!! וישכע תושגר !!

תירביע הרודהמ

EMOTIONS OF DAILY LIFE - HEBREW EDDITION

This file is part of 850KB of Hebrew text in ISO standart. It is writen from right to left in plain ASCII with HTML tags
It can be read (among other browsers) with the Netscape, providing you have the hebrew fonts - the best with the proportional font Times (Hebrew) size 24.
When you download it - better put all files in the same sub-directory under the same name, to keep the links functional.

.הינב יבלשב ירבעה ףגאה
הגרדהב ופסוותי םירופישו םירושיק ,םיקרפ
ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב


יוסיכה תוינכות .IV----- >
(=====תופטושה הלעפהה תוינכות .ו

וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
תושגרה .ה ןמאמל ךירדמ .ד

םתקוזחתו םוי-םויה ייחב תושגרה
שמתשמל ךירדמ

(םייחה תוכיא רופישל םירישכמ אלל קבדיפויב :וא)
םיתימעו ףילש ןליא ר"ד תאמ

The Emotions of Daily life and Their Maintenance
A guid for the user
By
Ilan Shalif Ph.D. & friens

c

םוי-םויה ייח לש תושגרה .III ןתוחתפתהו הלעפהה תוינכות .II תושגרה םה המ.I
תוישגירה לעה תוינכות .II לע-תוינכות לש ןתיינב .I לע-תוינכות .ז תופטושה הלעפהה תוינכות .ו
תוינכותה יגוס ןיב םיסחיה .V יוסיכה תוינכות .IV םוימויב תוישגירה לעה תוינכות .III
תוילביזה תוינכותה לש ןתשיכר .II "תוילביזה תוינכותה" ןה המו ימ .I תוילביזה תוינכותה .ח
היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט היצרה שגר תושגר לש םיירקיע תולבדזה יכרד .III
םיחפסינ תמאב דבוע הז דציכ :וא ,רזוח ןוזיה .אי ךלוה אל םגו םיענ אל םגשכו ךלוה אלשכ ,םיענ אלשכ .י


לע-תוינכות .ז

תא םג תופטושה הלעפהה תוינכות תולהנמ תמדקומה תוקניב רבכ
ןיבל ןניב םילדבהה ,וז הפוקתבש קר .1םייסיסבה םיישגירה םינבמה
םג ,םייחה לש וז הפוקתב .םימועז ןיידע תודלומה הלעפהה תוינכות
טעמכ ןפואב תוססבתמ תופטושה תוינכותה ,םירחאה לועפתה ימוחתב
.בר ןהב תושגרה לקשמו תיטנגה תשרומה לע ידעלב

לע תוססובמה תופטוש תוינכות טרפה ליעפמ ןהב םינשה ךלהמב
היצנגילטניאה לש ולא לעו תודלומה תוישגירה תוינכותה
אוהש אלא ,בורל םידועת ונורכיזב םירבצנש קר אל ,תירוטומ-וסנסה
םייחה תוביסנ םג ,ךכמ האצותכ .ללכתשמ וחומ הנבמו תיזיפ לדג םג
.דואמ םינתשמ חומה לש תוליעפה ןפוא םגו

רתוי לודג לקשמ םילבקמ רבעה ןויסינ ימושיר לש םלקשמ ,הגרדהב
ורזח םהב םימוחתב ךכמ רתוי דועו ,תופטושה הלעפהה תוינכותב
,ךכו .וזל וז ומדש תופטוש תוינכות לש תורזוח תולעפה ונשנו
,ךכל תויואר תואצמנו ןורכיזב ודעות רשא תופטוש הלעפה תוינכות
תופטושה הלעפהה תוינכות תיינבב בושח ביכרמ רתויו רתוי תווהמ
םידועת ,תובישח וא החלצה ,תויתרזח :תומיאתמה תוביסנב .תושדחה
תוינכות םוקמב לע-תוינכותכ םידקפתמ תונשי תופטוש תוינכות לש
.שדחמ םעפ לכ הינבו הירפיסב הקידב תכסחנ ךכ .תודלומ

ידועתו תודלומ תוינכות םה ולא לע-תוינכות לש םיביכרמהמ קלח
םה ,ליגה םע ךלוהו לדגה קלח לבא .תודלומ תוינכות לש תוליעפ
.רבעב ולעפש תופטוש הלעפה תוינכותב קלח וויהש תופסות לש םידועת
ןפואב תוינכותב בלתשמ םיירוקמ אלה םיביכרמה לש ירקיעה םקלח
.ןהלש עדומ אלה "יטמוטוא"ה דוקפתה תא קזחמו ביחרמה

םיבלתשמ תועדומה תא חירטמ וניאש הלעפה ןפוא םרשפא םע דבב דב
ןימז תויהל לוכיש םוחתה תא םג לידגמש ןפואב םישדחה םיביכרמה
תלצונמ אל היצפואה בורלש קר ...תינוצר הטילשל וא/ו תועדומל
.עדומו ינוצר שומיש תוינכותב תושעל םיברמ ןיאו

הלעפה תוינכות לש רבעה תויוליעפ לע םירבטצמה םידועתה ,ךשמהב
תוינושארה לעה תוינכות לש תפסונ המאתהו השמגה םירשפאמ ,תופטוש
,הגרדהב .תודלומה תוינכותל ןתופיפכב תפסונ השלחהו ךר ליגמש
בלשב .רתוי תורישעו תובכרומ ןתוא םישוע המאתההו השמגהה יכילהת
תוירוקמה תוינכותה ןיבל תורפושמה תואסריגה ןיב םילדבהה ,םייוסמ
לש "שדח רוד" לאכ שדחה רצותל סחייתהל ןתינש ךכל םיעיגמ
.ןמצע ינפב תודמועה לע-תוינכות

תובלושמ (ךליאו "ינש רוד") רתוי תובכרומה לעה תוינכותב םג
םיליגר תוביסנבו םינמזב ךא .םיביכרמה ןמ קלחכ תודלומה תוינכותה
ללכב ישגירה ביכרמה וליאכ הארנ ןהמ תוברבו ,עירכמ םש ןלקשמ ןיא
ןפואמ תרכינ הגירח תורשפאמ ןה ללכ ךרדבש רחאמ ,תאזו .חינז
לע טלתשהל ןתלוכי לשב .תודלומה תוינכותה ידי לע בתכומה דוקפתה
.לע-תוינכות ןמש ארקנ תודלומה תוינכותה לעו תיחומה תכרעמה

לע-תוינכות לש ןתיינב .I

דוביעל וכז רשא תופטוש תוינכות סיסב לע תונבנ לעה תוינכות
תואצות תגשה לשב ,תורזוח תולעפה יוביר ללגב ,ןתובישח לשב םיאתמ
םימרוג ללשמ האצותכ ןכו ,תודחוימ תוביסנ לשב ,דחוימב תובושח
."הדימל ינתשמ"כ תיממעה תוברתבו תיעוצקמה תורפסב רכומה ןווגמ


ונתיא אצמנ תיחומה "הירפסב"ש תוינכותה ןמ ינויח ךא ןטק קלח
והשלכ ץפחש תעב ףעפעה ץומצמ לע תיארחאה וז לשמל ומכ - הדילמ
.טרפה לש םייחה ךלהמב הנבנ רתוי לודג קלח .ןיעל תוריהמב ברקתמ
הלידגה ךלהמב "ינטנופס" ןפואב הנבנ ירקיעה קלחה ,וכותמ
ךמס לע ,םירוענה ליגבו תודליב (היצזילאיצוס) (11)תורביחהו
- ןווכמב הנבנ ןטועימ .םירחאב היפצ ךמס לע וא תישיא תוסנתה
וז לשמל ומכ ,ךוניחהו לופיטה לע םידקפומה םימרוגה "תרזעב"
ןטק טועימ) ."הדודל הדות דיגת" :םירוהה לש הרימאהמ הרצונש
(.ירמגל תישיא המזוימ ועבנש תויודדומתה ךלהמב הנבנ רתויב

ןבורל ךא - רצ םוחתל דעוימ ולא םיכרדב תונבנה תוינכותה לש ןקלח
ןניא הדודל הדות רמול ץחלה תואצות ,המגודל .תובחרנ תוכלשה
תימעפ-דח תסמונמ הבוגתל תידוחי תפטוש תינכות תיינבל תומצמטצמ
תרימא לש העובק תינכות תיינבל םורתל יושע הז ץחל .הדודה תנתמל
עויסו תונתמ לע הבוגתל תוינכות ;דיתעב היתונתמ לע הדודל הדות
דיתעב ומרגיש תוינכות ןכו ;סומינ לש תויללכ תוינכות ;ללכ ךרדב
.עומשל םנוצרבש המ תא רמול תוכמס ילעב לש םתשירדל ענכיהל

לע-תוינכות םעפ ידמ תונבנ םירגובכ ונלש ףטושה םייחה ךלהמב םג
לש יללכה רגאמה ןמ ןטק קלח קר תווהמ ולא ,ךא .דוסיה ןמ תושדח
,וזכ תינכות לש וננמזל תינייפוא המגוד .ונלש הלעפהה תוינכות
,התיינב ךלהמב .םייחה ימוחת לכ תא תוריהמב ףיקמה בושחמל הרושק
.יטנגמה סיטרכב םינוש םישומיש תושעל םידמול םירגובמ םישנא
םיפוצל הרזומ יד התיה םויכ רתויב הצופנה הסריגה ףא ,התליחתב
קיטסלפ חול ליחשהל (תרשפאמ וא) תמרוג איהו רחאמ - דחאכ םילעבלו
תוינועביצ ריינ תוכיתח ונממ איצוהל ידכ ,ריקב קדסל קדו ןטק
.םירפסמו םילמ םיספדומ ןהילע

