!! וישכע תושגר !!

תירביע הרודהמ

EMOTIONS OF DAILY LIFE - HEBREW EDDITION

This file is part of 850KB of Hebrew text in ISO standart. It is writen from right to left in plain ASCII with HTML tags
It can be read (among other browsers) with the Netscape, providing you have the hebrew fonts - the best with the proportional font Times (Hebrew) size 24.
When you download it - better put all files in the same sub-directory under the same name, to keep the links functional.

.הינב יבלשב ירבעה ףגאה
הגרדהב ופסוותי םירופישו םירושיק ,םיקרפ
ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב


לע-תוינכות .ז----- >
(=====תושגרה .ה

וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
תושגרה .ה ןמאמל ךירדמ .ד


םתקוזחתו םוי-םויה ייחב תושגרה
שמתשמל ךירדמ

(םייחה תוכיא רופישל םירישכמ אלל קבדיפויב :וא)
םיתימעו ףילש ןליא ר"ד תאמ

The Emotions of Daily life and Their Maintenance
A guid for the user
By
Ilan Shalif (Ph.D). & friens

c

םוי-םויה ייח לש תושגרה .III ןתוחתפתהו הלעפהה תוינכות .II תושגרה םה המ.I
תוישגירה לעה תוינכות .II לע-תוינכות לש ןתיינב .I לע-תוינכות .ז תופטושה הלעפהה תוינכות .ו
תוינכותה יגוס ןיב םיסחיה .V יוסיכה תוינכות .IV םוימויב תוישגירה לעה תוינכות .III
תוילביזה תוינכותה לש ןתשיכר .II "תוילביזה תוינכותה" ןה המו ימ .I תוילביזה תוינכותה .ח
היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט היצרה שגר תושגר לש םיירקיע תולבדזה יכרד .III
םיחפסינ תמאב דבוע הז דציכ :וא ,רזוח ןוזיה .אי ךלוה אל םגו םיענ אל םגשכו ךלוה אלשכ ,םיענ אלשכ .י


ןתוחתפתהו הלעפהה תוינכות .II

ויתושגר ןיב יתוהמ לדבה ולצא םייק דוליה לש םייחה תישארב רבכ
יסיסבה הלעפהה סופד םהש ,םיסקלפרה .ולש **םיסקלפרה ןיבל
רשק םרקיע ,םידוריה םייחה ילעבל ינייפואה (יטמוטוא טעמכהו)
- ודי לע תלעפומה תכבוסמ אל הבוגת ןיבל יוריג ןיב טושפ יד ינבמ
,הדילמ רבכ ,םתמועל .תיטמוטוא וליאכו ןפוא ותואב שדחמ םעפ לכ
.דואמ דע םיבכרומ םיכילהת םה תושגרה
________________________
וא השיחה רבא תא הרגמ עוריא רשאכ יטמוטוא ןפואב לעפומ סקלפר **
םצמוצמ רפסמ ,םדאה לצא .התואנה המצועב ,םיאתמה םייוריגה טלוק
רשאכ) .רגובה טרפה לצא םג ףטוש ןפואב םילעופ םיסקלפר לש
וא דלי לצא םתכיעד רחאל םיעיפומו םירזוח תוקניה ליגמ םיסקלפר
המגוד (.יחומ קזנ םדאל םרגינש ךכ לע םיעיבצמ םה ,רגובמ לצא
תוריהמב - עיתפמב המ רבד ונניע לא ברקתמ רשאכ דימת :סקלפרל
ןפואב ןיעה תמיצע תלעפומ - תושגנתה ששח לע םירשבמה תיווזבו
לש ושיטפ וא) והשלכ םצע רשאכ ,המודב .יטמוטוא יביסקלפר
היולתה לגרה תחלשנ ,ךרבל תחתמש דיגה םע שגנתמ (גולוריונה
םילקתנ רשאכ ,הליפנ ללכ ךרדב ענומ הז סקלפר) המידק תצפוקו
.(ידמ חישק וניאש יופצ אל לושכימב
-------------------------------------------

ןיחבהל ןתינ דלונ ךא הזש קונית לש תונושארה םייחה תועשב רבכ
יזיפ יוריג ידי לע ליעפהל ןתינ םתוא - ולש םיסקלפרה ןיב רורבב
זא רבכ .ולש תישגירה תוליעפה ןיבל ,ופוגב תומוקמ רפסמב רישי
רוא ,קזח שער ומכ םייוריג לש םינוש םיסופד רפסמ יכ תוארל ןתינ
סופד תלעפהל םימרוג - ףוגה תחונתב יופצ אלו ריהמ יוניש וא ,קזח
םיבר םיביכרמ ללוכ ,"דחפ" םשב ול אורקל לבוקמש הז סופד .בכרומ
תואירקו לוק תמיענ ,תידוחי םינפ תעבה :ומכ ,ותוא םינייפאמה
.םדה ץחלב הילעו ץאומ קפוד ,הלהב

ליעפמ םיאתמ םרוגש םעפ לכ ,םלוכ ללכ ךרדב םיאטבתמ םייחה תליחתב
ןיב "הטרפה" הלח ,תוחתפתההו הלימגה ,הלידגה ךלהמב .סופדה תא
לעפומש םעפ לכ ולעפוי םלוכש חרכה דוע ןיאו הבוגתה יביכרמ
.סופדה

ךלהמב םיעיפומה ולא ןיבמ שגר לכ לש ותעפוה םעו) םייחה תישארב
תוארל ןתינ (דליה ייחל תונושארה שולש-םייתנשב הלשבההו הלימגה
לכ תלעפה ןיבל ,םייוריג יסופד לש םצמוצמ ףסוא ןיב רישי רשק
.םהימודו ןוצר תועיבש ,דחפ ,סעכ - "יסיסב שגר"

ומכ טעמכו ידעלב ןפואב ,הדמתהב תולעופ וז תמדקומ הפוקתב
רקוחה לש ויחנומב) "תוינושארה תוישגירה תוינכותה" ,םיסקלפר
דחא עיפומש םעפ לכב ,זאו .יסיסב שגר לכל תלדבנ תינכות - (יבלוב
תרבגתמ ,תמייוסמה תישגירה תינכותל םיאתמה םייוריגה יסופד ןיבמ
איה ותוא יסיסבה שגרה לש תיפיטוארטס טעמכה תוליעפה טלוב ןפואב
."תלהנמ"

הב ןיחבהל ןתינ ,וזכ תינושאר תינכות לכ לש תדמתמה התלועפ ךלהמב
.יסיסבה ישגרה הנבמה לש םינושה םיביכרמל םיליבקמה ,םיקלח המכב
הינשל תחא תורבוחמה תרשרש לש היתוילוחכ זא םילעופ ולא םיביכרמ
שגר לכ לש תינכותה לש יתסיפתה ביכרמה ,וז הפוקתב .השקונ ןפואב
.דבלב םידלומ הירג יסופד רפסמל ביגמ יסיסב

(8)לע-תוינכות תונבנ ,תורגבתההו תורביחה ,הלימגה ,הלידגה ךלהמב
תוישגירה תוינכותה תא תופילחמ רשא ,רתוי תושימגו תובכרומ
םג - טעמב ךא ולו - רגובה ביגי םייחה ךשמהב םג ,לבא .תונושארה
.םידלומה םיסופדל

םע םבלשמו םינושה הסיפתה יכילהתמ ןזומה - בלשמה ביכרמה םג
תורוקמ לש תמצמוצמ תומכ ידי לע הז ליגב לעפומ - ןורכיזב רובצה
.תמצמוצמ דואמ "ולש תעדה לוקיש" תא ליעפהל ותוכמסו ,םינכתו
דע ,רתויב תכל קיחרמה יונישה תא רבוע הז ביכרמ םייחה ךשמהב
תינכותה לש דלומה קלחה תובקיע תא וב אוצמל השק םיתיעלש
.תינושארה

תוישגירה תוינכותה לש םייתייווחה םיביכרמה ,םייחה תישארב
ןיבל תישגירה תכרעמה ןיב םיידעלבה םירשקמה םה ,תוינושארה
םיחתפתמה םייתייווחה םיביכרמל שי םייחה ךשמהב םג .תועדומה
לובח וא שונא הלוח וניא טרפה רשאכ ,השעמל .ונייחב עירכמ דיקפת
לש בלושמ רצות איה תפטושה (6)תינפוגה השוחתה לש הסיסב ,תושק
.ףוגה תושוחת לש םינושה םיטלוקה לש ףנעה ךרעמהו תישגירה תכרעמה

ללכ ןיבש ןילמוגה יסחימ תלבקתמ וז השוחתל תירקיעה המורתה
.תישגירה תכרעמה ןיבל תוישגיר אלה תוינפוגה תוכרעמהו תויוליעפה
הלעפהה תוינכותו תישגירה תכרעמה לש יסחיה הלקשמ ,םייחה ךלהמב
הלדגה םתובכרומ לשב ,ןיעה ןמ בורל יומס רבדה ךא ,לדגו ךלוה
.תורחאה תוכרעמה םע הלש ןילמוגה יסחי עפש לשבו תכלוהו

