!! וישכע תושגר !!

תירביע הרודהמ

EMOTIONS OF DAILY LIFE - HEBREW EDDITION

This file is part of 850KB of Hebrew text in ISO standart. It is writen from right to left in plain ASCII with HTML tags
It can be read (among other browsers) with the Netscape, providing you have the hebrew fonts - the best with the proportional font Times (Hebrew) size 24.
When you download it - better put all files in the same sub-directory under the same name, to keep the links functional.

.הינב יבלשב ירבעה ףגאה
הגרדהב ופסוותי םירופישו םירושיק ,םיקרפ
ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב


ךלוה אלשכו,םיענ אלשכ .י----- >
(=====תוילביזה תוינכותה .ח

וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
תושגרה .ה ןמאמל ךירדמ .ד


םתקוזחתו םוי-םויה ייחב תושגרה
שמתשמל ךירדמ

(םייחה תוכיא רופישל םירישכמ אלל קבדיפויב :וא)
םיתימעו ףילש ןליא ר"ד תאמ

The Emotions of Daily life and Their Maintenance
A guid for the user
By
Ilan Shalif (Ph.D). & friens

c

םוי-םויה ייח לש תושגרה .III ןתוחתפתהו הלעפהה תוינכות .II תושגרה םה המ.I
תוישגירה לעה תוינכות .II לע-תוינכות לש ןתיינב .I לע-תוינכות .ז תופטושה הלעפהה תוינכות .ו
תוינכותה יגוס ןיב םיסחיה .V יוסיכה תוינכות .IV םוימויב תוישגירה לעה תוינכות .III
תוילביזה תוינכותה לש ןתשיכר .II "תוילביזה תוינכותה" ןה המו ימ .I תוילביזה תוינכותה .ח
היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט היצרה שגר תושגר לש םיירקיע תולבדזה יכרד .III
םיחפסינ תמאב דבוע הז דציכ :וא ,רזוח ןוזיה .אי ךלוה אלשכו ,םיענ אלשכ .י

היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט

העבהה תותואנ

םאתהב תותואנו המאתה תקידבל הכוז טרפה לש ישגיר יוטיב לכ
,השעמ ינפל השענ רבדה .תיתרבח הביבס לכ לש םיידוחיה םיללכל
םיבבוסה ידי לע ןהו ומצע טרפה ידי לע ןה ,השעמ רחאלו השעמ תעשב
הוואגל םירע ונא ,יאנגל וא חבשל םיכוז ונאש תעב ,המגודל .ותוא
דחוימבו ,בצמ לכב .אטבתהל םייושעהו םיררועתמה ןובלעל וא
תרקנמ הוואגב ביגהלמ םירהזנ ,םידהוא ךכ לכ םניאש םירכמ תוחכונב
וננובלע תא ףושחלמ רתוי דוע םירהזנ ונא .ףיצמ ןובלעב וא םייניע
אל ידכו קופיס ונממ עונמל ידכ ,הליחת הנווכב ונתוא בילעמה ינפב
.השלוח תדוקנ וינפב ףושחל

הניא - "הנוכנ" הניא ונלש תישגירה העבהה רשאכ ,םיבר םירקמב
םיבבוסה - רוסאה םוחתב תאצמנ ףא וא יוצרהו יופצה תא תמלוה
קר םה בורל .תרוקיב לש תונוש תוגרדו תויוכיא םיאטבמ ונתוא
.ישגירה יוטיבה תותואנ יא לע הרעה םתס וא הבזכא ,העתפה םיעיבמ
.הרמוח לש תונוש תוגרדב םיביגמ ףא םה םיתיעל

רכמ לש ותוחכונב (ןברוקה ונא אלש ךכ לע) הלקה לש קוחצ ,המגודל
לע ספתיהל יושע ,המוד העיגפ גפס וא הננב תפילק לע קילחה רשא
.םיסחי קותינל ליבוהל ףא וא עגפיהל ול םורגל ,דיאל החמשכ ודי
ןה המ דומלל טרפה ליחתמ םימי המכ לש דואמ ריעצ ליגב רבכ ,ןכ לע
.היתובקעב םיבבוסה ןמ תופצל ןתינ המו העבה לכ לש תואצותה

,ויתועבהל תלוזה תובוגת ןיבש רשקב ןיחבהל דמול אוה ,הגרדהב
הגרדהב דמול אוה ,זאו .םיחכונה םדאה ינב ןווגמו תוביסנה ןיבל
תועבה ףייזל ףא וא םייוטיב ןפוא תא תוועל ,ויתושגר תא תווסהל
.םיחכונלו תוביסנל םאתהב - שח וניא םהב תושגר לש

,ישגירה רסמה שובישל םישדקומה תוישגירה לעה תוינכות לש םיצמאמה
,םירחא םירקמב ומכ ,לבא .ךכב םיברועמ םירחא רשאכ רקיעב םילעפומ
םימוחת לע םג ןמזה ךשמהב תוללכומ תחא הרטמל ונבנש תורגיש
,הליחתכלמ קיפסמ תונחבומ ויה אלש םושמ .םהל ודעונ אלש םיפסונ
םעפ ידמ תורגישה תולעפומ ודעונ ול םוחתב םג ,תורחא תוביסמ וא
.םיקזנ תמירג ךות - ךרוצל אלש

יכילהת תייטס לש ,תמייוסמה העבהה לש תותואנה תוקידב ,ללכ ךרדב
תועבה לש תיתוכאלמ הריצי לשו יעביטה םלולסממ תישגירה העבהה
תושענ הלא תוקידב .תדקוממ בל תמושת תוכירצמ ןניא ,תוישגיר
תונוש הלעפה תוינכות ידי לע יטמוטוא ידו יתרגיש ןפואב ונרובע
,םהילע תוססובמה תופטושה הלעפהה תוינכות .ולא תורטמל ונבנש
םיכירצמ םניאש ,"ינש עבט"ל וכפהש םילגרהכ ללכ ךרדב תולעופ
תואצותה תחא .הלעפה םרטב עדומ תעד לוקיש וא תינוצר הטלחה
ןהש איה שובישה תורגיש לש וזכ "תיטמוטוא" הלעפהמ תועבונה
"תלוז"ה איה ...ונלש תועדומה רשאכ םגו ונדבל ונאשכ םג תומשוימ
.התועמשמו תמאה תרתסומ ונממ

שגר יוטיב לשב תויופצה ,תויוצר אלה תואצותה ינפמ תוננוגתהה
.יוקיח וא תוויע ,הטילש ,האווסהב קר אל אטבתהל היושע ,והשלכ
םיבכרומ םידעצ ,םהל ףסונב וא ,ולא לש םמוקמב םיאב ,םיתיעל
העבה ,תוגהנתה - ןכוסמה יוטיבה ינפל ,םירקמה ןמ קלחב .רתוי
תא ןיטקהל התרטמש תפסונ תוליעפב םיטקונ - רחא יוטיב וא תישגיר
ליבקמב ,רחא קלחב ."ץקועה תא וכותמ איצוהל" וא ותווסהל ,ולקשמ
םירחא תוגהנתה וא העבה םיבלשמ הירחאל דימ וא תנכוסמה העבהל
.תלוזה תא סייפלו הלקשמ תא ךכרל םייושעה

שגר עיבמ אוה תובורק םיתיעל .ךויחה חיכש ,םיבר לצא ,המגודל
תושגר וא תולצנתה ,םינוא רסוח אטבמ אוה םיבר םירקמב ךא ,יבויח
לצא .ילילש ישגיר יוטיב לכל טעמכ חפסנ אוה םידחא לצא .םירחא
,ינש עבט ןיעמל התייהנו היצזיטמוטוא וז תוגהנתה הרבע םיבר
ןצקוע תא תוהכהל ידכ םיכייחמ .יתייפכ ןפואב וליאכ עיפומ ךויחהו
םשלו ,וירחא וא ול ליבקמב ,ךויחה ינפל תואטובמה תורחא תועבה לש
םוקמב ףא עיפומ ךויחה ,םירחא לצא .תלוזה דצמ הפירח הבוגת תעינמ
ןיחבהל םיבורק םירכמל וליפא השקש ,ךכ ,תונווגמו תונוש תועבה
םהב ולא ןיבל ,יתימא יבויח שגרל יוטיב אוה םהב םירקמה ןיב
.רחא שגר וירוחאמ רתתסמ

ןכותה ילעב םילולימה םירסמה ,תוילולימ אלה תועבההמ לידבהל
.היצזיטמוטוא םירבוע אלש טעמכ ,הרטמ התוא ךרוצל םירמאנהו המודה
קר .שדחמ םעפ לכ טעמכ תאז םוזיל םיכירצ םהב שמתשהל םיליגרה םג
שומישל תועדומ אללו הליחת הבשחמ אלל םירבעומ םה רידנ ןפואב
.םהב

תועבה ןה םיישגיר םירסמב תינוצרו תעדומ תוברעתהל תרחא המגוד
ויתונויסינל וא תלוזה תוליעפל הבוגתכ תואבה םינוש םיגוסמ
לש ותמצעה קר איה הבוגתה םיתיעל .תונוש תויועמשמ ונל ריהבהל
חילצהש שיגדהל ידכ תלוזל ונתיאמ םרזומה ינוציח רזוח ןוזיה
.הז רסמ לע האחמ וא ,רסמ ונל ריבעהל

רבד רשאכ אוה תישיא ןיבה תרושקיתב רתויב םירזומה םירבדה דחא
הווהמ ,'ב עיבמש שגרה לע 'א טרפ דצמ רזוח ןוזיהכ הרואכל רמאנש
ויתועבה תא תונשל 'ב לע ץוחלל הטובו עדומ יד יעצמא השעמל
התאש ןוכנ" םילמב ליחתמ הזכ הרקמב ץופנה הינפה סופד .תוישגירה
."(םהימודו בלענ ,בוצע ,סעוכ) ...אל

ןיב םיעגמ לש תורידתהו תופיפצה ,םייח ונא הב תינרדומה תוברתב
ןה "טרפה תעניצ"ו "הרתסה"ה ,"תוידוסה" ,"תויטרפה" .הבר םיישיא
םלתב הכילהל םיצחל ינפמ תוננוגתהל תודיחי טעמכה םיכרדה
ונא תובורק םיתיעל ,ןכל .תלוזה תושירדל םאתהב וא תוימרופנוקה
ונא בורל :תינמז -וב תוטישה שולש לכב ,חוטב חוטבש המ ,םיטקונ
,םיריתסמ ונא ללכ ךרדב ;ונמצעל וניתועד תא רומשל דואמ םילדתשמ
;םביאב םיקינחמ ונניאש םיישגירה םייוטיבה תא םיתוועמו םיווסמ
וא הז ןפואב ונלשכנ יכ השעמ רחאל םיניחבמ ונא םהב םירקמ םתואב
וילע תופחל וא שטשטל םירהממ ונא ,ישגירה רסמה תמילבב רחא
.תונוש םיכרדב

תלוזה לע העפשה

םיכרדה לע תונוש תומכסומ םגו עדי םג תללוכ תישונאה תוברתה
קלח .תושכרנהו תודלומה תוישגירה תוינכותב יוניש תסנכהל תותואנה
,ימצע יוניש תגשה םשל טרפה לש תויוליעפ וניינע ,הז עדימ ןטק
הז עדי לש רתוי לודגה וקלח .םהימודו לולכיש ,רופיש ,"ןוקית"
.תלוזה לצא םייוניש תמירג וניינע

תושגר ,תופקשה ,תוגהנתה ילגרה ללכ ךרדב םה זא םירהצומה םידעיה
.עיפשהל םיצור וילע טרפה לש םייחה ןונגיסב םיללכנה םיטירפ ראשו
ןפואב אלו רישי ןפואב אל - ללכ םהב "םילפטמ" ןיא ,השעמל לבא
תוינכות לע העפשה תונויסינ "קר" הז תואיצמב םישועש המ לכ .ףיקע
תועדומ וא עדי תולעופה תושפנל ןיא ,ללכ ךרדב .תלוזה לש הלעפהה
.תופטוש תוינכות ןה תועבההו תויוגהנתהה דוסיבש םיכילהתהש ךכל
ךלהמב םיברעתמ רשאכש ךכל תעדה תא ןתונ אל דחא ףא טעמכ השעמל
הלעפהה תוינכות לש ןבוציעב םצעב םיקסוע ,ליגרה םיניינעה
.תלוזה לש לע -תוינכות וא תופטושה