תיינב לש האצות םה ונלש לעה תוינכות ןווגמב םילחה םייונישה בור
ומכ .םיידוחי םירקמל תודעונש ולאכ וא רתוי תורפושמ תואסריג
רבדה םג ךכ ,ףאב טוטיחה וא הליכאה םוחת לע הלעמלש תואמגודב
תוכרעמ ומכ םיפטוש םייגולויב םיכילהתל תועגונה תוינכותה ראשב
תויוליעפה תא תולעפתמה ולאכו ,ףוגה םוח לע חוקיפהו לוכיעה
םג ןוכנ רבדה ,השעמל .םוי םויה ייחב ףוגה תקוזחת לש תויתרגישה
תוחפ םידוקפת לש םוצעה ףסואל תוכיישה תוינכותה ראש לכב
ןונגיס ,םיישיא-ןיב םיסחי ,תיתילכת תוגהנתה :ומכ םייתרגיש
םלוע תפקשהו םייח תייפוסוליפ ,ןוימיד ,תובשחמ ,תונומא ,םייח
.תירסומ

וא ימעפ דח רבד וניא תוינכות לש הלעפהה רחאלש דוביעה ךילה
לע ןשי דועת עיגמ םעפ רחא םעפ .דימתמ טעמכ להונ אלא ,ןמדזמ
לצא קר אל .שדחמ דוביעו ןויעל תופטוש תוינכות תוליעפ
וללה דוביעה יכילהת םירזוח תיתבשחמ תוקבד ילעבו "םיביססבוא"
וא ינויכרא רמוחב "םישד"ו (תוינכותה לש המאתהו השמגהל םישמשמה)
- (תונשנו תורזוחה תויתייפכ תובשחמ ללוכ) "הריג ותוא םילעמ"
וא תינוצרה םתלעפה םעפ רחא םעפ .עשפה םוקמל רזוחה ןיירבעכ
םירמוח לש שדחמ רוזחימל האיבמ םייביטאיצוסא םירשק לש תיארקאה
ידי לע האצמוה אלו ,חומל תיעבט וז תוליעפ .ןורכיזב םינסכואמה
.בר הכ שומיש הב םישועה םיטסיפרתוכיספה

תוישגירה לעה תוינכות .II

לכ לע תדלומה תכרעמה תעפשה ,תמדקומה תודליבו םייחה תישארב
.תטלחומ טעמכ תישגירה תוליעפה לע התטילשו ,תערכמ םייחה ימוחת
תא הבר המצועב שח טרפה ,םיטושפ יד םיישגירה םיכילהתה וז הפוקתב
.יכבל םרוג םיענ אל רבד לכ טעמכו ...םהמ םיבר לש םתושחרתה

תאזה תיטמוטואה תכרעמב םיבלתשמ תורגבתההו הלידגה ךלהמב
םקלחו םיינוצר םקלח - םישדח םיביכרמ םיילניגירואה היביכרמבו
םידמול םג ךכ .ונממ םירתסנ םקלחו עדומ טרפה םקלחל ,םייטמוטוא
הזל תיארחא ךכב הזרפה .באכ תעב יכבה תא קונחל ,הגרדהב ,םידלי
תוינכות ךכמ האצותכ .תוכבל תלוכיה ירמגל הרסח םיבר םירגובלש
לקשמ דואמ ןהב טלובש הלאכ - םיגוס ינשל תוקלחתמ וליאכ לעה
דוביע יכילהת לש םלקשמ רתוי טלוב ןהב הלאכו םיישגירה םיכילהתה
.רתוי "םייביטקייבוא"

תלצונמ ,םיישגיר םיכילהת םע היצרהו תועדומה תא בלשל תורשפאה
תא ךכ לע םימש תורבחה יכילהת םהב םימוחת םתואב קר בורל ונלצא
תדימ ולא םימוחתב .סעכ וא באכ לש םירקמב המגודל ומכ ,שגדה
םיכילהתה לע תינוצרה תכרעמה לשו תועדומה לש התעפשהו התוברועמ
.הלידגה ךלהמב תמצעתמו תכלוה םיישגירה

םיבר םיישגיר םיכילהת רבכ םיאצמנ רגובה םדאה לצא ,ךכמ האצותכ
,םיבר םיטרפ לצא .תינוצרה תכרעמה לש הרקבה וא/ו חוקיפה תחת
םיטביה לע היצרהו תועדומה לש התעפשה ,ליגר םיניינעה בצמשכ
התעפשה הבר דוחיב .תערכמ תויהל היושע תישגירה תכרעמה לש םינוש
םיסחיה ךלהמב םישחרתמה םיישגיר םיכילהת לע תינוצרה תכרעמה לש
תורושקתו תוישממ תויוגהנתה לע דחוימבו - םיילמרופה םיישיא ןיבה
.תוישגיר

יגוס םה המ תעבוק המצע השרותה ,םירחא םייתוחתפתה םיכילהתב ומכ
דוקפתה ןמ ץוליחל םינתינה םיישגיר םניאשו םיישגירה םיכילהתה
וא הדימל ,םיצמאמ המכו ;ליג לכב (שכרנה וא) דלומה יטמוטואה
ךר קונית ,המגודל .לעופל אצת תאז תורשפאש ידכ םישורד ,תוסנתה
ףא ולו ולש שגרה ייוטיב לע וא תושרפהה לע טולשל לוכי וניא
וא האוצל רשפאל דואמ דע ושקתי םירגובה בור ,תאז תמועל .תצקמב
.םישובל םה רשאכ םפוגמ תאצל ןתשל

תאו ,דלומה דוקפיתה ןפואמ רורחישה בצק תא תעבוק םג השרותה
,הדימלה ,תורגבתהה ,הלידגה ךלהמבש םינוש םיבלשב ויתולובג
,תונוש תוילמרופ אל תועפשהמ ,הדימלמ האצותכ ,המגודל .תוסנתההו
,ונתוברתב םיגוהנה תלוזה לש "תויכוניח" תויוברעתה ראשו תורביחמ
.תוכבל םיטעממ םירגובה לש עירכמה בורהו םירגבתמה בור

באכמ תוכבל םיטונ ןכש םירגובהו םירגבתמה ןיבמ קלח ותוא ,םכותמ
םניאש םיברה ןיבמ .עירכמה בורה ןה םישנו תורענ - קומע רעצ וא
בורה - עבטמ ותוא לש ינשה דצה םהש - הרקמ םושב תוכבל םילגוסמ
.םירבג לש אוה עירכמה

טרפל םינקמ םניא רתויב םיזעה תועדומהו ןוצרה םג ,ללכ ךרדב
םייגולויב םיכילהת לע הרישיה העפשהה תלוכי וא הטילשה תא רגובה
ונתורשפאב ןיא ,המגודל .םידלומה םיישגירה םינבמה לעו םייסיסב
וננוצר יפ לע רכוסה תמר תא וא םדה ץחלו קפודה תא דואמ ריבגהל
ןימה ינומרוה לע הטילשה םג ,השעמל .םיפיקע םיעצמאב קר אלא
תורישי םיכרדשכ ןאכ םג .הפיקע איה תימיכ תוברעתהב אלש תגשומה
.רזוע םיאתמ ןוימיד תולשכנ רתוי

ההובגה תימצעה תועדומה לעב ,רגובמה םדאה לצא םג ,השעמל
לע תעדומה היצרה לש הרישיה העפשהה תלוכי ,הברה תונמוימהו
םיריק'פהו םיגויה לש הטילשה םג .תיספא טעמכ איה םיכילהתה
תא םילעפתמה םינקחשה לש וז םגו ,םיאלפ םפוגב תושעל םיחילצמה
תומיהדמה םהיתועפשה .תורישי ןניא הנמזה יפ לע וליאכ םהיתושגר
הרקבו הלעפה תוינכות לע דימת תוססובמ תושגרהו ףוגה יכילהת לע
.םיכשוממ םינומיאב ושכרנש ,תופיקע

תוישגירה לעה תוינכות לש ןתוחתפתה

,םינוכדיע םיסינכמ וא תושדח הלעפה תוינכות םינובה םיכילהתה
הלעפהה תוינכותב םייוניש ראשו םינוקית ,םירופיש ,םיצופיש
לעה תוינכות לעו תישגירה תכרעמה לע םיחסופ אל ,תומייקה
לופיטל ינורקע ןפואב המוד ולא תוינכותב לופיטה .תוישגירה
קר ,הטעמ ןתוישגיר תדימש תוינכותה ראשו תויביטינגוקה תוינכותב
תליחתב .םהינימל תילולימה הבישחה יכילהתל שיגנ תוחפ הברה אוהש
יכילהתב תולפטמה ולא םג ,תויחומה הלעפהה תוינכות לכ ומכ ,םייחה
.םידלומ םיסופד לע תוססובמ יונישהו הקוזחתה

ןסיסבבש לעה תוינכות ןה ,תוישגירה הלעפהה תוינכות ןה ,רהמ יד
השק ,ךכמ האצותכ .תוכובסו תובכרומ תושענ ,הקוזחתה תוינכות ןהו
,םייסיסבה תושגרה לש תודלומה תוינכותה לש ןמתוח תא ןהב רתאל
היצנגילטניאה יביכרמ לש םקלח תא ןהב רתאל השק רתוי דועו
.ונדלונ המע תירוטומ-תיתשוחתה

תוינכות תיינבל םישמשמה ןורכיזבש ןיינבה ירמוח רגאמ יכ הארנ
םידועתה רגאמב ללכנה הזמ רתוי הברה בכרומו רישע ,תוישגירה לעה
הניבל ירקיעה סיסבה אוהש ,תירוטומ-תיתשוחתה תוליעפה לש
ושענש םידועתה ןווגימ אוה הז רישע רגאמ לש ורקיע .תחתפתמה
לע ונבנ רשא ,תופטוש תוישגיר הלעפה תוינכות לש רבעה תויוליעפל
הפוקתב ןהמ ונבנש לע-תוינכות סיסב לעו תודלומה תוינכותה סיסב
.תמדוק