וניא רגובה טרפה לש וייחב רתויב הנתשמהו ליעפה קלחה ,השעמל
תועמשמה אלא ולש תימינפה תינפוגה תכרעמה וא תינוציחה הביבסה
רקיע ,ןכל .ןהל תונקמ תוחתפתמה הלעפהה תוינכותש תישגירה
ונא םהבו תועדומה תא "םיחירטמה" תוינפוגה תושוחתב םייונישה
תושגרה לש םיבלשמה םיביכרמה תוליעפב םייונישמ עבונ ,םיניחבמ
.םייסיסבה

םיעובקה םייונישה לש האצות םה תושוחתה ייוניש בור ,רמולכ
לעה תוינכות לש תפטושה תימוימויה הדובעה ךלהמב םילחה םיינמזהו
םייסיסבה םיישגירה םינבמה לש תוליעפה תא תולהנמה ,(9)תוישגירה
דואמ עוגפ ונפוג םהב םירקמ דבלמ ,ןכ לע .תישגירה תכרעמה-תת לש
יפוא ןיב הפיפח לש דואמ הבר הדימ שי ,תצרמנ תוליעפב יורש וא
תוליעפב םייונישה ןיבל ,בל םימש ונא ןהל תוינפוגה תושוחתה
.תושגרה לש םינושה םיביכרמה

םייוסמ עגרב תוטלובה תוינפוגה תושוחתה לש ירקיעה ןרוקמשכ םג
ךרואל תוקחוד ןה ןיא ,תוזע ןהשכ םגו (העיצפ ומכ) ישגיר אל יזיפ
.תועדומה ילוש לא תישגירה תכרעמה ןמ תועבונש תושוחתה תא ןמז
םייסיסבה תושגרה םירהממ ,יזיפה יוריגה תליחת םע דיימו-ףכית שממ
לש תללוכה היווחל םקלח תא םורתלו הזה יתועמשמה ןוזיהל ביגהל
"רתויב תויקנה תוינפוגה" תושוחתה וליפא ,ךכל יא .עגרה ותוא
לש תינמז-ובה התוליעפמ תועבונה ולא ידי לע רהמ יד "תועבצנ"
.תישגירה תכרעמה

םג :תינמז וב איה תינפוג השוחת לכ ,ללכה ןמ אצוי אלל ,ןכ לע
רזוח ןוזיה םג ,םייסיסבה תושגרה לש תכרעמה-תתל ינושאר ןוזיה
רזוח ןוזיהו ןוזיה םגו הלש תוכשמתמ וא תומדוק תויוליעפמ הילא
וב תאטבמ תינפוג השוחת לכ ,רמולכ .תועדומה תכרעמל הנפומה בלושמ
.עגרה ותוא לש בלושמה שגרה תא םג תינמז

םצעל םירוק םה םתרגסמב םיעוריאהו םייזיפה םייוריגה לש תועמשמה
ראש םעו ליגה םע הנתשמ ולש םינושה םיטביהלו ,ותוכיאל ,םויקה
תיללכה תונתשההו תוחתפתהה ,ךכו .םייחה ךלהמב םילחה םייונישה
תישגיר-תיתשוחתה תוכיאהש הזל תמרוג הלעפהה תוינכות לש וזו
- םהימודו עצפ היווכ ,ךתח ,ץחל ,הכמ - םייוריג םתואמ תעבונה
.םייחה תישאר לש וזמ תקחרתמו תכלוה

תומיאתמ ןה .תויביטימירפ יד ןה חומה לש תודלומה הלעפהה תוינכות
םא .דבלב וייחל םינושארה םימיבו תועשב דוליה לש דוקפתה יכרצל
תובר תוחותפ תויצפוא תראשה ךרוצל םאו יטנגה ןעטמב ןוכסח תמחמ
אלו תוישגיר - תוינושארה הלעפהה תוינכותל ןיא ,רשפאה לככ
הרסח .םירגוב לש ולאל ומכ תולגתסיה רשוכ וא תובכרומ - תוישגיר
דליש ידכ השורדה ,תובכרומהו םוכחיתה ,תושימגה תדימ וליפא ןהל
תידוחייה תיתרבחה תכרעמבו תיעביטה ותביבסב דורשל חילצי ריעצ
.רתויב תננוגמה איה םא םג - ולש

ןבצמב שומישל תומיאתמו תודעוימ תודלומה תוינכותה ,השעמל
תונמוימש רחאמ ,תאז .םייחה לש םינושארה תועובשב קר ינושארה
לכש דואמ בושח ,לשמל .םייחה תישארב רבכ תיחרכה תמייוסמ תישגיר
ולש לוכיעה תכרעמל וא ךרה קוניתה לש ויפל רדוחה לקולק רמוח
לכש דואמ םג בושח ;תואקהל םורגיו לעוגה שגר תא ולצא םיצעי
תא בסתש הלהב תאירקו דחפ ולצא ררועי ולש לקשימה יווישב רועריע
.'וכו ;םילפטמה בל תמושת

שמשל תורומא ולא תוינכות ,רתוי דוע ןכמ רחאלו ,ךכל ליבקמב
רתוי תומדקתמ הלעפה תוינכותל ,היינב רמוחכו דלשכ ,תודוסיכ
ומכ .טרפה לש םייפיצפסה ליגלו הביבסל תומאתומו ךשמהב תובצועמה
תעשל תיטמוטוא הנגה תכרעמ ןיעמכ תודקפתמ ןה םייחה ךרוא לכל ,ןכ
'ז קרפב בחרומ םייחה ךלהמב תוינכות לש היינבה יכילהת לע) .םורח
תולעפומ ,םימודמ וא םייתימא םורח יבצמב קר (.לע-תוינכותב ןדה
תוינכותה לש תומדקומ תואסריג - יטמוטוא טעמכ ןפואבו - ונלצא
תוינכותה ףא ילואו) תוירוקמל דואמ תומודה תודלומה תוישגירה
.(ןמצע תוירוקמה תודלומה

תוחפש ךכמ תועבונ תומודקה תוינכותה לש תוטשפהו תויביטימירפה
תעב ןובשחב םיחקלנ ןורכיזה ןמו הווהה ןמ םינותנ תוחפו תויורשפא
רשאו םיליגר םיבצמב לושכימ הווהמ רשא ,הז םיניינע בצמ .ןתלעפה
.םורח תעשב ןורתיל ךפוה ,רתוי תובכרומ תופולח ןהל ונבנ ןכ לע
,יטמוטוא טעמכ ןפואבו הבר תוריהמב לועפל ןהל תרשפאמ וז ןתוטשפ
רתוי םיכירצמה םייאליע דוביע יכילהת תערכהל תוקקדזיה אללו
הבוגתה תוריהמשכ ,םורח יאנתב .תוגשל םג םייושעה ןמזו םיבאשמ
רכשנ אצוי םוכחיתה תניחבמ הז דוקפת ןפוא לש דספהה ,תינויח
.תודרשיהה תניחבמ

ךא - הלודג הכ איה קנבב רתיה תכישמ יכ םילגמ ונאש תעב ,המגודל
שגרה לש תנכדועמ הלעפה תינכות ונלצא תלעפומ - ידמ הלודג אל
אלו (יבלוב רקוחה יחנומב [8]לע-תינכות) "תוננאש-דחפ" יסיסבה
.ולש תדלומה תינכותה

םע דדומתהל ,דחאה :לופכ אוה הז שגר לש תנכדועמה תינכותה דיקפת
תויהל היושע ןהב ,תינרדומה הרבחב רגוב םדא לש תובכרומ תויעב
תינתנהנ תוגהנתה ןוסיר לשמל ומכ ,ונלש ימויקה סיסבל הנכס הנומט
.ךורא חווטל קזנ ןובשחב האיבמ הניאש

התלעפה תא עונמל אוה תנכדועמה תינכותה לש ינשה דיקפתה
היביכרמ תאו הז שגר לש תדלומה תינכותה לש תיטמוטואה
ןמ עונמל ,לשמל ומכ .ררועתמ דחפה שגרש םעפ לכב םייתוגהנתהה
ונאש םעפ לכ ,קנבה ןמ הצירב חורבלו הלהבב קועצל ונל םורגל דחפה
.תנכוסמ המרב איה רתיה תכישמש םילגמ

ללותשמ תבלכ הלוחכ דושחה ינתמיא בלכ רשאכ ,םורח תעשב תאז תמועל
תינכותה ,הפק תיבב ונבשוי תעב ונתוא םיבבוסה םישנא לע לפנתמו
ןברדל וא "ץע לע ספטל ונל רוזעל" היושע דחפה שגר לש תדלומה
תוינכותב ידמ רתוי בשחתהל ילבמ - ףוגל רחא הסחמ אוצמל ונתוא
.ןחלוש יסומינב תורושקה

םוי-םויה ייח לש תושגרה .III

*תושגרה ןווגימ

_________________________
לש בר רפסמ שי "תושגר" גשומלש תפסונ םעפ ןאכ שיגדהל בושח *
,"לרומ" ,"חור יבצמ" ,"םישוגיר" ,"תושגרה" ומכ "החפשמ יבורק"
('וכו ער ,בוט) "... שאר" ,"םיבצע" ,"תונבצע" ,"תושוחת"
וא העפות התואל םינוש תומש בורל םה ולא םיבורק םיגשומ .םהימודו
םיעיבצמ םבור .הכשימו השוחתה תמצועל םיסחייתמ םקלח .ךילהת
.ותוא םישיגדמ וא העפותה לש םיטלובה םיטביהה דחא לע רקיעב
.תודחוימ תוביסנב שחרתמ אוהשכ םלשה לולכמל וקנעוה םה םיתיעל
-------------------------------------------

טלוב ,(רשע השימחכ) םייסיסבה תושגרה לש ןטקה םרפסמל דוגינב
לש (תובורעת) םיבולישמ םירצונ רשא ,םיפצנה תושגרה לש ברה םרפסמ
לש תימוימויה התוליעפ .םיפלא לש תובר תורשע םהש - ולא תושגר
לש םוצע ןווגמ ,םינושה היבולישב ,תרצוי םייסיסבה תושגרה תכרעמ
לוכי ליגר םויב םג .ףרה אלל תונתשמה ,תויפיצפס תוישגיר תובורעת
.תועש רפסמ ךות הצקה לא הצקה ןמ תונתשהל טרפה לש ישגירה ובצמ
תחא הממי ךלהמב טרפה הווח ,ולש םיליגרה םוימויה ייח תרגסמב םג
.תונוש תוישגיר תויוכיא יפלא

לידבהל - תוישגירה תויוכיאה ןיב ונלש עדומה הנחבהה רשוכ ,לבא
םינבמה לש םייתסיפתה םיביכרמב ללכנה הנחבההו הסיפתה רשוכמ
וא/ו םיטלובה םייוטיבלו תושוחתל לבגומ - םייסיסבה םיישגירה
תלוכיב "םיפשא" שממ ונא .ונלש םוימויה ייח לש רתויב םיחיכשה
ונאש תעב קר ריבס תונוכנ ןהש יוכיסה לבא ,תוילולימ תונחבה קפסל
.ונל תורכומה תוחיכשו תוזע תויוכיאב םילקתנ

ןווגימבו תושגרב עדומה לופיטה יישקל תוירקיעה תוביסה ןיב
תמייוסמ תישגיר תוכיא לכ הב הברה תוריהמה איה םהיתויוכיא
לכ לש) םילמה רצוא תונוש תוביסמ ,ךכל ףסונב .תפלוחו העיפומ
.תוישגיר תורתוכ לש ויד לודג רפסמ ללוכ וניא (תופשה

תוקוחר םיתיעל קר ,תמייוסמ תישגיר תוכיאל תילולימ הרדגה ונשפחב
,השעמל .תיווחנה השגרהל ריבס בוריק איהש וזכ אוצמל םילוכי ונא
רשא רתוי בחר רואת וליפא וא םש היווחל תתל ונתלוכיב ןיא םעפ ףא
.אלמ ןפואב הל ומיאתי

תורתוכה ,שגר תולמ לש םצמוצמ רפסמ שי רובידה תפשבש רחאמ
ןמוקימש תויווחל דבלב יללכ ןוויכ ןויצ ןיעמ קר ןה תוילולימה
.תקייודמה ןתבותכ תא קפסל ילבמ ,תוישגיר תובורעת לש םלש "ןנע"ב
לש היווחל רתוי קייודמ ילולימ (רבסה וא) רותיא בושח םהב םירקמב
בצמה תא וא תישגירה תוכיאה תא םיראתמ ,תמייוסמ תישגיר תבורעת
.רישב וא םיטפשימ רפסימב ,ירויצ ןפואב התוא ררועש

םיבטקה תששל וליפא תולבוקמ תויטרדנטס תואמגוד הכ דע ןיא ,ןכ לע
לש תובר תואמ הז רבודמ םהילעש םיסיסב תושגר לש רתויב םירכומה
,החמש ,לבס ,סעכ ,דחפ :םהש) הנש םישימחל לעמ רבכ םירקחנהו םינש
דיחי יסיסב שגר םהב םיבצמה יכ רוכזל בושח .(העתפהו תוניינעתה
שגרה לש "יקנ"ה ויוטיבל ןושאר בוריק קר םניא דחוימב טלבתמ
היהי ןתינ הילא תיברימה בוריקה תדימ םג הארנכ אלא יסיסבה
תקייודמו תיתימא המגוד וידיב שי יכ ןעוטש ימ ,ןכ לע) .עיגהל
(.העטמו העוט ,ןהשלכ תופסותמ היקנ ,והשלכ יסיסב שגר לש ירמגל

םירקחמ .הדיחא הניא םייסיסבה םיישגירה םינבמה לש םתוליעפ תמר
ךכב םיכורכה םיישקה תורמלש םיארמ תימוימויה תוסנתההו םייתטיש
לכב רתאל דימת רשפא - היופצה תישעמה תלעותה לש הטעומה הדימהו
המורתה תא ,תישגיר היווח לכבו תוישגירה תובורעתה ןמ תחא
םג תוארמ תוקידבה .םייסיסבה תושגרה ןיבמ םיטלובה לש תיסחיה
תבורעתב םיליעפ תוחפה םייסיסבה תושגרה לש םתמורת תא רתאל ןתינש
,ללכ ךרדב ,הכירצמ איה .דואמ השק וז המישמ ,לבא ,תמייוסמה
.תומכחותמ חותינ תוטיש םג םיתיעלו םיטעמ אל םיבאשמ

דחא תא סחיל השקתת ,תמייוסמ תישגיר היווח חותינ ךלהמב םא
חינהל שי ,םדוקה קרפב האבוהש 15-ה תמישרל הלש םיטלובה םיביכרמה
.ףסונ יסיסב שגר התריציב ברועמש

ההובג המצועל םיישגירה םיבטקה דחא לש ותוליעפ תמר הלוע ,םיתעל
תודליב ידמל חיכש רבד - הז שגרב ףצומ טרפה וליאכ הארנש דע דואמ
ןמז יקרפ םעפ ידמ ךשמנ זעה שוגירה ולא םיאליגב .םירוענה ליגבו
.(snoitomE) םישוגיר בורל תוארקנ ולאכ תוזע תויוררוע .םיכורא
קרו תוינש רשעמ רתוי אל ,ללכ ךרדב ,תוכרוא ןה םירגוב לצא
.העשל לעמ דע תורידנ םיתיעל

,םיזע תוחפ םה םיקזחה תישגירה תוררועה יבצמ םג ,רגובה םדאה לצא
םתוליעפ םהב תטלבתמ םג ,בורל .טרפה תא "םיפיצמ" םניא ללכ ךרדבו
השענ רשאכ ,המגודל .םייסיסב תושגר העברא וא השולשכ לש הליבקמה
תא ליבומ" ולאכ םירקמב רשא - זע סעכ בורל םיווח ונא ,לווע ונל
;ונל ושעש המ לע רעצ וילא הוולתמ דימת טעמכ ;"תישגירה הריישה
אל םא - םינוא-ןיא לש השוחת םינושארה ינשל תיוולתמ םג בורל
הז לע הטרח וא השוב לש תושוחתו ,ונב העיגפה תא עונמל ונלוכי
,תובורק יד םיתיעל ;וענומל ונלוכי ןכ םא - רבדה תא ונענמ אלש
םרוגל םישחור התוא האנישה תשוחת םג םימדוקה תושגרל תפרטצמ
.לוועה

לכ לשו תישגירה תכרעמה-תת ללכ לש החיכשה תוליעפה תמר ,ןמזה בור
תרתוכה .זע תוחפה םוחתב איה ,ומצע ינפב ונלש יסיסב שגר
ךיא) "שגרמ" ןה ולאכ תוליגר תומצועל רתויב תלבוקמה תילולימה
.(X חור בצמ יל שי) "חור בצמ"ו (?םויה שגרמה

תפטושה םתוליעפ תא תינמז-וב םישיגרמ-םיווח ונא ,םוי םויה ייחב
ןה ףא בורקה רבעב םתוליעפ תואצות .םייסיסבה תושגרה לכ לש
םהש ךורא חווטל תונורכיזה ןמ לידבהל) יח ןפואב ונתיא תואצמנ
ךא הזש תושגר תווחל םיכישממ ונא ,בורל .(םירמושמ תושגר
לש האלמה םתכיעד תמלשנ םרטב ,םינוש ןמז יקרפל "ומייתסה"
רחאמ ,םהב שוחל םיכישממ ונא .םהמ םיעבונה םיינפוגה םיכילהתה
דוחייב - ךשוממ יד םיינפוגה םיכילהתה ןמ קלח לש "םייחה ךרוא"ש
םירירשה תוליעפב םירושקה םיכילהת לש ,םיימיכה םיכילהתה לש הז
ומכ ,בורל .םהמ עבונה רזוחה ןוזיהה תיווחב םירושקה ולא לשו
יד ןמז יקרפ לש םכרואל תויטיאב םיכעוד םה ,תוצאומ בל תומיעפ
.הסיפתה ףסל תחתמ לא ודרי םרטב םיכשוממ

תעדומה השוחתהו תועדוהה ,תוכרעהה

ימויקה בצמה תוכרעה לע תדקפומ םדאה לש םייסיסבה תושגרה תכרעמ
עוריא לכ ,בצמ לכ .םייחה לש םיירקיעה םימוחתב ויריקיו טרפה לש
ללכ ידי לע ןחבנ ,אוהש לכ עגמב םיאצמנ ונא ותיא רבד לכו
ןודנ אוה הנושארבו שארב ,ךא .תובר תוניחבמ תויחומה תוכרעמה
רשע-השימחמ דחא לכ תניחבמ ,תאזו .תישגירה תכרעמה ידי לע חתונמו
.םייסיסב תושגר םידקפומ םהילע םימוחתה (רתוי וא)

םיעדומ םישענ ונאש ינפל דוע תשחרתמ וזכ תינושאר הקידב ,בורל
"רושיא"ב הנתומ רחא וא הז טרפל םיעדומ ונתויה םצע םיתיעל .הל
ונאשכ ,המגודל .תינושארה תישגירה הקידבה לש "הצלמה"ב וא
אלש יושע םירופיצה לש םייתרגישה ברעהו רקובה ץויצ ,םידורט
אלש רידנ - ונמש תא םיריכזמשכ ,תאז תמועל .ונתועדומל ללכ עיגהל
.ךכב ןיחבנ

תוכרעמה-תת לכל ליבקמב תנזומ יסיסב שגר לכ לש תפטושה "הנקסמ"ה
,שממ לש בל תמושתל הכז אל רישיה רסמה םא םג ,זאו .ונלש תויחומה
םיכילהתב הבלושש רחאל - ףיקע ןפואב תועדומל עיגהל היושע הנקסמה
הבשחמ ,עוריא ,המגודל .תועדומה תא תוניזמה תורחא תוכרעמ-תת לש
הכוזה דחפ תעדוהל איבהל אלש םייושע ,דיחפמ רבד לש ןורכיז וא
לכ תקרוסה תכרעמה-תתל ןוזיהה תעפשה ,לבא .תועדומל הרישי השיגל
רבעהמ דיחפמ עוריאב םירכזנש ךכל םורגל היושע ,ןורכיזה תא ןמזה
(עדומב אלש וא עדומב) ותיא שגפמה םצע ,זאו .הזכ םיניימדמש וא
.תועדומל דחפה תיווח תרידחל םרוג

םייסיסבה תושגרה ידי לע תמרגנ ונלש תישגיר-תיתשוחתה היווחה
תכרעמה-תתל תישגירה תכרעמה-תת הריבעמש תועדוה רורצ ןיעמ איהו
ומכ איה תעדומה תישגירה היווחה ,רמולכ .תועדומה יכילהת לש
תישגירה תכרעמה-תת התועצמאבש ,תולוק 15-כ תב תרבדמ הלהקמ
.תועדומה לש תכרעמה-תת םע "תחחושמ"

טרפ לצא רתי תונקעצל םעפ ידמ םיטונ הלהקמב םיפתתשמה ןיבמ המכ
המרב עמשנ אל םלוק םהמ המכ .תומלש תויסולכואב ףא וא םייוסמ
שגרומ וניא טעמכש ןפואב םימרות קר םה ,דימת טעמכ ףא וא ,בורלו
תופוקתב טלוב טרפ לכ לצא .יללכה רצותל תידוחייה םתוכיא תא
ךומנ לוקב תושגרה ראש םיוולמ ותוא (םיינש וא) "ןלוס" תומייוסמ
בככמה הזכ "ןלוס" ידי לע ןייפואמ םייוסמ טרפ ,םיתיעל .רתוי
,ןזגר ,ןשייב ,ןדחפ :םשב זא ותוא םינכמו טלוב ןפואב ולצא
.םהימודו ןתוואג

- "תועדומל הלהקמה תחוודמ םהילע" םייתועמשמה םיישגירה םיכילהתה
,תוקושת ,חור יבצמ ,תושגר ,תושוחת ,םישוגירכ םיעדומ ונא םהל
ןיב ירקיעה בלשמה םרוגה םה - םהימודו תונוש תוינפוג תושוחת
ןיבל ןניבו ,תועדומה תכרעמ-תת ןיבל תישגירה תכרעמה-תת
.תורחאה תויחומה תוכרעמה-תת

לש םייניב רצות ןיעמ תעדומה תישגירה היווחב תוארל םג ןתינ
הז רצות .םיעדומ אל ונא םהל ,םיישגיר אלו םיישגיר הבישח יכילהת
דוביע יכילהתו עדימ לש בר עפש לש יעגיר םוכיסכ תועדומל שגומ
תויחומה תוכרעמה-תת לכל ישכ ליבקמב םג שגומ הז רצות .םינוש
.ידוחייה השומיש תא וב השוע תחא לכשכ ,תורחאה

תישגירה היווחה לש רתויב טלובהו בושחה הדיקפת ,לכמ רתוי לבא
עגרה ותואב רתויב יתועמשמה רבדל בלה תמושת תא בסהל אוה תעדומה
םעפ לכ ,האיבמ איה תדמתמה התונתשהב .(תודרשיהה רשוכ תניחבמ)
םיבאשמה ללכ לשו ונלש בלה תמושתו בשקה לש הנוש האצקהל ,שדחמ
תובישחה רדס יבגל תישיאה הכרעהב יונישל זא תמרוג איה .םייחומה
רתוי ההובג תומידק ןתמל תמרוגו ,תוליבקמה תויושחרתהה לש
.התריציב דחוימב םיברועמה םימוחתל

:תורטמ המכלו םינפוא המכב תאז השוע תישגירה היווחה

בור תאו בלה תמושת אולמ תא הבסמ איה הזע המצועב התויהב (1
הקספ תישגירה תכרעמהש רחאמ ,םייוסמ בצמב לופיטל טרפה לש ויבאשמ
.הזכל חתפתיש ששח שיש וא םורח הרקמ אוה יכ תואדווב

לש םוכיסכ םג תושמשמ ןהיתומצועו תונושה תוישגירה תויוכיאה (2
אל תרתוכ ןיעמ םהל תוקפסמ ןה .הבשחמ וא היעב ,עוריא לכ תכרעה
םיכילהתב םבוליש ךרוצלו ,ןורכיזב םדועת ךרוצל תיתיצמת תילולימ
וז תרתוכ לש התובישח רקיע .תורחא תוכרעמ-תתב םישחרתמה םייחומ
תוקירסו תויעבה ןורתפ ,הבישחה ,הסיפתה לש םיעדומ אלה םיבלשב
.ןורכיזה

ונמע תואצמנה ולא דוחייב - תוכשמתמה תוישגירה תויווחה (3
תווהמ - "חור יבצמ" םשב ללכ ךרדב תוארקנו םיכורא ןמז יקריפל
לש ימויקה ובצמ םצע לש וביט יבגל תפטוש תרוכזיתו תוצרחנ תונקסמ
וא ףסונ ישממ המ רבד תושעל ךרוצה לע בורל תועיבצמ םג ןה .טרפה
.המישמ לש ךשמתמה העוציבב דימתהל

אל ,םייוסמה עוריאה וא עגרה לש תויפיצפסה תוישגירה תויווחה (4
לש תידוחייה תוכיאה תועצמאב ,"תונמסמ" םג אלא ,ותוא תועבוצ קר
תע התואב םישענה םידועתה ללכ תא ,התמצועו תישגירה תבורעתה
תיביטאיצוסאה היילשה לע םילקמ ולא םינויצ וא םינומיס .ןורכיזב
ויביכרמ תא ןכו תומלשכ ןודנה דעומב שחרתמה לש ,ןורכיזה ןמ
יטירפ לש םבוליש לע םג םילקמ םה .דיתעב תומוד תוביסנב ,םינושה
לע תולקמ ןה ,הז ןפואב .תורחא ןמז תודוקנמ םהימוד םע ולא דועת
ךותב רדס טילשהל תורזועו םינושה םייחומה םידוקפתהו םיכילהתה
.םייחה ךלהמב םירבטצמה תויחומה תויושחרתהה ידועת עפש

תיללכ תנגראמכ היווחה

לא תרדוחו םיקמעמה ןמ הפצו הלועה תישגירה היווחה םא ןיב
ןיב ;תויתגרדהב םא ןיבו ,ףטחב תאז השוע טרפה לש תועדומה
איהש ןיבו דעומ תרצק איהש ןיב ;הנותמ איהש ןיבו הזע התמצועש
דימת - הילושב איהש ןיבו תועדומה לע תטלתשמ איהש ןיב ;תכשמתמ
.תלעות הנממ קיפהל ןתינ דימתו תיתרטמ איה דימת ,תיתועמשמ איה
היכשמו היתומצוע ,היתובורעת לע תישגירה היווחהש רחאמ ,תאז לכ
.ויפ לע לועפל ונעביט ידי לע םינווכמ ונא רשא רבדה איה ,םינושה

(תוליעפמ ונתוענמיה וא) ונתוליעפ לכש חיטבהל רומא הז דובעיש
ונלש תישגירה היווחה לש התוכיאש ךכל הריתחל תשדקומ היהת
ךרואל םהמ גורחת אלו םימייוסמ םיחווטבו םימוחתב היהת התמצועו
תישגירה תוכיאה קחרתת אל ינמז ןפואב םגש רומשל הילע לטומ .ןמז
אלש ךכל ונתוליעפ תנווכמ דחוימב .יחרכהש הממ רתוי הרטמה רוזאמ
םהיתויוכיאש ,תושגר לש םינוש םיבולישל דיתעב וא הווהב עלקינ
."הנכס ירוזא"כ םירדגומ םהיתומצועו תוישגירה

ונא ןיא (הרטמכ תאז תוארל וא) ךכ בושחל לבוקמש תורמל ,רמולכ
,אלא .םייוסמ בצמל תואיצמה תא איבהל ידכ הנושארבו שארב םילעופ
היהת ונלש תישגירה היווחהש ידכ קר םילעופ ונא ונייח ךרוא לכל
םינווכמש םייתימאה תוחוכל םיעדומ ונניא בורלש קר - יוצרה םוחתב
,רמולכ .עדומ אלה םוחתב םיעלקה ירחאמ םלעופ רקיעש רחאמ ,ונתוא
תורביחהו הלידגה ךלהמב ונכוניחו ונעביט ךכל "םיזחתמ" םהש תורמל
.תוידוחיי םיכרדב םימייוסמ םירבד תיישעל ונתוא םינווכמ םניא
יכרד לע םיעיבצמו תויתייווח-תוישגיר תורטמ ונל םינמסמ ,אלא
.ןתגשה ןעמל הלועפ

תשכרנה תונמוימה

התובידאב" םישענ תישגירה תכרעמה לש בוציעה יכילהת רקיע
םותל דעו הדילמ לחה (היצזילאיצוס) תישונאה הביבסה לש "התוסחבו
:םיירקיע םירבד העברא ונדמלל םירומא םה .םירוענה

.וניתושגר לע תועיפשמה "םייחה תודבוע" לש םירבדה בצמ והמ :דחאה
.תוביסנ וליאבו תינפוג וא תישגיר השוחת וזיאל םרוג המ ,רמולכ
תא לבקתש - תישונאה הביבסה לש הרושיאל םיכוז תושגר וליא ,ןכו
.םירוסא הזיאו ,םהילא עיגהל ונתוא דדועת ףא וא םשיגרהל ונתוכז

ונל יאדכש םיפדעומה תוישגירה תויוכיאהו "םירוזאה" םהמ :ינשה
םהמ וליא לע ןבומכו .ונתושרל דמועה רחבימה ךותמ גישהל תוסנל
השינעה תניחבמ םאו םגישהל ישוקה תניחבמ םא - שארמ רתוול יאדכ
.תיתביבסה

םירוזאה םה וליא ,רמולכ ."תושגרה לש הקיטמתמה" יהמ :ישילשה
רקי ישגיר ריחמ םתרומת םלשל ילב "לוזב" םגישהל ןתינש םיישגירה
.'וכו רחא שגרל הרומתב דחא שגר ףילחהל יאדכ וא רשפא ךיא .ידמ

וא הגשהל הריתח םשל םינושה םיבצמב תושורדה תויונמוימ :יעיברה
(םיירשפא ךרד ירוציק ללוכ) תויוצר תוישגיר תויווח לש הקפהל
.תויוצר ןניאש ולאכמ תוענמיהו

,םיענ ללכ ךרדב קוביחש הנקסמה תא ללוכ הנקומה עדיה ,המגודל
המכ םג םידמול .םיענ וניאש הקחרה לש שנועב םיכוז ףודיג לעשו
רסוח לע הביא המכ ,שנועמ קמחתהל ידכ ףנחתהלו ספרתהל ךירצ
,תממעשמ המישממ םיקמחתמשכ (םלשל) גופסל ךירצ תלוזב תובשחתה
ןתינ ןפוא הזיאב ,סעוכ םדא סייפל ךיא ,םומעיש גיפהל ןתינ דציכ
.'וכו תלוזל השוב םורגל

ןויסינו תורביחה ידי לע תשכרנה תישגירה תונמוימה ,ללכ ךרדב
תורטמ רופס-ןיא גישהל רגובה טרפה תא תנווכמ הניא ,םייחה
תא םיווהמה לעה תוינכותו םינונגנמה .תורחא רופס-ןיאמ ענמיהלו
(ףידעהל וא) "תולפה"ל ותוא םינווכמ "קר" טרפה לש תונמוימה
תוארנ וא וינפל תוחותפה תונושה תויורשפאה ןיב ,םינושה םיבצמב
.םייללכ יד םיישגיר הדימ ינק יפ לע "תורירב"כ

הערכהה תלטמ תא םיגיצמ וללה תויונמוימה תא םיאטבמה םיכילהתה
ןיינעב וקספיש ידכ תויחומה תוכרעמה ראשו תועדומה תכרעמ-תת ינפב
תועירכמ ולא תוכרעמ ,ןכאו .תומולגה תוישגירה תויוכיאה יפ לע
תישממה תישגירה תוכיאה יפ לע ,תונושה תופולחה ןיב םעפ רחא םעפ
תופצל ןתינש תישגירה תוכיאה יפ לעו תומייוסמה תוביסנב תמרגנה
.דיתעב ןהמ

(ישונאה םזינגרואה לש םיפסונ םימוחת רפסמב ומכ) תושגרה םוחתב
יטרפל םינושה םיבצמב תוגהנתהה תא הביתכמ תיטנגה תשרומה ןיא
םינוירטירק לש ןטק רפסמב ךרדה תליחתב תקפתסמ איה .םהיטרפ
תוינכות) תואמגוד לש םצמוצמ ףסואבו הכרעהל (םייסיסב תושגר)
תוארוהל םתוא "םגרתל" שי וב ןפואה לע (תודלומ תוישגיר הלעפה
לדג ןהב תוביסנל םאתהב תללכתשמ תכרעמה ,ךשמהב .תוטרופמ הלעפה
תלעפה םהב םימידקת לע רתויו רתוי זא תססבתמ איה .טרפה
תוחפו תוחפו ןולשיכב וא החלצהב המייתסה םיישגירה םינוירטירקה
.תודלומה תואמגודה לע

םיישיא ןיב םילדבה

הנובש (תוישגר תוחפהו תוישגירה) לע-תוינכות לש ידוחייה ןווגמה
תושימגל םייוטיבה דחא אוה ,(רקיעב ותודלי ךלהמב) טרפ לכ ומצעל
,םיידוחי םייח יאנתל תולגתסה רשפאמ הז ןווגמ .תישגירה תכרעמה
ןווגמ .טרפ לכ לש תישגירה היווחה לש התוכיאב תוידוחייל איבמו
יארחאה אוה ,םייחה תוביסנב ינושה וא יתשרותה ינושה אלו ,הז
- םדא ינב ינש לש תישגירה היווחב תוהז ןיא םלועלש ךכל ירקיעה
תוהז ןיא ,ומצע םדא ותוא לצא וליפא .שממ בצמ ותואב םהשכ וליפא
.תונוש ןמז תודוקנמש תויווחב

תא םיבצמה בורב תומלוה םהלש תובוגתהו תויווחהש םיטרפ שי
תמצועש שי .תוזרפומ םלצא תובוגתהו תויווחהש ,שיו .םהיכרצ
םתבוגת וא םתיווחש ולאכ שיו ידמ הכומנ םהלש הבוגתה וא היווחה
.ןיינעל תכייש אל ללכ םימייוסמ םיטרפל

תניחבמ םייתועמשמ םניאש טעמכ םיישיא ןיבה םילדבהה ןמ קלח
םילדבהה לש ,יתועמשמ ךכ לכ אל ךא ,לודג קלח .תלעותהו תומלוהה
תויווחהו תוליעפה תוישגירה לעה תוינכותל רשאב - םיישיא ןיבה
םתס וא תואיגש ,תושגדה ,תומזגהכ אטבתמ - ןהמ תועבונה תוישגירה
.ידמ רקי ריחמ םיבוג םניאשו םיילרוג םניאש ןונגיס ילדבה

ףא וא ,םיטרפ לצא אטבתמ םילדבהה לש רתויב יתועמשמהו לודגה םקלח
אל לע-תוינכות לש םרצותכ ,תולודג תוישונא תורבחו תוצובק לצא
תורטמל םילעבה תא ואיבי יכ ןהילע ךומסל רשפא יאש ,תומלוה
.ריבס יתייווח-ישגיר םילקאל וליפא וא תוליעומ

אטבתמ תועבונה תויווחבו לעה תוינכותב םימגפה לש לודגה םקלח
םה םיתיעל .םידדומתמ ןמע תומישמל םיבאשמ לש תמלוה אל האצקהב
השדקהל םימרוג םה םיתיעל ,םיבאשמ לש תופדוע תואצקהב םיאטבתמ
אל ןוויכב םיבאשמ תאצקהב םיאטבתמ םה בורל .םיצמאמ לש ידמ התוחפ
.לילעב קיזמ ףא וא ליעי

םגו םיליגרה םיצמאמה םג ,םיתחפומה םיצמאמה םג ,םירקמה בורב
היווחב םיישיא ןיבה םילדבהה .תימצע הלשכהל םיליבומ ,םירבגומה
תוביסנב ינושמ אלו) לעה תוינכותב ינושה ןמ םיעבונה תישגירה
ישוקבו ותרמוח תדימב ,ןולשיכה ןוויכב רקיעב םיאטבתמ ,(תוישממה
.רחאב ופילחהל

תודדומתהו לשכ

לע סרפ וא שנוע הניא ,המיענ אלהו המיענה תישגירה היווחה ,לבא
לש תכרעמה-תתמ תישגירה תכרעמה-תת לש השקב לכה ךסב איה .תוגהנתה
ךבס" ריתהל ידכ ,תאזו .בל תמושת לש תדחוימ האצקהל ,תועדומה
.תומלשכ תכרעמה וא ,תרחא וא וז לע-תינכות הסנכנ הילא "ישגיר
ףא וא םישקמ ונתוברת ינב לש לעה תוינכותב םיחיכשה םימגפהש רחאמ
השק ,תישגירה היווחה ידי לע תשקבתמה בלה תמושת תא תתלמ םיענומ
תוינכותה לש ןהימגפ תא ןקתלו ךבסה תא ריתהל ירשפא יתלב וא
.בצמה תא תוחיצנמה

לש ולאב ףא וא ךרה דליה לצא תונבנש תוישגירה לעה תוינכותב
תושוחתל בל תמושת לע םישקמה םייוקילה רפסמ ,ריעצה רגבתמה
תא תומלוה אל ןה ,לבא .רגובה טרפה לש הזמ רתוי םצמוצמ תוישגירה
יובמל םיעלקנ רשאכ ,ןכ לע .ומצע תושרב דמועה םדא ייחב שרדנה
יכב וללכש - רתוי תויביטימירפה תוינכותה לע ךמתסהל םיסנמו םותס
תוישעמה תואצותה תא ,בורל ,םיגישמ אל - תוישגיר תויוצרפתה ראשו
ןמ הרוכזה תננוגמ הביבס לש תישגירה היווחה תא אל םגו תושורדה
.קוחרה רבעה

קנבה ןובשחב הלודג (טפרד-רבוא) רתי תכישמ םילגמ רשאכ ,המגודל
םינשמו תונובשחה תא םיקדובש שי ,(רחא וא הז יוקל דוקפת ללגב)
בצמל לכ םדוק םיסנכנ םירחא ;תוסנכההו תואצוהה לש ןונכיתה תא
ךכ רחא קרו (ףרט תייח לש םד תאיפקמ האירק ועמשש וליאכ) הדרח
ךכב םיקפתסמ ,םייוסמ גוסמ םישנא ;ןיינעה רודיסל לועפל םיסנמ
וליאכ) םיידיימ םיישממ םידעצ תטיקנמ םיענמנו לקלקתמ םחור בצמש
תא חיסהל םיסנמ םיבר ;(םליצי ירוה ןוילע חכ הזיאש םיפצמ םהש
םילקימיכ תסנכה ללוכ - םינוש םינפואב הרמה הדבועה ןמ םתעד
םירזועה םירחא םירמוח וא םוילוו ,לוהוכלא ןוגכ םפוגל םינוש
.תומיענ אלה תושדחה ןמ םלעתהל

תישגיר היווח לש התורצוויהל תורושקה םייחה תוביסנ לע םדוק עדי
םימעפלו ךכל ליבומה לולסממ קחרתהל טרפל םיתיעל רזוע ,היוצר אל
תואיצמה ןיא םלועל ,לבא .יוצרה ןוויכל ךרד סלפל ול רשפאמ ףא
,ןכ לע .םינתשמ דימת םיאנתהו ,ןפוא ותואב קוידב המצע לע תרזוח
היווחה תא תונשל רשפא הב ךרדה לע םיעיבצמה םיחוטב םימשרימ ןיא
ותואל םעפ רחא םעפ עלקנה םדא וליפא .והנשימל דחא בצממ תישגירה
הצליחש תוליעפ התואש ךכ לע זוחא האמב ךומסל לוכי וניא ,בצמ
.תוישגיר תואצות ןתואל דימת איבת ,תומדוקה םימעפה לכב םשמ ותוא
.ינוציק ןפואב הנוש תויהל האצותה םעפ ידמ היושע הזכ הרקמב םג

רפשלו םהידיב םהייח תוכיא תא תוניצרב תחקל םיצור םדא ינב רשאכ
תוצירחב קפתסהל םילוכי םה ןיא ,םהלש יתייווח-ישגירה םילקאה תא
.ךומסל לוכי שיא ןיא םיחוטבו םיקודב םימשרימ לע םג .השק הדובעו
לכבש תעבוק יביאנה-יטסימיטפואה ןזה ינב לש תיתואיצמ אלה החנהה
,לבא .בוט ןורתיפל איבתש תירשפאו הנוכנ ךרד שי םייחב עגר
,םינטק םייוניש םע םעפ רחא םעפ המצע לע תרזוחה הירוטסיהה
.רחא ןפואב םעפ לכו ...רתויב קודאה טסימיטפואה תא וליפא הלישכמ
םיארנש םיאנתב תלוגרת התוא קוידב הארנש המ תלעפה םעפ רחא םעפ
לע ידמ רתוי םיכמתסמה ולאב םקנתהל וליאכ .הבזכאל האיבמ - םיהז
.םימידקתו םימשרימ

םירגאמה ןמ תולשל תישגירה היווחב יתועמשמ יונישב ןיינועמה לע
ךמס לע .רבעב ושכרנש הלעפה תוינכות לש בחר ןווגמ וחומבש
תורפושמ הלעפה תוינכות הבר בל תמושתב תונבל וילע ולא תוינכות
לש םכח לועפיתל ,הבישחה ןוגריא ךרוצל ,תוגהנתהה לוהינ םשל
ןכמ רחאל .תופסונ תויחומ תוכרעמ-תת לועפיתלו תישגירה תכרעמה-תת
ןמזה יאנת תא םולהת רשא תידוחי (2)הרגיש ןהמ רתלאל וילע
דוחיב .הב םישורדה םייונישה תא התלעפה ךלהמב סינכהלו ,םוקמהו
םיצורשכ תויתריציהו הניבה תוחוכ לכ תא ליעפהלו ץמאתהל ךירצ
המישמ ...םייוסמ ןוויכל תישגירה היווחה לש לש התמירז תא תוטהל
.יוצמה םדאל תירשפא יתליב שממ

רבדהש םגו ,יונישה תגשה םשל םיבאשמה לכ תא םיעיקשמשכ םג ,לבא
(םימעפל) הרקי לזמ רב םדאל קרו זא קר ,שדוחה לש בוטה םויב השענ
רבכ ואולמב יוצרה ןורתיפל איבת הנב התוא תפטושה הלעפהה תינכותש
אל יקלח בוריק וליפא ,תוביסנהו םימיה ראשב .הנושארה התלעפהב
."תחא הכמ"ב םיגישמ

תויווחש החנהה איה םדא ינב לצא רתויב תוצופנה תואיגשה תחא
לש תידעלבו הרישי האצות םה םימלש םיישגיר םימילקאו תוישגיר
.תומיוסמ תויושחרתה

םדאה ינב לש תויתרטמה תויוליעפה בורש ךכמ עבונ רבדה ,ראשה ןיב
םיחינמ םה הווש הרזג לש ךרדב .הרגיש לע תוססבתמ תינרדומה הרבחב
.יטרדנטס אוה ישגירה םוחתה םגש (תומוגפ לע-תוינכות ךמס לע)
,םיסחי גוס תיינב ,ץפח תגשהש החנהה ךמס לע םילעופ םה הז ןפואב
,רבעבכ תישגיר תוכיא התואל ואיבי - 'וכו תרכומ תוליעפ לע הרזח
םעפ רחא םעפ .םנוימידב וזחש וזכל וא ,םירחא וכז הל וזכל וא
האיבה ןכא הברה םתעקשהש םהל ררבתמשכ הבזכא םדא ינב םילחונ
תישגירה היווחל אל ךא הפוצמה (יביטקייבואה) יתדבועה בצמה תגשהל
.ופיצ הל (תיביטקייבוסה)

,רתויב בוטה בצמב ולש תישגירה תכרעמהש ימל םג ,תורצה לכל ףסונב
ףא םייולג םהימגפש םיישגירו םייתבישח ,םייתוגהנתה םיסופד שי
- תומיענ אל תויתייווח-תוישגיר תויוכיאל םימרוג רשא - ויניעל
תולעופ ,תונבנ ןהב תונושה םיכרדה לע .םפקעל חילצמ וניא רשאו
ןכו ותוללכב ישגירה םילקאה לע תועיפשמה ,לעה תוינכות תורפושמו
.םיאבה םיקרפב בחרוי ,תפטוש תישגיר היווח לכ

תופטושה הלעפהה תוינכות .ו

השענ ונפוגו ונחומ תויוליעפ לש עירכמה בורה ,םדוק רכזוהש יפכ
תונסכואמה ,ה'זאיפ יגשומב תומכס - (2)הלעפה תוינכות ידי לע
ןקלחו תודלומ ןקלח ,ולא תוינכות .ךרוצה יפ לע תולשנו ןורכיזב
.לכה תא טעמכ ונליבשב תושוע - תודלומה ןמ ונבנש - רתוי תובכרומ

תודלומה הלעפהה תוינכות תולעופ טרפה לש תונושארה וייח תועשב
ןחסונב (תירוטומ-וסנסה היצנגילטניאה לש ולאו ,תוישגירה)
ןורכיזב םירבטצמ ,תונושארה םייחה תועש ךלהמב רבכ ,לבא .ירוקמה
לש תונושארה תולעפהה תואצות לעו ונביבס שחרתמה לע םינוש םידועת
.תודלומה תוינכותה

.ןובשחב דימת הז דועת אבוי ,יהשלכ תינכות לעפות םרטב ,ךשמהב
תומלשומ תוינכות ידי לע רתוי תישענ הניא תישממה הדובעה ,זאו
הלעפה תוינכות ידי לע אלא ,הלועפל תונכומ ןורכיזה ןמ תולשנ רשא
ךמס לע ,שדחמ םעפ לכ תונבנה תוימעפ-דח תואסריג ןהש (4)תופטוש
."הירפסה" ןמ תולשנה ולא

תופטושה תוינכותה לש ןתיינב תרגש

יוניש סנכומ םרטב וא יהשלכ השדח תוליעפ הליחתמ םרטב ,הרקמ לכב
השעתש תדחוימ תפטוש תינכות תונבל ךירצ ,תפטושה תוליעפב יתועמשמ
,ןמז תדוקנ התואב ףטוש ןפואב םילעופה םיכילהתהו תוינכותה .תאז
םהו שורד רבדהש הנקסמל םיעיגמש ולא השעמל םה ,עדומב אלשו עדומב
המישמ םע תודדומתהה ךרוצל ןורכיזב דחוימ שופיח םימזויש ולא םג
.וז

לש םידועת תיחומה "הירפסה" ןמ ולא םיכילהת םילוש ,שופיחה ךלהמב
םירשקתמ וא יחכונה בצמה תא םיריכזמה תויוליעפו ,םיכילהת ,םיבצמ
.תיביטאיצוסא ותיא

תוינכות רפסמ וא תינכות םג תונמדזהה התואב םשמ םילשנ וז ךרדב
.השורדה המישמל רתויב תומיאתמכ הווהב תוכרעומ וא רבעב ואצמנש
תשרדנה תוליעפה לכ תא הסכמ הניא הירפסה ןמ התלשנש תינכות רשאכ
שמשמה רמוחל תופסונ הירפס תוינכות רפסמ תופרוצמ ,המאתה רחאל םג
.השורדה תפטושה תינכותה תיינבל

קר - םינקדזמ לצאו םירגוב לצא ךכמ רתוי דועו תודליה תונש רחאל
תוינכות תצובק וא תינכות ןורכיזב תאצמנ אל תוקוחר םיתיעל
רבדשכ .הלטמל השורדה תפטושה הלעפהה תינכותל סיסבכ שמשל תויוארה
ךות ,ירמגל השדח תפטוש תינכות בורל תינבנ ,הרוק הז רידנ
,הירפסב תואצמנה תודלומ תוינכות לעו תוינכות יקלח לע תוססבתה
סויג ךירצמ הזכ בצמ תובורק םיתיעל .ןיינב ינבאכ הל תושמשמה
.תועדומה יכילהת ידי לע רקובמ תוחפל וא להונמה ,בר םיבאשמ

תונוש הלעפה תוארוה הכותב תללוכ תופטושה תוינכותה ןמ תחא לכ
יופצה לע (רעושמ לדומ) טרופמ רואת ;תיחומהו תינפוגה תכרעמל
האצוהה תא תרקבמה תינכות-תת ןכו ;תינכותה עוציב ךלהמב תורקל
בלשו בלש לכב הוושמ וז תינכות-תת .הלש בלשו בלש לכ לש לעופל
היבלש תא םאתהב הליעפמ ;תוישממה תואצותה ןיבל תויפיצה ןיב
תיארחא םג איה ;הב תונבומה תונושה תופולחהו תינכותה לש םינושה
ךלהמב תפטושה תינכותל (םיירשפאהו) םישורדה םייונישה תסנכהל
.התדובע

תומאתההו םייונישה ומכ ,תפטושה תינכותה תריצי לש םיכילהתה ללכ
םידעותמ ךא ,תועדומה ןמ םבורב םייומס ,התדובע ךלהמב םישענה
.ןורכיזב בטיה

םתושרל תודמוע יתיבה חבטמב לוכאל םישגינ םדא ינב רשאכ ,המגודל
לע יטמוטוא יד ןפואב םש לפוטמ יתרגיש ןוזמ .תובר הירפס תוינכות
- הירפס תוינכות לש קייודמ קתעה טעמכ ןהש תופטוש תוינכות ידי
תניחבמ ןהו םש וב לופיטה תניחבמ ןה ,הפל ןוזמה תסנכה תניחבמ ןה
היבועש םחל תסורפ תליכא .ךכל םיאתמ אצמנ רבכש המ לש העילבה
.רותליא הכירצמ אל ,לשא עיבג םע ,יטרדנטס

- תויתרגיש אל תוביסנב תישענ החוראה ךא יתרגיש יד ןוזמה רשאכ
תוינכות ץבוק וא תפטושה תינכותה תיינב - םלוס שארב לשמל ומכ
םילק םייוניש תסנכה ךירצמ ,הלטמל תושורדה ,תופטושה הלעפהה
תמועל .רתויב המיאתמה הירפסה תינכותב ףא (תולגתסה ,היצדומוקא)
תוביסנב תלכאנה הנושארה םעפב םילקתנ וב ןוזמ לש הנמ ,תאז
ןפואב הנושה תפטוש תינכות תיינב הכירצמ ,הדעסמב תויגיגח
.ןורכיזה ןמ ולשנש ולאמ יתועמשמ

רתויב המיאתמה "תיתיירפסה תינכותה" הרחבנש רחאל ,הזכ הרקמב
יאנתל םאתהב ,םיבחרנ המאתה יכילהת הילע םילעפומ ,סיסבכ שמשל
םידקמ לופיטל המיאתמ (תינכות-תת) [2]הרגיש תינבנ ךכ .ףטושה עגרה
הרגיש ;ףוגה תוחונת לוהינ לע הנוממ תרחא ;השגהה ילכבש ןוזמב
עגרל דע וב תלפטמ תחא דוע ;הפל ןוזמה תלבוהב תלפטמ תדחוימ
,תוקצומה תדימ תא הדמתהב קדוב רחא יחוקיפ-יעוציב להונ ;העילבה
.'וכו ;העילב לכל דעוימה רמוחה לש סופסיחהו תוביטרה

ךלהמב תורקל יופצש המ לכ יבגל הרקב תינכות תינבנ ,ןכמ רחאל
תעונת תניחבמ וא תישונאה הביבסה תובוגת תניחבמ - תינכותה תלעפה
תמאתה יבגל תפטוש הרקב ךות תינכותה תלעפומ ,ףוסבל .רמוחה
קזנה תניחבמ וא האנהה תדימ תניחבמ לשמל ומכ - יופצל שחרתמה
.יתרבחהו יזיפה

הלועפב תופטוש תוינכות

תובלושמ הכותל בא תינכות וא דלש ןיעמ איה הרקבה תינכות-תת
ןיב רשקמה םרוגה איה וז הרגיש .תונוש תופולחו תוינכות-תת
הניב םאתמהו טרפה םויק לש רתוי בחרה רשקהל תמייוסמה תוליעפה
תורחאה הלעפהה תוינכותו תונושה תויחומה תוכרעמה-תת ןיבל
.ןמזה ותואב תולעופה

ןורכיזב םידעותמ ,היתובקיעבו תינכותה לש תרקובמה התוליעפ ךלהמב
תוליעפ םג םש תמשרנ ליבקמבשכ ,תישממה תוליעפה לש םיטרפה יטרפ
דעותמ הז עדימ .תונושה תופולחה תליקשב הכורכה "הבישחה"ו הקידבה
םינושה "םיקית"ב ףסונ עדימכ םגו "ףטוש תוליעפ ןמוי םושיר"כ םג
תינכותה תתמועמ ,ןכמ רחאל םגו העוציב ךלהמב .יחומה ןויכראה לש
.השעמל שחרתהש המ ןיבל יופצה ןיבש רעפה םע

יעצמאמ דיתעב תיחפהל םוקמ שי זאו ,הבוטל אוה רעפה םיתיעל
רשפאמה ינויח עדימ רבצנ "םתס" ,םיתיעל .םיצמאמה ראשו תוריהזה
,םיתיעל .הלאש ינמיס תוחפ םע רתוי הריהב תינכות תיינב דיתעב
.שממ לש םימגפ םילגתמ ופוסב וא עוציבה לש יללכה ךלהמב

תינכותה תיינבב תוברועמה תוינכותה לע םילעפומ ,םירקמה לכב
םניא םה בורלש אלא - רופישו ןוכדיע יכילהת התוליעפבו תפטושה
רתוי תולודג תומישמה ,דימתש רחאמ תאזו .םיקפסמ םניאו םיקיפסמ
.םינימזה םיעצמאהמ

לש העילבה תינכות-תתל תסנכומ ,"ןורגב עקתנ" ןוזמש רחאל ,המגודל
הריהזמה הארוה ,תססובמ איה הילע לעה תינכותלו ,תפטושה תינכותה
רחאל ,רחא הרקמב .דואמ ךר השענ אוהש ינפל ןוזמה תעילב ינפמ
הארוה ףאב טוטיחה תינכותל סנכותש רשפא ,םיבבוסה לש תרוקיב
םירחא לש םתייאר םוחתב םיאצמנ רשאכ התלעפהמ תוענמיהל םורגתש
.וז תוליעפ ריתסהל המ ירוחאמ ןיאשכו

קיספהל) תועשהל תורשפאה תא בורל הכותב תללוכ הרקבה תינכות-תת
לש עוציבה תא חונזל ;תכשמתמ תוליעפ לש עוציבה ךשמה תא (תינמז
ןמז קרפל תמייוסמ תינכותב שומישה תא "רוסאל" ,תימעפ-דח המישמ
תמייוסמ תינכות לש הפקות תא לטבל ףאו ;םיאנתה ונתשיש דע וא
.דימתל

טרפל םורגל תוינוציק תויושחרתה תויושע ,הלעמלש תואמגודה יתשב
אל עגפנה טרפהש ךכל איבהל היושע וזכ היווח ."תיטמוארט" היווח
ךכל םג םורגל הלוכי השק העיגפ .וייח לכ םייוסמ ןוזמב רתוי עגי
תועצמאב וחוניק וליפאו ,םירחא תוחכונב ופאב דוע עגי אל םדאש
.תודיחיב ואצמיהב קר דיתעב השעי הטחממ

םירומחה םיטרפה לכ ןורכזב םשרנה חווידל םיסנכומ ,ולאכ םירקמב
.בחרנ דועת תיולב ,תפטושה הלעפהה תינכות לש התדובע תעב ורקש
תינכותל סיסב ושמישש) ןורכיזבש לעה תוינכותב זא תמשרנ ,בורל
תוחפל וא ,ןהב ידיתע שומיש לע רוסיא הליטמה הרעה ,(תפטושה
תינכותו תדחוימ לע-תינכות וליפא תינבנ ,םיתיעל .הרומח הלבגה
לש תרקובמ אל הרזח עונמל אוה ןדיקפת לכש ,הילע תססובמה תפטוש
.דיתעב המוד תוגהנתה

ףא וא תורומח תוחפ תופטוש תוינכות לש הדובעה תואצותשכ םג
תופטוש תוינכות לש תרזוח הלעפהמ תועבונ ןהש תעב םגו ,תויוצר
םירבטצמו ןורכיזב םיטרפה יטרפ םימשרנ ,םיהז יד םיאנתב תומוד
םינוזיההו םינוזיהה לש דועתה .דיתעב ןובשחב םיאבומה םידועתכ
ירקיעה םרוגה אוה הלעפהה ךלהמב תושענה תומאתהל םירושקה םירזוחה
םלג רמוח ושמישש לעה תוינכותל תוסנכומה חווטה תוכורא תומאתהל
.תופטושה תוינכותה תריציל

שיש לככו ;עוציבה ךלהמב רתוי תברועמ תישגירה תכרעמהש לככ
רתויל םיכוז םימושירה - רתוי הבר תישגיר תועמשמ תואצותל
ךרוצל ךשמהב םירוזחימ לש רתוי רכינ רפסמל ;דועיתה תעב םידוביע
תובשחתהלו ;רזוח שומיש םהב השעיש םרטב דוע םיחקל תקסהו דוביע
.תופטוש תוינכות תיינב תעב ,דיתעב רתוי הבר

תועדומהו תופטושה תוינכותה

תוינכותה תיינבל תורושקה תויחומה תויוליעפה לש םיבלשה בור
ןבורל םג .תועדומל ץוחמ דימת םישחרתמ םוימויה ייח לש תופטושה
,הדמתהב תולעופה תיללכה הקוזחתה לש תופטושה תוינכותה לש לודגה
לש םיירקיע םיגוס ינש .ליגרה םייחה ךלהמב ללכ םיעדומ ונניא
:וזה הרגישה ןמ הגירחל םימרוג תויושחרתהו םיכילהת

לש תינוניב דע הלק "הדרטה"ל תומרוג תופטוש תוינכות ,ללכ ךרדב
,עוציבה ךלהמב תאז תושעל תשרופמ הארוה ןהב תללכנ רשאכ תועדומה
בצמב לופיטל תוטרופמ קיפסמ ןניא ןכותב תוללכנה תונוש תורגיששכ
אל ךא יתועמשמ ןפואב יופצה ןמ תוגרוח תואצותה רשאכ וא ,בכרומ
.רומח

רקיעב .םירקמה ןמ ןטק קלחב הלח תועדומה לש רתוי הפירח הדרטה
תוביסה .תע םרטב תפטוש הלעפה תינכות עוציב קספומ םהב הלאכב
;(חיכש יד רבד) הכלהמב רומח ןולשיכ ןה תאזכ הקספהל תוירקיעה
רידנ רבד) היופצ אל החלצה וא םיישקה טועימ ללגב הבוטל העתפה
התשענ תינכותה יללכה בצמב יוניש לש תוביסמ רשאכ ;(תיסחי
תויופידעה רדסב יוניש ללגב רשאכ ןכו ;תירשפא יתלב וא תרתוימ
.לעופל התאצוה ךשמהל םישורדה םיבאשמה תינכותה ןמ וללשנ

יסחיב (תוליעפה) תופטושה תוינכותה תואצמנ ,ןמז תדוקנ לכב
רזוח ןוזיה .תינוציחהו תימינפה - הביבסה םעו וז םע וז ןילמוג
ימינפה עדימה לש ירקיעה קלחה תא הווהמ ףיקעו רישי יגולויב
,הזה רזוחה ןוזיהה .תפטוש תינכות לכ ידי לע רסמנהו לבקתמה
ןיבו תועדומה תא קיסעמ אוהש ןיב - "יתימא ןמזב" לבקתמו ןתינש
תוינכותה לש ןתושימגל ירקיעה םרוגה אוה - ללכ הדירטמ וניאש
.תוליעפה ןמזב תופטושה

וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
ןמאמל ךירדמ .ד
תושגרה .ה
םוי-םויה ייח לש תושגרה .III ןתוחתפתהו הלעפהה תוינכות .II תושגרה םה המ.I
תוישגירה לעה תוינכות .II לע-תוינכות לש ןתיינב .I לע-תוינכות .ז תופטושה הלעפהה תוינכות .ו
תוינכותה יגוס ןיב םיסחיה .V יוסיכה תוינכות .IV םוימויב תוישגירה לעה תוינכות .III
תוילביזה תוינכותה לש ןתשיכר .II "תוילביזה תוינכותה" ןה המו ימ .I תוילביזה תוינכותה .ח
היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט היצרה שגר תושגר לש םיירקיע תולבדזה יכרד .III
םיחפסינ תמאב דבוע הז דציכ :וא ,רזוח ןוזיה .אי ךלוה אלשכו,םיענ אלשכ .י

לע-תוינכות .ז----- >
(=====תושגרה .ה

ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב