!! וישכע תושגר !!

תירביע הרודהמ

EMOTIONS OF DAILY LIFE - HEBREW EDDITION

This file is part of 850KB of Hebrew text in ISO standart. It is writen from right to left in plain ASCII with HTML tags
It can be read (among other browsers) with the Netscape, providing you have the hebrew fonts - the best with the proportional font Times (Hebrew) size 24.
When you download it - better put all files in the same sub-directory under the same name, to keep the links functional.

.הינב יבלשב ירבעה ףגאה
הגרדהב ופסוותי םירופישו םירושיק ,םיקרפ
ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב


םידחוימה םיטקיורפל ---- >
(=====תופטוש תויודקמתה

וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
תושגרה .ה ןמאמל ךירדמ .ד


םתקוזחתו םוי-םויה ייחב תושגרה

שמתשמל ךירדמ

(םייחה תוכיא רופישל םירישכמ אלל קבדיפויב :וא)

םיתימעו ףילש ןליא ר"ד תאמ

The Emotions of Daily life and Their Maintenance

A guid for the user
By
Ilan Shalif Ph.D. & friens

c

(דבלב דואמ םימדקתמל) תושגר רוזחימ .IV

קר םיחטבומ םיאבה םידעצה ןמ ירעזימה קזנהו תיברימה תלעותה
תומצועב לקתיהל רשפא ולא םידעצ ךלהמב .םיסונמ םידקמתמל
דדומתהל לוכי םישדוח רפסמ לש קתו םע דקמתמ קר .תוזע תוישגיר
קיפסמ ,הזכ דקמתמ קר .םצמוצמ ישגיר ריחמ ךות ,החלצהב ןמיע
תריגס" :ןוגכ ריהמה טולימה תוטיש תא הרצ תעב םשייל ידכ ןמוימ
תא דבאל ילבמ ,םהימודו "בשקה תחסה" "םיידיה ףושפיש" "ףרועה
.ויתונותשע

,רבעה ןמ תושגר רזחמיו "תורצ ומצעל שפחי" רשא ליחתמ דקמתמ
תועש רפסמ ךשמל םיענ אל דואמ שגרל "דומצ" ומצע תא אוצמל לוכי
לע .ריחמה תא הווש אל תלעותהו הבר זא תומיענה יא .םימי ףא וא
!תרהזוה הארןכ

אל השוחת םע ןמז ךרואל תועקתיהמ תעבונה תומיענה יאל ףסונב
לבזה תוינכותו םינכתה םורגל םילוכי התוא המוהמה הבר ,היוצר
,תאזו .ךשוממ ןמז הז בצמב ראשהלו ררועתהל וצלוא רשא ,םימודרה
תולפטמ רשא ,ליחתמה דקמתמה לש לעה תוינכות ,הז בלשבש רחאמ
םג אוה הזכו .ןמצעב דואמ תוילביז ןיידע תוקזח תושוחת תוסיווב
רופישו ןוכדיעב םיקסועה םינונגנמהו תוינכותל רשא לכב ,בצמה
.תוינכות

,קיפסמ תונכדועמ אלה תוינכותה ,תישגיר הפצה תעב ,ךכל יא
ךורעל םוקמב ,יוסיכ תוינכות לש הריהמ היינב ףידעהל תויושע
,םיתיעל .תוללותשמה תוינכותב םיזרוזמו םיצרמנ רופישו ןוכדיע
תושוחתו םינכתב שמתשהל תוננוגתהה תוינכות ףא תויושע הפצה תעב
ןכ לע .ריחמ לכב תפטושה הרצה ןמ קמחתהל ידכ ,רתוי דוע םיעורג
!הינש םעפ תרהזוה האר

דוקימה תקינכטב םינומיא לש םישדוח רפסמ רחאל םג ,תישעמ הביסמ
ידמ םיבאוכ םינכתו תוקזח תושוחת ,רזחמל ןובנ הז ןיא ,יתשוחתה
לש רופישהו ןוכדיעה תניחבמ רתויב הברה תלעותה .רבעה ןמ
תושוחת לע תודקמתהמ תקפומ ,תופטוש תוינכותו לע-תוינכות
תושוחתה תמצוע תכרעהל הדימה הנק .הנותמ דע תינוניב ןתמצועש
ןתינ ,לבא .תוביסנה םע הנתשמו דואמ יביטקייבוס אוה תויוארה
:אבה ללכב הז ךרוצל ןתכרעה םשל שמתשהל

ךל השקש תויווחו םינכת רוזחיממ ענמיה
ילב ,תוינש רפסממ רתוי הילע דקמתהל
.םתוא שוטנל קזח ןוצר שוחל

?רזחמל ללכב המל

תיתודקמתהה תוליעפל לגרתהל םיליחתמש רחאל םג ,תובורק םיתיעל
היווח לכמו השוחת לכמ םיצממ ןיא ,תובורק םיתיעל התוא םישועו
ץורחה דקמתמה םג ,השעמל .ירשפאה יגולויבה בושמה לכ תא תישגר
רתוי - תויודקמתה ריתע םויב וליפא - הצממ אל רתויב יביססבואהו
,םימי ,תועש ,תוקד רפסמ ףולח רחאל ,זאו .תויורשפאה ןמ 20%-כמ
םימעפל יתודקמתה םורטה רבעה ןמ תויווח יבגלו) םישדוח וא תועובש
תונמדזה הצמחוה יכ הנקסמל םיעיגמ ,(תובר םינש ירחא וליפא
.הבושח תיתודקמתה

רבכש תמייוסמ השוחת לע תפסונ הדובעש הנקסמל םיעיגמ םימעפל
תמושתו רחאמ - שממ תינויח איה רבעה ןמ יתייעב ןכות לע וא הפלח
שדחמ רזחשל ךרוצ שי זאו .תקפסמ התיה אל ונמזב םהל השדקוהש בלה
.הלש םיינטנופס הרזח וא רוקיבל ןיתמהל ילבמ המיאתמ השוחת

תא שדחמ רוציל ןתינ ,החנזההו ןמזה ףולח תורמל ,הרקמ לכב טעמכ
יתשוחת דוקימל תומיאתמה ,תרחא הנכש השוחת וא ,הדובאה השוחתה
םייוסמ ישגיר ןכותב יכ הנקסמל םיעיגמ רשאכ .ןכות םוחת ותוא לע
בולישב וא ךשמהב איבנש תוקיטקטה תחאב שמתשהל ןתינ ,רצוא רובק
השוחת תריציל איבתש הרוצב רבעה תא רזחמל זא ןתינ .ןהמ המכ לש
.תוקנל םיצור התוא תוילביזה םע תרבחתמ רשא תודקמתהל היואר

וזל דואמ המוד תרזחוממה השוחתה לש התוכיא דבלב תוקוחר םיתיעל
תרזחוממה השוחתה לש תוינויחה תדימ ,בורל .רבעה ןמ הרוכזה
.שולק וליפא רוזחישל רוקמה ןיב ןוימידה תובורק םיתיעל .הכומנ
ןיבל ,רוזחימה לש םוזיה ךילהתה ןיב יתביס רשק ןיאש רידנ ,לבא
השוחתה םע רשקהש ךכל םיארחא םיברועמה םיכילהתה .השוחתה
תבורק" היהת תרצונה השוחתהש ידכ קודה קיפסמ םיירוקמה עוריאהו
תנווכהל יעצמא שמשל ןכל הלוכיה ,םהלש תיביטאיצוסא "החפשמ
תוילביזה לעה תוינכותב לופיטל ןוכדיעהו רופישה תוינכות
.תוברועמה

רצוויהל הליחתמו תואצות תתל םיליחתמ רוזחימה יצמאמש רחאל
םשל םיבאשמ רתויו רתוי תוצקהל לכות ,הרורב קיפסמ השוחת
םיטעמה םירקמב .הרוזחימל םישרדנה םיצמאמל תוחפו הילע תודקמתה
יושע הילא הנשי השוחת ןיאו יהשלכ השדח השוחתב םיניחבמ אל םהב
תושוחתה לע דקמתהלו שקעתהל ןתינ ,דמצהל רזחוממה ןכותה היה
רוזאבש ולא דוחיב (וילעמ טעמ קר) ףסל תוכומסה לעו תויפיס-תתה
.לוקה ירתימו םינפה ,ףרועה

םשל רוזחימה תוליעפ לש םינושה םיטביהה ונודיי םיאבה םיפיעסב
עדיה םע ,יללכה עדיה םע התוא רשקל םיכרד םש הנעצות .תודקמתה
בחרוי ."ךרדומ ןוימיד" לש םינוש םידעצ םעו ישיאה רבעה יבגל
.תודובא תושוחת לש ןרוזחימ םשל םינוש םימכחותמ םיעצמא לע םהב
ולכיש םיבצמל תורושקה תושוחתב תודקמתהה לע םג בחרוי םתרגסמב
.אל וא תמאב ויה םא רוכז אל ךא רבעב תויהל

תושוחת לש תיתוכאלמה ןתריציל םיכרד םג ועצוי ולא םיפיעסב
אלא רבעב תויהל ולכי אלש קר אל רשא ,םינוש םיבצמל תומיאתמה
הדובעב תלעות שיש םיחינמ ךא ,דיתעב שחרתהל ולכוי אל םגש
ןתוילביזב םידשוח רשא תונוש תוינכות דוצל ידכ ,תאזו .םהילע
."ןתוא דוצל" ידכ רתוי הבוט ךרד ןיאו

?"הזילנא" אל המל

תויוברעתהה תיברמלו היפרתוכיספ לש תוחיכשה תושיגל
םיעיקשמ ןתוא םימשיימה ."םישרושה" דואמ םיבושח תויגולוכיספה
ןיבל תוררועתמה תושוחתה ןיבש רשקה רותיאל םיבר םיצמאמ םג
תטיש יבגל רבדה ךכ אל .הז רשק לש ותנבהלו ,הווההו רבעה יעוריא
םיטוטיחה" םוחתב רבצנש ןויסינה טעממ .יללכה יתשוחתה דוקימה
אוה רבדה לש וכופיה תעצומה הקינכטב שומיש תעב יכ הארנ ,"רבעב
יונישה תקפה ינפל םירשקהה שופיחו הנבהה יצמאמ ,רמולכ .ןוכנה
.םיקיזמ שממ

,יללכה יתשוחתה דוקימה תשיג ןיבל ,תורחאה תושיגה ןיב לדבהה
תודקמתהה לש הכלהמב השענש שומישה ידי לע רתוי דוע טלבומ
,קוחרהו בורקה רבעה םע הווהה תויעבל שיש םינושה םירשקב
.הב םישמתשמה ידי לע תוטקננה תונושה רוזחימה תוקיטקטבו

תולוכסאהו תושיגה לכ טעמכ ,תישממה תוליעפב םג בורלו הירואתב
טרפה ידי לע "היגולותפה" תרכהל תובישח תוסחיימ תוילופיטה
םינושה םירשקה יבגל הנבות .וייחב התועמשמ תנבהו (וב םילפטמהו)
לכל דואמ הבושח ,ולש קוחרה ישיאה רבעה ןיבל ויתויעב ןיב
תויושחרתהה ןיב םיקייודמה םירשקה רותיא .תוימנידה תושיגה
תישעמה תועמשמה תנבהו ,טרפה לש וייח תואיצמ ןיבל תויטמוטפמיסה
לע ('וכו ,םיינשימ וא םיינושאר םיחוויר ,תימצע הלשכה) םהלש
ךכמ רתוי דועו ,וללה תושיגה לכל םיבושח "לופיט"ב םיברועמה ידי
.תויתוגהנתהה תושיגל