,טרפה לצא םילח ,רבצנה ןויסינה ןמ םיעבונה םייונישל ליבקמב
םיכילהתו םינבמ .םיינפוג םייוניש םג ,םירוענה ףוס דעו הדילמ
םינומרוהה תכרעמב םיכפהמ םילח ,םינתשמ וחומב םיבר םייגולויזיפ
םייוניש םילח םהמ האצותכ םגו ולא םייונישמ קלחכ .דועו ,ולש
םדיצמ םירשפאמ ,ולא םייוניש .םייסיסבה םיישגירה םינבמב םיגילפמ
תולעפתמה תודלומה תוישגירה תוינכותה לש רתויו רתוי הבר השמגה
הלעפה תוינכות ידי לע ןמוקמ יולימ םג רשפאתמ ךשמהבו ,םתוא
.תוישגיר לע-תוינכות - תושכרנ

תורגבתהה ליגב םילחה ,תוישגירה הלעפהה תוינכות ךרעמב םייונישה
ןיב בולישמ רקיעב םיעבונ םה .םימוצע םה ,ול תוכומסה םינשבו
תוביסנב םייונישמ םג ךא ,תיגולויבה הלשבהה ןיבל םייחה ןויסינ
זא םילחה םיברה ןוויגהו הבחרהה .הלידגלו ליגל תורושקה םייחה
דואמ םימרות ,יתרבחה דמעמב םיריהמה םייונישהו םייחה תויוסנתהב
םימרוג ,תישגיר-תיתרבחהו תינימה תורגבתהה רחאל םג .ךפהמל
לש םיגילפמ הרשעהו חותיפל םייחה תוביסנב םייתועמשמ םייוניש
.ןכל םדוק ונבנש תוישגיר לע-תוינכות

םינבמה לע רישי ןפואב תונוממה הלעפהה תוינכותב םייונישה
,התוללכב תישגירה תכרעמה-תת לש התקוזחת לעו םייסיסבה םיישגירה
.ישממה דוקפתב םינוויכ לש המלש טעמכ הכיפה םיתיעל םירשפאמ

וא ףחד רגובה טרפה לצא ררועל םילוכי דחפ יררועמ םיבצמ ,המגודל
תלזלזמ וא תינקפס תוסחייתה ;החירב םוקמב תצרמנ תודדומתהל ןוצר
לוכסת ;השובל אלו תונוילע תשוחתל איבהל היושע תלוזה לש
.'וכו סעכ םוקמב תונחלסל איבהל םייושע תודגנתהו

םירופישל םימרות תוישגירה תוינכותב םילחה םייונישה ,בורל
םגו תויביטינגוקה הלעפהה תוינכות לש דוקפתה תלוכיב םג םיגילפמ
.טרפה לש תעדה יכילהת ללכב

לש רתוי תושימג טעמ תואסריג קר ןה תוישגירה לעה תוינכות ,ןקלחב
.דחפ תעב הסונמ םשל בכרב שומיש :לשמל ומכ ,תודלומה תוינכותה
רפסמ תא לידגמה םוכחת לש רצות אוה ינשדחה ביכרמה ,ןקלחב
.תישממ תוליעפ םוקמב "םירוביד" ללוכ - בצמב לופיטל תופולחה

ףא וא בכעל תלוכיה תוכזב תורשפאתמ דלומה סופדה ןמ וללה תוגירחה
תובקעב תחתפתמה ,וז תלוכי .םידלומה םיביכרמה ןמ קלח לרטנל
תרשפאמ ,םייביטינגוקה םידוקפתהו חומה ,ףוגה לש הלימגהו הלידגה
תוידוחיה תויונמדזהב הנחבהה תאו רבעה ןויסינ תא ךכ םשל לצנל
.םייוסמה בצמל

ךא םישרמ ףוג הנבמ לעב םדאל םירשפאמ םיינכדע םיחותיפ ,המגודל
םויאב וריכמ וניאש תלוזה תונפקות לע ביגהל "תיברק" תונמוימ רסח
אוה ותוא דחפה תרתסה ךות ,וסינהל ידכ ,תידגנ תומילא לש ףירח
.הווח

,םישכרנ תויונמוימו עדימ עבונ שודיחה רקיע ,לעה תוינכותמ קלחב
תלוזה לש יתימא ישגיר רסמ ןיב ןיחבהל רתוי הבוט תלוכי לשמל ומכ
ינושה ,םיתיעל .רוצע וא םזגומ ,תוועמ "םתס" וא ירקיש רסמ ןיבל
ובצמב לחש ינושה תא (ףלוסמ ןפואב וא) "הנמאנ ףקשמ קר" גילפמה
ךר היה הב ךרדה תליחת ןיב - םינשה ךלהמב הרבחב טרפה לש ומוקמו
.יוושכעה ובצמ ןיבל ,דלונ

םירגוב לצא רקיעב תוחיכשה ,רתוי תומדקתמה תוישגירה לעה תוינכות
ובלוש רשא תובכרומ תוישגיר לע-תוינכות לע רקיעב תוססבתמ ,םילשב
לע ילוש ןפואב קר תונעשנו ,םייאליע םייביטינגוק םיכילהת םע
.תודלומ תוינכות

םדאה לש תונושה תוישגירה לעה תוינכות ןיב םיירקיעה םילדבהה דחא
אטבתמ רבדה .ןתיינבל םישורד וא םישמשמה םירמוחה גוס אוה ,רגובה
ןהב סינכהל ישוקה תדימב םגו ןתונבל תולקה וא ישוקה תדימב םג
תדיממ עבונה לדבהה אוה יתועמשמ דחוימב .ןכמ רחאל יוניש
תדיממ ,תומדוק תוינכות לע תושדחה תוינכותה לש ןתונעשיה
תדיממ ןכו תומוד תופטוש תוינכות לש ןתלעפהב ןויסינ לע ןתוססבתה
.ידוחיו יללכ עדי לע ןתוססבתה

תוינכות תלעפה לש דואמ תובר תורזח תושרדנ ,תובורק םיתיעל
םעפ אל .השדח תישגיר לע-תינכות ןהמ הנבית םרטב תומוד תופטוש
המושי תעב תושימג גשות םרטב תולעפה לש רתוי דוע בר רפסמ שרדנ
תופסונ תומאתהל תנתינ היהת םרטבו התנבנש השדחה תינכותה לש
.תולקב

ךרוא לכל תונתשמ אלש טעמכ הז גוסל תוכייתשמה תובר לע-תוינכות
גוהנ ,בר ןלקשמ רשאכ .םיבר םיצמאמ ךכב םיעקשומ םא םג - םייחה
אורקלו תולדבנ תויושי לאכ ולא תודימע תוינכותל סחייתהל םיתיעל
תוערפה" ,"תוישפנ תויעב" ,"תוישיא יווק" :ןוגכ תומשב ןהל
תוינכותש קר אל ,ונתיברמ לצא ."תוישפנ תויגולותפ"ו "תוגהנתה
ןמוגרת תעב תושקונ יד םג ןהש אלא ,יוניש ינפב תודימע ולא
.תופטוש הלעפה תוינכותל

רתויב תודימעלו תושקונל םג ,ולא תוינכות לש הברה תוביציה תורמל
ןויסנל הריתסכ ןושאר טבממ הארנ הז רבד .הפרות תדוקנ שי ןהבש
וז הפרות תדוקנ לע ,לבא ."ינויגה אל שממ"ו יוצמה םדאה לש םייחה
לכו ,םדאה לש ישגירה םוחתב יונישה יכילהת לכ השעמל םיססבתמ
דוקימה תקינכט ללוכ - וז הרטמל תוטקננה תויתטישה תויוליעפה
לודג בורו םינושה םילהונה יחתפמ בור םא םג) .יללכה יתשוחתה
(.ךכל םיעדומ אל םתוא םיליעפמה ןיבמ רתוי

לעה תוינכות לש הפרותה תודוקנ לע ץמאמ טעמ םיליעפמ רשאכ
.ותוביצי תא דבאמ רתויב השקונהו בכרומה הנבמה םג ,תוישגירה
,ןדוס תא ףושחלו ןחתנל דואמ דע השקש ,ולא לע-תוינכות יכ ,רבתסמ
תוללוכ ,היצרהו ןויגיהה הבישחה תועצמאב ןתונשל השק רתוי דועו
."סליכא בקע" שממ - השיגר הדוקנ

ימ לע תוססובמה תופטוש תוינכות לש תלשוכה ןתלעפהש ,ררבתמ
המיאתמ תישגיר העדוה לש הרבעהל תמרוג ,ולא לע-תוינכותמ
.יהשלכ תישגיר-תיתשוחת היווחל - תורחא םילמב וא ,תועדומל

השוחתכ ףיקע וא רישי ןפואב תספתנ וז העדוה דימת טעמכ
תינכותה ,תאז םישוע רשאכ .בל םישל ןתינ הל תישגיר-תינפוג
."ריינ לש רמנ" ומכ זא תוגהנתמ םירחאה יונישה יצמאמ לכל הדימעה
,השמגה ,תולגתסה יכילהת לש תרבגומ הלועפ הליחתמ םישמ ילבמ שממ
.התוא םינשמו ...רופישהו המאתהה ,ןוכדיעה

תבסה ,דחאה :םידיקפת ינש ןאכ תואלממ תועדומל תועיגמה תושוחתה)
לופיטל םייחומ םיבאשמ תפסות סויגו תועדומה לש הביל תמושת
יכילהת לש םתדובע ךלהמב רזוח ןוזיהו ןוזיה ,ינשה .היעבב
(.היעבב לופיטל םיסיוגמה ,השמגההו רופישה ,יונישה