ןווכמה ןבוציעב ןדה םדוקה קרפב רכזוה וללה תויוליעפה לש ןקלח
תלוזה ידי לע םכלהמבו וייח תישארב טרפה לצא לבזה תוינכות לש
.(היצזילאיצוס - תורביחה יכילהת םשב ךכ לשב ןהל אורקל רשפאש)
אל םיתיעל וא) טרפה דגנכ תולעפומו םינוש תומשל תוכוז ןקלח
,םינוש םיינוטלישו םיירוביצ תודסומ ידי לע (ונעמל תונמוזמ
.הנקיזהו תורגבה תונשב

תורגסמב אלש תולעפומו דחוימ םשל תוכוז ןניא תורחא תויוברעתה
יונישה ינכוס םע ךשמתמ רשק ןיא ,בורל .תוילמרופ וא תודסוממ
םירכמ ,יארקאב םישגפנ םמע ליגה תבכש ינב תא םיללוכה ,וללה
תועפשה וללהל םג .םתביבסל םיעלקנש םירחא םדא ינב םתסו םייחטיש
ליגב תולח ןהש ןיבו תמדקומה תודליב תושחרתמ ןהש ןיב :תוזע
םדא לש הדיחי הרימא וא השעמ םגש רחאמ ,תאזו .םירוענבו תורגבתהה
,רתוי רחואמ ליגב .םייחה ךרוא לכל ךכ רחא עיפשהל םילוכי רז
.ולאכש תויתטיש אל תועפשה לש ןלקשמ תחופ

ןונגיסב םינוש םייוטיב יבגל רקיעב תולעפומ ולא תובצעמ תויוליעפ
םתס וא ,םינכוסמ ,םיינסרהכ תלוזה ידי לע םיבשחנה טרפה לש םייחה
לש יונישה אוה עיפשמה תרטמ ,בורל .תונווגמ תוביסמ םייוצר אל
לע ליעפמ אוה םתוא םיעצמאה ,דואמ בחר ויעינמ ןווגמ ,עגרה ותוא
.תודיחא אל תואצותהו םיבר טרפה

הוותמה איה תפייוזמה וא תיתימאה "ללכה תבוט" ,םירקמה ןמ קלחב
םיברועמה םימרוגה ןמ קלח םיאור ,רחא קלחב .תוברעתהה ןוויכ תא
בורב .(םדי לע תספתנ איהש יפכ) טרפה תבוט תא םהיניע דגנל
שארב תדמוע םיעיפשמה םימרוגה לש םהיניע דגנל ,תוביסנהו םירקמה
םיסרטניאה תא םג ןובשחב ןבומכ םיאיבמ םה .םהלש םתבוט הנושארבו
אל ךא רשקב ומע םיאצמנה ולא לשו םהילא טרפה תא םינפמה לש
תוכמסה ילעב לש םהיכרצל בושח םוקמ םילוקישה ןיב .ירקיעה לוקישכ
הטישה לע הנגהל ,"רסומ"ה לע הרימשל ,טרפה לש תידיימה ותביבסבש
.ל"נה לש תונושמו תונוש תובורעתו ...התוללכב

ןניאש העגרה תופורת םילבקמ םיבר "םייביטקא-רפיה" םידלי ,המגודל
.םיבבוסל ועירפי אלש ידכ קר - םהייח תוכיאל וא םתואירבל תומרות
ולא ןה תוררועמ תופורת אקווד ,םירקמה ןמ רכינ קלחב ,לבא
םיילמרופ םידומילמ תלעות רתוי קיפהל ולאכ םידליל תורשפאמש
.הליהקה יתורש ראשמו

ול רשפאמו תישונאה הרבחב טרפו טרפ לכ לש ותושרב אצמנה עדיה
,תמייוסמה תוברתב הבר הדימב יולת ,תלוזה לש ויתושגר לע עיפשהל
תמרב ןכו וייח ןויסינבו ותלכשהב ,הרבחב טרפה לש ודמעמו ומוקמב
תונוש תומרב לעפומ תויהל לוכי הז עדי .ןחינ הב תיעביטה הנובתה
וניאש טרפל םג רשפאמ ומו@י .םוכחיתו "תונעוצקמ" ,תונמוימ לש
תויווחה תא ינמז ןפואב טיסהל ,עוצקמה לעבל םגו "עוצקמ לעב"
.דמלנה וא דלומה ןלולסממ תלוזה לש ולא תא וא ומצע ולש תוישגירה

ןבור .תוישגירה תועבהה תועצמאב תושענ רתויב תוחיכשה תויוברעתהה
םינפה תועבה ירירש לש תוינוצר תולעפה ןרקיעו ההובג המצועב ןניא
לוק תומיענ ,םינפ תועבה .םירחא םיילולימ אל םייתעבה םיביכרמ וא
- תילילש הדמע ןתועמשמש ןדוגינו תיבויח הדמע ןתועמשמש תועונתו
,"ןכ" ומכ תוטושפ תוילולימ תועבה .רתויב חיכשה "קשנה" ילכ םה
.תוחפ אל תלבוקמ ךרד ןה ןהיתומודו "ער" ,"אל" ,"יפוי" ,"בוט"
תא ןיידע םיניבמ םניאש םירזו םיטועפ םע עגמ תעב םג ךכ רבדה
רסמה ,ןתוא םיניבמ ןכש םירחא םירגוב יבגל ומכ ,םהיבגל .ןנכות
.ןתעמשה תמיענב אלא םילמה לש ןנכותב ךכ לכ וניא

קר בורל תולעפומ ,רתוי תובכרומ וא תומכחותמ ,תופירח תויוברעתה
תמירג ללכ ךרדב תוללוכ ןה .תלשכנ רתוי "הכר"ה תוברעתההש רחאל
םילוקישה ,זאו .עיפשהל םיצפח םהילע ולאל תיסחי תוזע תושוחת
םירסמ םג תוללוכ תויוברעתהה םיתיעל .םיחינז בורל ךורא חווטל
רבדב תברועמ רשאכ .יומס וא יולג ןכות ילעב םיכורא םיילולימ
דובעל" ףא וא "תלוזה לע דובעל" בוחרה תפשב ןקלח ארקנ ,תואמר
."םייניעב וילע

תישיאה היווחב תוברעתה

האמה ףוס לש תינרדומה תיברעמה תוברתה ןב ,יוצמה טרפה רשאכ
םיכרד המכ וינפל תוחותפ ,תישגירה ותיווח יונישל לעופ ,םירשעה
דחאל יוטיבה םג השעמל אוהש - רתויב ןימזה יעצמאה .תוירקיע
תוגהנתה אוה - תישגירה תכרעמה לש רתויב םיבושחה םידיקפתה
תוחפל וא תושגרל עמשיהל וא "ענכיהל" ,רמולכ .שגרה תא תמלוהה
.םייסיסבה תושגרה תכרעמ לש תבלושמה "הצלמה"ב דואמ בשחתהל

קוליס ;תודידב גיפהל ידכ הרבח שופיח :םה רתויב םיחיכשה םידעצה
תוקחרתה ;סעכ גיפהל ידכ "הזיגרמ" הביבסמ תוקחרתה וא לכסתמ םרוג
דועו ;םיעוגעג גיפהל ידכ רשק שודיח ;ןוחריסה בר וב םוקממ
לע) הרוסא איה ולא תוצלמהמ תעבונה תוגהנתהה ,בורל לבא ...דועו
וא) הנימשמ וא (תויתרבחה תומרונה תניחבמ) תירסומ אל ,(קוחה יפ
ףסונבו השולשה לכ הילע םילח ,םימעפל .(תרחא ךרדב תואירבב תעגופ
.תפייעמ םג איה ךכל

היווחה תא תונשל ידכו םייוצר אל תושגר םע תומיע עונמל ידכ
:םינוש תושגר יריממב שומיש םדאה השוע תיעגירה תישגירה

םיימיכ םיריממ
שי .טאל םילעופה ולאכ שיו הריהמ םתעפשהש םיימיכ שגר יריממ שי
םהלש העפשהה חווטש םירחאו חווט תוכורא תועפשה ילעב םהש הלאכ
'וכו .םהב שומישה לע רסוא קוחהש שיו םייקוח םהש ולאכ שי .רצק
.'וכו

ילואו תוחפ אל םיינסרה ףוגל םיסנכומה םהינימל םיימיכה םיחיסמה
היסולכואה בור ,השעמל .םדוק ונרכזהש תעדה יחיסממ רתוי ףא
םיימיכ םיעצמאב רידס ןפואב תשמתשמ תוחתופמה תוצראה לש תרגובה
יד םהלש יפסכה ריחמה .םהלש ישגירה םילקאה "רופיש" םשל םהינימל
םינילבתה) .רתויב הובג יגולוכיספהו יתואירבה ריחמה ךא ךומנ
(.םהבש םימימתה םה םינושה םימשבהו

םיתוש םלוכ טעמכ ,ךכב םירושקה םיכילהתל םיעדומ םלוכ אלש תורמל
םישמתשמ תינרדומה תיתיישעתה הרבחב םירגובה ןמ עברכ .הפקו הת
רתוי הובג ףא וא) המוד זוחא .תוירגיסבש ןיטוקינב ישגיר ריממכ
.לוהוכלאב רידס ןפואב םישמתשמ (תויוברתה-תתו תורבחה ןמ קלחב
םירמוחהמ המכ וא דחא רידס ןפואב םיכרוצ םיזוחא םירשע דע הרשעכ
,(םוילו) "העגרה תופורת" :ומכ רתויב םיצופנה "םילק"ה םיימיכה
חמצ לש םינושה וירצומ ,"שאר באכ דגנ םירודכ" ,"הניש ירודכ"
המב םישמתשמ םידחא םיזוחא .(םהימודו - הנאוחירמ ,שישח) סובנקה
ןואכיד תודגונ תופורת ללוכ) םישק תופורתו םימס ארקנש
.(הזוכיספו

םילקא ןכרצה לצא םייקל חילצמ םיימיכה תעדה יחיסממ דחא אל ףא
רחאמ ,תאזו .תועש רפסמ רשאמ רתויל ,ריבס תוחפל וא בוט ישגיר
תושוחתה תא תונשל םיחילצמ ןכאש ,םינושה םיימיכה םירמוחהש
אל ,יוצרה םוחתל יוצר אלה םוחתה ןמ יתטיש ןפואב תוישגירה
וא/ו תויביטקייבואה תוביסנה תא הבוטל תונשל םיחילצמ
.ןתעפוהל תומרוגה (לבזה תוינכותו תונורכיז) תויביטקייבוסה


תא הפירחמ וליפא - םידבכהו םילקה - םינושה םירמוחה תכירצ ,בורל
גישהל עינמה תא דואמ דע התיחפמ איהש ללגב ,ראשה ןיב .בצמה
טרפה תושרל םידמועה םיבאשמה תומכ תא תמצמצמ איהש הזבו ,יוניש
ריחמה ,תונוש תוינפוג תוביסמו וז הביסמ .תיתרטמ תוליעפ ךרוצל
תוללכנ .בר אוה המיענ אלה השגרהב תינמזה הגפהה ליבשב םלושמה
- תונוש יאול תועפותו תוחפ דוע תומיענ תושוחת ,ראשה ןיב ,וב
.רתוי ףא תוכשמתמו רהמ יד תועיפומה

