!! וישכע תושגר !!

תירביע הרודהמ

EMOTIONS OF DAILY LIFE - HEBREW EDDITION

This file is part of 850KB of Hebrew text in ISO standart. It is writen from right to left in plain ASCII with HTML tags
It can be read (among other browsers) with the Netscape, providing you have the hebrew fonts - the best with the proportional font Times (Hebrew) size 24.
When you download it - better put all files in the same sub-directory under the same name, to keep the links functional.

.הינב יבלשב ירבעה ףגאה
הגרדהב ופסוותי םירופישו םירושיק ,םיקרפ
ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב


תוילביזה תוינכותה .ח----- >
(=====לע-תוינכות .ז

וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
תושגרה .ה ןמאמל ךירדמ .ד


םתקוזחתו םוי-םויה ייחב תושגרה
שמתשמל ךירדמ

(םייחה תוכיא רופישל םירישכמ אלל קבדיפויב :וא)
םיתימעו ףילש ןליא ר"ד תאמ

The Emotions of Daily life and Their Maintenance
A guid for the user
By
Ilan Shalif Ph.D. & friens

c

םוי-םויה ייח לש תושגרה .III ןתוחתפתהו הלעפהה תוינכות .II תושגרה םה המ.I
תוישגירה לעה תוינכות .II לע-תוינכות לש ןתיינב .I לע-תוינכות .ז תופטושה הלעפהה תוינכות .ו
תוינכותה יגוס ןיב םיסחיה .V יוסיכה תוינכות .IV םוימויב תוישגירה לעה תוינכות .III
תוילביזה תוינכותה לש ןתשיכר .II "תוילביזה תוינכותה" ןה המו ימ .I תוילביזה תוינכותה .ח
היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט היצרה שגר תושגר לש םיירקיע תולבדזה יכרד .III
םיחפסינ תמאב דבוע הז דציכ :וא ,רזוח ןוזיה .אי ךלוה אל םגו םיענ אל םגשכו ךלוה אלשכ ,םיענ אלשכ .י


יוסיכה תוינכות .IV

לע-תוינכותו תודלומ תוינכות לש הגירחל תומרוגה לע-תוינכות
תודחא ."יוסיכ תוינכות" םשל הז רפסב וכז ,דעוימה ןלולסממ תורחא
םדי-לע תוארקנו עוצקמה ילעב לש תדחוימה םביל תמושתל וכז ןהמ
המכ .'וכו םישקונ םיסופד ,םייוקיל ,"םיכרעמ" ,"תונגה" םשב
תינכות יקלח וא תורגשכ םיתיעל תובלושמה ,ולא לע-תוינכותמ
ךופיה :ןוגכ רתוי םיידוחי תומשל תוכוז ,רתוי תובכרומ תוינכותב
תונגה ,םייביטינגוק םיכרעמ ,לודיב ,היצזילנויצר ,הבוגת
,תוזוריונ ,תואיצמה תרוקיבב העיגפ ,תואיצמ יתוויע ,תויתסיפת
לש תשבשמה םתוברעתה ,בורל .'וכו םימוטפמיס ,תוישיא ייוקיל
תא םצמצל ידכ - "רודימ" םשל איה ןהיביכרמו יוסיכה תוינכות
.תונוש תוכרעמ-תת ןיב םירשקה

וא "םישוביש" ,"תונגה" לש םיירקיע םיגוס ינש ןיב ןיחבהל ןתינ
:וללה תורגישהו תוינכותה לש "יוסיכ" תויוליעפ

תויטמוטוא יצחה ,תויטמוטואה תויוליעפה ללכ תוכייש דחאה גוסל
לש םתעפשה תא יתרגיש ןפואב תושבשמ וא תותסוומה ,תוינוצרהו
.תורחא לע-תוינכות לע ,תומייוסמ תוישגיר תויועמשמ ילעב םינכת
לע יתועמשמ ןפואב תועיפשמה ולא דחוימב ונתוא תוניינעמ ,ןהיניבמ
.םיבכרומ םיישגיר םיכילהת

ולא תוכייש - ןושארה לש גוס-תת השעמל אוהש - ינשה גוסל
תישגירה היווחה שוביש לע ,הנושארבו שארב וא ראשה ןיב ,תודקפומה
תוינכותו (תוינכות יקלח) (2)תורגשה לש ירקיעה ןדיקפת .תעדומה
תונקסמ לש הפיקעה וא הרישיה "ןתרידח" תא םצמצל אוה הז גוסמ לעה
.תועדומל תומייוסמ ("תועדוה") תוישגיר

ךכ לכ םניאש םינכת לש הרידחל םג ךכ לשב תועירפמ ןה םעפ אל
,םהלש ףסונה דוביעה ךלהמב ,םורגל םייושע ךא ,הליחתכלמ םיישגיר
הז גוס תוינכותמ קלח לש דיקפתה .רוסאה גוסה ןמ תוישגיר תועדוהל
.תועדומל תורדוח ןכש תועדוהה תא תוועל וא םצמצל "קר" אוה

תוישגיר תויווח לש ןמוצמיצ לע רקיעב תודקפומ הז גוסמ תוינכות
ןדי לע וכרעוה תונוש תוביסמש וא "תורוסא" ,תומיענ אל ,ידמ תוזע
יטמוטוא ןפואב תאז תושוע ןה .תומייוסמה תוביסנה תא תומלוה אלכ
םיבר םירקמב .ןהיצמאמב ,ללכ ךרדב ,תוחילצמו יטמוטוא טעמכ וא
תא תונשמ קר אלא ,תועדומל רודחל םיישגיר םינכתמ תוענומ ןה ןיא
לע-תוינכות ןיבל ןניב תושגנתה לוחת אלש ידכ ,תועדוהה לש ןנכות
.ןהיתורגיש וא "סחוימ דמעמ תולעב"

לש רתויב יטמרדה יוטיבהו רחאמ הז םשב תונוכמ יוסיכה תוינכות
לש "היניעמ" םינכתו תושוחת ,םיכילהת תרתסה אוה ןתוליעפ
העבצה םשל רקיעב הז רפס לש םינושה םיקרפב תורכזומ ןה .תועדומה
לש תורצווהה תא תושילחמה ,ןהלש תונוש תויוליעפו םיביכרמ לע
תוארקנ ןה .ןיטולחל ןתוא תוענומ וא תומייוסמ תוישגיר תויווח
תוביסמו ןווכמב - "תונגה" - רתוי רוגשה םשב אלו הז םשב ןאכ
תושי שיש עמתשמ "תונגה" םשה ןמש אוה ךכל ירקיעה עינמה .תובר
.הפיקתמש תרחא תושי שיו תננוגתמש יהשלכ