לכב תשמתשמ יתשוחתה דוקימה תטיש ,וללה תושיגה לכל דוגינב
תוקיטקט לש הריחבה יבגל םייללכ תונויערכ קר וללה םירמוחה
תומייוסמ תודוקנו ןכות ימוחתל םינווכמכ וא תונוש רוזחימ
.תונווגמה רוזחימה תוטישב "םעזעזל" יאדכש ,םכותב

רשקה תא ןיבהל ןויסינה המכ דע ררבתה ,הקינכטה חותיפ ךלהמב
תאו רבעה ןמ םינכתה ןיבל ,תררועתמה השוחתה ןיבש יתביסה
הליעיו תינויח תודקמתהב םתעקשהש םיבאשמ לזוג ,"הקימנידה"
תא רשקמה ןויגיהה תא ןיבהל ןויסינהש אצמנ ךכל ףסונ .רתוי
לע םיאבש קר אל ,ילולימ ןפואב בצמה תא ריהבהל ןויסינהו םירבדה
ןיאש ידמ תוזע תויווח רזחמל םייושע םגש אלא תודקמתהה ןובשח
ןויסינהו טוטיחה ,ולאכ םירקמב .תלעות ןהמ קיפהל ןיידע םינכומ
רשא תושדח תיינבלו תונשי יוסיכ תוינכות קוזיחל םימרוג ,ןיבהל
.תוילביזה תוכובסיתה תרתהל דיתעב ועירפי קר

וא ,"הרישיה הריקחה" תטישב שמתשהל יוצר אלש ךכל תפסונ הביס
רשאכ ,רמולכ .םהב ךרוצה םצע איה םהינימל ןוחביא יכילהתב טוקנל
"תונגה"ש ןמיס ,ינטנופס ןפואב םינימז םניא תויועמשמהו םינכתה
םייוסיכה תא ליעפת הרישי השיג .םהילע תופחמ יוסיכ תוינכותו
ויהי הריקע םשל םיקחתמ םהירחא "םישרושה" ,ךכו .םקזחתו םינושה
תרשפאמ תודקמתהה לש הפיקעה השיגה ,תאז תמועל .רתוי דוע םינגומ
ךכ ,רתויב ירעזימה ןפואב םליעפהל וא םהינימל םייוסיכה תא ףגאל
.יונישל קוקזה תא תונשל ידמ רתוי ועירפי אלש

תילביז תינכות איה םיטוטיחמ תוענמיהל רתוי דוע הבושח הביס
לש דוסיה ידומעמ דחא .ונתוברת ינב לש לודגה בורל תפתושמה
לש התובישחב הזרפהה איה תינרדומה תוברתה ינב לש (11)תורביחה
דצה .(חומה לש ולאמשב רקיעב תישענה) תינויגהה תילולימה הבישחה
תישגירה הבישחה לש הכרעב תוחיפה אוה עבטמה ותוא לש ינשה
.(חומה ןימיב רקיעב) תיביטיאוטניאה הבישחהו

ןוקיתה ,ןוכדיעה יכילהת ןכו תודקמתהה תדובע רקיעש רחאמ
;"םיינמי" םיכילהת לע םיכמתסמ ,תונושה לעה תוינכות לש רופישהו
םילגרהה תשלחהש ירה - תלבגומ איה םייחומה םיבאשמה תומכש רחאמו
םיאתמ רופישו) םיינמי ןובשח לע "םיילאמש" םיכילהת ליעפהל
םיצמאמהמ דרפנ יתלב קלח איה (ךכ לע תונוממה לעה תוינכותב
.רופישה יכילהת תא ץיאהל

,"םחומ תא ופטש"ש ולא לכ לש תחנה יא תא המ תדימב גיפהל ידכ
רוקמ תנבהב הנתומ םישגירה םייחה תוכיאב רופיש לכש הנעטב
םושר דחאה ודיצב :אבה עבטמה לש םידדצה ינש ןאכ ואבוי ,תורצה
הנבות םהיתובקיעב םיאיבמ רופישהו יונישה ,דואמ םיבר םירקמבש
םושר ינשה ודיצב .ורתפנש תוילביזה תוינכותהו תויעבה רוקמ יבגל
םע בירל קר וא םיבנע בונגל םתאב םאה" ,לאושה ,יממעה םגתיפה
"?םרכה רמוש

לש ןויגיההו תויתביסה חותינב םיקסועה ,םינושה הבישחה יכילהת
רמוש" תא דואמ םיזיגרמ ,תושגרה לש תויביטקייבוסה תויווחה
תוינכות לש ("תויתנגה"ה) יוסיכה תוינכות תא גציימה - "םרכה
םייחומה םיבאשמה רקיע תא ריבעמ הזכ קוסיע .תוילביזה לעה
אל הז רבד .ותיא "תינלוק" הבירמ םשל חומה לש תילאמשה תיצחמל
םגש אלא ,דורטה הפה לשב ,םיבנע תליכאמ האנה רשפאמ וניאש קר
.דיתעב םרכל הלק תובנגתה לש יוכיסה תא ןיטקמ

.תושגר דיצב םיקסועשכ תובשחמ ירחא ףודרל ץלמומ אל ,ןכ לע

לאמשו ןימי

תוכמסב אוה ירקיעה ישגירה דוקפיתה היסולכואה ןמ זוחא 97% לצא
רבד לכ ,ןכ לע .חומה לש תינמיה תיצחמה לש ישממה לוהינבו
לש הז קלח תושרל םידמעומה םייחומה םיבאשמה תומכ תא לידגמה
האצקהמ םינהנ .יתשוחתה דוקימה יכילהת תא ריבגהל רשפאמ ,חומה
ולא םגו ןווכמ ןפואב לעופה לא םיאצומה םיכילהתה םג וז
םילעפומה םיכילהתה םג ךכמ "םיחיוורמ" .ינטנופס ןפואב םישחרתמה
םישחרתמ םהו רחאמ עדומב אלש םירוקה ולא וליפאו תועדומהילושב
.הסיפתה ףסל תחתמ

לע דקמתהל ץלמומ ,ירשפא רבדה וב הרקמ לכב טעמכ ,וז הביסמ
ינמיה וקלח םע רישי רשקב אצמנה ,ףוגה לש ילאמשה ודיצבש תושוחת
תוקזח ןימי דצבש תושוחתה רשאכ םג ,תובורק םיתיעל .חומה לש
תא "חירכהל" לאמש דצבש ליבקמה רוזאה לע םידקמתמה םילוכי ,רתוי
וא) םשל השוחתה תא ריבעהלו המצע תא םיאתהל תישגירה תכרעמה
תואצמנ תושוחתה רשאכ .(םילולסמה ינשב ליבקמב הילע דובעל תוחפל
תא ןהיניבמ רוחבל ץלמומ - "לאמשל ןימי ןיבש הדרפהה וק" רוזאב
.השוחת התוא לש רתויב ילאמשה הדיצ תאו רתוי תילאמשה השוחתה

לע תודקמתה לש רחא הרקמ לכב ומכ - שגר לש ורוזחימב םיקסועשכ
,לבא .הבישחה יכילהת ראש תאו ןויגיהה תא סייגל םעט שי - השוחת
הצומש רחאל וא תודקמתהה תליחת ינפל תאז תושעל יאדכ ללכ ךרדב
תירקיעה הרטמה םירקמה ינשב .רזחוממה שגרה לש יתודקמתהה ךרעה
ףסונ ישגיר רוזחימ יבגל דחא רזחוממ שגר וא השוחתמ קיסהל איה
."תועדומה תמר תאלעה תועצמאב תויעב ןורתיפ" אלו

ךרוא לע ,המוזי תיתודקמתה תוליעפ לש יותיעה לע הטלחהה ,המגודל
תירוזחימה הקיטקטה ןכו אשונה תריחב ,וזכ תוליעפל שדקומה ןמזה
ךרדבו .הלוקשה תילולימה הבישחה ידי לע ,בורל םישענ ,תצמואמה
המחגהו תיביטיאוטניאה הבישחה רשאמ רתוי בוט תאז השוע איה ,ללכ
יוצר ,תרזחוממה השוחתה לע דקמתהל םיליחתמש עגרב ,לבא .עגרה לש
.ךכל המדקש הבישחה תא קיספהל ףא וא םצמצל

תועדומה יבאשמ לש תכשמתמהו תינוצרה האצקהה ,םוימויה ייח ךלהמב
אלה תויודקמתהה תורשלו תופלוחה תושוחתל בל תמושת ןתמ ךרוצל
םג .חומה לש ילאמשה דצה לע תיברימ הדימב תססבתמ ,תוינטנופס
הנקספית אל ינטנופס ןפואב תוליחתמה תויודקמתההש ךכ לע הרימשה
,תלעותה ברימ תא ןהמ תוצמל ידכ ןתמצעה לע הטלחהה םגו ,תע םרטב
יכילהת ,ןכ ומכ .חומה לש ילאמשה ודיצמ הדובע תעקשה הכירצמ
םיילולימ תעד יחיסמ שוריגב דואמ םיבוט המוזיה תילולימה הבישחה
.תמייוסמה השוחתה לע תודקמתההמ לודחל םייותיפ לע תורבגתהבו

תואצות תריקס םשל תילולימה הבישחה יכילהת לש םעפ ידמ םסויג
לש ותמורת .אוה ףא רוזעל יושע היגשיהו תיתודקמתהה תוליעפה
:םיאבה םימוחתה תשמחב רקיעב אוה הזכ הבישח לגרה

לע תנעשנ הניאש תפטושה תיתודקמתהה תוליעפה ןוגריאב (1
.דבלב תיביספה תוינטנופסה

תיתודקמתה תוליעפל תורטמ תריחב םשל םייתייעב םימוחת חותינב (2
.המוזי

תוימצע) תוילולימ תויצקובורפ תריחב םשל יעצמאכ ושמשב (3
םיעצמאל ךכ לכ שיגנ וניאש ןכות םוחתב םיזכרתמש תעב (רקיעב
.םירחא

הדובעהש רחאל םהילע דובעל םיפסונ וא םישדח םימוחת תריחבב (4
.םיינושארה םימוחתב תואצות הנתנ תיתודקמתהה

םהב םיעגרו תישגיר הפצה לש הפוקת רובעל ידכ לרומה קוזיחב (5
.םייחה תוכיאב תומדקתהה תשוחת לש התכיעדל תמרוג תוימיספה

ךלהמב םלצא תגשומה הלקהה רשאכ ,םיליחתמל דחוימב רזוע הז יעצמא
רשא םיקיתוול םג תרזוע איה .המישרמ הניא תינושארה תודקמתהה
תא הריבגמ רבעה יגשיה תריקס .םלצא תורידנ רבכ תוקזחה תושוחתה
התויכשמהב םויאה וא תפטושה הלקהה תוודח רדעהב םג עיקשהל ןוצרה
.הדורי תישגיר םייח תוכיא לש

םא ,תילולימה הבישחה יכילהתמ הבר תלעות קיפהל םילוכי םידקמתמ
אלו ,תיתשוחתה תודקמתהל רזע יעצמאכ קר םהב שמתשהל םידיפקמ םה
ףסונב ."ןנורתיפו תויעב חותינ" לש םילבוקמ םילגרהל םישלוג
תורישי תמרות הניא תויעבה תוהמל הנבותהש הדבועה תורמל ,ךכל
אל רשאכ ,ןכ לע .ונלוכב קומע יד עובט ןיבהל ןוצרה ,ןנורתיפל
הנבההמ תעבונה המיענה השוחתה ,"סוסה ינפל הלגעה תא םימתור"
ישגירה םילקאה רופישל תובר תמרותו ץמאמה תא הווש השעמ רחאלש
.יללכה

םירחבנ םירוזחימ

:וצמחוהש תויונמדזה רוזחיש .א

םהילע םיזע םישוגירו תושוחת םע םישגפינ ונא ,תובורק םיתיעל
תוביסנה ,לזמה עורל ,ךא .םייחה תוכיא רופיש ןעמל דקמתהל יאדכ
םיבצמ רחבימ ןלהל .תאז תורשפאמ ןניא הרבחהו םוקמה ןמזה לש
.וזכ הצמחה הלח ןהב תויושחרתהו

םיפירח תועד יקוליח וא תויושחרתהב םיברועמ ונא תובורק םיתיעל
תינויגה הבישחל םייחומה וניבאשמ לכל םיקקזנ ונא םכלהמב רשא
םיבצמ םג .םוריח הרקמ וא היעב ,לושכמ םע דדומתהל דציכ
םע םישגפמה תמגודכ תוריהמב םייסל םיצור ונא ןתוא תויוסנתהו
.דואמ םיחיכש סמהו קוחה ישנא

וניתושגר תא ריתסהל םיבייח ונא םהב םיבצמל םיעלקנ ונא םיתיעל
ונל שיש םישנא םע שגפמ תעב (השוחנ חצמב רקשל ףא וא) םייתימאה
:ןוגכ תונוש תויוכמס ילעב םע ,לידבהל וא םייתועמשמ םירשק םתיא
.'וכו סכומ ,טפוש ,הדובעב סובה ,העונת רטוש

ונתויהב תישגיר תוברועמל םיעלקנ ונא רתוי דוע תובורק םיתיעל
שגרה תא ןהב רצקל שיש תוביסנב ,םיבורק וא םירז םדא ינב תרבחב
םיתיעל .הנבה יא לש םירקמב דוחיב - "ןיינע ךכמ תושעל אל"ו
שגרה תא קתשל ונילע ,תויתרבחו תוישיא תוביסמ ,דואמ תובורק
ךופהל אלש ידכ ,ירקיש ישגיר רסמ תלוזל תוזירזב ריבעהלו יתימאה
.ךשמתמ אשונל ילוש עוריא

השוחתהש ,השעמ תעשב רבכ ,תיביטיאוטניא םיניחבמ ונא בורל
תומדקתה וא ךרד תצירפ ונל רשפאל הלוכי םייוסמה בצמב תררועתמה
הרוק רבדה םירקמה ןמ קלחב .יוארכ הילע דובענ ךא םא ,תיתועמשמ
תא ףטחב ונל תוריכזמה תודחוימ תוביסנב וא השעמ רחאל טעמ
ךירצ םוקמהו ןמזה לש םיאנתה תאפמ ,םיבר םירקמב ,לבא .עוריאה
הנתינש הרצרצקה בלה תמושתב ףא וא דבלב הרצק תודקמתהב קפתסהל
.ינטנופס ןפואב ךכל

שחה דקמתמה לצא רעצ ךכ לע ררועתמ וללה םירקמה לכב טעמכ
,רבדב ונרכזיהב .הצמחוה ךא היופצ התיהש תלעותב תיביטיאוטניא
תושוחתה לע קימעמו יתטיש ןפואב דקמתהל םיצור ונייה ,השעמ רחאל
הטרחה תשוחת תא ראשה ןיב גיפהל ידכ - ירשפא רבדה היה קר םא -
ומרגי יעביטה יגולויבה בושמה יכילהתש ידכ ,תאזו .הצמחההו
םימוד םיבצמב דוקפיתה תא ונילע ולקי םג רשא םייסיסב םייונישל
.יללכ ןפואב ונלש ישגרה םילקאה לש ותוכיא תא ורפשי םגו דיתעב

ותובישח תדימ לע םידמוע ונא השעמ רחאל קרש םירקמה םה םיטעמ אל
ונלש "שארה יוקינ"ל ,וילא תוולנה תושוחתהו םייוסמ ערואמ לש
סיטרכ שמשל םילוכי םהש םושמ ,תאזו .תומייוסמ לבז-תוינכותמ
.ידוחי ןכות ילעב "לבז ןסחמ" וא "הרודנפ תבית"ל חתפמ וא הסינכ

ויהש תושוחתו תושגר לש ,םייטמרד תוחפ ,םירחא םיבר םיבצמ םג שי
ןה - םעפ רחא םעפ ונל הרוק הז .וצמחוה ךא תודקמתהל םימיאתמ
תונלשר תמחמ םתס וא עגרה ותואב םיבושח וארנ אל םהש םושמ
אל םגו ןיינועמ אל דחא ףאש רחאמ טושפ וצמחוה םבור .תולצעו
.תודקמתה 100% לש הרגישב תויחל לגוסמ

ברה עפשה םצע אוה תודקמתה תויונמדזה תצמחהל ירקיעה םרוגה
לוצינ ,רבשמ לש הפוקתב וא תישגיר הפצה לש םיעגרב דבלמ .ןהלש
םידקמתמ לצא חיכשה אוה תויתודקמתהה תויונמדזהה ןמ 10% לש ףטוש
םיאצמנה םידקמתמל תצלמומה "הסכימה" םג איה תאז .םיקיתוו
.הקינכטב שומישב ינושארה ןומיאה תפוקתב

,תוסחייתהל ןאכ וכז אלש םיפסונבו הז ףיעסב ורכזוהש םירקמה לכב
םע רשק רוציל רשפא ,ידמ םיבר םיצמאמ אלל .תוועמה תא ןקתל ןתינ
ןורכיזה ןמ רזחשל ןתינ דימת טעמכ .עוריאה לש ןורכיזה תובקיע
ןפואב רבחתיש המ רבד ןוימידב רוציל וא רבעה לש רחא וא הז טביה
התיהש תישגירה תושחרתהה לאו וילא (יביטיצוסא) ףיקע וא רישי
.ומיע הרושק

תירוקמה ןמ הכומנ תרזחושמה השוחתה תמצוע ללכ ךרדב םנמא
יכרצל רתוי בושחש המ לבא .תיתוכיא הנממ הנוש םג םימעפלו
םע (יביטיצוסאה) ףיקעה וא רישיה רשקה תריצי םצע אוה תודקמתהה
לכ לש תיסחיה םתמורתמ העבנ וז תוכיא .תירוקמה תישגירה תוכיאה
איה ,ץמחומה עוריאה לש תישגירה היווחל םייסיסבה תושגרה ןמ דחא
הל המודה תישגיר תבורעת לכ .ידוחי יד ןפואב ותוא "הנמיס" םג
"תייבתהל" החילצמ ,תיביטאיצוסא המע הרושק קר וא וז הניחבמ
.רופישהו ןוכדיעה יכילהת תא תוברועמה תוינכותב "תוסשל"ו הילע

לא .הבר תוריהזב גוהנל ךל יאדכ רבעה ןמ תושגר רזחמל ךאובב
םרטב םייתמוארט תוערואמל תוכיישה תוזע תושוחת םע דדומתהל הסנת
רחב .תויתועמשמ תוחפ תושוחתמ "שארה יוקינ"ב םישדוח רפסמ תעקשה
תא תיצימ אל רשא ,בורקה רבעה ןמ יהשלכ תיתועמשמ היווח תעכ ךל
ןתואל תונוש תוינוימיד םיכרדב רוזחל הסנ .הילע תודקמתהה
.ליגרתב תוסנתהל ידכ יחכונה עגרה לש השוחתה לע דקמתה .תוביסנ

:תואיצמו תודבא .ב

ןיב רבועה ןמזב וא תושוחת לע תודקמתהה ךלהמב ,תובורק םיתיעל
םרטבש קוחרה וא בורקה רבעה ןמ תויווחב םירכזנ ונא ,תויודקמתהה
תונימז תויהנ תומייוסמ תויווח ,םיתיעל .תודקמתהה ןדיע
םיגשיה ונרבצש רחאל קר (םשל הסינכ רושיא תולבקמ) ונתועדומל
לש תונורכיז םה ךכל המגוד .ןמז ךרואל תונוש תויודקמתה ךלהמב
ונייה אלש ,ןהב תומייוסמ תויווח וא תודלי תונש לש םימלש םיקלח
םעפ לכב .רוזחל םואתפ םיליחתמו תובר םינש םהב רכזיהל םילגוסמ
תויווחה לא סחייתהל ךל יאדכ ,המ רבדב רכזיתו רבדה ךל הרקיש
.רצוא לאכ ךכב תוברועמה תושוחתהו

תופצה תושוחתה לע דקמתהל תונמדזהה תא ץימחהל יאדכ אלש קר אל
בושו בוש ןתוא רזחמל יאדכ םגש אלא ,ינטנופס ןפואב תולועו
םע םירכוז ותוא םולחכ םהומכ .תשדוחמה תולגתהה רחאלש תועובשב
תושוחתה ומכ .ןימז תויהל קיספמ תואנ לופיט אלל רשא - הציקי
תוולמה תושוחתה םג ךכ ,םירכוז ותוא םולחה תא תוולמה תוישגירה
תודקמתהה - "הישנה םוהת"מ רוקיבל ורזחש רבעה תויווח ןורכיז תא
תוילביז תוינכות לש םימלש םירגאמל השיג רשפאל היושע ןהילע
.םיכשחמב זא דע ולעפש

ללגב תועדומל עיגהלמ תועונמ ללכ ךרדב ויה ולא רבע תויווח
לכב ןה תונווגמו תובר תוביסמ ךא ,יוסיכה תוינכות לש ןתוליעפ
הז ןיא ,ןהילע תודקמתהמ יופצה חוורה תניחבמ .הילא ורדח תאז
יוסיכה תוינכותש ללגב תועדומל העיגה תמייוסמ היווח םא הנשמ
ינמז ןולשכ תמחמ וא - תונושה תויודקמתהה ךלהמב ורפושו ונכדוע
.תועדומה תא םוסחל ןתלכיב

הווהמ ,םיעדומ הל היווחב אטבתמה רבעה ןמ ישגירה םוכיסה ,בורל
לע-תינכות .תנכדועמ אלו המודק לע-תינכותב יתועמשמ יד ביכרמ
לע-תוינכותב בושח ביכרמ וא סיסב תובורק םיתיעל הווהמ וזכ
תוססובמה םוימויה ייח לש תופטוש תוינכותבו תובר תוילביז
תושגר לע תחלצומ תודקמתה תמרוג תובורק םיתיעל ,ןכל .ןהילע
םויב .לע-תוינכות לש המלש הרדיס לש רופישו יונישל םירזחוממ
,הרופ יתודקמתה ףצרב תקפומה וזכ תדדוב החלצה ,דחוימב בוט
הרוק םעפ אל) .םייחה תוכיאב יתועמשמ רופשל איבהל היושע ,דיחי
תצירפ םג ישכ ונל השיגמ וזכ הדובא השוחת לע הדיחי תודקמתהש
(.תימויקה היווהה לכב תיתועמשמ ךרד

:תוגהנתה יסופד יוניש .ג

סופד דקמתמה רתאמ ,יללכ "שאר יוקינ" ךלהמב ,תובורק םיתיעל
ןיא ונממ רשא סופד .ול יוצר וניאש יתוגהנתה וא ילכיש ישגיר
המ ,םיתיעל .דבלב הבישחה וא ןוצרה חכב ררחתשהל חילצמ אוה
יללכה יתשוחתה דוקימה תקינכטב ןמאתהל םישנא איבמ הליחתכלמש
וב וסאמש םלש םייח ןונגיס וא ולאכ םיסופד תונשל ןוצרה אוה
.(טרפה לש םיירקיעה םיסופדה לולכמ לש יוטיב השעמל אוהש)

חיכש תוישיאה יווקמ קלח תוחפל וא םייחה ןונגיס תא תונשל ןוצרה
לצאו םייתייפכה לצא ,םימנפומה לצא דחוימבו ,םיבר םישנא לצא
םיסופדה ןיבש רשקה תא םיניבמ םג םבור .תושגרה (יחטשמ) "ידדרמ"
דע םהל השק לבא ,הדוריה םהייח תוכיא ןיבל םהלש םייוצר אלה
.םילבוקמה םיעצמאב םתונשל וא םהמ גורחל דואמ

תוחלוש ויה םייוצר אלה םיסופדל תויארחאה תוילביזה תוינכותה םא
יונישהו ןהילע תודקמתהה ,ןהב שוחל לקש תוישגיר תועדוה תועדומל
וא ,לגרהה ,"הנוכת"ה תובורק םיתיעל ,לבא .היעב ויה אל יוצרה
,ותוא תולהנמה לעה תוינכות תכרעמו ,יוצר אלה םייחה ןונגיס
ךרדב .דקמתהל ןתינ ןהילע תושוחת םע רישי ןפואב םירושק םניא
,המצע לע תרזוחה החכישל תויארחאה לע-תוינכות לש תוכרעמ ,ללכ
,תוישגיר תושוחתב "תרוצבל" וא םימייוסמ םיטרפל בלה תמיש יאל
.תועדומה דקומל תורורב תוישגיר תועדוה חולשלמ תוענמנ

טעמכ תורבוע ,תועדומה דקומל לבזה תוינכותמ תועיגמ ןכש תועדוהה
יכילהת לע םישקמה ,םיתוויעו םינוניס ,תונחת לש רכינ רפסמ דימת
לע םידקמתמ רשאכ ,ןכ לע .ןרוקמ רחא תוקחתהל ןוקיתהו ןוכדיעה
ןוזיהה יכילהת וליפא ,תועיגמ תאז לכבש תומיענ אלה תושוחתה
תרשרשה לע תוליעיב ךכ לכ רשגל םילגוסמ םניא םירבגומה רזוחה
םישרושה ןיבל תועדומה ןיב תודירפמה יוסיכה תוינכות לש הכוראה
תושוחתה לע תודקמתהה ולאכ םירקמב ,ןכל .היוצר אלה העפותה לש
דוביעה ידוקפת תאו ישגירה םילקאה תא טעמ תרפשמ ,תושיגנ ןכש
תווקמה תואצותל האיבמ אל ךא (הבישחו הסיפת ללוכ) םינושה יחומה
.תיזכרמה היעבה יבגל

תושוחת ,ולאכ םיימויק םיסופד ילעבמ קלח לצא ,תונוש תויונמדזהב
תרשרש תא תוצרופ ןכ ,יוצר אלה סופדל תורושקה תורורבו תוזע יד
,לבא .תודקמתהל תויוארה תושוחת תונמזמ ןכו יוסיכה תוינכות
תוביסנבו תוזע תומצועב םג בורלו תונמוזמ אל םיתיעל הרוק רבדה
.ןהב דקמתהל דואמ השקש

שי ,הז גוסמ היעב םע תודדומתה תעב החלצהו תוליעי חיטבהל ידכ
שי :תישממה תודקמתהה תליחת ינפל תרדוסמ הנכה תלועפ תושעל ךרוצ
ידכ ,יללכ יגולוכיספ עדי לעו רבעה תונורכיז לע הליחת ןעשיהל
םיסופדה רוקמכ םידושחה תויוגהנתההו םיבצמה תמישר תא רתאל
הלא תא ןכו ;םייוצר אלה ,םייתייווחהו םייתוגהנתהה ,םייתבשחמה
רתאל יוצר ,ןכמ רחאל .הווהבו רבעב םהיתויואטבתהל םיינייפואה
וא םימרוצה םיסופדה לש תואטבתהה תוביסנו תורוקמה תא קדקודמב
.רתויב םיעירפמה

תונושה רוזחימה תוטישב שמתשהל ליחתהל רשפא ,תונכהה תמלשה רחאל
תויוגהנתהה ,םיבצמה ןמ רוציל ידכ תומיאתמ םיכרד רתאל תנמ לע
לק היהיש - תומיאתמ תושוחת ,ל"נה המישרבש םימרוצה םייוטיבהו
.םייוצרה םוקמבו ןמזב שדחמ ןתולעהלו רוזחל ךכ-רחא

ינפמ םא .םילשכנ ורכזוהש רוזחימהו רוזחישה יצמאמ לכ ,םיתיעל
ליבקמ) יתשוחתה ןורכיזהש ינפמ םא ,תוקזח יוסיכה תוינכותש
לש בוליש ללגב םאו שלח (יתייארה ןורכיזלו יתעימשה ןורכיזל
דחוימב תוליעי תונושה רוזחימה תוטיש ןיבמ ,הזכ הרקמב .םהינש
ףיעס שדקוי הל) תויצקובורפה תטישו "ךרדומה ןוימידה" תטיש
.(דחוימ

רשפא .דחא ףייזל רשפא ,יתימא ןורכיז לש רוזחימב םילשכנ רשאכ
- ןכותה םוחתל םיאתמ םנכותש םירעושמ וא םייתימא םיבצמ ןיימדל
,המגודל .דיתעב תורקל םילוכי אל םגשו רבעב ורק אלש ולאכ וליפא
תיבב השחרתה רשא ,תמש חא םע המילא תולקתיה רזחשל םיחילצמ אלשכ
ברק ןיימדל ,לשמל רשפא - תודליה ימיב החפשמה לש םירוגמה
.םייושכעה םוימויה ייחמ יהשלכ תרכומ הריזב ,ותיא םיפורגא

תויצקובורפה םגו ןוימידה םגשכ .רזוע אל רבד םוש רשאכ ,םיתיעל
רשפא ,דקמתהל רשפא הילע הזע קיפסמ השוחת רזחשל םיחילצמ אל
ןמזב ,זאו .הרקמ לכב תוררועתמה תויפיס-תתה תושוחתב קפתסהל
רחאל וא ,תינוימידה וא תישממה בצמה תנומת תא שארב םירזחשמש
.תומיאתמה תוקיטקטה תא ןהילע םיליעפמ ,היצקובורפה תא םיננשמש
תוליחתמ ,םדוק םירבשנ אל םא ,(ךרעב שדוחכ) ךורא אל ןמז רחאל
ץבצבל תוליחתמ טאל טאל ,זאו .רבשיהל ןמצע יוסיכה תוינכות
.קחשיהל ליחתמ סופדהו תומיאתמ תושוחת

"םילא רויס" .ד

אל רבדה והשכיא לבא המ-רבד תושעל םיטילחמ ונא תובורק םיתיעל
אל טושפ"ו - והשמב לפטל וא בותכל בשייתהל ונילע םעפ אל .עצבתמ
םג הרוק רבדה םימעפל ."תאז תושעל ונמצע תא חירכהל םיחילצמ
,תושעהל וא בתכיהל ,רמאהל ךירצה לכ תא ונשארב ונגריא רבכ רשאכ
,ךכב תוברועמה תוילביז תוינכות לש תקתשמה העפשהל "תודוה" ,לבא
וליפא הרוק רבדה םעפ ידמ .תוהלב םולחב ומכ - זז אל רבד םוש
.רתויב ץורחהו קיתווה דקמתמל

יתש ןיב תערכומ אל תקולחמ שי וליאכ הארנ הרוק רבדהש תעב
תינויגה-תילולימ-תילאמשה - ונלש תוירקיעה תוכרעמה-תת
רשאכ הרוק רבדה ללכ ךרדב .תישגיר-תיביטיאוטניא-תינמיהו
םיעיגמ ,ררוגתמ אוה הב ונחומ לש תילאמשה תיצחמהו וננויגה
,ןפלטל ,רוציל ,בותכל ,דיגהל :םייוסמ השעמ ונל שורד יכ הנקסמל
קויד רתיל וא) תינמיה תיצחמה ךא ,םהימודו יהשלכ הבוח אלמל
תדגנתמ (תידעלבה תיתענהה תכרעמה השעמל איהש תישגירה תכרעמה
ונחומ לש תינמיה תיצחמהו - ונלש תישגירה תכרעמה ,זאו .המ םושמ
.הלועפ םיפתשמ םניא טושפ ,הרג איה הב

"תויפוס" תוטלחהו (שגר השעמל אוה ףאש) וננוצר תורמל ,המ םושמ
םיחכוש ,םיקמחתמ ,םיחוד אלא רבדה תא זא םיעצבמ ונניא ,תובר
,הנווכב היעבה תא ףירחהל ידכ וליאכו ,תורצה לכל ףסונב .'וכו
לכמ ירמגל תומלעתמ וליאכ תוישגירה לעה תוינכות ,תובורק םיתיעל
דיחי "יתשוחת-ישגיר קומינ" וליפא תועדומל תוקפסמ אלו .ןיינעה
תישגיר-תיתשוחת היווח - יהשלכ "תישגיר תעד תווח" תוחפל וא
.דקמתהל ןתינ הילע תיביטקייבוס

ןויגיהה ןיב איהש וליאכ תקולחמה תיארנ ,ןיע תיארמלש תורמל
ןיב וא םינוש תושגר ןיב איה תיתימאה תקולחמה ,השעמל ירה ,שגרל
.תונוש תוילביז תוינכות

רדעהבש "םיעדוי" לבזה תוינכותו חומה לש ינמיה יצחהש וליאכ
תיתועמשמ השוחת לכ וא ,תונושה תולטמל היולג תודגנתה לש השוחת
תימינפה תקולחמב ברעתי אל דחא ףאו תונגומ לבזה תוינכות ,תרחא
.תילולימה תילאמשה תיצחמה אלו םירחא םדא ינב אל - תאזה

דקמתהל חילצנ אלש קר אל הזכש בצמבש תועדוי תוינכותהש וליאכ
השינע תלועפ זא היופצ אל םגש אלא יוסיכה תוינכותל דעבמ רודחלו
תיצחמה ןוויכמ דונדינו הנולת םתס וא יוניג הקצה לש תילולימ
.תואיצמה תושירד תא תגציימה ,חומה לש תילאמשה

רבעב .וז הלשכמל םג ןורתיפ אצמנ ,הקינכטה לש הקידבה ךלהמב
קומינ" תתל תישגירה תכרעמה תא "חירכה"ל ןתינ תולקב יד יכ אצמנ
לש ץרמנ לופיטל תקולחמה תא ריגסהלו ,התונברסל "יתשוחת ישגיר
תועדומה תכרעמ ןאכ םגש ,רבתסמ .רופישהו ןוכדיעה תוינכות תכרעמ
תכרעמה תא "ןרמת"ל הלוכי תילולימה הבישחב שומיש השועה
.תישגירה

םשל (תילולימ אל וא תילולימ) הבישחב תרזענ תועדומה תכרעמ רשאכ
ישממה עוציבה תא םיללוכ םניאש םינוש םייתודקמתה םידעצ ןונכת
תא תררועמ איה ןיא ,"ולש םיקוחר םיבורק" קר אלא ,קמקמחה
.דעומ דועבמ הלועפל תוילביזה יוסיכה תוינכות

,השקב ,רמאמ ומכ המ רבד בותכל איה הקמקמחה המישמה םא ,המגודל
:םיאבה םידעצה תא לעפה - רופיס וא בתכמ

תא עצבל ןנוכתמ ךניאש תויגיגחבו שארמ ךמצעל חטבה ,תישאר
.ןמז קרפ ותואב המישמה

לכ תא רחא םיאתמ חטשמ לכ לע וא ןחלושה לע ךורע ,ןכמ רחאל
זוחא ,חטשמה וא ןחלושה דיל בש ,זאו .הלטמל םישורדה םירזיבאה
.הלטמל רושקה והשלכ ישממ רבד השעת לאו ...טעב

ךפוגב שפחל ידכ הקדכ שדקה ,החונמב הבישי לש תוינש רפסמ רחאל
תושוחתה לע דקמתהל לחה ,תעכ .דקמתהל ןתינ ןהילע תושוחת
.הז ידרוסבא בצמב תוררועתמה

תונויסינ תולישכמה יוסיכה תוינכות תכרעמ תא ףוקעל םיחילצמ ךכו
ךכב תוענומו) תוילביזה תוינכותה םע יתשוחת רשק רוציל םירישי
תוקעזומ יוסיכה תוינכות ,ללכ ךרדבש רחאמ ירשפא רבדה .(יוניש
תועדומל הרידחה תא םוסחל "ךירצשכ" קר תינללוכו הריהמ הלועפל
עיתפמ הכ ןפואב רשאכ לבא .תישעמה תוליעפל עגונה רבד לכמ
תינמז וליפא קלוסמו דרפומ יתייעבה ןכותה לש יתוגהנתהה ביכרמה
רתוי הלק תישענ תוילביזה תוינכותל השיגה ,לופיטבש ןיינעהמ
.שלחנ תוברועמה תושוחתה ינפב םוסחמהו

וא הז ןפואב הרושק ןיחבת הב השוחת לכ טעמכ ,הזכ הבישי בצמב
תוינכותל וא הלטמה עוציב תא תוענומה תוילביזה תוינכותל רחא
תיתועמשמ השוחת לכ תואטבתה ליגרה בצמב תוענומה - ןהלש יוסיכה
.תוברועמה תוינכותה םע רישי ןפואב הרושקה

תוידיאונרפו תוינשקע הכ יוסיכה תוינכותש הרוק תוקוחר םיתיעל
רודחל יהשלכ השוחתל תורשפאמ ןניא הז בצמב םגש ךכ ידכ דע
ןמ תחאב שמתשהל ןתינ דימת .דובא לכה אל ןיידע זא םג .תועדומל
וא םירחא םיפיעסבו םיקרפב בחרוה ןהילע םורח תעשל תוקיטקטה
ןתוא - ףסה לעמ טעמ קרש תושוחתהו תויפיס-תתה תושוחתב קפתסהל
.לוקה ירתימבו םינפה ירירשב עפשבו תולקב אוצמל רשפא

,םיאבה םימיה ןמ דחא לכ ךלהמב שדקה ,המישמה תא םילשהל ידכ
רחאל ."ידיתעה עשפה הדשב רוקיבה לע הרזחל" םירצק ןמז יקריפ
.תישממ תינויסינ תוליעפ לע טלחה "שבי לע" לוגרת לש םימעפ רפסמ
לע הטלחהל תעגיה םא ."עשפה םוקמ"ל ברקתת םרטב תושעל שי ,תאז
עצבל הסנת םרטב הרצק ןוניצ תפוקתל םשמ קחרתה ,לוגריתה תעב ךכ
ךישמהל יאדכ ,ידמ םדקומ היה ןושארה ןויסינה םא .המישמה תא
.רסוה רבכ םוסחמה םא ,םעפל םעפמ ,הז ןפואב קודבלו לוגריתב
.תאז ררבל תרחא (הבוט) ךרד ןיאש רחאמ ,תאזו

"שבי לע" לוגריתה םא - הנושארב וליפא ילואו ,תוקידבה תחאב
המישמה יכ הלגת - ךשמהב וכעדש תוזע תושוחתל ותליחתב רבכ איבה
.תירשפא יתלב תויהל הלדח

ןיא ךא ,הנמזה יפל םיסינ תריציכ הליחתב תואריהל יושע הז ךילה
יפל םילעופ רשאכ הדובעה ןחלושל תולקב הכ בסהל תלוכיה .ךכ הז
תטלחהש ךכמ תעבונ ,םדוקמ השק הכ התיה רשא ,ונרכזיהש םיללכה
ךרוצלו תודקמתה ךרוצל ןחלושה דיל בשייתהל ןווכתמ התאש שארמ
.דבלב תודקמתה

תא עצבל אל ךא דקמתהלו תבשל איה שארמ הטלחהה רשאכ ,הזכ הרקמב
שארמ הטלחהה רשאכ ."סנ וליאכ" קר אוה הרוקש המ ,המצע הדובעה
תלעפומ תומסוחה-לעה-תוינכות תכרעמ ןיא ,הלטמה תא עצבל אל איה
הלעפה תוינכות ןתואש רחאמ ,תאז לכ .החותפ הדובעה ןחלושל ךרדהו
עוציב םשל ןחלושה דיל הבישיה תא םעפ רחא םעפ תוענומה תוילביז
תודקמתה ינפמ ןתוא ןסחמה ביכרמ ןכותב תוללוכ אל ,המישמה
.תיתלובחת

בושח ,תוילביז תוינכות לש ןידע ןורמיתמ עבונ הז "סנ"ש רחאמ
הלטמה םע םג דדומתהל ךל רשפאת וז תודימצ .םיללכל דומצ ראשיהל
תא לישכהל היושע םהמ הגירח .דיתעב תומוד תולטמ םע םגו תיחכונה
הז ינויח ליגרתב שומישה לע דואמ תושקהלו יחכונה ןויסינה
.דיתעב

תבשל הסנת לא - ךמצעל אל ךא םירחאל רקשל לוכי התא !רוכז (1
הזכ הרקמב .תצרחנ הניא הלטמה תא עצבל אלש ךתטלחה םא ןחלושל
.ןושארה ןויסינב רבכ לשכיתו ןכתי

הלטמה תא עצבל הסנתש ךכב ךמצעל ךלש הלמה תא רובשל הסנת לא (2
תחטבהש רחאל - הביתכה ילכ דיל תודקמתהה ךלהמב הלקה שוחתש רחאל
ןומאה ןדבוא .תודקמתה יכרוצל קר איהש םש ךתבישי םרטב ךמצעל
רתוי וא) ךמצעב (ךלש תישגירה תכרעמה לש ןוכנ רתוי וא) ךלש
רתוי תועורג תואצותל םורגל היושע (הבישחבו תועדומב ןוכנ
.ךתוא םיבבוסה לש ןומאה ןדבואמ

תא עצבל ךתלוכי תא קודבל ץופחת תיתודקמתה הבישי ךלהמב םא (3
קחרתה ,ךמוקממ םוק - רסוה רבכ לושכמהש חוטב היהת ףא וא הלטמה
,"קחשמה" יללכל םאתהב .התוא עצבל רוזח ןכמ רחאל קרו םשמ טעמ
"יקוח" אוה הלטמה םע דדומתהל תוסנל הטלחהה לש ידיימה עוציבה
שי - םש הלבקתה איה םא .תודקמתהה םוקמב אלש תלבקתמ איה םא קר
.העוציבל םישגינ םרטב רחא םוקמב ןוניצ תפוקת רובעל

התא ,םינוש םדא ינב החלצהב תומרל לוכי התא ,בטיה תאז רוכז
רוזחת קר םא ,רחא וא הז רקשב ןימאהל ךמצעל םורגל וליפא לוכי
תוילביזה תוינכותל רקשל חילצתש רעשל השק לבא.םימעפ קיפסמ וילע
.ךלש

ןתינ אל "םילאה רויסה" עצבמבש ןובשחב איבהל ךילע ,ךכל ףסונב
יוסיכה תוינכות ידי לע תורתסומה שגרה תומצוע תא שארמ תוזחל
ןהש לעה תוינכותו ולא תוינכות תבוגת היהת המ וא ,תוברועמה
םע דדומתהל ךאובב ,ןכ לע .חוטבה לולסמה ןמ הגירחל ,תוסכמ
.תוריהזב תאז השע ,ךייחל םייזכרמ םה םא דוחייב - ולאכ םיסופד

.תודקמתה לש םירצק ןמז יקריפבו ,דבלב תונטק תונמב הליחת קפתסה
לכות ,האבו תשמשממה ךרד תצירפבו תישממ תומדקתהב שוחתש רחאל קר
.תודקמתהה בצק תא החטיבב ריבגהל

:היגלטסונו תונמא ,תירלופופ תיעדמ תורפס .ה

הכ דע רבצנש עדיה תא בחרה רוביצל ליחנהל םיסנמ םיבר םירפס
םיטביהו םיקלח םיריאמ םהמ םיבר .הרבחה יעדמ לש םינוש םימוחתב
םירפס תומש לש גציימ אל םגדימ אבומ ךשמהב .ונייח לש םירתסנ
תאז השע" לש םיווק - זמורמב וא שרופמב - םכותב םיללוכה
."ךמצעב

ולא ומכ ,םכותב םיסחיה תוכרעמבו םינוגריאב םיקסועה םירפס שי
םיסחיב םינד םירחא ."ירטיפה ןורקע"בו "ןוסניקרפ קוח"ב םינדה
ולאכ שי ."םירבח שוכרל דציכ" ומכ םיימיטניא אלה םיישיא ןיבה
ןוליא תאמ "םירוה תויהל השק" ומכ םידלי ךוניחב תויעב םניינעש
ומכ ינימה דוקפתה םע תודדומתהב םינדה םיבר םירפס םג שי .ילבב
.ןוסנו'גו סרטסמ לש ולא

םש יכ םא ,ןהיתוחפשימל לבז תוינכותב םיקסועה םירפס וליפא שי
"םדאה ינב לש םהיקחשימ"ב המגודל ומכ .םירחא תומשב תונוכמ ןה
לש ודימלת ,יליה בתכש "רדסב (אל) התא רדסב(אל) ינא"ו ,ןרב תאמ
ינרדומה םדאה לש תוקיזמה תויטנב םיקסוע םירפס רפסמ .ןרב
םג שיו) רייד ןייוו תאמ "םיטוחב ךשומה ,התא" ומכ ,העינכל
אל ןכלו ינורכזמ וטמשנש וא ידיל ועיגה אלש םירחא םיבר םירפס
.(וז הרצק המישרל וסנכנ

םישגפנ ,םהמ םיקלח םשייל םיסנמשכ וא ולא םירפס םיארוקש ןמזב
.ךכמ תועבונה תוישגיר תועדוה ראשו חור יבצמ ,תושוחת ,תושגר םע

דואמ תומודה תוילביז תוינכות ארוקה םהב ההזמ וליפא םיתיעל
תלעותלו תינויעה המרל רשק לכ ילב .רחא והשימ לש ולאל וא ולשל
.תושגר רוזחימל אלפנ יעצמא םיווהמ םה ,ולא םירפס לש תישעמה
ויתוינכותמ תובר םע ארוקה תא םישיגפמ ולא םירפס לש םינכתה
ולא םישגפמ .ליגרה וייח ךלהמב ןשגופל הכוז וניאש תוילביזה
לש תוילביז תוינכותל תורושקה תושוחת ררועל םעפ ידמ םחילצמ
,תלוזה לצא תוכחוגמ וא תומזגומ ,תוטלוב הכ ןתויהב קרש ,ארוקה
.יתימאה ןפוצרפ תפישח תרשפאתמ

ךורעל תויושע ולא םירפס לש האירקה ךלהמב תוררועתמה תושוחתה
לוצינ .דשח אל םמויקבש ולצא םייתייעב םימוחת םע תורכיה דקמתמל
תוישגירה הלעפהה תוינכות רופישלו תודקמתהל הבוטה תונמדזהה
םוחת לש ותובישח תטלבהל איבהל םג יושע ,רפס לכ קסוע וב םוחתב
.יזכרמכ ןכל םדוק רכוה אלש

םע שגפמה ךלהמב תוסנתהל רשפא ,הפי תורפס םיארוק רשאכ םג
ורבעב חתפמ יעוריא םע תורשקתמה תונוש תויווחב םירפסבש תולילעה
רבדה דוחיב .תונוש תושוחת ולצא תוררועתמ "םתס"ש וא ארוקה לש
םדא ינב וא ,תומוקמ ,תונומת ,םירופיס םע םישגפנ רשאכ חיכש
.רבעה ןמ םירכומה

תוינכותהו ולא םייוריג חכונל תוררועתמה תושוחתה תיברמ
טרפה שגופ וב ליגרה ןווגמל ץוחמ בורל תואצמנ ןמע תוברועמה
תורטמכ ןתובישח תא רתוי דוע לידגמ הז רבד .ולש םוי םויה ייחב
ץאומה לופיטה תושרל דימעהל היושע וזכ תוליעפ .שממ לש תודקמתהל
תוינכותה גראממ םינוש םיקלח רופישהו ןוקיתה תוינכות לש
תוינכות ירוחאמ םירתסומ םייחה לש ליגרה ךלהמב רשא תוילביזה
."שאר ירמוש"כ םרובע תודקפתמה יוסיכה

תורדגומ תויהלמ תוקוחר תוררועתמה תושוחתה ,תובורק םיתיעל
תועדומל הלאכ םירקמב םירדוחה םיעוגעגהו בצעה םגו .תוילילשכ
,הלאכ םירקמב .םהמ טלמיהל ןוצר ,ללכ ךרדב ,םיררועמ םניא
.םהמ תיגלטסונה האנהה תא רתוי דוע הריבגמ תודקמתהה

:(שורגב הזילנאוכיספ וא) רתויב םילא רויס .ו

תינאירלדא ,תינאידיורפ) תוימנידה תויפרתוכיספה לש קודב אצמימ
לע םיעיבצמ ,םידלי לש תורביחהו ךוניחה יכילהת רקח לשו (ילוכו
םישגפמה ןיבל ,רגובמ לכ לש תוילביזה לעה תוינכות ןיב קודה רשק
.םיחאו םירוה דוחיב - ותודליב תויתועמשמ תויומד םע םיכשמתמה
םע קודה ןפואב תורושקה תוילביזה לעה תוינכות תא "גודל" ןתינ
.םיעצמא לש בחר ןווגימב ולא תויומד

תושקה תויעבה לש ןביל בלב בורל תואצמנ ולא תוינכותש רחאמ ,לבא
ישדוח המכ לש ןויסינ םישכור םרטב תאז תושעל יוצר אל ,רתויב
יאדכ אל ,םהמ רתוי ףא ילואו םירחא םירוזחימב ומכ .תודקמתה
םיצחלהש ינפל ,ולא תויומדל םירושקה םיפירח םירבד תולעהל
תויווחב לופיטב תונמוימ השכרנש ינפלו טעמ וררחוש םיפטושה
.הזע ןתמצועש תוישגיר

ליגב ונבנש ,הדימה לע רתי "תוינגאד" יוסיכ תוינכות לש ןתוליעפ
תירקיעה הביסה איה ,םייחה ךלהמב ךרוצה יד ונכדוע אלו ריעצ
.תוילביזה תוינכותה בור לש רופישהו ןוכדיעב םירומחה םיבוכיעל
הנכסה תמייאמש םעפ לכ תרבגומ תוליעפל תוסנכנ הז גוסמ תוינכות
לש תוישגיר תועדוה הנחלשת ןדי לע תונגומה תוילביזה תוינכותהש
תעדל ולאכ םדועו ,קוחרה רבעב םייתייעב ויהש םינכת לע שממ
.תונכדועמ אלה יוסיכה תוינכות

התעפשה תא לכ םדוק ןובשחב תחקל שי תיתודקמתה תוליעפ לכב ,ןכל
ןפואב ןתוא ףוקעל תונושה תויורשפאה תאו ,יוסיכה תוינכות לע
- ןתדלומב ןתוא דוצל םיאצוי רשאכ ךכ רבדה דחוימב .יטנגלא
.ונלש תודליה תוזוחמ

איה ןתשמגה םשל תוילביז יוסיכ תוינכות דוצל רתויב הבוטה ךרדה
ןורכיז לכמ "תוטשפומ" ןהשכ ,תועדומל תויתשוחת תועדוה ןהמ ןמזל
רתויב תויטנגלאה םיכרדה תחא .רחא יתייעב ןכות לכ וא ישממ
ץלחל ןוכנ רתוי וא ,םדקומה ליגה ןמ םירמוח לש רוזחימ תושעל
לש םימולצת תועצמאב אוה ,םהב תורושקה תוינכותמ תוישגיר תועדוה
רזחשל םילגוסמ ולא םימולצת .הז ליגב תויתועמשמ ויהש תויומד
"תוזורא" וא "תופוטע" ןניאש "וטנ" תושוחת ןהב הפוצה דקמתמה לצא
תוינכות ,זאו .קודה ןפואב םתא תורושק וא םייתיעבה םינכתב
תוינכותל תורשפאמו ,תועדומל רודחל תושוחתל "תושרמ" יוסיכה
.יתייעבה םוחתב לפטל רופישהו ןוכדיעה

תלעות קיפהל רשפא יכ הארנ ,ןוצר יעבש םידקמתמ לש םנויסינ ךותמ
לע הכלהמב םידקמתמ רשאכ דוחיב - ולא םימולצתב תוננובתהמ הבר
.היגלטסונ יגיגהל םיפחסנ אלו ,תוררועתמה תונושה תושוחתה

תודליה ליגמ תויווחו םינכת לש תורחא רוזחימ תוטישמ לידבהל
סמועה ,הטעמ עיקשהל רזחשמה שרדנ םתוא םיבאשמה תומכ ,םירוענהו
.תומצמוצמ תויתביבסהו תויתביסנה תושירדהו ,תוסיוול לק ישגירה
.הבר תויחונב הז יעצמאב שמתשהל לוכי הסונמ דקמתמ לכ השעמל
םע ףטוש רשקב םיאצמנ רשאכש הארנ ,םיבר םידקמתמ לש םנויסינמ
לע םהלש םינכדועמ םימולצת םיפידע ,רבעב תויתועמשמ ויהש תויומד
לש םירחא םיביכרמ הנושב ,הארנה יפכ .קוחרה רבעה ןמש ולא
תרבוע םהב תעבטומה תיתועמשמה תומדה תינבת ,תוילביזה תוינכותה
.ףטוש ןוכדיע

לישכהל המיענ אלו הזע היווח היושע ,תונומת לע םידקמתמ רשאכ םג
שמתשהל םיסנמש תונושארה םימעפב ,ןכ לע .דיתעב ןהב שומישה תא
לש םיכורא ןמז יקרפמו הרובג ישעממ ענמהל שי ,הקינכטב
םילולע דואמ םיזע תושגר ,םו@יה תליחתבש רחאמ ,תאזו .תויודקמתה
תרזעב תישענ תודקמתהה םא וליפא - תוינש רפסמ רחאל רבכ רצוויהל
.רבעב טיבהל וברה ןהב תורכומ תונומת

תאזה תודקמתהה תא תונושארה םימעפב עוטקל ךרוצל רע היה ,ןכ לע
תא חכשת אלש ידכ םיידי ףושפיש תוננוכב םג היה .ידיימ ןפואב
תויהל הסנת לא .תישגיר הפצה לש עגרב וז הקיטקט לש המויק
תינכותל יוטיב איה וזכ הפיאש םג .יתשוחתה דוקימה לש רוביגה
!תילביז

לש ןמזה קרפ תא ךיראהל ןתינ ,םולצת לש תורצק תופישח רפסמ רחאל
םיבצמב .רתויב םייתייעבה םימולצתה לע םג ןנובתהלו הפישח לכ
תואבהמ ימ ךלהמב וא תינושארה תוננובתהה ךלהמב רשאכ ,םיכופהה
ףרצל ןתינ ,תודקמתהל תומיאתמ תושוחת תורצונ אל ,הירחאל
אל ןה םג רשאכ .תושוחת ןומיז לש תופסונ תוקיטקט תוננובתהל
תושוחתה לע תודקמתהמ תיתועמשמ תלעות ןיידע קיפהל ןתינ תורזוע
.ףסה לעמ טעמ קרש ולאו תויפיס-תתה

תויתועמשמ תונומתב םג רוזחימ לש הז גוס ךרוצל שמתשהל ןתינ
רשפא ימיטניא רשק,שי ןיידע שי וא היה ןתא תויומד לש ןניאש
םישמתשמשכ .תורחא תורכזמב וא הקיזומ יעטקב םג ךכ םשל שמתשהל
תומוקמל תורושקה לבז תוינכות לע "דיצ" תכירע םשל וז הקיטקטב
וא תופמ רפסב וליפא שמתשהל רשפא ,םימייוסמ םייתועמשמ םיעוריאו
איה םימולצת לע תודקמתהה ,רזעה יעצמא לכמש הארנכ ,לבא .סלטא
.רתויב הליעיה

"לבאה תדובע" יכילהת תא דואמ דע זרזל היושע וז רוזחימ תטיש
יגוסלו גוז ינב םע וקתונש םיסחיל ,בורק םדא לש ותומל םירושקה
.םירחא ןדבא

:תויצקובורפה .ז

תטיש יחתפמ ,ויתימעו ןילדנג רוספורפ לש םהימוסריפב האירק ךות
יתשוחתה דוקימה תקינכט ןיב בר ןוימיד יתאצמ ,ב"הראב תודקמתהה
"דייצ יעסמ" תעב ודדומתה םמע תויעבו תיסיסבה םתשיג ןיבל יללכה
תקיטקטש יתאצמ ,םדי לע םיטוקנה םיעצמאה ןיבמ .תושוחת לע
טרפה הנפמ ןתוא םינוש םיגוסמ תורימא - תוימצעה תויצקובורפה
- םיוולש ידמ רתוי םהשכ "ויתושגר תא ריעסהל" ידכ ,ומצע יפלכ
הסריגה לע בחרוי הז ףיעסב ."ץומיאל" רתויב המיאתמה איה
רחאל דוחיב - םדי לע הגוהנה וזמ הנוש יד איהש ,ידי לע תמשוימה
.תילסקודרפה השיגה תובידנב הב הבלושש

יפואה שגדוה הז רפסב םיבר תומוקמב :תולצנתהב םירבדה תא ליחתא
תא ןיוע ינניאש תמאב ,לבא .הקינכטה לש ילולימ אלהו "ינמי"ה
םירבדמ וליפא םיבוטה ידידימ המכ ,םוי םויה ייחב .רובידה תפש
.םילמב םיתיעל בשוח ינא םירחא תוחכונב אלש םגו .םילמב יתיא
תובלושמ םימדקתמו םיליחתמ םידקמתמ לש ןומיאה ךלהמב וליפא
.תושגר רוזחימל תונוש תוילולימ תוקיטקט

.הגועבש קומיצה ןה תויצקובורפה ,םיירשפאה םישומישה לכמ ,ךא
הבבושה איה וז הקיטקטש הארנ ,ונתושרל םידמועה םיעצמאה לכמ
.רתויב הברה המצועה תלעבו םיבאשמב ןלוכמ תינוכסחה ,ןהבש
.המיהדמ תוידיימב בורל האב הבוגתהו

םיאטבתמה ,םייתיעב םינכת לש םימכחותמ םיילולימ םיחוסינ
,ומצע יפלכ טרפה די לע תונווכמה ,תויצקובורפכ תועמשנה תורימאב
תושוחת קיפהל (ללכה ןמ אצוי אלל טעמכ השעמל) ללכ ךרדב םירשפאמ
דוחיב ינוכסחו ליעי רבדה .םוחת וא ןכות לכמ תומיאתמ
.ותיא תורושקה תושוחת םישפחמו ,רדגומ אשונ םע םידדומתמשכ
תושעל שמתשמה לעש המ לכ .םיהדהל דע טושפ וז הקיטקטב שומישה
ישגיר רשקהו רורב רסמ תלעב הטושפו הרצק הרימא ומצעל ןנשל אוה
.טלוב

לש תינטנופס העפוהל תוכחל תונלבס ןיאשכ דחוימב בושח רבדה
;םירחא םירוזחיממ םיפייעשכ ;םייוסמ ןיינעל תוכיישה תושוחת
םישפחמו םייחה לש םייוסמ םוחת לע וא *טקיורפ לע םידבוע רשאכו
רשפא ,וללה םירקמה לכב .קודה ןפואב וילא תורושקה תושוחת
.יהשלכ היצקובורפ תועצמאב "םיינרקב רושה תא זוחאל"
________________________
םידחוימ םיטקיורפ" תרתוכה תחת ,ךשמהב הבחרהב אבומ הז אשונ *
."דבלב םיסונמ םידקמתמל
------------------------------------------

,לוק תעמשה אלל ,המיאתמ הרהצה לש "בלב" םולקיד ולאכ םירקמב
אל ןכל םדוקש ןכותה םלועל תכיישה השוחת תעפוהל דימת טעמכ םרוג
,םישקה םירקמב םג .בר ןמז ךשמב םאו ינמז ןפואב םא - שיגנ היה
לש רתוי העובק הצירפ רשפאל היושע תררועתמה השוחתה לע תודקמתהה
לעו ןיינעל תוכיישה תושוחת לש תינטנופס העפוה לע לקהל - רוצמה
.תורחא רוזחימ תוטיש תרזעב ןנומיז

הרהצה ,"...יתחצנ" - םזגומ ןפואב תימיטפוא הרהצה :המגודל
- תעגופ הרהצה םתסו ,"דובא לכה וישכע" םזגומ ןפואב תימיספ
אל םעפ ףא - "...המודכו קינדונ / שפיט / רעוכמ / ליעגמ ינא"
םא - ומצע יפלכ דקמתמה ידי לע םירמאנה ולא םירבד .תואיטחמ
ליגר טרפהש תוילילש תורימא לש תשגדומ הרזחכ םא ,ןיד קספכ
- וילע דיגהל יושע וא רמא תלוזהש ולאכ םאו ומצע יבגל דיגהל
וליפא ,תאזו .ןיינעה ןיממש תויתועמשמ תושוחת דימת טעמכ םיאיבמ
היצקובורפה לש הרוביח תעב תכשמתמ תיתריצי תוליעפ ןהל ומדק םא
.שבוגש ןויערה "תוירזממ"מ הבר האנהו

ונא ,ונחומ לש תונושה תוכרעמה לש תיסחיה תולתה יאו רוזיבה בקע
דגנכ ,תעדומה תילולימה הז הרקמב - תחא תכרעמ ליעפהל םילוכי
ינשב רבודמ וליאכ ,תעדומ אלה תישגירה הז הרקמב - היינש תכרעמ
וא "ילע םיכרודשכ סעוכ אל ללכב ינא" ומכ הרימא .םינוש םדא ינב
תוילביז לע-תוינכות ןצבירמ ררועל היושע ,"ילע וכרדי ףכית"
ךות הלוהב תישגיר העדוה תועדומל חולשל ןהל םורגלו סעכל תורושקה
אלש ימצעה גודגידהמ ירמגל הנושב ,תאזו .יוסיכה תוינכות תפיקע
.ךייחל וליפא וא קוחצל ונל םרוג

,השעמל .תרכומ יד ,ונילע תועיפשמ ולאכ תוימצע תורימאש הדבועה
רבכ הדמע (R.E.T.) סילא לש תישגיר-תילנויצרה היפרתוכיספה תשיג
עבונה ישגירה קזנה לעו ולאכ תורימא לש הזעה המצועה לע ןמזמ
רותיאה לע תססבתמ ודי לע החתופש הקינכטה .ןהילע הרידת הרזחמ
.םלורטינו ולאכ תורזוח תורימא לש

ומצעל דיגהלו רוזחל םדאל תמרוגה תילביז תינכות :הז רפס יחנומב
םילקא ול תמרוג ,רחא ילילש רבד וא "ןולשיכ ינא" םעפ רחא םעפ
תדגונמה תינשינו תרזוח תיבויח הרימא ,תאז תמועל .עורג ישגיר
םייוסמ ןבומב .ותוא םקשל היושע (תינטנופס הניא םא םג) תילילשל
לכ הלעמה יללכה יתשוחתה דוקימה תקינכט לש תויצקובורפה תקיטקט
לע תודקמתהל ריהמ רבעמ דיימ אב הירחאלשכ ,תחא םעפ וזכ הרימא
תומכב שמתשמה "יתפואמוה" לופיט ןיעמ איה - הנממ תעבונה השוחתה
.קיזמה םרוגה לש תנטקומ

,וזכ הרימא לש תילביזהו "תיעביטה" הבורמה הרזחהמ לידבהל
הרימא ,טרפל הקיזמו תוברועמה תוינכותה לש ןתוילביז תא תקזחמה
- תכשמתמ תיתודקמתה תוליעפ םעפ לכ האב הירחאלש - הלש תימעפ-דח
םישלוג אל םא ,ןכ לע .תוברועמה תוינכותה לכ תא תרפשמו תנקתמ
אלא םיקזנל שושחל ןיא ,ולאכ תורימא לש תרקובמ אלו הבורמ הרזחל
.תלעותל תופצל קר

הלא ןיבל ,תויצקובורפכ תועצומה תורימאה רחבמ ןיב ףסונ לדבה
תורימאל לבגומ וניא עצומה ףסואהש ךכב אוה סילא ןהילע עיבצהש
ןוויכל עגרה ותוא לש תמאה ןמ תגרוחה הרימא לכ השעמל .תוילילש
.העיפשמ השחכה וא המזגה ,הטלבה לש

'פורפ לע ךכ לכ הביבחה) "יל עירפמ אל רבד םוש" הרימאה :המגודל
ןצבירמ תררועמ ,תודקמתהה ךלהמב "בלב" תמלקודמה ,(ןילדנג
תושוחת הטילבמ םג ,בורלו .תועדומה ילושמ תוילביז תוינכות
.תודקמתהל תושיגנ ןכל םדוק ויה אל רשא ,ןהב תורושקה

תוילביז תוינכות הנימזמ הניאש ,תמדוקה תיללכה הרימאה תמועל
תוינכות לופיטל תנמזמ "יתדחפ אל םעפ ףא" הרימאה ,תומייוסמ
יתדחפ אל םעפ ףא" הרימאה .דחפה תיווחל תורושקה תוילביז
.רתוי דוע רצ םוחתמ תוילביז תוינכות לופיטל תנמזמ "םיבלכמ
עוריא תראתמה - "...שכ בוש ילע לפנתי ... בלכה רחמ" הרימאה
לופיט תנמזמ - יודב עוריא וא םיששוח ונממ עוריא ,רבעה ןמ ישממ
.שממ יתדוקנ

.תרמאנ איה ןהב תוביסנב טעמ אל היולת היצקובורפ לש העפשהה
ימ ידי לע תרמאנ איה םא םג - "הלשממ שאר היהא רחמ" הרימאה
לכ תא ןצבירמ ולצא ררועל היושע - יטילופה לולסמב אצמנ וניאש
,השוב-הוואג) דמעמה תושגרל תורושקה תוילביזה תוינכותה
םיירוביצ םידיקפת יולימל ,(לוזליז-הצרעה ,תותיחנ-תונוילע
תושוחתה ןווגמ ,הזכ לולסמב אצמנ ןכ םדאה םא לבא .הררשלו
.ירמגל רחא תויהל לוכי תוינכותהו

.תויצקובורפב שומישה תויורשפא לע הלבגה ןיאו לובג ןיא ,השעמל
תניחבמ אל ,תוביסנהו םיבצמה תניחבמ אל ,ןכותה ימוחת תניחבמ אל
תמר אוה ידיחיה לובגה ,השעמל .חוסינה תניחבמ אלו תויושחרתהה
םישומיש לש ןורכיזה וא תויצקובורפה תיינב ןמזב תויתריציה
השוחת רזחשל האב היצקובורפה ןיא יכ ןאכ ריכזהל בושח .םימדוק
.יתייעב םוחת ותואל תורושקה תוינכות דוצל אלא תמייוסמ

הלוכי "דחפמ אל ינא" הרימאה תובקעב הלועה השוחתה ,המגודל
לכ וא הוואג םע ברועמ סעכ לש ,אקווד "הרוהט" השוב לש תויהל
.דחפה שגר לש תיתועמשמ המורת ילב וא םע - תרחא תישגיר תבורעת

תורושקה תוילביז תוינכות דיצל םג שמשל תויושע תויצקובורפ
רחמ" ,"רחאמ אל םעפ ףא ינא" ,המגודל .תומייוסמ תויוגהנתהל
:ןכופיהו ."דימתל ילש הנורחאה הירגיסה תאז" ,"לולזל קיספא
,"לולזל לדחא אל םעפ ףא" ,"ןמזב עיגהל חילצא אל םעפ ףא ינא"
."תואיר ןטרס לבקאש דע ןשעא ינא"

תימצע הלשכהל תורושקה תוילביז תוינכות דוצל רשפא המוד ןפואב
דרמל הייטנ םע דדומתהל ,תוידוחי תוביסנב וא יללכ ןפואב
םיסחי סופדמ ררחתשהל ,םיטלשנ אל סעכ ייוטיב ןסרל ,יתודלי
.'וכו תיביספ תונפקותב ןייפאתמה םיישיא-ןיב

םיצור ותוא רחא לגרה וא סופד לכ לע םג דובעל רשפא וז ךרדב
ותיא תיביטאיצוסא תורושקה תוילביזה תוינכותה תאש וא תונשל
תועדוה הנחלשת תוילביז תוינכותש ידכ ,השעמל .רפשל םיצור
תלעב היהת הרימאהש ךרוצ לכ ןיא ,השוחת תועצמאב תוישגיר
דקמתמה םא םג דובעת רוחיאה תיצקובורפ :המגודל .והשלכ תמא-ךרע
אל תוששח קרו לבוקמה ןמ םיגרוח אל ללכ וירוחיאש ךכל עדומ
ןיא םא םג דובעת הלילזה הניינעש וז ;ול םיקיצמ םיינויגה
לש וזו ;ימצע יומיד םע קר אלא ףוגה לקשמ םע תויעב דקמתמל
םוחתב לשמל םה ויישקו וימימ ןשיע אלש ימ לצא םג דובעת ןושיעה
.הירדנוכופיהה

לש תונושה ויתוכרעמ תא האיבמ תחלצומ תיביטקובורפ הרימא לכ
הלאש וא הרימא לכ טעמכ ןכ לע .היימדה לש בצמל סנכיהל חומה
דדחל ונל תרשפאמ ,תודורט ןניא תויחומה תוכרעמהש ןמזב תרמאנה
ןהלש גיצנ איבהל ,תוברועמה תוינכותה לש תוישגירה תועדוהה תא
.םירבגומ רופישו ןוכדיע יכילהתל ןסינכהלו תועדומה זכרמל

היצקובורפל תישגירה הבוגתה לש התמצוע היהת המ שארמ תעדל השק
שומיש לש תונושארה םימעפב ,ןכ לע .התוכיא היהת המו השדח
תוריהזה יעצמא לכב טוקנל שי ,םייוסמ ןכות םוחתב וז הקיטקטב
הב שמתשהל אלש יוצר ,רעוס ישגיר בצמב םיאצמנ רשאכ .םילבוקמה
.ללכב

וא ךירדמה ללוכ) םירחא לש םתוחכונב יכ הארמ הכ דע ןויסינה
םילדבהה לכ אל ןיידע .ףידע "בלב" היצקובורפה ןוניש ,(ןמאמה
לוקב ןונישלש ןכתי .םירורב םר לוקב ןוניש ןיבל הזכ ןוניש ןיב
.ולשמ תידוחי תלעות שי םר

"הכמל האופר םדקה" וא םייטתניס תושגר .V

ול שי רשאכו .עודי יתלב בצמ לכ ינפמ טעמ םיששוח ונא בורל
תידיתע תושחרתהב הכורכה הטעמה תואדווה יא םג ,הבר תועמשמ
תואצות רשאכ .ץיחלהל הלוכי שארמ ונל םיעודי םייללכה היווקש
ונייח תוכיאל דואמ םייתועמשמ תויהל םייושע עוריאה וא שגפמה
יד העיגרמ הניא שחרתהל דמועה לש האלמ יד העידי םג - דיתעב
,השעמ ינפל "תורזח" םשארב םישוע םלוכ טעמכ ,ןכל .ךרוצה
.םיבר םייפולח םיטירסת םשארב םיצירמו

ונא רשאכ רתוי לק השענ םינוש םיבצמ םע ונשגפמ ,םיתיעל
אל םהב תישגירה תכרעמה תוברועמ םא דוחיב ,יוארכ ךכל םיננוכתמ
שגפמה תארקל רתוי בוט ןגראתהל תרזוע תאזכ הנכה .ההובג
וא תובושת ,ךכו .וכלהמב ונמדזיש תונוש תויורשפאל ןנוכתהלו
וא ,ולעיש תויעבה ןמ רכינ קלחל םינימז ויהי םימיאתמ םיקרפ ישאר
תארקל עיקשהל רשפאמ רבדה .םוקמה לע תושעל ךרוצ היהיש תוטלחהל
שגפמה ןמזב םאולמב םסייגל רשפא יאש ייחומ םיבאשמ עוריאה
לע הבישחה יכילהת תא ליעפהל תרשפאמ םג תאז תוליעפ .ישממה
.שממ םהב תוסנתהל ילבמ םירעושמ םיבצמ

תוליעפב תוברועמה תוינכותה תוילביזשכ ,תונמוזמ יד םיתיעל ,לבא
,שגפמה ינפל רתוי ער שיגרהל ונל תמרוג "תוננוכתה"ה ,הבר וז
הניש תולזוג "שגפמ ינפלש תורזח"ה םעפ אל .וירחאלו וכלהמב
בושח ידיתעה שגפמהש לככ .םילבסנ יתלב ונתוא תושועו וניניעמ
.רתוי בר םרגיהל לולעה קזנהו תרבוג העפשהה ,רתוי

תויפיצ לש המלש תכרעמ תיינבל תמרוג תוננוכתהה ,תובורק םיתיעל
.ויתואצותלו שגפמל רשאב תוילאיר אל תויפיצ םתס וא תוילילש
המ ,םירקימה ןמ קלחבש רחאמ ,דואמ ינסרה תויהל לוכי רבדה
ונממ תויפיצה ןה ,שגפמה לש תואצותה לע לכמ רתוי עיפשיש
."ןמצע תא תומישגמש"

בצמ .ןובלעו הדרח לש חור בצמל םורגי היחדל היפיצ-ששחה ,המגודל
תויהל םילוכי רקובמ אל ןפואב תילולימ אלה ותעבהו הזכ חור
.שממתת ןכא היחדל היפיצהש ךכל הדיחיהו הרישיה הביסה

ןיב בוט קיפסמ הניחבמ אל תישגירה תכרעמה תובורק םיתיעל ,לבא
קר אל ,זאו .הבר ותואדווש בצמ ןיבל הכומנ ותורבתסהש רעושמ בצמ
לש וביט םגש אלא ידמ הובג םדקומה ןונכיתה לש ישגירה ריחמהש
ןה ןונכיתה תואצותש דע בר הכ קזנה ,םיתיעל .םגפנ ןונכיתה
וילע ,תומודק תועד לש ןגרואמ ףסוא ולוכ לכש יתוכאלמ ןורכיז
.השקונ ןפואב שגפמה ךלהמב םירזוח

םא וז תוליעפ לש קזנה תא ןיטקהלו תלעותה תא לידגהל ןתינ
תאז תושעל ץלמומ דוחיב .תיתשוחתה תודקמתהה תא הכותל םיבלשמ
.בר ישגיר ןעטמ ילעב םישגפמל תוננוכתהה ךלהמב

איהש רחאל רתוי דועו הקינכטה לש השיכרה בלשב םיאצמנ רשאכ
םיידיתע םישגפמל תוננוכתהל סחייתהל רשפא ,םייח תרגישל הכפוה
שמתשהל ןתינ .תוילביז תוינכות "וב דוצל" רשפאש הדש דועכ
.ינטנופס ןפואב השיגפ םרטב תוררועתמה תושוחתב

תודקמתהה ךרוצל םיטירסת תיינב לש תוננוכתה ידעצב טוקנל רשפא
תדחוימ הקירס וז הרטמל בלשל םג רשפא .זא תוררועתמה תושוחתה לע
תויצקובורפ תועמאב ידיתעה שגפמב תוברועמה תוילביז תוינכות רחא
.תורחא רוזחימ תוטישו

ןהמ תויופצה תוישגירה תויווחלו תויושחרתהל םיסחייתמ ןיא רשאכ
קר אל ,ךכל ןנוכתהל םישקעתמ רשאכ ,חרכהב הרקיש רבד לאכ םיששוח
םימעפלו ,תובר תושעל ןתינ - ישגירה םוחתב םג אלא הבישחה םוחתב
,םינוש םיגוסמ תושיגפ םרטב ,ורצי םיבר םידקמתמ .םיאלפ וליפא
,רבעב תומוד תושיגפב תולעפומ ויה רשא תוילביז תוינכות םע רשק
.שגפמ תעב הלועפל ןתסינכ תא ךכב וענמו

ןיב הלילו םוי לש םילדבהל האיבה ולא תוינכות לע הבר אל הדובע
תובוט תואצות .רבעה ישגפמ ןיבל יוארכ ונכוהש םיחלצומ םישגפמ
,יאופר-יתואירבה ,יתקוסעתה ,ידומילה םוחתב וגשוה דחוימב
.החפשמה ינב םע םישגפמבו םיישיא-ןיבה םיסחיב

תא המידקהב איה תיתשוחתה תודקמתהה לש תוירשפאה תומורתה תחא
"ואדיוו טרס" ונל איבמש תושוחתה לע דקמתהל םילוכי ונא .רחואמה
רפסמ הקידב םשל וב לולכל םילוכי .תידיתעה תושחרתהה לע ינוימיד
תויושע רשא לבזה תוינכות תא "תוקנל" ידכ ,תויפולח תויושחרתה
.ידיתעה שגפמב םיללכנה םינושה םיבצמב תוליעפל סנכיהל שרדיהל
םיבצמ ןכו ורקי יכ ,רעושמ וא ,עודיש םיבצמ טרסב בלשל ןתינ
םיבצמ בלשל םג ןתינ .זע םיאיבמ םהש שגרה ךא - הכומנ םתוריבסש
תארקל תנסחמ םמע תודדומתהש רעושמ ךא ורקי אל יכ תואדווב עודיש
.םייוסמה שגפמה

ןיימדל םילוכי ונא ,קפקופמ רוזאב יליל ילגר עסמ ינפל :המגודל
וליפא וא רמנ ונילע לפנתמ ,הכושח ךרדב ונרבועב יכ ונמצעל
רפסמ ירחא .םידיחפמה םירבדה לכל למסכ - שא קרוי ןוקרד
הנומתהו ,ינושארה ץחלה וא ,התעבה ןמ םיעגרנ תויודקמתה
תללי יכ חינהל ריבס ,זאו .תממעשמל ךופהל וליפא היושע תינוימידה
רתויל ונל םורגת אל ,בוחרב ישממה רבעמה תעשב ,היופצ אל לותח
.קפודה לש תיתועמשמ-אל הצאהמ

תוילביז תוינכות לש ןרוזחימ םשל וז הקיטקטב שמתשהל רשפא
ףא וא םייוסמ דעומב שגפמ יופצ אלשכ םג יתייעב םוחתב תורושקה
ללוכ) םיינוימיד םיטירסת תועצמאב .אוהש שגפמ לכ יופצ אלשכ
ןתינ (ינוידבה עדמה םוחתמ וא ירוטסיה ןעקירש תולילע ילעב
.אוהש ןכות םוחת לכ לע דובעל השעמל

היהש שגפמ ,בורקה ןמזב ךל םייופצה םישגפמה דחא תא ךל רחב ,תעכ
דקמתהו תוררועתמה תושוחתה תא רתא .והשלכ ינוימיד שגפמ וא
הסנ ,שממ לש תושוחת תוררועתמ אל םא .תוקד רפסמ ןהילע
.ןודנה שגפמה תא תמלוהה היצקובורפ

ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב


וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
תושגרה .ה ןמאמל ךירדמ .ד

םידחוימה םיטקיורפל ---- >
(=====תופטוש תויודקמתה