!! וישכע תושגר !!

תירביע הרודהמ

EMOTIONS OF DAILY LIFE - HEBREW EDDITION

This file is part of 850KB of Hebrew text in ISO standart. It is writen from right to left in plain ASCII with HTML tags
It can be read (among other browsers) with the Netscape, providing you have the hebrew fonts - the best with the proportional font Times (Hebrew) size 24.
When you download it - better put all files in the same sub-directory under the same name, to keep the links functional.

.הינב יבלשב ירבעה ףגאה
הגרדהב ופסוותי םירופישו םירושיק ,םיקרפ
ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב


תושגרה רוזחימל ---- >
(=====הנושארה תוסנתהל

וישכע ךמצעב תאז השע ג. ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה.III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
תושגרה .ה ןמאמל ךירדמ .ד

םתקוזחתו םוי-םויה ייחב תושגרה

שמתשמל ךירדמ

(םייחה תוכיא רופישל םירישכמ אלל קבדיפויב :וא)

םיתימעו ףילש ןליא ר"ד תאמ

The Emotions of Daily life and Their Maintenance

A guid for the user
By
Ilan Shalif Ph.D. & friens

c

תופטוש תויודקמתה .III

תודקמתהה תקינכט ישומישב תונמוימה תקמעהב קסוע הז ףיעס
הרגישה תשיכרבו םיברועמה םינונגנמה לש הנבהה תקמעהב ,תיתשוחתה
דוקימה לש םידעצה תשש ירגוב לכל דעוימ אוה .המוזי תודקמתה לש
,ןאכ .הז רפסב תעצומה הטישה ןמ ושאייתה אל ןיידעש םיליחתמל
ייח ךלהמב םידקמתמ ןהילע תושוחתה לש תינוצר הריחב לע אוה שגדה
תודקמתהה תקינכט לש המוזי הלעפהל ןמז תשדקה לעו ,םוימויה
.תיתשוחתה

תושוחת ןומיזל ףונמכ ףרועה

שארה תא קיזחהל ידכ קר אל םדאה תא םישמשמ ראווצהו ףרועה ירירש
תרידח לש תוסיווה תוכרעמב בושח דיקפת םג םיאלממ םה .ומוקמב
יעצמאה איה ףרועה ירירש תיישקה .תועדומל תונושה ףוגה תושוחת
היה הז עדימ .תושוחתו תושגר לש המצועה תתחפהל רתויב ץופנה
תויכנתה תורמיאב ויוטיב תא אצמו הקיתעה תעב רבכ םדאה ינב ידיב
לש םינוש םירשקהב םירכזומ וללה ."ופרוע תא השקה"ו "ףרוע השק"
ולא םירירש .תלוזה ליעפמש םיישגיר םיצחלב הדימעו תושקעתה
וניא תועדומל רודחל תוסנמה תושוחתה רוקמשכ םג םילעפותמ
.תישיא ןיב תודדומתהב

אלל בורלו האילפמ תוליעיב ,ןמזה לכ השעמל תכשמנ וז תוליעפ
םיכילהת לש םירצות דגנכ תלעפומ איה .המצעמ וליאכ - ךכל תועדומ
םירחא םידעצו תויוליעפ ידי לע םימרגנש ולאכ דגנכ םגו םיימינפ
ןתוירטמ תודבאמ תושוחתשכ דוחיב ,תובורק םיתיעל .תלוזה לש
- "ןתקיחמ"ל םרוג ףא ףרועה ירירש לש רבגומ חתמ ,תוזע ןניאו
.תעדומה הסיפתה ףסל תחתמ לא ןתקיחד

םישמתשמ תועדומה לש םירעושו םיננסמ ראשו יוסיכ תוינכות
לש האלמה וא תיקלחה ןתקיחדל ,ףרועה תיישקהל םירושקה םיכילהתב
רשאכ .הל הצוחמ לא ףא וא הילוש לא תועדומה לש הזכרממ תושוחת
תושקונ וא חתמכ רישי ןפואב ךכב םישח ונא ,תמצעתמ וז תוליעפ
לש עתפ תרבגה םיתיעל .ותושימגב תמייוסמ הלבגהכ וא ףרועב
ראווצה ירירש לש הריהמ תוצווכתהל תמרוג יוסיכה תוליעפ
."םיספתנ" טעמכ םהש דע םייפתכהו

הרצק םייפתכ תמרהב רבדה אטבתמ ,םידלי לצא דוחיב ,םיתיעל
אלה יוטיבל דואמ דע המודה העונת - םידדצה דחאל שארה תייטהו
.תונברס לש דלומה ילולימ

ירירש לש תנמדזמה וא תינורכה םתיישקה ,ונלוכ לש םוימויה ייחב
ייוניש תא אלו תוילביזה יוסיכה תוינכות תא רקיעב תאטבמ ףרועה
.(בושחל םיטונש יפכ) תוריהז אלה וניתועונת תא וא ריוואה גזמ
וא "םירקה" :םישיגר תוחפה לצא דוחיב ,ונתיאמ םיבר לצא
ראווצה תביצי יתוויעו ףרועה ירירש תחשקה ,"םיביססבואה"
טעמכ תושוחתה תא םישילחמו םישטשטמ םה .תזרפומ הדימב םישחרתמ
ןניאש ולאכ םג ,תוזע תוחפה תושוחתה םג ךכמ תולבוס .הנחבה אלל
דואמ דע תובר תושוחת .ןהבש תויבויחה וליפאו תוילילש ךכ לכ
םיילושה ילושלו םיילושל ףרועבו ראווצב םיחתמה ידי לע תוקחדנ
תובורק םיתיעל ."חומה תא ולבלבי אלש" ידכ ,תאזו .תועדומה לש
.םינכש םירירש םג וז המישמל םיסייוגמ

ןפואב ונתועדומל תועיגמ ןניאש תושוחתה עפש :ףרועב תויוברעתה
תומקוממ ןהמ תובר .עתפ תנמזהל הנתמהב וליאכ תואצמנ ,ינטנופס
ףסל לעמ טעמ קר ןתמצועו הלש םיילושה ילושב וא תועדומה ילושב
תחתמ הברה וא טעמ תואצמנ רתוי דוע תובר תושוחת .תעדומה הסיפתה
ידכמ הכומנ ולא תושוחת לש םינוזיהה תמצוע ללכ ךרדב .הז ףסל
היהי ןתינש ידכ תדחוימ הלועפ השורדו ,תועדומה יכילהת תא קיסעתש
.ןהב ןיחבהל

ידמ תושלח ןהש רחאמ תודקמתהל תונימז תוישגיר תושוחת ןיא רשאכ
תוליעפב םיצמאמ עיקשהל םיניינועמ תאז לכב ךא ,רותיאל תושק וא
,תאזו .תועדומה זכרמ לא ולאכ תושוחת לש הרידחל םורגל ןתינ ,וז
תאז גישהל רשפא .ףרועה ירירש חתמ לש תנווכמ הייפרה תועצמאב
לע םג תאז תושעל רשפא .ףרועב יהשלכ הדוקנ לע תודקמתה תועצמאב
הייפרהה תוקינכטמ תחא תועצמאב ףרועה ירירש לש תצרמנ הייפרה ידי
הקיתו תקינכט) ךשמהבש "ףרועה תחיתפ" תועצמאב וא תולבוקמה
.(וניכרצל המאתוהש

ךא ,ותייפרה ךרוצל ףרועב הדוקנ לע בלה תמושת תא זכרל םיסנמשכ
רזעהל רשפא ,הרורב השוחת עגרה ותואב םש הרסחש רחאמ ךכב םישקתמ
- השוחתל "הסינכ סיטרכ"בכ לק ףושפיש וא תימצע הפיטל ,העיגנב
םג ,ללכ ךרדב .ןושארה בלשה לש ןושארה דעצב רכזוהש יפכ
םא תוקזח תושוחת םש םישיגרמ ןיא ,ףרועה לע דקמתהל םיחילצמשכ
לע תכשמתמ תודקמתה ,בורל .הקזח "החיתפ" לש בצמב וא "סופת" וניא
יד .ןורגהו שארה לש תורוצעה תושוחתה תא הליחת תררחשמ ףרועה
םירתאב תומקוממה תושוחת םג תודקמתה יכרצל תוררחושמ רהמ
.תונערופל ךלצא םידעומה םיינפוגה

ראווצה ירירשו וירירש תא תופרהלו "ףרועה תא חותפל" ןתינ
לש םינרמש םיאקיטילנאוכיספ ומכ) דיורפ דנומגיז .םיבר םינפואב
תאז תושעל רשפא .הפסה לע וילפוטמ תא ךכ םשל ביכשה (ונימי
החונ הבישי תעב רוחאל תולק ןעשומ שארה רשאכ רתוי יטנגלא ןפואב
וא תינוכמה בשומ ,הפס לע םיחוורתמשכו ,ריק דיל אצמנה אסיכ לע
לע םיבשוישכ םג תאז תושעל רשפא .שאר תנעשמ םהל שיש הסרוכ
רשאכ םג ירשפא רבדה ...ץע לש ףנע לע םיאצמנשכ וליפא וא הפצירה
ןיעשהל רשפאש רחא הובג ץפח לכ וא דומע ,טיהר ,ריק דיל םידמוע
.שארהו בגה תא תולק וילע

התונשלו ךרוצה יפ לע ןווכל רשפא ףרועה לש ותחיתפ תדימ תא
תולקב השענ רבדה .תוררועתמה תושוחתה תמצועל םאתהב תוריהמב
תחיתפל סחייתהל ןתינ ,ןכל .החונתב םילק םייוניש תועצמאב הרתי
.תופטושה תוישגירה תושוחתה ללכ לש (רייפילפמא) רבגמ לאכ ףרועה
תא ןווכל םג םעפ אל ןתינ "ףרועה תא םיחתופ" םהב םיבצמה תיברמב
תישענ רתויב השלחה החיתפה .ףוגל סחיב שארה לש יסחיה ומוקמ
יוניש אלל ראשנ ףוגלו ראווצל סחיב שארה לש יסחיה ומוקימ רשאכ
.רתויב הלק דעסמה לע ותנעשהו

הרדשה דומע םע רשי וקב אצמנ ראווצה רשאכ איה תיברימה החיתפה
בצמ דואמ המוד ,וז החונתב .רשוימ טעמכ ןוילעה בגה לש רומיקהו
ילעבל תינייפואה "המוקה תופיקז" לש הזל ףוגה לש ןוילעה קלחה
ןתרידח לע הלקמ קר אל וז החונת ,ןכאו .הוואגו "תיעביט תוליצא"
לכ תא הלועפל תררועמ םגש אלא ,תועדומה ילושבש תושוחתה לש
;תותיחנ-תונוילע :דמעמה תושגרל תורושקה תוילביזה תוינכותה
.לוליז-הצרעה ;השוב-הוואג

היטנו הזחב ץחל םג בורל םישיגרמ ,ץרמנ ןפואב תאז םישועשכ
יוצר םגו רשפא ,זאו .הוואגו תופיקז תוחפ םע החונתל ףפוכתהל
.וז השוחתל תודקמתהה רקיע תא שידקהל הז םוקמבו ךכל ענכהל אלש
."וגאה חופינ" תוחידבב תונכל רשפא וז השוחת לע תודקמתהה תא

הייושע ףרועה לש ותחיתפ ךלהמב תודקמתהש רחאמ
ושעי בוט ,םיזע תושגר ררחשל
ושגי םא םיליחתמ םידקמתמ
.תוריהזב וז תוליעפל

,הפוקז הדימע לש בצמב קר ףרועה תא חתפ :ןושאר תוריהז יעצמא
יד בגה הב הבישי) "תידפותרוא" הבישי - ףידעש המ וא החונ הביכש
שארהו ;הבוט תנעשמ םע עגמב םיאצמנ והצקבש שארהו בגה לכ ;רשי
.(ליגרה ןמ רתוי רוחאל ןעשנ וניא

בצמב תישענ תודקמתהה רשאכ ףרועה תא חתפת לא :ינש תוריהז יעצמא
בגהו ףרועה ירירשב םינוש תורוקממ םיבאכ שישכ וא רעוס ישגיר
.ןוילעה

ףוגה יבחרב םיררועתמה תושוחתהו תושגרהשכ :ישילש תוריהז יעצמא
לע תודקמתהה תא קספה ,ידמ םיזע תויהל םיכפוה ותביבסו ףרועב וא
טושפ ...ךירצ םאו ,חותפ ףרועה הב הדימה תא תחפה ,ףרועה ירירש
.וירירש תא השקה

לש הנכסה ינפמ ןנוגתהל ידכ טקננ ןושארה תוריהזה יעצמא
ףא וא ,הזחהו בגה ירירש לש הזע תוצווכתה ,"ראווצה תוספתיה"
דלשה ירירש "תוללותשה" תא ענמת בגל וזכ הכימת .ידפוטרוא קזנ
לע תימצע הדימלמ קלחכ .תימואתפו הזע תישגיר תוררועתה חכונל
ךיתושוחת לע ףרועה תחיתפ לש העפשהה תדימ לעו ךפוג תולבגימ
ךכ רחא קרו לקה ןמ שדחה לגרהה תיינבב ליחתהל יאדכ ,תורוצעה
.דבכה לא רובעל

תחונתב ףרועה תחיתפ לש השודג אל הנמב ליחתהל ץלמומ ,םיליחתמל
תושוחת לע תודקמתהה זוכירבו דבלב הלק תונעשה ךות הליגר הבישי
."רתוי םיקומע םימל" סנכהל הגרדהב קרו ,ותביבסו ףרועל ץוחמש
תאו ותחיתפ תעב הבורקה ותביבסו ףרועה תושוחת לע תודקמתהה תא
החונ הבישי ןמזב וליפא - ףרועה לש רתוי תרבגומה החיתפה
לש תצרמנה ותחיתפ תא .רתוי רחואמ דעומל תוחדל יאדכ - החונינו
תא ריאשהל יאדכ םג םהל .םיסונמ םידקמתמל ריאשהל שי ףרועה
וא החונ אל הבישי ,הביכש ידכ ךות חותפה ףרועה לע תודקמתהה
.הדימע

יאדכ אל םהב םיישגיר םימילקאל סחייתמ ינשה תוריהזה יעצמא
המצוע לכ ,השעמל .ןהירוחאמ אצמנ המ שפחל וא תושוחתה תא ריבגהל
קיספהל וא ,ףרועה תחיתפמ ענמיהל הביס איה ינוניבל לעמש תישגיר
תושגר םע םוזי שגפממ ענמיהל ץלמומ .הכלהמב העיפוה םא תאז
:תוביס המכמ ,םיזע

םיזעה תושגרהש ינפמ טושפ .םעט לש ןיינע ךכל איה הנושארה הביסה
.םימיענ אל בורל םה ףרועה תחיתפמ םיקפומה

יכ שיגדהלו רוזחל תונמדזהה וז :תיתלעות איה הינשה הביסה
תושוחת לע םידבועש תעב תקפומ תודקמתהמ רתויב הברה תלעותה
לע תוביבחש ,תוזע תושוחת םע םישגפמ .הכומנ דע תינוניב המצועבש
םהש רחאמ ,תאזו .תלעותמ רתוי קזנ בורל םימרוג ,עוצקמה ילעב
תוברועמה תוילביזה תוינכותה לע תוננוגמה יוסיכ תוינכות םיקזחמ
.תודקמתהל הפישח ינפמ

תואנההו תויושגרתההש רחאל .היצביטומ הניינע תישילשה הביסה
רחאלו ,ןהבש שודיחהמ תודבאמ תודקמתהה ךילהת םע שגפמהמ
םיעינמה דחא - תורידנ תושענ תוזעה תומיענ אלה תושוחתהש
.הוואגהו קחשמה תושגר םה תודקמתהה ילגרה לע הרימשל םיירקיעה
ילרטינל הבורק ןתוכיאש תושוחתב תודקמתהל םידעיכ םירחוב רשאכ
הוולתמה תידיימה האנההו ,רהמ יד ןתוא םיגיפמ ,הבר אל ןתמצועו
העידיה םצע) .הבר איה רגתאה םע תודדומתהב החלצהה לע הוואגל
תוגילפמ תוכלשה שי ןהמ תוברלשו הליעומו הבושח תודקמתה לכש
(.הקיפסמ דימת אל דיתעב

ןמ תלעותה ,ךוראה חווטלש רבתסמ םידקמתמ תואמ לש םנויסנמ
תושוחת תודקמתהה יכרצל םינמזמ ןיא רשאכ רתוי הבר תודקמתהה
,תוזע תושוחתב הכלהמב לקתיהל םיטעממ רשאכש ררבתה ןכ .ידמ תוזע
,ןמזה תא וב ריבעהל יעצמא לאכ תודקמתהה לא סחייתהל םיטונ
םיברמ ,זאו .תישגירה תכרעמה לש תפטוש הקוזחת ידעצכ וא ביבחתכ
.החריט הזב שיגרהל ילבמ ןמז ךרואל םיבאשמ הל שידקהל

,תוזע תושוחת אוה תודקמתהה לש ירקיעה אשומה רשאכ ,תאז תמועל
םיצלאנ התיא המיענ אל היווח םתס וא הרמ הפורת הב תוארל םיטונ
המצועב הדיריה םע ,זאו ."תוער" תושוחת לע רבגתהל ידכ םילשהל
תוליעפה תמר ,תוינטנופסה תומיענ אלה תושוחתה לש תוחיכשבו
.תלעותה המיעו תדרוי תיתודקמתהה

תושוחתה רשאכ .זרבב ומכ שמתשהל יוצר ישילשה תוריהזה יעצמאב
תחיתפ ידי לע ,ןמוקמב תורחא ןימזהל וא ןריבגהל ןתינ תושלחנ
רתי תוקזחתמ ןה רשאכ .וילע רתוי הזע תודקמתהו רתוי תצרמנ ףרוע
,ףרועה לע תודקמתהה תשלחה ידי לע ןשילחהל ןתינ הדימה לע
.ותיישקה ףא וא ותחיתפ םוצמיצ

תנעשמה ןיבש יסחיה קחרמה לע הטילש תועצמאב השענ סגה ןוויכה
ווקל ףרועה ןיבש תיווזה ,רוחאל ענ שארה תקחרומ תנעשמהשכ :שארל
המוקה תופיקז ביכרמ) .רתוי םייופר םישענ םירירשהו תמלענ ףוגה
.(תנעשמ אלל דרפינב םג הלעפהל ןתינ ףרועה לש

.בשומה ךותב העיקש וא תופקדזה תועצמאב השענ ינוניבה ןוויכה
.רתוי תיתגרדה םגו הפירח תוחפ הדימב ךא רבדה ותוא לע עיפשמ

הדמתה ךות רטנסה לש הכמנה וא ההבגה תועצמאב השענ ןידעה ןוויכה
םרוגו ןורגה תא ךעומ רטנסה ,החיתפה אישב .הבישי בצמ ותואב
רשאכ ,ראווצל ורוביחו שארה הנבמ לשב) .לוקה ירתימ תייפרהל
העונתל וז הלועפ תמרוג ,רוחאל שארה תעונת תא תענומ תנעשמה
תא םאתהב הלידגמו הניטקמו - הרוחאו המידק ראווצה לש הנידע
אתחנתאכ אובל םג לוכי הז ןונוויכב שומישה (...ףרועה תחיתפ
יתודקמתה ץמאמ ךלהמב הלק הגופהב םיצור םהב םיבצמב ,תיקחשימ
ןתינ הז ביכרמב םג) .הביצי םידבוע הילע השוחתה וב ,ךשמתמ
ידכ ןורגה לע רטנסה ץחלב םישמתשמ רשאכ - דרפינב שומיש תושעל
(.לוקה ירתימ תא תופרהל

תוליעפמ ענמיה ןוילעה בגהו ראווצה תוילוחל םיקזנמ ענמיהל ידכ
תולובגה ןמ ףרועה תחיתפ םע גורחת לא ,הרקמ לכב .ידמ הביאכמ
אלל םהב תיסנתהש וא ךכל החמומ חוקיפב תולמעתה תעב תעגיה םהילא
.ליגרה םייחה ךלהמ לש םינושה םיבצמב קזנ

ידמ תוזע תושוחת קפקופמ ישכ ךל האיבמ ףרועה תחיתפ רשאכ
תושוחתה תא "םוזג"ל רשפא ,קיפסמ תרזוע אל ףרועה לש ותריגסו
וחוכש ימל .*וזב וז םיידיה תופכ ףושפיש תועצמאב יוצרה לדוגל
לכב רזוע הז רבד ,תע םרטב שאייתמ וניאשו הפרינ וניאש ,וידיב
.םיזוחאה תאמ
________________________________
םיקיתע םיבתכב רכזומ "וזב וז םיידיה תופכ לש ץרמנ ףושפיש *
שומישבש ינטנופסה ראוטרפרב תללכנ וזכ תוליעפ .(ך"נתה ללוכ)
היפיצ בקע ,בר חתמב תובורק םיתיעל םיאצמנה םיטרפ לצא ימוימוי
הב הביבסב חיכש רבדה בורל .ופוסל ברקתמה ךילהת לש תואצותל
,תודקמתה יכרצל ןווכמב תאז םיליעפמ רשאכ .םירומיה םישחרתמ
ןתענה ךות וזב וז ןפשפשלו וזל וז םיידיה תופכ תא דימצהל יוצר
תמועל .בטיי ןכ רתוי ריהמ בצקהש לככ .תועבצאה ךרואלש ןוויכב
ינכדע ןויסינ) .תיתועמשמ תוחפ המורת הארנכ ץחלה תמצועל ,תאז
אלה השוחתה םוקמל ,ריהמ בצקב טטורה ףוג לכ לש הדמצהש זמרמ
רוטרביוה ףא וא ילמשח חוליג רישכמ לכ .המוד האצות קיפמ ,היוצר
םיכסוחו - םיידיה ףושפישמ בוט תוחפ אל תאז םישוע רתויב טושפה
(.העיז ץיקב
-----------------------------------------------------

םשל שרדנה יפושפישה ץמאמה ,יטמוס-וכיספ אוה השוחתה רוקמשכ
םשל ."יקנ" ילביז ורוקמ םהב םירקמב רשאמ רתוי לודג הלקה תגשה
תיזיפ העיגפמ תועבונ השוחתהו "יקנ" ינפוג הרוקמ רשאכ ,ןוזיא
- רחא ףירח יוריג וא תקלד ,היווכ ,ךתח :ומכ ,המקירב תישממ
שממ לש הלקה גישהל ידכ .דעומ תרצק ךא ...רתוי הריהמ העפשהה
השוחתהש יוכיס שי זא קר .תובר םימעפ וז תוליעפ לע רוזחל ךירצ
,ולאכ םירקמב .תינושארה המצועבו שדחמ םעפ לכ רוזחל לדחת
תדחוימ יוסיכ תינכות דוסיה ןמ טעמכ תונבל הכירצ תיחומה תכרעמה
תוליעפש ךכל הביסה הארנכ וז .המישמה תא עצבל תלגוסמ היהתש
םצעתהלו רוזחל הטונ הכעדש השוחתהו הקיפסמ אל הדיחי תיפושפיש
.רהמ יד תינש

תרשפאמ איה .הסונמה דקמתמה לש וידיב בושח ילכ איה ףרועה תחיתפ
,המגודל .ויתויודקמתה תא ןווכל ואובב תונוש תולובחת ליעפהל ול
אלו אטבתהל הברמ תמייוסמ יוסיכ תינכותמ תעבונה השוחת רשאכ
תצרמנ ףרוע תחיתפב עייתסהל רשפא ,תויודקמתהל רהמ קיפסמ הביגמ
תינכותה תא תאטבמה השוחת םג (הל ףסונב) קיפהלו הכרד רודחל ידכ
תמושת תא הילא קיתעהל רשפא ,השלח וז השוחת םא םג ,זאו .הסוכמה
.תרתוימ התושעלו יוסיכה תינכות תא "ףוקעל" טושפ ךכבו בלה
תמרוג ןכא תיפולחה השוחתה לע הרצק תודקמתה ,תובורק םיתיעל
.דחי םג תושוחתה יתש לש תיטמרדו הריהמ הכיעדלו היעבה ןורתיפל

םיניינועמ םתס רשאכ םג "ותריגסו ףרועה תחיתפ"ב שמתשהל רשפא
תעב רשאכ ,המגודל .םידקמתמ ןהילע תושוחתה ןווגמ תא ףילחהל
;הריהמ קיפסמ תוגגופתה הב הלח אל תמייוסמ השוחת לע תודקמתה
רבעב ואיבה תמייוסמה השוחתה לע תורזוח תויודקמתה רשאכ
ינפמ השוחת ףילחהל םיניינועמשכ ;תויוצר אל תויוחתפתהל
תועיפומ רשאכ ;סאמיהל וא םמעשל הליחתמ תיחכונה לע תודקמתההש
.'וכו ;לועיש וא תויוצר אל תועמד

יוצר ,םיינש וא עגר רשאמ רתויל המוזי תודקמתהב םיחתופ רשאכ
םיחתופש ןיב - ףרועה לע תודקמתה לש הקדה תיצחמכב התוא ליחתהל
םיברועמ רשאכ דחוימב בושח רבדה .ךכמ םיענמנש ןיבו ותוא
.רדגומ אשונ םדקל םיניינועמ םתסש וא ישיא יתודקמתה *טקיורפב
יחיסמ תא תקחודו יוצרה ןוויכב םיצמאמה תא תזכרמ וזכ המדקה
.תועדומה ילושל תעדה
________________________________
ללכ ךרדב .תזכורמ תיתודקמתה הדובעל רחבנש אשונ אוה טקיורפ *
ידכ - םירחוב וב םייח םוחת לכ וא תוגהנתה סופד ,לגרה ,היעב
תורושקה תוינכותהו תויוגהנתהה םינכתה םע יתטיש ןפואב דדומתהל
וא וז המיענ אל השוחתב הלקה תגשהל רבעמ הברה איה ותרטמ .ומיע
םייחה ןונגיסב יתועמשמ יונישל ,בורל ,תמרוג ותמלשה .תרחא
.םוימויה ייח לש םתוכיאבו
-------------------------------------------------------

לוקה ירתימו םינפה ירירש

לש תורישי תוינוציח תוחולש השעמל םה לוקה ירתימו םינפה ירירש
םינבמה ןמ דחא לכל דימתמ ןפואב םירבוחמ םה .תישגירה תכרעמה
םינפה ירירש םינזומ ,םדאה ייח ךרוא לכל .םייסיסבה םיישגירה
ינש ,השעמל .תישגירה תכרעמה ידי לע םילעפותמו לוקה ירתימו
םינוזיה לש דימתמ ירטיס-וד רשקב הדילמ רבכ םיאצמנ םידדצה
לכב םיאטבמ לוקה תמיענו םינפה ,ךכמ האצותכ .םירזוח םינוזיהו
םוחתב ימויקה בצמה לע יסיסב שגר לכ לש ותעד תווח תא עגרו עגר
םירסמ תרבעה יכרוצל ןהו םינפ יכרוצל ןה ,תאזו .הנוממ אוה וילע
םישמשמ לוקה ירתימו ,ףרה אלל תאז תושוע םינפה תועבה .םיבבוסל
.םהשלכ תולוק םיעימשמ ונאשכ רקיעב ךכל

תושגרה תכרעמ םע הגרדהב תובלתשמ ,תמדקומה תודליה ןמ לחה
- תופסונ תויחומ תוכרעמ ,תודלומה התלעפה תוינכותו םייסיסבה
םינפה ירירשו לוקה ירתימ .הלש הלעפהה תוינכותו תועדומה ללוכ
תוכרעמה ידי לע ןהו תישגירה תכרעמה ידי לע ןה םילעפותמ
תוכרעמה ןיב דימתמ ךוותמ םרוגכ םג םישמשמ םה ןכ לע .תורחאה
.תושגרה לע תעדומ תינוצר העפשהל יעצמאכ םגו תונושה

השוחת אלל תועדומה ילושב םישחרתמ וללה ןילמוגה יסחי ,ללכ ךרדב
,ךכב ץופחנש תרחא תע לכבו תודקמתה ךלהמב .בל םימש הל השגרה וא
ירתימלו םינפה ירירשל תדחוימ בל תמושת שידקהל םילוכי ונא
םיחילצמ ונא םדקומ לוגרת וא דחוימ ץמאמ אלל םג ,זאו .לוקה
םש התיהש וזכב םישח ,םיתיעל .םינפב יהשלכ השוחתב ןיחבהל בורל
םדוק התיהש וזכב םישח םירחא םירקמב ,ןכל םדוק בל הל ונמש אל ךא
שי ,לוקה ירתימב המוד השוחת קיפהל ידכ .הסיפתה ףסל תחתמ ןכל
םיבר םילוגריתב ףא וא בל תמושת לש רתוי הבר העקשהב ךרוצ בורל
.תונמוימה תיינבל

תועדומל האיבמ אל לוקה ירתימלו םינפל תינושאר בל תמושת רשאכ
גישהל םילוכי ןרדעהב .דובא לכה אל ןיידע ,תולק תושוחת וליפא
.םש תמייוסמ הדוקנל בל םימש םתס רשאכ םג תירקיעה הרטמה תא
םייקה ,לקה םירירשה חתממ רזוחה ןוזיהה תא תקזחמ וזכ תודקמתה
"החירכמו" (ןושארה בלשה ידעצב ונרכזיהש יפכ) רירש לכב ומכ םש
תוליעפמ עבונ הז רזוח ןוזיהו רחאמ .וב קמעתהל תכרעמה תא
קוסעל רופישהו ןוכדעה יכילהת לע ךכב םיפוכ ,תופטושה תוינכותה
.ןהלש רתוי ידוסי רופישב

דוקימה תועצמאב תופכל ונתלוכיב שי ,םיצור ונאש םעפ לכב ,רמולכ
יכילהתב תיתועמשמ הרבגה ,לוקה ירתימו םינפה ירירש לע יתשוחתה
.ןהל תפסותכ םאו תורחא תויחומ תויוליעפ ןובשח לע םא - רופישה
עיקשהל ונתעד לע הלעיש תע לכב םילוכי ונא ,וז העפות לש התוכזב
תודקמתה .ונלש לעה תוינכות רופישל םילצונמ אל םייחומ םיבאשמ
םירופישה רקיע תא םנמא תזכרמ לוקה ירתימו םינפה ירירש לע וזכ
,עגרה ותוא לש תופטושה תוינכותה תוססבתמ ןהילע לעה תוינכותל
.םימוצע ןיידע םייופצה םיחוורה ךא

ףוקעל החילצמ לוקה ירתימו םינפה ירירשל וזכ בל תמושת ,השעמל
םא ,בורל .רתויב תוקזחהו תושקונה יוסיכה תוינכות תא וליפא
שוחל םיחילצמ םג המ תוהש ירחא ,וזכ תיתודקמתה תוליעפב םיכיראמ
.םידקמתמ הילע הדוקנה לש ולאל תופסונ תושוחת

הפה

.ומצע לשמ ףיעס ול שדקוה ,םינפהמ קלח אוה הפהש הדבועה תורמל
תויוברתה לכ ינבש אצמנ םיבר םירקחמבש רחאמ ךכל הכז אוה
ונלש םוימויה ייחב .םהלש תישגירה תכרעמה תוסיוול וב םישמתשמ
,הטילש ,בוכיע ,ןודיע םשל הפה ירירש לש לועפיתב םישמתשמ ונא
.םייסיסבה תושגרה לש םינוש םיביכרמ לש הנווכהו השלחה ,ןוסיר
ןפואב תאז םישוע ונא םיתיעל .ןווכמ ןפואב תאז םישוע ונא םיתיעל
,ליגרה םיניינעה ךלהמב ."םיפוצ"כ קר ךכל םיעדומו "ינטנופס"
.תועדומה תא םיקיסעמ אל ךילהתה םגו הלעפהה םג ,ןמזה בור

ונא ,רבדל ונוליחה םרטב דוע ,םייחה לש םינושארה םישדוחב רבכ
תועבה - ישגירה ונבצמ יבגל םירקש הפה תועצמאב ריבעהל םידמול
.עגרה ותוא לש תיביטקייבוסה היווחל םיהז םניאש םיישגיר תולוקו
םרדעהב וא םימיאתמ תולוק תיוולב ,תויכוב םינפ לש תפייוזמ העבה
וא ונמצעב םילגמ ונא ,ךשמהב .ףדעומה ירקישה יוטיבה איה
הפה לש םירירש תלעפה יסופד ינימ לכ ונתוא םיבבוסה ןמ םיקיתעמ
- ונמצע לשו תלוזה לש םיישגירה םיכילהתה תא טיסהל ידכ ותביבסו
.וננוצר יפל

השולשב תועדומ לש ,תיסחי ,הבר הדימב הז עדי םימשיימ ונא
:םיירקיע םימוחת

;תישונאה הביבסה תא ןרמתל ידכ הקוצמ ייוטיב ףויז - דחאה

תישגירה תוגהנתהה יללכל םאתהב לועפל םיסנמ ונאש תעב - ינשה
.םייח ונא הב הרבחב םילבוקמה

לש תיביטקייבוסה תישגירה היווחב תוברעתה לש םיכרצל - ישילשה
.ונמצע

לועפיתל תונבנה תופטוש תוינכות לש תינשנו תרזוח הלעפה ,בורל
ןפואב םנמא תולעפומ וללה .לע-תוינכותכ ןתושבגתהל תמרוג ,הפה
לע םיחקפמ ונניא בורל ךא ,תאז םימזוי ונאש תעב ,תיסחי ,ינוכסח
בור לצא .ילביזו ינזבזב ןפואב תולעפומ ןה זאו ,עדומב ךכ
םיטמקב םינפה תא ולא תוילביז לע-תוינכות תוקקוח םירגובה
ףא ןקלחו ,אוצמ תעל תוטלבתמה תועבהל תויארחא ןקלח .םימלתו
ןיב םירשקמ םיפוצה אלו םילעבה אל ,ןמזה בור .םיעובק םינפיוותכ
.תוניקת אל תוישגיר תוינכות ןיבל ולא םיוות

דועו ,םינפבש ולא םיטמקו םימלת שטשטל וא קוחמל ןתינ ,םיתיעל
תרגסמב אלש םג - רישי לופיטב ,הפה רוזאבש ולא תא ךכמ רתוי
תוינכותה יוניש אוה ךכל םיקודבה םיעצמאה דחא .םינפה רוע תחיתמ
לש תנווגמ תינוצר הלעפה תועצמאב תאז תושעל ןתינ .תוברועמה
תוילביזה תוינכותה ידי לע ץלמומה סופדל םאתהב אלש ,םירירשה
דיגת" :םינוש םייטמסוק םילופיטב שומישב םג אצמנה יעצמא)
.("ףיזש

תוחיתמה תושוחת לע תינשנו תרזוחה תודקמתהה אוה ךכל ףסונ יעצמא
םירירשה תלעפהמ תועבונה ,הביבסהו םייתפשה ירירשבש תונידעה
תכרעמה ,רזוח ןוזיהל רוקמ לע תודקמתה לכב ומכו .םיוותה ירצוי
תוינכותב תושמגהו םירופיש ,םינוכדיע סינכהל זא "תצלאנ"
.םינפה הארמבו תוברועמה

םייח תואלמ ללכ ךרדב םייתפשה ,תופסונ תוביסמו ל"נה תוביסה ןמ
םיברעמ ולא םירישע םייח .םיקתוש ונאשכ םגו םירבדמ ונאשכ םג
םייתפשה לע תודקמתהה .רופסמ תובר תוישגיר תוינכות םיאטבמו
בל לכב ץלמומ ,ןכ לע .הז תוינכות עפש םע עגמ תריצי תרשפאמ
.בל תמושת לש הדבכנ תומכ תונמדזה לכב ןהל שידקהל

הפה רוזאב תועיפומה ,תונוש תושוחת לע זכרתהל םילוכי ונא
תונוש תודוקנ לע דקמתהל םג םילוכי ונא .םירחא םירוזאל ליבקמב
ייוטיב וא העבה יוות םש םיאור ךא ,רבד ןהב םישח ןיאשכ םג ,וב
תוארל רשפא ,הנוילעה הפשה ילוש לע) .הארמב םיטיבמשכ םינוש חתמ
סואימ לש םיינורכה העבהה יוות תאו תורירמה יטמק תא םיבר לצא
תופצל ןתינ הנותחתה הפשב .דואמ םש םיחיכשה לעוג וא
בוברישה וא דערבו תעדה תושיחנו תוקפאתה לש תוזעה תויוצווכתהב
.(םינואה ןיא לש

תוינכות לע םיינישה ןיב ןושלה תלחשה לש התעפשה הקדבנ ,הנורחאל
ולא ונחבנ דחוימב .ןהלש תיזיפה הביבסה תא תונייפאמה תונוש
הלחשהש ,ררבתה .רוצע סעכל תורושקה םיינישה תקישחל תויארחאה
וא םייתפשה תחא לש ימינפה קלחב תולק תעגונ ןושלהש דע - וזכ
תכישנ תא עונמל אבה יתנגה סקלפר הליעפמ - יחלה לש ימינפה דצב
.ןושלה

עקר לע .הייפרהל הביבסה ירירש לכ תא ףטחב יד סינכמ ,הז סקלפר
תוכפוה ,ןהב ןיחבהל השק היה ןכל םדוקש תושוחת ,הז ןויפיר
תויודקמתהה .תונווכמו תוינטנופס תויודקמתהל רישע הכישמ דקומל
ךומסבו השעמ תעב ןחבומ רופישל תואיבמש קר אל ,ךכ בקע תומצעתמה
םהילע םינושה םימוחתב תכל יקיחרמ םייוניש תוזרזמ םג אלא ,ול
.הפוקתה התואב םידבוע

הטונ ,יתודקמתהה לופיטה תצאהל ןושלה תלחשה לש המורתל ףסונב
לע טשפתהל םינפה ירירש לע התועצמאב תירשומה תוחונינהו הייפרהה
לגרהל ךופהל הטונ ןושלה תלחשה ,ןכ לע .תישגירה תכרעמה לכ
םעפ לכש םעטה ןמ קר ולו - שדחמ םעפ לכ ומצע תא למגתמה ינורכ
.דקמתמה לע הבר הוולש הרשמ אוה שדחמ

תא לחשה ןכמ רחאל .הפהו םייתפשה תוביבסב תושוחתה תא תעכ קודב
וא םייתפשה תחא לש ימינפה דצב עגיתש ךכ םיינישה ןיב ךנושל
ןיב םינש וא רטמילימ לש חוורמ לע השעמ תעב רומשל יוצר .יחלב
יצחכ בל םיש .תורחתמ ץחל וא עגמ תושוחתמ ענמיהל ידכ םייתפשה
.רוזאב םישחרתמה םייונישלו תושוחתל םייתוקד דע הקד

ףוגה ירירש ללכ

םירירשב תומקוממו הסיפתה ףסל תוכימסב תואצמנ דואמ תובר תושוחת
ףוגה ירירש לש תויושקתההו תויוצווכתהה .ףוגה לש םינושה
ןוילעה והצק קר ןה ,שממ לש המצועב תועדומל תועיגמה ,םינושה
לע-תוינכות תושמשמ ולא תושוחת .יומס ובורש ןוחרק לש יולגהו
ןיאש" ולאכ ןהו םירירשה תוליעפל תורושקה ולאכ ןה - רופסמ תובר
."םש שפחל המ השעמל ןהל

תוקוקזה תוילביז תוינכות ,םירירשה חתמב םיברה םישמתשמה ןיב
תותואה רוגיש ןיב רבועה ןמזה חוורימל ףטושה ןדוקפת םשל
.ולא םירירשבש חתמה יטלוקמ רזוחה ןוזיהה תלבק ןיבל ,םירירשל
ךכ לכב שמתשהל ילבמ ןהלש ןמזה דמימ תא חותמל ןהל רשפאמ רבדה
אצוי ןפואב תומוגפ וללה תוינכותה רשאכ .םייחומ םיבאשמ הברה
יצחו םיינורכ םייוניש ןמיע םירושקה םיירירשה םירתאב םישח ,ןפוד
הביציה ירירשל דחוימב קיצמ תוינכות לש הז גוס ,בורל .םיינורכ
תושגר לש תוינורכ יצח וא תוינורכ תועבהל יארחא םג ךא העונתהו
.(ףופכ בגו תוטומש םייפתכ - דחוימב םהיניב םיחיכש) םימייוסמ

תומשב אורקל גוהנ ןהל ,"הלעמה תומר" תוילביזה תוינכותהמ תוברל
הכרעה" ,"םייח ילגרה" ,"יפואה ןויריש" ,"תוישיא יווק" ןוגכ
"םיכשמתמ חור יבצמ" ,(תונוילע םג ךא בורל תותיחנ לש) "תימצע
הלעפהה תוינכות בורב עובק ידו יתועמשמ יוטיב שי ,םהימודו
רזוח ןוזיהב תושמתשמה ולא ללוכ - ןלוכב ףא וא טרפה לש תופטושה
,תוצווכתה ,חתמ תועצמאב החלצהב תאז םיקפסמ וללה .םירירשה ןמ
וא תירקיעה ןתילכת וזש תויוליעפ ראשו "םיקיט" ,תונושתושוחת
לע ינורכ ןפואב וא םעפ ידמ םיננולתמ םג םה ,לבא .הדיחיה
תועצמאב ,בורל ,השענ רבדה .םהב השענש יביטרופס אלה שומישה
.תועדומל םירדוחה םימיענ אל םיתותיא

םישבשמ וא הז רזוח ןוזיה תונושה תוינכותה ןמ םיללוש רשאכ
הקוצמל תופטושה תוינכותה תועלקנ ,תונוש םיכרדמ םיכרדב ,ותוא
,עוצקמ ילעב .יונישהו רופישה ,ןוכדיעה יכילהת תא תוקיעזמו
תונוש תוטישב םישמתשמ ,םמצעב לבסה תונברוק ןכו םהינימל םיבבוח
ולא הפרות תומוקמ לש םרותיא ךרוצל ,יוסיעו תולמעתה ,לופיט לש
םירירשה לש םתייפרהל ללכ ךרדב םיאיבמ םה .םהב לופיט םשלו
"םתס" םיבר םישנא .םייחה לש םתוכיא תא ךכב םירפשמו םיברועמה
חתמ םהב שגרומ רשא םירירש יביטיאוטניא ןפואב םמצעל םיסעמ
(תוילביז תוינכות לש ןהיתוקצהל ןברוק ולפנש רחאמ) ןמדזמ
.ללכב תוער אל תואצות םה םג םיגישמו

ןיבל םהינימל םיינפוגה םילופיטה ראשו םייוסיעה ןיב בלשל ןתינ
קיפהל רשפא הז ןפואב .םיברועמה םירירשה לע תעדומה תודקמתהה
תקוצמב רתוי הריהמ הלקה - םינוויכה ינשב תורפושמ תואצות
.תוברועמה לבזה תוינכותל רתוי ריהמ רופישו םירירשה

םורגל לוכי - ךמצע התא ףאו - תקפסמ הרשכה ול ןיאש הסעמ)
אל הרוצבו םוקמב שממ לש םיצחל םילעפומ םא דוחיב ,םיקזנ
םיבאכ לש הרקמ לכב .תוריהזב לועפל יאדכ ןאכ םג ןכ לע .םימלוה
הזש עוצקמ ילעבל תונפל יאדכ ,םירירשב ןפוד יאצוי וא םיכשמתמ
(.םתויחמומ םוחת

,הנושארבו שארב ,תעבונ םיינפוגה םילופיטה תובקעב הלחה הלקהה
,םירירשב תויוצר אלה תויוחיתמה תא תורצויה לבזה תוינכותש ךכמ
ולגרוה ול ,םירירשה ןמ רזוחה ןוזיהה תא לופיטה תעב תודבאמ
תושבשמ ,יוסיעה ךלהמב הז בושמב תויתועמשמ תודיריו תוילע .רבעב
תוינכותה לש ףטושה ןדוקפיתל ינויח הכש ...ליגרה םרזה תא
ינונגנמ תא הרזעל תופיחדב קיעזהל "תוצלאנ" ןה ,זאו .תוברועמה
ללשנ ןהמ ,תוינכותל םינתונ וללה .םהיתוינכותו םייחומה הקוזחתה
השמגה ,המאתה ,ןוכדיע ,ןוקית לש זרוזמ לופיט ,בושח הכ ביכרמ
ללכב - ןמזב לבגומ וניאש רופיש םג םילבקמ סונובכ .רופישו
.םייחה תוכיאבו תישגירה תכרעמה

לש תכלוהו תרבוגה תוירלופופל תירקיעה הביסה איה וז העפות
,"היגרנא-ויב" ,"זירקנדלפ" ,"רדנסכלא" ומכ תונוש תוטיש
תוטיש .ןהיתומודו "וצאיש" ,"היגולוסקלפר" ,"הגוי" ,"הלואפ"
השיגה לש יללכה םרזל תוכיישה "תויזיפה תויפרתה" ראשו ולא
ףוגה לע םג" הבוטל תועיפשמ ,שפנלו ףוגל (תיטסילוהה) הלילכמה
תקפומה תישממה תלעותה ירוחאמש ןויגהב יקבש ימ ."שפנה לעםגו
תונורקע םידהדהמ ןלוכבש ךכב ןיחבהל לוכי ,תונושה תושיגהמ
בורל םיקוחר ןהב םישמתשמה םינתונש םירבסהה םא םג - םימוד
.ברעממ חרזמ קוחרכ

,ןתויבו ןתדיכל םשל תוילביז תוינכות לע דיצ עסמל םיאצוי רשאכ
םישקונה וא/ו םיצווכמב דוחיב - םהינימל םירירשב םג ןשפחל רשפא
,םייריחנה ,הפה םיכייש םהל םייתעבטה םירירשה תצובק םג .םהבש
יקוחה דיצה םוחתל ץוחמ םניא ,םירגוסה ראשו תעבטה יפ ,םייניעה
לע ךשוממ דיצ עסמל תאצל הנווכ ןיאשכ םג .תונועה לכב חותפה
,םינושה דלשה ירירש לש הריקסה תא ףרצל ןתינ ,תוילבז תוינכות
תודקמתההמ קלחכ ,םיינוצרה םירירשה ללכו םייתעבטה םירירשה
.תפטושה

:הכלהמב םתאפקהו ףוגה ירירש תלעפה

םינפה ירירש ללוכ) םינושה ףוגה ירירשל תיתודקמתהה תוסחייתהה
תמושת ןתמל תלבגומ הניא ,לבז תוינכותל םירושקה (לוקה ירתימו
ןפואב ליעפהל ןתינ םירירשה בור תאש רחאמ .(תיביספ) הליבס בל
תועצמאב םג יוצרה ןוויכל םש הרוקה לע עיפשהל רשפא ,ינוצר
םתלעפה ידי לע תונשל רשפא םיטעמ אל םירקמב .םהלש תעדומ הלעפה
ישגירה םילקאה תא - תדחוימ תודקמתה ילב וא םע - תנווכמה
.דחוימב םש םיווח ןתוא תושוחתה תאו ותוללכב

יצח ןפואב םילעפומ ונתיאמ דחא לכ לצא טעמכ ,םוימויה ייחב
ץרמה בצמ תא לוהב ןפואב תונשל ידכ ,קוהיפהו תוחתמתהה ינטנופס
םא םיטילחמ קרו ,ינטנופסה םאובב םישח ונא בורל) תונריעהו
השוחת םיריבגמ ונא םיתיעל .(המצוע וזיאבו אטבתהל םהל רשפאל
ץמאמ אלל רשא ,םירירש לש החשקה וא הייפרה עצבל היטנ לש המומע
םיינישה אפורש תעב לשמל ומכ) שומימל הכוז התיה אל ינוצר
.(םיבאכ דגנ הקירז ונל תתל ןנוכתמ

ונא ,רתוי ההובג תועדומו הנווכ ךירצמה ןפואב ךא ,ןוויכ ותואב
תא עדומב תונשל לכוי דחא לכ :לוקה ירתימ לע עיפשהל םילוכי
ןוויכל ישגירה םילקאה ללכו וחור בצמ ,ויתושגר ,ויתושוחת
לכ .יוצרה ישגירה ןווגה תלעב ריש תמיענ םזמזי קר םא ,רחביש
חתמ יסופד יוניש תועצמאב ויתושוחת תא ןווכמב םג הנשמ דחא
בגה תפיקז ,המגודל .עגרה ותוא לש תושוחתל םייניפואה םירירשה
השילחמ דלשה ירירש תייפרה ;דורי חור בצממ תוצלחהל תעייסמ
;תוננוכהו חתמה תא השילחמ ףרועה ירירש תייפרה ;הדרח תושוחת
.תילילש וא תיבויח - השוחת לכ השילחמ םינפה ירירש תייפרה

תועצמאב ישגירה םילקאה לע העפשה לש תונושה תויורשפאה עפש ךותמ
תושענה תועפשהה לש ןווגימה טלוב ,םירירש לש תינוצר הלעפה
ידכ ויתפש תא ץווכמ דחא לכ טעמכ ,המגודל .םינפה ירירש תועצמאב
ןוצל ,החמיש לש םינפה תעבה תא "םיקחומ" םיבר .האוג סעכ אכדל
קיספהל ידכ וא הליחתכלמ ונילע םתוטלתשה תעינמ םשל ,הבושמ וא
.השעמ רחאל תאז

תא תמלוה הניאש תישגיר העבה רצקל וא עונמל ידכ בורל השענ רבדה
וא (הנממ עגפיהל םייושע תלוזה וא ונמצע ונאש רחאמ) תוביסנה
ועירפה ולא תועבה רשא ,תפטושה תוליעפל רוזחל םיניינועמ רשאכ
אל תושוחת תשלחהל עדומ אל ןפואב םילעופ רתוי דוע םיבר .הל
.ןתוא הוולמש תינטנופסה םינפה תעבה שוטשיט תועצמאב תומיענ
םיינוצר םייוניש ןיב רישי רשק לש ומויק לע ועיבצה םיבר םירקחמ
היווחב דואמ םייתועמשמ םייוניש ןיבל םינפה תועבהב ולאכ
.תישגירה

םג בורלו ינטנופס ןפואב לעפומ וללה תויוליעפה ןווגממ רכינ קלח
ןכלהמל בל םימשו תיביטיאוטניא לעפומ רחא קלח .ךכל תועדומ אלל
ךשמההו דחא גוסמ איה הלחתהה תובר םימעפ .דבלב תועדומה ילושב
ןתרטמ .תועדומו ןוצר לש תורכינ תומצוע רחא וא הז ןפואב ברעמ
:הלופכ הז גוסמ תולעפהה לש

םייתרבחה םיללכל ,תומרונל ישגירה יוטיבה תא םיאתהל ,תחאה
קוחצל אל ,המגודל .םיישיא ןיב םיסחי לש םירחא םילוקישלו
.יכבב םיבבוסה תחונמ תא עירפהל אלו ןוסא תעב וא םילבא תוחכונב

עגפת אלש המצוע תדימל םישח הב היווחה תא "םוזגל" ,הינשה
,תויעב ןורתיפ ,רוביד :לשמל ומכ טרפה לש םירחא םידוקפתב
תא ןיטקהל :המגודל ומכ וא ;'וכו תיללכ ףוג תקוזחת ,העונת
םצמצל וא ןתשה תיחופלש רורחשב םייאמהו ביאכמה קוחצה לש ותמצוע
.םושנל ועירפי אלש ךכ יכבו תוחפייתה

תעב תורצונה תויפיס-תתהו תויפיס-לעה תושוחתה לע תודקמתה
,תושוחתהו תושגרה יוניש תרטמל ,םינושה םירירשה לש הלעפהה
היומסה הלעפהה ןובשח לע תינוצרה תוליעפה לש העפשהה תא הריבגמ
לש ןרותיא לע הלקמ םג תאזכ תודקמתה .תינטנופסה הלעפההו
תוריהמב יוצרה יונישה תקפה לע תושקמ רשא תוילביז תוינכות
.יטנגלא ןפואבו

:םיצלמומ םילועפית

יהשלכ "תינבצע העונת"ב ונלצא םיניחבמ ונא תובורק םיתיעל
וא שושימ ;תורעש לוסליס וא שושימ ;לגרה תדקרה :המצע לע תרזוחה
יקלחב רקיעב - "םיידיב םינוש םיקחשמ" ;ףוגב והשלכ םוקמב העיגנ
ונא םהב ,םירקמה לש םטועימ דבלמ .'וכו ;םינטק םיצפחבו שובל
לכ ,חתמ וא םומעיש גיפהל ידכ ןווכמו ינוצר ןפואב ךכ םיקחשמ
לש תיטמוטוא יצחהו תינטנופסה ןתדובעל יוטיב ןה וללה תויוליעפה
םייסיסבה תושגרה לש ההובג תוררוע יפדוע וא) .תוילביז תוינכות
לש תושגרה תירואתב ישילשה ןורקעה יפל - םנקרופ תא ךכ םיאצומה
(.ןיוורד סלר'צ

תוליעפ תא איפקהל ןתינ ,וזכ "תינבצע" תוליעפב םיניחבמ רשאכ
לש לעופל האצוהה ךשמה תא עונמלו ,התוא םיעצבמה םירירשה
תא םיצלאמ ונא הז השעמב .ךכב תוברועמה תופטושה תוינכותה
המאתההו רופישה תוינכותמ "הרזע שקבל" תוברועמה תוינכותה
,"החמישב יד תונענ" וללהו .(ה'זאיפ יחנומב היצדומוקאו היצטפדא)
ללוכ ולא םינונגנמו תוינכות לש ןדיקפת ,ונרכזיהש יפכו רחאמ
- הקוצמל ועלקנ רשא "םינוא תורסח" תופטוש תוינכותל הרזע תשגה
.שארמ םייופצ ויה אלש םישק םיאנתל ןתוא לגסל תנמ לע

בורל ןתינ ,וזכ תוליעפ םיאיפקמש תעב ףוגה תושוחתל םיבושק רשאכ
תורחא םימעפ .תוליעפה תא שדחל ונל םורגל הסנמש השוחתב שיגרהל
םיברועמה םירירשה תביבסב "הליגר אל השוחת םתס"ב םישיגרמ
.ירמגל רחא םוקמב ,עיתפמב ,וא תוליעפב

הלעפהה תינכות לש "הרזעל האירקה" השעמל ןה ולא תושוחת
וללה תושוחתה לש ןתורצוויהל תומרות ,תובורק םיתיעל .תלכסותמה
-תינבצעה תוליעפהש ,יהשלכ תרחא תילביז תינכותמ תועדוה םג
.(תינמז יוסיכ תינכות ןיעמ הל השמיש) הילע התסיכ תיקחשמ

תילביזה תינכותה וא/ו יוסיכה תינכותל הרושקה השוחתה לש הרותיא
,הל תזכורמ בל תמושת ןתמו ,הקספוהש תוליעפה ירוחאמ האבחתהש
תוינכותב םילולכישו םירופיש סינכהל תיחומה תכרעמל םירשפאמ
תוינכות סופתל ןתינ וב ףסונ דיצ הדש םירתאמ ךכו .תוברועמה
קרפל םג ןתינ הרתואש השוחתה לע תודקמתה תועצמאב .תוילביז
הזכ ןפואב .םיסוכמ םיכילהתו םיסכמ םיכילהת לש תיבלש-בר תינכות
יללכה רופישל תיתועמשמ המורת םג "ריחמה ותואב" גישהל רשפא
ןפואב תוחפל) יוצר אל "ינבצע" לגרהמ רורחש םגו םייחה תוכיאב
.(ינמז

ותעפוהל בוראל ךרוצ ןיא הזכ לגרהמ רטפיהל םיניינועמ רשאכ
תעב ליעפ וניאשכ םג ודגנ לועפל רשפא .(תינטנופסה) תיעביטה
תויוליעפ םע המישמה תא בלשל זא רשפא .וב םחליהל תאצל םיטילחמש
:האבה המוזיה תודקמתהב תונוש

ןיינועמ התא ודגנ לגרהה לש תיתוכאלמה ותלעפה תא לחתה (1
.(םיינרופיצ םוסרכ וא ףאב טוטיחו שושימ המגודל ומכ) םחליהל

תיטירקה הדוקנב םיברועמה םירירשה תא אפקה ,עוציבה ךלהמב (2
תקזחומ ןרופיצה וא ריחנה ךותב קומע תאצמנ עבצאה רשאכ) רתויב
.(םיינישה ידי לע

,ךפוגב עיפוהל הליחתמש הרזומה השוחתה לע דקמתהל לחה (3
.תאפקומה החונתבו תוליעפב םיברועמה ףוגה ירירש לע - הרדעהבו

קר וא םיינרפיצה תסיסכ לש לגרהב םחליהל ךנוצרב םא ,המגודל
,הליחת :ךכ השע ,וב תוברועמה תוילביזה תוינכותה תא טעמ רפשל
תא ךינישב זוחא ,ןכמ רחאל ;ךיפ לא תפדעומה ןרופיצה הצק תא אבה
ץוצקל ידכ קיפסי אלש הילע ןותמ יזיפ ץחל תלעפה ךות ןרופיצה
בל םישל לחה ,ךשמהכ ;המוקמב ביצי ןפואב הקיזחי ךא התוא
ןהש ןיבו (17)הסיפתה ףסל לעמ ןהש ןיב) רוזאב תופטושה תושוחתל
לש ולא לע שגד ךות (לילקה םירירשה חתמב םישח קרו ,ויתחתמ
.תותסלה

לקמב זוחאל" וליפא רשפא לגרהמ רטפתהל דואמ םיניינועמ רשאכ
םעפ ידמ רשפא :םילופיטה יגוס ינשב טוקנל רשפא ."ויתווצק ינשב
לש תיעביטה ותעפוהל בוראל םג רשפאו המוזי תודקמתה ליעפהל
ןיבמ קלח .רתוי דוע םירבגומ תודקמתה יצמאמ עיקשהל ,זאו לגרהה
סוסיכמ למגיהל וחילצה ,"םידבכ" םימסרכמ ויהש םידקמתמה
םירחאה .ןביבסש רועה םוסריכ - "םואתה ויחא"מו םיינרפיצה
.דבלב תיתועמשמ הלקהב וקפתסה

םיפטושה םיצוצקיעהו םייוריגה

םלועה םע ונפוג לש ירקיעהו רישיה עגמה חטש אוהש - רועה
םיעבונ םקלח .םינוזיה לש קסופ יתלב םרז ונחומל קפסמ ,ינוציחה
חטש לע ףוגה לקשימ ץחלב םירושקו ונפוג תא ץראה רודכ תכישממ
וא הבישי ,הדימע תעב - םינוש םימצע םע וא עקרקה םע ונלש עגמה
לש הרישי תימיכ וא תיזיפ העפשהמ האצותכ רצונ םקלח .הביכש
לע םידמוע םיקרח ראשו םישותי רשאכ המגודל ומכ :ונפוג לע םלועה
;רועה תא תברוצ וא תממחמ שמשהשכ ;ותוא םיצקוע וא ונפוג רוע
תושרפהה וא העיז ומכ םינוש םירמוח רשאכ ;דפריס ילעב םיעגונשכ
.'וכו ;ונרוע תא םיברוצ םיימי םייח ילעב לש

תוציקעמ םיעבונ םניא םינושה ףוגה יקלח לש םייוריגה תיברמ ,לבא
ילב םישח ונא לודגה םקלח תא .תורחא תוינוציח תועפשהמ וא םיקרח
רוקממ םניאש רועה ייוריג .והשלכ ינוציח םרוגל םסחייל ןתינש
לש תונוש תופטוש תוינכות לש ןתוליעפל דואמ םירושק ,יזיפ
השעמל םיווהמ םה .ידעלב ןפואב ןהמ םיעבונ ףא ילואו ,ונחומ
ןתרטמ לכשכ ,תועדומל ולא תוינכותמ תומרזומה תוישגיר תועדוה
.תוינכותב לופיט םשל םייחומ םיבאשמ בסהל איה

לש םינוש תומוקמב יארקא ןפואב וליאכ םיעיפומ םייוריגה בור
דח תופטוש תוינכות לש םייניב ירצות תויהל םייושעו ונפוג
תוביסנבו םוקמה ותואב דואמ תובורק םיתיעל רזוח םקלח .תוימעפ
לש רכיה ןמיס וליפא וא לגרה ןיעמ אוה םש דוריג-שושימהו ,תומוד
םניאשכ םג - וללה םיינורכ יצחהו םיינורכה םייוריגה .טרפה
לע-תוינכותל יוטיב םיווהמ - תיטמוס-וכיספ הערפהב םירושק
םיברל םימרוגה ולא םה םתוחיכשב םיטלוב .אמיק תונב תוילביז
םיצרמנ יד םיפושפישל םימרוגה ולא ;םייוסמ םוקמב םשאר תא דרגל
.יחלה לש לק ףושפיש וא העיגנל םימרוגה ולאו ;ףאה לש

םייתטישב םגו םהב םג ,םייארקא םה םייוריגה בורש הדבועה תורמל
דיצ תודש שמשל םייושע םה .תודקמתה יכרצל שומיש תושעל ןתינ
- תופטושה תוינכותל סיסבה תא תווהמה ,תוילביז תוינכותל םירישע
המוזיה בלה תמושתמ טעמ ףיסוהל ןתינ .תרחא השוחת לכ ומכ שממ
לש הרגישל סנכיהל םג ןתינ .םהל תינטנופס בל תמושת ןתמ לכל
תא םיכשומ םניאשכ םג ,ולאכ ("םידוריג") םיצוצקיע לע םוזי דוצמ
.ינטנופס ןפואב בלה תמושת


םינושה רועה יחטש תא תוידוסיב רוקסל םיליחתמ רשאכ ,בורל
םייוריגב תוינש לש בר אל רפסמ רחאל םיניחבמ ,דחוימב תפקרקהו
רחאל .הסיפתה ףסל ךומסב ןכל םדוק ויהש ,םינוש םיצוצקיעו
םהילע דקמתהל ןתינ ,וז בל תמושת ןתמ תובקעב םהב הלחש הרבגהה
לש רופישה יכילהת תצאהל םימרות ונא ,הז השעמב .תולקב יד
.תוברועמה תוינכותה

תעגלמ וליפא וא דרטימה םוקמ תא דרגלמ םיעונמ ונא םיבר םירקמב
וא/ו םייתוברת םירוסיא תמחמ אוה ישוקה םיתיעל .יוריגה םוקמב
,םיילענ ךותבש םיילגר תופכב יוריג לש הרקמב ומכ יזיפ לושכימ
םיתיעל .ךכל תויונפ ןניא ונידישכ וא תימשיר הביבסב ונתויהב
העיגפל םרג םדוק דוריגו רחאמ יוריגה םוקמב תעגלמ םיעונמ ונא
באכת וב העיגנהש דילגמ עצפ אוה יוריגה רוקמ ,םעפ אל .רועב
.תקלצל םורגת ףא ילואו המלחהה תא החדת וא/ו דואמ

ראשו םיצוצקיע לעו ללכב תושוחת לע תודקמתהב םינמוימ רשאכ ,לבא
אלא ,תוקפאתה תעב רתוי בוט דמעמ םיקיזחמש קר אל ,טרפב םייוריג
.רתוי רהמ השוחתה תא םיגיפמו הכלהמב תוחפ םילבוס םגש

הביס שיש ןיב ,ךכמ םיעונמ ונניאש ןיבו ךכמ םיעונמ ונאש ןיב
רוקממ יוריגה לש ולוכ לכש ןיבו (תיביטקייבוא) יוריגל תישממ
תוינש רפסמל דרטימב יזיפה לופיטה תא תוהשהל יוצר - ילביז
תורושק ןהש רחאמ ,תאזו .וללה תושוחתה לע ןכלהמב דקמתהלו
-דחו רצק ,שלח אוה יוריגהשכ םג ,ןכ לע .תוילביז לע-תוינכותל
תא תולהנמה לעה תוינכות לש ןרופישל תמרות וילע תודקמתהה ,ימעפ
.ונייח

הסיפתה ףס תא תורבוע ישוקב קרש תורחאה תושוחתל בלה תמושת דצב
רתוי בוט שומישל ולא תושוחת לע תודקמתהה םורתת ,השוחתהו
םשל - ליעי אל ןפואב תלצונמה וזכב וא תלצונמ אל בשק תלוכיב
םיהובג םיחוורה תונמוזמ יד םיתיעל .םייחה תוכיאב זרוזמ רופיש
.עקשומה טעומה ץמאמל סחי אלל

היינבה יבלשב דחוימב תצלמומ םינושה םייוריגה לע וזכ תודקמתה
תורחא תושוחת ומכ ,ולא תושוחת .םיפטושה תודקמתהה ילגרה לש
םיצפחש םעפ לכ .ןתיא רשק תריציל תולק ,הסיפתה ףסל ךומסבש
ןשפחל ךירצ קר םוימויה ייח לש ףטושה ךלהמב תודקמתהה תא לגרתל
.תומייוסמ תושוחת ןומיז וא תוננוכתהב ךרוצ ןיא ,זאו .טעמ
המרב דימת טעמכ תרמשנ ולא םירקמב תוררועתמה תושוחתה תמצוע
המוזיג םשל םינוש םורח יעצמאב רזעהל ךרוצ ןיאו עצוממל תחתמש
.הריבס הדימל

תיללכה הקירסה

רופישל םייונפ םייחומ םיבאשמ עיקשהל םיניינועמשכ ,ללכ ךרדב
םוחת וא תינכות םישפחמש ילבמ ,"יללכ ןפואב" ,םייחה תוכיא
םיבכעתמ רשאכ .םינושה ףוגה יקלח לש הריקס ךורעל רשפא - םייוסמ
לש תינמז הרבגהל תודקמתהה תמרוג ,םייוסמ רוזא לע הכלהמב
ןכל םדוק ןהל םיעדומ ונייה אל םא םג - םוקמב תושחרתמה תושוחתה
המ רבד הלעמ הריקסה םא ,זאו .הסיפתה ףסל תחתמ ללכב ויהש וא
.ומע תורושקה תוינכותה תא רפשלו וילע דקמתהל ןתינ ,ןיינעמ

םינפה ירירש לש תיתטיש הקידב ללוכ - רבד הלעמ אל הריקסה רשאכ
לש יעביטה חתמה תושוחת לע דקמתהל ןתינ ןיידע - לוקה ירתימו
תלעות קיפמ התא יכ ענכתשת רשאכ .(םירחא וא) ולא םירירש
וזכ תוליעפל תוצקהל לכות ,יתשוחתה דוקימה תקינכטמ תיתועמשמ
םא םג - ךתעד לע רבדה הלעיש םעפ לכ םילצונמ אל םייחומ םיבאשמ
קר םיכרוא ךכל םיצקומ םיבאשמהש ןמזה יקרפו רהמ רבוע ךכל קשחה
תא ףידעת וב הרקמ לכב םג ןבומכ תאז תושעל לכות .תוינש רפסמ
.תפטושה תוליעפה לע "תודקמתהה קחשמ"

הקינכטה לש םושייהו הקידבה ,חותיפה ךלהמב רבצנש ברה ןויסינה
"בל תמושת יפדוע" וזכ תודקמתה יכרצל לצנל ןתינש ךכ לע עיבצמ
תא ךירצמ אלש בצמ לכבו ,העיסנ וא הנתמה תעב ,הלטב החיש תעב
םיעיקשמ םגו םומעיש תושוחת "םיכסוח" םג ,זאו .בלה תמושת אולמ
.ישגירה םילקאה רופישל םיבאשמ

יפדועב הדירי ןיבל וזכ העקשה ןיב קודה רשק לע עיבצמ וננויסינ
ןמ םירתוימ םיחתמ קוליסו רובידה לוק תוככרתה ,םייללכ חתמ
רופישה תא תזרזמ ,וזכ "אוצמ תעל תודקמתה"ש םג אצמנ .םינפה
רתוי יתטיש ןפואב הפוקת התואב םידבוע ןהילע תוילביזה תוינכותב
.םירחא םיעצמאב

.םישק םינמזל העקשה - ןוכסיח תפוקכ תלעופ "תנמדזמה תודקמתהה"
תיחומה תכרעמה תא "םיחירכמ" ונא תודקמתה לכבש רחאמ ,תאזו
רופיש םשל ,התושרל םידמועה םיבאשמה ךותמ לודג רתוי קלח עיקשהל
ןתוניקתש - ןסיסבבש תוילביזה לעה תוינכותו תופטושה תוינכותה

לכ ."ספא ןיא" ,ןכאו .םירחא םיבצמב רתויב תינויח תויהל היושע
תוליעפ תא הצירממ ,רתויב הרצקהו תילושה ףא ולו ,וזכ תודקמתה
אשומ לע ,תודמלנהו תודלומה - המאתההו רופישה ,ןוכדיעה תוינכות
תוכיאב רופישה ךילהתל הקלח תא תמרות וזכ תודקמתה לכ .תודקמתהה
.ךייח

,םיממעושמ רשאכ ימצע רודיבל וז תוליעפב קוסעל ץלמומ ,ןכל
ןמז קרפ לכבו ,תפייעמ הלטממ טעמ חונל םיצור רשאכ הייפרהל
יאדכ דוחיב .םייחומה םיבאשמה לכ לש אלמ לוצינ ידיל איבמ וניאש
תוכירצמה תוממעשמו תועגימ תומישמ ךלהמב וזכ תודקמתה בלשל
.תכשמתמ ךא הטעמ בל תמושת

:"תולופכ" תויודקמתה

,ץחל ,שושימ ומכ - ףוגה תושוחת לש םידח תוחפה םישוחל ףסונב
.רתוי םידח םישוח המכ םג ונל שי - םהימודו םוח ,דוריג ,באכ
יפכ .היארהו העימשה תא תונמל ןתינ "םיישאר"ה םישוחה ןיב
לע דקמתהל ףאו בל םישל ןתינ ,ךמצעב ךכב תיסנתה םג יאדוובש
ןוזיה לע דקמתהל תינמז-ובו ,היארה ןמ וא/ו העימשה ןמ אבה טלקה
םוקמב וא לוקה ירתימב ,םינפב תונוש תושוחתמ אבה רזוח ןוזיהו
.רחא

דקמתהל םילוכי ונא ,םירחא תולוק םיעימשמ וא םירבדמ ונא רשאכ
תונושה תושוחתה לע םגו יתעימשה רזוחה ןוזיהה לע םג תינמז-וב
הארמב הגאדב םיטיבמ ונא רשאכ .לוקה ירתימב תע התואב תושחרתמה
חוליג ללוכ) םהב לופיט תעב םתס וא ,םינוש םיטמקו םינפ יוות לע
.םש תונושה תושוחתה לע םג תינמז-וב דקמתהל םילוכי ונא (רופיאו

דואמ ץווכמ רירשב םיניחבמ ונא רשאכ םג תאז תושעל םילוכי ונכנא
טלק לע תינמז-וב םידקמתמ רשאכ ,זאו ."קיט"ב רפרפמ םתס וא
םינוש םיישוח םילולסמב ךא םוקמה ותואמ רזוח ןוזיהכ עיגמה
תוינכותה לש המאתההו רופישה ,ןוכדיעה יכילהת םימצעומ ,ליבקמב
.םיילפיכ לפכ תוברועמה

:תויפיס-תת תויודקמתה

וא םינוש היצטידמ יגהנימ ושכרש ולאכ דוחיב) םידקמתמ רפסמ
האנה לע ףאו תלעות לע וחוויד (םהינימל הגוי יגוחב ופתתשה
תעבונה תלעותה דחוימב הטלב .תרחאה תוליעפה םע תודקמתהה בולישמ
וא הניש םרטב "ףוגה לש תיללכה הריקסה" םע תודקמתהה בולישמ
הקירסמ דחוימב תובוט תואצות לע וחוויד םה .תוררועתהל ךומסב
תובר .תומיענ אל תושוחתל םלצא םידעומה םינוש ףוג יקלח לש וזכ
לשו םינפה ירירש לש הקירסמ תויבויחה תואצותה םלצא ויה דחוימב
.לוקה ירתימ

יהשלכ הדוקנב השוחת לע םידקמתמש תעב ,דואמ תובורק םיתיעל
המצועל העיגמ איה רהמ יד .תוריהמב תכעוד םש השוחתה ,ונפוגב
םוקמה לע תודקמתהה תכשמה .ףסה לעמ טעמ קר וא הסיפתה ףסל תחתמש
םינוזיהה תעפשה תא דואמ הריבגמ ,השוחתה לש הכיעדה תורמל
לח ,ךכו .םייחומה המאתההו ןוכדיעה ינונגנמ לע 17םייפיס-תתה
השוחתה תריציב תוברועמ ויהש תוילביזה תוינכותב רכינ רופיש
תמצועב הכיעדה בקע תתחופ םתמצוע םא םגש רחאמ ,תאזו .הכעדש
.המ ןמז דוע םהב ףדעומ לופיטב םיכישממ רופישה יכילהת ,ןוזיהה
המיצעמ ,םיעדומ הל השוחת אלל םג םוקמה לע תודקמתהה םצע ,זאו
.רופישה יכילהת תא טעמ ןיידע

תובורק םיתיעל דרטומה - םייוסמ רוזא לע דקמתהלו ךישמהל לגרהה
םג "עשפה םוקמל רוזחל" לגרההו ,םש השוחתה תכיעד רחאל םג -
תוינכותב לופיטה תא דואמ םדקמ ,וב תנחבומ השוחת רדעהב
תע לכב םיעקשומה םינטק םיצמאמ תועצמאב .תוברועמה תוילביזה
תוריכעמה תוילביזה תוינכותב לופיטה תא דואמ םדקל ןתינ ,אוצמ
םייוקיל לש ריהמ ןורתיפל יוכיסה תא רפשלו םייחה תוכיא תא
.ןהב םיטלוב

םידקמתמ הילעו בל םימש הל השוחתה רשאכ דחוימב בושח הז להונ
היעבל הרושק איהש רעשל םוקמ שישכ ;דחוימב דעומ תרצק איה
ןכות םלועל הרושקכ הדושחו ןפוד תאצוי איהשכ וא ;תרעוב תיזכרמ
.(ותוא ומסח יוסיכה תוינכותו רחאמ) שיגנ וניא ללכ ךרדבש

תא דואמ םג תקזחמ ,המיענ אל השוחת רדעהב הלחש וזכ תודקמתה
םצעב הז יכ "תכרעמל רמואה" ףטושה יגולויבה בושמה לש ולקשימ
.יוצרה בצמה

עבונה הז ומכ טעמכ הבר הזכ יבויח רזוח ןוזיה לש ותובישח
םייחה ילעב ומכ ,םדאהש רחאמ ,תאזו .תומיענ תושוחת לע תודקמתהמ
רשאכ תולקב רתוי דמולו תלעות רתוי קיפמ ,םירחאה םייאליעה
- ילילש אוה עדימהשכ רשאמ ,תונוכנ לע רושיא - יבויח אוה עדימה
.האיגש לע העדוה

תלוזה לש תוישגירה ויתועבה לע תודקמתה

םולצת ,הארמב םתופקתשה ,םינפה ירירש) ךינפ לע תודקמתהל ףסונב
םיתיעל קיפהל לוכי התא ,ךמצע לש לוקה תמיענ לעו ('וכו םהלש
תודקמתה .ךתוא םיבבוסה לש ולא לע תודקמתהמ רתוי דוע הבר תלעות
םימשרה תא ןגראל םיסנמ אלשכ וא םילוכי אלשכ דוחיב - תאזכ
תכרעמה לש םייתסיפתה םיביכרמה תא תסייגמ - ילולימ ןפואב
.ךלש תישגירה

תועבהל ךלצא תורושק רשא תוילביזה תוינכותה תא דכול הז סויג
לש ולאל תוליבקמה ךיתוינכות תא הרצק הקידבל דימעמ אוה .תומוד
וא תוילוש ךלצא ולאכ תועבה לע תויארחאה תוינכותה םא םג :תלוזה
הכומנ ןתוילביז םא םגו ,תורחא תוינכות ידי לע בטיה תוסוכמ
.תיסחי

לעש ישגירה רסמה חונעיפב םיקסועה ,ונלש הסיפתה ינונגנמ ,השעמל
תא םירצויה םינונגנמה םתואב םישמתשמ ,ולוק תמיענבו תלוזה ינפ
הבשקהו (וינפב דוחיב) תלוזב תוננובתה ,ןכ לע .ונלצא תושגרה
תיארחא וז העפות ."ישגירה דהה" תעפותל תומרוג ולוק תמיענל
תיארחא םג איה .תיטמוטואה תישיא-ןיבה תישגירה תרושקיתל
,טרפה ןיבש וזל דוחיב - םיישגירה םיכילהתב תישיא-ןיב תופתושל
.תובורק םיתיעל שגפנ אוה םמע ולא ןיבל

עדימ לש תידיימ טעמכ הרבעהל ,ראשה ןיב ,םיארחא ולא םיכילהת
וחסנל ירשפא יתלב ףא וא השקשו תלוזה ןמ קפומה ,בר ישגיר
לש לבזה תוינכות תיברמ תא ףוקעל םג תרשפאמ וז העפות .*םילמב
.תינוצר תישגיר תרושקיתל תועירפמה ,םיברועמה םידדצה
_______________________________
לע הנוממה דלומ יתסיפת ביכרמ שי םייסיסבה תושגרה ןמ דחא לכב *
לש תודלומה תוינכותה ידי לע ליבקמה שגרה לש ויוטיב תסיפת
תופסות דלומה סיסבל םיפרטצמ ,שגרה ידוקפת ראשב ומכ .תלוזה
לש תיביטיאוטניא הסיפת תורשפאמ וללה .לע-תוינכותכ תונגרואמה
תוינכותב םיללכנהו ,תמייוסמה תוברתה ינבל םיפתושמה םייוטיב
.םהלש תויתעבהה לעה
גוצי תיינב לע םיססבתמ םירחא םימוחתבש הסיפת יכילהתש ומכ
תויח לעב ימינפה גוצייה ןאכש אלא .ישגירה םוחתב םג ךכ ,ימינפ
ןיאש רחאמ ,תאזו .יתימאה רבדה אוה הז גוצייש וליאכ - רתוי הבר
ןיחבהל ונל תרשפאמה - םישוחה ראשב ומכ הדח הנחבה הז "שוח"ב
וא הבשחמ ומכ) תימינפ תיחומ תושחרתה ןיב (תונריעה תועשב)
.(היארו העימש ומכ) בבוסה םלועה ןמ הירט הטילק ןיבל (ןוימיד
---------------------------------------------------

תועבה תא םיטלוק ונא רשאכ ,ולא םינונגנמ לש םתדובעמ האצותכ
םיישגירה הסיפתה יכילהת ,ולוק תמיענ תא וא תלוזה לש םינפה
- תוביסנל םאתהב - ךורא וא רצק לויטל ונתוא םיחקול" ונלש
תא םיחירכמ םה ,הז השעמב ."תלוזה אצמנ וב ישגירה םוקמל
לש הזל ליבקמה שגרל תורושקה - ונלש תוילביזה לעה תוינכות
."ןמצע תאףושחל" - תלוזה

תחתמ תורתתסמה לבז תוינכות ץוליחל רתויב הלקה ךרדה וז ,םיתיעל
תינכות ררוע תלוזה םע עגמהש רחאל ,םיתיעל) .יוסיכ תוינכותל
איהו הנתשמ הדמעמ ,ףשחהל תרתסנ תינכות התיפ וא התנשמ המודר
הקידב (.תרחא הטושפ תילביז תינכות לככ הנימז תויהל תכפוה
:םירקמ השולשב דחוימב תינויח תלוזה תועבה לש וזכ המוזי

יוסיכ תוינכות טרפה לצא ורצונ תונוש תוביסמ רשאכ ,דחאה
,זאו .תלוזה תועבהמ ישגירה דהה תא דואמ דע תומצמצמה תויתסיפת
.םדא ינבמ תורזו רוכינב םישח ,קזח קיפסמ דה לש ורדעהב
םיסחיב םירושק םמע םישנא םג הב םיללכנ ,הפירח העפותהשכ
.םיימיטניא

יוסיכ תוינכות דקמתמה לצא ונבינ תונוש תוביסמ רשאכ ,ינשה
אכדל ךרדכ לוקה תמיענ תא תודדרמו םינפה ירירש תא תוחישקמה
.תוילביז תוינכות לש תוישגיר תועדוה לע ,םינפ יכרצל ,תוסכלו

ודעונש תוילביז תוינכות רבעב ורצונ תונוש תוביסמ רשאכ ,ישילשה
ונאצמנ םתא םיטרפ לש תומייוסמ תוישגיר תועבה תטילק דואמ םצמצל
.דחוימב םיקודה םירשקב

לש העבהל תדחוימ בל תמושת םישידקמ ןיא תונוש תוביסמ רשאכ םג
ינפ לע תפרפרמה הריקסה תרשפאמ ,םיבבוסה ןיבמ םייוסמ והשימ
.תובר לע-תוינכות לש קזב תריקסל םיבאשמ יפדוע סויג םיחכונה
- ץמאמ אללו תועדומ אלל בורל - הרצק הקידבל דימעמ הז סויג
רתוי וא תוחפ תוליבקמה ,ךלש תוישגיר לע-תוינכות לש םלש ןווגימ
הב תיללכה הריוואל םימעפל םיסנכנ םג ךכ) .םירחאה לש ולאל
(.םיחכונה םייורש

,יארקאב ונטלק התוא ,תלוזה לש תרחא וא וז תישגיר העבה ,םיתיעל
דעומ תכורא תודקמתהל יוארה ךשמתמ ישגיר ךילהת ונב תררועמ
םורגל החילצמ םג תלוזה תעבה םיתיעל .םישדח םיקיפא ונל תחתופו
,(םינעוצקימה ןושלב היתפמא) תויתועמשמ תוהדזה תשוחת ונל
.תכשוממ תודקמתהל איה ףא היוארה

תרשעהל ומרתיש קר אל ,ולוק תמיענל ךתבשקהו תלוזב ךתוננובתה
תרבגהל ומרגי םג אלא ,תודקמתהל ךל ןימזה תושוחתה ןווגמ
תכרעמל רמוח תקפסמה - ךמצע ךלש תפטושה תיתעבהה תוליעפה
תוינכות תכרעמ לכ לש "שדחמ ןוויכ"ל ףסונב .תלוזה לש תישגירה
תעדומ תודקמתהו תוננובתה לש הזכ בוליש ,ךלש תוישגירה לעה
רחאמ ,תאז לכ .םיישיא ןיבה םיסחיל ישגיר רשוע םג ןתונ ,תלוזב
תורושק ונלש תויתעבההו תויתייווחה תוישגירה לעה תוינכותש
.ונילא תלוזה לש (תישגירה) תוסחייתהל ,רחא וא הז ןפואב ,דימת

לעה תוינכות תא הליעפמה - ונתוא םיבבוסה ינפב וז תודקמתה
ןיא םא .תניינעמ רתוי הברהל תואיצמה תא השוע - ונלש תוישגירה
ןיע לש םיטובו םירתוימ םישגפמ םירצוי אל םאו ךכב םיזירפמ
.םייתודידי רתוי תויהל ונתוא םיבבוסל תמרוג םג איה ,ןיעב
.רתוי "םתוא םיניבמ"ו בל םהל םימש ונאש םיטלוק םהו רחאמ ,תאזו

וילע תלוזב בשחתהל ךרוצה דבלמ .תוריהז יעצמאב טוקנל שי ןאכ םג
רתוי הברה השעמ תעב םיפשחנ ונא יכ ןובשחב איבהל שי םיננובתמ
תחקל םילוכי ,בל םימש םהיתועבהל רשא הלאמ המכ ,ןכ ומכ .ליגרכמ
םצמצל טושפ ןתינ ולאכ םירקמב .םימיענ אל תומוקמב לייטל ונתוא
.הז תלוזל בל םישלמ לודחל ףא וא העבהל תינפומה בשקה תומכ תא

וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ.IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה .II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
תושגרה .ה ןמאמל ךירדמ .ד

תושגרה רוזחימל ---- >
(=====הנושארה תוסנתהל