(םירטליפ) םיננסמ ןיעמ הנושארבו שארב ןה יוסיכה תוינכות ללכ
תרדסהלו ,תויחומה דוביעה תויוליעפ תכרעמ יבחרב רודימל םישמשמה
ןה .םינושה םייחומה דוביעה יכילהתל םיבאשמ לש הנתשמה האצקהה
וא תוכרעמ-תת ןיבש םירשקה לע חוקיפה תועצמאב רקיעב תאז תועצבמ
איה תועדומה תוישגירה תויווחה לע םתעפשה .םינוש דוביע יכילהת
עוקש וניניעמ רתסנה ובורש ,םוצע ןוחרק לש ןיעל יולגה והצק ומכ
.ףצ אוה םהב םימב

ינשל תויארחאה ולא ןה ונניינעל רתויב תועגונה יוסיכה תויוליעפ
- יתומכ ורקיע דחאה גוסה .תועדומל השיגה לע חוקיפ לש םיגוס
היווח וא השוחת תורצווה לש תטלחומ טעמכ העינמ ידכ דע השלחה
ןשוביש - ורקיעב יתוכיא אוה ינשה גוסה .תועדומב תמייוסמ תישגיר
.תורחאב ןתפלחה תועצמאב תועדוהה לש

בוטו חונ םדא אוה ןושארה גוסהמ הפיקמ תוליעפל תינוציק המגוד
המגוד .ורדגמ אצוי וניא םעפ ףאשו "סעוכ וניא םעפ ףא"ש גזמ
שאר יבאכב "םיכוז"ש ולא םה ינשה גוסל - רתוי החיכשו - תינוציק
.תועדומל רודחל תוסנמ תומייוסמ תוישגיר תועדוהש םעפ לכ םיפירח

תא תונפהל תלגוסמ ,הדימה לע רתי תשבושמ הניאש תישגיר העדוה קר
ותוא םע הליעי תודדומתהל ,תישממה תוגהנתהה לע תונוממה תוינכותה
םיבאשמה תאצקה ,תאז תמועל .יונישל קוקזה תואיצמה לש טביה
אל םג בורלו ,תינזבזב איה ,םיפילחתה ראשמ וא שארה באכמ תעפשומה
תא תושבשמ קר אל תוטובה יוסיכה תוינכות ןכל .םיכרצה תא תמלוה
.םכלהמ תא םג אלא םייחה םעט

םיישגיר אל בל תמושת יכשומ ידי לע תוישגיר תועדוה לש "ןתרתסה"
אלל שממ אלמ קוליס .תועדומל ץוחמ לא אלמ קוליס לע תכרעמל הפידע
,ךכו .םיבאשמ לש הבר העקשה ךירצמה ,רידנ עוריא איה טילפו דירש
תוועמה וא קתשומה רצותה ןמ תובקע תוכילומ ,םישובישה יגוס ינשב
םילגוסמ םניא יוסיכה יכילהתש רחאמ ,תאז לכ .הסוכמה העדוהה לא
השוחתה ןיבש עדומ אלה םייביטאיצוסאה םירשקה לולסמ תא קוחמל
.רזוח ןוזיה תאז לכב הווהמ איה ול םולעה רוקמה ןיבל ,תיפוסה

ידי לע תנקתמ תוליעפ תנווכהל ךירדמכ שמשל םילוכי ולא תובקע
ילבמ ,תאזו .ינוצר ןפואב םג ליעפהל ןתינ םתוא ,רופישה ינונגנמ
.יוסיכה תוינכות תא ןקתלו ריסהל םיכירצש

לש ןנוקיתב רמולכ - םירודהה לש "םרושי"ב םיקפתסמ רשאכ ,ןכ לע
- תומיענ אל תועדוה-תושוחת לש ןתגפהב וא תוברועמה תוינכותה
תושופחתל ,תוחסהל ,םיפילחתל בל תמושת תאצקהב קפתסהל רשפא
םע רשק רוציל םיניינועמ רשאכ ,ןכל .תושוחתה לש תושלחה תומצועלו
וא תוידומיל תורטמל אלו ורופיש םשל קר םוגפה ישגירה ךילהתה
רתוולו םיתוויעה םע "קדצה תיישע" בלש לע גלדל רשפא ,תויתוגהנתה
."שובישב םשא תמאב ימ" לש שופיחה לע

םיכילהת ירוחאמ תועדומה ןמ תורתסומ תוישגירה תועדוהה רשאכ םג
תופכל תורשפא שי ןיידע ,ירמגל הנממ תוקלוסמ וא םיישגיר אל
תפסות ךירצמ רבדהש קר ,תועדומה םע יתייווח רשק תריצי ןהילע
"רוזחמב" םינדה ישעמה קלחה יפיעסב 'ג קרפב בחרומ ךכ לע) .ץמאמ
(."תויצקובורפ"בו תושגרה

לש ןתלועפ שובישל םיכרד לע דחוימב בחרומ ,רפסה לש ישעמה קלחב
םיחילצמ רשאכ .ןתפיקעל וא/ו תועירפמה יוסיכה תורגישו תוינכות
לש הריציה בלשב ותוא ןתמיסחו ישגירה ךילהתב ןהלש תוברעתהה ,ךכב
םיכילהתה םע רשק תריציל דוע העירפמ אל ,תודקוממ תוינפוג תויווח
ילבמ ןתוא ףוקעל ןתינש רחאמ (לק ידו) ירשפא רבדה .םיסוכמה
- תיזכרמה ןתרטמ תא לישכהל םיסנמ אל קר םא ,ןתודגנתה תא ררועל
.תועדומה ןמ הרתסהה

יהשלכ יוסיכ תינכות לש התוליעפש הדבועה תא הז ךרוצל לצנל ןתינ
תוישגירה תועדוהה - תושוחתה ללכ תא הדימ התואב הסכמ אל םעפ ףא
תוינכות ,ןכ לע רתי .התעפשהבש תופטושה תוינכותה לשו המצע הלש
ןוזיהה יכילהת תמצעה םשל םידעצב לבחל ידכ תויונב ןניא יוסיכ
תוינכותה תלועפבו ןתלועפב םירושקה - יעביטה יגולויבה רזוחה
הז יוסיכ םילקלקמ םניא ולא םידעצ דוע לכ - ןדי לע תוסוכמה
.רישי ןפואב

קר ןה ללכ ךרדב ,םירוזנצ לש ןקת לע ןה יוסיכה תוינכותש רחאמ
םרז לעו תורחאה לעה תוינכות לש ןתלועפ ךלהמ לע תוחקפמ
תוסנכנ ןהשכ .תוישגירהו תויתבשחמה ,תוינפוגה תויושחרתהה
:ינרירב ןפואב בורל תאז תושוע ןה תישממ תוליעפל

תוכרעמ -תתל אל ךא תועדומל השיג קר תוענומ ןה ללכ ךרדב
המצועבו תוריהבב "תולפטמ" קר םיתיעל ןה ;תורחא תויוליעפו
ללככ תישגירה העדוההש ךכ,תועדומל תמייוסמה הרידחה לש
םעפ ידמ ;בל תמושת ידמ רתויל וכזי אל הב םינכוסמ םיקלח וא
זכרמל השיג תורשפאמ םעפ - "יבקיע אל" ןפואב תולעופ ןה
ןה הברהב םירקמ ;אל ללכב וא הילושל קר םעפו תועדומה
,ףתושמ הנכמ םהל אוצמל השקש תוביסנו םינכתל תומשוימ
.ןתוא ןחבאל רתוי השק ,זאו

ונווגמו ורפסמב לפונ אל יוסיכה תוינכות תולעופ ןהב תורוצה רחבמ
.םדאה ינב םישמתשמ םהב םירקשה רחבממ

תוילביז יוסיכ תוינכות לש ןחותיפל סיסב - "םירז םישומיש"

איה הליחת .תיארקא יד איה ,תובר יוסיכ תוינכות לש ןכרד תליחת
לע רבעב העיפשיהש - תפטוש תינכות תוליעפ לש יחומ קלח דועיתמ קר
ףא וא תוגהנתה לע ,תיפוג ךות תוליעפ לע ,םינוש םייחומ םיכילהת
לש רדגב קר היה "יוסיכה" םיבר םירקמב .המצע היווחה לע תורישי
תעב .תינכותה לש תיזכרמה הרטמל "יאוול תועפות" וא תידדצ העפשה
תועפות ,יהשלכ תפטוש תינכות תיינב תעב וא השעמ רחאלש דוביעה
תויואר אצמהל תויושע ןתוא ורצייש תינכותה יקלחו ולאכ יאוול
.יוסיכל םעפה ןווכמה יתרטמ שומישל

שבגתמו ,הינבה תובורק םיתיעל רבוע וזכ יאול תעפות לש דועת ,ךכו
תיאמצע הרגישכ וא תרחא תינכותב יתועמשמ קלחכ ,יוסיכ תינכותכ
תוינכות תכרעמ ,תאזכ הינבה תובקעב .תורחא תוינכותל תפרוצמה
םיכילהתב יתטיש ןפואב תשמתשמ םגו הלוכי טרפה לש יוסיכה
,ירוקמה םדוקפתל ירמגל "תורז"ה תורטמל ,םינוש תויוליעפבו
ןפואה ,םיתיעל .רבעב ואטבתה םהב ולאמ ירמגל םינוש םירשקהבו
םיביכרממ "התקנתה" אלש ,השדח יוסיכ תינכות תלעופ הב רזומה
,תירוקמה לעה תינכות וא תפטושה תינכותה תוליעפ דועת לש םיישעמ
.החתפתה ונממ רוקמה לע עיבצמ

יכילהת תוסיוול הליחתב ודעונש יוסיכ תוינכות ,םירקמה ןמ קלחב
רתוי תיללכ תייוסיכ תלוכי תולעבכ תואצמנ ,דבלב םיימינפ דוביע
לע חוקיפל ,תירקיע הרטמכ וא ףסונ דיקפתכ ,ךשמהב תולצונמו
טושפ טרפה .ולש תישגירה העבהה לעו טרפה לש תוישממ תויוגהנתה
אוה ןתוא תושדח (תופטושו) לע-תוינכות ךותב תורגישכ ןתוא ץבשמ
יוסיכ תוינכותל וליפא הרוק רבדה םיטעמ אל םירקמב .הנוב
תוישגיר תויווח שובישל הליחתכלמ רבכ ודעונש "תוחתופמ"
םדה תקפסה םוצמיצמ ורוקמב עבנש שארה באכ ,לשמל זאו .תומייוסמ
ידכ דחוימב רצונש הזכ וא סעכ עונמל ידכ םייוסמ יחומ רוזאל
.תולצע לע יוסיכל דיתעב שמשל לוכי ,סעכ לע תוסכל

הרתסהה הרקמ לכב אל ,רתויב טלובה ןדיקפת לע זמרמה ,ןמש תורמל
לש םצמוצמ קלחב קר ,השעמל .ירקיעה ןדיקפת אוה תועדומה ןמ
לש תיתימאה הרטמה אוה תישגירה היווחה ךלהמ שוביש םירקמה
,המיסחה תובורק םיתיעל ,המגודל .דבלב יעצמא אלו ןתוברעתה
תוליעפ וא תועדומה תוישגירה תויווחה לש ,תוויעהו םוצמיצה
עונמל ידכ קר אלא רצונ אל ,םייסיסבה תושגרה לש םירחא םיביכרמ
,םינפ תעבהב ,הפ-תטילפב ,הרימאב תלוזל וניתודוס תרגסה תא
.לוק תמיענב וא העונתב

תאז תושוע ,העבהה לע יארחאה ביכרמה לש יוסיכל םירושקה םירקמב
תורגיש וא תורחא לע-תוינכות םוקמב וא ףסונב יוסיכה תוינכות
לידבהל .תורחא םיכרדב תושגרה לש הז ביכרמב תולפטמה ,ןהלש
ורבעש םיינוצר םיכילהת לע רקיעב תוססובמ רשא תורחא לע-תוינכותמ
תולעופ יוסיכה תוינכות ,רישי ןפואב תאז תושועו היצזיטמוטוא
.ןיפיקע יכרדב רקיעב

תא אקווד הנושארבו שארב תוסכמ ןה ,תלוזה ןמ הרתסהה ךרוצל
:היצריפסנוקהו רודימה לש ןושארה ללכה יפ לע ,יתייווחה ביכרמה
ךניאש המ ,רמולכ ."םירחאל תולגל לוכי ךניא עדוי ךניאש המ"
תא ריגסי אלו ,ךלוק תמיענבו ךינפב עבוי אל הווח וא שיגרמ
ןוויכב ךילע עיפשהל "וחילצה" תוביסנה וא תלוזה יכ הדבועה
.תמייוסמ תוגהנתה ךממ היופצ יכ וא/ו םייוסמ

חיכשש המ וא תינכותב יוקילמ תעבונ המצע יוסיכה תוליעפ ,םיתיעל
םיסוכמ םעפ ידמ ,ןכ לע ."ביואל בהוא" ןיב ןיחבהל היישק - רתוי
אוה םהמ דחא קר ,השעמל רשאכ תועדוהו תוינכות לש םינוש םיביכרמ
םייסיסב תושגר יביכרמ לש םינושה םיפורצה ןיב .תיתימאה הרטמה
היווח ,העבהו היווח לש ולא דחוימב םיחיכש ,הדרפהל םישקה
.תיפוג ךות תימזינגרוא תוליעפו היווח ןכו תוגהנתהו

.תודליה רחשב ףא וא רבעב קר ויה הדרפהה יישק ,םירקמה ןמ קלחב
ןניא ןבורבש יוסיכה תוינכות ,וז הפוקת לש םידירשכ ,לבא
םג - םיינשה ןיב דירפהל (תוחרוט אל וא) תוחילצמ אל ,תונכדועמ
.ינשה תא טילבהלו םהמ דחא ריתסהל רתוי םיאתמ רשאכ

- יוסיכה תוינכות יגוס ינש ,םירגוב לצא םג ,וז תיתוחתפתה הביסמ
אל .הזב הז םיבלושמו םירוזש - ונמצעמ הרתסהו תלוזה ןמ הרתסה
לש הקיחמ ףא וא שוטשיט ,האווסה אוה דחא םוחתב החלצהה ריחמ ,םעפ
ינש תא ןקתל רתוי לק בורל ,ןכל .רחאה םוחתב שגרה יוטיב
םהמ דחאב הלקתה רוקמ תא קוידב רתאל רשאמ תינמז וב םידוקפתה
.דרפנב הנקתלו


לע םינוממה תוינכותהו םינונגנמה - תכרעמה תא קזחתמה "יאנכט"ל
קלח רוקמ .תובר תופסונ תורצ ,לעה תוינכות לש רופישהו ןוכדיעה
,הלמה :שגרה ייוטיבמ דחא לכ לש םידיקפתה יוביר אוה ןהמ דבכנ
תוליעפהו ףוגה תחונת ,םינפה ירירש תלעפה סופד ,רובידה תמיענ
תינמז וב ולא םייוטיב םישמשמ תורגבב םגו תוקניב .תימזינגרואה
תישגיר תרושקית תרבעה וניינע ,םהבש בושחה .םידיקפת רפסמב
תישגירה היווחה לש דוקפתה אוה תובישחה רדסב ול ינשה .םיבבוסל
.תפטושה בצמה תכרעה לע (תועדומה ללוכ) תונושה תוכרעמל תותיאכ
התויה אוה ,ךוראה חווטל התעפשה ורקיעש - תובישחה רדסב ישילשה
.ןמז ךרואל ךשמתמש רזוח ןוזיה קפסמו דהדהמה דה ןיעמכ

- הלהב לש תיביטקייבוסה תישגירה היווחה ןמ קלחכ ,המגודל
תא ,ראשה ןיב ,םישח ונא - םויקל ןכוסמכ בצמ תכרעה לע העידומה
םירחאהו ונא .וניתושגר תא תלוזל םיעיבמה םינפה ירירש חתמ
ונא .ונתמוק תופיפכ תא םיאור וא םישח .ונלוק תמיענ תא םיעמוש
תלוזהו הרק העיזב םג םעפ ידמ םיוולמה בלה תומיעפ תצאהב םישיגרמ
העדוהה תריסמ רחאל .םיתיעל םהילא הוולתמה הרוחהה תאו םתוא האור
ללוכ) םיברועמה םיכילהתה לכל םישמשמ וללה ,תינושארה תישגירה
רחאמ .ךשמתמ רזוח ןוזיה (תוברועמה תוינכותה לש רופישה יכילהת
דחא לכ - תועדומה יכילהת תא הבר הדימב םיברעמ ל"נה םידיקפתהש
טבמב הארנש הממ רתוי דוע הבר תכובסתה - ומע םירומשה םימעטה ןמ
.ןושאר

םינכת לע הרוזנצה דיקפת לטומ ןהילע יוסיכה תוינכותל ףסונב
תועבה תעינמ םשל הרוזנצ לע תודקפומה ולאו םיימינפ םיישגיר
עונמל ,הלא לש ןדיקפת .תויתסיפת יוסיכ תוינכות םג שי ,תוישגיר
תועמשמ םהל שיש םירבד ,תלוזה לש תונוש תוישגיר תועבה לש הטילק
הכוז רקיעב .תויוצר אל תועדוה "םתס" ןכו ,תמייאמ תישגיר
תינוציחה הביבסה ןמ תטלקנה היצמרופניאה ולא תוינכות לש ןלופיטל
.איה קר אל ךא ,תישונאה

ןניא ןהילעב לש תואיצמה תסיפת תא תותוועמה ,ולאכ יוסיכ תוינכות
םיאצמנה םיטרפל תולבגומ ןניאו ןושאר טבמב המדנש יפכ תוקיזמ הכ
תויתסיפת יוסיכ תוינכות .םהינימל םייטוכיספ תויפש-יא יבצמב
,םישק םישיא ןיב םיסחימ וא יתרבח ץחלמ ,םייח תוביסנמ תועבונה
שממ אוה םיבר םיבצמבש "הבע רוע" טרפל תונקהל םיתיעל תולוכי
םע תודדומתהב החלצהל יחרכה יאנת איה וז "הנוכת" םעפ אל .ינויח
םצעל ףא וא ,םירערועמ םיישיא ןיב םיסחי םעו םישק םיבצמ
.תודרשיהה

ןיב םיסחיל תודעוימה ,תויתסיפת יוסיכ תוינכות לש רחא גוס
תורשפאמ הז גוס לש תוינכותה .רתוי ןידע ןפואב לעופ ,םיישיא
דייוצמ םדאה תויה .תלוזה לש העבהל ותושיגר תדימ לע טולשל טרפל
יחרכה יאנת בורל אוה (יביטקלס ןפואב שיגר וא) "שימג רועב"
תוחפ אל בושח רבדה .תוריכמה ישנאמ םיבר לש הדשה תדובע יבלשב
תועוצקמב םירחא לש תוישגירה תוכרעמה םע קודה רשקב םיאצמנה ולאל
םינושה םילפטמב הלכו םידליב ת/לפטמב לחה - םיישיאה םיתורשה
ישגיר עגמ םייקל טרפל רשפאמ רבדה .םפוגבו םירגובמ לש םשפנב
ידמ בורק רשקמ ענמיהלו ,ול םיאתמ רבדהש תוביסנב תלוזה םע בורק
.םירחאה םיבצמב ותיא

ולאו תימזינגרואה תוליעפה יביכרמב תושמתשמ תובר יוסיכ תוינכות
םה ןושארה גוסב שומישל תוטלוב תואמגוד .תיתוגהנתהה תוליעפה לש
.ץחל יבצמב תויופלעתההו םהינימל םייטמוסוכיספה םיכילהתה
תורכמתה ,תזרפומ תיביטרופס תוליעפ ןה ינשה גוסל תואמגוד
."תוינימ תויטס"כ בורל ארקנש המו ,הדובעל

הנואת-טעמכ יבצמ

תחא רשאכ הפצנ ןהינימל יוסיכה תוינכות לש רתויב יטמרדה יוטיבה
םירקמב .ןולשיכ ףס לע אצמנ (ןהמ המכ לש ףטוש בוליש וא) ןהמ
הנממ האצותכש "ישגירה רכסב הצריפה" תמיתס םשל תסיוגמ םיבר
דחפ" יסיסבה שגרהמ דחפה בטוק לש הזע תוליעפ ,"הפצה תנכס" תפקשנ
םיבטק סויג .רחא יסיסב שגרמ ,םיענ אל בטוק לש וא "תוננאש תמועל
.תוחפ חיכש םימיענ

,תרחא הזע תישגיר היווח וא "הדרח ףקתה" ,םירקמה ןמ רכינ קלחב
עיגהלמ "ארונה דוסה" לש "ריחמ לכב" ותמיסח םשל םיסייוגמה
,םיתיעל .רקי ריחמ םיבוג ,תלוזה תועדומל וא תישיאה תועדומל
אבה ,"ברק םלה" תמגודכ םלה וליפא וא תקדצומ אל תוננאש אקווד
ישגיר בצמ וא דוס ינפמ טרפה לע ןגהל הסנמש הטוב תושגר קחומכ
.ריחמה תא םיבוגש הלא םה ,רתוי דוע ארונ

"ריחמה" ,תובורק םיתיעל המצע לע תרזוח העפותהשכ דוחיב ,בורל
קלחבש רחאמ ,תאזו .ךסחנה קזנה וא הרומתה לע הברהב הלוע םלושמה
לש םיבצמה דחאל הגרדהב רדרדמ וא ףטחב עיגמ טרפה םירקמה ןמ
ליבגמ "קר" טרפה םירומח תוחפ םירקמב .תישגירו תישפנ תושישת
אלהו זעה ישגירה ףקתהה תא תווחל אלש ידכ וייח תוביסנ תא דואמ
תוצקהל ידכ םיטעמ םיבאשמ קר טרפל םיראשנ ,םירקמה לכב .םיענ
.הדוסימ היעבה ןורתפל

ישיא-ןיב ןוימדו ןווגמ

(תונגהו) יוסיכ תוינכות לש ירקיע רחבמ תיתרבח הביבס לכל
לש עירכמה בורה לצא ללכ ךרדב יוצמ ףתושמה ןווגימה .הל ינייפואה
םיטלובה םינייפאמה דחא אוהו תמייוסמה הביבסה וא תוברתה ינב
םיבלושמ רשא תינרדומה תיברעמה תוברתה גוחל םיכייתשמה לצא .הלש
לע ןייפואמו דיחא יד אוה ירקיעה ןווגמה ,הרבחה לש יזכרמה םרזב
."שפוחמ סונמ" םשב םורפ ךירא ידי

םניאש םייח יאנת :םיפתושמ םינייפאמ לש בר רפסמ ונתוברת ינבל
תוברת ,םייח תמר לש תודיחא יד תוביסנ ;עבטה םע קודה רשקב
;תיטרקורויב -תינוטליש תכרעמ ;תיתיישעת-תידרשמ הביבס ;הלכשהו
.'וכו ;םיפתושמ תורביח יגהונ ;תוינפקות םוסריפו קוויש תוכרעמ
רתוי דועו תובר תוניחבמ הזל הז דואמ םימוד ונא ,ךכמ האצותכ
.יוסיכה תוינכות לש םיחיכשה םיפסואה תניחבמ םימוד

םיכייתשמה םיטרפ לש יוסיכה תוינכות ינווגמ ,וליפא ,םימוד יד
.תיללכה תכרעמב םיבלתשמ םניאש ולא םיללכנ ןהב ,תויוברתה-תתל
םירוכמל ;תיניירבעה הרבחל םינייפואה תוינכותה ינווגמ ,המגודל
םידרומל ;המהובבש םהיחפסנלו םינמאה יגוחל ;םינושה םימסל
ןמ דואמ םינוש - הנידמ לכ לש תורחא םיילוש תוצובקלו םייטילופה
לש ולאל דואמ םימוד ךא ,הזמ הז ןכו םצראב לבוקמה ןווגמה
,תוברת התוא ךותב םיטרפה ,תאז םע דחי .תורחאה תוצראב םהיליבקמ
הזמ הז םינוש תוכייש וא תוסחייתה תצובקו דיקפת ,הביבס
.םיטרפ "ןוילימ"ב

יוסיכ תוינכות לש המוד ןווגמ ילעב ןיב ירקיעה ישיא ןיבה ינושה
לש תונררבהו תושימגה ,תוליעיה לע םיעיפשמה םיטרפה יטריפב אוה
הירוטסיהמ רקיעב עבונ םיטרפה ןיב הז ינוש .יוסיכה תוינכות
חומב םיאטבתמה ולאכ דוחיב - םיינפוג םילדבהמו תידוחי תישיא
לכמ רתוי םימרות יוסיכה תוינכותב ולא םילדבה .ובש ןורכיזבו
דיימ) .ידוחי רוציל ונתיאמ דחא לכ םישועה ,םיישיא-ןיבה םילדבהל
תוישגירה לעה תוינכותב םילדבהה םיאב תובישחה רדסב םהירחא
.(תורחאה לעה תוינכותבו

הלוענה הריגמל ץוחמ תאז לכב חתפמה

"ןסורמ"ו "רזנוצמ" וניאש - תיחומה הלעפהה לש שימגו ישפוח ךלהמ
תושקונ תויביטינגוק תוינבת ,יוסיכה תוינכות .שיא לצא םייק אל
תוינכותל תומגרותמו לע-תוינכותכ תושבוגמה - תושכרנ תורגיש ראשו
ףאו המצעלשכ ןהמ תחא ףא ,לבא .ונרובע תאז תושוע - תופטוש הלעפה
.תודלומה תוינכותה תא "יאנת אלל עינכהל" לגוסמ וניא ןהלש ףורצ
וא תושקונה םגו תושכרנה תוינכותה ןיבש תוקצומהו תוחלצומה םג
תא קוחמל תולגוסמ ןניא יוסיכה תוינכות ןיבש רתויב תויביטימירפה
תעפשה תא תועשהל וא לטבל לוכי אל דחא ףא .תוינושארה תוינכותה
.םייסיסבה תושגרה לש תודלומה תוינכותה לש תוירוקמה תואסריגה

ןהינימל לעה תוינכות תולוכי ,תונוש תוביסנב יכ הארנ תאז םע דחי
תוינכותה לש ןתלועפ תא שילחהל וא רצקל ,ןללכב יוסיכה תוינכותו
תוחילצמ ןה םיטעמ אל םירקמב .ןתעפשה תא םצמצלו וללה תודלומה
תוינכות לש יוטיב םיווהמה ,ןהלש םירצותו תורגיש קוחדל וליפא
ןתואב ףא וא תורחא תוביסנב .תועדומה ףסל תחתמ לא ,תודלומ
,תונוש תוישגיר תועדוה קזחלו ךיראהל תולוכי ןה ,ןמצע תוביסנה
ףסל לעמ לא ןאיבהלו העדותל ץוחמ ראשיהל תורומא ויה ןרוקמבש
.םיעדומ םהל תושוחתו םינכתכ

תוחילצמ רשא יוסיכה תוינכות םג ,תורחא תוינכותו םיכילהת ומכ
שטשטל תולגוסמ ןניא ,תועדומל ץוחמ לא תושוחתו םינכת קלסל
חתפמה תא סינכהל תוחילצמ ןניא" ןה .ןתוליעפ תובקע תא ןיטולחל
תועדומה ימוחתב אוצמל רשפא דימת ."ותועצמאב ולענ התוא הריגמל
השוחתב םא ,תדקוממ תישגיר השוחתב םא - ןמתוח תא וא ןהיתובקע תא
דימת .לד ישגירה םנעטמש יתסיפת וא יביטינגוק ךילהתב םאו המומע
םע ףיקע רשק רוציל ידכ ,ידמ תכבוסמ הניאש ךרד אוצמל םג רשפא
תומשאה תוינכותה םע יתיזח קבאמל תאצל ילבמ ,יוסיכה תונברוק
תחא ירה ,תרזוע אל לכל תורכומה תורגישהמ תחא ףא םא) .ךכב
השעת תיסיסע היצקובורפ וא רפסה לש ישעמה קלחבש רוזחמה תוטישמ
(.תאז

ביוא ןניא יוסיכה תוינכות

ןה .ומצעלשכ ער רבד ןניא יוסיכה תוינכות יכ ןאכ ריכזהל יואר
ןדיקפת .חומה לש לעה תוינכות רצואמ ינויח קלח השעמל תווהמ
תויוליעפל םייחומה םיבאשמה תאצקה תא רידסהל אוה ירקיעה
.םיכרצל םאתהב תונושה תוישממה תויוליעפלו תוילטנמה

תא היירטה םאל טילבהל אוה תומייוסמ לע-תוינכות דיקפת ,המגודל
יוסיכ תוינכות דיקפת ,ןהל המלשהכו ןתמועל .הלילב הקונית יכב
הביבסה ןמש םינוש םייוריגו םישער שטשטל אוה ךכ םשל תוסייוגמה
ןיב הניש טעמל הכזת ל"נה םאהש ידכ ,תימינפה וז וא תינוציחה
.וירחאלש לופיטל ךרה קוניתב דחא לופיט

תישגירה תכרעמה-תת תא תותרשמ יוסיכה תוינכות ,ללכ ךרדב
רשא תודלומ תוינכות לע תוססובמ ןה םג לעה תוינכות לככ .תונמאנב
םינפואה לכב ולפוטו ונכדוע ,ורפוש ,ונקות ,ונוש ,ולעפוה
- ולא תוינכות לש ןדוקפתב השק העיגפ לכ .ערלו בוטל - םיירשפאה
הפצה" ללגב םא ,תילקיזיפ העפשה ללגב םא ,תימיכ העפשה ללגב םא
לש דוקפתה תוטטומתהל תמרוג - חומה תונוונתה ללגב םאו "תישגיר
.תעד-רב ישונא רוציכ טרפה

םיבאשמה לש האצקהה תרדסהב תופתתשמה תורחא הלעפה תוינכות ומכ
תושוע יוסיכה תוינכות םג ךכ ,תונושה תולטמל םיינפוגהו םייחומה
םיברעתמ תועדומהו היצרה יכילהת .תועדומל ץוחמ ןתדובע רקיע תא
רקיע .וללה םיבכרומה םיכילהתהמ דבלב ןטק קלחב קר ליעפ ןפואב
עצבתמ תועדומה יכילהת תא תוברעמ ןכש יוסיכה תוינכות לש ןתוליעפ
.םינושה םיאשומל בל תמושתו בשק לש תינררב האצקה ידי לע


לש קלח ותואל תינפומ תירקיעה בלה תמושת ,הז רפס לש ורשקהב
.תועדומל השיגה םצע לע תחקפמה יוסיכה תוליעפ תוינכות
העינמב תורושקה תויוליעפ (ונל ןתערפה ללגב) דחוימב תוניינעמ
.תועדומה זכרמל תוישגיר תושוחת תסינכ לש תינררב וא תטלחומ

רושיאב תואטבתמש יוסיכ תויוליעפ םג תמייוסמ הדימב תוניינעמ
- הילושל וא תועדומה זכרמל תוישגיר תועדוה לש דבלב רצרצק הסינכ
תמועל .הרושיא תא לבקל וא "הרוזנצה" תוטלחהב הפתשל ידכ וליאכ
הסינכ תוכז תוחקפמ ןה םהילע םינכתל תוצקמה יוסיכ תוינכות ,תאז
רחאמ ,הטעמ הדימב דקמתמה תא תוקיסעמ ,תועדומה ילושל תלבגומה
.ןהב תורושקה תושוחתה לע תודקמתהל ךכ לכ תועירפמ ןניאש

הרכזוהש הריעצה םאל הרוקש המב אוצמל רשפא ל"נה םיגוסל תואמגוד
תוינכות תויושע ,הביבסב אצמנ הגוז ןבש ןמזב תשתומ איהשכ :ליעל
תא ץלאל ךכבו התועדומל קוניתה לש ויכב תסינכ תא עונמל תונוש
,תודבועה תסיפת היושע ,םורח ירקמב .קוניתב לופיטב קלח תחקל באה
לופיט רשפאל ,קוניתה םולשל דחפ וא הגאד לש תושגרב הפצה אלל
עימשמ קוניתה רשאכ .םיקזנ ןיטקהל וא ןוסא עונמל יושעה יניינע
ךכב הנחבה רשפאל היושע הרצק בל תמושת ,םייופצ אל יכב וא לוק
םיעמשנה תולוקה רחא בקעמ ,םיתיעל .בל ול םישל ךישמהל ךרוצ ןיאש
לכואה תנכהב זכרתהל םירשפאמ תועדומה ילושב קוניתה לש ורדחמ
ירדיסב יוניש לוחי זאו עקפת ותונלבסש תורשפאה ןמ םלעתהל ילבמ
.תוליעפה לש תויופידעה

תוינכותה יגוס ןיב םיסחיה .V

לעה תוינכות ןיבל חומה לש תודלומה הלעפהה תוינכות ןיב םיסחיה
החימצ ידדועמ "םייטרקומד" םירוה לש םסחייל םימוד ןהינימל
םידליל םג םירשפאמ ולאכ םירוה .םיריעצה םהיאצאצל ,הימונוטואו
םא ,תוביסנה בורבו ןמזה בור יאמצע יד ןפואב לועפל םיריעצ דואמ
דצמ הרזע תושקבל םיבושק םה .דצהמ הדומצ יד החגשה ךות יכ
רדעהב .םתוברעתה תא םיכירצמה םורח יבצמ לש םתורצווהלו םיאצאצה
.עקרה םע הטקש תוגזמתהב םיקפתסמ םה ,ךכמ הגירחל תובוט תוביס

"תונגהה"ו יוסיכה-תוינכות ,לעה תוינכות לש ןתלוכיב ןיא ,השעמל
תוינכותה לש תוליעפה תא ןיטולחל לטבל ("םיאצאצה") ןהינימל
ךלהמב .םירצק ןמז יקרפל ףא ולו - ("םירוה"ה) תודלומה תוישגירה
תיזחב םיאצמנ תוישגירה לעה תוינכות לש םירצותה ,םייחה לש ליגרה
תודלומה הלעפהה תוינכות ,עקרבו ליבקמב ,ןמזה לכ ,לבא .תוליעפה
ןה דימת .ןתרמשמ לע ןה דימת .ןה ףא תוליעפ םייסיסבה תושגרה לש
ןה דימת .תיפצנה תיזחבש לעה תוינכות תא ןהירצותב תוניזמ
םשלו תרבגומ תוליעפל הריהמ הסינכ םשל תוננובתהבו תוננוכב
םג אוה עגרו עגר לכ לש ףטושה רצותה ,ןכ לע .ךרוצה תעב תוטלתשה
ןזאמל יוטיב םגו תוינכותה יגוס ינש ןיבש בולישה לש האצות
.ןהיניבש יעגירה תוחוכה

תטלובה הרוצב אטבתמ תודלומה תוינכותה לש רתוי ריכבה ןדמעמ
:םיאבה םירבדב רתויב

הלעפהה תוינכות תורמתשמ הב ,תדלומה וזל הבורקה דוקפתה תרוצ (1
;רגובה םדאה לצא םג תוינושארה

םג ,תועדומה יכילהתל ןהמ תועבונה תושוחת לש "ןהיתוצירפ" (2
;תעדומה (4 היצרל דוגינב רבדהשכ םגו םירחא םירבדב םידורטשכ

;םייתרגיש אל םיבצמב העבההו תוגהנתהה תעיבקב ןהיתויוברעתה (3

ףא תובורק םיתיעל רשא לעה תוינכות ןיבל ןניב הקימנידה (4
לש תוליעפה תא םצמצל וא עונמל עדומה ץמאמה לש ונולשיככ תיווחנ
עונמל ידכ שרדנה ץמאמה ,המגודל ומכ .תומייוסמ תודלומ תוינכות
תמייאמ די לש תינשנו תרזוחה התוברקתה חכונל ןיעה ץומצמ תא
.(הרגתמ םתס קר איה םא וליפא)

יוטיב אוה ,רתוי ריכב תודלומה תוינכותה דמעמ וב םיניינעה בצמ
םיכילהתל תיעבטה הרירבהו עבטה ידי לע תסחוימה תלבגומה תובישחל
םהינימל םורח יבצמב .םדאה דייוצמ םהב ,רתוי םיבכרומה םייחומה
,הדימלה ךלהמב בר למעב םדאה שכרש המ לכ ,םייטירק םיבצמ ראשבו
ומוקמ תא הנפמ ,םייאליעה הבישחה יכילהת לש לולכישהו תורביחה
."םדאבש היח"ל

אוה םדאה םגש ךכל םייוטיבה דחא אוה הז םיניינע בצמ יכ הארנ
םדאה" אוה ןכמ רחאל קרו ישגיר "םייח-לעב" הנושארבו שארב
ךכ ,םיקנויה תחפשממ םייחה ילעב ןיבש םיחתופמה לצא ומכ ."בשוחה
חומה" לע רתוי ןיידע תססבתמ הלעפהה תכרעמ - םדאה לצא םג
םשב םג תארקנה רתוי הקיתעהו תימינפה הבכישה) םודקה "ישגירה
.("תיבמילה תכרעמה"

לש ("סקטרוק" םשב םג תארקנה "חומה תפילק") "בשוחה חומה"ש ףא
.הינומגהל ןיידע עיגמ וניא ונלצא םג ,רתויב חתופמה אוה םדאה
הבישחהש ,רתויב יטנגילטניאהו ליכשמה ,רגובה םדאה לצא וליפא
יכילהת ןיא ,תיברימה הדימב תוחתופמ ולש חומה תפילקו תינויגהה
עגרל ףא ולו - תטלחומ תונוילעל םיכוז תושגרמ םיטשפומה הבישחה
.טק

לעה תוינכות ,חומה לש "םישדח"ה םיקלחה ,רגובה םדאה לצא םג ,ךכו
קר םידקפתמ ,םתרזעב תונבנש תופטושה הלעפהה תוינכותו תוישגירה
.הל ףילחתכ אלו תודלומה תוישגירה תוינכותה תכרעמל תופסותכ

ןפואב העיפשמ תוכרעמה יתשמ תחא לכ םהב םיבצמה ןיב האוושה ךותמ
רשאמ רתוי בוט ישגיר םדאכ דוקפתה םירקמה בורב יכ הארנ ,עירכמ
םדאה לע ישגירה םדאה לש ונורתי ,םורחה יבצמב .בשוח םדאכ דוקפתה
חותינה ףידע תודחוימ תומישמב קר .רתוי דוע טלוב הגוהו בשוחה
בלושמה ישגיר חותינ לע וא "היקנ" תישגיר הכרעה לע רקה ינויגהה
םייטמתמ םיבושיח ,לשמל ומכ ,תויוליעפ טעמ קר .ינויגה חותינ םע
הבישח ידי לע רתוי בוט םישענ םיטשפומ םייגול םיחותינו םייתרגיש
.תושגרמ הייקנ

תישגירה תכרעמה לש תדחוימ תוסייגתה םישרודה םורח יבצמ ןיאשכ
יקנ" ינויגה חותינ (םירשפאמו) םיכירצמה בצמ וא המישמ ןיאשכו
ןיב םינווגמ םיבולישמ רתויב תובוטה תואצותה תולבקתמ ,"תושגרמ
.תוינכותה לש םינושה םיגוסה

לעה תוינכותש הדבועה םע דחי) ןובשחב וז הדבוע םיחקול רשאכ קר
ןיבהל ןתינ (דואמ תומוגפ ינרדומה םדאה לש תורחאהו תוישגירה
לועפל יושע ,רתויב יטנגילטניאהו ליכשמה ,יופשה םדאה וליפא דציכ
ךכמ רתוי דועו ,יוצמה טרפה .ןמזה בור תינויגה אל ךכ לכ הרוצב
ךכל עדומ תויהל לוכי ,שגדומב תינויגה תוליעפ ףידעהל הטונש ימ
.ךכב ךישמהל ןיידעו ןויגיהל הריתסבש תוגהנתה ךלהמב אצמנ אוהש
לע הרימשה תונורקעל דוגינב לעופ ומצע תא סופתל לוכי םדא
תא ןכסמ ףאש ןפואבו ומלוע תפקשה תא תמאות הניאש ךרדב ,תואירבה
.עתרהל אלו - וייח לש תויכשמהה םצע

חרוא תא תונייפאמ לילעב תוינויגה אלו דואמ תוקיזמ תויוגהנתה
,היסולכואה ראש לצא .םירגובה םדאה ינב ןיבמ ןטק קלח לש םייחה
ןויגיהה תא ףירח ןפואב תודגונה ולאו דחוימב תונכוסמ תויוליעפ
ןיבל תורגוב לע-תוינכות ןיב שממ לש דוגינ שישכ קר תושחרתמ
."םיאתמ" גוסמ תוילביז לע-תוינכות

.קיזמ הז לגרהש םיעדוי םהש תורמל םינשעמ םירגובה בור ,המגודל
אל תוינפוג תועפותב םג םישח - דחוימב םידבכה םינשעמהו - םבור
ייחב תוישגירה תושוחתב הריהמ הלקהל איבהל ןוצרה ,לבא .תומיענ
לכב קבאיהל םיסנמ םה םא םג - ןשעל ךישמהל םהל תמרוג םוימויה
יבצמב םידבכל םיכפוהה םינשעמהו םידבכה םינשעמה .הירגיסו הירגיס
ןהב תוינכות יכרעמל תוינוציקה תואמגודה ןיבמ תחא קר םה ץחל
.תודרשיהה ילוקיש לע יוסיכ תוינכות לש םייעגיר םילוקיש םירבוג
םיבר םינשעמ "םתוא זחוא דחפהשכ" ,ףירח יתואירב לשכ תובקעב ,לבא
.ןושיעה ילגרהמ תחא תבב םיצלחנ דואמ

,טרפל תרשפאמ הז רפסב תגצומה יללכה יתשוחתה דוקימה תקינכט
תושוחתל "לפטיהל" ,ותועדומ לש תוינויגהה תוינכותלו ולש הייצרל
,תכרעמה םע "םכחתהל" ול תמרוג איה ,ךכב .ופוגבש רופסמ תוברה
םיינשקעה תא םגו ויתוינכותבש תושקונה תא םג "ןצבירמ עזעזל"ו
הלעפהה תוינכות תא "ןמחתל" טרפל תרשפאמ איה .וילגרה ןיבש
תוילביזה תוישגירה תוינכותה תטילש רשא ,ולש תויוקלה תופטושה
ול תרשפאמ הקינכטה .תעדומה ותייצר לע השעמ תעשב תרבוג ןהילע
והולישכה רשא ,ולש םיעדומ אלה הלעפהה יכילהת תא תולקב יד סיבהל
.תעדומה ותייצר תורשל ,תיקלח ,םסייגל ףאו ,םעפ רחא םעפ רבעבוישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
ןמאמל ךירדמ .ד
תושגרה .ה
םוי-םויה ייח לש תושגרה .III ןתוחתפתהו הלעפהה תוינכות .II תושגרה םה המ.I
תוישגירה לעה תוינכות .II לע-תוינכות לש ןתיינב .I לע-תוינכות .ז תופטושה הלעפהה תוינכות .ו
תוינכותה יגוס ןיב םיסחיה .V יוסיכה תוינכות .IV םוימויב תוישגירה לעה תוינכות .III
תוילביזה תוינכותה לש ןתשיכר .II "תוילביזה תוינכותה" ןה המו ימ .I תוילביזה תוינכותה .ח
היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט היצרה שגר תושגר לש םיירקיע תולבדזה יכרד .III
םיחפסינ תמאב דבוע הז דציכ :וא ,רזוח ןוזיה .אי ךלוה אלשכו,םיענ אלשכ .י

תוילביזה תוינכותה .ח----- >
(=====לע-תוינכות .ז

ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב