכפהו העתפהה

םהו - םלוכמ בוט רתוי "םיעדויש" ולא םנשי דימת ,ןבומכו (4
לע םיינש וא רבדמ רתוי םיעדויש םינופ ןיב רקיעב םייוצמ
ידי לע "םילפוטמ"כ רישע ןויסינ ילעב םג םבור .תודקמתהה
לפטמה לש דיקפתב ךביצהל וסני םה .םינוש םיטסיפרתוכיספ
.לפוטמ לש דיקפתל רוזחל ולכויש ידכ ילנויצנבנוקה

ךרדה ,רטאיכיספ וא ילאיצוס דבוע וא ינילק גולוכיספ ךניא םא
ךישמהלו ,תאז הדבוע שיגדהל איה תדוכלמה ןמ קמחתהל רתויב הבוטה
וא רבעב ךכב תקסע םא .ליחתמה הנופל תודקמתהה ינומיא תרגישב
תרגסימב הנופה םע שגפנ ךא ,הווהב טסיפרתוכיספ םג הרקמב התאש
תא ול ריבסהל יוארה ןמ ,יתשוחתה דוקימה תקינכטל תלבגומה
הנופה תא "לומגל" ךרטצת םירקמה ןמ קלחב .ךכל םיקומינה
ךלצא הכזי אלש ךכ םע םילשיש דע - יתגרדהןפואב ויתויפיצמ
.רשקה תא קתניש דע וא "תיסלק היפרתוכיספ"ל

תודקמתהה םע ןושארה שגפמה

תא עובקל םייושע םינושארה רבסהה יטפשמו החיתפה תולימ
רפסמ .תיתודקמתהה תוסנתהה לכל ליחתמה הנופה לש ותוסחייתה
תונטקה ףא ולו - ןושארה שגפמה לש םילוגריתה ךלהמב תוחלצה
ולא תוחלצה .ההובג היצביטומו "תנקתמ היווח" ול וקפסי - רתויב
ירועיש"ל סיסבה םג ןהש רחאמ ,תילארומ הביסמ קר אל תויחרכה
.ינשל ןושארה שגפימה ןיב םישרדנה "תיבה

ןיבל םירבסהה ןיב םלוה בוליש שדח הנופ לכ רובע םיאתהל בושח
תמרב ,ולש זוכירה רשוכב ,ראשה ןיב ,תובשחתה ךות םילוגריתה
בוליש .ותוישיאבו ותלכשהב ,ויתויוניינעתהב ,תיתשוחתה ותוררוע
אלהו תוילולימה ויתובוגת יפ לע רבכ תונבל רשפא םיאתמ ינושאר
םא םג - 'ג קרפבש ןושארה דעצה לוגרת ךלהמב הנופה לש תוילולימ
םילבקמ רשא ילמינימה עדימה םג .ףסונ עדי לכ וילע ךל ןיא
תעיבק תעב רצונש הנופה ןמ ינושאר םשורו הנפמה ןמ םימעפל
ךכ לכ הבושחה - וז תינושאר המאתה לע דואמ לקהל םילוכי ,השיגפה
תועד םימעפל ,רוכז .דיתעב רשקה ךשמהלו ןושארה שגפמה תחלצהל
!תורוב לע תופידע תומודק

םיבלשלו םידעצל תוליבקמכ הנאבות ךשמהבש תויחנההו תועצהה
קרפ) ךירדמב רשא תישעמה תודקמתהל םידעוימה םיפיעסבש םינושה
הפשב וא ןנושלכ תוארוהה תא הנופל אירקהל לוכי ןמאמה .('ג
ףיסוהל וא םירבסהלו ןכותל דומצ ראשיהל לוכי אוה .ולש תישפוח
םידעצה לש םרדיס תא תונשל לוכי םג אוה .הרקמה יפ לע ריסחהלו
אב םמע תויתשוחתה תויושחרתהל םאתהב - ויניע תואר יפל םינושה
ךלהמב הנופה לצאו ולצא תוררועתמש תושוחתל םאתהב ,הנופה
לככ .תוינושארה תויודקמתהה תובקעב הנופל הרוקה יפ לעו ,השיגפה
הנופה ןיבל וניב תינושארה הימיכהש לככו רתוי הסונמ החנמהש
.תספדומה הרגישה ןמ גורחל רתוי יאדכ ,רתוי הבוט ירטה

(II - 'ג קרפ) ןושארה בלשה
בלשה לש ןושארה דעצל עקרה ,המדקהה ירבד רחאל :ןושאר דעצ
תא הנופה ינפל גיצהל אוה הז בלש לש ותרטמ .ןכומ רבכ ןושארה
.לגרהל ךשמהב ךופהל םיניינועמ התוא תיתודקמתהה תוליעפה
תאצקה לש םיכראתמו םיכלוה ןמז יקרפב הנופה הסנתי ,וכלהמב
דוע ומצע לע רזוחה חתפמה טפשמ .ויתושוחתל תזכורמ בל תמושת
."וישכע (הז תא) שח/שיגרמ התא הפיא" :אוה דועו

הנופהש איה ןכמ רחאל םג םיתיעלו הז בלשב רתויב החיכשה היעבה
תורושקה תוילביז תוינכות לשב .ירמגל תרחא הלאש לע הנוע
הז עדימב ןיינועמ תמאב התאש ןימאהל הליחת ול השק ,ונתוברתל
.רחא עדימב אלו

,תישממה תודקמתהב םיליחתמ םרטבו הזה לושכימה לע םירבגתמש רחאל
תינושארה תודקמתהה תמרוג םיתיעל יכ שארמ הנופה תא ריהזהל יוצר
תינושארה הרטמה רשאכ דחוימב בושח רבדה .השוחתה לש התורבגתהל
הנופה ןנולתה הילע המיענ אל השוחת איה םידדומתמ המיע
דקמתהל הנופל העצהה לש הרות עיגמ ,הרהזאה רחאל .הליחתכלמ
הב יהשלכ השוחת לע וא רבוד הילע השוחת לע תוינש רפסמ ךשמל
בלשה לש ןושארה דעצב אבומל םאתהב לועפל ול עצה ,ךשמהב .רחבי
.ןושארה

רשאכ .ןתיא דדומתהל םיכרדהו תוחיכש תויעב רפסמ ,םיאבה םיפיעסב
ךישמהל היהי רשפאש ינפל - ןהילע רבגתהל ךרוצ שי ,ןהב םילקתנ
.ןומיאה לש םינושה םידעצב

תנעט איה ,ךשמהב םג תרזוחה ,תישארה םיידיה תפרמ היעבה (1
וז הנעטל .רבד םוש לע דקמתהל חילצמ וניאש וא שח וניאש הנופה
:בלושמב םיתיעל תולעופ ןקלח רשאכ ,תוירשפא תוביס המכ

השיגפה לש תוביסנה ללגב קר וא) ללכ ךרדב ךייש הנופה .א
.(levelers) "תושגרה ידדרמ"ל (תינושארה

ךכ לכ אוהו ,יהשלכ הקזח השוחת עגרה ותואב שח וניא הנופה .ב
תולקה תושוחתל ךתנווכ ןכאש תעדה לע הלעמ וניאש ךתלאשמ עתפומ
.ותועדומ ילושב עגר ותואב הווח אוה ןתוא

ישוקהו ,ןהמ םלעתהל לגרהה ןיבל ,תושוחתה תשלוח ןיבש ףורצה .ג
םיאטבתמ ,תאז תושעל םיליגר אלשכ ןהב בלה תמושת תא זכרל
."השוחת םוש לע דקמתהל חילצמ אל ינא" :הרימאב

השקו ותיינפל תוביסהמ קלחכ יהשלכ השוחת לע ןנולתה אל הנופה .ד
קר אלש ןויערל לגרתהל ול השק שממ .ךירבד תא לכעל ןיידע ול
אלא ףוג תושוחתל תורושק ולש תורחאהו "תויגולוכיספה" תויעבהש
.ןייונישל ידעליבה יעצמאה איה ולא תושוחתל בל תמושתש

יהשלכ השוחת לע חוודמ הנופה ןיא תונמוזמ םיתיעל ,ולא תוביסמ
ךכ לשב ענמנ ףא אוה םיתיעל .ןומיאה תא הנממ ליחתהל ןתינש
.ףוגב רויסה ךלהמב לקתנ הב השוחת לע עיבצלמ

אשונה תא טעמ חתפל איה לושכמה לע רבגתהל רתויב הלקה ךרדה
תושוחתב ףצומ ןמזה לכ השעמל אוהש ךכל תוחכוה לע הנופל עיבצהלו
לש ץחלל וביל תמושת תא תונפהל ןתינ .בל ןהילא םש וניאש קר
ינוצר רירש ליעפיש העצה ךכל ףרצל ןתינ .בשומה לע ופוג לקשמ
תכעודו השעמ תעב תקזחתמה השוחתל בל תמושתב ןומיא ךות ,והשלכ
ךות ,ותופרהלו תוינש רפסמל ףורגאה תא ץופקל העצהה .ןכמ רחאל
בוט יד בורל הנוע - תופלחתמה תושוחתל בל תמושת שידקהל היחנה
.הז ךרוצ לע

לש הרקמב ."ףרועה תחיתפ" אוה בצמה ןוקיתל ףסונ וא רחא יעצמא
ושארש ךכ ותבישי ןפוא תא טעמ תונשל הנופל עצה "השוחת רדעה"
עיצת םרטב ,ןכמ רחאל .הליחתב רשאמ רתוי תצק - רוחאל טעמ ןעשי
תחיתפ יכילהת תא ול רבסה ,תפסונ םעפ תושוחתה יאצמ תא קודבל ול
ןנולתה אל הנופה םא .תופטושה תושוחתה לע םתעפשה תניחבמ ףרועה
ןפואב תושוחת לע ופוסב ותוא לאש ,רבסהה ךלהמב ןהשלכ תושוחת לע
.יללכ

תחיתפל עיגהל ותוא ךרדה ,הז בלשב םג תוחוודמ תושוחת לש ןרדעהב
.תיברימה ףרועה

םג .השוחת םוש תועדומל התלע אל הזכ בצמב םגש הרק אל דוע
תורבגתמ אל םא ,זאו .המ רבד שוחל םיליחתמ ,רתויב םישקה םירקמב
וא הביבסבש םירירשבו ףרועב הקוצמ םישח תוחפל ,תורחא תושוחת
רשק תריציב הלקה םשלו הז ךרוצל) .םדרגל ןוצרו םינוש םיצוצקיע
החיתפ רשפאי הנופה לש הבישיה םוקמש בושח ,דיתעב תושוחת םע
בצמב םיליחתמ ןיא םא םג - ךירדמב רבסומש יפכ - ףרועה לש האלמ
(.הליחתכלמ הזכ הבישי

תליחתב השק םג "תושוחתב םיינע"ה םינופה ןמ קלחל ,תונוש תוביסמ
בלשב רבכ ךירצ םימעפל ,ןכל .ףרועה תא חותפל תודקמתהה ינומיא
קיפהל ידכ ,תויצקובורפ ןוניש לש הקיטקטב שמתשהל הז םדקומ
.תודקמתהל היוארה השוחת

ךרוצל תויצקובורפב שמתשהל ןיידע יוצר אל הז בלשב ,תאז םע דחי
תויוארה תושוחת הליחתכלמ שי רשאכ :םיחרכומ אלשכ תושוחת תאלעה
שיגרמ הנופהשכ וא ןתוא תקפסמ ףרועה לש הלק החיתפשכ ,תודקמתהל
םיקקזנשכ םג .ףרועה לש הקזח החיתפל םיקקזינש תעב םג חונ
תוהשהל יאדכ ,יתשוחתה םוסחמה תא ץורפל ידכ תמייוסמ היצקובורפל
.הז יעצמאב ץרמנה שומישה תא

טרופמ רבסה תויצקובורפב שומישה תלחתהל םידקהל בושח ,הרקמ לכב
לדבהה לע םיטרפ רבסהב לולכל בושח .ןסיסבבש םיכילהתה תוהמ לע
תישגירה תכרעמה-תת לש הרקיע ןכוש הב תינמיה חומה תיצחמ ןיב
לש היזכרמ םיאצמנ הב תילאמשה תיצחמה ןיבל ,"תויתודלי"ה
םג בושח .תועדומה לש םיילולימה םילועפיתב תקסועה תכרעמה-תת
ןפואב" "דובעל" תחא תיחומ תכרעמ-תת לש תלוכיה לע ביחרהל
- תודרפנ תויושי יתש ןהש "וליאכ" תרחא תכרעמ-תת לע "יגולוכיספ
םייסיסב תושגר קלח םיחקול םהב תויצילאוקהו םידוגינה ללוכ
.םינוש

תא שיגדהל ינויח שממ ,תויצקובורפב ןושארה שומישה ךלהמב רבכ
ןיבל ,טרפל קיזמה - תוילילש תורימא לש הבורמ ןוניש ןיב לדבהה
"תיטפואמוה הפורת ומכ" ללודמ אוהש - ונלש ינדיחיה שומישה

לש םדקומ הכ בלשב שומישל תסנכומ תויצקובורפה תקיטקט רשאכ
אל םושי .תאז םישוע וב ןפואב דואמ רהזיהל יאדכ ,תודקמתהה
םידבוע"ש השוחת הנופה לצא ררועל יושע ,םדקומ הכ בלשב ,ריהז
אל השוחת ולצא םירצויש לע חור תרומו ,ותוא םיטנפהמש וא "וילע
לש תירבחהו הבוטה הריואה תיינבל עייסמ אל הז רבד .המיענ
.יתשוחתה דוקימה תטישל ךכ לכ תרזועה ,תוילגת עסמל תופתוש

השוחת םוש שיגרמ אל ינא" לש ןונישב קפתסהל הלחתהב יוצר ,ןכל
אל הזשכ קר ."רדסב שממ לכה" וא "יל עירפמ אל רבד םוש" ,"יפוגב
תסנכה ידכ דע םיחוסינה תא הגרדהב ףירחהל םוקמ שי ,ויד רזוע
וא "יפוגב השוחת םוש רתוי שיגרא אל םעפ ףא ינא" :לש ןונישה
דדרמל םג קיפסהל תורומא ולא יתש ."תמאב ער והשמ שיגרא ףכית"
.רתויב השקונה תושוחתה רסחו

םידעצב רבכ םיתיעל העיפומה ,םידקמתמ לצא החיכש היעב (2
לקש תושוחתה תועדומל תונימז וב רצקה ןמזה ךשמ איה ,םינושארה
ןיחבהל חילצמ םנמא אוהש זא ןנולתמ הנופה .ןהילע דקמתהל
הילע דקמתהל וליפא חילצמ אוה יכו ,יהשלכ השוחת לש התושחרתהב
.תגגופתמ איה רצק ןמז קרפ רחאל ךא ,המ ןמזל

קתווה תריבצ םע הפירחמו תכלוהה) וז העפותל סחייתהל ןתינ
התוא רותפלו תמדוקה היעבה לש הפירח תוחפ הסריג לאכ (תודקמתהב
תודקמתהה תויורשפא וצומ םרטב תלפרעתמ וא תכעוד השוחתשכ .םאתהב
.ףרועה תחיתפ איה תפדעומה הפורתה ,הבש

םעפ ידמ הרוק :תומדוקה יתש לש ןכופיה איה האבה היעבה (3
תושוחת לש בר רפסמב ףצומ ,רתוי םדקתמ הנופ ףא וא ,ירטה הנופהש
.רתוי תודקוממ - "תוינפוג" תושוחתבו תודקוממ ןניאש "תוישגיר"
ללכב ןיאש דע המיענ אלו הזע ךכ לכ איה השוחתה םירקמה לש םקלחב
וניא ,ףיצמה ברה עפשה בקעש זא ןנולתמ הנופה .הילע דקמתהל קשח
.תורחאה ןמ םלעתהלו תושוחתה ןיבמ תחאב דקמתהל חילצמ

תאו ףרועה לש ןוניסה יכילהת תא הרזעל סייגל רשפא ולאכ םירקמב
אצמנה הנופל עצה ,תישאר .תורחאב תורחתהל תחא השוחת לש הרשוכ
ףא וא החיתפה תיוז תא תונשל - ףרועה תא טעמ רוגסל הזכ בצמב
ץופקל ול עצה ,קיפסמ וניא הז רשאכ .תנעשמה ןמ שארה תא קיחרהל
.העמק ועגרי תופיצמה תושוחתהש דע וצחללו ופורגא תא

וליפא רזעהל רשפא ,תומיענ אל דואמ ןה תופיצמה תושוחתה רשאכ
.תלבסנ המרל השוחתה תא איבהל ידכ "ץרמנה םוזיגה" תוטישמ תחאב
וז םיידיה תופכ ףושפיש ,רסוימה רוזאב הנופה לש הלק העיגנ)
לש ויעוזעזו ,השוחתה רוזיאב חנומה והשלכ רוטרביוו תוטיטר ,וזב
ךכב וחילצי - שקובמה רתאב עגונ וא חנומה ריעז ילמשח עונמ לכ
(.דימת

הקזח תיטמוסוכיספ וא תינפוג השוחת שי ירטה הנופלש ,הרוק (4
תרחא הזע השוחת וא בג באכ ,םייניש באכ ,שאר באכ ומכ תכשמתמו
םנמא רשפא .דקמתהל יאדכ הילע - רתוי תישגיר השוחת לכ לע הסכמה
.ףדעומה רבדה הז ןיא ,לבא ,תודקמתהל הרטמכ הזעה השוחתב שמתשהל
הריהמה הכיעדה תייווח תא ,ללכ ךרדב ,תקפסמ הניאש רחאמ ,תאזו
הכש תורחאה תוריהמה הלקהה תושוחת תאו םידקמתמ הילע השוחתה לש
.הז בלשב תוינויח

לע תודקמתה ךות וזב וז םיידיה ףושפיש ,ללכה ןמ אצוי אלל טעמכ
רפסמל תוחפל - וז לש הריהמה התכיעדל איבמ תטלתשמה השוחתה
םורגל ףא יושע ,שגפמה תעב וז הלועפ לע תורזח רפסמ .תוינש
תושוחתל תועדומל השיגה תא חותפלו וז השוחת לש תכשוממ הכיעדל
.תוליגרה םיכרדב דובעל ןתינ ןהילע - תורחא

לש םינושארה םידעצה ךלהמב וליפאו תונושה תושיגפה ךלהמב(5
לעו ןהינימל תעד תוחסה לע םיננולתמ םידקמתמ ,הנושארה השיגפה
רוקממש תוחסה לע איה הנולתה רשאכ .םיפסונ זוכיר יישק
"תיטנמסה היוורה" תטיש תא הנופל עיצהל םיאתמ ,ילולימ-יתבשחמ
.(ןנשי התוא הלמה וא הרבהה תא ותיא דחייב רחב)

תוסנתהה ,ךכ לע רבדל םישייבתמ בורל םיירט םידקמתמ יכ ףא
היוצרה ,תושוחתה תוגגופתה .םתוא הכיבמ יד תושוחתה לע תודקמתהב
תא הלעי ןמאמהש בושח ,ןכ לע .הכובמה תא הפירחמ ףא ,המצעלשכ
תויווזמו תונלבסב בושו בוש ריבסתש בושח .ןווכמב יללכה אשונה
.םיווחנה םיכילהתהו תוליעפה ירחאמש ןויגיהה תא תונוש תוסחייתה
לגרתהל ישוקו הכובמ לש תומודה תויווחב הנופה תא ףתשתש בושח
תלחתהש הפוקתב ךמצעב תיווח ןתוא תודקמתהה לש תואלפנלו םיסינל
ול עיצהלו הכובמב שח אוה ןכיה ומע ררבל תוסנל םג בושח .דקמתהל
.היתושוחת לע דקמתהל

דע שאר יבאכ לע תויודקמתהב תוסנתה לש םינש תורשע רחאל וליפא)
תונווגמ תויודקמתה לש תויווחב םינש תבר תוסנתה תורמלו ,םתגפהל
וליפא .םסקהו האילפה תשוחת ילצא הפלח אל ןיידע - תורחא
רבעב לפטמכש תורמלו ,ןיטולחל יל ריהנ ךילהתה ירוחאמש ןויגיההש
םייטמרד דואמ םייוניש םע יתשגפנ הווהב יתשוחתה דוקימב ןמאמכו
(.גפ אל ןיידע םסקה ,יתדבע םמע ולא לש םייחה תוכיאב

ךרדומהש אוה יתשוחתה דוקימב ךרדומה ןומיאה לש לזרבה יללכמ דחא
תרשפאמש תנעשימל הריהמו הלק השיג םע ,חונ הבישי בצמב היהי
םגו הנושארה השיגפב םגש דואמ יוצר .ףרועה לש תיתגרדה החיתפ
תישיא המגוד ןתמ .החנמל םג רבדה רשפאתי ,ןכמ רחאלש תושיגפב
היחנהל ותודגנתה תא התיחפמ ,הנופה לש הכובמה תא הגיפמ וזכ
הנופה תא הדימעמו ,ידמל תומיענ אל תושוחת םיתיעל םרוג הייולימש
תווחא לש התוחתפתה לע לקמה רבד - ףתושמ סיסב לע החנמהו
.םידקמתמ

ומכ .תוילולימ אלה ויתועבה לע דקמתתש יוצר - דקמתמ הנופה רשאכ
ולאל םיליבקמה ךפוגב תומוקמה לע דקמתתש ,רשפא םא ,יוצר ןכ
ידכ תומוקמ םתוא לע דקמתמ התא יכ ול רבסה .הנופה דקמתמ םהילע
םיתיעל לואשל גהונה תסנכה לע לקמ הז רבד .םיניינעב תויהל
הארנש ןפואב - דקמתמ אוה םהילע השוחתלו םוקמל הנופה תא תובורק
וניאשו ,םיצור אלשכ תושוחת לע חווידמ ענמיהל רשפאמש ,קדצומ
חווידב םילקתנש רידנ) .תויטרפל רתי תרידח ללגב תודגנתהררועמ
(.תוינימ תושוחת לע יניינע אל

הרוק המ ןיינעתהל יוצר ,המומד תודקמתה ךותל עקוש הנופה רשאכ
הנופה תוקחרתה לש הנכסה תא ןיטקמ רבדה .הקד יצחכ רחאל רבכ םש
- םכופיה וא תודקמתהל תועירפמש תובשחמב ותעיקש ,תואיצמה ןמ
.ידמ םיקומע םימל תע םרטב הסינכ

ןמזל ולא םידעצ לש םדיקפת :(ישימח דע ינש) םיאבה םידעצה תעברא
- תמייוסמ השוחת לע תכשמתמ תודקמתה ,םעפ רחא םעפ ,ירטה הנופל
.הב תיתועמשמ הלקה תוחפל וא האלמה התוגגופתה תא קיפיש דע
תקפומה ,תנווכמ תודקמתה תועצמאב השוחת תגפה לש וז היווחל
השיגפה ךלהמב היתומוד תופסוותמ הילא) ןושארה שגפימה ךלהמב
תונמוימה תשיכר לש בכרומה ךילהתב םוצע לקשמ (תואבה תושיגפבו
.יתודקמתהה לגרההו

ןלוגריתל ליבקמב לודגה ןקלחב תונתינ ולא םידעצ ךלהמב תוארוהה
זוכירה רשוכ תא קזחל םירומא הרימאה ןפואו ןתרימא םצע .ישממה
וקיחרהל תעד יחיסמ לש םחוכ תא ןיטקהלו ,הלטמה לע הנופה לש
הזמ הנושארל ילוא ,תווחל הנופה יושע ולא םידעצ ךלהמב .הנממ
הניאש ,השלח יד השוחת לע תכשמתמו תינוצר תודקמתהב ,תובר םינש
לש יסחיה םרצוק תורמל .םיליגרה םיאנתב וילע תאז תופכל הלוכי
- תע םרטב תעד תחסהו םומעיש עונמל רומא רשא רבד - ולא םידעצ
ייוניש" וא תויוגגופתה םכלהמב ווחי םינופה ןיבמ דואמ םיבר
.םידקמתמ םה םהילע תושוחתה לש "םוקימ

יתועמשמ יוניש לכ אללו "ידמ רהמ" תורוק תויוגגופתהה ,םיתיעל
ץוחמ לא וחרבוה תושוחתהש ךכמ עבונ רבדה בורל .ישגירה םילקאב
עובנל לוכי רבדה םירחא םירקמב .יוסיכ תוינכות ידי לע תועדומל
תא קודבל ןתינ .תוילוש לבז תוינכותל תורושק ויה תושוחתהש ךכמ
בורלש רחאמ ,תאזו .טושפ יד ןפואב ןוקית ןועטה תא ןקתלו רבדה
,תועדומה ימוחתב תוליעפל תודובאה תושוחתה תא ריזחהל ןתינ
.תודקמתהה ךשמהךרוצל

ןומיאה לש הז בלשב היעבב לופיטל רתויב םיקודבה םיעצמאה ינש
:םה

הריבגמה - ףרועה לש רתוי תצרמנ טעמ החיתפ תועצמאב - דחאה
.תויפיס-תת תושוחת תועדומה זכרמל הרידחמו תושלח תושוחת

.(תפסונ העונת לכ אלל) וזל וז םיידיה תופכ תדמצה - ינשה

םא דחוימבו השוחת לש תוגגופתה תודקמתהה ךלהמב הלח וב הרקמ לכב
יוצר .ךכ לע בכעתהל יוצר ,ישגירה םילקאב יוניש היתובקיעב לח
התוליעפל רתויב ריהבהו יתוהמה ינוציחה יוטיבה הז יכ שיגדהל םג
םירקמב .השעמ תעשב םג ןיחבהל ןתינ וב תודקמתהה לש תנקתמה
התרטמש תודקמתהה תטיש ןיב לדבהה תא ריבסהל םוקמה םג ןאכ ,םיבר
יגוס ןיבל ,תוילביז תוינכותו תושוחת םע יתטישו הנבומ שגפמ
תועצמאב הנוורינו הוולשל עיגהל םיסנמה םינושה הגויהו היצטידמה
.תועדומה ןמ וללה לש םתקחרה

ןומיאה םע ןושארה שגפמה תא םכסל רומא הז דעצ :ישישה דעצה
אלש הנופל קפסל םג רומא אוה .יללכה יתשוחתה דוקימה תקינכטב
המיע תינושאר השוחתב יתועמשמ יוניש םימדוקה םידעצה ךלהמב הווח
וא המוקימב ,וז לש התוכיאב שממ לש יוניש שוחל תונמדזה ,אב
.התמצועב תיתועמשמ הדירי תוחפל

ןמ חסות אל הנופה לש ותעדש ךכל גאד תלעות איבי הז דעצש ידכ
לש םכרוא לכל ,תמייק איה דוע לכ ,רחב הב השוחתה לע תודקמתהה
וילע לקהל ידכו תאז חיטבהל ידכ .תודקמתהל םישדקומה ןמזה יקרפ
ותואב דקמתמ אוה וילע םוקימה לע ותוא לואשל הברה ,המישמה תא
הז דעצ לש ותליחת דע והשלכ יתועמשמ יוניש גשוה אל םא .עגרה
תשדקמ םתוא םיעצמא"ב טוקנ ,חיטבמ הארנ אל ליגרה וכלהמ םאו
.האבה הקסיפב םיאבומה "הרטמה

תוקיטקט רפסמ ורכזוה רפסה לש םינושה םיקרפה תסירפ ךלהמב
תושוחת לש ןרדעה לע וא) תושקיע תושוחת לע רבגתהל תורשפאמה
.ןלוכ תא םשייל ךרוצ שי תורידנ םיתיעל .(תודקמתהל תויוארה
החילצמ ,השיגפל הנופה עיגה המע תמייוסמ השוחתש רתוי דוע רידנ
ללכ ךרדב .ןומיאה תעש לש הכרוא לכל ןדגנ דמעמ קיזחהל תאז לכב
וא םיאבה םיעצמאה דחאב הרטמה תגשהב םיישקה םע דדומתהל ןתינ
:םהלש םיבולישב

תינשקעה השוחתה לע רתוי הבר בל תמושת זכרל הנופה ןמ שקב (1
.םיטרפ יטריפב הראתלו

רשוכ קוזיח םשל וזל וז םיידיה תופכ תא דימצהל הנופל עצה (2
.תמייוסמה השוחתה לע ולש זוכירה

וא תודמצומה םיידיה תא ברקל ול עצה ,שיגנ םוקמב השוחתה םא (3
.ומע עגמ תריצי ידכ דע תודקמתהה םוקמ לא תדדוב עבצא

ףא וא חותמ ,השקונ רירש "עשפה םוקמ" תביבסב רתאל ול "רוזע" (4
ידי לע ולש הלק הטיחס וא הטיבצ ,הכיעמ ,הציחלש ידמ יופר
.דקמתמ אוה הילע השוחתה תא טעמ קזחל הלוכי דקמתמה

תא הוולמ םגו תינשקע םג איהש וא דואמ תינשקע השוחת רשאכ (5
רשאכ זאו .רשפתהל ךרוצ שי ,דימתמ טעמכ וא דימתמ ןפואב הנופה
תורמל ,לחוימה יונישה גשויש ילבמ תודקמתה לש תוקד רפסמ תורבוע
יכילהת לעו הקינכטה לע םירבסהב ךשמה - לכה טעמכ הסונ ןכלהמבש
ךכ לע ול רפס .תססבתמ איה םהילע יעביטה יגולויבה רזוחה ןוזיהה
הכירצמ ,תחא תינשקע תפטוש תינכותב יוניש תסנכה וליפא ,םיתיעלש
.*תכשוממו הבר םיבאשמ תעקשה
_________________________
התא רשאכ ."הלוכי לכ" טעמכ איה יללכה יתשוחתה דוקימה תקינכט *
םג .תאז חכשת לא ,הנופ םע וא תימצעה הדובעה ךלהמב לושכמב לקתנ
ךות השעי רבדהש בושח ותוא ףוקעתו רתוות רבד לש ופוסב םא
םיעצמאה דחאב שמתשהל לכות הרקמ לכב .הריחב לש השוחתו תועדומ
שמתשהל וליפא לכות .רתוי ךל המיאתמה הסריגב וא הז רפסב רכזומכ
,לבא .תיעוצקימה תורפסב הב לקתת וא דיתעב הלגתש השדח הקיטקטב
תיחרכה דימת אל לושכמ לע תורבגתההש עגרל חוכשל אלש דואמ בושח
תוינכות לש ןהידי השעמ םה וללה םילושכמה ,בורל .היוצר וא
יאדכ ,ןכל .יאדכ וניא תמאבש רישי תומיע תוכסוחה תומכח יוסיכ
דעומל םמיע תודדומתהה תא תוחדל ףא ,םיתיעלו ,םילושכימ ףוקעל
.רתוי רחואמ
------------------------------------------

תוינכות לע עיפשהל םיכישממ יתשוחתה דוקימה יכילהתש ךכ לע עבצה
ךכ לע בחרה .תועדומה ילושל תינמז וקחדנ ןהיתועדוהשכ םג
לש ידיימ יונישב הוולמ דימת אלש רבטצמ ךילהת אוה יונישהש
רומא ,טלחומ ןפואב בייחתהל ילבמ .תיתייווח-תישגירה העדוהה
םירזוח םירצק תודקמתה יקריפ רפסמ רחאל - השיגפה ךשמהבש הנופל
.ענכית תינשקעה השוחתה םגש לודג יוכיס שי - םינשנו

תינשקעה השוחתה םא קודבל יאדכ ,תינמזה העינכל עקרה תנכה רחאל
רתאל ןתינו ךכ רבדה ןיא םא .תורחאה תושוחתה לכ לע הסכמ ןכא
.ןהמ תחא םע תודדומתהל הנופה תא ריבעהל יוצר ,תויפולח תושוחת
םעפמ רוזחל יוצר ,הפוצמכ תוביגמ תורחאה תושוחתה םא םג ,לבא
.לרומהו ןורקעה ליבשב ירוקמה ביואה לא םעפל

,הסבוה אל תינשקעה השוחתה ןיידעו רבכ הרבע השיגפה תיצחמ םא (6
שומישה תא הנופל עצה :האבה הקיטקטה תא ליעפהל ןמזה עיגה
ההשה .**תשקיעה השוחתה לע תודקמתה ךות וזב וז םיידיה ףושפישב
תואצותה תלבק רחאל דע ונממ הפוצמלו הז לוגריתל רבסהה ןתמ תא
דעוימ וזב וז םיידיה ףושפיש .(ךרעב הקד יצח דע עברכ) תונושארה
השוחת ריהמ ןפואב קלסל םיניינועמ םהב םיבצמה לכב הלעפהל
תלעפה תעב דקמתמה לש "יפוסה קשנה" השעמל אוה הז .יהשלכ
."תערפתמ" איהשכ תישגירה תכרעמה-תת דגנכ תינוצרה תכרעמה-תת
__________________________
אל תאז תורמל .םוריח יבצמב דואמ ינויח וז הקיטקטב שומישה **
םיכילהתה לקשמ רשאכ וליפא "רוהט" ןפואב הב שמתשהל יאדכ
וא הביק לוקליק תעב ומכ ,ךומנ השוחת תריציב םיברועמה םיישגירה
אוה "יקנ" יזיפ אוה רוקמה םא םגש רחאמ ,תאזו .םייניש באכ
.בר ילביז-ישגירה ןנעטמש תונווגמ הלעפה תוינכות הלועפל סינכמ
םג םיידיה ףושפישל ףרצל יאדכ "םיישפנ תוחוכ" קיפסמ שי םא ,זאו
תא "דוצל"ו תונמדזהה תא לצנלו היוצר אלה השוחתה לע תודקמתה
.הלועפל וררועתהש תוינכותה
רופישל טעמכ םרות וניא ומצעלשכ םיידיה תופכ ךוכיחש רוכזל יאדכ
קר איה הקיטקטה לש הרישיה התעפשה ,בורל .תוברועמה תוינכותב
אלה השוחתה תייווח תא רוציל תיחומה תכרעמה תלוכי שובישב
שרדנ םיתיעל .םיידיה תופכמ םרזומה ישוחה טלקב הפצה בקע ,המיענ
רתוי לש תינמז הלקהה גשות םרטב ,הלעפה לש תיסחי ךורא ןמז
.וז הקיטקטל הדימע השוחת האצמנ אל ,הכ דע .תוינש רפסממ
--------------------------------------------

:תוירקיע תורטמ יתש רבסהה תייהשהל

םדוק לפנ יאדוו רשא ,הנופל העיתפמ החלצה תייווח ןומיז - תחאה
."ןולשכ"ה בקע וחורב ןכל

(היטסגוס) האשה לש דשח וא/ו תורשפא לש ץמש תעינמ - הינשה
וא תויטונפיה תויטסגוסב שומישב ןמוימ ךירדמה םא םג .תיטונפיה
.ריחמ לכב הז בלשב ןהמ ענמיהל יוצר ,תוילסקודרפ

הבוט היינבל תינויח ,אלמה ימצעה לוהינהו תימצעה הטילשה תייווח
תודקמתהה תרגיש תא תווהמש לעה תוינכות ץבוק לש הריהמו
קר אל םייתוכאלמ ךרד ירוציק ,הז בלשב .תפטושה תיתשוחתה
תגשה תא עונמל םילוכי ףאש אלא עסמה תא רבד לש ופוסב םיכיראמש
ריבסהל יאדכ ,ךועדל הליחתמ תינשקעה השוחתה תמצועש רחאל .הרטמה
םירקמה תאו היתולבגמ תא ,הקיטקטב םינושה םישומישה תא הנופל
.הב שמתשהל אלש ץלמומםהב

הנושארה השיגפה םוכיסל

לש םידעצה תששל הנושארה השיגפה לכ תא שידקהל יוצר ,ללכ ךרדב
אל ,יתודקמתה ןויסינ םהל שיש הסיפת יריהמ םע םג .ןושארה בלשה
דוסיה תא החינמ םג הנושארה השיגפה .הז ללכמ גורחל יאדכ
לצא ןהו הנופה לצא ןה - תפתושמה הדובעה לש לעה תוינכותל
.םיבצייתמ תודוסיהש ינפל קימעהל ךישמהל יאדכ אל ןכ לע .ןמאמה
הנופה השעיש "תיבה ירועיש" לע הרצקב ןודל יוצר ,השיגפה ףוסב
.האבה השיגפל דע

ןיבש רעפה לע הפוסב םגו הנושארה השיגפה ךלהמב לואשל יוצר
יושע ןטק רוריב .הנופה לש תומדקומה ויתויפיצ ןיבל שחרתמה
המכ דע וילוכסת תא וניטקי רשא תעדה לע תולבקתמ תורשפ רשפאל
.רשפאש

- "ילופיטה הזוחה" תא הרורב הרוצב םכסל בושח ,השיגפה לש הפוסב
.תפתושמה הדובעה ךשמב דקמתמ-ןמאמ לש םיסחיה תכרעמל םיללכה
םוחתהו תוידדהה תויפיצה תכרעמ תילולימ םכוסתש בושח ,ונממ קלחכ
גיצהל יוצר הזוחה לש וחוסינ תעב .תולבסנה תוגירחה לש יברימה
,םינושארה םישדוחה תשולשב םייקה קודהה יתביסה רשקה תא רוריבב
לע תוירשפאה תויודקמתהה ןיבמ (תוחפל) 10%-כ לש יוצימ ןיב
לש חטבומה םינמזה חול ןיבל ,םישגפימב םינד ןהב תושוחתה
.םירופישה

,תורחא תוביסמ תאז תושעל םיגהונה הלאכלו ,אורקל םינהנה םינופל
םדדועלו וארקל םהל עיצהל ,('ג קרפ) ךירדמה לש סיפדת תתל יאדכ
בורש הדבועה תורמל .ישפוחה םנמזב ונממ םיקלח םשייל תוסנל
םיקיפמ םלוכ ,ןומיאה לש םדקומ הכ בלשב תאז םישוע אל םינופה
.תלעות ךכמ

תושוחת םע אבה ןומיאב שגפיהל םייושע רמוחב םיניעמ אלש ולא
ומכ .וז תוגהנתהל ןמאמה לש תונחלסבו תוכמסל תויצ-יאב תורושקה
תאז לצנל ןתינ ,תויחנה רחא אלמל הנופה לש בורס לכב ומכ ,ןכ
ןנמזב איה תונושה תויחנהה לש תירקיעה המורתהש ךכ לע ביחרהלו
הטלחההש ןכו .ןהיתובקעב תררועתמה השוחתה לע דקמתהל תורשפא
- תודקמתהל תונימזה תושוחתה תריצי ומכ - תישממה תוגהנתהה לע
.הנופה לש םיימינפה םיכילהתה ידי לע תערכומ תויהל הרומא

לש םיבורסבו ,ועצוב אלש תיבה ירועישב ןויד דצב וז תוסנתה
לוהינה תוינכות תא וללכשיו וקזחי ,תונוש תועצה םשייל הנופה
ךירדמה ןיבש גולאידל וזכ תוסחייתה תינבת .הנופה לש ימונוטואה
רתי תגאדמ ךירדמה תא תררחשמ ,עיצמ אוה ןתוא תויחנהלו הנופל
.הנופל םימיאתמ ולש ןויער וא העצה ,הרימא לכ הב הדימל

םיאבה םיבלשהו םישגפמה

תויללכ תורגיש
לש "תובותכ"ה תמישר לע רובעל יוצר ,השיגפ לכ לש התליחתב
שיגרמ התא הפיא" איה חתפמה תלאש .הנופה לש תופטושה תושוחתה
דע תושוחתה תחא לע טעמ דקמתהל ול עיצהל יוצר ןכמ רחאל ."וישכע
לש ורות אב ןכמ רחאל .םימעפ רפסמ "הריד רובעת"ש דע וא ךעדתש
ןיב ושענש "תיבה ירועיש" תריקס - השיגפ לכ לש ירקיעה קלחה
רחא רבד לכמ רתוי םרות הז אשונב לופיטה יכ אצמנ .תושיגפה
ןיב תימצע תודקמתה לש לגרהה בוצילו הייחנהה תשיגפ לש התיינבהל
ךילהת תומדקתהלו תמייוסמה השיגפה לש ךלהמל םאתהב .תושיגפה
תעב םילועה םינוש תויווחו םיאשונ לצנל רשפא ,הנופה לש הכרדהה
.תונוש תודוקנ תבחרהלו אשונה ןמ "היטס" םשל הריקסה

חוכ יקבאמל ןמאמה םע םיסנכנה םינופ םיאצמנ דימת ,ליגרכו
םינופ "םתס" םג תובורק םיתיעל .הדובעה ירדיס תא תונשל םיצורו
לש תויעב וא תויווחב ןמאמה תא ףתשל םיצפח םיבהלנ וא םישגרנ
הרשפה ,םירחא םירקמב ומכ .השיגפה תליחתב רבכ ףלוחה עובשה
דפקה ,ךא ,םירבדה רדס תא תונשל הנופל ןת .תודדומתהה לע הפידע
לע חווידו הריקס םשל תורצק תוקספה וירבד ךלהמב השעיש ךכ לע
שידקהל הנופה תא לדשל םג יוצר ,ירשפא רבדה םא) .תופטוש תושוחת
(.הזופח תודקמתה לש תוינש רפסמ תחוודמ השוחת לכל

ךלהמב הנופה ךרעש תוירקיעה תויודקמתהה לע םירבוע ,חווידה בלשב
אל ןהילע תויתועמשמה תושוחתה תא םירקוס .תושיגפה ןיבש הפוקתה
תא םימש דחוימב .ומיע תורומשה תוביסמ וא תוביסנה ללגב דקמתה
ךלהמב ודי לע ונחבוהש םייונישו םיגשיה ןויצ לע ,הז בלשב ,שגדה
םירושקה םיאשונ לע הנופה ביחרמ הריקסה ךלהמב ,בורל .ףלחש ןמזה
תא ףתשל הסנמ אוה םעפ אל .וייח ךלהמלו ולש ישגירה םילקאל
ןניאשו ותוא תוקיסעמה תולאשו ,תויעב ,תובשחמ ,תונויערב ןמאמה
.תודקמתהב ןומיאה םוחתמ

םא ,היפרתוכיספ םע תודקמתהב הכרדה בלשמ וניאש ,ןמאמה השעי בוט
הסני הנופה םא םג ,לפטמ וא הרוה ,ץעוי לש דיקפתל סנכיהלמ ענמי
תינמז וב ךא ,םילעומה םירבדל סחייתהל יוצר .םשל ותוא ךושמל
לש תונוש תויווזל וז תוסחייתה ליבגהל יאדכ ,רשפאש המכ דעו
ררגיהל אלש דואמ יוצר .םהילא תורושקה תושוחת לע תויודקמתה
יתלבה (ילופיטה) "הזוחה" תאו הרטמה תא םלוה וניאש םיסחי גוסל
.רשקה תלחתה תעב םכוס וילע ,בותכ

וב תוארל אוה הנופה ידי לע אבומה רמוחל ףדעומה תוסחייתהה ןפוא
בלשב וא הירחאל ,השיגפה ךלהמב תויודקמתה יבגל תונויערל רוקמ
ינשמ דחאב תאז תושעל יאדכ ,השיגפה ךלהמב .דיתעב רתוי רחואמ
:(םהינשב וא) םיאבה םינפואה

לוכסיתה תעבו רמוחה תאבה תעב הלועה השוחתה לע תודקמתה - דחאה
.םיאתמה "לופיט"ה תא תתלמ ןמאמה תוענמיהמ עבונה

ןיינעל תכיישה תרחא השוחת וא תירוקמה השוחתה לש רוזחימ - ינשה
.ךירדמב תורכזומה תוברה תוקיטקטה ןמ תחאב

ונממ בואשל רוקמכ אבומה רמוחב שמתשהל ,יוצר םג בורלו ,ןתינ
וא בורקה דיתעב עוציבל םינוש םייתודקמתה םיטקיורפל תונויער
תולוכי םיידיתע םיטקייורפ יבגל הטלחההו הריחבה) .רתוי קוחרה
ןויסינ לע ,ןמאמה וא הנופה לש תוישפוח תויצאיצוסא לע ךמתסהל
םתושרל דמועה יללכ יגולוכיספ עדי לע ,םהמ דחא לכ לש םייחה
(.םהלש תויתריציה לע - לכמ בושחהו

םיללכנ םניא יתודקמתהה ןומיאה ךלהמב םילעומה םינכתהש רחאמ
בושמ הנופל ריבעהל דואמ בושח ,תלבוקמה תישיא ןיבה תרושקיתב
רושיא הז בושמב לולכל םג בושח .וירבד לש הנבהה יאו הנבהה יבגל
וא היוצר הניא םא םג םישח הב השוחת לכ לש (תוימיטיגל) תויקוחל
.המיענ

יסחימ תועבונה תושוחת ןמאמה לצאו הנופה לצא םיררועתמ םעפ ידמ
(.ימנידה ןוגר'זב "תידגנ הרבעה"ו "הרבעה") .םהיניבש ןילמוגה
אלא יהשלכ תילולימ םירוריב תכרעמל סנכיהל יאדכ אל ,ללכ ךרדב
ולא תושוחת ךופהל יאדכ אל םג בורל .ןהילע תודקמתהב קפתסהל
.והשלכ טקייורפ לש דקומל

תוילביזה תוינכותה תא ליעפהל היושע ולא תושוחתל רתי תוסחייתה
הדשל ןכפהלו ,ידמ הבר המצועב ורבעמ תויומדל תורושקה הנופה לש
םוקמב ,ךכמ האצותכ .תודקמתהה ינומיא לש ירקיעה הכרעמה
,הווהה ןמ םיאשונ לע תיתודקמתהה הדובעה לש תיסחיה תוחונינה
םיישגירה םינכתל תיטנגלאהו הלקה ,הפיקעה השיגל דוגינבו
תלדה) ולא םיאשונל תורושקה תושוחתה תוקפסמש רתויב םיינושארה
רבעה יכבינמ תושק תויווח לא הדובעה טסות ,(הלוענ אלה תירוחאה
תיתיזחה תלדה) רתויב תודימעהו תושקונה תוינכותה םע קבאמלו
.(תניירושמה

תוררועתמ רשא הנופה לש תוילביזה תוינכותה םא םג ,המוד הביסמ
ךכ לכ אל ,םיישממה וייח זכרמב תואצמנ ןמאמ-הנופ םירשקה בקע
הדובעה תא וילע םיביחרמ וא תוכורא םינד וב אשונל ןתושעל יאדכ
ןיב הנופה לש תימצעה הדובעל ןריאשהל יוצר זא םג .ומצע שגפימב
אלש ןפואב השיגפב אשונכ ןתוא םילעמ וא תואטבתמ ןהשכ .תושיגפה
תודקמתה תועצמאב ןהב לופיטה רקיע תא תושעל יוצר ,הפיקעל ןתינ
.תוברועמה תושוחתה לע

המורתה ,רתוי םימדקתמה םיבלשב םגו תונושארה תושיגפה ךלהמב םג
.תוחלצהה ןמ האב ,הנופה לש לרומלו תוצירחל ,היצביטומל תירקיעה
שופיח ןיב הוושב הווש טעמכ ןמאמה יצמאמ תא קלחל יוצר ,ןכ לע
לש הריקסה ןיבל ,ןהל תומיאתמ תוקיטקטו תודקמתהל תושדח תורטמ
.םמוחתב הדובעה תקמעהו םתטלבה ,רבעה יגשיה

עבצה ,םהב ללכנ וניא םא ןיבו םיארוקה ןיב אוה הנופה םא ןיב
ימוחתל רתוי םירושקה ישעמה קלחבו רפסב םיעטקה לע וינפל
.תורעובה ויתויעבלו ותוניינעתה

הקינכטה לש דומילה בצק
תורעובה תויעבה לע הדובעל םישדקומ םינושארה תועובשה ,בורל
הנופה םא ,לבא .רתויב ול תוקיצמה תושוחתה לעו הנופה לש רתויב
רדס יפל דובעל ליחתהל ןתינ ,םירעובכ םימייוסמ םירבד גיצמ וניא
,תמאב תורעובה תויעבה .הרקמה יפל רתלאלו תרבוחב עיפומה םירבדה
.הנופל םיחונה רשקהבו ןמזב - ךשמהב וצוצי

לגרתל הליחת יאדכ ,תורעובה תויעבה לע םידבוע הב הפוקתב
יכרד :דחוימב הנופל תושורדה תוקיטקטה תא שומישל סינכהלו
.'וכו ףרוע תחיתפ ,"תושוחת םוזיג" ,תופדעומה רוזחימה

תושוחתהו ונבול רתויב תוצחולה תויעבה רשאכ ,תועובש רפסמ רחאל
תורטמ רתאל ליחתהל יאדכ וב ןמזה עיגמ ,ונתומ רתויב תוזעה
תריחב לע ועיפשי ,ורחביש תומייוסמה תורטמה .רתוי תויסיסב
היהי ןתינ ןקלח .ץמאל יאדכ היהי ןתוא תוקיטקטהו תויגטרטסאה
ובצועי ןקלחו ןמאמה לש ונויסינמ ובאשי ןקלח ,רפסה ןמ בואשל
תווקל ילאיר הז ןיא ,הרקמ לכב .הנופה םע תפתושמ הדובע ידכ ךות
היהת הלחתהה םא םג ."רפסה יפל" וא הפוצמכ קוידב לעפי המ רבדש
ךרוצ שי דימת .ןמז ךרואל ךשמי אל רבדה ,הפוצמה תא תמאות
,הנופל - שדחמ םעפ לכ - הדובעה יכרד תא םיאתהלו קודבל ,רתלאל
.ותומדקתהלו וייח תוביסנל

תוקיטקטה לכל הנופה ףשחנ םינושארה םיישדוחה ךלהמב ,ללכ ךרדב
עיצה םתוא םיטקיורפ רפסמב הסנתמ אוה ןכ ומכ .ןמאמל תורכומה
.ןמאמה תמזוימ םא ןיבו ותמזוימ הלע ןכותה םוחת םא ןיב - ןמאמה
תוקינכטהו םיטקיורפה תריחב ךילה ,ןכמ רחאלש םישדוחה ךלהמב
דקמתמהו ןמאמה ידי לע זא תישענ םתריחב ,בורל .תונתשהל ליחתמ
,רתוי דוע הנתשמ הנופהו ןמאמה לש יסחיה םלקשמ ,ךשמהב .ףתושמב
.הנופל רבוע הריחבהו הטלחהה לש לטנה רקיע ,זאו

לע הנושארבו שארב תססובמ תימונוטוא-תיטרקומדה השיגה לע הצלמהה
ךכל ףסונב .םייחרכה םניאשכ תוכמס יסחי דגנ יל שיש תומודק תועד
תופקתש רחאמ ,תאזו .ישעמ ןורתי םג תעצומה םיסחיה תכרעמל שי
ידמ רתוי וררועי אלש ךכב הליחתכלמ תינתומ ןמאמה לש תונויערה
- רפשל אב אוה ןתוא - הנופה לש לבזה תוינכות דצמ תודגנתה
.הפישחמ ןהילע תוניגמה יוסיכה תוינכותמו

םיטקיורפ "ול רוכמל" ףאו הנופל עיצהל רומא ןמאמה םנמא
,תאזו .הנופה לש וז תויהל הרומא הנורחאה הלמה ,לבא .תוקיטקטו
םינוזיההו ןורכיזה ירגאמ םינימז ול קרש םושמ ,ראשה ןיב
תומכ ללקשלו רוקסל לוכי אוה קר .ולש תכרעמה יבחר לכמ םירזוחה
דבכנ קלחו ןמאמל ןימז אל ובור רשא ,ןיינעל ךיישה עדימ לש הרידא
.ולש ותועדומל אל וליפא ונממ

תוינכות אלא ,ןורחאה קסופה הניא הנופה לש תועדומה םג ,השעמל
יאדכ ,ןכ לע .עדומה לע עדומ אלה בר ןהב ,ולש תופטושה הלעפהה
תאטבמה ,הנופה לש "וביל תייטנ"ל הנורחאה הלמה תא ריאשהל דימת
.תועדומ אלה תוישגירה ויתוטלחה רקיע תא

המ לכל ןודאה ותויה תשוחת תא הנופה לצא חפטל דואמ דע בושח
תויטנ יפל לועפל ישפוח היהיש בושח .תודקמתהה םוחתב ותיא הרוקש
קידצהל וא ריבסהל ךרוצ שיגריש ילבמ "ןטבה ןמ תוטלחה"ו וביל
.המ רבד

אל תועצהבו ולש תישגירה תכרעמה לש תוצלמהל הבשקהב דייוצמ
תשוחת ,תודקמתהה דעומ לע ומצעב הנופה טילחי ,ןמאמה לש תובייחמ
דעבמ רתוי קומע רודחל לכוי ךכ .'וכו הקיטקטה ,ןמזה ךשמ ,הרטמה
.םישקומ לע תולעל ילבמ ולש יוסיכה תוינכותל

םידוכל ויהש ,םייחומ םיבאשמ הנופה לצא וררחתשי ,וזכ הריוואב
ולא םיבאשממ ךלוהו לדג זוחא ,ןכ ומכ .רבגתמו ךלוה בצקב ,לבזב
.רבגתמו ךלוה בצקב זא רפתשת וייח תוכיאו ,תודקמתהל שדקוי

האור ,ןעוצקימ ללכ ךרדב אוה ןמאמהש רוכזל בושח ,תאז םע דחי
- תוחדנ ןה םא םג - ויתועצהו ,הנופה לש וזמ תרחא תיווזמ םירבד
עיפשמ ןמאמ -הנופ תכרעמב ,ןכ לע .הנופה תדובע ןפוא לע תועיפשמ
םא ןיבו ךכב ןיינועמ אוה םא ןיב הנופה לש ויתוטלחה לע ןמאמה
םיחוורה תא לידגהל ןתינ .ערלו בוטל - םינטק םירבד ףלאבו ...אל
:םיאבה םיללכה תא ןובשחב םיאיבמ םא םידספהה תא ןיטקהלו

לק ןפואב דומלל הנופל רוזעל אוה ןמאמה לש ירקיעה ודיקפת (1
לש ישעמה קרפבש תוקיטקטהו םיבלשה ,םידעצה תא רשפאה לככ ריהמו
.רפסה

חומ לש ינמז תורשו תפסונ תוסחייתה תדוקנ גיצהל לוכי ןמאמה(2
.תיזכרמה תוסחייתהה תדוקנ תא אל םעפ ףא ךא ,ףסונ

ןה םעפ ףא ךא ,תונוש תויתודקמתה תומישמ עיצהל לוכי ןמאמה (3
.ןנושלכ וא ןאולמב הנעצבתת אל

תשירד יפ לע םיירוה םידיקפת אלמל תותפתהל יושע ןמאמה (4
ךכב איבהל לכוי אל םלועל ךא הנופה לש תוילביזה ויתוינכות
.חווט תכורא תלעות

,םיסופסיפה ךלצא םיררועמש תושוחתה לע ךמצעב דקמתהל חכשת לא (5
רטנוק" - ךופהה ןוויכבש הרבעהה) הנופה לש תונולשכהו םיבוכיעה
םע תפתושמה הדובעה תא ךלש לבזה תוינכות וחירסי לבל ("סנרפסנרט
.הנופה

לקייש ךכ תחסונמ תויהל הרומא ןמאמה לש העצהו ןויער לכ תגצה (6
ולש *"ימינפה ךירדמה" תצלמל טלוב דוגינב םה םא םהל ברסל הנופל
.ותעד תווחל וא
______________________
הטלחהל עיגהל םיחילצמ ונניאש תעב ונתוא שמשמ ימינפה ךירדמה *
יכילהת ראשו תינויגהה הבישחה תועצמאב רבד לש וקמועל וא
השענ וב שומישה .('וכו ןוימיד ,ןורכיז) םירישיה תועדומה
ולא תמגודכ ןונגיסו חסונב ומצע לא טרפה לש הינפ תועצמאב
לש הרוצב בורל תישענ הינפה .תיאמצע תושיל הינפב םיטוקנה
.חיש-וד ןיעמכבו תולאש וא תורימא
-ןודיחב בישמה תווצל וא ,יפלדמ לקרואל הינפל המוד הז ךילה
קר בורל ןה תונתינה תובושתהש קר ..."?עדוי ימ 20 ןועושעש
.ןהילע תפסונ תודקמתה תונימזמש ,תונווגמו תונוש "ןטב תושוחת"
טרפה תא ררחשמו ,תרחא וא וזכ הטלחה רהמ יד קיפמ הז ךילה ,בורל
.ויתויוטבלתהמ
----------------------------------------

תישגירה ותכרעמ יכבינבו הנופה ייחב ינמז חרוא קר התא ,רוכז (7
התאש םוקמה תא רשפאש המכ דע םצמצל הסנ .ףתוש וא עבק בשות אלו
.םעפל םעפמ ךדיצמ חתפתתש רתיה-תוברועמ תא ןתמל לדתשהו םש ספות

תוצעו םיזמר
שמתשמ ןהב תולובחתהו תוקיטקטה תמישר לע םעפ ידמ רובעל רוכז
םיטונ תובורק םיתיעל .דדומתמ אוה ןמע תויעבה רחבמ לעו הנופה
ימוחת תאו םישמתשמ םה ןהב תוקיטקטה רחבמ תא םצמצל םינופה
.ידמ רצ םוחתל םידקמתמ םה םהילע םייחה

תותיעבו םימייוסמ ןמז יקרפל יאדכ םנמא רבדה תובורק םיתיעל
לגרהב זוחאלו הרגישל עוקשל היטנ שי םידקמתמל םג ,לבא .רבשמ
תא רובשל ססהמה הנופה תא דדועל ךרוצ שיש דע - ונמז רבעש
.םקזינמ הנטק תישענ םתלעותשכ דיימ ,םימצמצמה םיסופדה

,תוינפוגה תושוחתה יבגל הנופה תודמע יוניש לע הדובעהמ קלחכ
תכרעמה לש תועדוהכ תוישגירה ויתושוחתל סחייתהל ותוא ןמא
אל רבדכ קר אלו - תודקמתהל םייוצר םיאשונכו ,תועדומל תישגירה
.עונמל יוצר ותעפוה תאו רטפיהל רשפא ונממ םיענ

בתכמ תרבעה לש יומידה תא ךכ םשל סייגל ןתינ ךרוצה תדימב
תוכשומה תונושה תושוחתה תא לישמהל רשפא .דחוימ חילש תועצמאב
לצלצמה - תדחוימ הריסמל בתכמ איבמה חילשל תעדומה בלה תמושת תא
,קלתסי םא םגו ...התוא ול םיחתופ אל דוע לכ תלדב טבוחו ןומעפב
רתוי דוע אשונה תא חתפל ,ךרוצה תעב ,ןתינ .תינש רהמ יד רוזחי
תלבק לע המיתחהו תלדה תחיתפ לש לשמנכ תודקמתהה תא גיצהלו
.בתכמה

ידי לע רתי תוטיהלב םיצמואמה תוצעמו םיזמרמ רמשיהו רהזיה
ךירדמה לש תיתועמשמ הלעפהמ הליחת ענמי אוה .ןתייצה הנופה
ולש תלוכיה םגו ,ותובהלתה ךעדת המ ןמז רחאל ;ולש ימינפה
,רבד לש ופוסב ;עגפת ול םיאתמ אלהו םיאתמה לע תרוקיב ליעפהל
.אושנמ םידבכ ויהי ,ךילע לופיתש תוירחאהו ץמאמה

תא הלידגמ ,תודקמתהה לע םירבדמ םתיא םדא ינב תרבחב תואצמהה
תושיגפ לע גלדמה הנופל תאז שגדה - הל םינימזה םיבאשמה תומכ
םג תאז רבסה .םירחא םידקמתמ םע תויווח ףילחהלמ ענמנש הזלו
תוחפ" תוימצעה ויתויודקמתהש ךכ לע ומצע תא רקבמ רשא דקמתמל
.ךתא ןומיאה ךלהמב תוכרענש ולאמ "תוחלצומ

יפלכ ןתעבה ןיבל תוזע תושוחת לע תודקמתה ןיב הנחבהה תא שגדה
ישממ יתוגהנתה יוטיב ןתמ ןיבל ולא יתש ןיב הנחבהה תאו ,ץוח
תא תושטשטמה תוילביז תוינכותב םידייוצמ םיבר םינופ .ןהל
ןהו היווחה תא ןה ךכ לשב םיאכדמ םקלח .ולא תשולש ןיב םילדבהה
תא םינסרמ םניא םיבר .השוחתה םע קר םיראשנ םקלח .הייוטיב תא
םה תרחאש הנעטב תיביסלופמיאה תוגהנתהה וא/ו תינטנופסה העבהה
.ץוח יפלכו םמצע םע םהלש תונכב םיעגופו תמאה תא םיריתסמ

תישגיר היווח לכ לש תוימיטיגלה תא םעפ רחא םעפ שיגדהל בושח
- בצמ תכרעה לע תוימינפ תועדוה השעמל ןהש - תינפוג השוחת לכו
ץוח יפלכ היווחה תעבהש שיגדהל בושח ,ןכ ומכ .תודקמתהל רמוחכ
ינפב תודע ןתמ רשאמ םידידיל דוס יוליגו הנתמ תניחבב רתוי איה
יוטיבב קופיא לש ידמ ברה וריחמ תא שיגדהל םג בושח .הריקח תדעו
הברה תויאדכה תא שיגדהל רתוי דוע בושח .יחרכה וניאשכ ישגירה
תועדומה םע תישגירה תכרעמה לש תינשנו תרזוחה תוצעיתהה לש
.הבישחהו

לש ותרוקיב תלעפהמ היופצה תלעותה תא שיגדהל בושח לכמ רתויו
תישממה תוגהנתהה יבגל תישגירה תכרעמה לש תוצלמהה לע ,ןויגיהה
.תיתעבהה תוגהנתההו

תשולש ןיב ולש הנחבהה דודיח ךלהמב הנופה תא תוולל ינויח שממ
ןיב ;תוגהנתה ,העבה ,היווח :םייסיסבה תושגרה לש וללה םיביכרמה
תשולש ןיבו ;תועדומ רדעהב וא תועדומ ךות :םתוליעפ יניפאמ ינש
בושח .הליחת הנווכו ,הרקב ,תויביסלופמיא :םהב הטילשה תומר
םיישגיר םידוקפת ןיב תונחבהב ויגשיה לע עיבצהלו רוזחל דחוימב
.םהלש תינרירבה הלעפהה תונמוימבו ולא

אטבל םיברמ רשא ,םיירטסיה םיתיעל םיארקנה "תושגרה ידדחמ" םע
דואמ בושח ,תוגהנתהבו תוילולימ אל תועבהב ,םילמב םהיתושגר תא
(תוגהנתה ,העבה ,היווח) םינושה םיביכרמה ןיב הנחבהה לע דובעל
ןודיעו ןוקיתל לועפל יאדכ ,הלחתהה ןמ .תונושארה תושיגפב רבכ
ןיב ידמ קודה רשקל םג ,תינמז וב ,םלצא תויארחאה לבזה תוינכות
המצועבו הבר תורידתב תפתושמה םתלעפהל םגו וללה םיביכרמה תשולש
ילעב םיארקנ בורלש) םידדרמה תא דדועל רתוי דוע בושח .ההובג
תוטונ םהלש תוילביזה תוינכותה רשא - ("תיביססבוא" תוישיא
םלצא שיש הצחמל יטמוטואה רשקהמ דחפל אלש - השולשה לכ תא קונחל
ביכרמ לכ םע דדומתהל םדקהב וליחתישו ,םיביכרמה תשולש ןיב
.דרפנב

,תכשמתמו הזע ,המיענ אל השוחת לע הנופה ןנולתמ הב תונמדזה לכב
ןהש וליפא - תודקמתהל אשומכ תושוחתה לכ לש ןכרע תא וינפל שגדה
הב תוגגופתהב תודקמתהל תוביגמ אל ןהשכ םגו תומיענ אל דואמ
תונמדזה לכב שגדהו רוזחו םעפ רחא םעפ ול רבסה .ןיחבהל ןתינ
תוגגופתהב תינתומ הניא השוחת לע תודקמתהמ תלעותה יכ ,וזכ
יולת תוילביזה תוינכותב רופישהש שגדהו םג רוזח .הלש הריהמ
םינטנטקה םייונישלו השוחתל תנתינה בלה תמושת תומכב רקיעב
.תודקמתהה ךלהמב הב םילחה

תא שגדה - ןכל םדוק רכזוה אלש אשונ וירבדב הלעמ הנופהשכ
רוזחימ תקינכט וא/ו ןונישל המיאתמ היצקובורפ ול עצה .שודיחה
לע טעמ בחרה .ךייש אוה ול ןכותה םלוע יבגל םשייל ול יאדכ התוא
םג יאדכ םיתיעל .תופסונ תויודקמתהל אשונב תומולגה תויורשפאה
.ןכל םדוק תולעל הז אשונל עירפה המ ררבל

אוה םהילע היעב וא ןכותה םוחתו ,טקיורפ םע עוקת הנופ רשאכ
ול עצה - ןהילע דקמתהל תויוארה תוישגיר תועדוה קפסמ םניא דבוע
רוכזיא ךות ,ךתעד וא/ו ותעד לע ולעיש תויצקובורפב שמתשהל
תרחא וא וז הביסמ םא .ישעמה קרפב םירוזחימה לש םיאתמה ףיעסה
ןונישהש וינפל שגדהו רוזח ,לוקב היצקובורפה תא ןנשמ הנופה
ןיבמ .עומשל ןתינ ותוא לוקב ןוניש לע ףידע םומד ימינפ רובידב
ינא" :ןה ידמל תוליעיו הקפהל תולק ,תוירשפאה תויצקובורפה
(אל/ןכ) ינא" ;'וכו ".../בשוח /שיגרמ /הצור (אל/ןכ)
זגרתמ ,שגרתמ ,רחאמ)...אל םעפ ףא /דימת ינא" ;"....השוע
.ןהיתומודו ;"('וכו

ויתויודקמתהב תויביטקלס הלגמ הנופה ןיא תושיגפ רפסמ רחאל רשאכ
- םייוסמ ישוק וא הייעב ,טקיורפ ,םוחת םע דדומתהל רתוח וניאו
.וב זכרתהל ול יאדכש אשונ וא ןוויכ לע ול זומרל תונידעב הסנ
םוחת לע שרופמב עבצהו ,ומיע ךתורכה לע ךמתסה ,ךכב תחלצה אל םא
.דחוימב וילע דובעל ול יאדכ ךתעדלש

וזכ תוליעפ תיארנ הז בלשב עודמ הרצקב ול ריבסהל יאדכ הרקמ לכב
םידעצהו םיכרדה תא וינפל טרפ .רופישה בצק תצאה תא החיטבמכ
.לופיטבש ןיינעל תוכיישה תושוחת קיפהל לכוי םתרזעב םיישממה
המזויבש תלעותה תא םימיגדמה ךיתויווחב וא ךנויסינב ותוא ףתש
.רופישה יכילהת תצאהל תידוחיה התמורת תאו וזכ תיתודקמתה
אל ןפואב דקמתהל ךישמי םא םגש הדבועה תא שגדה ,תאז םע דחי
קספית הארנכ התצאה ךא ...טאות וא רצעת אל ותומדקתה יביטקלס
.(רופישב ןיחבהל רתוי השק ול היהי םגו

אלש תויושחרתהו תויעב ,תובשחמב ןמאמה תא ףתשל םיטונ םינופ
םה ,םיתיעל .יתשוחת דוקימב ןומיאה תורטמל ךכ לכ תורושק דימת
.ןומיאהו תודקמתהה ןמ םתוא םיקיחרמה םירופיסבו רובידב םיכיראמ
קלחב .םיבאשמב זובזיבה םוצמיצל לעפי ןמאמהש בושח ,םירקמה לכב
דקמתמה תא ריזחת רבדל הנופה לש וביל תמושת תבסה םצע םירקמה ןמ
תא תונידעב םעפ ידמ עטקי ךירדמהש ףידע ,םירקימה בורב .לולסמל
,עיצי ףא וא תירוקמה השוחתה ,תפטושה השוחתה יבגל לאשיו ףטשה
לככ .ףטושה ןכותל םירושקה םירבד לע תיתודקמתה הקמעה ,םעפ ידמ
הבר הנבהב הנלבקתת ויתויוברעתה ,ןמאמה תא רתוי ןיינעמ רופיסהש
.רתוי

וא םיכשוממ םירופיסל תטלשנ יתלב השילגב םישח םידקמתמ רשאכ
תטיישמה הטכאיה לשמ תא איבהל רשפא ,הרקמה הזש שח ךירדמה רשאכ
דירוהל םיחכוש אל םא .גייד תשר תררוגו םירישע גייד תודשב
םיחכוש אל םא רמולכ) תוררגנה גיידה תותשר תא םעפ ידמ תולעלו
תמגפנ אל האנהה םג (רופיסה ךלהמב תוררועתמה תושוחת לע דקמתהל
.הבר תלעותה םגו

תא ול רבסה - הטלחה יישק לע הנופה עיבצמ הב הנושארה תונמדזהב
ידכ תולאשה תשגה תרוצ תא ול םגדה ."ימינפה ךירדמ"ב שומישה
אשונב תישגירה תכרעמה לש תילולימ אלה התעד תווח תא לבקל
גיצהל יוצר .ןכמ רחאל התיא יתודקמתהה חיש-ודה תאו םייוסמ
וא ןכמ לחה - תונוש הללכה תומרו םינוש םייח ימוחת ללוכה םגדימ
ישיא ןיב רשק לש ולרוגב הלכו םייוסמ ןופלט רפסמ גייחל אל
תוינכותה לע טעמ בחרה ,ימינפה ךירדמה לע רבסהה ךלהמב .יתייעב
הזכ שומישש ןפואה לעו ןיינעב תוברועמכ תודושחה תוילביזה
תוינכותה תא רפשמ ,הטלחהל עיגהל ישוקה לע רבגתהל רזוע ךירדמב
.תוטלחהה תא רפשמו תוברועמה

םינוידה תפלחה לש תורשפאה לע טעמ םג בחרה תאזכ תונמדזהב
םיבר לצא ךכ לכ םיחיכשה - םייפוס ןיאה םיימינפה םיילולימה
לא התואנ הינפב - אוושל םהיתוחוכ תא זבזבל םהל םימרוגהו
םיינרוצ םייומיד תולעהל תורשפאה לע עבצה .ימינפה ךירדמה
הבישחל תופולחכ ,ךירדמל וזכ הינפ תעב תודקמתהל תויוארה תושוחתו
םייביססבואל דחוימב בושח רבדה .םוקמ םושל הליבומ אלש תיתייפכ
ןיידתהלו בושחל םיברמה ולאלו תוטלחהל עיגהל ללכ ךרדב םישקתמה
.םוימויה יניינעב (תילולימ) םמצע םע

- הנופה תכרדה תעב ךלצא תולועה תושוחתה ללכ לע דקמתהל חכשת לא
שחרתמל קודה ןפואב תורושקה תושוחתל בלה תמושת תא זכרל ףידע ךא
ףתשו יוקיחל בוט לדומ לש תכרובמה העפשהה תא רוכז .ןומיאה ןמזב
שגפמהש הדבועה תא תונמדזה לכב לצנ .ךתיא הרוקב הנופה תא םאתהב
רוזעי םג רבדה .ךרובע תודקמתה תעש םג אלא הנופל רועיש קר וניא
,םדאכו דקמתמכ ישיאה ךנויסינמ "םירופיס" ןומיא ךלהמב בלשל ךל
.םירחא םידקמתמ לש םנויסינמ םירבד תאבה לע לקי םגו

םידיקפתהו םיסחיה ךרעמ ןיב לדבהה תא חכשת לא ,תאז םע דחי
,הדובע תשיגפ תעב הנופ םע יעוצקמ ךירדמ לש רשקה תא ןייפאמה
ךרוא לכל ורמשי ולא תולובגש בושח .תורבח יסחי ןייפאמה הז ןיבל
הבריק ,תודידי ירשיק םכניב םימייק רשאכ ,יתודקמתהה שגפמה
לע רתי םיגוש אל רשאכ .םירחא םיימיטניא םיסחי וא תיתחפשמ
הז םיעירפמ אל םירחאה םיסחיהו תודקמתהה יסחיש קר אל ,הדימה
.הז תא הז םירפמ םג םהש אלא הזל

אטבמ םש - היפרתוכיספה םוחתמ האצומש תורמל !"הרבעה"מ רהזיה
תלבגומ העפותה ןיא - םירוהה דחא לאכ לפטמל תוסחייתהה תא רבדה
הנופה לצא תוארנ הז גוסמ תוילביז תוינכות רשאכ .הז םוחתל
אלו םיישממה םירוהל ןרשק תרגסמב ןתוא ףוקתל יוצר ,תויזכרמכ
.הנופ-ןמאמ םיסחילו "הרבעה"ל רשקהב

םייתעביש רהזיה !תמזגומ היצזיגולוכיספל תויטנ לעב הנופמ רהזיה
"הרבעה"ל רשא לכב דוחיב - ךדיצמ הרתי היצזיגולוכיספ לש הנכסהמ
דבכ יתרבעה ןעטמ לעבכ חירמש המ ,תובורק םיתיעל ."תודגנתה"לו
יניינע עדימ אלא וניא ,םילתפנו םיבכרומ "תודגנתה" יכילהתכ וא
.ודי לע ךרדומל ךירדמ ןיבש םיסחיה תכרעמ לע בושח

לע תילולימה תרושקיתה תא םימצמצמה םייתוברתה םירוצעמה לשב
לכש ךכל תופצל שי ,םילמל םינוש םינכת תקצל ישוקה לשבו תושגרה
ןעטמב הזורא היהת ,החנמה לא הנופה ןמ ישגיר עדימ לש הרבעה
םילקאל תופצל שי ןכ ומכ .וזה הרבעהה םצעמ עבונה ףסונ ישגיר
ישיא-ןיב רשק לכב םירצונה תפטוש תישגיר היצקינומוקלו ישגיר
.תכשמתמ תווצ תדובע "םתס"ב ףאו קודה

לש םירובידבו תוגהנתהב םירושימ לפכ שי יכ הארנ וב הרקמ לכב
דחאב תטלוב הלשכמ שי רשאכ דוחיבו ,(יניינעו יתרבעה) הנופה
םא םג ,בורל .םהבש יניינעל סחייתהל רשפאש המכ דע הסנ ,םהמ
יד איה ,ןמאמה ןיעל תטלוב "תיתודגנתהה" וא "תיתרבעהה" תועמשמה
תוינכות ידי לע תנגומ איהש רחאמ הנופה לש ותועדוממ היומס
המרב ,הז ימניד אצוממש םילוכסיתה םע דדומתהל זא ףידע .יוסיכ
יוסיכה תוינכות לש הווסמה תא ריסהלמ ענמיהלו ,דבלב תיתשוחתה
.תוברועמה

.םהיתויעב לש םישרושה תא ןיבהל דואמ םיניינועמ םיבר םינופ
ילבמ - תורצה תומלעיה לש היווחה דואמ השק םהמ רכינ קלחל
לע האלמ הטילשו תועדומ םהל היהתש ילבמו ואב ןכיהמ םדוק וניביש
ידמ רתוי ךכל שידקמה הנופה ידי תא תופרל ידכ .ומלענ וב ןפואה
:םיאבה םידעצב טוקנל ,בושח םג םיתיעלו ,רשפא ,םיבאשמ

םירבדב תואטבתמ תויעבה םא םגש ,הליחתכלמ הנופל ריבסהל בושח (1
לש המרב איה ןתוהמ ,רבעב םימייוסמ תורוקמ ןהל שיו םיישממ
.תויחומ הלעפה תוינכות

תוקקזנה תוינכותה לש רופישהו ןוכדיעה יכילהתש ול רבסה (2
.תויעב ןורתיפו הבישח לע אלו יתשוחת רזוח ןוזיה לע םיססבתמ

ןיב רשקה תא םמצעב םירצוי ןוקיתה יכילהתש ךכ לע בחרה (3
רוזעל הלוכי תעדומה הבישחה הב ךרד לכ ןיאש ,תוינכותל תושוחתה
.ןיבהלמ תונשל רתוי לקשו ךילהתב

םרטב ןיבהל ןויסינב םיעקשומה םיצמאמהש שגדהו רוזחו ,שגדה (4
.יונישב םעיקשהל רתוי יאדכש םיבאשמ ןובשח לע אוה תע

ןומיאה לש רתוי םדקתמ בלשבש לכסותמה דקמתמל ריבסהל בושח (5
אל םה זא םגש שגדה ,ךא ,הבישחה יכילהת תא סייגל ךרוצ היהי
םימוחתה רותיא םשל אלא תוכובסיתהו תויעבה תרתה ךרוצל ושרדיי
.רתויב םייתועמשמהו םייתייעבה

תא ןיבהל הנופ לכל שיש ימינפה ץחלה תא עיגרהל דואמ בושח (6
תונמדזה לכב שיגדהל יאדכ ,ךכ םשל .ןהישרושו ויתויעב תוהמ
רחאלש ,ןהינימל תוילביז תוינכות לש ןהידי ישעמ ןה תורצהש
,תאזו .ןרוקמו ןתוהמ תא ןיבהל לקי היעבה לש יקלח וא אלמ ןורתפ
תוכפוה - ןהבש תומותסהו תוכובסה םג - תויעבה בורש רחאמ
.השעמ רחאל ירמגל טעמכ (תונבומ) "תופוקש"ל

םיצמאמה לכ ךס"ש הקודבה הדבועה תשגדהב הזכ ןויד לכ םכס (7
ולאמ רתוי םינטק ,השעמ רחאל התנבהלו היעב ןורתיפל םישורדה
םירקמה תא ךכ םשל לצנ ."הרתפנ םרטב דבלב התנבה םשל םישרדנש
היעב תוהמ לע האלמ וא תיקלח הנבותל דקמתמה עיגה םהב םינושארה
.תויודקמתה לש הרדיס וא תודקמתה תובקעב

,תלפרועמ איהש רחאמ תמייוסמ השוחת לע דקמתהל השקתמ הנופה רשאכ
םע קודב ,ךומנ ולש זוכירה רשוכ רשאכ וא בחר םוחת לע תרזופמ
.זוכירה רשוכ לע וזל וז םיידיה תופכ לש ןתדמצה תעפשה תא הנופה
ותוא דדועו המויק תא ול רכזה ,רבעב וז הקיטקט ול תמגדה רבכ םא
תותדה תא תשמשמ וז הקיטקטש רחאמ .וז תונמדזהב הב שמתשהל
רבסהה תא איבהל בושח ,הליפת םע תיביטאיצוסא הרושקו תונושה
אל הנופה םא םג ,םינפ יפלכ בשקה זוכיר לע התעפשהל יגולויבה
.הכובמו תוחונ יא אטיב

תא ךכל ףרצל רשפא דימת ,הקיפסמ אל םיידיה תדמצה תעפשהש הדימב
לע השקמה םייתפשה תדרפה תא ,תושוחתה תא תקזחמה ףרועה תחיתפ
ןיב ןושלה תלחשה תאו ,יוסיכה תוינכות לש תשטשטמה םתלועפ
אל ןיידע .םינפה ןמ תורחתמה תושוחתה תא הדיצה תקחודה םיינישה
לע זוכירה תונויסינ לכ תא לישכהל החילצהש יוסיכ תינכות האצמנ
.תינמז וב תולעפומ תוקיטקטה עברא לכ רשאכ ,יהשלכ השוחת

לש הריעזה תומכה ןיבל ךסחנה לבסה תמצוע ןיבש המאתהה רסוח
תרזוח וזכ השוחת .םיברועמה לכ תא המיהדמ ךכב ועקשוהש םיצמאמ
שדוחה ךלהמב םיאצמנה םינופ לצא דחוימב תובורק םיתיעל תינשנו
,םיתיעל העיפומ איה םינופה ןמ קלח לצא .תודקמתהה לש ישילשה
,העיפומו הכישממ איה לקשמ יוויש םשל ומכו .ןכל םדוק רבכ
תצירפ תגשומש תעב רקיעב - םימדקתמ םיבלשב םג ,תונמוזמ םיתיעל
.תיתועמשמ ךרד

וא הלקה הלח הרצק תודקמתה רחאל רשאכ דחוימב תוחיכש ולא תושוחת
יצח וא תינורכ רבעב התיה רשא המיענ אל השוחת לש תוגגופתה ףא
תא שיגדהל בושח ,יוטיב ידיל עיגמ רבדה וב הרקמ לכב .תינורכ
ןויוויש לש ורדעה תאו הלקהה ןיבל תודקמתהה ןיב רישיה רשקה
.רופישה וא הלקהה תמצועל העקשהה תומכ ןיב יתומכ

,םיגשיהה םיברו ליגרה ןמ רתוי תוחיכש ךרדה תוצירפ ןהב תופוקתב
זא ןייפאתמ אוה .תוביצי יאל הטונ דקמתמה לש ישגירה םילקאה
אל תוצילע ףאו "הקוצמ ןיא" לש םיבצמ ןיב םיריהמ םירבעמב
הוולתמ ןהילא תוקוצמה לש (הרצקו) תינמז הרזח ןיבל ,תנסורמ
תא תוולל דואמ בושח .דבלב םיינמז ויה םיגשיהה אמש הגאדה
ול עייסלו ךכמ תועבונה הנופה לש חורה בצמב תודיריהו תוילעה
.ןתוא ןתמל

םייחה לש וז תולקל לגרתהל דחוימב םישקתמ םינופ לש םיגוס ינש
:דחוימב םהל רוזעל יאדכו

התיה תישגיר היווח לכ טעמכ ,רבעב רשא הלאכ לש אוה דחאה גוסה
םתודדומתה ןפוא היה יביספ םינוא ןיאו ,םהילע תטלתשמו הפיצמ
"הניחט"ה דואמ דע הבושח ולא םינופל .םיפטושה תושגרה םע חיכשה
ללגב קר ורק םיבוטה םירבדה לכו םייונישה לכש הדבועה לש
.םתודקמתה

םהיתויעב םע רבעב ודדומתהש הלאכ םה םיעתפומ לש ינשה גוסה
רסוח .תלעות טעמ ךכמ וקיפה םגו ,תרחא וא וז היפרתוכיספ תרגסמב
,םילומגתה ןיבל ,הנופה ןמ םישרדנה "םיטעמ"ה םיצמאמה ןיב סחיה
רחאלש טקשה יא תא ררועמו תונותמה םהיתויפיצמ "ידמ רתוי גרוח"
.("יביטינגוק סננוסיד" לש גוס) החלצה

תוישגירה םהיתושוחת םע ימוימוי עגמב תויהל םיליגר רשא םינופ
םישל םיליגר םבור .הכרדהל רתויב םישקה םימעפל םה ,ךכב םיאגהו
םה ןכמ רחאל .רתויב םירצק ןמז יקרפ ךשמל קר ,ךא ,תושוחתל בל
דובע יכילהתל םיבאשמה רקיע תאו םביל תמושת תא םיריבעמ
םיתיעל .היתוביסנ לע הבישחלו היווח לכ לש םיכשמתמ םיילולימ
ןמצע תושוחתל בל תמושתב ךיראהל םתוא ענכשל השק שממ ,תובורק
תושוחתה תודוא רובידו הבישח לע םהיבאשמ תא זבזבלמ ענמהלו
.תושגרהו

לש תויוסנתה הזכ הנופל ןמזל לק :"ססהמה דקמתמה לש הרקמה"
םיתיעל ,לבא .היתובקיעב האבש השוחתה תוגגופתהו תודקמתה
ךרואל רידס ןפואב דקמתהל לגרהה תא ול תונקהל דואמ השק ,תובורק
.תונושה םויה תועש

תודבועה ךמס לע ענכתשהל םהל השקו ידמ םינקפס םה םישנאה בור
דוחייב .םליבשב "רבד"ה איה תודקמתההש ,דבלב תישיאה תוסנתההו
לע תססובמהו הקומעה םתנומאל תדגונמ הכ תישיאה תוסנתהה רשאכ
.םהב לבסה לש יזכרמה ודיקפת לעו םלועה ירדיס

לש ןתורבטצה םעו תודקמתהה ילגרה תשיכר ךלהמב ,לזמה הברמל
לש םבור םג ,םהייח תוכיא רופישל הטישה לש התמורתל תוחכוה
.הגרדהב םיענכתשמ םינססהה

דחא דצמ - "היוצח המשנ" ילעב םה םישקה םינקפסה ןיבמ םיבר
יביססבוא ןפואב קובדל םיכישממ ינש דצמו הברה יד םידקמתמ
םהיתועד .ענכתשהל דואמ םישקתמ ולא םייוצח םינופ .תונקפסב
.תישיאה םתוסנתהו םהיניע הארממ רתוי תוקזח תומודקה

וא תותפל ךירצ שדחמ םעפ לכש ךכב ןמאמה תא דואמ םיפייעמ םה
םייושע םה בל יצחב ,ךכו .תפסונ הקיטקט ליעפהל םתוא ענכשל
.ךשוממ ןמז תודקמתהב ךישמהל

םייללכה םהיתוקפסב ןמאמה תא םיפתשמ םה דואמ תובורק םיתיעל
ולאכ םינקפס ,ללכ ךרדב .ומצע ינפב דעצ לכ יבגל םהיתוקפסבו
םיצימחמ אל םיקופקיפה תורמלו השיגפל השיגפ ןיב דקמתהל םיברמ
.ןהמ תחא וליפא

תא םיבבחמ אל םידקמתמה ןמ קלח :"ונוצר תורמל דקמתמה הרקמ"
.ךרדה ךרוא לכל ךכ שוחל םיכישממו הליחתכלמ תיתודקמתהה תוסנתהה
םידידי ץחלב וא תקחוד הקוצמ ץחלב תודקמתהל םיעיגמ םקלח
ידכ שרדנה ןמ רתוי דקמתהל םיכיראמ םניא םה בורל .םיבורקו
תורעובה תויעבל ןורתיפ תגשהל ,ישגירה םילקאב הלקהה תא קיפהל
.םיצחולה לש םתעד תחסהל וא רתויב

תילב םיחקול םה התוא הרמ הפורת לאכ תודקמתהל םיסחייתמ םה
םיסחייתמ אל םה ,תודקמתהב קוסיעהמ םינהנ םניאש רחאמ .הרירב
םמע הדובעהו ...היוצר םמע תודדומתההש םירגתאכ תונושה תולטמל
,תודקמתהה ינומיא תא תע םרטב םיקיספמ םלוכ .המיענ ךכ לכ אל
םיכישממ םה ,םעפ ידמ הקינכטב שמתשהל םיכישממ םה םא םגו
.הרמ הפורת לאכ הילאסחייתהל

רשא םינופב םילקתנ תונמוזמ אל םיתיעל :"ןייועה דקמתמה הרקמ"
ימכ ךירדמה לא םיעיגמ םה .תומיענ אלו תוזע תושוחתב וכבתסה
וליאכ םה .ישגירה םמילקא תא בורל עבוצ ןייוע שואי .דשה ואפקש
ךתוא וליפאו ,םתוא הנפהש ימ תא ,םמצע תא ענכשל םיניינועמ
.החלצהל יוכיס םוש ןיאשו םהל רוזעל לגוסמ ךניאש ,ךמצע

םיפתוש לש םימח םיסחיל עיגהל יוכיס השעמל ןיא ולאכ םינופ םע
יוכיסה .ןעוצקמ וא תוכמס לעבכ ךולבקי אל םהש רורב .המישמל
לא ,חרכומ ךניא םא .דואמ שולק הזכ הנופל רוזעל תאז לכב חילצתש
םצמצ ,הזכ דחא ךירדהל תלחתה רבכ םאו ,הכרדהל ולאכ םינופ לבקת
יאדכ אל .ותייעבכ גיצמ אוה ותוא רצה םוחתל ותיא הדובעה תא
לש בחר ןווגמ םדמלל וא הקינכטה לע ביחרהל ,םילמב םתיא תוברהל
.תולובחת

יופצ יתליבה הזכ הנופ םע הדובעה ךלהמב הרוק ,לזמ דואמ הברה םע
רופיש ולצא לח תטלובה הזעה השוחתה לע תודקמתהה ךלהמב -
אוה זאו ,תוניועהו שואיה תא ולצא תורצויה תוינכותב יתועמשמ
הפירחה השוחתב הלקה שח הנופה ,לזמ טעמ םע .ליגר דקמתמל ךפוה
רפסמ רחאלו ,לזמ ןיא בורל .ןומיאה תא קיספמו ךילא ותוא האיבהש
אוה יתועמשמ יוניש לכ שיחכמ הנופה ןהב תושיגפ לש דואמ םצמוצמ
"הקדצהלו תונוכנ"ל רושיא דוע אוהש ,ףתושמה םכנולשיכ לע זירכמ
.רשק קתנמו ,ותוניועו ושואי לש

תוחפ אל תויעב שי ,םתוא םיבהוא אל םתסש ולאלו תושגרל םיזבל
םיכייש םבור .ןמזה לכ םלצא גגוח ןויגיהה ךא םירחאל רשאמ
םהל תוקיצמה תומייוסמ תושוחתמ רטפהל ןוצרהש ךכ ,תושגרה ידדרמל
תונווכ תרהצהב הוולמ םתיינפ ,בורל .קזח עינמ םלצא הווהמ אל
תויעב לע העבצהבו ,ישגירה םילקאה רופישב ןוצר לע תיללכ
תאו עקרה תא םהל ריבסהל ןתינ ,בורל .םהייח לש יללכה ןוגריאב
תורטמ תמישר לע המכסהל םתיא עיגהלו הקינכטה ירוחאמש ןויגיהה
.תויודקמתהה תועצמאב ורתחי ןהילא

.ךמצע התא הז דקמתמהשכ אל וליפא - דקמתמ םע רימחת לא םלועל
החיכש תודקמתהה םע םינושארה םישגפימב הכובמו חתמ לש השוחת
תולבחמ ולא תושוחת ,ךכ רחא םג םיתיעלו ןושארה שגפמב .דואמ
לעו בלה תמושת לש הזוכיר לע טולשל ןוצרהו תועדומה לש םרשוכב
.תרחא וא וז השוחתל התיינפה

"תודקמתהה יקחשמ"
ןוצרבו יוכיסב םנמא ןומט תויודקמתהב קוסיעל ירקיעה עינמה
הפיאשבו ,תוישיא יווקו תונוכת ,תומיענ אל תושוחתמ רטפיהל
םיווקה תא הוותמה עינמל ףסונב ,לבא .תוידוחי תויעב רותפל
לכל ידוחי עינמב ךרוצ םג שי ,תיתודקמתהה תוליעפה לש םיירקיעה
.המצע ינפב תישממ תודקמתה

רכינ לקשמ ןהב ,תודקמתה תורגיש תועצמאב ןתינ יכ רבעב אצמנ
ןמז יקרפב תויתודקמתה תויוגהנתה תלעפהל םורגל ,"קחשימה שגר"ל
:ןה ךכל תואמגוד .תרחא תיביסנטניא תיתרטמ תוליעפ ןיא םהב
ףוגה לש דחא דצמ תושוחת תרבעה ;"דייצ" עסמכ תושוחת שופיח
תוענמיה ךות םיצוצקיע לע תודקמתה ;ינשה ודיצבש תירטמיס הדוקנל
םוקממ ,ךכ לשב ,דדונה יוריגה יווילו ,יוריגה םוקמ דוריגמ
המירג םשל ,יתורירש ןפואב םירחוב הב הדוקנ לע תודקמתה;םוקמל
.'וכו ;תויצקובורפב שומיש ;םש עיפוהל יהשלכ השוחתל

לכ ךרואל השעמל תערתשמו םינפ תבר תיתודקמתהה תוליעפהש רחאמ
ראש תא םג וזה תישממה הדובעל םיעינמב בלשל ןתינ ,םויה תועש
תמועל תונוילעה" שגר תא םהיניב בלשל ןתינ .םייסיסבה תושגרה
חרואכ יתודקמתהה ןורתיפה תונוילע תא םישיגדמ רשאכ ,"תותיחנ
רבגתמה הוואגה שגר תא בלשל ןתינ .תוישממ תויעבל ןורתיפכו םייח
תא בלשל ןתינ .תודקמתה תועצמאב השוחת גיפהל םיחילצמש םעפ לכ
תא ;סובוטואב תיתרגיש העיסנ תעב םומעיש תמועל תוניינעתהה שגר
.'וכו ;הרגיש תמועל העתפהה שגר תא ;תונמלוח תמועל תוננוכה שגר

ןב טועפה לש ולא ומכ םה ךוראה תודקמתהה עסמב םינושארה םידעצה
לש הבר הדימ םהב שי .םינושארה םייאמצעה וידעצ תא לחה קרש הנשה
.לעשו דעצ לכב הטלחה יישקו ןוחטיב רסוח ,הגאד ,הכובמ ,טקש יא
תורטמ וא תושוחת רותיא לש ךילהה ךפוה ,בר םידעצ רפסמ רחאל קר
,ולא םידעצ ךלהמב .םוימויה תרגיש לש טושפ רבדל ןתקפהו תודקמתה
זרזמ תוחלצה תריקסו דודיע הברה ,הכילהה רשוכ תשיכר ךלהמב ומכ
.לרומה תא קזחמו ,שדחה לגרהה לש השיכרהו הדימלה ךילהת תא

,יבויח (קבדיפ) רזוח-ןוזיה ןכו תולאש ,תויללכו תויפיצפס תועצה
ןמאמל ךירדמה תאירקמ םידה לבקל חמשא .דואמ םייוצר ,רחאו ילילש
וילע תורעה לבקל רתוי דוע חמשא .םידקמתמ וא םיארוק "םתס"מ
יתבותכ םיספדומ ,הז ךרוצל .םירחא תכרדהל וב רזעהל םיסנמהמ
.רפסה לש ןושארה דומעב ילש ןופלטה רפסמו

רעוכמה ןוזוורבל ריש

ךייחמ עגר לכ
ןורטאית תבוב ומכ
םייומס םיטוחב תכשמנה
.םולע לולסמב

םייחב עגר לכ
שגר תלמ ומכ
תויתוא הרשע שמחמ תבכרומה
!תיבפלאנא רדיס ןתוא

חלצומ יארקא רודיס ומכו
...דסח לש עגר םג ירשפא
לזמ טעמ םעו
עגרמ רתוי םג
דה ריאשמו ףלוחה
הקובח תוקני לש
סיטנלטא ומכ רשא
.םייחה תולוצמב העקש

!הדובא תדלומ יטילפ יוה
טוחה הצק הנה
םידקמתמה התיבה םיבש וכרואל
...םירוברבכ

אחא אנ ךושמ
הרועסה ךייח תניפס תא
םייומסה שגרה ילבחב
.רשואה תוביתנ לא

ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב


וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
תושגרה .ה ןמאמל ךירדמ .ד

תושגרל----- >
(=====םידחוימה םיטקיורפל