תוישגירה תוינכותה לש "ןהיתועדוה"ב הזכש רבגומ לופיטש רחאל
לע-תוינכות וא תינכות תיינב תובקיעב) יתרגיש לגרהל ךפוה
.טרפה לש םיישגירה םלועה ירדיס םדוסימ השעמל םינתשמ (תומיאתמ
תופטוש תוינכות לש הינבה יכילהת תא דואמ תרצקמ וזכ תוליעפ
לע-תוינכות לש ןנוכדיעו ןתמאתה יכילהת תאו תורפושמ
תחא הלעפה םיתיעלש ךכ ידכ דע ינכפהמ יונישה ."תויתיירפס"
לש התשמגהל איבהל הלוכי ,השוחת לע םיבאשמ זוכיר לש תחלצומ
תקפהל ףא ילואו הלש רתוי תמאתומ הסריג תיינבל ,לע-תינכות
רחא ,הלק םג תקפומה תינכותה לזמ תצק םע .שממ תנכדועמ לע-תינכות
.התמדוקמ רתוי תופסונ תומאתהל ,ךכ

םהיתולבגמו רשועה ,תובכרומה

םימוחתב .הווש אל תוינכותה ןוכדיע תמר םינושה םייחה ימוחתב
ןטק ,תיסחי תונכדועמ םהילע תודקפומה תוירקיעה לעה תוינכותש
לש ןלקשמ םג םהב ןטק .תודלומה תוינכותה לש ןלקשמ דואמ
תוינכות לש ןטק רפסממ םדקומ ליגב תונבנש) תוטושפ לע-תוינכות
.(םצמוצמ יד תופולחה רפסמ ןהב םגשו תויסיסב

תוסנכומה תוברה (תויצפואה) תופולחה תורמל ,הארנה יפכ לבא
ףא םיתיעל תואטבתמה - רגובה לש תובכרומה לעה תוינכותל
תוכוז ןה ןיא - תודלומ תוינכות לש ולאמ תוכופה תויוגהנתהב
,ולא תוקיתע תוינכות .תודלומה תוינכותה ןמ האלמ תואמצעל
טעמכ הלועפל תוסנכנו שחרתמה רחא תובקוע ,עקרב ןמזה לכ תואצמנה
.םורח בצמל לק דשח קר ולו םייקש םעפ לכ

םהב םייחה ימוחתל תורושק תונבנה תוישגירה לעה תוינכותש לככ
םע םהב "עוקת" תוחפו תוישגיר תויעבמ תיסחי ררחושמ טרפה
לש םלקשמ רתוי דוע ןטק - םייונישל תודימעו תושקונ לע-תוינכות
."םייטרואת" םירמוח לש םלקשמ רתוי דוע לדגו םיישממ םירמוח
םיקפומה "ןיינב ירמוח" לש םלקשמ ולא םימוחתב ונלצא לדג ,הגרדהב
תוישגיר תויווח ,עדי תריבצ ,תויוטבלתה ,הבישח ,םירוהריהמ
יתורפסה וא ישממה תלוזב הייפצ ,ןוימידב תוינכות תלעפהמ תועבונה
.'וכו

םיססבתמ ישעמה דוקפתהו ישגירה דוקפתה ,םיררחושמה םימוחתב
רוד"מ תוינכות - ינשה גוסה ןמ לע-תוינכות לע רתויו רתוי הגרדהב
תחופ ,ליבקמב .(תלוזה ןמ קיתעה ןתוא) "ישילש רוד"מ ולאכו "ינש
לע-תוינכות לש הלעפהה תוחיכשו לקשמה דואמ דע ולא םימוחתב
לש ןלקשמ תחופ ךכמ רתוי דועו (ןושאר רודמ) "תויביטימירפ"
.תודלומה תוינכותה

ןיאש תויחומ תויוליעפ לע םיססבתמ יונישה יכילהת רקיעש רחאמ
ישגיר -יתשוחת רזוח ןוזיהו ןוזיה ידי לע תומצעומה ,ןהל םיעדומ
ורבע רשא (תויצמרופסנרטהו) תוכופהתה תרשרש לש קייודמ רותיא -
דלומה סיסבה רותיא וליפאו ,םימדוקה םיכלהמב תמייוסמ תינכות לע
.תונרקסה תא מםיעיב קר אלא הרופישל רבד טעמכ םימרות אל ,הל
וזל המוד יד ,תישיא הקוצמל רוקמה לש וזכ הנבהמ תעבונה תלעותה
"חוציפ"מ וא תבכרומ הדיח ןורתיפמ ,ץבשת יולימב החלצההמ תקפומה
.יהשלכ תינויע היעב

רפשל ןתינ תיסחי םיררחושמה םימוחתה לש תובכרומה תוינכותה תא םג
ללכשל רשפא ןתוא םג ,ךא .תולקב יד תאז תושעל רשפאו .רתויו רתוי
םיביכרמה םירצוי ןתוא תושוחתה רותיא תועצמאב *קר
.ןהב םיללכנה "םייביטימירפה"
_____________________
ןוכנ אל עדימ וא האיגש תולגל םילגוסמ הבישחו ינויגה חותינ *
רצווית אל םא יוניש םוש גשוי אל זא םג ,לבא .ןהב ללכנה רחא
.ןוכדיעל תוקוקזה תוינכותה תא תברעמה תישגיר השוחת
---------------------------------------

תמרוגש ,תעדומ אלה תיביטאיצוסאה תרשרשב עדומ טוטיחמ תוענמיהה
רושק םחוכו םתוליעיש םינקתמה םיכילהתה לע לקמ ,תונוש תושוחתל
איבמ עדומ טוטיח ,תאז תמועל .םדוקפת לש עדומ אלה ןפואל תוקודה
תינכותה ישרוש םע יביטאיצוסאה רשקה לש ינמז קותינל םעפ רחא םעפ
.ןוקיתה יכילהת לש תוריהמבו תוכיאב לבחמו

תוישגירה לעה תוינכות יביכרמ לש "םזילרולפה"

הובג "דמעמ" תולעבו רתוי "תוקזח" "תושדח"ה תוינכותה ,ללכ ךרדב
ןהילע רתוי תומדקומה תואסריגה וא תודלומה תואסריגה רשאמ רתוי
ויה םהב רשא םיבצמב ,םירקמה לש עירכמה בורב .תוססובמ ןה
תואב ,רתוי תומודק תוינכות תודליבו םייחה תליחתב תולעפומ
.תושדחה תוינכותה ןמוקמב

תוינכותה לע תוטלתשמ תושדחה תוינכותה ,תוביסנה בורב ,רמולכ
לש ולאמ םינוש םהש ,ןהלש םייולג םייוטיב תומלובו ,תודלומה
לש תומדוקה תואסריגל תאז תושוע םג ןה .תושדחה תוינכותה
ללגב .תוססובמ ןה ןהילע לעה תוינכות ראשלו תושדחה תוינכותה
םירקוח רפסמ ןכו ,( Bowlby) יבלוב רקוחה ןהל ארק וז הנוכת
.Supra-Plans וא Supra-Programs - "לע-תוינכות" םשב ,םירחא

היבאכו הדילה םלהמ םיכוב םדאה לש םיאירב םידולי ,המגודל
טעמ לדגש טועפ ,לבא .(הדילה ילזונמ המישנה רוניצ תא ךכ םיקנמו)
קפאתהל תולקב יד דומלל לוכי ,םישדוח המכמ רתוי ןב רבכ אוהו
אל"ו יכבב דימתהל ןכו .ידמ זע וניאש באכ לש םיבצמב תוכבלמ
רבכ ,ךכמ רתוי .ול תונעהל םירהממ אל םיבבוסה רשאכ "ףייעתהל
לכ ול םרגנ אלשכ םג בל ערוק יכב עימשהל דומלל לוכי אוה הז ליגב
איה הקעזה תביס רשאכ ,םורח לופיטל םיבבוסה תא קיעזהלו ישממ באכ
.תרחא הלק תחנ יא וא םומעיש קר

םייתסיפתה םיביכרמה ,לע-תינכות לש הדובעה ךלהמב ,ךכמ האצותכ
םייושע (םייסיסבה תושגרה לש םיבלשמה םיכילהתה תא םיניזמה)
ןווגמב םיללכנ םניאש םימרוג ידי לע םג םיעפשומו םינזומ תויהל
.דלומה םייתסיפתה םיסופדה

ץפח לש הריהמ תוברקתה ,דח באכ ,לקשמ יוויש ןדבוא קר אל ,המגודל
לש דחפה בטוק לש יתסיפתה ביכרמה תא םיליעפמ ,םהימודו םייאמ
."תוננאש תמועל דחפ" יסיסבה שגרה

לע ףטחב םילעפומ וא םיעפשומ תויהל םייושע םייתסיפתה םיביכרמה
שגפמו ץיקהב המילח ,היזטנפ ,ןוימיד ,הבישח ,ןורכיז ,הלמ ידי
תויהל םייושע םג םה .םייחה יכרדב תונוש תויומד םע יארקא
תיביטאיצוסא םירשקתמה תותואו םינמיס ,םיסופד לש הסיפתמ םיעפשומ
םהש ללגב וא ,תישיא תוסנתה ךמס לע ,םייסיסב תושגרל דבלב
.תמייוסמה תוברתב ולאככ םילבוקמ

תרייוצמ וא "הנכס" הלמה הבותכ ובו טלש הילעש רדג ,המגודל
דחפ לש תרכינ המצוע ררועל היושע ,תומצע תובלצומ הילעש תלוגלוג
תלוכיה .ןמוסמה םוחתה ךותב אוה ךמוקימש הלגמ התא םא דוחיב -
ךמס לע אלש ,לוכיבכ ,"יטרואת" ןפואב תישגירה תכרעמה תא ליעפהל
לש "םייתוכאלמ" ןוזיה יכילהת ידי לע אלא - תוישממ תויושחרתה
ישומיש ךרע הל הנקמ - םישוחה ןמ עגרה ותואב עבונ וניאש עדימ
.בר

קלח איה ,םינושארה םייחה ישדוחב רבכ חתפתהל הליחתמה ,תאז תלוכי
םדאל םירשפאמה (םירושיכ) תויונמוימהו (תולוכי) םירשוכהמ יתוהמ
םג איה .עגרו עגר לכ לש תואיצמב הרוק רשאב תיסחי תולת יא
תוחקפ קרש שיב יבצמל סנכיהל אלש ידכ קיפסמ םכח תויהל ול תרשפאמ
.םהמ וצלחל הלוכי

שגר לכ לש בלשמה ביכרמה םג ,הלימגהו הדימלה יכילהתמ האצותכ
,הבישח ,ןורכיז ידי לע לעפומו ןזומ תויהל יושע יסיסב
גהנ ותוא ,ינושארה היירגה סופדמ דואמ םינושה 'וכו תויצאיצוסא
תובוגתה ןה ונתוברתב ךכל תוטלוב תואמגוד .יתסיפתה ביכרמה ןיזהל
םע םירושקה ןוימידו הבישח ,תונורכיזל םירגובה םדאה ינב בור לש
.ליעל ורכזוהש תוינועביצה ריינה תוסיפ םעו ןימה ייח

תויהל הארנכ היושע בלשמה ביכרמה לש תירוקמה תוליעפה ,ןכ ומכ
שגרה לש יתסיפתה ביכרמהש תורמל ,שחרתהלמ העונמ ףא וא תיהשומ
המ רבד לע רורבב תתואמ הלהש םירקמב םג ,הליעפהל הסנמ יסיסבה
לשמל ומכ ,הירטסיה וא םלה לש םירקמב דוחיב חיכש הז רבד ."בושח"
םירקמב .הנכס לש םירורב תותוא לע הבוגתמ תוענמיהל םיארחאה ולאב
יושע אוה "תמייוסמ הנקסמל" עיגה הז ביכרמש רחאל םג ,םירחא
םייוסמה יסיסבה שגרה לש םירחא םיביכרמ לש םתלעפה תא בכעל ןיידע
.דלומה הזמ הנושה ןפואב םליעפהל וא

תישאר לש יסיסב שגר לכ לש תינושארה תישממה תוליעפה יביכרמ
לש ידוחי הלעפה סופד ,תידוחי םינפ תעבה םיללכנ םהב) םייחה
טאל טאל םידבאמ ('וכו תוגהנתה סופד ,תימונוטואה םיבצעה תכרעמ
.םתלעפה לש יטמוטואה יפואה תאו תומלשכ לועפל םתייטנ תא

עיפשהל ול תורשפאמה תונמוימו תלוכי םג שכור טרפה וייח ךלהמב
לש םייתוגהנתהה םיביכרמה תשולשמ דחא לכ לע לדבנו ינוצר ןפואב
תויוגהנתהה לע הפיקע ללכ ךרדבו הטעמ הדימב :םייסיסבה תושגרה
תויתעבהה תויוגהנתהה לע תינוניב הדימב ,תונושה תוימזינגרואה
.תוישממה תויוגהנתהה ןמ תובר לע הרישיו הבר הדימבו ,תוירקיעה

תויוגהנתה לעופל איצוהל ול תרשפאמה המרל תועיגמ ולא תויונמוימ
בולישהו הסיפתה יביכרמ לע תלעפומה - הפיקע העפשה תועצמאב תובר
תוליעפ אלל ףא םליעפהל ול תורשפאמ ןה .םייסיסבה תושגרה לש
יסופד ליעפהל וליפא ול תורשפאמ ןה .ולא םיביכרמ לש הליבקמ
םיאתמ היהש המל דוגינב ףא ,םייוסמה יסיסבה שגרה לש תויוליעפ
.ירוקמה ןפואב םייוסמה יסיסבה שגרל

םילעפותמו "םימורמ" תויהל םייושע םייתלעפהה םיביכרמה םג ,רמולכ
קר אל) .םידלומה םיסופדל םאתהב אלש םתס וא היידב וא רקש ידי לע
םינוש םיישגיר םיבצמל "םמצע תא סינכהל" םיעדוי םייעוצקמ םינקחש
(.עגר ותואב םהיתושגרל ללכ םימוד םניאש תושגר גיצהל וא

ללכ םימוד םניאש תושגר םעפ ידמ םיעיבמ םדאה ינב לכ ,המגודל
ענמיהל םנוצר לשב ,"גוהנ ךכ"ש רחאמ ,תעה התואב םהיתושגרל ללכו
.המ רבד גישהל םיצפח םהש וא המ רבדמ

וא רבגומ ןפואב ליעפהל "דמול" טרפהש קר אל ,םייחה ךלהמב
וא שילחהל דמול אוהש קר אלו ,םייסיסב תושגר לש םיביכרמ יתוכאלמ
,דלומה סופדה ןמ קלח םהש םייסיסב תושגר לש תויוליעפ ירמגל אכדל
םליעפהל ול תרשפאמה (תונמוימ ףאו) תלוכי שכור םג אוהש אלא
.דלומה סופדה ןמ ירמגל הנוש ןפואב

ןיעמ איהו טלשנ אלו עדומ אל ןפואב תשחרתמ היטסה םירקמה בורב
ןפואב איה הלעפהה םירקמה ןמ קלחבו םידוקפתה ןמ קלחב .ינש עבט
תגשומו הפיקע איה תינוצרה העפשהה םבורב .ינוצר וא/ו עדומ
תוינטנופסה תויוליעפל תיתרגיש אל בל תמושת ןתמ תועצמאב
הילש תרזעבו ;"תופקוע" לע-תוינכות תלעפה ידי לע ;תופטושה
.ןורכיזהמ םימיאתמ םינכת לש תנווכמ

ןימה ירבא תא ררועל תלגוסמ הניא "הרישי" תינוצר הטלחה ,המגודל
תויווח לש ןורכיזה ןמ האלעה ,לבא .םתוררוע תא ךימנהל וא
לכלש קר ,תורטמה יתש תא גישהל םייושע תנווכמ היזטנפ וא תומיאתמ
ןיעל תרקדזמ "הטוס"ה תוליעפה םיתיעל .רחא ןכות רוחבל ךירצ תחא
.רוקמה ןיבל וניב ןיחבהל השקש יוקיחכ הומכ םיתיעלו וזככ

יסיסב שגר לכ לש תידוחיה תיביטקייבוסה תישגירה היווחה וליפא
וב) יביטרגטניאה בלשה ןמ ידעלבו יטמוטוא ןפואב דוע תעבונ הניא
.(םייוסמה יסיסבה שגרה לש ויניינעל ךיישה עדימה לכ םכוסמ
לעוגה תושוחת תא םירכוז ןיידע וניניבש םירגובמה בור ,המגודל
ןמש" םתודליב םהב וררועש ,איקהל ןוצר ידכל דע םיתיעל ועיגהש
.םימייוסמ ןוזמ יגוסו בלחה ימורק ,"םיגדה

ונבור ,תורחא םייח תוביסנו "דחוש" ,םיצחל לש הרדיס רחאל ,לבא
דע ,םירחא "םיסואמ" םירמוח לש הזלו םיגדה ןמש לש םעטל ונלגרתה
.םיאתמה יסיסבה ישגרה הנבמה תא הזע המצועב ליעפהל ולדחש
לש הזעה השוחתה תא ונלצא רוציל ול םורגל וקיספה םה ,הגרדהב
.רבעב הילא וולינש האקההו הטילפה תובוגת תא ןכו ,לעוג

תועפשההמ ןסוחמ וניא םייסיסבה תושגרה לש הז ימיטניא ביכרמ םג
תיתרבחה הביבסה םג .תורביחהו ךוניחה ,תוסנתהה ,תוחתפתהה לש
ףסונב .טרפה לש תוגהנתהה לע העפשהב תקפתסמ אל טרפה תא תבצעמה
קלח .ןמצע תויביטקיבוסה תויווחה בוציעב םג תברעתמ איה ,ךכל
וז הרטמל םינווכמ ןילמוג יסחי ךלהמב השענ וז "תיכוניח" תוליעפמ
.טרפל םייתועמשמה םיבבוסה לש "תיכוניח המגוד" תועצמאב קלחו

םיביכרכ) יסיסב שגר לכ לש הלעפהה תוינכותב םייוניש לש םתושבגתה
ינב .םייחה םרז לש ךיפה יתלבה ךילהתה ןמ קלח איה (לע-תינכות לש
וזמ תיוושכעה תישגירה היווחה לש היטסל םיעדומ יד םדא
ומכ איהש ןיבו תינוצרו תנווכמ היטסה םא ןיב - תילניגירואה
המודה וזכ תוינויחו תוריהב תלעב היווחה םא ןיב ;טרפה לע היופכ
ןיבו ;תורגבתהה ליגמ וא תמדקומה תודליה ןמ הרוכזה היווחל
.תרחא וא וז הדימב היוהד איהו "הרהוז םעוה"ש

תוכיאה ןיא ,דרזיא לורק קיתווה תושגרה רקוח לש ותנעט תורמל
ונורכיזש ימ לכ .םייחה ךרוא לכל העובק תראשנ תישגירה
,"חירה" ,"םעטה" ןיב לודגה לדבהב ןיחבמ ,בוט יתייווח-ישגירה
.תונוש םייח תופוקת לש תוישגירה תויווחה לש "עבצה"ו "לילצה"

םג אלא תורגבה לש ולאמ תונוש תודליה ןמ תורוכזה תויווחה קר אל
היווחה תובורק םיתיעל .וזמ וז תולדבנ תורחא םייח תופוקת לש ולא
תעפשה ללגב בורל הז ךא ,רתוי תנחבומו הרישע תודליה ליג לש
,תובר םימעפ .ונתוברת לש םירגובל תוינייפואה יוסיכ תוינכות
תורחואמ םייח תופוקתב אקווד םידדחתמ םהיתויווחו םינוש תושגר
םאתהב רבדה לע "תוצילממ" הרבחה תושירד רשאכ ךכ רתוי דועו .רתוי
תונמוזמ םיתיעל .תושחרתההו דיקפתה ,דמעמה ,ןימה ,ליגה תוביסנל
שגר רבכ הז יכ המדנ וליפאש ךכ ידכ דע הנתשמ שגרה לש תוכיאה
.רחא

תא קוחמל ןתינ אל ,יוקל שדחה דוקפתה אצמנ יוניש תובקעב רשאכ
הסריגה לוטיב תועצמאב ונקתל ןתינ אלו ןורכיזב רבדה לש דועתה
התסריג תא רפשל ןתינ דימת ,תאז תמועל .הלעפהה תינכות לש השדחה
הסריג הל תונבל וא המצע (היוקלהו) השדחה לעה תינכות לש השדחה
.רתוי תנקותמ

םוימויה ייחב תוישגירה לעה תוינכות .III

.תוישגיר תוינכות תרחא וא וז הדימב ןה לעה תוינכות לכ ,חרכהב
םיכרעמ ,םיטירסת ,תומכס ,םיסופד :ןוגכ יפילח יוניכל וכז ןבור
:וארקנ ןהבש תוטלובה .תוידוחי תוירוגטקל וגווסו םהימודו
,'תויגולותפ' ,'תויתוישיא' ,'תויתוגהנתה' ,'תויביטינגוק'
.'וכו 'תוילמרונבא'

תישארב ובשחנ ןהמ תובר ,תוישגיר ןה לעה תוינכות לכש תורמל
ררבתה םינשה ךלהמב .םיישגיר םיכילהתב תויולת יתלבכ יעדמה רקחמה
םיבלש םגש ,ראשה ןיב אצמנ .ולא לש ישגירה ןייפוא םג רתויו רתוי
םיכרואה ,תיתייארה הסיפתה לש םייחומה דוביעה יכילהתב םירצרצק
תועמשמבו תושגרב םייולת יתלב םניא ,תוינש לש תודדוב תויפלא
.תישגירה

לעה תוינכות לש םינושה םיגוסל תתל ןיידע לבוקמ ,תונוש תוביסמ
תא ןיינעמה הז וא ןהלש רתויב טלובה טביהה יפ לע ,ידוחי םש
תגווסמ תויהל היושע המצע תינכות התוא וז הביסמ .גווסמה
.דחוימה וניינע וא גווסמה לש הלוכסאה יפ לע תונוש תוירוגטקל
ןיא ,לעה תוינכות לש םינושה םיגוסה ןיב םילדבהה תורמל ,לבא
הטושפהו הנטקה ולו - יהשלכ לע-תינכות ונלצא אצמית יכ רעשל
ןיאשו ,יתועמשמ ןפואב תישגירה תכרעמה תא תברעמ הניאש - רתויב
.היבגל תויתועמשמ תוכלשה הל

דומיל לש תיביטינגוקה הלטמב תולפטמה הלעפהה תוינכות ,המגודל
ישעמ שומיש הב ןיאשכ ,לשמל תירושא ומכ - ביבחתכ הרז הפשמ םילמ
."תוישגירמ תופח" ןניא - דיתעב הזכ יופצ אל םגו ביבחתה לעבל
ןווגמ םע קודה ןפואב תורושק ןה ,הלטמבש תויתילכתה רסוח תורמל
תא רחא וא הז ןפואב תוברעמה ולאכ :תוישגיר לע-תוינכות לש םלש
השעי אל ןהידעלבו ,המוזי תוליעפ םוש השעת אל ןהידעלבש - הייצרה
תורושקה ולאכ ;םידומילה ךלהמב םיישק לע רבגתהל ידכ דעצ םוש
תיתועמשמ המורת ילב רשא ('וכו תונוילע ,הוואג) דמעמה תושגרל
ולאכ ;(ונממ קמחתהל םיטונ וא) רגתא םע דדומתהל םיברסמ ןהלש
תוכירצמה תויוליעפל םיסייגתמ אל ןהידעלב - ץרמה םע תורושקה
.דועו ;ץמאמ

תוינכותו ןהינימל לעה תוינכות ןיב םיבר םילדבה שי ,תאז םע דחי
תדימו ןתוישגיר גוס תניחבמ ,ןהילע תוססובמה תופטושה הלעפהה
לש יסחיה םלקשמ תניחבמ םג וזמ וז תונוש תוינכותה .ןתוישגיר
.ןהמ תחא לכ ךותב םינושה םייסיסבה תושגרה

םע דחוימב תורושק תויהל תויושע תומייוסמ הלעפה תוינכות ,המגודל
הכלשה טרפה לש תמייוסמה תוליעפל םא ,הצובקב ישיאה דמעמה תושגר
לע ןהלש תוירשפאה תוכלשההש לככ ,תאז תמועל .יתרבחה ודמעמ לע
תושגר לש םלקשמ ,םאתהב ,ןהב תחופ ,רתוי תוטעמ יתרבחה דמעמה
.ולא םייסיסב

תכרעמה ללכ לש התוברועמ תניחבמ םג וזמ וז תונוש תוינכות
םיירוטומ -וסנס - םיישגיר אלה םיביכרמל האוושהב ,ןהב תישגירה
תוינכותה לש ןתוישגיר תדימ ןיב רכינ לדבה שי ,המגודל .םירחאו
,תלוזה לש "העשה המ" תלאשל הבוגתכ םישחרתמה םיכילהתהב תוברועמה
ותואמ אוה לאושה רשאכ ןאוס בוחרב הרוק רבדה םא :תוביסנה יפ לע
.הכומנ תישגיר תוברועמל תופצל שי ,תימתס ותעפוהו ןימה

לש היפ וא ויפמ ,הביסמ לש המויס תארקל האב הלאשה םא ,תאז תמועל
תוברועמל תופצל שי ,יטנמור וא ינימ רשקל ת/ףדעומ ת/דמעומ
.דואמ הבר תישגיר

יד תומישמב וליפא תוביסנל םאתהב הנתשמ וא הנוש תוישגירה תדימ
שחרתמה הסיפתה ךילהת המוד ןיא ,לשמל .הסיפתה יכילהת לש תוטושפ
שחרתמה הזל ,שודנ ילולימ רסמ וילעש תמוסריפ טלש םירקוס רשאכ
יכילהת ,ןושארה הרקמב .הטוב תינימ תועמשמ לעבו ינרוצ רסמה רשאכ
רחואמ רתוי הברה תישגירה תכרעמה תא וברעי תיתייארה הסיפתה
.ילוש יד ןפואבו

הינשה תויפלאב רבכ ךכל תופצל שי ינשה הרקמב ,תאז תמועל
הנומתה תריצי ךלהמב תרבוגו תכלוה הדימבו ,ךילהתה לש תונושארה
.תעדומה תיתייארה

תונועט הב תוישגיר לש הברה הדימה לע עיבצהל ,ןבומכ ,רתוימ
והשלכ שגרב רחא וא הז יוניש איה תירקיעה ןתרטמ רשא לעה תוינכות
.ותוללכב ישגירה םילקאב וא

הלעפהה תוינכותבו ונייח לש ישגירה טביהב דקמתמ הז רפס
קר ךשמהב סחייתא ןכ לע .תוישגיר ןה תוירקיעה ןהיתוכלשהש
.עירכמ ןהב םיישגירה םיביכרמה לקשמש תויחומה הלעפהה תוינכותל
רקיעב (9)"ת(ו)ישגיר לע-ת(ו)ינכות" גשומב שומיש השעי ,ךשמהב
ביכרמה ןהב ,לע-תוינכות לש ןתוישגיר תא שיגדהל ךרוצ היהי רשאכ
.םירחאה לע ליפאמ ישגירה


:תוירקיע תוצובק יתשל תוישגירה לעה תוינכות תא ךיישל ןתינ
תויווח םע רתוי קודה ןפואב תורושקה ולא לש איה תחאה הצובקה
תכרעמ -תתלו ,ללככ תיחומה תכרעמל תוריבעמ ןהש רחאמ ,תוישגיר
תישגירה היווחב תובלתשמ רשא תוישגיר "תועדוה" ,טרפב תועדומה
עונמל אוה ירקיעה ןדיקפתש ולא לש איה היינשה הצובקה .תפטושה
.ןשבשל וא תוישגיר תויווח לש ןתורצווה

אוה ןרופישו הז רפס לש ירקיעה אשונה ןה הנושארה הצובקה תוינכות
הצובקה תוינכות ,ןתמועל .וב תגצומה הקינכטה לש תירקיעה התרטמ
תוינכותל תושיגנה לע השקמה םרוגה ןה - יוסיכה תוינכות - הינשה
םיכילהתה לש םינוש םיבלשב תוברעתמ ינשה גוסה תוינכות .הרטמה
תומייוסמ תוישגיר תויווח לש ןתורצווה תא עונמל תנמ לע םייחומה
תוינכות" םשב הנרתכות ןה ,בורל .םהינימל םירשקהבו תוביסנב
.דרפנ ףיעסב ךשמהב ןהילע בחרויו "יוסיכ

לש הקיזמה תוליעפה ,תינרדומה תיברעמה תוברתב יחה םדאה לצא
.הניקת שממ ןהמ תחא אל ףאש ךכמ תעבונ יוסיכה תוינכות
הבוט תולגתסה ינפב ירקיעה לושכמה ןה תוחלצומ אלה ןהיתויוברעתה
דואמ תועירפמ ןה .תונתשמה םייחה תוביסנל תיחומה תכרעמה לש
רתוי דועו ,לעה תוינכות לש םיליגרה תולגתסההו המאתהה יכילהתל
דוקימה תקינכט תועצמאב ,רופישה יכילהת לש תצרמנה םתלעפהל ךכמ
ןה וז הקינכט לש תולוגרתהו תוקיטקטה בור,השעמל .יללכה יתשוחתה
ןמש תוינכותה תוליעפמ םיעבונה םילושכמ לע רבגתהל ודעונש םיעצמא
.ינשה גוסה

יפ לע םג גווסל ןתינ םוימויה ייח לש תוישגירה לעה תוינכות תא
תוינכות שי :המגודל .ןהיתורטמ יפ לע םגו תועדומל ןהירשק
תוללכנ .םוימויה לש םייח תוביסנבו םיחיכש םיבצמב תולפטמה
ןווגמו םיישיא ןיב םילדבה לש םוצע רחבמ םע תוינכות ןהיניב
,תוידוחי תוחפ טעמ תוינכות שי ;םייסיסב תושגר לש רישע תובורעת
,םייתועמשמ דואמ םיעוריאו םיבצמ לש םצמוצמ רחבמב תולפטמה
.וייח ךלהמב טרפ לכל טעמכ םירוקה

ןיבמ ןטק טועימ לש תוהובג תומצוע ,ללכ ךרדב ,תברעמ ןהמ תחא לכ
דחאל קר עירכמ יד ןפואב תורושקה תוינכות םג שי ;םייסיסב תושגרה
לכ לע רשא ,טרפה לש םיירקיעה םייחה ימוחת םירשע דע רשע-השימחכמ
יאלממ" ןיעמ ןה וללה .םייסיסבה תושגרה דחא דקפומ םהמ דחא
תושגרה לש תודלומה תוינכותה לש "םייחב תושרוי" וא "םוקמה
.םייסיסבה

ןמע תוישגירה תויעבה רוקמו רגובה םדאה לש ירקיעה ישעמה ןיינעה
ןיב חלצומ אל בוליש לש רחא וא הז עורג רצותב אוה דדומתמ אוה
עבונה רצותב וא (רופישל תיסחי לקה) תופטוש הלעפה תוינכות
אל תוישגיר לע-תוינכות לע תופטושה הלעפהה תוינכות לש ןתוססבתהמ
.(רתוי הברה השק ורופישש) תוחלצומ

תוכיא לע הרישיה ןתעפשהש תוישגיר לע-תוינכות לש םיבר םיגוס שי
תושרויה" לש וזמ רתוי הברה הלודג התוא ונתיווח לעו ונייח
תוינכותל שי ןהיניב "דובכ" םוקמ .םייסיסבה תושגרה לש "םייחב
רקיעו טרפה ייח לש תישממה תואיצמה ןמ קתונמ יד ירקיעה ןדיקפתש
.םייחומה דוביעה יכילהת לש ימינפ בותינב אוה ןקוסיע

תויווחמ עונמל אוה ירקיעה ןדיקפת רשא תוינכות שי ,המגודל
ןהילע - "יוסיכ תוינכות" - תועדומל עיגהלמ תומלוה אל תוישגיר
ןמ "שרגל" קר אוה ןתרטמ לכש תוינכות ןהיניב שי .ךשמהב בחרוי
תוינכות םג ןבומכ שי .םשילחהל תוחפל וא םימייוסמ תושגר תועדומה
ףס לע רבגתהל םימייוסמ תושגרל רוזעל - ךופה ןדיקפתש תוילביז
אלו תוזע םג םיתיעל ןהש "תוישגיר תועדוה"ל חתפתהלו תועדומה
םימייוסמ תושגר לש םתמצוע תא ריבגהל תוגאוד קר תורחא .תומיענ
ףילחהל ןדיקפתש תוינכות םג שי ."ןמצע תוחוכב" תועדומל ועיגהש
ןיעמב הזל הז םימייוסמ תושגר דימצהל ,םימייוסמ תושגר ןיב
.'וכו "הליבח תוקסיע"

דוביע אוה ערלו בוטל ונתוא קיסעמש המ ,םויה תועש בורב ,השעמל
לש םיבכרומ םיכרעמ לש תומדוקה תולעפהה תואצות לש שדחמ
לש תינשינו תרזוחה הריקסב רבדה אטבתמ ,דחוימב .לע-תוינכות
םיכרעממ ונבנש תופטוש הלעפה תוינכות תדובע לש תוירט תואצות
.(שדחמ ןונכית טעמו תרוקיב רקיעב) ולאכ

םע תונוש תוישגיר לע-תוינכות בולישמ םירצונ ולא תוינכות יכרעמ
ןהלש םירחאהו םיישגירה םירצותה תא .הטעמ ןתוישגירש לע-תוינכות
הלעמלש המגודב ,לשמל) .תומלשכ תועדומב רבד לש ופוסב םילבקמ ונא
םג םימעפלו ,םישיגרמ םג ,םיאור םג ,תמוסריפ תועדומ חול לע
םישידקמ ונא וז תומלש לש םינוש םיקלחל (.םייוסמ רסמ םיטלוק
לש יללכה ךלהמל םאתהבו תוביסנל םאתהב בל תמושת לש תונוש תודימ
.םייחה

דוביעב םיקסוע ונא רשא םינכתה לש תישגירה תוכיאה ,ללכ ךרדב
טרפל ךכ לכ הרורב הניא ('וכו הטרח ,תוטבלתה ,רוריב) םהלש שדחמ
יומס ישגירה ןייפוא תובורק םיתיעל .ןהלש "םילעבה" תויהל רומאה
ילעבמ םג יומס אוה בורל .ותוא םיבבוסה ןמ םגו "םילעבה" ןמ םג
התיינב ,תובר תוביסמ .יהשלכ עויס תשקבב טרפה הנופ םהילא עוצקמה
הנניא ,הטעמ התוישגירש וזכ לש התיינב ומכ ,תישגיר לע-תינכות לש
ןרופיש םג ,תוביסה ןתואמ .דבלב םירידנ םירקמב אלא ימעפ דח השעמ
.םידעצ לש רכינ רפסמ בורל ךירצמ ולאכ תוינכות לש

תקידב לש בכרומ ךילהת לכלו םיבצמ לש גוס לכל ,הלטמ לכל טעמכ
לש תוליבקמ תואסריג לש בר רפסמ תיחומה הירפיסב שי ,תואיצמה
רפסמ ,לבא .םינטק םיטרפב קר וזמ וז בורל תונושה - לע-תוינכות
יד ,ןהינימל לעה תוינכות תובכרומ ןהמ ,םייסיסבה םיביכרמה
ראוטרפרה ,תודלומה תוישגירה תוינכותה םיווהמ ובור תא .םצמוצמ
תודליה לש ןטקה לעה תוינכות ףסוא ןכו ינושארה ירוטומ-יתשוחתה
.תמדקומה

רשק לכ תורסחכ ןהינפ לע תוארנש תוינכותל וליפא ךכמ האצותכ
םג וז .םיהז םיביכרמ לש רכינ רפסמ שי ,וזמ וז ןיטולחל תונושכו
תוכלשה םג ול שי והשלכ רצ םוחתב רופיש גשומ רשאכש ךכל הביסה
.םהיניב רשקה תא אוצמל ןתינ דימת אלש ,םיבר םימוחת לע תובחרנ

תישגיר ןכל איהש היעבב ןמז ךרואל עוקש וא דורט םדא רשאכ ,לשמל
תוברועמה רשאכ .דרוי ולש תיתסיפתה הנחבהה רשוכ ,יהשלכ הדימב
הנחבהה רשוכ םגו תיתייארה הנחבהה רשוכ םג ,תפלוח וא תמצמטצמ
םיאלממ ולא םייסיסב םיכילהתש רחאמ .םיאלפ םירפתשמ ולש תיתעימשה
תופטושה הלעפהה תוינכותבו ,תובר לע-תוינכותב בושח דיקפת
הדיחי לע-תינכות ןוכדיע תובקיעב לחש לק רופיש - ןהילע תוססובמה
םיאלממ ןהב תוינכותה לכ לע עיפשהל לוכי ,םייוסמה ןיינעל הרושקה
.יתועמשמ קלח ולא םידוקפית

םינושה םיבצמב תולעפומה ,תוינכות לש םיבר םיקתוע שי ,המגודל
םיכייתשמ וללה תוינכותה יקתוע לש םבור .ונילע םיסעוכ םהב
הצובקמ תוינכות .דואמ דע וזל וז תומוד תוינכותה ןכותבש תוצובקל
."הצובק התואל םיכייש" ונילע םיסעוכה רשאכ תולעפומ תמייוסמ
התלועפ אוה תוצובקה תחאל ונילע םיסעוכה לש םכויש םצע ,ללכ ךרדב
.המצע ינפב לע-תינכות לש

הנפמש אוה וז המידקמ תינכות ידי לע סעוכה לש גוויסה ןפוא
הלעפהה תינכות תריחב םשל ,לע-תוינכות לש המיאתמה הצובקל
דע ןיטקי גוויסה תינכותב רופיש ,ךכו .עוריא ותואל תמייוסמה
,המיאתמ אלה הצובקל תוכיישה תוינכות לש תיעטומה הלעפהה תא דואמ
םילוכסיתל ונבגהש ומכ םירז םישנא תוליעפל ,לשמל ,ביגנ אלו
.תודליב ונירוה ונל ומרגש

םיליעפמה םימרוגה לש וא תוינכות תצובק לש ףתושמה הנכמה רשאכ
תא תוהזל רתוי השק (היצאוטיס וא תוישיא אלו) םיסחי לש גוס אוה
,בורל .הנכדעל רתוי דוע השקו תמייוסמה תינכותה לש יאכראה יפואה
תושוחתה לע תודקמתהה םצע ,ואל םא ןיבו ,הז יפוא םיהזמ םא ןיב
היעבה ישרושל הנבותה תדימ .יונישל איבהל ידכ קיפסמ תוררועתמה
בוטל - ונוויכ לעו יונישה תוריהמ לע םולכב העיפשמ הניאש טעמכ
.ערל וא

םיקתועה לכ לש םנוכדעב ךרוצ בורל שי ,גשוי םיצור וב יונישש ידכ
םיצור רשאכ ,לשמל .םהבש םיירקיעב תוחפל וא ,הצובקה לש םיליבקמה
רופישו ןוכדיע ,תלוזה לש סעכל תומלוה אל תובוגתב יונישל איבהל
.קיפסי אל "תוקופד"ה לעה תוינכותבש תוטלובה לש םידדוב םיביכרמ
ירמגל תושדח לע-תינכות לש המלש הצובק ךכ םשל תונבל ךירצ םעפ אל
.תונשיה םוקמב ואוביש

תחא תבב תונבל וא ןקתל םיחילצמ ,לזמ דואמ הברה שישכ ,םיתיעל
דע היתומדוקמ הקזחו הליעי ךכ לכ איהש - הדיחי תיפולח לע-תינכות
הצובקה לש היתוינכות לכ תא ,לרטנל תוחפל וא ,לשנל החילצמ איהש
.הביריה

ךכב חילצהו (םירחא םישק םימסמ וא) ןושיעמ למגיהל הסינש ימ קר
לורטינ םשל שורדה ךילהתה .השק רבדה המכ דע עדוי ,םיישקה תורמל
תויהל יושע (רוכמ וא "שמתשמ" לש) "המשאה" הצובקה לש הירבח לכ
םעפ ףא "שמתשמ אל" לש השדח לע-תינכות תיינב םשל םיצמאמהו .ךורא
.םילק םניא

םיפטוש םינוכדיע

הלעפהה תוינכותו תוישגירה לעה תוינכות יכ ןאכ ןייצל בושח
לעו רבעה ןויסינ לע דימת תוססובמ ,ןהמ תובכרומה תופטושה
תופקשמ ןה ןיא םעפ ףא ,ןכ לע .ןהל ומדקש תוינכות יקלחו תוינכות
ןה דימת .תמייוסמ ןמז תדוקנב םיניינעה בצמ תא "יקנ" ןפואב
הז םוכיסב .רבעה תויושחרתה לש ינמז-בר םוכיס וא עצוממ תופקשמ
.תונוש ןמז תודוקנמ תויושחרתה ימושירל הנוש לקשמ הצקומ

הכ ןפואב הדיחי תושחרתה העיפשמ דואמ תורידנ םיתיעל קר ,השעמל
תוארקנ ולאכ תויושחרתה .חינז השענ תורחאה לש ןלקשמש דע עירכמ
ןמש ארקנ עוצקמה ילעב תפשב ."איש תויווח" םשב םוימויה תפשב
,תילילש האצותהו המיענ אל היווחהשכ "םייטמוארט םיעוריא"
.תיבויח האצותה רשאכ "תונקתמ תויווח"ו

ןפואב השעמל) שדחמ םעפ לכ ונלצא תישענ רבעה תשרומ תכרעה
ותואב דימת ונלצא םישענ םירבד דואמ טעמ) ללכ ךרדב .(דימתמ
תוינכותו ,לע-תוינכות ,םייחומ םינונגנמ לע תלטומ איה (ןפואה
תוינכותה לש ןנוכדיע לע ,ראשה ןיב ,םידקפומה תופטוש הלעפה
הילושב םג ךא תועדומל ץוחמ רקיעב - ףרה אלל םילעופ םה .ןהינימל
םיעדומ םישענ ונא םעפ ידמ .תונשיה לעה תוינכות תא םינכדעמו -
.התוא םימזוי וליפא וא וז תוליעפל

תוליעפו הדוסימ הנתשמ (תינוציחהו תימינפה) תואיצמה רשאכ
ירמגל תושדח לע-תוינכות תיינב םג תרשפאתמ ,דואמ תחלצומ ןוכדיעה
ךכב ,ראשה ןיב ,זא אטבתמ רבדה .יונישה תא דואמ תומלוהה
ןפואב תכרעמה תא תולהנמ ןהמ תובכרומה תופטושה הלעפהה תוינכותש
יוניש לע לופונומ הארנכ םהל ,ןוכדיעה ינונגנמ לבא .חלצומ
לטומה דיקפתה תא הכלהכ תושעל םיקיפסמ אל םעפ ףא ,תוינכותה
אל" ,"יתקפסה אל" :םיצורתה םתוא דימתו .רוגיפב םה דימתו םהילע
...'וכו ,"ןשוימ רבכ הזש בל יתמש אל" ,"בושח ךכ לכ הזש בל יתמש
.תעדה תא החינמ אל םעפ ףא האצותהו

תוינכותה תיינב לש ןידעה קלחב תולקת תמחמ טרפל םרגנה קזנה בור
רוגיפמ עבונ ,ןהלש הרקבה תורגיש לש יוקל דוקפתמו תופטושה
העיגמ אל םעפ ףא ,הביסה התואמ .ולש לעה תוינכות לש ןנוכדיעב
תברקתמ אל וליפאו אלמ ןוכדע תמרל וא תומלש תגרדל יהשלכ תינכות
,רופסמ בר םייחה ךלהמב תונבנה תוינכותה רפסמש רחאמ ,תאזו .ךכל
תלבגומה תלוכיה ללגבו ,םוצע וננורכיזב םידעתמ ונאש עדימהש םושמ
.רופישהו ןוכדיעה ינונגנמ לש

ןאולמב ןכדעל םידיפקמ ויה ןוקיתהו רופישה םינונגנמ םא ,המגודל
םיקיפסמ ויה אל ,הנושארה וייח תנשב טרפה לצא ונבנש תוינכותה תא
- "תופרש יבכמ"כ רקיעב םידבוע םה ,השעמל .ףסונ רבד םוש תושעל
םיקיעזמ ,םיישקב תלקתנ ןתוליעפש תוינכות לש הרקבה יביכרמשכ
ףוגה תושוחת ןה רתויב טלובה הקעזהה ןפוא .םורח תוליעפל םתוא
יכילהת לש דבוכה זכרמו בלה תמושת תטסומ ןתועצמאבש ,תונושה
.ןיינעל ןיינעמ רופישה


תוברתב םילעופ ,תכרעמה לש הנבמה םצעמ תעבונה תולבגומל ףסונב
תוחיפה אוה םהבש בושחה .הל םיידוחי םילישכמ םימרוג םג תינרדומה
תמחמ ,תוישגירה תויווחלו םיכילהתל תסחוימה תובישחב לחש
רופישהו היינבה יכילהת .תטלשה "תילנויצר"ה השיגה לש התומצעתה
אל דוקפת רשאכ דוחיב "תילנויצר"ה השיגהמ םילבוס תוינכות לש
.הקזח תישגיר השוחת ,הרזעל הקעזהכ ,ררועמ יהשלכ תינכות לש ןיקת
ברימ תא שידקהל םוקמב ,ונתוברתב גוהנל םאתהבש רחאמ ,תאזו
םיעיקשמ ,תכרעמה לש הקעזהה תביס איהש הלקתה ןוקיתל םיצמאמה
.('וכו תופורת ,תעד תחסה) הקעזהה תקספה םשל םתוא

בקעו רובצה ישונאה עדיה לש ויתולבגמ לשב ,תכרעמה תולבגמ לשב
תורשפאב ןיא - ונימי לש תינרדומה תוברתה לש םינוש םינייפאמ
לעה-תוינכות תא וליפא םלוה ןפואב ןכדעל ךכל םידעוימה םינונגנמה
דחא לכ לצא תולעפומה ןהמ ולא תא אל וליפא .רתויב תוינויחה
.הממיה תועש לכ ךרואל ונתיאמ

םדוקפת ןה ,תינרדומה הרבחב רתוי דוע ףרחומה ,הז םיניינע בצמב
םדאה ינב לש ינפוגה םדוקפת ןהו ישגירה םדוקפת ןה ,יביטינגוקה
לש עירכמה ובורו תויטמוס-וכיספה תולחמה עפש .דואמ דע םייוקל
לשכ לש האצות השעמל םה ,תוחתופמה תוצראה ינב לש ישגירה לבסה
תלוכיה לש הכומנה תלוצינה וליפא .תופטושה ןוכדיעה תויוליעפב
תיברמ תעד יפ לע דבלב 10%-כ) ונרוד ינב לש תיתוגהה תילכישה
.הביסה התואמ תעבונ (םיחמומה

- תונכדועמ אלהו תויוקלה תוינכותה ןיבמ תוטלובה הנינוכת ,ךשמהב
םשב - םוזי יונישל תודעוימהו טרפה לש םייחה תוכיאב תולבחמה
רחאמ ,תאז לכ .לבז תוינכות :רוציק םשל וא "תוילביז לע-תוינכות"
רואתה ונלש הדוריה םייחה תוכיאל םיאתמ ,היוקלה ןתלועפמ האצותכש
."לבזב םייחה" :בוחרה תפשב ירויצה


וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
ןמאמל ךירדמ .ד
תושגרה .ה
םוי-םויה ייח לש תושגרה .III ןתוחתפתהו הלעפהה תוינכות .II תושגרה םה המ.I
תוישגירה לעה תוינכות .II לע-תוינכות לש ןתיינב .I לע-תוינכות .ז תופטושה הלעפהה תוינכות .ו
תוינכותה יגוס ןיב םיסחיה .V יוסיכה תוינכות .IV םוימויב תוישגירה לעה תוינכות .III
תוילביזה תוינכותה לש ןתשיכר .II "תוילביזה תוינכותה" ןה המו ימ .I תוילביזה תוינכותה .ח
היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט היצרה שגר תושגר לש םיירקיע תולבדזה יכרד .III
םיחפסינ תמאב דבוע הז דציכ :וא ,רזוח ןוזיה .אי ךלוה אלשכו,םיענ אלשכ .י

יוסיכה תוינכות .IV----- >
(=====תופטושה הלעפהה תוינכות .ו

ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב