!! וישכע תושגר !!

תירביע הרודהמ

EMOTIONS OF DAILY LIFE - HEBREW EDDITION

This file is part of 850KB of Hebrew text in ISO standart. It is writen from right to left in plain ASCII with HTML tags
It can be read (among other browsers) with the Netscape, providing you have the hebrew fonts - the best with the proportional font Times (Hebrew) size 24.
When you download it - better put all files in the same sub-directory under the same name, to keep the links functional.

.הינב יבלשב ירבעה ףגאה
הגרדהב ופסוותי םירופישו םירושיק ,םיקרפ
ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב


םוי-םויה ייח לש תושגרל----- >
(=====ןמאמל ךירדמה לא

וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
תושגרה .ה ןמאמל ךירדמ .ד


םתקוזחתו םוי-םויה ייחב תושגרה

שמתשמל ךירדמ

(םייחה תוכיא רופישל םירישכמ אלל קבדיפויב :וא)

םיתימעו ףילש ןליא ר"ד תאמ

The Emotions of Daily life and Their Maintenance

A guid for the user
By
Ilan Shalif Ph.D. & friens

c

םוי-םויה ייח לש תושגרה .III ןתוחתפתהו הלעפהה תוינכות .II תושגרה םה המ.I
תוישגירה לעה תוינכות .II לע-תוינכות לש ןתיינב .I לע-תוינכות .ז תופטושה הלעפהה תוינכות .ו
תוינכותה יגוס ןיב םיסחיה .V יוסיכה תוינכות .IV םוימויב תוישגירה לעה תוינכות .III
תוילביזה תוינכותה לש ןתשיכר .II "תוילביזה תוינכותה" ןה המו ימ .I תוילביזה תוינכותה .ח
היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט היצרה שגר תושגר לש םיירקיע תולבדזה יכרד .III
םיחפסינ תמאב דבוע הז דציכ :וא ,רזוח ןוזיה .אי ךלוה אל םגו םיענ אל םגשכ .י

'ב קלח

*תושגרה .ה

________________________
הרמוי ןאכ ןיא .רפסה לש רתוי יטרואתה קלחה תא חתופ הז קרפ *
.המיכחמ הרוצב ומכסל וא םדאה תושגר לש בחרה אשונה לכ תא ףיקהל
לבקל ןיינעתמה ארוקל רוזעל םידעוימ וירחאלש םיקרפהו הז קרפ
תידוחיה השיגה תא ריכהלו ,רפסה יגשומ לע רתוי בחר טעמ םשור
רחאמ ."תדבוע הקינכטה עודמ הריבסמש" הירואתה הרזגנ הנממ תושגרל
יאנת התנבה וא הירואתה לש תונוכנה תדימ ןיא ,תדבוע הקינכטהש
לש םרקיחל תדרל זע ךרוצ שיגרמ וניאש ארוקל .המושיב החלצהל
םינושה ויקרפמ דבלב תיללכ תומשרתהב קפתסהל ץלמומ ,םדאה תושגר
.'ב קלח לש
-------------------------------------------

? "תושגר"ה םה המ .I

םישח םניאש ,םיגדה ומכ ךא .םינוש םירבד ןמזה לכ םישיגרמ ונלוכ
ךכל םיעדומ אל םדאה ינב םג ךכ ,ןמזה לכ םהב םיאצמנ םה יכ םימב
לבוקמ הז ןיא .תורחאו תוישגיר - תושוחת ןמזה לכ םצעב םהל שיש
אוה תישונא תוליעפ לכ ירוחאמ עינמה ,השעמלש ,תודוהל האנ אלו
םילאנויצרל דחוימבו - תינרדומה תיברעמה תוברתה ינבל השק .ישגיר
.דחוימב ינויגה רוצי וניא םדאהש הדבועב תודוהל - וניניבש

תכרעמה לש לולכישה תמר ,ךכ בושחל םיליגר אלש תורמל ,השעמל
ןיבל וניניב רתויב לידבמה םרוגה ,הארנכ ,איה םדאה לש תישגירה
הממ רתוי םיסחיימ הל תיתוגהה תכרעמה אלו ,איה .םייחה ילעב ראש
תורמל ,השעמל .םייחה תורעסב ונייח תא טוונל ונל תרשפאמ ,הב שיש
לכ םה תונושה םהיתומצועב תושגרה ,ךכל םיעדומ ונניא ןמזה בורש
!שיגרהל ושורפ תויחל ,השעמל .ונייח

ןוצר םיעבשה םדאה ינב םה םיטעמ ,םיגדהמ הנושב ,תאז םע
םיבר םיצמאמ םיעיקשמ ונלוכ ,ןמזה בור .םהיתושגרמו םהיתושוחתמ
יכ םירובס ונאש המ תאו עגר ותואב םישיגרמ ונאש המ תא תונשל ידכ
.דיתעב שיגרהל םייופצ ונא

תוהמ לע ישונאה ןימה לש ךשוממה םויקה ךלהמב םמצע תא ולאש םיבר
ומסריפ םהמ םיבר .בחרה רוביצה תא ךכב ופתיש ףא םקלחו ,תושגרה
ךכב וברה .בתכב םירחאה םהיגיגהו םהיתויווח ,םהיתויוטבלתה תא
םהיניב םיטלוב .תועדה יגוהו ,םירפוסה ,םיררושמה דחוימב
יבגל תוצרחנ תועד ועיבה רשא ,הזוניפשו טרקד ,תלהוק םיפוסוליפה
.ותוהמו םוחתה לש ותובישח

םג ולאכ ויה ,םדאה ילעבו םייחה רקחב וקסעש םינעדמה ןיבמ
.תושגרה םוחת תא קודבל וקימעהש
ףא רשא ןיוורד סלר'צ עדונה עבטה רקוח לש ויתובקעב ודעצ םבור
היהש ןיוורד .םייחה ילעב לצאו םדאה לצא תושגרל דחוימ רפס שידקה
ספדוהש - ורפיסב רקס ,תושגרה םוחתב ףיקמ רקחמ ךרעש ןושארה ילוא
לע ולש הירואתה תא ,וימדוק ימוסרפ תא - 1872 תנשב הנושארל
.םוחתב ורקחמ יאצממ תאו ,תושגרה

ןיבש וז איה םוחתב םירקוחה ןיב תירקיעה תקולחמה ,םויה דע
שרופמב ךכ לע ריהצמ רקוחהש ןיב) וידגנתמ ןיבל ,וכרד יכישממ
.(וימוסריפמ עמתשמ רבדהש ןיבו

םוחת לש םינוש םיטביהל םיסחייתמ םהינימל םיגולוכיספה וליפא
היהי טרפה לצא םדוקפתש ךכל תובישח םיסחיימו תוישגירה תועפותה
,םיגולוכיספה םישקתמ הריהבו תללוכ היאר רדעיה לשב ,לבא .ןיקת
םגו ,תומלשכ תושגרה םוחת תא םלוה ןפואב ןיבהל ,םינושה םהיגוסל
םיטונ ,הארנכ ,ןכל .ךכ לשב תעגפנ םינושה ויקלח תא םתנבה
יד תוירואת חתפל תושגר ןיבהל םירמייתמה ראש לכו םיגולוכיספה
.תורזומ

תדדועמ הניא םירשעה האמה ףוס לש תיתיישעתה הרבחה ,תונוש תוביסמ
וא הלישכמ וליפא איה תובורק םיתיעל .תישגיר תונמוימ תשיכר
בור .התוא שוכרל ידכ םינוש םיטרפ ידי לע םישענה םידעצ תאכדמ
םדאהש החנהה לע תוססבתמ תוינרדומה תויגולואידיאהו םלועה תופקשה
םגו ולאה תופקשהה םג .(ילאנויצר) ינויגה םייח-לעב ורקיעב אוה
בוליש תודדועמ ןניא ,תוילאנויצר אלה םלועה תופקשה ןיבמ תוחיכשה
.ןויגהה ןיבל תושגרה ןיב

ןיא ,תישגירה היווחה ןיבל ,תינויגהה הבישחה ןיב לוציפהמ האצותכ
תוקחוד תויעב ןורתיפ ךרוצל אלא םיינשה ןיב "ךדשל" םיליגר ונא
םישל םיליגר ונא ןיא ,תושגרל תדהוא אל השיג התואמ האצותכ .דבלב
לש שגרה ייוטיבלו ונלש תוישגירה תויווחל םוימויה ייחב בל
תואצוי ןניא תועבומה תושוחתה וא תוביסנה םא - ונתוא םיבבוסה
תא ןווכמו דימתמ ןפואב ףתשל םיליגר ונא ןיא המוד הביסמ .ןפוד
ןפודה יאצויל ילילש ןפואב םיסחייתמו ,וניתושגרב ונתוא םיבבוסה
םיראשנ ,םילבוקמה ישגירה יוטיבה ילגרהמ האצותכ .םאטבל םיברמה
יבגל וליפא םימולע וניתושגר לש םינושה םהינווגו םהיתומצוע
.רתויב ונל םיבורקה םישנאה

םידומילה תוינכותב תושגרה אשונ לש ומוקמ ןטק המכ דע עיתפמ
ךוניחה תוכרעמב הז אשונ לש ותחנזה רתוי דוע העיתפמ .תונושה
תכרעמה לש םינושה היטביה רקחב רישי ןפואב תוקסועה היגולוכיספהו
לש ,האלמ טעמכה תומלעתהה דחוימב העיתפמ .םדאה לש תישגירה
ינפוג-יתשוחתה טביהה ןמ ,היפרתוכיספב םיקסועה לשו ולא תוכרעמ
טלוב רבדה .םימוטפמיסכ םהילא תוסחייתהה תרגסמב אלש ,תושגרה לש
רשאכ םג תכשמנ תושגרה לש תוינפוגה תושוחתה לש ןתחנזהשכ דחוימב
ןמזב ,תישגירה תכרעמה לש תיתטישה הלעפהה ךלהמב תוררועתמ ןה
.לופיט וא רקחמ

תורז לש םוגעה בצמל תוביסה ןמ קלחב םינד רפסה לש םיאבה םיקרפה
תוירקיעה תואצותה לע םהב עבצומ .וניתושגר ןיבל וניניב (רוכינ)
רוכינה םוצמיצל םיכרד לע דחוימב בחרומ םכלהמב .וז תורז לש
.שדחה רודה ינב לצא תירשפא העינמ לעו רגובה םדאה לצא תורזהו
ןוקיתל םידעוימ ,וב תגצומה הקינכטהו הז רפס לש ולוכ לכ ,השעמל
.(תוילילש ןהבש הנורחאה דע ןלוכש) וז תורז לש תורבטצמה תואצותה

םוסריפב תמא


ונמצעל וליפא וא תלוזל רבעומה ונלש ישגירה עדימה לש תמאה ךרע
ןיבל םישיגרמש המ ןיב הריתס וא רעפ שי תובורק םיתיעל .דיחא אל
יוטיבה לש ףוליסה תלוכיב לדבהה .ול םיעדומ וא םיעיבמש המ
,ילולימ אלה ישגירה יוטיבה לש וז לע ךורע ןיאל הלועה ,ילולימה
תלוזה רסמ לש תמאה ךרע תקידבב ףרה ילב קסוע דחא לכ .לכל רכומ
.אוה וירסמ לש תמאה ךרע "בוציע"בו

התוא תינוצרה הטילשה תדימב םיבר םיישיא ןיב םילדבה םימייק
,ריתסהל םיצפח םתוא םימייוסמה םיישגירה םינכתב ,ליעפהל םיסנמ
םילדבה שי ,ןכ ומכ .םירסמה יגוס ינשמ דחא לכ לש ףוליסה תלוכיבו
.תלוזה לש ףוליסה תונויסינ לע רבגתהל תלוכיב ולאכ

האוושהב םיגוסה ינשמ םירסמה תא ףלסל תיסחי לק ,רגובה םדאל
ישגרה רסמה לש ופוליס דחוימב ול לק .רתוי םיריעצ םיאליגל
לש הבר הדימ שי רשאכ םג ,לבא .ילולימה תרושקיתה ץורעב רבעומה
רבעומה רסמ לע חקפל תיסחי השק ,ישגירה יוטיבה לע תינוצר הטילש
,הביצי ,םינפה תעבה ,רובידה תמיענ :ומכ םיצורע רפסמב תינמז וב
ףא וא טולשל השק דוחיב .ףוגה תפש לש "םיטקלאיד"ה ראשו ...העונת
םינווגל וא השוחתל םיעדומ שממ אל רשאכ תילולימ אל העבה רקבל
.הב םינוש

השעמל ותוא שגר לש ורדעה לע חוודלו םילמב רקשל רשפא דימת טעמכ
הנוש המצוע לעו ,םיווח אל ותוא שגר לש ומויק לע וא םיווח ןכ
תעב םיסעוכש דיגהל ,דחפ ןיטולחל שיחכהל :לשמל .תיתימאה וזמ
ךרדב .הקומע הדרח םוקמב תוששחב קר תודוהל וא ,המיענ אל העתפה
תרחא תישגיר תוכיא לע רשאמ הנוש המצוע לע חוודל רתוי לק ,ללכ
לש ומויק לע חווידה תעב רוסמלו "איצמהל" רתוי השק .תיתימאה וזמ
.םישידא שממשכ וא ,המואמ טעמכ םיווח אל השעמלשכ ,והשלכ שגר

,תושגר לע חווידה תעב תמאה ןמ קלח ריתסהל גהנימהו תולקה ללגב
רסמב קפתסמ וניא םימתה עמושה םג ,השוחנ חצמב רקשל ףא וא
השענ ולא תויודע שופיח .תופסונ תויודע שפחמו יולגה ילולימה
רותיא םשל ,ללוכה ילולימה רסמה ןכות חותינ ,דחאה :םירושימ ינשב
ילולימה רסמה תומיע ,ינשה .וכותבש םייולג תוחפ םינכתו תוריתס
.םיילולימ אלה םיצורעב םירבעומה םירסמ םע

,ויתושגר לע תלוזה חווידב תמאה תדימ תא תעדל דואמ ול בושחש ימ
םיצורעה ןמ םירסמה ןיב תומיע ידי לע ותרטמ תא גישהל לוכי
קד יד יוסיכה ,הלועמ יפוא ןקחש וניא תלוזהשכ ,בורל .םינושה
תא ,תאז תמועל .רקשה תא םילגמ ךכל הבר בל תמושת םישידקמ רשאכו
...תולגל השק רתוי הברה התימאל תמאה

ינטנופסה ילולימ אלה רסמה תא תוועל יוצמה םדאה לש ורשוכש תויה
חילציש ירקיש ילולימ אל ישגיר רסמ "רדשל" דואמ השקש תויהו ;ןטק
םיקפתסמ ,םישנאה בור ,ןכל ;דשח לכ ררועי אלו יתימאכ תוזחתהל
תלוזה לע םישקמ קרו "לבוקמה יפל" םיגהנתמ םהש ךכב תוביסנה בורב
.תיתימאה םתשגרה תא חנעפל

שגרה תומצוע םג םהב םיבצמב דוחייבו ;ל"נה תויוגייתסהה תורמל
דצמ שוטשיט תנווכ תרדענ םגו ןהל הבר בל תמושת םינפמ םג ,תוזע
ץורעב םימרוזה םיירקיעה תושגרב תולקב יד ןיחבהל ןתינ - תלוזה
ןמ םידחא .םשב םהל אורקל לק אל יכ םא ,ילולימ אלה רשקה
הז ץורעב םיאטבתמ וליפא םוי םויה ייח לש םיישגירה םייוטיבה
ילולימ אלה עדימה תא ריבעהל וליפא רשפא םעפ אל .ריהב יד ןפואב
.חווידו הבישח ךרוצל ילולימה ץורעל הזה

רבדמ אוה" :םיאבה םה תכובסיתה לש התרתהב החלצהל םיחיכש םייוטיב
רבדמ אוה" ;"םייניעב ילע דובעל הסנמ אוהש שיגרמ ינא ךא הפי
,לידבהלו ;"והשמ ריתסהל הסנמ אוהש הארנ" ;"יתוכאלמ ארונ ןפואב
."וירבדב הבר תונכ שי"ו "בלה לע והשמ ול שי"

םיילולימה ףוליסה ילהנו הרתסהה ילגרה תא םיליעפמ םלוכש תויה
רבעומה ,ישגירה ןכותב עדומה "לופיט"הש תויהו ;םיילולימ אלהו
ובש תמאה תא ץלחל ידכ םיבר םיבאשמ ךירצמ ,תילולימ אלו תילולימ
הבר הדימב תנייפאתמ תושגרל תיללכה תוסחייתההש רחאמו ;רקשה ןמ
וא השוחת לש קייודמה היוטיבב עגייתהל לבוקמ אל - לוזליז לש
.םידחוימ םירקמב אלא החונעיפב

תישגירה תרושקיתה לש הרשוע

ילולימה רסמה לש תוריהבה תדימו תמאה תדימ ןיב קהבומה לדבהה
ינושה לש םיטביהה דחא קר אוה - ילולימ אלה רסמה לש הלא ןיבל
ינש ןיב רתוי יתוהמה לדבהה .םהבש בושחה אלו ,םהיניב קומעה
אלה רסמה לש רתוי ברה ינכותה רשועב אוה ישגירה יוטיבה יצורע
היצמרופניא לש הבר תומכ וכרד תרבועומ הב הברה תולקבו ,ילולימ
.םיהדהל רצק ןמזב

ךא קיודמב ,תלוזל (ריהבהל וא) ריבעהל הסינ רשא ונתיאמ דחא לכ
תולדמ עבונה ,לוכסיתב שח םייוסמ עגרב ותשגרה תא יתיצמת ןפואב
קוביח ,המגודל .שרדנה ברה ןמזהמו רמאנה רסמבש לובריסהמ ,הפשה
לא רבדמ"ו ידיימ ,רישע - המיאתמ העבהב הוולמה בהוא םדא לש
.תופי םילמ ףלא רשאמ רתוי ,"בלה

(םיישגירה םג) יחומה דוביעה יכילהת לש םיירקיע םינייפאמ

.תבכרומ םיבצע תכרעמב ישונאה קוניתה דייוצמ םייחה תישאר םע
השיח ירבא לש בחר ןווגממ רישע טלקב ףרה אלל תנזומ וז תכרעמ
,(םייניעה רקיעב) ליגר רוא יטלוק :המגודל .םהינימל (םירוטפצר)
רתוי םיסגה םיטלוקה) םוחו םודא הרפניא - "יומס רוא" יטלוק
,(םייניעה תוביבסבו חצמב רקיעב םינידעהו ףוגה לכב םירזופמ
יטלוק ,ץחל יטלוק ,(הנוכיתה ןזואב רקיעב) העונתו לוק יטלוק
.'וכו םעט יטלוק ,חיר


לכ םיצצפומ ,ונלש םיבצעה תכרעמ זכרמ אוהש ,חומה לש םינוש םיקלח
הבר םתומכש - םיפסונ ןוזיה יגוסב ןכו הז ישוח טלק לש עפשב ןמזה
ימינפ עדימ םרז לש ורוקמ .םייחומ םיכילהתב םרוקמשו רתוי דוע
םיוולתמ םהילא ,ירטה טלקה לש הסיפתה יכילהת םה הז ירקיע
ינושארה יתסיפתה דוביעה ירצות תא םיבלשמה רתוי םיבחרנ םיכילהת
עפש .ןורכיזה ןמ םילדנה וידוביעו ןשי טלק לש ולא םע ,הז טלק לש
וילא םימ הוקימב םיבחרתמו םיכלוהה םילגכ והומכ וללה םיכילהתה
תוליעפה לש התנווכה םשל השענ וללה םידוביעה עפש לכ .ןבא הכלשוה
ךרוצל ןוסחיא םשלו תידיתע תוליעפ לש התנווכה םשל ,תפטושה
.דיתעב תוסחייתה

יכילהתו ףטושה ישוחה טלקה לש חותינהו דוביעה ,הטילקה יכילהת
םבור .דואמ דע םיריהמ ,ןורכיזה ןמ הלשנה ןכותה םע ובוליש
.תועדומה ימוחתל ץוחמ - בלושמב וא ליבקמב - ןמזב-וב םישחרתמ
םיכילהתה ירצות לש עירכמה בורה ,רישיה ישוחה טלקה ירצות דבלמ
תאז םישוע ,םיעיגמ ןכש םיטעמה .תועדומל ללכ םיעיגמ םניא וללה
םימוד תופיקע םיכרדב םהמ םיעיגמה םיזמרה .רישי אל ןפואב בורל
ומכ .ריבסהל השק ןתוא תומומע "ןטב" תושוחתל וא תומולחה לש ולאל
תא וא התוא תוהזל םילוכיש ילב הניגנמב םואתפ םירכזינשכ ,המגודל
.הב םירכזינש ךכל םרוגה

םינימז אל ודוביע יכילהתו ףטושה טלקה יטרפ בור ,ללכ ךרדב
רתוי םייטיאהו םיכוראה דוביעה יכילהת לש םבור םג .תועדומל
בל תמושתל םיכוז אל ,ליבקמב םישחרתמ "םתס" וא םהמ םיעבונה
ןיאשכ) .םנכות לשב וא ,הכומנ םיכילהתה תמצועש רחאמ ,תאז .תעדומ
םילוכי ,לבסנ יתליב םויא םהב שישכ וא ,שודיח וא תובישח לכ םהב
םינוש םינכת לש השיגה תמיסחל םורגל םיליעפ ןוניס יכילהת
(.תועדומל
ונמש עמשומש תעב םילעפומה ולא תמגודכ ,םידחא םיכילהת ,םתמועל
םימדקתמ םידוביעל םיכוז םהש קר אל - הפדעהמ אקווד םינהנ ,יטרפה
רודחל הייושע וננזואב ונמש תשיחל ,הניש ןמזב וליפאש אלא
דצמ תועדומל השיגה תמיסחו דחא דצמ הפדעהה .תולקב יד ונתועדומל
םישענ חומב הכרעההו לולקישה יכילהתש הדבועה תא תוטילבמ ינש
,המוד הביסמ ."תומודק תועד" תעפשהבו תיטרפ תואר תדוקנמ ,דימת
הלודג וא הנטק הדימב םיטוס ינושארה יתסיפתה דוביעה ירצות וליפא
.ישגירה םרשקה ללגב ,תמאב איהש יפכ תואיצמה ןמ

וניאש םדא זחאנ וב ,תוריהבב הארנ וניאש ךרואמ ץפח ,המגודל
תיבב רוקיב ומכ) תומייוסמ תוביסנב ספתהל לוכי ,בלה תמושת זכרמב
םואתפשכ) תורחא תוביסנבו המימת תנעשמכ וא הכילה לקמכ (םילוח
ןיאש הכנכ ךכ לשב ספתי ואשונ ןושארה הרקמב .קשנכ (ץוציפ עמשנ
הרקמב ,תאז תמועל .תפסונ בל תמושתל הכזי אלו ,ןוכיס לכ וב
דע רבגוי אשונב לופיטהו ךרדיהל היושע בלה תמושת לכ ,ינשה
.הנכס ונממ תפקשנ ןיאש ררבתיש

תמושתב םיכוז ,םרדיסכ םיליחתמ דוביעה יכילהת תובורק יד םיתיעל
םירקמה ןמ קלחב .תע םרטב הנממ םיקלוסמו תועדומה לש הרצקה הביל
םידוביע רבעש רחאלו ןמז רחאל והשלכ טרפב םירכזנ ונא וללה
.ותובישחו ותועמשמ לע םיקיסמ ונא זא קרו ,םינוש

הניא תועדומל םינושה םיכילהתה לש תונימז יא וא תונימז ,ליגרכו
עפשומו ףצר ןיעמ לע אצמנה הזכ אלא ,אל וא ןכ לש יעמשמ-דח רבד
,הביבסה לש עבצה יפוליחב הנחבהה ,לשמל .םימרוג לש בר רפסממ
ותועדומ תא ,ללכ ךרדב ,הקיסעמ אל ,הנשה תונוע ףוליח םע םימרגנה
דחוימב ךכל בל םישל ליגרש ימ וא גולורואטמ ,רייצ וניאש ימ לש
.תורחא תוביסמ

,םיבלשב םישחרתמ דוביעה יכילהת ןיבמ רתוי םיטושפהו םייתרגישה
רדס ,רתוי תצק םיבכרומ םיכילהתב .עובק רתוי וא תוחפ םרדיסש
וכלהמבו ךילהתה לש רחא וא הז בלש תואצותב םעפ ידמ יולת םיבלשה
םימלש םיקלח ףא וא םינוש םיבלש םישחרתמ ,םהבש םיבכרומב .יללכה
.ליבקמב דוביעה יכילהת לש

םיכילהתה ,רחא יסיסע המ רבדב וא ירפב םיסגונ ונא רשאכ ,המגודל
לש תונורכיזב ,תויסיסעב ,חירב ,םעטב ליבקמב םיקסוע םייחומה
םיכילהתה לש םינושה םיבלשה ,םתושחרתה תעב .'וכו םימוד םיעוריא
יסחיב םיאצמנ םג םה ללכ ךרדב .הזל הז בורל םירושק םיליבקמה
םייחומה םיבאשמה לע תורחתב םייורש םגו םייניינע ןילמוג
.םילבגומה

םיכילהת ןיב יוגש בולישמ םיעבונ םימוגפה דוביעה ירצותמ םיבר
"האיגש"ה .הז רחאל הז וא תינמז וב םישחרתמה ,הזל הז םירזה
לע התלגתה איה ."תיסלק הינתה" תארקנ הז רוקממש רתויב תמסרופמה
.םיבלכ לע ךרעש םייוסינ ךלהמב בולבפ ידי

םיתיעל םיספתנ הזל הז םינמז תוכימסב םישחרתמה םירבדש ךכב הרוקמ
םניאש ךכל תעדה תנתינש ילבמ ,זאו .תיתביס םירושקכ תובורק
רפסמ דמצוהש ןומעפ לוצליצ) דחאה לש ותושחרתה ,ללכו ללכ םירושק
לש תיטמוטוא יד העפוהל תמרוג (בולבפ יוסינב - לכואה ןתמל םימעפ
.ותונשל השקש לגרה תרצויו (ל"נה הרקמב קור לש הבר השרפה) ינשה
םה םהינימל םיקיזמ אל םירוצימ דחפו תוילעמ תדרח ומכ ,"תויבו'פ"
.ישונאה ליבקמה לש המגוד

,םישחרתמ (םללכב תושגרהו) ליבקמב דוביעה לש םירישעה םיכילהתה
יפוסה רצותה קר ללכ ךרדב .תועדומל ץוחמ םפוס דעו םתליחתמ ,בורל
.(ללכב םא) תועדומל ןזומ םהלש

םילבגומהו יסחי ןפואב םייטיאה ,תועדומה יכילהת לש וז הפיקע
דע הריבגמ ,תינמז-וב לפטל םילגוסמ םה וב םיטרפה תומכב דואמ
,דוביע לש רתויב ריהמ בצק תרשפאמ איה .דוביעה רשוכ תא דואמ
רפסמב לופיטו ,דואמ םינווגמ ןכות ימוחתמ םינכת לש ןובשחב החיקל
.רצק ןמז קרפב וא ליבקמב םיטרפ לש לודג

םיאבומה םירבדה לש ברה ףקיהלו ןמזב ןוכסחל ףסונב ,םירקמה בורב
,האוושה םג םיעדומ -אלה יליבקמה דוביעה יכילהת םירשפאמ ,ןובשחב
תרשפאמ ולא םיכילהת לש םתוריהמ .תובר תופולח ןיב ,יתימא ןמזב
דע ינויח רבד - םיירשפא םידיתע ןיב "תיביטיאוטניא" הריחב םג
,תעדומה תינויגהה המרב לופיטל תנתינ אל היעבה םהב םירקמב ילרוג
םג אוהש - םייחומ םיכילהת לש הז גוס .הפקיה ללגב וא הביט לשב
תואיגשה ףוצרו ךבוסמה םג ,םיימוימיה דוביעה יכילהת ןיבמ בכרומה
דוביעה ןפוא" םיחמומה ידי לע ארקנ - ךכ לכ חיכשה םגו ,םהיניבש
."יליבקמה

ךילהת לכב םנמאו ;וזב וז תורושק תויחומה תוכרעמה-תת לכ םנמא
תאז לכב ,לבא ;וללה תוכרעמה-תת לכ הארנכ תוברועמ יחומ דוביע
.רתוי םיידוחי םירשק ,םינושה דוביעה יכילהת ךלהמב רתאל ןתינ
םינושה םייחומה םירתאה לש המורתל רשאב ךכ רבדה דחוימב
.םיירקיעה תואוושהלו ,םיבולישל ,םידוביעל

םיאשומה יגוסמ דחא לכלו דוביעה יכילהתמ דחא לכל ,השעמל
לק דחוימב .("יפרגואג" וא) "יפרגופוט" טביה םג שי םידבועמה
הטילקה ןמזב :םיבלש ינשב דוביעה יכילהת לש הז ןויפיא רתאל
לש םירצותה םינזומ וב עגרבו ,עדימה לש םיינושארה דוביעהו
םלופיטל אשונכ וא תישממ תוגהנתהל תוארוהכ רתוי םימדקתמה םיבלשה
.תועדומה יכילהת לש ףסונה

ישוחה טלקה לש םיינושארה דוביעה יכילהת בור לש םתושחרתה תומוקמ
םיבלשה םישחרתמ וב ןפואהו םוקמה םג עודיו רקחנ .ורתוא רבכ
.םהבש םיבכרומה לש וליפא - ונידוקפתבש םיינויחה לש םיעירכמה
םירוזא לש םיכילהתה גוסו ןכותה רקיע תא ןייפאל םג ןתינ
תיצחמה לש ילולימ אלה יפואה ןוגכ) חומה לש םינוש םירוזא-תתו
.('וכו חומה תפילק לש יתרכהה יפואה ,חומה לש תינמיה

ךותב םמוקמש םייחומ םירתא לש םידמצ רפסמ םג ורתוא ,המגודל
דחא לכש (טרפה לש תישגירה היווחה תרצונ וב יחומ הנבמ) הלדגימאה
לש ותלעפה ,הזכ דמצ לכב .רחא (יסיסב) שגר לש היווחל רושק םהמ
רתאה תלעפה וליאו תמייוסמה תישגירה השוחתה תא הריבגמ דחא רתא
יפואל ירקיעה סיסבה אוה הז רודיס .התכעדהל תמרוג ליבקמה
;השוב-הוואג םידמצב אטבתמה ,תישגירה היווחה לש יבטוק-ודה
.םהימודו ;האניש-הבהא ;תונחלס-סעכ ;רעצ-החמיש

תא ורקוחב יעדמה רקחמה דדומתמ םמע ,תוכבוסמה תויעבה תורמל
.דואמ םיבר רבכ םיאצממה ,יחה חומה לש םינושה דוביעה ידוקפת
םה ןיא ןיידע ,םהמ םיבר םיאור םא םגש רעיה יצעכ םהומכ ,לבא
דוביע יבלש לע םיברה םיאצממה תורמל .המלשה הנומתה תא ךל םיקפסמ
לש תועידי ונל ןיא ןיידע ,םישחרתמ םה םהב חומה ירוזאהו םינוש
.תמאב םיבושחה םיכילהתה יבגל שממ

םיכילהתהו םיצפח תסיפת יבגל םיאצממ לש עפש םייק ,המגודל
סחי לש תורצוויהה ןפוא לע םיבר םיאצממ םג ונל שי .ךכב םיברועמה
הבהא ,הדהא ,"ןח תאיצמ" ,הכרעה) םישנא וא םירבד יפלכ יבויח
ימ וא המ לש םינוש םיטביה יבגל ןהו יללכ ןפואב ןה - ('וכו
וב ישממה ןפואה לע רבד םיעדוי ונא ןיא ןיידע ,לבא .םיכירעמש
וא הניגנמ לש תוירלופופה יבגל םיעירכמה םיכילהתה שארב םישחרתמ
ברה עדימה "םשרנ" קוידב ךיא וליפא .תישיאה םתפדעה וא ריש לש
רתסנ - םשמ (רזחושמ וא הלשנ) "ארקנ" אוה ךיאו ןורכיזל סנכומה
.ונתיאמ ןיידע

ייח לש יתועמשמה עדימה עיגמ םהב םיבלשב דוחייב ,ןמזה בור
חומ ינבמ םהב לופיטה קיסעמ ,תועדומל ונוגריא תואצות וא םוימויה
הכ רתויב תוטושפה תוימוימויה תולטמה םג ,םיתיעל .םיבחרנ
וא חומה לש (תינמי וא תילאמש) תיצחמ תוקיסעמ ןהש דע ,תובכרומ
ןיבל "יעדמה" עדיה ןיב ישממ רשק השעמל ןיא ,ןכ לע .ולוכ תא ףא
םיאצממה םא םג ,לבא .םוימויה ייח לש םייתועמשמה יונישה יכילהת
רתוי בוט ונבצמ ,הלפאב שושיגה לע לקמה שולק רוא ומכ קר םה
.האלמ הלפאב ויה םהישושיג רשא ונינומדקמ

םיישפנה םיכילהתהו חומה

ישגירה םילקאה יונישל םיכרד אוה הז רפס לש ירקיעה וניינעש רחאמ
אל ,חומב םיישפנה םיכילהתה לש םתושחרתה ןפוא תנבה אלו ימוימויה
לע וא םיברועמה דוביעה יכילהת לש םוקימה תויעב לע וב בחרוי
רשקהש רחאמ ,לבא .םכלהמ לש תונושה הינשה תויפלאב םתוא רבועה
הווש ,ויד ריהב וניא "חומה" ןיבל "םיישפנה םיכילהתה" ןיב
הז רפסב שומיש ידיל ולא םיגשומ םיאב וב ןפואה לע טעמ ביחרהל
:וב םהל סחוימה ןכותה לעו

םיטביהה ינש לאכ אוה הז דמצל ןאכ סחיה ,תיעדמה השיגל המודב
,הסיפתה ,הבישחה תוליעפש רבכ עודי .ונשארב שחרתמה לש םיירקיעה
ראש לכו - תופקשהה ,תונומאה ,תושגרה ,ןורכיזה ןמ הילשה ,הדימלה
םיישפנה םיכילהתה לש םיטביה וא םירצות ,םייוטיב םה - םהימוד
םיכילהת לש םינוש םירצות םה ולאש םג עודי ,ןכ ומכ .םיירקיעה
.חומב השענ םרקיעש םייגולויב

םיישפנה םיכילהתה ןיבל ,חומה ןיבש סחיה תא תוושהל ןתינ ,ןכ לע
לש םתעיסנ ןיבל ,םיינפואה לש יזיפה ףוגה ןיבש הזל ;('א דמצ)
יזיפה םצעה אוה דמצ לכ לש ןושארה ביכרמה .('ב דמצ) םיינפואה
םיכילהתה ןיבמ דחא אוה ינשה ביכרמה וליאו (הסמה לעב) ירמוחה
חומה ןיבש רשקה ,לבא .יזיפה ביכרמה ברועמ םתושחרתהב רשא םינושה
ןיב םייקה הז רשאמ ךבוסמ רתוי הברה ('א דמצ) םיישפנה םיכילהתל
ינש לש רתוי הברה םתובכרומ ללגב קר אלו ...םתעיסנל םיינפואה
.'א דמצ יקלח

,תושוחת ,תויביטקייבוס תויווח ,חור יבצמ םג םיארקנה תושגרה
לש גוס םה - הז רפס לש אשונה םהש - 'וכו םיפחד ,םיקשח ,תוקושת
.חומב םישענה םינושה םידוביעה ךלהמב םישחרתמה םיישפנ םיכילהת
םיכוז םימיאתמה םיאנתב רשא םיליבקמה םיכילהתה גוסל םיכייש םה
םיברועמ םהב םג ,ןבומכו .תועדומה תכרעמ-תת לש הלופיטל םג
- םימדוקה וידוביעו ןשי טלק םע שדחה טלקה לש םידוביעה םיבלושמו
.ןורכיזה ןמ םירזחוממה

,םיישגיר אלה ומכ ,םיישגירה - םייחומה בולישהו דוביעה יכילהת
(tupni ,םייוריג) טלק לש םינוש םיפורצ לע שדחמ םעפ לכ םיססבתמ
םילולסמו םיזכרמ לע םג ןמזב-וב םיססבתמ ולא םגו ולא .םהידוביעו
.םיבחרנ חומ ירוזאב םישחרתמה םיכילהת לע םגו םייפיצפס םייבציע
.ביצי וניאו דואמ קד ישגיר וניאשל ישגירה ןיבש לובגה ,ןכ לע

רדחמ םירוגמה םוקמב םיימוימויה הכילהה ילולסמב הדיעצה ,המגודל
תססבתמ איה .יוצמה םדאל השק אל המישמ איה םיתורשה ירדחלו רדחל
יתייאר טלק ;לקשמה יוויש זכרממו םירירשה ןמ ףטוש ימינפ טלק לע
לע ,תיבב הכילהה ילגרה לע ןורכיזה ןמ רזחוממ טלק ;ףטוש יתעימשו
.ימינפה והנבמ לעו ויטיהר

,רכומ הנבמ ךותב וזכ הטושפ הדיעצ לש תיזיפ העונת ,ללכ ךרדב
העונת רשאכ ,לבא .דבלב המועז הדימב תישגירה תכרעמה-תת תא תברעמ
םירכומ םניאש גוז תב וא ןב םע תוחמש םלואב דוקירמ קלח איה וז
תכרעמה - הז דוקירב םינמוימ ונא ןיאשכו ;םירזחמ םהירחאשו
בקעמלו העונתל םירושקה םינושה םידוביעה ךלהמב ברעתת תישגירה
.םכלהמ לע דואמ עיפשתו ,הירחא

התונתשהב תישגירה תכרעמה אוה םיאבה םיקרפהו םיפיעסה לש םניינע
םהידוקפתו תיחומה תכרעמה יקלח לש םתוהמב דמולמ ןויד אלו
תדמולמה הנחבהב ףא וא ,שפנל ףוג ןיב הנחבהב וא ,םינושה
לע אל םהב בחרוי אל ,ןכ לע .ישגיר וניאשל ישגירה ןיב תקיודמהו
רבעמהו לובגה ירוזא לע אלו ישגיר אלל ישגירה ןיבש קדה לובגה
.םהינימל םיישגירה םיכילהתה ןיבש

דוקפתו הנבמ - םייסיסבה תושגרה

םיזכרמ לש תומייוסמ תויחומ תוכרעמ-תתל םיארוק םיבר םירקוח
םשב ארקנה חומה לש םודקה וקלחב םימקוממה - םייבציע םילולסמו
,ולא םינבמ .םייסיסב םיישגיר םינבמ םשב - "תיבמילה תכרעמה"
רשע השמח ןיב אוהש רעושמ ךא עודי אל ןיידע יפוסה םרפסמש
.ונלש תישגירה תכרעמה לש ירקיעה קלחה תא השעמל םיווהמ ,םירשעל

"ןתובידאב" םישחרתמה) םייחומ דוביע יכילהת לש םימייוסמ םיבוליש
םינבמה לש םלקשמ םהב - (ךשמהב בחרומ ןהילע ,הלעפהה תוינכות לש
דחא לכ ."םייסיסב תושגר" םשב בורל םיארקנ - עירכמ םיישגירה
םיישגירה םינבמה דחא לע הבר הדימב ססבתמ ולא םייסיסב תושגרמ
.םייסיסבה

שגר" םשב םישמתשמ תובורק םיתיעל ,םוחתב תוריהבה רסוח תמחמ)
דחאל השעמל םינווכתמ רשאכ "יסיסבה ישגירה הנבמה" םשב וא "יסיסב
לש טלוב טביהל וליפא וא ,ותלעפה ךילהת לש וא הנבמה לש ויקלחמ
הלעפהמ עבונה - "דחפ"ה ךילהתל םיסחייתמ רשאכ ,המגודל .םהמ דחא
תמועל דחפ" לש יסיסבה שגרל ךיישה יחומה הנבמה לש תמייוסמ
אורקל םיגהונ - ימויקה ןוחטיבה בצמ תכרעה לע הנוממה ,"תוננאש
םלשה לע קלחמ םילילכמ םעפ אל ."דחפ יסיסבה שגרה" םשב ול
שגר לש יחומה הנבמה לכל ,הז םש לש תרתוכה תחת ,םיסחייתמו
(.ןוחטיבה

תושגרה" לש םיינרדומה "םישרוי"ה השעמל םה "םייסיסבה תושגרה"
-עבשה האמב טרקד עיבצה םהילע ,"שפנה לש (םיינושארה) םיטושפה
רקחמה ללוכ) ינרדומה רקחמה יאצממ יפ לעו וירבד יפ לע .הרשע
.(Ph.D. :"היפוסוליפל רוטקוד" ראותב תוכזל ידכ יתכרע ותוא
ייחב םהב םישח ונאש ולאו תלוזה לצא םיפצינה םינושה תושגרה
וללה תובורעתה .ולא םייסיסב תושגר לש תובורעת םה ,םוימויה
לכב םיסיסבה תושגרה לש הנושה יסחיה לקשמב קר וזמ וז תונוש
תושגרה לכש רחאמ ,םהב םיליעפה תושגרה רפסמב אלו תבורעת
.תדמתמ הלועפב םיאצמנ םייסיסבה

וא השוחת ,שגר לכ בכרומ םהלש תונוש תובורעתמ רשא ,ולא תושגר
םיינושאר וב ןבומ ותואב םיינושאר ,םדא ינב םיווח םתוא ,חור בצמ
תונושה םהיתובורעתמ רשא - בוהצו לוחכ ,םודא :דוסיה יעבצ תשולש
לודג םייסיסבה תושגרה רפסמש קר - ןווג לכו עבצ לכ רוציל ןתינ
םהבש םיירקיעה 15 תמישר) .םיישגירה םינווגה רפסמ םג ךכו רתוי
(.קרפה ךשמהב תאבומ

םייבטוק-ודה םיבולישה

םינבמה גוסל םיכייש םייסיסבה תושגרה לש םייחומה םינבמה
לש םידמצ לע תססובמ םתוליעפ רשא ,םיללכושמה םייגולויבה
תואצמנ וללה םידמצה ןמ דחא לכ לש תוכרעמה-תת יתש .תוכרעמ-תת
לש הזל דגונמה ןוויכב תלעופ ןהמ תחא לכשכ ןמזה לכ הלועפב
תמרות איה תרבגתמ ןהמ תחא לש התוליעפ רשאכ ,רמולכ .התגוז
.תוחאה תכרעמה-תת לש התוליעפ תשלחהל

םינבמ ונל ןיא ,תישגירה תכרעמה לש וז הנוכתמ האצותכ ,המגודל
לשו "דחפ" לש םילדבנ םייסיסב תושגרל הזב הז םייולת יתלבו םינוש
םהינש תא ליכמה דיחי יבטוק-וד הנבמ ונל שי הז םוקמב ."תוננאש"
לש ותוליעפ-ותוררוע .םיידימת ןילמוג יסחיב תואצמנה תוכרעמ-תתכ
תב לע תובקע הליעפמו דחפ תתתואמו תרצוי ,הז הנבמ לש דחא בטוק
תרצוי תוננאשה בטוק לש ותוליעפ-ותוררוע וליאו .תוננאשה וגוז
.דחפה בטוק לע תובקע הליעפמו ןוחטיב תשוחת תתתואמו

ונל שיגמ "תוננאש תמועל דחפ" לש יסיסבה שגרה ,עגרו עגר לכב
.ויבטק ינש לש תדגונמה םתוליעפ "ןזאמ" תא ףטוש םוכיסכ
יושע םהב לופיטה ,םייעמשמ-דח םניא ישגירה הנבמל םינוזיההשכ
ךות םיווח ונא זאו .ריהמ בצקב םיפלחתמה םידגונמ םימוכיסל איבהל
םידגונמה םיבטקה ינש תא ,תוטבלתה וא הטלחה יישק ,תואדו-יא
.ןמזב-וב וליאכ

וניאש ,יסיסב שגר לכ לש םידגונמה םיבטקה ןיב הירטמיס רסוח שי
סלר'צ יפ לע .ןוחטיבה שגר לש "תוננאש"ו "דחפ" ןיבש הזל לבגומ
שגר לכ לש םיבטקה דחאלש ךכב ןויווישה יא לש ורוקמ ,ןיוורד
קוחרה רבעב ותמורתש ,יאכרא ישעמ-ישומיש רוקמ יבטוק-וד יסיסב
תכרעמה תרגסמב אלש םג תינויח התיה טרפה לש תודרשיהה רשוכל
סייגמכ ,ןוחטיבה שגר לש דחפה בטוק תוליעפ ,ךכל המגוד) .תישגירה
וגוז ןב ,תאז תמועל (.הנכס תעב תוטלמיה יכרצל תינפוג היגרנא
תודרשיהה רשוכל הז לש ותמורת .רתוי רחואמ חפסינ ןיעמ קר אוה
לש תויחומה תוכרעמה-תת ןיב תימינפ תרושקת יכרצל שמשמ אוהש ךכב
.ותוא םיבבוסה םע תרושקיתלו טרפה

םירומא ,האקהה תיוועו םינפה ,הפה ירירש סופד ,לעוגה לש הרקמב
,ןיוורד יפל .לקולק ןוזמ לש ותטילפל איבהל "קר" רוקמב ויה
סיסב הז תיתוגהנתהו תיחומ תוליעפ סופד הוויה תורודה ךלהמב
ילוש ןפואב ירוקמה דוקפתל רשקתמ ,םויכש ,ישגיר הנבמ תיינבל
לכואה ביטמ תוגייתסה ןיידע אטבמ הז שגר םנמא ,םיתיעל .דבלב
תוגהנתה לע הטוב תרוקיב ותועמשמ רתוי תובורק םיתיעל ךא ,וחירו
רוקמה ילעב םיישגירה םינבמה לכ ומכ ,ןיוורד יפל .תלוזה
- דגונמ םלש הנבמ תורצווהל סיסב לעוגה לש הז םג הוויה ,ישומישה
.הכישמו ןובאת םג ךא יתרבח רושיא ורקיעש

וזכרמבש יתייווחה קלחהו ולש יתעבהה קלחהש ,הז ישגיר הנבמ
ומצע ינפב שגר אוהש וליאכ םיברל הארנ ,לעוגה לש ולאל םידגונמ
,ןובאת ונכותש הז שגר לבא ."לעוג" שגרל ללכ רושק וניאש
םואת וא (ביטגנ) לילשת ןיעמ אוה ,רושיאו הכישמ ,קשח ,תוקקותשה
לש וזמ הכופה ולש הנוכת לכש ,לעוגה שגר לש ינוימיד ימאיס
וליבקמל דגונמ ,"קשח" שגרה לש ויביכרממ דחא לכ ,רמולכ .ומואת
הלאה םיישגירה םיכרעמה ינש ,תישעמ הניחבמ ."לעוג" דלומה שגרבש
יסיסב ישגיר הנבמ תווהמה תויחומ תוכרעמ-תת יתש סיסב לע םילעופ
- "קשח תמועל לעוג" לש יסיסבה שגרל דסמה אוה הז הנבמ .דיחי
.תוקיתווה "שפנה תויטנ"מ תחא לע הנוממה

םירשע דע רשע-השימח ראש לכ םג ורצונ הזכ ןפואב ,ןיוורד יפ לע
דחא הנבמ שי םהמ דחא לכבשכ ,םידגונמ םיישגיר םיבטק לש םידמצה
- רתוי רחואמ ונממ חתפתהש דחאו ,רתוי יאכרא ישומישה ורוקמש
יתרושקיתה ודוקפת אוה ידעלב טעמכה וכרע רשאו ,ול דוגינכ דקפתמש
.(ינויצביטומ) יתענההו

ישגיר הנבמ לכ לש תיבטוק-ודה תכרעמה לש ישממה יוטיבל וא בצמל
:םיירקיע םיטביה השולש יסיסב

יסחיה תוחוכה ןזאמ יפ לע תעבקנ רשא רצונה שגרה לש ותוכיא (1
תוכיא ראתל ןתינ .םייוסמה יסיסבה הנבמה לש תוכרעמה-תת יתש ןיבש
לע םש יא - שדחמ םעפ לכ םקמל רשפא התוא תינמז ןויצ תדוקנכ תאז
ןיבל ,תחאה תכרעמה-תת לש ההובג תוררוע ןייצמה בטוקה ןיבש ףצרה
.תדגונמה תכרעמה-תת לש ההובג תוררוע ןייצמה ינשה בטוקה

.שגרה לש ותוכיאב תיסחי היולת יתלב - יסיסבה שגרה לש ותמצוע (2
תויהל םילוכי ונא תוננאשה בטוק תא עירכמ דחפה בטוקשכ ,המגודל
בצמהשכ .םיבר תוששחב םייורש תויהל םג םילוכי ךא זע דחפב םייורש
תמצועשכ .העיגר "םתס" וא "המויא" תוננאש שוחל םילוכי ונא ,ךופה
ותוררוע תמר ליבקמב ללכ ךרדב הלדג ,הלוע םייוסמ שגר לש ותוליעפ
.םינושה םיכילהתל םינימזה םיבאשמה תומכו טרפה לש

,םירחאה תושגרל האוושהב - יסיסב שגר תוררוע לש תיסחיה המרה (3
עגר לכ לש תיללכה תישגירה תוכיאה לש "עבצל" ותמורת לע העיפשמ
שגרה לש ותלוכי לע דואמ העיפשמ םג איה .(ישגירה םילקאה) עגרו
תודדומתה םשל ,טרפה לש םיינפוגו םייחומ םיבאשמ סייגל םייוסמה
.הז שגר דקפומ וילע ימויקה בצמה לש טביה ותוא םע רתוי הבוט

תחא לכו טרפה לש יעגיר ישגיר םילקא לכ סחיל ןתינ ,הכלהל
תוליעפה תמצועל ,תושגרה םוחת לש םוצע ןווגמב תוללכנה תועפותהמ
הכלהל ןתינ ,רמולכ .התוא םירצויה םייסיסבה תושגרה לש תיסחיה
דחא לכ לש תיסחיה ותמורתב ישגיר בצמ לכבו העפות לכב ןיחבהל
םג ןתינ ,יתדבעמ רקחמבו יטרואת ןפואב .םייסיסבה תושגרה ןיבמ
םיריהמה םיכילהתה לש בלש לכב םהמ דחא לכ לש ותמורת תא רתאל
.המצע ינפב העפות לכ םירצויה

תועפותה יבגל וליפא .ישעמ וניא רבדה םוימויה ייחב ,לבא
ונישוחש רחאמ ,תאזו .לק הכ רבדה ןיא תופצנה תוימוימויה
יטרפב קוסעת ונתועדומש ךכל םייונב םניא םייחומה ונינונגנמו
.הנממ םייומס ןכל םיראשנה ,וללה םיכילהתה לש םיטרפה
תאז תושעל םישיגר הדידמ ירישכמ ולכוי דחא םויש רעשל רשפא םנמא
םיקוחר ,רקחמו הקוזחת יכרצל הכ דע וחתופש ולא לבא ,ונרובע
.ךכ םשל ושרדיש לולכישהו םוכחיתה תדיממ דואמ דע ןיידע

שגרה לש המורתב תובורק םיתיעל םנמא םיניחבמ ונא ,םוי םויה ייחב
דוע לש םתמורתב ןכו ,תמייוסמה תישגירה תבורעתב ליבומה
תיביסנטניא תוליעפה רשאכ ,לבא .םיפסונ תושגר השולש-םינשכ
.ותושעל השק הז רבד וליפא םירעוס תושגרהו

םייסיסבה תושגרה יביכרמ

תויארחא וללה .תוכרעמ-תת רפסמ וכותב ללוכ יסיסב ישגיר הנבמ לכ
:םהמ דחא לכ לש םיירקיעה (םיביכרמה וא םיטביהה) םידוקפתה תששל
-יגולויזיפ .4 ;(יביטרגטניא) בלשמ .3 ;יתסיפת .2 ;יתייווח .1
.(יתרושקת-יביסרפסקא) ;יתעבה .6 ;יתוגהנתה .5 ;ינפוג

היווחה .1
ףסוא .יסיסב שגר לכ יביכרמ ןיבש בושחה אוה יתייווחה ביכרמה
םיירקיעה םיכוותמה םה םייסיסבה תושגרה לש םייתייווחה םיביכרמה
דבועמה עדימה חותנו םוכיס לש םיעדומ אלה םייחומה םיכילהתה ןיב
.תועדומהו הרכהה יכילהת ןיבל ,שארב

לש הז ירקיע טבהש ךכ ,ןמזה לכ םיווחו םישיגרמ ונא ,השעמל
ול םכסמ דחא לכ אל םא םג - ונתיאמ דחא לכל רכומ תישגירה תכרעמה
לכ ןיאש הז - טרפל רתויב רכומה שגרה יוטיב .תושרופמ םילמב תאז
םיישוחה םיטלוקהמ עבונכ םישח ונחנאש המ אוה - ושיחכהל תורשפא
.םישיגרמ ונא רשאכ ונפוג לש םינושה

"םירפרפ" ,בלב הטיבצ ,ץחל ,םירירש חתמ ןוגכ ףוגה תושוחת רמולכ
השקש תושוחת םתס וא באכ ,(זוזל ךרוצ) ינפוג טקש-יא ,הזחבו ןטבב
לש םיידעלבה םיביכרמה ןה ולא תושוחת .ילולימ ןפואב ןרידגהל
ןמזה לכ תוולמ ,וללה .תישגיר העפות לכ לש תיביטקייבוסה היווחה
ךכ לכ אל םהל - "חורה יבצמ" תאו םהימודו החמשה ,סעכה ,דחפה תא
.תילולימ תרתוכ תתל לק

,םיעדומ ונא הל ,תושגרה לש תיביטקייבוסה תישגירה היווחה ,רמולכ
תישממ תינפוג השוחת אלא ,יטסימ וא לפרועמ ,טשפומ רבד הזיא הניא
רתא לכ לש תידוחיה ותמורתב שוחל ונל השק תונוש תוביסמ םא םג -
וא תלפרועמ השוחתהשכ םג ,ךכ רבדה .תיללכה השוחתל ונפוגב רתאו
הז רתאב תמקוממ איהשכ םגו ,רותיאל השקו ףוגב םיבר םיקלח הפיקמ
תבותכ ןתונה ,חומב קר השעמל תשחרתמ ךא ףוגה לש רחא וא
"םוטנפה יבאכ" ומכ) ליבקמ ךילהת לכ םש הרוקש ילבמ ,"תיביטקיפ"
.(עטקינש רביאב םימקוממה

בורל ךא ,ונפוג תא ןמזה לכ "תועבוצ" ישגיר רוקממש תושוחתה
.ונתועדומ ילושב קרו םעמועמב אלא ךכל ונתעד תא םינתונ ונניא
בל ןהל םימש וליפאו רתוי דח ןפואב ןהל םיעדומ ונא םיתיעל
- םינהנ תובורק תוחפ םיתיעל וא - םילבוס ונא זאו .ןווכמב
.רתוי תויתועמשמ התוריהבו התוינויחש תרחא וא וז השוחתמ

תלבקמה תפטוש תיתרטמ תוליעפב םיקוסע ונא וב ןמזה ךלהמב ,המגודל
,תוזע ןניאש ףוגה תושוחת לכ בורל תוקחדנ ,ונביל תמושת לכ תא
,םישיגרמ ונא ךיא הזכ בצמב ונתוא םילאוש רשאכ .תועדומה ילושל
תתל םילוכיש דע המינפ בל תמושת תיינפה לש הדימו ןמז טעמ חקול
האשילק וא "הדות בוט" :ומכ תסמונמ הרימא םתס אלו תישממ הבושת
,הבר םתמצועש חתמב וא דחפב םייורש ונא רשאכ ,תאז תמועל .תרחא
,הזחב תוזעו תוריהמ בל תוקיפדב ןמזה לכ שוחל םייושע ונא
- םינוש ףוג יקלח לש דערבו ןטבב וא םש תופסונ תודקוממ תושוחתב
.םיילגרבו םיידיב רקיעב

הסיפתה .2
רומא אוה ."יסיסבה שגרה לש םייניעה" השעמל אוה יתסיפתה ביכרמה
םינושה דוביעה יכילהת תאו תישוחה הטילקה יכילהת עפש תא "םגרתל"
םיסחי ,םיבצמ ,םימצע) םייטרקנוק "םיחנומ"ל חומב עדימה לש
םמכסל ,םכירעהל ,םהילא סחייתהל לכוי ישגירה הנבמהש ידכ ,('וכו
(דרפינב יסיסב שגר לכ לש) ולא םייניע ,לבא .םהיניב ןיחבהלו
וניא דחפה שגר ,המגודל .תואיצמה לש רצ דואמ ןוויכל קר תונווכמ
לבא ,תישממה תיזיפה הנכסל םירושק םניאש םירבדב ןיינעתהל יונב
.ףשא שממ אוה הז רצ םוחתב

לש יתסיפתה ביכרמה ,וננוויכל תוריהמב ענ דושח ץפח רשאכ ,המגודל
דמוע ץפחה םא ,קוידו תוריהמ ,תולקב יד ןיחבהל לגוסמ דחפה שגר
רפסמ לש ליגמ רבכ ,תאזו .ונל דואמ ךומסב ףולחל קר וא ונב עוגפל
.תועובש

םהייח ןויסינ לש הריבצה יכילהתמ םיעפשומ םייתסיפתה םיביכרמה
םינוש םייוריגו םיעוריא לש עפש .םירחאה םיביכרמה ןמ רתוי
שגר לכ ליעפהל לגוסמש דלומה לולכמל םייחה ךלהמב םיפרטצמ
וא תימעפ דח תוסנתה רחאל ,המגודל .ולש בלשמה ביכרה תועצמאב
םינמיס וילעו טלש לגוסמ ,המיאתמה הביבסל םיעלקנשכ ,תורזח רפסמ
תלוגלוג לש יטמכס רויצו "הנכס" הלמה לש תויתואה תמגודכ םיטשפומ
.זע דחפ ררועל

בלשמה ביכרמה .3
עדימה תא לבקל רומא אוה .יסיסבה שגרה לש "וביל" אוה הז ביכרמ
עיגמה ףסונ עדימ ןכו שגרה ותוא לש יתסיפתה ביכרמה ןמ םרוזה ברה
ןכו יסיסב שגר ותוא לש םירחאה םיביכרמהמ רקיעב - תורישי וילא
.םירחאה םייסיסבה תושגרה לש ולאמ

םיטרפה לולקיש ךות ,ןמז תדוקנ לכב שדחמ הז עדימ םכסמ אוה
לע םילשנ ףטושה עדימל ליבקמב .םירתוס םיטרפ ןיב תומיעו םינושה
עדימה תא רשקל ידכ ,ןיינעל םיכיישה עדימ יטירפ ןורכיזה ןמ ודי
.ולש תידיתעה תועמשמה םעו רבעה ןויסינ םע ףטוש ןפואב עיגמה

ראש לכ תא בלשמה ביכרמה ליעפמ עגרו עגר לכ לש םוכיסל םאתהב
לש היקלח ראש תא ןיזמו ,ללכנ אוה וב יסיסבה שגרה לש םיביכרמה
.(םירחאה םייסיסבה תושגרה ללוכ) תיחומה תכרעמה

יגולויזיפה ביכרמה .4
לש רשקה לע הנוממה ביכרמ םג שי םייסיסבה תושגרה ןמ דחא לכל
.ףוגה תקוזחת לש תונושה תויגולויזיפה תוכרעמה םע יסיסבה שגרה
תכרעמ ומכ ,יגולויבה םויקה יכילהת לע עיפשהל רומא הז ביכרמ
.המודכו רכוסה תוסיוו תכרעמ ,םוחה תוסיוו תכרעמ ,ןצמחה תקפסה
ומכ םינוש םייתכרעמ םיבוליש לע םג יסיסבה שגרה עיפשמ םתועצמאב
לש הז ,תוליעפ תארקל םיבאשמ לש ימינפה סויגה לש הז המגודל
.המודכו לבא םע תודדומתהה לש הז ,הלחמ םע תודדומתהה

ליעפהל םיסנמ ןתוא תועפשהה ,תכרעמל יבציעה ןוזיהה בלשב
יתליב ,םינושה םייסיסבה תושגרה לש םייגולויזיפה םיביכרמה
יד תונושה תועפשהה הרטמה רתאבש רחאמ ,לבא .וזב וז תיסחי תויולת
תורישיה תועפשהל ףסונבש רחאמו ;תורחתמ "םתס" וא וזל וז תודגונמ
ידי לע םג תחקופמ תויגולויזיפה תוכרעמה ,םייסיסבה תושגרה לש
ןמע םירושקה םירחא םייגולויזיפ םינונגנמו תופטוש הלעפה תוינכות
ללכ תא ןזאמו דחאמה ללקושמ ימניד יוניש עגרו עגר לכב קפומ -
.תורחאהו תוישגירה תועפשהה

םייחה תוביסנב םג תולקב יד תופצל ןתינ וללה תויוליעפה ןמ קלחב
,תאזו .והשלכ יסיסב שגרב יתועמשמ יוניש לחשכ דוחיב ,תוליגרה
םיבצעה תכרעמ לש קלח תועצמאב םג בורל תושענ תועפשההש רחאמ
םיידיימ יד םייוניש סינכהל תלגוסמה ,"תימונוטואה תכרעמה" ארקנה
;הכובמ וא השוב תעב הקמסה :ומכ .תוינפוג תוכרעמ לש בחר ןווגמב
וא הדרח ,דחפ תעב תוריהמו תוזע בל תומיעפ ,הרק העיז ,הרווחה
.דועו רעצ תעב תועמד ;זע לבס

םיביכרמה לש הרישי העפשהמ םיעבונה ,םייונישה ןמ קלחב
עויסב קר תופצל ןתינ ,ףוגהו םיבצעה תכרעמ לע םייגולויזיפה
תוקידבל ,רקחמל םישמשמה םירישכמב המגודל ומכ .םידחוימ םיעצמא
רישכמה אוה םהיניבש טושפה .םירחא ןפוד יאצוי םיכרצלו ,תויאופר
םייונישב תאטבתמה ,רועה לש העזהה תמצועב םייוניש דדומה
.(Galvanic Skin Resistance) ולש תילמשחה תוכילומב

לש םיילמשחה םילגל םימרגנה ולא ומכ - וללה םייונישהמ קלחב
קושב םג םיאצמנה םימכחותמ םירישכמ תועצמאב תופצל רשפא ,חומה
ילמשחה חתמה ייוניש דמ תמגודכ ,יתיב ינורטקלא דויצ לש ישפוחה
.Electro-Encephalo-Graph הנוכמה ,חומב

,הרישי תיבציע הכלוה תועצמאב תושענה תויגולויזיפה תועפשהה
תא רשא ,תונוש תוערפהל תויארחא ,ןהיניבש חווטה תוכורא דוחיב
השק וללה תועפותה ןמ קלחב ."תויטמוס-וכיספ" ראותב םינכמ ןקלח
הז וא יגולויזיפה יתלעפהה ביכרמה אוה ירקיעה יארחאה םא לידבהל
.יתוגהנתהה

בכרהב םייונישב םג םיאטבתמ תיגולויזיפה העפשהה ילעב םיביכרמה
תויוליעפ לש םלש ןווגמ לע םדיצמ םיעיפשמה ,ףוגה ילזונ לש ימיכה
תויטיאה ללגב .המצע תישגירה תכרעמה לע תרזוח העפשה ללוכ ,םדאה
איה ,ףוגב םדה תמירז ידי לע רקיעב תלעותמה ,וז העפשה לש תיסחיה
ןיעמ םג אלא םייסיסבה תושגרה לכ לש יעגיר םוכיס תשמשמ קר אל
.תיסחי םיכורא ןמז יקרפ לש ימניד םוכיס

ולאו םדב רכוסה תמרב אטבתמש הז וללה "םימוכיסה" ןיב םיטלוב
ינומרוה לש הלא רקיעב - םינומרוהה לש תונושה תומרב םיאטבתמש
ןפואב תועפשומ וא תולעפומ תוינפוגה תוכרעמה-תת ראש לכ םג .ןימה
לק אל רבדה רותיאש קר ,םייגולויזיפה םיביכרמה ידי לע רישי יד
.ךכ לע םידמוע דימת אל םירקוחה וליפאו

םתמרב םייונישב םג ,ראשה ןיב ,תאטבתמ ולאה םיביכרמה לש העפשהה
םרוצי בצקב ,חומב םייבציעה םיסלופה רבעמ לע םיחקפמה םירמוחה לש
תינוסיחה תכרעמה לש הדוקפת לע וליפא עיפשמ םקלח .םקורפ בצקבו
ללוכ ,הלש םישק לשכ ירקמ ןיב רשקל רשפאש ,ךכ ידכ דע ףוגה לש
תישגיר תועמשמ התיה םהל ,טרפה ייחב םיעוריא ןיבל ,ןטרס תוחתפתה
.תיטמוארט

יתוגהנתהה ביכרמה .5
,הפקתה ,החירב ומכ תוישממ תויוגהנתה ליעפהל רומא הז ביכרמ
םורגל וא ,'וכו טבמ תיינפה ,הבשקה ,ףוגה תחשקה ,קוביח ,ףוטיל
.ולאכ תויוליעפל תופסונ תוכרעמו םירירשה תכרעמ לש ןתוננוכתהל
םיכילהתה םיאטבתמ םייסיסבה תושגרה לש ולא םיביכרמ תועצמאב
תא תותרשמש ולאכמ לחה :רתויב בחר ןווגממ תויוגהנתהב םיישגירה
םילק םייונישל דעו טלובו יעמשמ דח ןפואב םיישגירה םיכרצה
קר דודמל רשפא םתוא ,תפטושה תוליעפה ךותל "םילתשנה" םינידעו
.םיידועי םירישכמ תועצמאב

תעב תוטלמיהבו רותסמ תסיפתב ,המגודל תואטבתמ "תוסגה" תועפשהה
תועפשה .'וכו ;סעכ תעב תלוזה לש הכישמו הפיחד ,הפקתהב ;דחפ
אלא תוישממ תויוליעפב תואטבתמ ןניא הז ביכרמ לש רתוי תונותמ
רקיעב ךכב ןיחבהל ןתינ .דלשה ירירש ךרעמ לש חתמה סופד ייונישב
ןפואב ירמגל התוא םיקיספמ וא תוליעפמ רצק ןמזל םילדחש תעב
הנכס חכונל תוכירד לש ןואפיקב תובורק םיתיעל אטבתמ רבדה .עיתפמ
.הביבסב עיתפמ יוניש לש וביט לע דומעל םיסנמ רשאכ וא תברקתמ

םג תאטבתמ םייסיסב תושגר לש םייתוגהנתהה םיביכרמה תעפשה
תוילע ,ראשה ןיב ,ןהב תוללכנ .תויומס ידו תונידע תויוליעפב
תוננובתה תעב ומכ - םימייוסמ םירירש לש (חתמ) תוכירדב תונותמ
קדובה רישכמ תועצמאב קר דודמל רשפא ןתוא ,םייביספ הבשקהו
.(Electro-Myo-Graph) םירירשב םינידע םיילמשח םייוניש

תישגירה תוליעפה תא ןה ףא תואטבמ ,םוצע ןווגממ םירירש תויוליעפ
לש הקוזחתו הביצי ,העונתל תושמשמ םירירשה תויוליעפ ,בורל .ונלש
תוליעפ בורל הוולתמ ,םירירשה לש תירקיעה תוליעפה לא ,לבא .ףוגה
לש ןהיכרצ תא תתרשמו תישגירה תכרעמה תא תאטבמה ,רתוי הנידע
תוליעפב ןיחבהל ןתינ ,הזע הניאשכ םג .תונושה הלעפהה תוינכות
.שפחל הפיאו המ םיעדוי קר םא תאז

םיכוז ,ןמזה לכ םילעופו הביציל םיארחאה ,םינוש םירירש ,המגודל
תא וא הוואגהו תישגירה המוקה תופיקז תא תואטבמה תולק תומאתהל
ךא ,םינוש םיכרצל שמשמ (סונוטה) םירירשה לש יללכה חתמה ;םכופיה
תא תושמשמ העיגר תעב ותכמנהו ישגיר חתמ לש בצמ תעב ותרבגה
ירירש ומכ םימייוסמ םירירש לש חתמה תרבגה ;תישגירה תכרעמה
ןווגמ .תיביטקייבוסה תישגירה היווחה תוסיוול שמשמ הפהו ראוצה
דיתעה יארוק" םיארוק ותוא רבדה השעמל אוה תויוליעפ לש הז םוצע
.םהינימל "רזע יעצמא" ראשבו ,םיננעב ,דיה ףכב ,הפקב "םהינימל

םירירש תותיוועב אוה הז ביכרמ לש רתויב "יקנה" ישגירה יוטיבה
תוררוע יפדוע זוקינל תושמשמש רשפ תורסח תועונתבו ("םיקיט")
םניאש םינוש תולוק תעמשהב םג אטבתמ רבדה .תעדה תחסהל וא תישגיר
;םיידיה וא ףוגה לש "תוינבצע" תועונתב ;ילקיזומ וא ילולימ רסמ
.םהימודו ;תועבצא יקחשמב ;"לגר תצפקה"ב

,תושגר םיאטבמה םירירש לש תוליעפ יסופדב םג אטבתמ הז ביכרמ
אלה הפוצה ןיעל ךכ לכ םיטלוב םניאש וא ולאככ םינחבואמ םניאש
םינפה תרתסה ,בורס תעב ראוצה לע ןגהל ידכ םייפתכה תהבגה .ןמוימ
ןטק קלח קר םה - תורמ תלבקל יוטיבכ הלקה ףוגה תפיפכו הנכס תעב
."ףוגה תפש" ינמיס לש םלש לולכממ

יביטקינומוק יביסרפסקאה ביכרמה .6
,דחאה .םידיקפת ינש ולו ,טעמכ יטמוטוא ןפואב לעופ הז ביכרמ
םיוטיבה תא טולקל ,ינשה .תישגירה ונתייווחב םיחכונה תא ףתשל
םינפה תועבה םה םיירקיעה תושגרה ייוטיב .תלוזה לש םיישגירה
תוילולימה תורימאה) .םינושה תושגרל תוינייפואה לוקה תומיענו
תוחפ ןתועמשמ תטילקו ,קפקופמ ןדמעמ ךא ,ןה ףא ךכל תושמשמ
(.הרישי

ןתינ ,תויעמשמ-דח דואמ ולוק תמיענ וא/ו תלוזה ינפ תעבה רשאכ
םא םג ,דמעמ ותואב הווח אוה ותוא תושגרה ןווגמ אוה המ קיסהל
תאז םישוע ונבור .תאז ריתסהל הסנמ ףא וא ךכב ונפתשל חרוט וניא
.תדחוימ הרשכה לכ אלל ףא םוי םויה ייח ךלהמב

םייוטיב ומכ - תלוזה לש ולאו ונלש םייביטקייבוסה תושגרה יוהיז
:יחומה דוביעה יכילהת לש תונוש תומר יתשב השענ -

תלעופה ,"תינטנופס-תיביטיאוטניאה" וז איה רתויב החיכשה הרוצה
,יקלח וא אלמ יטמוטוא ןפואב - םולחב ףא הארנכו תונרעה תועש לכב
,ךכל ונתעד תא םינתונ ונא ןיא רשאכ םג .ץמאמ לכ אלל בורלו
ינטנופס ןפואב וניתושוחת תא הדמתהב םיאטבמ ונלוכ
יביטיאוטניא ןפואב ןמזה לכ םיקיסמ םג ונא ."יביטקניטסניא"
המו תלוזה הווח ותוא ירקיעה שגרה אוה המ ,תוריהמבו תואדווב
לש םימייוסמ םיקלח .םייסיסבה ויתושגר ראש לכ לש יסחיה םלקשמ
םיעצבמ ,הדילמ ךכל םידעוימה חומה לש םייסיסבה םיישגירה םינבמה
תודלומ *(2)הלעפה תוינכות תועצמאב ,ןמזה לכ ונרובע תאז
.תונקסמל םיעדומ ונניא ןמזה בורש קר ,תושכרנו
________________________
('ב קרפבש םיגשומה ירואבל ךתוא םיירגוסבש םינפמ 1-18 םירפסמה *
------------------------------------------

תלוזה תושגר לע םיקיסמו וניתושגר תא םיאטבמ ונא הב הינשה הרוצה
םיכילהתהו ,היצרהו תועדומה יכילהת תא רתוי ליעפ ןפואב תברעמ
הז תוליעפ ןפוא .תועדומה לש הזכרמב םג זא םיאטבתמ םיברועמה
םשל ןה ,עדימ ףוסיא םשל ןה - ילולימה ץורעב שומיש בורל ללוכ
.תלוזל ותרבעה םשל ןהו וחותינ

תעדומה תינוצרה תכרעמה תא םיבלשמ ונא תונושארה םייחה תונשב רבכ
ייוטיב תטילקל ןהו תושגרה יוטיבל ןה - תדלומה וז םע (תדמלנהו)
עדומ ןפואב םגו ליבס ןפואב םג םעפ ידמ תאז םישוע ונא .תלוזה
.םיפסונ םיבאשמו הבשחמ הברה וליפא ךכל םישידקמ םיתיעל .ןווכמו
קייודמב םילמל יביטיאוטניאה עדיה תא תקצל םיסנמ ונאשכ ךא
תאז תושעל םיסנמ ונא רשאכ בצמה םג ךכו .המועז יד בורל ונתחלצה
םילמב םישמתשמ ונא וב הרקמ לכב ,ךכל יא .תעדומה הסיפתה ירצותל
אוה רצותה ,תלוזה לש וז וא תימצע תישגיר היווח ונמצעל םכסל ידכ
יטנגילטניא שוחינ וא תישפוח היצאיצוסא ,ןושאר בורק תקזחב קר
.דבלב

(תיקלח המגוד) םיביכרה לש יתכרעמה בולישה

לקשמה יוויש תא םידבאמו הננב לש הפילק לע םיקילחמ ונא רשאכ
תופסונ תוישגיר תושוחת לע ליפאמה) דחפב םואתפ םישח ונא ,ונלש
תועצמאב ,ףטחב םיספות ונאש רחאמ הרוק רבדה .(וילא תוולתמה
ערא יכ ,תוננאש-דחפ יסיסבה שגרה לש ךכל דעוימה דלומה ביכרמה
."השרותב ונלביק התוא הרוחשה המישרבש" הנכסה תותואמ דחא

תועצמאב םיספות םג ונא ,רתוי הברה ךרוא אלש ,ףסונ ןמז קרפ רחאל
הפצירהש ;הננבה לע םיקילחמ ונאש ,חומה לש רתוי םייאליע םיביכרמ
ףא וא החונ אל תידיימה תיזיפה הביבסה תוכיאש ,ןכו ;הקלח
םירבד לש םתונימז תניחבמו הפצירה לש התושקונ תניחבמ ,תנכוסמ
.זחאהל רשפא םהב

ןמ םילשנה םימדוק םירוכזיא לש עפש ףורצב ,הזה עדימה לכ
הנבמה לש (יביטרגטניאה) בלשמה ביכרמל ןזומו רגושמ ,ןורכיזה
לש םירחאה םיביכרמל םג ליבקמבו) תוננאש-דחפ לש יסיסבה ישגרה
ינושארה עדימל ףרטצמ אוה םש .(םייסיסבה תושגרה ראש לשו הז שגר
ןגראמ בלשמה ביכרמה .ןיקתה לקשמה יוויש ןדבוא לע ידיימהו
תא םאתהב ליעפמו םינושה תורוקמה ןמ עיגמה עדימה תא ללקשמו
םיחמש םיפוצ לש םתוחכונ תסיפת .שגר ותוא לש םירחאה םיביכרמה
תא םיצעהל היושע הקלחהה לולסמב םינשוש ןג לש ותואיצמ וא דיאל
.םינושה םיכילהתה

היושע "תוננאש תמועל דחפ" יסיסבה שגרה לש תאזכ היצרגטניא
תא ןושאר םורח בלשכ סייגלו ,ינפוג-יגולויזיפה ביכרמה תא ליעפהל
תובקעב הלועפל תסנכנ וז תכרעמשכ .תימונוטואה םיבצעה תכרעמ
בצמל ףוגה תא הסינכמ איה ,הינש ירירבש המכמ רתויל ,תמא תקעזא
םשל וא תישממ תוליעפ ךרוצל - םייגולויבה םיבאשמה לש יללכ סויג
בלה תוליעפ תצאהו ןילנרדאה תמר לש שדח תוסיוו .םיקזנה םוצמיצ
.םידעצבש םיטלובה ןיב םה

לש יסיסבה שגרה תוליעפו ,םינושה םייחומה וניבאשמ ,ונביל תמושת
תוינשב רבכ עוריאה םע דדומתהל םייושע ,תוננאש תמועל דחפ
לש תישממ תוגהנתה ליעפהל וליפא םילגוסמ םה .הקלחהה לש תונושארה
.יביטקניטסניא-יביסקלפר ןפואב וליאכ - ףוגו םיידי תועונת
.דבא םא וריזחהל וא לקשמה יוויש לע רומשל תודעוימ ולא תועונת
םשל בבוסב זחאהל םישאונ תונויסינ םג תוללוכ ןה תובורק םיתיעל
התיחנ תחונתל ףוגה תא תובצעמ ןה דימת טעמכ .הלבחו הליפנ תעינמ
תועונת .הפצירה וא םיצפח םע תולקתהה תעב םיקזנה םוצמיצל איבתש
תקספהל םורגל תולוכי ,תוינוצר תועונת תופרטצמ ןהילא ,ולא
.הפוסב םיקזנה תנטקה תא רשפאל תוחפל וא הקלחהה

יד ןפואב םיאטובמ הלהב לש האירקו דחפ לש םינפ תעבה
םשלו הרזע תקעזה םשל ,הקלחהה ךילהת תליחתב דוע יביטקניטסניא
לק ,הננבה תפילק לע םיקילחמש ןמזב .ונתביבסבש ולא לש םתרהזה
םייסיסבה תושגרה לש המורתה תא תווחל םיפוצלו קילחמל רתוי
תושגרה לש יסחיה םלקשמ המ ךירעהל רשאמ ,עגר ותוא לש תובורעתל
.בלשו בלש לכב דחוימב םיליעפה

קלח אוהש "חכוש" וניא םייסיסבה תושגרה ןמ דחא לכ ,ללכ ךרדב
ויטעב ,תואיצמב תושחרתמה תויוליעפהש רידנ ,ןכ לע .המלש תכרעממ
םייסיסבה תושגרה לש תוליעפב תויולת יתלב ,והשלכ יסיסב שגר לש
תינפוג תכרעמ קר ונל שיש הדבועה םג דואמ ךכל תמרות .םירחאה
תויוגהנתה רפסמ ליעפהל דבלב תלבגומ תלוכיו תחא העבה תכרעמ ,תחא
.ליבקמב

בורב .הינומרה ןיאו ןויוויש ןיא טרפה לש תישגירה תכרעמב ,לבא
וז רשאמ רתוי ולצא תטלוב םייסיסב תושגר רפסמ לש םתוליעפ םירקמה
תושגרה לש יסחיה םוקימב םייונישה ,הז רעוס ךרעמ ךותב .ראשה לש
תושגרה ןיבש םירעפב םייונישהו םיליעפ תוחפה םייסיסבה
לש ףטושה םרזל ברה ןוויגה תא םיסינכמש ולא םה ,םייטננימודה
.תישגירה היווחה

איה םא ןיבו ההובג תיללכה תישגירה תוררועה תמצוע םא ןיב ,לבא
תבורעתל םיירקיעה םימרותה לש םתוהזב םיניחבמ םא ןיב ,הכומנ
תישגירה תוכיאב שוחל לק ,םיניחבמ אלש ןיבו תמיוסמה תישגירה
תושגרב הקספה ילב םירוקה םייונישה ללגב ןמזה לכ הנתשמה
.םייסיסבה

רתויב םירכומה םייסיסבה תושגרה תמישר
םינבמה) םיירקיעה םייסיסבה תושגרה 15 תמישר תאבומ ןלהל
המישר .םהיבטוק לש רתוי םירכומה תומשה יפל (םיירקיעה םיישגירה
הז םוחתב יעדמה רקחמהש רחאמ ,ןושאר בוריק לש רדגב קר איה וז
.אשונה תא תוצמלמ קוחר ןיידע

(לבס-האנה) הכרעה (1
(האניש-הבהא) תויתפכא (2
(תוננאש-דחפ) ןוחטיב (3
(תוניצר-ןוצל) קחשמ (4
(תודידב-רשק) תוכייש (5
(תונרתו-תופיקת) הייצר (6
(תותיחנ-תונוילע) דמעמ (7
(השוב-הואג) תימצע הכרעה (8
(לוזליז-הצרעה) הרקוה (9
(תונחלס-סעכ) גזמ (10
(ןויפיר-ץרמ) תוינויח (11
(תונמלוח-תוכירד) תוננוכ (12
(הרגיש-העתפה) תורידס (13
(םומעיש-תוניינעתה) תוברועמ (14
(קשח-לעוג) היטנ (15

.*הדותבו הכרבב ולבקתי המישרב םייונישל וא תופסותל תועצה
________________________
ןמ דחאב ףא הצממ ןפואב ןודת אל שמתשמל ךירדמה לש וז האצוה םג *
,םינייפאמל תוסחייתהה םצמטצת םיקרפה בורב .םייסיסבה תושגרה
םיניפאמה ןיבמ םג .םלוכל םיעגונה םיפתושמ םינכמו םימרוג
םיבושחלו םיניינעמל בותכה לבגוי ,םייסיסבה תושגרה לכל םיפתושמה
.יתשוחתה דוקימה תקינכט לש םושיל וא הנבהל םיבושחה ולאלו םהבש
ןושאר בוריק קר השעמל אוה ךשמהב רומאה לכ םג ךכ ,המישרה ומכ
.תישגירה תכרעמב "תמאב" הרוקש המל דבלב
------------------------------------------

ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב

וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
ןמאמל ךירדמ .ד
תושגרה .ה
םוי-םויה ייח לש תושגרה .III ןתוחתפתהו הלעפהה תוינכות .II תושגרה םה המ.I
תוישגירה לעה תוינכות .II לע-תוינכות לש ןתיינב .I לע-תוינכות .ז תופטושה הלעפהה תוינכות .ו
תוינכותה יגוס ןיב םיסחיה .V יוסיכה תוינכות .IV םוימויב תוישגירה לעה תוינכות .III
תוילביזה תוינכותה לש ןתשיכר .II "תוילביזה תוינכותה" ןה המו ימ .I תוילביזה תוינכותה .ח
היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט היצרה שגר תושגר לש םיירקיע תולבדזה יכרד .III
םיחפסינ תמאב דבוע הז דציכ :וא ,רזוח ןוזיה .אי ךלוה אלשכו,םיענ אלשכ .י

םוי-םויה ייח לש תושגרל----- >
(=====ןמאמל ךירדמה לא