התואנ הבושתל תואיבמ ןניא תיחומה תוליעפב תוימיכה תויוברעתהה
לש ורדעהב .ןתוא תורצוי וא תושוחתה תא תווהמה תוישגירה תועדוהל
.תוקזחתמ ףא וא תונשנו תורזוח תועדוהה ,שורדה ישגירה ןורתיפה
המיסחב ךרוצה םג רבגתמ ,רבשנ אל םימסקה לגעמ דוע לכ ,המאתהב
,וזו .תולת ולא םירמוחב םישמתשמה םיחתפמ ךכמ האצותכ .תימיכה
.תיגולוכיספ "תורכמתה" אורקל גוהנש המל תובורק םיתיעל תחתפתמ
תולת םג תובורק םיתיעל תרצונ םימייוסמ םירמוחב שומיש תובקעב
.השק תיגולויזיפ

.םינושה םילקימיכה ןמ תלעות םיקיפמ ןכ םדא ינב םימייוסמ םיאנתב
היווחל תמצמטצמ תלעותה םא וליפא - היוצר תמאב האצותה םעפ אל
םילקאב יונישה וא העיגרה ,תובורק םיתיעל ,ךכל ףסונב .דעומ תרצק
תלוכיה תא רצק חווטל םירפשמ תאז לכב םילקימיכמ קפומה ישגירה
לש םייוניש ןהב סינכהל םירשפאמו תוצחול םייח תויעב םע דדומתהל
ריחמל "תנגוה הרומת"כ ,םינתונ וליפא םילקימיכה ,םעפ ידמ .שממ
.םירחאו םיישגיר םורח ירקמ םע דדומתהל תלוכי ,םיבוג םהש רקיה

תישענ םילקימיכה לש הריחבהו ;שממ לש תורצב יורש ונניא טרפה םא
אל - עובק ימוימוי לגרהל םהב שומישה תא םיכפוה ןיאו ;"הנובתב"
היווח קפסל םייושע םהש אלא םיענ אל ישגיר םילקא םיגיפמ םהש קר
הזכ ףא וא יוצר ישגיר םילקא רצק ןמזל םיקיפמ ףא ,םיתיעל .היוצר
ןמ םיקפומה רצק חווטל םיריהמה םיחוורה ללגב .םיענ שממ אוהש
,וז הניחבמ םג רתוי םיבוט ויהיש םיפילחת קר ,םינושה םילקימיכה
.שומישה ןמ םתאצוהל ואיבי

"םייעביט" תושגר יריממ
היווחה יונישל םייעביט םיעצמא לש המלש החפשמ תדמוע םדאה תושרל
םיעצמאה ןווגימ .ךשמתמה ישגירה םילקאה רופישלו תיעגירה תישגירה
תא ןכו דלומה ראוטרפרב תואצמנה תויוגהנתהה רחבמ תא וכותב ללוכ
.תורגבתההו הלידגה ךלהמב יטמוטוא-ומכ ןפואב וילא תופרטצמש ולא
םירגתא ,בער הגיפמ הליכא ,תודידב הגיפמ הרבחב תואצמיה ,המגודל
.'וכו ,םומעיש םיגיפמ

תושגר יריממ םג םנשי ,םדאה ינב ללכל ףתושמה ןווגמל ףסונב
וללה .תויפרגואיג תוביבס וא תומיוסמ תויוברת ינבל םיידוחיה
םיידוחיה םיעצמאו תויוגהנתה לש םוצע ןווגמ לע םבורב םיססובמ
.ןהב םיללכנל םיינייפואו ,םדא ינב לש תונטק וא תולודג תוצובקל

םיטרפ לצא קר חיכש שומישב םייוסמ יעצמא וא םלש ןווגמ םיתיעל
םייתד םיסכט ,המגודל .דיחי םדא ףא וא תוברתה התואמ םידדוב
שמשל םילוכי ,'וכו תונמא יעפומ ,רודיב ,תונפוא ,םיינוליחו
םירקמבו הב תוידוחי תוצובקל ,תוברתה ינב בורל תושגר יריממכ
.םידדוב םדא ינבל ףא םיבר

ירפ ללכ ךרדב םה תמייוסמ הרבחב שומישב םיאצמנה םיעצמאה בור
תורביח ,ךוניח ידי לע םלוכל לחנוהש יביטקלוק םייח ןויסינ
םינוש תומוקמב יולת יתלב ןפואב וחתפתה םה םירחא םירקמב .תיפצתו
וא הצובק ,היסולכוא לכ רשאכ - תומוד תויעב םע תודדומתה תובקיעב
שממ שומישבש םיעצמאהמ םידחא .הנוש טעמ ןורתיפ םמצעל ושביג טרפ
.רתוי םילבוקמ םיעצמא לש םיידוחי םיבוליש םהש וא םיידוחי
תויוסנתהו ןפוד תואצוי תוביסנמ םיעבונ םה םיינוציק םירקמב
.רחא וא הז טרפ לש תוימעפ-דח תוישיא

:םה םייעביט םיריממ לש םיירקיעה םיגוסה תשמח

הליכא :ומכ ,םהינימל םיכרצהו םיקשחה קופיס לש תיעביט תוליעפ (1
,ץחל תעב ףוגה ןמ תלוספ ןוקיר ,םיאמצשכ םימ תייתש ,םיבערשכ
תודידב םישחשכ בורק םדא קוביח ,םימייוסמ רוע ייוריג לש םדוריג
.'וכו ,הביח וא

ותוא לש ירקיעה יסיסבה שגרה תא תומלוהה תוינטנופס תויוגהנתה (2
וא באוכשכ יכב :ומכ ,ולש העבהל היטנה וא השוחתה תאו עגרה
,הכישמ םישיגרמשכ וא םינרקסשכ ךשוממ טבמ ,םיבוצע דואמשכ
.'וכו הכובמ וא השוב םישיגרמשכ תורתתסה

הצלמהכו ימויקה בצמה לע העדוה לאכ םייוסמה שגרל תוסחייתה (3
דחפה תשוחת לש הצלמהה תלבק :לשמל ומכ ,בשוחמו עדומ ןפואב ביגהל
םינוא-ןיאה תשוחת לש הצלמהה תלבק ;הנכסה תמחמ חורבל תדדועמה
;לושכמ לע רבגתהל תלוכי ןיאש םירקמב דדומתהל קיספהל התפמה
.'וכו

האירק" לאכ םיעירתמו םיאוגה תושגרלו תושוחתל תוסחייתה (4
םיברסמ ןיאש בל תמושת תשקבכ תוחפל וא הבושח העדוה לאכ ,"לגדל
.הל

הכירצמ אל םג בורלו הטושפ יד איהש ףא ,וז תעדומ תוסייגתה
תודדומתה יכילהת לש םתלעפהב יחרכה בלש איה ,םיבר םיצמאמ

תמושת תיינפה הרקיעש וז תוסייגתה .ךשמהב ביחרנ םהילע םיבכרומ
- הענתהה תעב תינוכמה חתפמ בוביסכ הומכ "תישגירה העדוה"ל בל
תוחוכ תוליעפל תררחשמו תוכרעמ הליעפמה הרצקו הלק יד תוליעפ
ריממ תחתפמ הז רפסב תגצומה יללכה יתשוחתה דוקימה תקינכט .םיבר
.יברימה ןפואב תושגר לש הז יעביט

תחסהל יעצמאכ אלא ,וכרדכ אלש הלעמלש םיריממה דחאב שומיש (5
ידכ דחא שגרב תושמתשמה תוילביז תוינכות לש ןתובידאב - תעדה
.רחאמ קמחתהל

הליכאה
ללכב תושגרה דגנ המחלמל םישמשמה םיעצמאבש הצופנה איה הליכאה
רשאכ .טרפב תועדומה ןמ תישגירה תכרעמה לש תועדוהה קוליסלו
המרל םיתיעל העיגמ איה ,תושגרה דגנ המילא המחלמל תשמשמ הליכאה
.(הימלוב) תטלשנ יתלב הלילז לש

,בערל ןמיסכ דלי לש תחנ-יא לכ שרפל תובר תוהמא לש היטנה דבלמ
ידי לע ןדרט דלי טיקשהל ןהל חונ ,הביסה וב אלש תועדוי ןהשכ םג
תוינכות תא םאתהב תבצעמ וז תינשנו תרזוח תוליעפ .קתממ וא לכאמ
רשאכ ,ךכ בקע .הליכאל ןהירשק תא דחוימבו טרפה לש תוישגירה לעה
ברה לאיצנטופה תא םילגמ םה ,םמצע תושרב רבכ םידמוע םירגוב
.הליכאב םולגה

היווחמ תוקמחתהל רתוי הבוט ךרד רדעהב יכ םיאצומ םהמ םיבר
םה .ליעי ינמז טלפמ שמשל הליכאה הלוכי ןיידע ,היוצר אל תישגיר
דועו ,וימעטו לכואה םע תוקסעתהה םצעמ תעבונה היווחה יכ םילגמ
יונישל רתויב הלקה ךרדה איה ,הליכאה ןמזב תירוקש וז ךכמ רתוי
.יוצר אלה ישגירה בצמה

ןיעמ הווהמ תונושה היתואסריג לע הליכאה ,הב םיזירפמה לש םבורל
לש םלש ןווגממ ריהמ רבעמ תרשפאמ וילע הציחלהש םיאלפ רותפכ
וא עדומב םישמתשמ םקלח .הליכאה לש ולאל ,תוישגר תויווחו תושוחת
לבוקמש תוישגירה תויווחה ןווגמב הלקה םשל רתי תליכאב עדומב אלש
תובורעת תגפהל הב םישמתשמ רתוי םיבר .ןואכיד םשב ןהל אורקל
,ןדבא לש תושוחת םע תורושקה ,םייסיסב תושגר לש תורחא תובר
תוינילקה תונחבהה ןמ תחא .תועמשמ רסוח וא ימינפ טקש-יא ,תודידב
."הנמשה ידי-לע הווסומ ןואכיד" םשב תארקנ וליפא תוימשירה

,רתיה תליכאב ירקיעה שומישה ,ףדועה לקשמה ילעב בור לצא יכ הארנ
תיצחמכ תלבוס ונממ ,"ינילק-תת ןואכיד" לש רחא וא הז טביהב רושק
בור ,וז הדבוע תורמל .תמדקומה תודליה ןמ לחה רבכ היסולכואה
הנמשההו רתיה תליכא יכ םתעד לע וליפא םילעמ אל רתיה-לקשמ ילעב
.םיישגירה םיכילהתב תורחא תוערפהב וא הווסומה ןואכידב םרוקמ

תא תרחא וא וז הדימב םצמצל םיסנמש ימ תעידיל עיתפמב עיגמ רבדה
טעמב קר םהלש הליכאה ילגרה תא םינסרמ םהשכ וליפא .ףדועה םלקשמ
אל תוישגיר תושוחת ןיב םלצא םייקש רשקה תא דואמ רהמ םילגמ םה -
,ולא תושוחת .הליכאב םוצמיצה ןיבל םואתפ תוררועתמה תויוצר
םיסנמ ונממ טקש-יא לש םינוש םינווגו תוגרדכ בורל תווחנה
היזרה תטיידב םייורשה לש םיישקל לכמ רתוי תויארחא ,קמחתהל
.תפדוע הליכאב עוקשל ףחדה לע רבגתהל

וא השוחת ,חור בצמכ רקיעב תיווחנה ,תועדומל "ןואכיד"ה תרידח
,רוכינ) תודידבה בטוק לש תדבכנ המורת הכותב תללוכ - השגרה
:תוכייש לש יסיסבה ישגירה הנבמה לש ('וכו השיטנ ,קוחיר ,קותינ

הגיפמ הליכא .('וכו הווחא הבריק ,רוביח ,עגמ) רשק תמועל תודידב
תועדומב תשבגתמו תרזוח השוחתה בורל ךא םינוש ןמז יקריפל הז שגר
תא ףירחמ וניא הז יעצמאב ףוכתה שומישה םא םג .רהמ יד ,תינש
תא ןקתמ אל טלחהב אוה ,תזרפומ הנמשה לשב טרפה לש תויעבה
.ןואכידלו תודידבל םימרוג רשא ,םיימיטניאה םירשקב םייוקילה

בצמל תומרוגה םייחה תוביסנב יתועמשמ יוניש לח אל רשאכ
וא קשחה ןמיעו בושו בוש תועדומל תושוחתה תובנגתמ ,ינואכיד-תתה
וז לע הברהב זא הלוע ךכ לע הנועה ןוזמה תכירצ .לוכאל היטנה
"הנישלמ" רתיה תנמשה ,ךכו .ףוגה לש םייעביטה םיכילהתל השורדה
בצמב םיאצמנו תודידבמ םילבוס ונאש םלוכל הלגמו ונבור לע
.ינורכ ינואכיד-תת

ונימיב דואמ ןימז תוירולק ריתע ךא םיעט ןוזמ ,תורצה לכל ףסונב
קזנל תועדומה הנורחאל הברתמ ךכל ליבקמב שממ ,לבא .וניתומוקמבו
ןיב שממ םיערקנ ונבור ,ךכו .הנמשהה ןמ הקיטתסאלו תואירבל םרגנה
םג תינמז-וב םילבוס ונבור ,ךכמ האצותכ .ולא םיינתמיא תוחוכ ינש
,ינורכה ינואכיד-תתה בצמה תא תוולמה תושוחתמ םג ,המצע הנמשהמ
ינפב הדימע יאל ונתועדוממ תועבונה תוילילש תושוחת ןווגממ םגו
.קיזמה יותיפה

םיירקיעה ןלהל .םינפוא המכב תישגירה תכרעמה לע העיפשמ הליכאה
:םהבש

איה תישגירה תכרעמה לע הליכאה תוליעפ לש תידיימה העפשהה (1
ןיב הנוממ הז הנבמ ."הליכאה זכרמ" ארקנה יחומ הנבמ תועצמאב
תושוחתה תעפשה .ןוזמה תטילק יכילהת לש םינוש םיטביה לע ראשה
תעפשהמ רתוי הלודג הז זכרמ לע תיתליכאה תוליעפה תא תוולמה
.רתוי רחואמ ףוגב םיגפסנה ,לכואבש םייתנוזתה םיביכרמה

תוליעפב הדיריל םימרוג ,ןטבה לש תואלמתההו העילבה ,הסיעלה םצע
תסנכהלו הליכאה תא תודדועמה תושוחתה תוגגופתהל ,הז זכרמ לש
טעמכ .םתיא םירבוחמ רשא רתוי םיבכרומה םיישגירה םיכילהתל יוניש
תוליעפ ,ןובאת םישחשכ וא םיבערשכ ךכמ רתוי דועו ,בצמ לכב
לבס לש ריצה ךרואל תישגירה היווחה תא הזיזמ רבכ המצעלשכ הליכאה
אל הנשד החוראש רידנ ,ךכו .ןוצר תועיבשו האנה תמועל הקוצמו
התוא ברקת אלו לבסה בטוקמ תפטושה תישגירה היווחה תא קיחרת
.האנהה בטוקל

תאצמנ ןוזמה תכירצש ךכמ תעבונ הליכאה לש תפסונ תידיימ העפשה (2
הלכאההו הקנהה תויווח םע קודה יביטאיצוסא רשקב ונלוכ לצא
םהיתועורזבש - םילפטמה זא ונוכיז ןהב ,תמדקומה תודליבו תוקניב
םרוג הז רבד .תולקב ךכ לכ וניכז םביל תמושתבשו תודידב ונשח אל
היווחה תא הזיזמ (תלוזה לש בל תמושת ומכ) ןוזמה תכירצ םצעש ךכל
אלש הליכאה םג ,ךכו .תודידב תמועל רשק לש ריצה לע םג תישגירה
תוחפל) תמעמעמה "תפייוזמ" רשק תשוחת ונל תנמזמ םירחא תוחכונב
תכרעמה לע הליכאה לש וז העפשה .תודידבה תשוחת תא (תינמז
.תואלמו עבוש דע תכשמנ הליכאהש םירקמב דואמ תרבגומ תישגירה

תעבונ ,ישגירה םילקאה לע הליכאה לש רתוי תרחואמ טעמ העפשה (3
,םאה בלח לש ותוקיתמ ללגב .םדב רכוסה לש ותמר תא הלעמ איהש ךכמ
םדבש רכוסה תמרב הילעל שי ,םינוש םייגולויזיפ םיכילהת ללגבו
ןפואב עיפשמ רכוסה תמר תיילע ,ךכל ףסונב .הרישי העיגרמ העפשה
תויגולויבה תוכרעמה לש תוליעפה לעו ןילוסניאה רוצי לע רישי
ןפואב םיעיפשמ ולא םיכילהת .םדב רכוסה תמר תוסיווב תולפטמה
סיסבה לעו חומה לע ,ובש תוימויקה תוכרעמה לע ,ףוגה ללכ לע ףיקע
.תישגירה תכרעמה לש יגולויזיפה

ךכב םג הלודג ישגירה םילקאה לע הליכאה לש "תיבויחה" התעפשה (4
,םינוש םימיענ םייוריג תקפסמ איה .בלה תמושת תא הילא הבסמ איהש
דועו ליגר לכוא םתס .הביקה תואלמו העילב ,הסיעל ,חיר ,םעט :ומכ
תיביטינגוקה תכרעמה תא םג םיקיסעמ ,ןפוד יאצוי םילכאמ ךכמ רתוי
תוננוכה ,תוניינעתהה תושגר תא רקיעב - תישגירה וז תא םגו ונלש
ומכ םירחא תעד יחיסמ לש בחר ןווגמל ךכב תפרטצמ הליכאה .העתפההו
תוליעפ לכ וא םיטרסב הייפצ ,האירק ,תיביטרופס תוליעפ ,החיש
תא יוניש בקע תישגירה היווחה תא תונשל םירשפאמה ,תרחא המוזי
.בל םימש וילא ןכותה

יונישל קר תמצמטצמ הניא ישגירה םילקאה לע הליכאה לש התעפשה (5
רבכש םייסיסבה תושגרל םירושקה םיכילהתל וא בל םימש וילא ןכותב
.ליעל ורכזוה

ןוחטיבה שגרל םג תונוש לע-תוינכות תועצמאב הרושק הליכאה
לש ףצרה לע ונתשגרה תא רפשמה רבד - בערמ עווגנ אלש "החיטבמ"ו
,בורק םדא חרט הילע ,דחוימב המיעט החורא .דחפ תמועל תוננאש
זכרמבש הדועס .ןיכמל ןוזינה לש הבהאה שגר תא קזחל םג היושע
םיבטקה תא ברעמה יתרבח עוריאל דקומ תויהל היושע העתפה תביסמ
הדועס .דמעמה תושגר תשולש לש (הצרעה ,הוואג ,תונוילע) םייבויחה
ישגיר םוחתב ורוקמש סעכ ךוכישו סויפל יעצמאכ םג שמשל היושע
וא הז ןפואב הרושק הליכאה ומכ תיסיסב ךכ לכ תוליעפ ,השעמל .רחא
תושגרה לכ םע ןתועצמאבו ,רופסמ תובר לע-תוינכות םע רחא
.םייסיסבה

םג אלא ךרוצ קר הניא רתיה תליכא ךכמ רתוי דועו הליכאה (6
לש םיירקיעה םינייפאמה תשולש ןיב םיהדמ ןוימיד םייק .תורכמתה
:לוהוכלאלו םימסל תורכמתהה לש ולא ןיבל רתיה תליכא
.תכרצנה תומכה תא לידגהל היטנה (א
.ךכב םיצור דואמשכ םג ונממ רטפיהל וא לגרהב טולשל ישוקה (ב
.טרפה לש וייח תא םירצקמה םיכילהתל לגרהה לש ותמורת (ג

תעדה יחיסמ
רישי יד ןפואב םיתיעל תועיפשמ בשקה תאצקהל תורושקה לעה תוינכות
ןה .ותוא אטבמ אוה וב ןפואה לעו טרפה לש ישגירה םילקאה לע
- הדוגינ וא בלה תמושת זוכיר תועצמאב ,ראשה ןיב ,תאז תושוע
,םינוש םיטלקו םינכת ,םיכילהתל בלה תמושת תא ןבתנב .תעדה רוזיפ
קייודמ ןפואב טרפה לצא שחרתמה לע תועיפשמ ןה ,ינרירב ןפואב
לע-תוינכות ךותבש תופולחו תורגיש וא ולאכ לע-תוינכות .רתוי
,רבדל רבדמ בלה תמושת לש הזופח הקתעהב תושמתשמ ,רתוי תובכרומ
.ישגירה םילקאב ריהמ יוניש תגשה םשל

תועפותל בבימ טועפ לש בלה תמושת תא תונפמ תובר תוהמא ,המגודל
רחא ישגר ךילהתל וא באכל וביל תמושתש ידכ ,תוניינעמ תוינוציח
לש םקוזיח .רפתשי ישגירה ומילקאש ידכו שלחת ,יכבב אטבתמה
םיבאשמה תומכ תא זא םצמצמ היארה שוח לש טלקל םירושקה םיכילהתה
.ךעוד אוה ללכ ךרדבו יכבה תא םירצויה םיכילהתה תושרל םידמועה
םישמשמ ,והשלכ רחא םעטמ וא היגוע ,היתש קובקב ,ץצומ לש הביחת
.הלעפהל םיחונ תעד יחיסמכ הז ליגב םה ףא

תישגירה תכרעמה תא להנמ ומצע םדאה ןהב תורגסמבו רתוי רגוב ליגב
לש בחר ןווגמ םימדקומה םיעצמאה תא תופילחמ וא תופרטצמ ,ולש
;ןימב יתייפכ קוסיע ;ןושיע :ןה המישרב רתויב םיחיכשה .תויוליעפ
ןיב םיסחי ;תינופלט החיש ;םיילוהכלאו "םילק" תואקשמ תייתש
וא םינותיע תאירק ;ןהינימל תויביטרופס תויוליעפ ;םימוזי םיישיא
...םינוש םיביבחת ;הריחב ךותמ םידומיל ;םהינימל םייוליב ;תורפס
.הדובע וליפאו

ןזומה טלקה תא הנשמ רחא םוחתל בלה תמושת תקתעה םצע ,הרקמ לכב
רבדה עיפשמ ךכמ רתוי דוע .תישגירה תכרעמלו תיביטינגוקה תכרעמל
הלוע העפשהה ,ןבומכו .יהשלכ הניחבמ טרפל יתועמשמ שדחה טלקה םא
.ומצעלשכ םיענ םג קוסיעה םא םיאלפ

ךרעמה םג דימת הנתשמ ,הידעיו בלה תמושת תמצועב יונישה תובקעב
ולא םייוניש םיעיפשמ דחוימב .תויחומה הלעפהה תוינכות לש ףטושה
םיעצמאה רשאכ .תוישגירה לעה תוינכות לע םיססבתמה םיכילהתה לע
טעמכ ,היוצר אל תישגיר היווח דגנכ ףיקת ןפואב םילעפומ םינושה
יונישה ,בורל .והשלכ ןמז קרפל התעיטק םתועצמאב תגשומ דימת
.עגרה ותואב יוצרה ןוויכב וליפא אוה הווחנה

םישוע םה .רתוי "םימכחותמ" תעד יחיסמ םג שומישב ונלצא םיאצמנ
תרזעב ,תוישממ תויוגהנתה לש םינווגמ םילולכמ תועצמאב תאז
ףאו ,םינוש םינכת לש ןורכיזה ןמ היילש ידי-לע ,ןהינימל תובשחמ
.ןוימידה לש המיאתמ הלעפה ידי לע

וא הבירמ תועצמאב לעפומ םימכחותמה תעדה יחיסמבש םיינסרהה דחא
לש ןתוליעפמ תעבונה וזכ וא ,הליחת הנווכב םיחתופ הב ,הטטק
םתוא םע תובירמ תובורק םיתיעל .תועדומל ץוחמש תוילביז תוינכות
םיפתוש ,םינכש ,םידידי ,החפשמ ינב ,גוז ינב :םימייוסמ םדא ינב
תרחא תילכת אלל ,םעפ רחא םעפ ןמצע לע תורזוח ,'וכו הדובע םוקמל
שממ םהש ולאכ וא םימיענ אל םיישגיר םיבצממ תוצלחיה ךרוצל רשאמ
."םינכוסמ"

תא תוקזחמ ןהש ךכב ןדיקפת תא תואלממ ולאכ תוטטקו תובירמ
לש הלא תא םהיתויוכיאב םיסכמ ולאו םינוש תושגר לש תוליעפה
"םיקחשמ"ב יזכרמ קלח בורל ןה ולאכ תויוגהנתה .םהימדוק
לש םהיקחשמ" לע ןרב קירא לש הירואתהמ דוסי יגשומ - "םיטירסת"ו
ארקנה יליה לש ורפיסב הבחרהב תוחתונמו תוראותמ םג ןה ."םדא ינב
."רדסב [אל] התא רדסב [אל] ינא" -

ןמו ,ל"נה םיטירסתהו םיקחשמה ןמ רתוי (תונכוסמו) תובכרומ טעמ
תורחא וא תוינימ תואקתפרהב תויוכבתסהה ןה ,ונרכזהש תובירמה
.תיללכה הריוואה וא שגרה יוניש איה תירקיעה ןתרטמש

תקפהלו תעדה תחסהל רתוי דוע הלק ךרד איה ץיקהב תומולחב העיקש
הכירצמ הניאש רחאמ הלעפהל דחוימב החונ איה .םייפולח תושגר
היושע איה ףא לבא .והשלכ םרוגמ הלועפ ףותיש וא םידחוימ םיבאשמ
יד שומישל ,בורל ,האיבמ איהש רחאמ ,תאזו .ידמל תינסרה תויהל
איהשכ ,רתוי דוע בר הקזנ .םייחומה םיבאשמה לש ינויח קלחב רקע
תוביסנה תא תונשל היושעה תיתרטמ תוליעפל תלעות רסח ףילחת הווהמ
.תוישממה

גוהנ רשא ולא םה רתויב םיינסרהה - םייתבשחמה תעדה יחיסמ ןיבמ
"ןועגיש" ,םירקמה בורב .םיידוקפית םייטוכיספ םיבצמ םהל אורקל
."הפידר" וא "תולדג" לש תכרעמ לש התיינבב ךורכ הזה גוסה ןמ
לש "םיריעצ םיחא" םה םייטוכיספ םניאש תולדג תושגירו היונרפ)
"ךופיה תבוגת" בורל םה יתבשחמ "יוציפ" לש ולא םיגוס (.ל"נה
ישגר הזכרמבש ,תלבסנ יתליבו תמצעתמ היווחל ,תמלוה אלו הפירח
תושמשמה תופטושה תוינכותה ,ולאכ םיבצמב .תובישח רסוחו תותיחנ
יתרבחה דמעמל םירושקה םייסיסבה תושגרה לש רידסה תוסיוול
סופתל טרפה לש ורשוכב תועגופו ,הטילש ללכמ תואצוי ,תוכיישלו
.תואיצמה תא הנוכנ

(בשקה לש יתשוחת דוקימ) תישגירה העדוהל בל תמושת ןתמ

םימש םלוכ .ףוגה תושוחתל יהשלכ בל תמושת םישידקמ םדאה ינב לכ
תובקעב ,תויגולויזיפה תויוליעפה ךלהמב תורצונה תושוחתל בל
לשבו תישגירה תכרעמה לש םינושה םיכילהתה בקע ,תונוש תויוגהנתה
ילושב תישענו הרצרצק וז בל תמושת ללכ ךרדב .הביבסה ייוריג
תוכרעמה לא עיגמה ןוזיה לש האצות ןה ולא תושוחת .תועדומה
.ףוגה תושוחת לש הטילקה לע תויארחאה תויחומה

לש םיישממ םייוריג :דחאה .הז ןוזיהל םיירקיע תורוקמ ינש
םינוזיה :ינשה .ףוגב םירזופמה םהינימל םייתשוחתה םיטלוקה
תבותכ םירסומה ,תונוש תויחומ תוכרעמ-תתב םישחרתמה םיכילהתמ
םש הרוק אלשכ םג םייוסמ םוקמב הב םישח ,זאו ."תירקיש" תינפוג
השוחתה רשאכ ,"םוטנ'פ" תושוחתב דחוימב תטלוב וז העפות) םולכ
.(ןמזמ הרקענש ןשב וא עטקנש רביאב תמקוממ

תויוכיאו תומצועב םניא וללה םיכילהתהו םינוזיהה עפש ןיבמ בורה
אטבתמ ןכש טועימה .הילוש וא תועדומה דקומ לש ותקסעהל םימרוגה
םיחווידמ רקיעב עבונו רופסמ בר ןיידע - םיווח ונא ןתוא תושוחתב
לש תונוש "תועדוה"מו ,ונדי לע תומוזיה תויזיפ תויוליעפ ךלהמ לע
.םייסיסבה תושגרה תכרעמ-תת

יחומ דוביעל הכוז אל ,ולא תויווח-תושוחת עפש לש עירכמה בורה
תורמל .םצמוצמ יד ןורכיזב הז דוביע לש דועתהו ,ךשמתמ וא טרופמ
לש עירכמה םבור ,ונחומב םידעותמ ולש דוביע לכו עוריא לכש
שממ - תחא םעפ וליפא רישי ןפואב תועדומל עיגי אל םימושירה
.ןורכיזה ןמ וקחמנ וליאכ

תויהל תבייח איה ןיא ,רתוי תיתועמשמ בל תמושתל הכזת השוחתש ידכ
.ימואתפ ןטב באכ לש תודחב וא עגשמ שאר באכ לש המצועב אקווד
גודגד םג ,תומיאתמ לע-תוינכות לש ןעויסב וא/ו תונוכנה תוביסנב
.תדקוממה בלה תמושת תא ךושמל םילגוסמ יהשלכ הריקד וא ףלוח

העדוה לכו אוהש ןוזיה לכ ,יזיפ יוריג לכ ,םתליחתב ,השעמל
תמצועש קר - תוסחייתהל םיכוז ,תישגירה תכרעמהמ תחלשנה תועדומל
תוסחייתהה לכ טעמכו ,תעדומה הסיפתה ףסל תחתמ תאצמנ לודגה םקלח
הרצרצקה בלה תמושתב תוכזל ידכ .תועדומה תכרעמל ץוחמ תישענ םהל
וא (דואמ םישלח םה םא) עויס לבקל םהילע ,תועדומה יכילהת לש
תוינכותמו תופטושה הלעפהה תוינכותמ (יתייעב םנכות םא) רושיא
ןיבו יזיפ םרוקמש ןיב ,ישגיר םרוקמש ןיב ,ךכ רבדה .יוסיכה
.בבוסה םלועב םרוקמש

םגו תועדומל םיעיגמ תושוחתהו םייוריגהש רחאל םג םירקמה בורב
םישידקמ םניא םדאה ינב בור ,םהל הרצרצקה בלה תמושת ןתמ רחאל
ןטק קלח קר ,םכותמ .םיכשמתמ םה םא וליפא - שממ לש בל תמושת םהל
ךרדב .תכשמתמ וא/ו תדקוממ בל תמושתל הכוז תוישגירה תועדוהה לש
רבעמש בל תמושת תוישגירתושוחתל םישידקמ םדא ינב רשאכ םג ,ללכ
וא הליחת הבשחמ אלל ,בגא ךרדבכ תאז םישוע םה ,תינושארה האצקהל
.תעדומ תינוצר הטלחה

םוחתב תוישגיר תושוחת תוכוז הל תפסונה בלה תמושת םג ,רמולכ
.םייביטיאוטניא הבישח יכילהתמ תעבונ וא תינטנופס איה תועדומה
םיכילהת םג ,ןפוד יאצוי םיטרפ לצא וא םנימב םידחוימ םירקמ דבלמ
הקיסעמ הניא ןתוליעפש לע -תוינכות תלעפה לש האצות בורל םה ולא
םיכילהתה תאו הבישחה תא ,ןוצרה שגר תא ,תועדומה תא טעמכ
.םמע םירושקה

ןנכותו הדימה לע רתי תוכשמתמ ןניא ,ידמ תוזע אל תושוחתה רשאכ
תאצמנ ןהל תנתינה תפסונה בלה תמושת םג - דחוימב יתועמשמ וניא
םושיר ,םש םיאצמנה םינכתה בור ומכו .תועדומה ילושב ןמזה בור
.םייחטיש יד ןורכיזב םהל בלה תמושת ןתמ דועתו םתושחרתה םצע

םישח םדא ינבש הנעטל ןומא רסוחו ןוהמיתב ביגי עירכמה בורה ,ןכל
.בל תמושת הברה ךכ לכ ןהל םישידקמו ,תושוחת הברה ךכ לכ ןמזה לכ
,תונושה תושוחתל תכשמתמ בל תמושת קינעהל התפתמ ןכ טרפה רשאכ
ותולגב דואמ דע עתפומ אוה ,ןטק תוינש רפסמ לע הלועה ןמז קרפל
ןמז יקריפב ולצא תופלחתמו תוחתפתמה תויושחרתהה לש ברה רשועה תא
.םירצק הכ

םייחה ילגרהמ הרקיעב תעבונ תושוחתהמ תומלעתהה וא החנזהה
תודרטב ,םייוריגב דואמ םירישעה ,תינרדומה תוברתה ינבל םיפתושמה
תסחיימ וז תוברת .תיחומה תכרעמה לכ תא דואמ םיקיסעמה ,םיצחלבו
,תויעב ןורתיפו הדימלב םיכורכש הבישחה יכילהתל ידמ הבר תובישח
.רזחוממהו ירטה - ימינפה ישוחה עדימל תובישח ידמ תוחפ תסחיימו

עבונו ,שיאל ליעומ וניא תויומלעתההו תוחנזהה ןמ רכינ קלח
קלח .ףוגה תושוחת לש ןתובישח יבגל תורובה עקר לע וחמצש םילגרהמ
,םיישגירה דוביעה יכילהת יפלכ תונדשחהמ עבונ רחא
תא םיראפמה םדא ינבל תינייפואה ,םיעדומ אלהו םייביטיאוטניאה
.תעדומה תוילנויצרה

ונתוברת ינב םישידקמ םידחוימ דואמ םירקמב קר ,ךכמ האצותכ
ןטק קלחב קר .ינוצרו עדומ ןפואב תדקוממ בל תמושת םהיתושוחתל
לש םיטרפה יטרפ תא המ ןמז ףולח רחאל םג םירכוז םה ולא םירקממ
תושוחתה רשאכ קר הרוק רבדה ,ןפוד יאצוי םירקמ דבלמ .תושחרתהה
וא םיישיא-ןיב םיסחי לש תודחוימ תוביסנשכ ;תוכשמתמו תוזע ןה
וא ;ןפוד יאצוי םיביבחתב ברועמ טרפהשכ ;תאז תובייחמ קוסיע
.יביטנרטלא יתרבח-יתוברת םרזב בלושמ טרפהשכ

תוגגופתהו הכיעד
תנתינה תכשמתמ בל תמושתש םיבר םישנא םילגמ ,םהייח ךלהמב
וז תילגת ,בורל לבא .ןתוגגופתה תא תזרזמ תומיענ אל תושוחתל
.םירחאה תא הב םיפתשמ ןיאש תישיא היווח רדגב תראשנ

הללכה ,תטשפומ הבישח לע לקמה - היווחה לש ילולימ דוביע רדעהב)
טעמכ םידעומ תלוזה תא הב ףתשל םינושארה תונויסינה - חווידו
ןומא-יאב ללכ ךרדב םיביגמ םיעמושה ,ךכל ףסונב .ןולשיכל דימת
העפות וליג רשא ולא לש עירכמה םבור ,ןכל .לוזליזב לבוגה ןגפומ
,תומוד תוביסמ .םירחא הב ףתשל דואמ רהמ םיקיספמ וז תיבויח
שוחתל תרבגומ בל תמושת תניתנל בורל םלצא לבגומ תילגתה לש המושי
.הרקמב וליג םהילע תכרובמה העפשהה תאש תושוחת לש גוס וא הדיחי

.וזכ תישיא תוסנתה לע תססובמ יללכה יתשוחתה דוקימה תקינכט
לע רבגתהל םיצמאמ תעקשה ידכ ךות "האצמוה" איה ,רבד לש ותימאל
המגמל דוגינב לועפל ןיינועמה לכל רוזעל ידכ החתופו ,"התורזומ"
(.תיללכה

לע-תוינכות ונל תומרוגש תומיענ אלה תושוחתל סחייתהל ןתינ
םילקא "םתס" וא הדורי םייח תוכיא ונלצא תורצוי רשא "תוילביז"
:ןהבש תוינוציקה יתש ןלהל .םינוש םינפואב יוצר אל ישגיר

לש וז איה רתויב הצופנה םג איהש רתויב הלקה תוסחייתהה
איה תויוצר אל תושוחת םע תודדומתהה וז השיג יפ לע .םינתסובתה
יוקיל םע תולקתיה לכ טעמכ ."תירשפא יתלב"ו המיענ אל דואמ המישמ
השוחתה לא .חורבל םיצור הנממ תומיענ יאל םלצא תמרוג לע-תינכותב
םינוא ןיא לש השוחת םג םלצא הוולתמ ,תינכותל תידוחיה המיענ אלה
רסוח - םלוכ לצא ףא ילואו - םהמ םיבר לצא .רותיוו המלשה םתס וא
.ינש עבטל ךפוה םייחה יחטיש לכב וא םימייוסמ םימוחתב םינוא

איה ,רתוי תיעביט איהש תורמל ,וניתומוקמב תלבוקמ תוחפה השיגה
הנמזה וא העדוה - ןטושפכ תוישגירה תויווחל תסחייתמש וז
םיאיצממה לצא ,ראשה ןיב ,החיכש וז תוסחייתה .תישגיר תודדומתהל
ולא לצאו םידרומה לצא ,םינקתפרהה לצא ,םהינימל םינשדחהו
.הז רפס בוסנ הילע הקינכטה לש החותיפב ופתתשהש

םלועה תא תונשל יאדכש תרמואה םלוע תפקשה איה וז השיג לש התיצמת
היהיש ידכ ,תוילביזה תוישגירה לעה תוינכות תא דחוימבו ,ולוכ
המדאה ינפ לע ונייח עסמשו ,ונמלועב תויחל רתוי םיענו ןיינעמ
םג בורל תפרטצמ תאז תוסחייתה לא .ירשפאה בוטה ברימ תא הצמי
.השומימל תוניצרב לועפל תעדה תושיחנ

"בשקל הנמזה קר"
וז תמגודכ איהו ,הזע הניא ונלש תישגירה היווחה ,ללכ ךרדב
וא דידי ונניאש םדאב סובוטואה תנחתב םישגופ ונא רשאכ תררועתמה
העש התואב עובק עסונ אוהש רחאמ קר ונל תורוכז וינפ ךא ,רכמ
סופד המצועבו תיטמוטוא תוליעפמ ןניא הלאכ תויווח .ונומכ
.הלידגה ךלהמב שכרנש הזכ וא דלומ - והשלכ יתוגהנתה

תוסחייתה םשל "העדוה" קר אל איה היווחה ,ולאכ םירקמב םג ,לבא
םג עדימה לכ ןזומ ,ןורכיזב םושירה םע דבב דב .תידיתע
תכרעמה -תתל ףרטצהל ןתוא ןימזמו ,תורחאה תויחומה תוכרעמה-תתל
תוטלחה שוביגב ןקלח תא םורתלו םיפתושכ וא "םיפיקשמכ" תישגירה
ףקותב עובתל תוטונ תובר תויווח ,וז תרגסמב .ןיינעב לופיטה יבגל
םורתל הב תורושקה תונושה הלעפהה תוינכותמו תועדומה תכרעמ-תתמ
.ןקלח תא

תכרעמ-תתל תנזומה היווחב המולגה תישגירה העדוהה םיתיעל
תישממ תוליעפל תזמורמ וא תשבוגמ הצלמה םג ךכל תפרצמ ,תמייוסמ
םיבצמב רקיעב - םיתיעל ."תנעמנה" תכרעמה-תת תוירחא םוחתבש
תישממ הצלמה אלל תונושה "תובותכ"ל תרסמנ העדוהה - םיכבוסמ
.םיפסונ םייחומ םיבאשמ סויג הרקיעו

הנומתל תסנכנ וזו בויחב תינענ תועדומל תינפומה הנמזהה רשאכ
לש סויגה יפוא ,זאו .הגרד הלוע עוריאב לופיטה ךשמה ,"תוניצרב"
"יניצר" היהנ ןפותיש ןפואו אשונב לופיטל תויחומה תוכרעמה-תת
חותינב תוקסועה הלא תא זא ברעמ עוריאב לופיטה ללכ ךרדב .רתוי
בלה תמושת לש ינוצרה לוהינב ,תיתטיש הבישחב ,תוגהב ,ינויגה
בורל .ןורכיזה ןמ הילשלו שופיחל תויארחאה ולא תא ןכו ,בבוסל
תיפוג ךותה תימזינגרואה תוליעפל תורושקה תוכרעמ-תת םג תוסייוגמ
.תינוצרה תוגהנתהל תורושקה ולאו

,תונושה תוכרעמה-תת לש בחרנ ףותישל הכוז בצמב לופיטהשכ םג
בצמב ךילהתה לש וכרוא לכל ראשיהל תישגירה תכרעמה-תת היושע
אל תישגירה העדוהה לש השוחתהו ךרדה תליחתבש הזל דואמ המודה
לופיטהש רחאל קיצהל תרזוח ךא תינמז תכעוד איהש םג הרוק .הפרמ
לש שדח בוביס ליחתמ ,זאו .וחדנ ולעוהש תונורתיפה לכו ףתושמה
תוברעתהל תרזוחה השקבה ,לבא .בצמב םילופיט לשו תוישגיר תועדוה
וזמ ,טעמב תוחפל ,הנוש רבכ תישגירה תכרעמה ןמ זא תלבקתמה
.תינושארה העדוהבש

תושקבתמה תומייוסמ תוכרעמ-תתל תינפומ תרזוחה העדוהה םיתיעל
וא ןורכיזב םימידקת רתוי שפחל לשמל ומכ .לופיטה תא קימעהל
תוליעפל הצלמהה ,םיתיעל .רתוי ךורא חווטל תוכלשה לע בושחל
וא רושיאל השקב השעמל התיהש ,תינושארה תישגירה העדוהב הגצוהש
תוגהנתה עוציבל "השירד"ל תכפוה ףא וא תקזחתמ ,הקידבל הנמזה קר
.םייוסמה שגרל המיאתמה

המולגה העצהש רידנ ,םישדוח רפסמ לש ליגמ רבכ ,השעמל
םא ,רשואמ ןכש המ .עוציבל העיגמ תינושאר תישגיר היווח-העדוהב
טעמכ .היתובקעבש םיפסונה םינוידהמ ועבנש תוצלמההמ תחא וז ,ללכב
ןויד ללוכה ,תינושארה תישגירה העדוהב יתכרעמה לופיטה ,דימת
שיגמו ,תינושארה הצלמהה תא החוד ,תובר תוכרעמ-תת לש ףתושמ
רושיאו ןוידל ןבומכ תונפומה) תושדח תוצלמה המוקמב וא הל ליבקמב
.(תישגירה תכרעמה-תת לש

תישגיר העדוה םהב םורח יבצמ לש רתויב ןטק טועימ קר שי רומאכ
םניא םיבצמה ראש .יטמוטוא טעמכ ןפואב תוגהנתה הליעפמ תינושאר
תישגירה הצלמהה םג ןכלו ,םייד םייעמשמ דחו םיריהב וא םיטושפ
איה םא םגו .תינקספ וא קיפסמ תטרופמ אל םעפ ףא טעמכ תינושארה
הביגמ אל תוכרעמה-תתמ תחא ףאו ידיימ רושיאל הכוז איה ןיא תאזכ
דחה תוטלחההו תוצלמהה ןיבמ וליפא .ריהמ יתועמשמ יונישב
תכרעמה םע ףתושמב תוכרעמה -תת תועיגמ ןהילא ,רתויב תויתועמשמ
.עצובמ ןטק זוחא קר ,תישגירה

םירבד םישוע ןמזה לכ ונא םיכבוסמה םינוידה תורמלש הדבועה
שחרתמ ,םייחב עגר לכבש ךכמ עבונ רבדה .המולעת הנניא (םיגהנתמ)
תויחומה תוכרעמה -תת לא תומרוזו םיפתושמ םינויד לש עפש ונחומב
םג ,ןכ לע .תוליעפל תוצלמהו תוישגיר תועדוה רופס ןיא ונלש
.ןמזה לכ ונקיסעהל קיפסמ שממתמש ןטנטקה זוחאה

לעופל אצומ ןכש ריעזה טועימב םיללכנש םיקימעמ םינויד ימוכיס םג
ראש לכ םע ןילמוג יסחי לשב ,קיודמו אלמ יוטיבל םיעיגמ אל
תרשואמה הצלמהה ,עוציבה ךלהמב .עגרה ותואב תועצובמה תוטלחהה
ויתוביסנל תמאתומו טרפה לש ףטושה תויוליעפה גראמב תבלושמ
תישגיר העדוה לש תידוחיה התמורת תא רתאל השק ןכל .ויצוליאלו
תויוליעפל תויארחאה ולא ןיב איה םא וליפא - םלשה ךילהתל יהשלכ
.ןמז ךרואל תוערתשמה טרפה לש תובחרנ

קוניתל םרוג (םיענ וניאשכ דוחיב) רצק ימואתיפ יוריג ,המגודל
אל המוד יוריג ,תורגבב .ידיימ ישגיר יוטיב תעמשהו הבר תושגרתה
רשאכ .תולקב םיכובש ולא לצא אל וליפא - ישגיר יוטיב ותואל איבמ
ךרדב ,איבמ אל וליפא אוה ,לבסנ יתלבו ימואתיפ באכ וניא יוריגה
םירקמה ןמ קלחב .תרחא תצרמנ תוליעפל וא יהשלכ באכ תאירקל ,ללכ
חור תרומ לש םיפיקע וא םירישי םייוטיבב תינושארה הצלמהה תבלושמ
םא דוחיב) םירקמה בורב .(שגדומב םיענ וניא יוריגה םא דוחיב)
לש ןורכיזב םושירב םיקפתסמ (תלוזה לש הער הנווכב םידשוח ןיא
.דיתעב תוסחייתה םשל ,וחותינ לשו עוריאה

לכש ינויד
תכרעמה-תת לע היצרהו תועדומה תא טילשהל הסנמ טרפה רשאכ םג
קר - םילרטונמ םהיתועדוהו תושגרה ןיא ,הקיתשהלו תישגירה
םיימינפ םינויד תלעפה הכירצמ העבהו תוגהנתהב תישממה םתואטבתהש
התיה תינושארה תישגירה הצלמהה םהב םירקמב םג ךכ רבדה .םינווגמ
וזו (רבח לע סעכ עיבהל ומכ) תמייוסמ תוגהנתה תידיימ ליעפהל
ל"נהש ששחמ) תועדומה תכרעמ-תת ידי לע יעמשמ דח ןפואב התיחדנ
.(עגפי

הרבעוה תינושאר הצלמה םהב םירקמב םיינויח שממ ולא םינויד
ולישביש דע תינמז התחדנ איהשכ וא עוציבל הנכהכ תמדקתמ הקידבל
רתוי דוע ינויח תעדומ "הבישח" ינויד בוליש .םימייוסמ םיאנת
תאז תרגסמב תוליעפה .תיפוס הלספנ תיעמשמ דח תינושאר הצלמהשכ
הנקסמה התיה תינושארה הצלמהה תייחדל הביסה רשאכ דחוימב החיכש
םייופצ אלש התלעה תפסונ הקידבו םיתואנ םייתביבס םיאנת ןיאש
.בורקה דיתעב ולאכ

וא רבעמה תא םסוחה רטוש תוחכונ ןוגכ תומלוה אל תוביסנ רשאכ
תייחדל םימרוגה םה - םיקשוח וב ץפח תשיכרל םינמוזמ רדעה
:תוירקיע תופולח שולש טרפה ינפל תוחותפ ,הצלמהה

לע תיתטישה תינויגהה הבישחה איה - דואמ ץופנ הב שומישהש - תחאה
תופנחתה ןנכתל ומכ) טרפה יבאשמ לש רתוי בוט ןוגריאל םיכרד
הצלמהה תא לבקל היהי רשפאש ךכ (יארשא תגשה לע בושחל וא רטושל
.איהש תומכ תינושארה תישגירה

ראשו בלה תמושת זוכיר איה - חיכש תוחפ טעמ הב שומישהש - הינשה
תוביסנה לש ןייוניש םשל שממ לש תוליעפ עוציבל םיבאשמה
ידי לע םוסח רוזאה תא ףוקעתש ךרד שפחל לשמל ומכ ,תויתביבסה
.(הינקל ףסכ גישהל ידכ דובעל תכלל וא רטושה

תואצותל תועדומ וא הליחת הנווכ ךותמ אלש בורל תטקננ - תישילשה
בלה תמושת .תפטושה תישגירה היווחל בלה תמושת תיינפה הרקיעו
ןיידע ואיבה אלש תוינושאר תוישגיר תועדוהל ןמז ךרואל תשדקומה
,תוינושאר תועדוה תייחדמ תעבונה תורזוח תועדוהלו ,תואצותל
,םילצונמ וללה .בצמב לופיט םשל םיפסונ םייחומ םיבאשמ תסייגמ
.םיקימעמ םיישגיר םינוידל ,ראשה ןיב

קימעמה ישגירה ןוידה
םיכילהת ינש םילח קימעמה ישגירה ןוידה לש יעביטה וכלהמב
לע קרפה לעש תויעבב רתוי ךשוממו בחרנ לופיט - דחאה :םיירקיע
תרשפאמ ותלעפה םצעש רבד - ןשארב תועדומהו תוכרעמה-תת לכ ידי
לע-תוינכות יונישו ןוכדיע - ינשה .םיבוט רתוי תונורתיפל עיגהל
.תולעופה תופטושה תוינכותה רופישו חומה לש

רבדה בורל .ינטנופס יד חרואב שחרתמ קימעמה ןוידה "יעביט" ןפואב
ךכל קר םיעדומ ונא דימת טעמכ .תורחא תויוליעפל ליבקמב הרוק
תובשחמ יקלח יכו תמייוסמ השוחתל םעפ ידמ תינפומ ונביל תמושתש
דחוימב קזח וניאש ינטנופסה קימעמה ןוידה םג .םיקרפל הב םיחלתשמ
.קרפה לעש תויעבה לש רתוי בוט ןורתיפל עיגהל רשפאמ

רחאמ ,תאזו .תיעגירה היעבל רבעמש תוכלשה קימעמה ןוידה יכילהתל
הנשמ הזכ ןויד ,םימייקה םיבאשמה לש בחר ןווגימב שומישל ףסונבש
םיעצמאה םירפתשמ ךכ .היעבב תולפטמה תופטושה תוינכותה תא
.דיתעב היתומוד לשו קרפה לעש היעבה לש ןורתיפה תושרל םידמועה
אוה ,דחוימב רבגומ קימעמה ישגירה ןוידה תרחא וא וז הביסמשכ
.היעבה תא תונשל וליפא יושע

תילוש היעב לע תישגירה העדוהב קימעמה ןוידה ךלהמב ,םיתיעל
םילח ,הב ןוידה לש יחומה דועתה רוזחיממ האצותכ וא יהשלכ
ויה ןמצע ןה םא םג - טרפה לש תויזכרמ לע-תוינכותב םייוניש
ילושב הרוק ובורש ,קימעמה ןוידה יכילהת .הז קימעמ ןוידב תוילוש
אל םדאה ינב בורש ךכל םיארחא ,הזכרמב ונממ םיקלח קרו תועדומה
.הנקת רסח ןפואב תויעבה ןתוא םע "םיעוקת"

םינפמ) תכשמתמו תרבגומ בל תמושת קימעמה ישגירה ןוידל םישידקמשכ
(תוישגירה העדוהה לש יתשוחתה ביכרמל תכשמתמו הבר בל תמושת
םיקימעמ יונישו ןוכדע יכילהת תורבוע תוברועמה תוינכותה
,תיתטיש תודקמתה תקינכט לש רבגותמ ךילהב השענ רבדהשכ) .םיכלוהו
(.םיגילפמ שממ םייונישהו רופישה

הבישח
היהי רשפאש ידכ ,תויתביבסה תוביסנה יונישל םיכרד לע םירוהריה
םיתיעל םיאיבמ ,הרזעל תועדומל הארק רשא תישגירה הצלמהה תא לבקל
תוכרעמ-תת לש ןסויגו םייחומה םיבאשמה זוכיר .ןורתיפ תאיצמל
םע תודדומתה םשל (ןורכיזב םימידקת לש עדומ שופיח ומכ) תופסונ
.םילושכמה תא ריסהל םימעפל אוה ףא חילצמ ,היעב

אוה ובש ישממה ליעפה םרוגהש - "רתוי קימעמ ישגיר ןויד" ,לבא
םרות - תישגירה העדוהה לש תיתשוחתה היווחל תרבגומ בל תמושת ןתמ
םרוג לש ופותיש קר .םלוה יפולח ןורתיפ תאיצמל רחא רבד לכמ רתוי
תוידוחיה תוביסנל רתויב םלוהה ןורתיפה לש ותאיצמ תא רשפאמ הז
.הרקמו הרקמ לכ לש

תמרוג ישגירה וא ישממה ןורתיפה שופיחב תוקסעתהה ,םירקמה בורב
ביכרמה) "תישגירה העדוה"ה תא הווהמ רשא תיזיפה השוחתה תכיעדל
.והשלכ ןורתיפ ,שמומ וא ,אצמנ םרטב ףא ,תאזו .(שגרה לש יתיווחה

תא הווהמה השוחתהש ךכב אוה וז הרזומ העפותל (הביסהו) רבסהה
,"!בל םיש" לש הרצק העדוה תקזחב קר בורל איה תישגירה העדוהה
היווחל תשדקומ רשאכ .'וכו "!רהזה" ,"?רמא אוה המ" ,"?הז המ"
םימיאתמה םיכילהתל לופיטה ךשמה רסמנ ,היוארה בלה תמושת תישגירה
.תעדומה בלה תמושת לש לודג הכ סויג רתוי שרדנ אלו

וב רצקה ןמזב היעבה תא רותפל הרזע תרבגומה בלה תמושתש ןיב ,ךכו
- תורחא תויחומ תוכרעמ-תת לופיטל הרבעוה איהש ןיבו ,הנתינ
הרותפכ עגרה ותוא לש היעבל סחייתהל הטונ תישגירה תכרעמה
העדוהה תא תישגירה תכרעמה-תת הקיספמ ,תאז תובקעב .הרקיעב
הנממ ועבנש תוינשמה תוישגירה תועדוהה תא ,תינושארה תישגירה
,קימעמה ןוידה לש תויביסנטניאה תאו ,הב קימעמה ןוידה ךלהמב
רבכ ,המיענ אל דואמ התיה השוחתה םא) .הרואכל םירתוימ ושענש
(.הב הלחש המוצעה הלקהב םיניחבמ הז בלשב

רוזנצו תומיסח
וא תונוש תויוליעפ יבגל תוישגירה תועדוהב תוללכנש תוצלמהה
הרקמ לכב .הקדצה אלל וא םניחל תוחדנ אל תוישממ תויוגהנתה
ידי לע) רעושמש םושמ השענ רבדה ,תיחדנ תרחא וא תינושאר הצלמהש
לעופה לא וז הצלמה לש התאצוהלש (תיחומה תכרעמה לש םיביכרמ
.ישגירה םילקאה לע תוילילש תוכלשה הניהת

העדוהב תוללכנה תוצלמה לש יאנת אללו ידיימ עוציב ,המגודל
תוגהנתהל לושכמ לש ךרדה ןמ וקוליסל םיעצמאה לע ,סעכ לש תישגירה
ודימשהל ,ושרגל ,עירפהל קיספיש ידכ ול ביאכהל) המסחנש תיתרטמ
אל דואמ תוכלשה תולעב תויהל תויושע (עירפהל ונממ עונמל "קר" וא
וא בורק םדא אוה לכסתמה םרוגה תובר םימעפש רחאמ ,תאזו .תויוצר
םא םג ,תובר תוביסנב .ךכ רחא טרחתנ וב העיגפ לעש ,דואמ בורק ףא
ןויד ךירצמה םוכחת אלל הצלמהה עוציב ,לכסתמב העיגפ לע רעטצנ אל
.רתוי דוע לודג ןקזנש לומגת תולועפ רורגל יושע ,קימעמ

םישפחמ :תורחא תוירשפא יתלב תוצלמה לש םירקמבו ,סעכה הרקמב
.(תונחלסל סעכ םיכפוהה ולא ומכ) םייפולח םיימינפ תונורתפ בורל

תוכרעמ -תת ידי לע תועדומל ץוחמ לעופל בורל םיאצומ וללה
תא רתוימל םיכפוה ולאכ םימכחותמ םיעצמא .תונוש הלעפה תוינכותו
.תינושארה תישגירה הצלמהה םע דדומתהל ךרוצה

התצלמהש תינושאר העדוה םוקמבשכו ,םילשכנ "ןוגימה יעצמא" לכשכ
האוג סעכ ומכ) תכשמתמ העדוה םילבקמ "תירשפא יתלב" עוציבל
ולא םירקמב םג ללכ ךרדב .םיענכנ אל בורל זא םג (לוכסתמ האצותכ
בורל םיטקונ ךא ,תינושארה הצלמהה עוציבמ ענמיהל םיכישממ
האוג שגר לכ וא סעכה לש ותגפהל םילעופ - םהשלכ םירחא םיעצמאב
דע" הנתמהב םיקפתסמ תורידנ םיתיעל קר .תויפולח םיכרדב רחא
."ומצעמ רובעיש

תופולח
העדוהבש הצלמהה לש הליספב שגדומב תברועמ תעדומ הטלחה רשאכ
רצונש שדחה ישגירה םילקאב ,בצמב תולפטמ - תינשמה וא תינושארה
וב תוירקיע תוכרעמ יתש ,הליספה תובקיעב האבש תישגירה העדוהבו
.רקיעב עדומ אלה םוחתב הינשהו תועדומה םוחתב תחאה :תינמז

לש יאליעה יביטינגוקה םוחתב אטבתמ התוליעפ רקיע - תחאה תכרעמה
םייוצר אלה םיטביהה לש תידוסי הקידב אוה הרקיע ."תויעב ןורתיפ"
ינפל דוע ,וז הקידב לש הכלהמב ,םיבר םירקמב .לופיטבש בצמה לש
,הלבקתהש הטלחה לש העוציב םרטב וא עוציבל תעדומ הערכה תגשומש
,תישגירהו תיללכה תיחומה תוליעפה לש דבוכה זכרמב יוניש םרגנ
תכרעמה ללוכ) תונושה תוכרעמה-תת תונד םהב םיאשונה םינתשמו
.(תישגירה

לכ לש ףטושה דוקפיתה לש שדחמ ןוגראל םימרוג םדיצמ ולא םייוניש
-תתש תועדוהה םג תונתשמ דימת טעמכ ,תאז תובקעב .תיחומה תכרעמה
,זאו .תישגיר-תיתשוחת היווחכ תועדומל תחלוש תישגירה תכרעמה
הבישחה" םצעמ קר ולש תישגירה היווחב םוצע יוניש שח טרפה
.בצמה לע "תינויגהה

עיגהל םיחילצמ אל רשאכש עדוי דחא לכ .דואמ דע רכומ הז ךילהת
תא חיסהל דימת טעמכ ןתינ ריעצ דלי וא קונית םע יניינע ןורתיפל
תועדוהו תוחרצ ,יכב תועצמאב רשקתל ךישממ ל"נה רשאכ .ותעד
יד ןתינ - ורושאל בצמה ררובש רחאל םג - תורחא תוזע תוישגיר
תועדוהה תא תונשלו רחא אשונל וביל תמושת תא תוטהל תולקב
יארחאו םירגוב לצא םג ףקת הז ךילהת .הביבסל ולש תוישגירה
אל תישגיר היווח לש הרקמ לכב ינויגה ןפואב בושחל המחה הצלמהל
,הלכלכה ימוחת בורב ומכ ,ישגירה םוחתבש רחאמ ,תאזו .היוצר
,ךוראה חווטה לש הזמ רתוי בושחכ םיתיעל ךרעומ ידיימה חוורה
חווטל רקיעב םה תישגירה תכרעמה לש םייתודרשיהה הילוקיש ,בורל
.דואמ רצקה חווטלו רצקה

תכרעמה -תת רובע הווהמה תעדומה תישגירה העדוהב יונישה ,ןכ לע
ןורתיפמ רתוי ,בורל ,הדי לע ךרעומ ,בושח רזוח ןוזיה תישגירה
בקע ישגירה םילקאב גשומה יעגירה רופישה ,ןכל .תידוסיה היעבה
לע הבישחה ךלהמב אבה - תועדומל תוחלשנה תוישגירה תועדוהב יוניש
וזכ הבישחש הדבועה תורמל ,תאזו .דואמ דע יבויחכ ךרעומ - היעבה
וילא תואיצמה לש קלח ותוא תא התניש קר אלא המואמ םצעב הרתפ אל
.בל םימש

ידי לע השענו ןיעה ןמ יומס התלועפ רקיע - הינשה תכרעמה
"תולגתסההו המאתהה" לע תונוממה תוכרעמ-תת לש תונושה תוינכותה
.תופטושה תוינכותה לשו לעה תוינכות לש (היצדומוקאו היצטפדא)
םיכילהת םילעפומ אלשכ םג - ןמזה לכ השעמל תלעופ וז תכרעמ
.תועדומה ףסל תחתמ איה תישגירה העדוההשכ םגו הייצר לש םיעדומ
לש ןתוהז ,וז תכרעמ-תת לש התושרל םידמעומה םיבאשמה תומכ
,תוכוז ןה ול לופיטה קמועו ,דחוימב הדי לע תולפוטמה תוינכותה
.ןיינעל םאתהב םינתשמ

הכוז ,הילושל ףא ולו ,תועדומל רדוחו ףסה תא רבועה רבד לכ
תכרעמה -תת ללוכ - חומה לש תוכרעמה-תת לכ דצמ רבגומ לופיטל
רירבש וליפא ,ןכל .הלעפהה תוינכות לש תולגתסההו המאתהב תלפטמה
,תועדומה ילושב תפלוחה השוחתל שדקומה תינטנופס בל תמושת לש
םיעדומ קר אל רשאכ .תוברועמה תוינכותה לכ לע תובר עיפשהל לוכי
יכילהת םימצעתמ ,תוניינעתה וב םילגמ םג אלא ילוש ןפואב רבדל
בל תמושת ול םיצקמ רשאכ .רתוי דוע וילע םילעפומה יחומה דוביעה
.לובגה םה "םיימשה" :תכשמתמ

בל תמושת תינושארה העדוהבש תישגירה היווחל םינתונ רשאכ ,ךכל יא
ןמזב ,הרירב תילב הל תשדקומה ,רתויב תירעזמה וז םג ולו - יהשלכ
המאתהה תכרעמ תא הב "םיסשמ" - תועדומה ןמ הקלסל ידכ שרדנה
םג ,ךכו .הלש הלעפהה תוינכותו םינושה היכילהת לע תולגתסההו
תוינכותב המאתהה יכילהת לש לופיטה תא תדקממ תפלוח בל תמושת
לעה תוינכותבו) השוחתה תעבונ ןתוליעפמ רשא תופטושה הלעפהה
.(ולא תופטוש תוינכות לש ןסיסבבש

תואבש ולאבו תוינושאר תוישגיר תועדוהבש תוצלמה לש ןתייחד
תועדומה ןמ שוריג וא הקיחדו ,"םיקימעמ םינויד" ךלהמב ןהיתובקעב
תישגירה הצלמההו העדוההש לככ .ןמזו םיצמאמ ךירצמ ,תושוחת לש
יכילהת לש רתוי םילודג םיקלח לע תטלתשמ איה ,רתוי תינשקעו הזע
.הקוליסל רתוי בר ןמז שרדנו ,תועדומה

תועדומה תא הקיסעמ איהש ןמזה יקריפו רתוי הזע השוחתהש לככ
בושמה לש םירזוחה םינוזיההו םינוזיהה םימצעתמו םיברתמ ,םיכראתמ
לככ .ןודנב תולעופה תוינכותה ןיב ןמזה לכ םימרזומה ,יגולויבה
םימשוימה דוביעה יכילהת םיללכתשמ ,םימצעתמו םיכשמתמ םיכילהתהש
תוינכותה לע םילעפומה תולגתסההו המאתהה יצמאמ םירבגתמו
.תוברועמה

אוהש ןיב - תועדומל הרדחש העדוה-השוחתב תכרעמה לש לופיטה ךלהמב
תונתשמ ;תופטושה הלעפהה תוינכות תונתשמ - ליגר אוהש ןיבו רבגומ
לכ םג ךכמ האצותכ םינתשמו ;תוססובמ ןה ןהילע לעה תוינכות
רוקמה םהש (םיישגיר אלהו םיישגירה) םייחומה דוביעה יכילהת
העדוהב יוניש הליחת לח ,ולא םייונישמ האצותכ .תישגירה העדוהל
תוצלמהה-תועדוהה תרשרש ךשמהב הנתשמ הביסה התואמו ,תינושארה
.קימעמה ןוידה ךלהמב הנממ הרזגנש תוינשמה

םג תרבגומ המצועב שחרתהל םיכישממ תוינכותה יוניש יכילהת
לש תורזוח תושוחת תועדומל רידחהל םילדח םיפסונה םינוידהשכ
לש ולוכ לכשכ םג ,תאזו .הלש תושדח תואסריג וא תינושארה העדוהה
תישגירה היווחה ,ןכל .ילוש היה תועדומה תברועמ התיה וב בלשה
ונאשכ םג .עדומב ךכ םשל לעפנש אלב ףא ףרה אלל הנתשמ תפטושה
ןהש-תומכ ונמע תוראשנ אל תוישגירה תויווחה ,ךכב םיניינועמ
.ןהבש תומיענה אל וליפא ,לבח המכ ,ןמז ךרואל

ןויסינ אלל םג ,יהשלכ תישגיר היווחל (תעדומ) בל תמושת תיינפה
ינש תמצעהל דימת תמרוג ,ישממ ןורתיפ הל שפחל וא התונשל עדומ
ותליחתל - םיעדומ אלהו םיעדומה - ל"נה םיבכרומה םיכילהתה יגוס
םסויג .תוינשמ תוישגיר תועדוה לש הרדיסלו קימעמ ישגיר ןויד לש
דימת חילצמו רבדב םלופיטל דימת םרוג הרזעל ולא םיכילהת ינש לש
קיפסמ ךרוא ףסונה ןוידה רשאכ .תוברועמה תוינכותב יונישל איבהל
העדוהה לש תוגגופתה ידכ דע הכיעד וכלהמב הלח םג דימת טעמכ ,ןמז
.ןהילא תוולתמה תוישגירה תושוחתהו היתודלות ,תינושארה

יא תא תיחפמ שדוחמה ןוידה ,דימת טעמכ םא םגש רוכזל בושח
רמגנ אל ףסונה ןוידה םנמא .דימת ךכ הז ןיא העדוהבש תומיענה
היופצ ךוראה חווטלו ,תינושארה וזל ההז העדוהב תחא םעפ וליפא
.רצקה חווטה יבגל רבדה ךכ אל ךא - ללכה ןמ אצוי אלל טעמכ תלעות

םרטבו םיקימעמהו םיבחרנה םידוביעה לש םתליחת רחאל םיבר םירקמב
היעבהש םייסיסבה תושגרל ררבתמ ,קפסמ ישגיר ןורתיפ רבדל אצמנ
תכשמתמ וא תיעגיר הפרחה הלח ,זאו .הליחת הארנש הממ רתוי הרומח
העדוההש דע וא ןורתיפל איבמ ןוידה ךשמהש דע - תישגירה הנקסמב
ךשמתמה ןוידה לע לח תוקוחר םיתיעל קר .תועדומהמ "חכב" תקלוסמ
תויהל לוכי בצמהש ךכב ומצע תא דדוע רשא טסימיטפואה לש והרקמ
.הרק תמאב ךכ ןכאו - רתוי דוע עורג

ונאש ןיב ,םימלעתמ ונאש ןיבו ךכל ונתעד תא םינתונ ונאש ןיב
קר השירדל םיענכנ ונאש ןיבו החמישב ףא וא ןיינע ךות תאז םישוע
ונא דימתו תוישגירה תועדוהל בל םימש ונא דימת - םיחרכומשכ
ןיא םא וליפא .םתריציב תוברועמה תוינכותהו םיכילהתה לע םיעיפשמ
זכרמל הסינכ תושר ןהל ןיא םא וליפאו תכשוממ בל תמושת וז
ףסל לעמש המצועב ןהש םעפ לכ ירה - הינש רירבשמ רתויל תועדומה
תחא םעפ ןיבו .ינטנופס ןפואב ןהילא תינפומ ונביל תמושת ,הסיפתה
ילושבש שחרל ןזוא יצחב םיבישקמ ומכ ונא ,םישמ ילב וליאכ ,הינשל
תוכוז ןניאש תוישגירה תועדוהה עפשמ רצונה תועדומה לש םיילושה
.תיטרפ בל תמושתל

טעמ םייסיסבה םיישגירה םיכילהתל עגונה לכב תיללכה תורובה לשב
לע וז ךרדב םיעיפשמ ונא ןמזה לכש ךכל םיעדומ םדא ינב דואמ
לעו ותוללכב ישגירה םילקאה לע ,תומייוסמ תוישגיר תושוחת
.םתוא תורצויה תוינכותה

הלעפהה תוינכותבו םישח ונא ותוא שגרב רופיש לש וז העפות
הילע הקינכטה לשו שמתשמל ךירדמה לש יזכרמה ריצה איה תוברועמה
תא םיצעהלו ריבגהל טרפל רשפאמ וז הקינכטב שומיש .הז רפס בוסנ
ףורצב השענ רבדהשכ .תוכרובמה םהיתואצותו םייעביטה םיכילהתה
תוכרובמה תואצותל לובג ןיאש טעמכ ,תיתטיש תימצע הקידבו הבישחל
.תוירשפאה
וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
ןמאמל ךירדמ .ד
תושגרה .ה
םוי-םויה ייח לש תושגרה .III ןתוחתפתהו הלעפהה תוינכות .II תושגרה םה המ.I
תוישגירה לעה תוינכות .II לע-תוינכות לש ןתיינב .I לע-תוינכות .ז תופטושה הלעפהה תוינכות .ו
תוינכותה יגוס ןיב םיסחיה .V יוסיכה תוינכות .IV םוימויב תוישגירה לעה תוינכות .III
תוילביזה תוינכותה לש ןתשיכר .II "תוילביזה תוינכותה" ןה המו ימ .I תוילביזה תוינכותה .ח
היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט היצרה שגר תושגר לש םיירקיע תולבדזה יכרד .III
םיחפסינ תמאב דבוע הז דציכ :וא ,רזוח ןוזיה .אי ךלוה אלשכו,םיענ אלשכ .י

ךלוה אלשכו,םיענ אלשכ .י----- >
(=====תוילביזה תוינכותה .ח

ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב