!! וישכע תושגר !!

תירביע הרודהמ

EMOTIONS OF DAILY LIFE - HEBREW EDDITION

This file is part of 850KB of Hebrew text in ISO standart. It is writen from right to left in plain ASCII with HTML tags
It can be read (among other browsers) with the Netscape, providing you have the hebrew fonts - the best with the proportional font Times (Hebrew) size 24.
When you download it - better put all files in the same sub-directory under the same name, to keep the links functional.

.הינב יבלשב ירבעה ףגאה
הגרדהב ופסוותי םירופישו םירושיק ,םיקרפ
ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב


(=====היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט

וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
תושגרה .ה ןמאמל ךירדמ .ד


םתקוזחתו םוי-םויה ייחב תושגרה
שמתשמל ךירדמ

(םייחה תוכיא רופישל םירישכמ אלל קבדיפויב :וא)
םיתימעו ףילש ןליא ר"ד תאמ

The Emotions of Daily life and Their Maintenance
A guid for the user
By
Ilan Shalif (Ph.D). & friens

c

םוי-םויה ייח לש תושגרה .III ןתוחתפתהו הלעפהה תוינכות .II תושגרה םה המ.I
תוישגירה לעה תוינכות .II לע-תוינכות לש ןתיינב .I לע-תוינכות .ז תופטושה הלעפהה תוינכות .ו
תוינכותה יגוס ןיב םיסחיה .V יוסיכה תוינכות .IV םוימויב תוישגירה לעה תוינכות .III
תוילביזה תוינכותה לש ןתשיכר .II "תוילביזה תוינכותה" ןה המו ימ .I תוילביזה תוינכותה .ח
היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט היצרה שגר תושגר לש םיירקיע תולבדזה יכרד .III
םיחפסינ תמאב דבוע הז דציכ :וא ,רזוח ןוזיה .אי ךלוה אלשכו ,םיענ אלשכ .י

ךלוה אלשכ ,םיענ אלשכ .י

ךלוה אל םגו םיענ אל םגשכו

תררוש וב ,"ןושארה םלועה" יבשות לש לודגה םבור םיווחש יפכ
."ךלוה" אלו םיענ אל ןמזה בור - תינרדומה תיגולונכטה תוברתה
ימיטפואה דצל םיטונה ןיבמ םיבר ,ךכב תישיאה תוסנתהה תורמל
םישפחמשכ לבא .רתוי בוט בצמה תלוזה לצאש (ןבומכ תועטב) םיבשוח
קופיס שח תוחפל חמש וניא םא םגש דחא - ול בוטש םדא (המגדה םשל)
.םיאצומ אל טושפ - וייחמ ןוצר עבש םתסש והשימ וא וייחב

לעו הלש תודלומה הלעפהה תוינכות לע תססבתמה תישגירה תכרעמה
אלה תוביסנה ןיבש רעפה לע רשגל הסנמ ,ןהמ התנבש לעה תוינכות
לכלו תישגירה תכרעמל יוצרה ןיבל םיינרדומה םייחה לש תויתודידי
התלוכי בטימב תלעופ איהשכ םג לבא .הבש םייסיסבה תושגרה ןמ דחא
השק המישמה ,ידמ לודג רתונ רעפה ,תיסחי תוחונ תוביסנהשכ םגו
.ןוצר עיבשהלמ תוקוחר תואצותהו ידמ

ונלש תישגירה תכרעמה לש היכרצ ןיבל ,הביבסה יאנת ןיב רעפה לע
הפוקתל תוינייפואה לע-תוינכות (תופחל קר בורלו) רשגל תוסנמ
ןהב ובלוש ןתיינב ךלהמב רשא ,ולא לע-תוינכות .הביבסה יאנתלו
אל לע-תוינכות .ונלוכ תלחנ ןה ,ריבכמל םיילביז תונוכתו םיביכרמ
בור םיאצמנ ונלוכ לש םייחהש ךכל ירקיעה םרוגה השעמל ןה תוחלצומ
.לבזב (ולוכ אל םא) ןמזה

ןיידע תישונאה הרבחהש אוה אלפה .לבזהו לבסה וניא לודגה אלפה
ריחמה תורמלש אוה אלפה .ץקה תא המצע לע האיבה אל ןיידעו תדקפתמ
הכישממ ןיידע ,תוינכותה לש ןתוילביז תורמלו םימלשמ ונלוכש ברה
.ןמזה בור םייופש ןיסולכואה בור ןיידעו חתפתהל תישונאה הרבחה
לש תיסיסבה היעבהו ךשמנ יחכונה םיניינעה בצמ דוע לכ ,לבא
ויהי םדאה ינב בורש תורשפא לכ ןיא ,תרתפנ אל תישגירה תכרעמה
.םנוצר תא עיבשיש ישגיר םילקאב ןמזה בור םייורש


םוחת תא תירותסמ-תינומד הריווא תפפוא ןיידע תונוש תוביסמ
םג ולא תוביסמ .ןתורצווהל יסיסבה רוקמה תאו "תוישפנה תויעב"ה
רחא םוחת לכב ומכ .ןנורתיפב קוסיעה תא ןירותסמ לש הליה תפפוא
.תורובה אוה ירקיעה סיסבה ןאכ םג ,תיטסמ הליהל הכוזה ונייח לש

שי יכ תוארל ןתינ ,ישונא עדי לש רחא םוחת לכב ומכ ,הז םוחתב
םושייל וא הבחר הצופתל וכז אל ןיידע רשא רופס ןיאל םיאצממ רבכ
םותרל רבכ רשפא םיישקה תורמל ,םירחא םימוחתב ומכ .בחרנ יתטיש
רדסה לש םינוש םינייפאמב תוארל ןתינ םא םג .תובוט תורטמל םתוא
קוחר ןיידע ,הז עדי לש םיריהמ םושיו הצפה ינפב לושכמ םייקה
.תורובה תחצנהל הינונק וא רשק לש הזמ בצמה

תאזו .דובא לכה אל ןיידע :ימיטפואה חוסינב הז ףיעס םכסל רשפא
םייקה רדסה ירמשמ לש סרטניאה םא םג ,םירחא םימוחתב ומכש רחאמ
םילוכי םה ןיא וא/ו םיעדוי םה ןיא ,אוהש תומכ ךשמי בצמהש אוה
םג ,ןכ לע .ומושיו שדחה עדיה תצפה תמילבל יתטיש ןפואב לועפל
.יושכעה ךבצמב ידיימ רופישל והשמ תושעל לוכי התא םויה

?!ונ

רשא ,ישגירה םוחתב "ךמצעב תאז השע" לש ךכ לכ תינשדחה הטישה
תרמייתמ הניאש תורמל ."םתס הככ" האצמוה אל ,'ג קרפב תאבומ
,םנקתל הילע לטומש םירבד רותפל וא הירוטסיהה יכילהת תא ץיאהל
תרזג ומכ אוהש בר ישגיר לבסמ קמחתהל שמתשמל רשפאל הרומא איה
.טעמכ םדאה ינב לכ לע םויכ תלטומה לרוג

,תישגירה תכרעמה לש לוהינו הקוזחת ,ןוקיתל תדעוימה וז הטיש
איה ןיא .ןלוכמ הטושפ םגו היתומדוק לכמ הבוט םג תויהל הרומא
הזמ רתוי ינכדע וא קימעמ עדי לע ססבתהל שמתשמה תא תבייחמ
.(םדוק רבכ השעמל ולצא יוצמ ובורש) לכ ינפב םיחותפה

לע קרו ךא השעמל תוססבתמ הז רפסב תוגצומה הירואתהו הטישה
לש לודגה וקלח .הירוטסיהה ךלהמב תושונאה ידי לע ורבצנש תוילגת
תישונאה הרבחה לש םייללכה "עדימהו םינותנה ירגאמ"ב יוצמ הז עדי
םשויש וא ,ללכב יתטיש םושייל ןיידע הכז אל םלוא ,תובר םינש רבכ
לש רתויב בושחה קלחה ןמ תיצמת .דבלב תודחוימ תוביסנבו רצ םוחתב
רתוי "םייעדמ"ה םיקלחב םיאבומ םימוסריפ לש תרחבנ המישרו הז עדי
.הז רפס לש

יסיסב עדי לש שדחמ ןוגריאב איה רפסה לש תידוחיה ותמורת ,השעמל
ידי לע ,רבעב הז עדימ ורזגנ רשא תוקינכט לש ינשדח םושייב ;םדוק
םהב תוליעומ תוקיטקטו םיניינעמ םיאצממ לע חווידבו ;םירחא
לש התצפהש הארנ .המושייב ידי לע ונמואש ולאו ינא "ונלקתנ"
היצקיפיטסימ-הדל ומרגי ,המושיי ךכמ רתוי דועו םיברב וז הקינכט
.םוחתה לש ("םידשה שוריג")

סנכוה (sucof etasnes) "יתשוחת דוקימ" גשומה םצע ,המגודל
םיגולוסקסה גוז ידי לע ,םינש ירושע השולשכ ינפל רבכ שומישל
םיוקילה בורל רוקמה יכ םתדובע ךלהמב וליג םה .ןוסנו'גו סרטסמ
התואנ בל תמושת רסוח אוה ינרדומה םדאה לש ינימה דוקפיתב
.תינימה תוליעפה ךלהמבו ינפל ,ףוגה לש תוינימה תושוחתל

דואמ עדומ ןפואב בל םישל ודמל "םהילפוטמ"שכש ואצמ םתדובע ךלהמב
.םיהדמ רופיש םלצא לח ,ןכל םדוק וחינזהש המל הליחת הנווכבו
,הימינפ יאנתב םימי הרשע ךלהמב ,הטישה לש ךרדומ םושי תובקעב
םיתיעל ולבס ןהמ ינימה דוקפיתב תויעב םינופה תוגוזה לצא ורתפנ
.םינש תורשע

("לופיט תינכות" וא סרוק) הרגיש וחתיפ ןוסנו'גו סרטסמ
טעמכ ןורתיפ אוצמל תרשפאמ וז .גולוסקס לכ ריכמ התוא ,תיטרדנטס
סרוקה לש ורקיע .יוקל ינימ דוקפית םע דדומתהל ןיינועמש ימ לכל
לכ תא רתאל דציכ תכרדומ תיטוריא תוסנתה ךלהמב דומיל אוה
לצאו טרפה לצא ,תויטוריא תושוחתב םירושקה םייזיפה תומוקמה
.וגוז תב/ןב

חיסהל תוינדרוט תובשחממ עונמל ךיא םידמול גוזה ינב סרוקה ךלהמב
ךיא ,המצע תינימה תוליעפה ךשמבו םידקמה קחשמה ךלהמב םתעד תא
,םהלש תויטוראה תושוחתב ("דקמתהל") םביל תמושת לכ תא זכרל
תונב/ינב לש תוליבקמה תושוחתל תינמז-וב םיבושק תויהל דציכו
.םגוז

תמאתומה תיברעמ הסריג וחתיפ "קר" ןוסנו'גו סרטסמ ,םייוסמ ןבומב
,השעמל .הגויה תמגודכ תוקיתו תויחרזמ תושיג לש ןימה םוחתל
םשל םיריק'פה םיליעפמ םתוא םיכילהתה לש החפשמ תבורק איה הטישה
ןוויכש קר - םמצעל םימרוג םה ותוא יזיפה באכה לש ולורטנ
תומיענ תושוחת תריצי :םיכופה הידעיו היתורטמ ,םתטיש לש התוליעפ
.ןתרבגהו

עוצקמ ילעבו םירקוח לש םהיתוילגת ;ןוסנו'גו סרטסמ לש םתילגת
ףוגה תושוחתל בל תמושת ןתממ םיעבונה רופישהו חווירה לע םירחא
;ויתימעו ןילדנג ןי'גוי רוספורפ לש םהיתוילגת ;תושגרל תורושקה
םיכירפמ - ל"נה לש םמושיימ תלעות וקיפהש רופסמ םיברה םישנאהו
לע רזגנ יכ םירחא םיבר תומוקמבו וניתומוקמב החיכשה הנומאה תא
.לבסב תויחל םדאה

חותיפב ופתתשהש ולא בור ,הז רפס לש רבחמה החמישב ךכ לע ודיעי
השכורל וכזש ולא לכו ,"יתשוחתה דוקימה" תטיש לש הקידבבו
.הסונמ דקמתמ תכרדהב םאו בתכב םימוסריפ יפל םא - הב ןמאתהלו

םניאש תורמל יוצר ישגיר ןורתיפ וקיפה הקינכטב םישמתשמה בור
לזמה רב טועימב וא רתיה תויוכז ילעב לש הקדה הבכשב םיללכנ
ןמ םיטעמ אל םיטרפש ,רבתסמ .דחוימב םיחונ ויה ולודיג יאנתש
םילקאב םייורש ויהי ןמזה בורש ךכל עיגהל םילוכי היסולכואה
ןכומש ימ לכל ירשפא רבדה יכ הארמ וננויסינ .בוט דע ריבס ישגיר
הכוז דחא לכ ,זאו .הז ןוויכב םיצמאמ טעמ יתטיש ןפואב שידקהל
.הלרגה אלל סרפב

ןטק םישדוח רפסמ רחאל ועיגה וז הקינכטב שומישב םידימתמה בור
םויב .דואמ בוט דע בוט ישגיר םילקאל וכז ןמזה בור וב בצמל
אל ןיידעו םינש עבשכ רבכ תאז םישועה ולאכ שי ולא תורוש תביתכ
תריבצו הקינכטה תוללכתשה םע ,השעמל .התעפשהו התוליעי םלצא הגפ
דואמ םייתועמשמ םיגשיהל םיעיגמ םישדח םידקמתמ ,התלעפהב ןויסינה
םילולכישה תובקעב .םירצקתמו םיכלוהה ןמז יקריפ רחאל רבכ
םיעיגמ םיקיתו םידקמתמ םג ,ישיאה ןויסינה תריבצו הקינכטב
.םיקימעמ רתויו רתוי םיגשיהל

רבכ וסנתה ,רעונ ינבו השא ,שיא תואמ-שולשל לעמש רחאל ,םויכ
,הז רפס בוסנ הילע יתשוחת דוקימל הקינכטה תסריגב ןמז ךרואל
:רופישה בצקל רעושמ םינמז חול לע עיבצהל וליפא רשפא

הז בלש .ןמז ךרואל "םיעוקת" וב השקה בצמהמ תוררחתשה :'א בלש
םירקמב) .תיתטיש תוליעפ לש שדוח דע תועובש רפסמ ,בורל ךשמנ
.(םיישדוח דע - דחוימב םישק

.ריבס ןמזה בור היהיש ךכ ישגירה םילקאה לש ותרדסה :'ב בלש
- םיפסונ םיישדוח-שדוחכ ללכ ךרדב ךשמנו תצרמנ הדובע ךירצמ
.םדאה לש תויתביבסהו תוימינפה תוביסנל םאתהב

בלש *םיענ םגו בוט ןמזה בור וב םוסק ישגיר םילקא תקפה :'ג בלש
,תצרמנ תיתודקמתה תוליעפ לש ףסונ שדוחכ ץורח דקמתממ שרוד הז
.ןכמ רחאל תפטוש הקוזחת ךירצמו
______________________
לש ללוכ ןורתיפ ןיבל ,בוט ישגיר םילקא ןיב לדבהה ןאכ שגדוי *
ןיבל תוישגיר תויעב ןורתיפ ןיב ,ןכו .טרפה לש תוישגירה תויעבה
םעפ .ןהינימל תויתודרשיהה תויעבהו תוימויקה תויעבה ללכ ןורתיפ
םג ,תורותפ אל תוישיא תויעב םג יכ תעדל םידקמתמ וחכונ םעפ רחא
וליפאו ןורתיפל תונתינ אלש תויעב םג ,ןורתיפל תושקה תויעב
שבשל םילוכי םניא ,יונישל דואמ תודימעה תוילביז לע-תוינכות
ןמ עונמל לוכי אל רבד םוש ,השעמל .הז םינמז חול ידמ רתוי
תוהשלמו "תחטבומה תישגירה ץראב" רוקיבל עיגהלמ "ץורחה דקמתמה"
.םיכורא ןמז יקרפ הב
----------------------------------------

םייסיסב םילגרהב םייתועמשמ םייוניש תסנכה םשל העקשה :'ד בלש
,םיישממ תוריפ תאשל ליחתמ הז בלש .םייתוהמ תוישיא ינייפאמבו
לש הנושארה הנשה תיצחמ תמלשה תארקל ,רורבב ןיחבהל רשפא םהב
.תודקמתהה

דקמתמכ ילש ישיא ןויסינ לע תססובמ יללכה יתשוחתה דוקימה תקינכט
הרשע שמחכ לע ;(רקיעב שאר יבאכ לע - הנש םישולש הזמ) יעביט
רחבמ לעו ;םייגולוכיספ םיתורש תלבקל םינופ םע הדובע לש םינש
יכרדו םדאה לש ישגירה םילקאה וניינעש רובצה ישונאה עדיה
.ותרדסה

םוחתב רתויב םיינכדעה םימוסריפהו םירקחמה לע דחוימב תססבתמ איה
םירשעה האמה לש םינומשה תונש לש יגולויבה בושמה םוחתבו תושגרה
.(רפסה לש אבה קרפב בחרוי וילע)

םהימוסריפ הז רפסב תאבומה הסריגה לש יפוסה השוטילל ומרת דחוימב
חותיפב םינש 25 רבכ םיברועמה ,םיברה ויתימעו ןילדנג ןי'גוי לש
.תודקמתהה לש תירוקמ תיאקירמא הסריג

תטיש לש חותיפו הבחרה קר השעמל איה הז רפסב תאבומה הסריגה
לע הללכוהש ןוסנו'גו סרטסמ לש "תוינימה םוחתב יתשוחתה דוקימה"
ךלהמב בולישל תנתינ תויהל הרומא וז הסריג .םייחה ימוחת לכ
.תוליעפ לכל ליבקמב םושיילו ליגרה םייחה

ךרדכ תינרדומה "יתשוחתה דוקימה" תשיג תא וחתיפ ןוסנו'גו סרטסמ
תקינכט .םדא ינב לש תוינימה םוחתב תוידוקפיתה תויעבה ןורתיפל
לכל וז השיג לש םושייה םוחת תא הביחרמ יללכה יתשוחתה דוקימה
ימצעה לוהינה תויעב ראשלו םדאה לש םיישגירה תויווחהו םידוקפיתה
.ויתויוגהנתהו ופוג לש

תושוחתל תרבגומ בל תמושת תאצקה לש תונושה תושיגה לכ ,השעמל
תומדוקה ולאו תושדחה ולא ,ברעמה ןמש ולאו חרזמה ןמש ולא - ףוגה
םדאה לצא תמייקה תדלומ היטנ לש המצעהו הרבגהל קר תומרוג - ןהל
- בל םישל םדא ינבל תמרוג וז היטנ .תוחפל םינש יפלא המכ רבכ
,םפוג תושוחת ,םהיתושגרל - דבלב בגא ךרדכו היינש רירבשל ףא ולו
.םהימודו םחור יבצמ ,םהיתוקושת

ינבל לבגומ וניא םינושה היכילהבו הילהנב ,וז הקינכטב שומישה
יריתע" וא םידחוימ םירושיכ ,םדוק עדי ,תוידוחי תונומא ילעב םדא
הכרדהב וא םידקמ סרוקב הנתומ וניא הב שומישה ."היצנגילטניא
תינתומ איה ןיא השעמל .ידוחי עוצקמ ילעב ידי לע םיקפוסמה תישעמ
ןויסינ וא עדי לעבב אל וליפא) יהשלכ הרשכה לעב לש הרזעב
.(יללכה יתשוחתה דוקימה תקינכטב

היגולוכיספה ידיסחמ המכ לש תומודקה םהיתועדמ לידבהל
וז הקינכט ,תיללכה תודקמתהה תקינכט ישמתשממו תיביטנרטלאה
םיקוסיעה ןיבמ דחא אל ףא "תונייוע" ןניא הסיסבבש השיגהו
."תישפנה" ותחוורבו םדאה ףוגב לופיטל םירושקה םינושה םייעוצקמה
יוניש םהמ ימב סינכהל ךרוצ היהיש ילבמ םהמ דחא לכב הבלשל ןתינ
.(רבדה יאדכ םא םג) והשלכ

םידקמתמ ידי לע) החלצהב רבכ בלוש הילהנבו הקינכטב שומישה
ולביקש םייטמוס -וכיספו םיינפוג "םיישפנ" םילופיט םע (יתנמיאש
,"היפרתוכיספ") םייאופר אלו םייאופר-הראפ ,םייאופר םימרוגמ
רדנסכלא תוטיש ,הגוי ירועיש ,ירטאיכיספ יתפורת לופיט
לש ףסונ ןווגמו וצאיש ,היגולוסקלפר ,היגרנא-ויב ,זירקנדלפו
.(ושפנ וא ופוג ,טרפה תחוורל תודעוימה תויוסנתה

םישמתשמה םיטרפ) "םידקמתמ" ויה םהב םיברה םירקמבש ,ןאכ שיגדנ
,םירחא וא םייאופר םימרוג לש לופיטב (יתשוחתה דוקימה תקינכטב
דוקימ ,המגודל .ףילחתכ אלו דבלב תפסותכ הב שומישה הליחתב בלוש
םוקמב אב אל - יאופרה לופיטה ירחאו ינפל - םייניש יבאכב יתשוחת
יתשוחתה דוקימה לש חלצומה בולישה םג .םיינישה אפור לש ולופיט
המטסאה תמגודכ ,יאופר לופיטבש םיפירח םייטמוס-וכיספ םיבצמב
.יתפורתה לופיטל תפסותכ קר ןושארה בלשב היה ,םירוחטהו

הבורמ תלעות תקפהו יללכה יתשוחתה דוקימה תקינכטב שומישהש רחאמ
;םיבר םיילאוטקלטניאו םיישגיר תוחוכ סויגב םינתומ םניא הנממ
תובקעב תספתנ איה - םושיה יצמאמב חילצהל אלש רשפא יאש ןוויכמו
םינפ טרפה תא השיגפמ איה ןיא ללכ ךרדבש רחאמ ."ידמ הלק"כ תאז
תאצמנ איה ,החמצ ןהמ תושקה תויווחה וא/ו היעבה שרוש םע םינפ לא
םעו ירלופופה "יגולוכיספה עדיה" לע תונעשנה תויפיצה םע הריתסב
.עונלוק יטרסב גצומ אוה וב יתמרדה יפואה

םיכוותמ םיכילהת תועצמאב השענ תודקמתהה לש תנקתמה התלועפ רקיע
תא שמתשמה ןמ םיכסוח םה .עדומ אל יטמוטוא ןפואב םישחרתמה םיבר
םיצמאמה תאו "היעבה שרוש" םע רישיה עגמב הכורכה תומיענה יא
םינכת םע תורישי דדומתמ דקמתמה רשאכ םג ,ןכ לע .ךכב םיכורכה
.שפנ תומוצעתו םיבר תוחוכ ליעפהל ךירצ אוה ןיא םיבאוכו םישק

דואמ המוד יתשוחתה דוקימה תקינכטב שומישב הכרדהה ,השעמל
ןומיא ,םיינפוא לע הביכר ,בכר תגיהנ לש תונמוימה תיינקהל
קוחר טלש תועצמאב םירישכמ תעונת לע הטילש ,יגולויב רזוח ןוזיהב
םרוגש רוכינה לע רשגל ידכ רקיעב אוה שרדנה ברה לוגריתה .'וכו
הכרדהה ,רמולכ .ישממה הלועפה הדש ןיבל תועדומה ןיבש קחרמה
םיטילחמ םהילע תוליעפ לככ םהומכ תודקמתהה תקינכטב לוגריתהו
ןמ םירתסנ םמצע םיכילהתה ךא עדומ ןפואב םיחקפמו עדומ ןפואב
(.הכילהה תונמוימ תא שכור הנש ןב טועפש ומכ שממ) .תועדומה

הבישחה םוחתמ םשוריגל איבת וז "תינוליח" השיגש תווקל שי
,"קוביד" ,"םידש" ,"תוחור" :םיגשומה לש תושגרה לע תיתטישה
תוערפה" ,"שפנ תולחמ" ,"תוזוריונ" ,"תומוארט" ,"םיכיבסת"
ןידע םיחיכש הכ רשא - םהימודו "תונגה" ,"תויגולותפ" ,"תוישיא
ןכתי .(תיעוצקמהו תיממעה) "שפנה תואירב" לע תוגהה םוחתב
שודנ רבד לאכ תוסחייתה) היצזילנבל םג עייסת רפסה לש ותמורתש
לשו תישגירה תכרעמה לש תיתקוזחתה תוליעפה לש (יתרגיש וא/ו
ןיבו ,ומצע טרפה ידי לע תישענ איהש ןיב - *ףטושה ישגירה םילקאה
.ץוחל אוה רשאכ הנופ אוה םהילא עוצקימ ילעב עויסב תישענ איהש
_______________________
תישגירה תכרעמה תרדסהל תוליעפה םצעש וליפא ןכתי ,ךוראה חווטל *
לש יתנוזתה בכרהה תרדסה השודנל הכפהש ומכ שממ ,השודנל ךופהת
.טרוקה ירמוחו םינימטיוה ולגתהש רחאל ,ךרצנה לכואה
-----------------------------------------

תמאב דבוע הז דציכ :וא ,רזוח ןוזיה .אי


(bio-feed-back קב-דיפ-ויב) יגולויב רזוח ןוזיה

,םיסרוקה דחא תרגסמב ,היגולוכיספל הקלחמב הנושארה ידומיל תנשב
הנתשמה תילמשחה תוכילומה תא םיגדמה "יתדבעמ לוגרית"ב יתפתתשה
רבעומה ילמשח םרזל תודגנתהה :ןוכנ רתוי וא - תוכילומה .רועה לש
תא הארהשו תועבצאל דמצוהש רישכמב הדדמנ - (G.S.R.) רועה ךרד
.םירפסמ חול לע הענה הגוח תועצמאב םינותנה

תומכב םילק םייונישל םאתהב תדרוי וא הלוע תילמשחה תוכילומה
הרישע העיזהש רחאמ תאזו ,תועבצאה רוע ידי לע תשרפומה העיזה
םימוד םירישכמ) .רועה לש תילמשחה תוכילומה תא תרפשמו םיחלמב
תא הנשמה לילצ ,שלחנו קזחתמ לילצ תועצמאב הזה עדימה תא םיקפסמ
;הנתשמ התרואתש הרונ תועצמאב ;ויתושיקנ תורידת וא והבוג
(.'וכו ;ילטיגיד גצ תועצמאב

םע ףוגה תודדומתהל יוטיב ללכ ךרדב םה העזהב םייטיאה םייונישה
םה רועה תוכילומבו העזהב םיריהמה םייונישה ,םתמועל .םוחה סמוע
םייוניש םימאותו "תימונוטואה םיבצעה תכרעמ" תובוגתל יוטיב
תישגיר תוררוע לש ץרפל יוטיב איה ,העזהב הריהמ הילע .םיישגיר
אוה ןיא ,רישכמה לש םימתה םשה תורמל ,ןכ לע .דחפל דחוימבו
תעב םיישגירה םייונישה תא אלא תילמשח תוכילומ קודבל דעוימ
יתרטשמה ףרגילופה רישכמב המוד רזיבא בלושמ ,הז ךרוצל .הקידבה
.("תמא תנוכמ" םג ארקנה)

םע "קחשל" יתלחתה רישכמה לא רבוחמ יתויהב ,"ליגרת"ה ךלהמב
ומוקימב ולחש םינטק םייוניש ירחא יניעב יתבקע קר הליחתב .גוחמה
יתובשחמב םייוניש ןיב רשק שיש תולגל יתעתפוה רהמ יד .גצה לע
יתלוכיב שיש ךכב יתנחבהשכ רתוי דוע יתעתפוה .גוחמה תעונת ןיבל
.תובשחמה ןכות לש תנווכמ הריחב תועצמאב גוחמה תעונת לע עיפשהל

גוחמה תא זיזהל ןתינ ןימ לע תושגרמ תובשחמ תועצמאבש יל ררבתה
ןכותה תפלחהשו ,רועה לש ההובג תילמשח תוכילומ לע עיבצמה ןוויכב
ןוויכ - ינשה ןוויכל גוחמה תא זיזמ ,םיממעשמ םירבדל תובשחמה לש
.הכומנה תוכילומה

לש ןעויס אלל םג טחמה תא זיזהל ןתינ יכ יתמהדתל יתיאר ,ךשמהב
טבמ תציענב הוולמה ,הטלחהה םצע רשאכ ,תאזו .ןהינימל תובשחמ
ביצי ותוא רומשל ףא וא יוצרה ןוויכל וזיזהל החילצמ ,גוחמב
קיפסמ הז אלפ גישהל ידכש רבתסמ .יתרחבש רבדה הז םא - ומוקמב
וזיזהל ןוצרה לעו רישכמה תגוח לע בלה תמושת תא (זכרל) דקמל
תועצמאב הגוחה תא םיזיזמ וליאכ םישיגרמ ,זאו .םייוסמה ןוויכל
.םייניעה טבמ

קר איהשו ,וז העפות הליגש ןושארה יתייה אלש יל רבתסה הרהמב
(בושמה) רזוחה ןוזיהה תועפות ןווגמ ןיבמ הקפהל הלקהו תטלובה
םיבחרנ םירואת שי ,תירלופופה וזב םגו ,תיעדמה תורפסב .יגולויבה
ולאכ - ונפוגב "םיינוצר אל" םיכילהת לע וזכ תיתטיש העפשה לש
םהשכ קר (ללכב םא) ונתועדומל םיעיגמה ,םהב םישח ונניא בורלש
תועצמאב םהילע עיפשהל רשפא יאש ,הרגישה ןמ תוגרוחה תומצועב
םירישכמ תועצמאב קר קודבל םילגוסמ םבור תאשו דבלב ןוצרה
.םימכחותמ

קודבל םיניינועמ רשאכ .בלה קפודב םישח ונניא ללכ ךרדב ,המגודל
םילוכי ונא .ןועשב םיטיבמו דיה ףכ שרושב בורל םיזחוא ,ותוא
תועצמאב ליגרה ובצמל וריזחהל םילוכי ונא .הציר ידי לע וריבגהל
אלל םג ןוימידו תובשחמ תרזעב וילע עיפשהל םילוכי ונא .החונמ
,ולא םיעצמא ינש אלל וילע עיפשהל ידכ לבא .תיזיפ תוליעפ תרזע
.ףטוש ןפואב קפודה תא קדובה רישכמל םיקקזנ

רזוח ןוזיהו ןוזיה
(היצמרופניא) עדימב וקוסיע .אוה ןכ ומשכ - רזוחה ןוזיהה םוחת
ןיזמ) וז הביבס לע עיפשמ וא עיפשהש רוקמ לא ,הביבסה ןמ םרוזה
דהל המ תדימב המוד הז רזוח עדימ .(ךרע הוושב וא עדימב התוא
ידי לע תעמשומה באכ תאירקל וא לוקה רוקמ לא הביבסה ןמ רזחומה
.ול ונבאכהש ימ

רקיעב ,תיסדנהה תיעוצקמה הפשה ןמ באשנ רזוחה ןוזיהה גשומ
ןוזיהה תיסדנהה תרגסמב .בחרנ שומיש וב השענ הנושארל םש ,תימיכה
לע חוקיפה יכילהתמ קלח הווהמ ,םינושה הרקבה ירישכממ רזוחה
:םיירקיע םידיקפת השולש ולו ,תוכשמתמ תויוליעפ לש ןכל המ

ןיב - ןיקתה וכלהממ רקובמה ךילהתה לש היטס לכ לע עירתהל (1
.ןיידע תיתועמשמ הניאש ןיבו תיתועמשמ איהש

.םייבלש בר וא םייבלש וד םיכילהתב םיבלש לש םכלהמ לע עיבצהל (2

ליעפהל ומצע רזוחה ןוזיהה לע םיתיעל לטומ םייטמוטוא םיכרעמב (3
.בלשל בלשמ רבעמה תא וא םינוש םיעצמא

תקפסה תשר לשמל ומכ ,םיבשחמ תובלושמ ,רתוי תומכחותמ תוכרעמב
םימרוגה םינוזיה ,דימתמ חוקיפבו ףרה אלל םישחרתמ ,תיצראה למשחה
וללה .הרקבה זכרמל רזוח ןוזיהכ תומרזומה םהל תובוגתו ,םייונישל
לע סמועהו ,למשחה תקפסה - תונושה תויוליעפהש רומשל ידכ םייחרכה
םיינויח ולא םיכילהת .רתומה םוחתמ וגרחי אל - חוכה תונחת יעונמ
הטלחהה תויוכמס רוזיבו תוימונוטוא תוכרעמ-תת הב שיש תכרעמ לכל
.ונפוג ללוכ - (היצזילרטנצד)

,תיסחי "םיטושפ" םיכילהת לש דואמ דע בר רפסמ םישחרתמ ונפוגב
םג שי .'וכו רתומה תולובגב םוחה תרימש ,ףוגב םדה תמרזה :ומכ
ףוגה יקלח לכ םע םיקודה םירשקב תואצמנה רתויב תובכרומ תוכרעמ
םצע תא ףא וא םיכבוסמ הדימל יכילהת תולהנמה הלא ומכ ,חומהו
.םייחה

םיכילהתמ (םיסלופ) םינוזיה לש תומוצע תויומכ םיריבעמ וניבצע
םינוזיהו ,תולעפומה תוכרעמל חומהו ףוגה תא םיליעפמה םייחומ
.חומה ידי לע םירירשה תלעפה איה ךכל הטושפ המגוד .ןהמ םירזוח
תומכו ,חומה ןמ םירירשל העיגמ םייבציע םינוזיה לש הבר תומכ
ןוזיהכ ךופהה ןוויכב תמרוז םייבציע םיפחד לש תוחפ אל המוצע
הנוכיתה ןזואה תולעתמו םירירשבש חתמה יטלוקמ ,לשמל ללוכ - רזוח
.בחרמב ףוגה תעונת לע םיחוודמה -

םירקוח .ונפוגב רזוחה ןוזיהה םוחת תא םיקדובש םירושע רפסמ הז
םינקמ (biofeedback training) "יגולויב רזוח ןוזיה"ב םיקסועה
םג םירקחנה םיכילהתה לע עיפשהל תלוכיה תא םהיקדבמב םיפתתשמל
םייאופר םימושייל סיסב ושמיש ףא םירקחמה יאצממ .הדבעמל ץוחמ
.(םהבש םימסרופמה םה ןתשה תיחופלש לע הטילש ינומיא) .םינוש
םילג"ל םירושקה ולא םה םימושייהו םיאצממה ןיבש םיירלופופה
."חומה לש םיילמשחה

ןפוא לע והשלכ הצממ רבסהל בחר םוסריפ ןתינ אל םויה דע ,לבא
םיכילהתה םקמועל ורקחנ אלו ,"יגולויבה רזוחה ןוזיהה" לש ותלועפ
ןוזיהב ןומיאה יכילהת םיבלתשמ ובש ןפואה םג .םיברועמה םייחומה
.המולעת רדגב ןיידע םייחומה םיכילהתה ראש םע יגולויב רזוח
םימוחתב ומכ - םישמתשמ העפותה לש םהינימל םיריבסמה
יללכה ירואתה גשומב - םייד ורקחנ אלש םירחא םיבר םייגולוכיספ
."הדימל יכילהת" לש "יטנגלא"הו

"תוינכות תודוצינ דציכ" וא "יקוח אל" רזוח ןוזיה
,היאר - ונלש םיישארה השיחה ירבאמ עדימ ףרה אלל לבקמ ונחומ
,רועל ךומס םירזופמה םיטלוק לש םוצע רפסממ ןכו ,חיר ,העימש
תוכרעמה-תתל םיבצעה תכרעמ תועצמאב "םיחוודמ" וללה .חומבו ףוגב
לש םתמר לע ןכו באכ ,ךוכיח ,ץחל ,םוח ,חתמ לע :תונושה תויחומה
םינושה םינטלוקהמ עיגמה עדימה לש ובור .םינוש םיימיכ םירמוח
עדימ לש וקלח .ההובג המצועב וניא םא תעדומ בל תמושתל הכוז וניא
וקלחו ("יל ושע") ונישעמב תולת אלל םלועב שחרתמהמ עבונ הז חונז
ףוגה תא תולהנמה תופטושה הלעפהה תוינכותל רזוח ןוזיה אוה
.תוגהנתההו

רישכמ ידי לע קפוסמה עדימב ונביל תמושת תא םידקממ ונא רשאכ
השוחתה יטלוקמ הבסה הז עדימ רבוע ,ונפוג לש והשלכ דוקפית קדובה
היארה וא העימשה ישוחל ,תיסחי םיחנזומהו םיליעי תוחפה םיינפוגה
תכרעמ-תת לש רבגומ לופיטל הכוז ,ךכו .רתוי תיזכרמ הדמעבש
ליבקמ עדימ תופטושה תוינכותל תקפסמ וז תודקמתה ,רמולכ .תועדומה
לכל רזוח ןוזיה השעמל אוהש עדימ - דדמנה דוקפיתה לע יעביטה הזל
שוחמו תעדומה הטילקה ץורעב ,יוניש םשל ,עיגמ אוהש קר - רבד
.רתוי ישאר

לש ולאל תוהזה תודונת תולח רישכמה ןמ טלקנה רזוחה ןוזיהב
הלעפהה תוינכותל קדבנה דוקפיתה ןמ םרזומה ,יבציעה רזוחה ןוזיהה
םתוא רישכמה קפסמש ןוזיהלו רחאמ .ותלעפהב תוברועמה תופטושה
תלועפב םילחה ולא ומכ ,םייארקא םייוניש םתואו םייתטיש םייוניש
דדמנה דוקפיתל תומרוג ןהש ולא ומכו ,תוברועמה תופטושה תוינכותה
רזוח ןוזיה ,לבא .רשכ רזוח ןוזיה לאכ וילא סחייתהל תוטונ ןה -
ינושה הנושארבו שארב .יעביטה ןמ םיבושח םינייפאמ רפסמב הנוש הז
ותמצוע לע תעדומה הטילשב ,הז ןוזיה לש ההובגה המצועב אוה
תוברועמבו (רישכמל תנתינה בלה תמושת לש ינוצר תוסיו תועצמאב)
.עדומה ןוצרה יכילהת לש הברה

וללה םויקה יכילהת ןיב רשקה ,םיניינעה לש ליגרה ךלהמבש רחאמ
(ליעפה ןוצרה) היצרה יכילהת םע םהירשקו ,רידנ יד תועדומה ןיבל
תועדומה ןיבל דוקפיתה ןיב רצונה קזחה רשקה - דואמ דע םימצמוצמ
."לוכיע"ל הליחתב השק - ןומיאה ךלהמב ןוצרהו

ונאשכ םג .קפודלו בלה תומיעפל םיעדומ ונניא ןמזה בור ,המגודל
וא ץמאמ ,הובג םוח תמחמ ההובג תוררועב ףוגהשכ - םהל םיעדומ
םגו .תפלוח בל תמושת רשאמ רתוי םהל םיצקמ ונניא בורל - תושגרתה
םיבלשבו קייודמה בצקב םיניחבמ ונניא םהל בל םימש ןכ ונא רשאכ
לע םילעמ אל תאז םישועשכ םגו .המיעפ לכב בלה תוליעפ לש םינושה
.םתונשל רשפא דבלב ןוצרה תועצמאבש תעדה

לופיט תקלחמב זופשיא ומכ - תרחא וא וז הביסמ רשאכ ,תאז תמועל
בצק תא דדומה רישכמ גצ לע םיטיבמ ונא - תוידוסי תוקידב וא ץרמנ
ונא בורל .רתויב הבר עדימ תומכ םשמ םיטלוק ונא ,בלה תומיעפ
תיפרג הגצה םג ,הקדל תומיעפה תומכ יבגל תירפסמ האירק םג םילבקמ
יבגל עדימ םג תובורק םיתיעלו המיעפ לכב תונושה בלה תויוליעפ לש
ונא ,ךכב םיזכרתמ ונאשכ ,זאו .וב םדה ץחלו בלש לכ לש ותמצוע
עיפשהלו בלה תוליעפ לש םידדמנה םיטביהה דחא תא רוחבל םילוכי
.ןווכמ ןפואב וילע

םינונגנמה םתואב שומיש השוע "יללכה יתשוחתה דוקימה תקינכט"
,תאזו ."רזע ירישכמ אלל יגולויב רזוח ןוזיה" איהש קר םייחומה
יזכרמה הניערג תא הווהמה - יגולויבה רזוחה ןוזיהב ןומיאהש רחאמ
.םירישכמ לע אלו תועדומל תונימזה ףוגה תושוחת לע ךמתסמ -
האב ,קדבנה ךילהתה תא תאטבמ ותמצועש ,לשמל ,לילצ םוקמב ,רמולכ
לש הרישיה התמורת ,וז הביסמ .םידקמתמ הילע השוחתה לש התמצוע
ןיחבהל ןתינ רשא םירחאו םיישגיר םיכילהתל תלבגומ הקינכטה
.םהלש יתשוחתה רזוחה ןוזיהב

דוביאל ךלוה אל רזוחה ןוזיהה ,תאז לכב ,דציכ
ונפוגב תויוליעפה לכ טעמכ ,םיבר תומוקמב רפסב רכזוהש יפכ
תופטוש הלעפה תוינכות ידי לע תולעפותמ - תורחאהו תוישגירה -
תוינכות רפסמ ,הכילה תעב ,המגודל .יקלחה ןחוקיפ תחת תואצמנ וא
הרקבה תינכות :תחא הנועבו תעב ףוגה ירירש םתוא תא תוליעפמ
העונתה לע תחקפמה תינכות ,לקשמה יוויש תינכות ,ףוגה םוח לע
ךרדב תלוזה םע תושגנתה תעינמ לע תחקפמה תינכות ,םוקמל םוקממ
םירירשה יביסל תויבציע הלעפה תוארוה םירזהל תורומא ןלוכ .'וכו
.ףטושה חתמה בצמ לע רזוח ןוזיה חתמה יטלוקמ לבקל תורומא ןלוכו
תופטושה תוינכותה רפסמ םג ךכו םוצע תויוליעפה רפסמש רחאמ
.תירשפא יתלב המישמה יכ הארנ ,תוברועמה

ןוזיהל הקוקז המשל היוארה תפטוש תינכות לכ ,םדוק רמאנש יפכ
ןיב טילחהל לכותש ידכו בלשל בלשמ רובעל לכותש ידכ ,רזוח
לכ .(ףטושה עוציבה ךלהמ ךות) "תמא ןמזב" הינפלש תונושה תופולחה
םייבציע םינוזיה לש הארונה המוהמה ךותב ןיחבהל החרכומ תינכות
.אל המו הל ךיישה רזוח ןוזיה אוה המ

םדיקפתש םינונגנמ הכותב תללוכ תינכות לכ ,הלשכמה לע רבגתהל ידכ
וניא המו תורישי הל עגונ חומב םרוזה עדימה עפש ןיבמ המ תוהזל
תלועפב תויתדונתהש ךכ לע םיססובמ ולא םינונגנמ .הניינעמ
םילעפומה םידוקפיתב ההז יד תויתדונתל תמרוג תופטושה תוינכותה
אוה תמייוסמ תינכות לש יוהיזה ןונגנמ לע לטומ רשא לכ .ןדי לע
ולא ומכ "תויארפ" תודונת וב תולחש ןוזיה יללכה עדימה םרזב רתאל
.ךייש אוה הל תינכותב תולחש

,תווצקה ינשב תינמז-וב םילחה ,וללה םייארפה תודונתהו םייונישה
לכמ הילא רזוחה ןוזיהה תאו תפטושה הלעפהה תינכות תא םישוע
תורשפאה ,הברה המוהמה תורמל ,זאו .םלשומ גוזל רביא וא ךילהת
יוכיס לכ ןיא טושפ .המועז שממ איה ןמז ךרואל ךשמי העטומ יוהיזש
היהי תחא תינכות תוליעפמ עבונה רזוח ןוזיה לש םייונישה סופדש
לכ הז גוויזמ האצותכ .תרחא תינכות לש הזל טעמב וליפא המוד
שערה ךותב לברועמה הלש רזוחה ןוזיהה תא רתאל תלגוסמ תינכות
.יללכה


לש תרכינ תומכ לבקל הכוז ,ידמ המוגפ הניאש תינכות לכ ,ךכו
האצוההו תומאתהה ,תולגתסהה ,הרקבה יכילהתל השורדה רזוח ןוזיה
יקוח ,לבא .הלועפבש תפטושה תינכותה לש םינושה םיבלשה לש לעופל
והשמ דימת ךוראה חווטבו ןאכ םג םימישי י'פרמ לש םיעודיה לשכה
קר אוה ותרוכמ לא רזוחה ןוזיהה לש טווינה רשוכ .לקלקתמ
.םלשומ אל ןפוא םושבו ילמיטפוא

תואיגש ,"תויזוליא" לש םלש ןווגמ טילבמ תכרעמה לש היתונורסח תא
תויועטמ תועבונה ,תכרעמה לש תורחא תואיגשו תוהימתמ הסיפת
.ןוכנ אלה רדסב וא ןוכנ אלה םוקמל םירזוח םינוזיה בותינב
לוהכלא תעפשהב אצמנ טרפה רשאכ דחוימב םיטלובו םיבר ולא םייוקיל
לש העטומה יוהיזהו ,תונווגמ תויתסיפת תואיגש .םהינימל םימס וא
םיאצמנ ןיאשכ םג דואמ דע םיחיכש deja vu ארקינה רכומכ המ רבד
.יהשלכ תימיכ העפשה תחת

לש הרידחל תמרוגה וז איה רתויב תורכומהו תורזומה תולקתה תחא
ררועמה ןועשה לש ולוצליצ וא הנישה תחונמ תא םיעירפמה תולוק
תוסחייתמ וללה .וניתומולח תא תורצויה תופטושה תוינכותל ,ישממה
.חומה ךותב םרוזה רזוח ןוזיה לאכ הביבסה ןמ רדוחה ןוזיהל
לש יתימאה לוצליצה םעפ ידמ ףלחתמ ונתיאמ םיברל ךכמ האצותכ
לצא .ונמולחב רחא לוק רוקמ לש הריפצ וא לוצליצ םע ררועמה ןועשה
ןויסינב הנשנו רזוח ןולשיכ לש המיענ אלה היווחה ,ונתיאמ םיבר
םיררועתמ רשאכ ,הלקהב תמייתסמ ,םולחבש לילצה רוקמ קותינל איבהל
.יתימאה רוקמה תא םיהזמו

- םירזוחה םינוזיההו םינוזיהה לש הטילקה יכילהת לש םבצמ
לש תונולשיכהו תוחלצהה תא המ תדימב ריכזמ - םילשוכהו םיחלצומה
רדשמ לכ ,ליגרה בצמב .יטוחלאה ןופלטהו היזיבלטה ,וידרה ירישכמ
תויטנגמורטקלא תוערפה ללחל רדשמ ,יטוחלא ןופלטו וידר ,היזיבלט
ןווכמ טלוקה רישכמה .ומצע רודישה בלושמ ןהב ,ול תויניפואה
םימייוסמה םייטנגמ -ורטקלאה םילגה - "תוערפה"ה תא דבעלו טולקל
איה המ "עדוי" ,רחא עובק רודיס וא תונחתה ררוב .םירחא אלו
.עובק ידוחיה היפואש רחאמ רדשמה םרוגה לש תשקובמה הערפהה

ןמ םיטלקנה םילגה עפש ןיבמ רתאל ללכ ךרדב םיחילצמ ולא םירישכמ
הרידח אללו רתוימ שער אלל - םרובע םייתועמשמש ולא תא הביבסה
םילגב הערפה וא ימינפה ררובב הלקת לשב ,םעפ ידמ לבא .הרז
םיטלוק תאז לכב םה ,תונווגמו תונוש תוביסמ םייטנגמורטקלאה
.םהל דעוי ןכש המ תטילקב םילשכנו םהל ודעונ אלש םירבד

דובאה סקודרפה

,םדאה ףוג לש םינושהה םיכילהתלו תולועפל תוסחייתהה תעב ,רבעב
וללכנ ןושארה גוסב ."םיינוצר אל"לו "םיינוצר"ל םקלחל היה גוהנ
,הכילה ,רוביד ומכ :םליעפהל לוכי טרפה לש עדומה ןוצרהש ולאכ
ןוצרה םצעש ולאכ וללכנ ינשה גוסב .םהימודו הטילפ ,העילב
וא םליעפהל רשפאמ וניא (תפסונ תבכרומ תוליעפ אלל) ומצעלשכ
םדה ץחל ,םדב רכוסה תמר לשמל ומכ :רישי ןפואב םהילע עיפשהל
.ותוללכב ישגירה םילקאהו תונושה ףוגה תושוחת ,ןבומכו - םהימודו

םיכילהת לע ונוצרכ עיפשהל לגוסמ םדאה יכ הדבועה ,הליחתב
התארנ ,רזוח ןוזיהב ןומיאה תועצמאב ,"םיינוצר אל"כ םיעודיה
טרפה תעפשה ,ךילהתה תא םיניבמ רשאכ .ןויגיהה תא דגונה סקודרפכ
,שח ןכ אוה ןהב ולא לע ותעפשהו ללכ שח וניא םהב םיכילהת לע
.ןהבש ןירותסימה תא תודבאמ

ילבמ ,דבלב ןוצרה תועצמאב יגולויבה רזוחה ןוזיהה ירישכמ תלעפה
תוגלזמה ףופיכ ומכ שממ ןושאר טבממ תיארנ ,ישממ רבד םוש םישועש
םא .רבד םישוע אלש ןוכנ הז ןיא לבא .םסוק ידי לע םינועשה תענהו
אוה ךיא םיטרפ יטרפבו השעמ תעשב רפסל ךכב הסנתמה םדאמ ושקבת
:ךכ בורל רמאי אוה ,תאז תושעל חילצמ

רישכמב םילחה םילקה םייונישה לע המ ןמז הליחת זכרתמ ינא"
(.ושומישבש רישכמה ןמ ןוזיהה לש רואתה אב ןאכו) "...הדידמה
לש םש אב ןאכו) "...לע ינוצר תא ליעפהל םג ליחתמ ינא ,ןכמ רחאל
ותוא לילצה וא הרואתה לש תמייוסמ תוכיא ,רישכמה לש גצה ןמ קלח
גצה םא) ןטקי/לדגיש ידכ ,(גוחמ הז םא) זוזיש ידכ" (.עימשמ אוה
ידכ ,(רוא וא לילצ הז םא) שלחי/קזחתיש ידכ ,(ילטיגיד אוה
.'וכו (יתמיעפ אוה רזוחה ןוזיהה םא) זרזי/טאיש

וא ןתש ליטמ אוה ךיא וא עלוב אוה ךיא םדא לאשת םא םג ,השעמל
.רתוי המיכחמ הבושת לבקת אל ,וילגר תא זיזמ אוה דציכ וליפא
אל םיכילהת לע ןוצרה לש העפשהה אל אוה ןפודה אצוי ,השעמל
םיכילהת ןיב הקולחה לע המכסומה לש "הריבשה" אל םג ,םיעדומ
ףוג ןיב הקולחה לש הריבשה אלא ,םיינוצר אל םיכילהתל םיינוצר
תופקשה ילעב םניאש ,םיבר םירקוח הללגבש הביסה וזש ,ןכתי .שפנל
רזוח ןוזיהב ןומיאה םוחתב קוסיע לכ םילסופ ,תויטסילאירטמ םלוע
.יעדמ וניאש םינעוטו יגולויב

,הב הסנתמל םייופצה םייפוסוליפהו םייגולוכיספה םיישקה תורמל
,"יגולויב רזוח ןוזיהב ןומיא" לש תימולחה היווחב תוסנתהל יאדכ
ומצעב הסנתהש ימ קר .ינוידיבה עדמה ירפסמ תויושחרתה םעטכ המעטש
תועמשמ תא ןיבמ ,הדידמ רישכמ לש גצה לע וזכ תינוצר העפשהב
תא קילדהל" :וא "םייניעב גוחמה תא זיזהל" :לש "תפשוכמה היווחה"
אל תושוחת לש תוגגופתהה תיווח קר ,השעמל ."ןוצרה חוכב הרונה
םע הרחתמ - ןהילע בלה תמושת לכ דוקימ תועצמאב תגשומה ,תומיענ
.וז היווח

תועדומהו רזוחה ןוזיהה

דע ישממ לופיטל וכז אל רזוחה ןוזיהה יכילהתש אוה אלפ אל
רשא ,ולש םייתועמשמה םיקלחהש רחאמ ,תאזו .םינורחאה םירושעל
קלח .תורחא תוירקחמו תויגשומ תורגסמב ולפוט ,תועדומל םירדוח
תא קיסעהל חילצמה הז אוה ,דחוימב םיעדומ ונא ול רזוחה ןוזיהה
וא תולוהב "תוישגיר תועדוה"כ םשל עיגמ אוה רשאכ תועדומה זכרמ
וא תוישגיר תויווחכ קר ךא - רקחנו לפוט ןכא אוהו .תוזע
"לגר תסירד" ול שיש רחאמ ,רתוי דוע רקחנ רחא קלח ."םימוטפמיס"כ
תובר םינש ,לבא .תישוח הסיפתכו הינימל הבישחכ תועדומה זכרמב
קר םהו ,"םייקנ" םשל םיעיגמ םניא ולא םיקלח םגש ךכמ ומלעתה
תוינכותו תוכרעממ םירזוחה םינוזיההו םינוזיהה ןוחרק לש והצק
.ריבכמל תופטוש

רזוחה ןוזיהה לש םייזכרמ תוחפ םיקלח םג םיעיגמ תועדומה לא
הבישח יכילהת ;בלה תמושת דקומב וניאש יתשוחתה ןוזיהה ;יגולויבה
;חומב םיקלחו תוינכות ןיב םירזוח םינוזיהו םינוזיה םלוכ לכש
תושוחת ןניאש תוישגיר תועדוה ןכו ;ןורכיזה ןמ הלשנה רמוחה בור
ןמזה בור םיאצמנ ולא (םירזוח םינוזיהו םינוזיה) םינכת .ףוג
,םיבחרתמו םיכלוה םילגעמ ומכ םה ולא םיילוש .תועדומה ילושב
םיילושה ילושבש םינכתה םא ןיחבהל השקש דע ...םיהודו םיכלוה
.הל הצוחמ וא תועדומה ילושב ןיידע םיאצמנ

תועדומה ןיאש טעמכ ,הילא םירדוחה םינוזיהה לש לודגה םקלח לע
זכרתהל היכילהת םילוכי ןמז תדוקנ לכב ,לבא .עיפשהל תלגוסמ
.םהיתוינכות לעו םירזוח םינוזיה לש םצמוצמ רפסמ לע עיפשהלו
וקיסעי אל תולוהב וא תוזע תוישגיר תועדוהש ךכב תינתומ וז תלוכי
תמושת תאצקה תועצמאב תישענ שחרתמב התוברעתה .הדימה לע רתי התוא
םלקשימו םמוקמ הנתשמ ךכבו םימייוסמ םינוזיהל תיביטקלס (בשק) בל
.ראשל האוושהב יסחיה

םילפרועמ םידירשל בל תמושת תוררועתהה תעב םישידקמ רשאכ ,המגודל
םירזוחה םינוזיהה תא קזחל םיתיעל םיחילצמ ,םולח לש םימומעו
םבתנלו םולחה לש םיירטה םידועתה תא ןורכיזה ןמ תולשל ,םיכעודה
.רזחושמ םולחכ תועדומה זכרמל

םינוזיהלו המ רבדל הצקומה רבגומה בשקה לש תועפשהה ללכ ךותמ
ןוזיהה לש ןיקתה ובותינ לע העפשהה דחוימב הבושח ,ונממ םימרוזה
בשקה תאצקה .וב לופיטב תוברועמה הלעפהה תוינכותל ונממ רזוחה
לא הרטמה רוזאמ ותוא הליבומה ךרדה תא תרשיימ וליאכ תעדומה
ותוא תנמסמ וליאכ וז בל תמושת .ול תוקוקזה תופטושה תוינכותה
םילבקתמה םיפסונ םירזוח םינוזיהל האוושהב "רתוי ןיינעמ"כ
ןוזיהה לש רחא וא הז טביה לע בלה תמושת לש דוקימ לכ .ול ליבקמב
תומכ תא ריבגמ - היהת רשא דוקימה לש ותביס היהת - רזוחה
םיעקשומה ולאכ ןה :הז ןוזיהל םישדקומה םייחומה םיבאשמה
.םהל םיעדומ ןיאש םיכילהתב םיעקשומה ולאכ ןהו םיעדומ םיכילהתב

םוכיסל

לע םיטלשנ םניאש םייחומ םיכילהתב ןומא תתל םיליגר ןיא ונתוברתב
הנממ יומסב םישחרתמ םה םא דוחיב - תעדומה תינויגהה הבישחה ידי
הלעפהש הדבועל לגתסהל םישקתמ םג ונתוברתב .םמצעמ וליאכו
ןפואה םג אלא תירוקמ תיגולונכט האצמה הניא "קוחר טלש" תועצמאב
.ונלש הניבהו שגרה ,ףוגה תוכרעמ דוקפית לש יעביטה

הלודג הכ הרומתש הנעטה חכונל ךלש תוחונה יא לע טעמ לקהל ידכ
,תונושה תוינפוגה תושוחתל תפטוש םיבאשמ תאצקה רובעב לבקל ןתינ
םג הרוק רבדה יכ ןיחבתשכ ךב ררועתתש הכובמה תא טעמ גיפהל ידכו
.רזוחה ןוזיהה יכילהת לע טעמ טרופמה רבסהה ןאכ אבוה - ךל

רזוח ןוזיהב ןומיאב תוסנתההו יסדנהה רזוחה ןוזיהה יכילהת תנבה
לש הלעפהה תונמוימ לש חותיפה יכילהתמ יחרכה קלח םניא יגולויב
םייטרואתה םיקרפה לש ןכותה ומכ ,ןכל .יללכה יתשוחתה דוקימה
ךייח לש םיטביהה לכ תא להנל ךרוצה םא קר ךל הבושח םתנבה םירחאה
.ךלש ירקיעה ןייפאמה אוה ליעפו יאמצע ןפואב

,םתלעפה תוינכות ,םייסיסבה תושגרה תכרעמ יללכ ןפואב ןאכ הראות
יגולויבה רזוחה ןוזיהה יכילהתל רבסה םג אבוה .םייוניש יכרדו
תוליעפה תא ןכו תישונאה תכרעמה לש הדוקפית םצע תא םירשפאמה
רבד לכ םשרנ ךיא טרופמב רורב אל ןיידעש רעצמ .היונישל תיתטישה
רקסנ דציכ אל םגו ,חומה יאתב םירצונה םינובלחה תוארשרש לע
.םינושה םיכרצל ןורכיזב רוצאה עדימה ארקנו

רופישל ךיבאשמ תא ליעפהל ךל רשפאי ישעמה ךירדמהש הווקמ ינא
גיפי ןאכ אבוהש יטרואתה רבסההש הווקמ ינא .ךלש תישגירה תכרעמה
.םימולעה היכילהת לש הלעפהה ינפמ ךששח תא

םירחבנ תורוקמ

Arnold, M.B. (1970) Feelings and Emotions: The Loyola Symposium. New York: Academic Press.

Bowlby, J. (1969-1981) Attachment and loss. London: Hogart, Vol. 1-3.

Darwin, C. (1872) The Expression of Emotions in Man and Animals. London: John Murray (Chicago: University of Chicago press, 1965).

Descartes, R. (1649) Treatise on the passions of the soul. In the Philosophical Works Of Descartes: E.S. Halden & G.R.T. Ross (Trans.) Cambridge: Cambridge University Press, 1967.

Ekman, P., (Ed.), (1982) Emotions in the Human Face. London: Cambridge University Press.

Fonberg, E. (1986) Amygdala, emotions, motivation, and depressive states. In R. Plutchik & H. Kellerman (Eds.), Emotion - Theory Research and Experience. New York: Academic Press, Vol. 3.

Frijda, N.H. (1986) The Emotions. Cambridge: Cambridge University Press.

Gendlin, E.T. (1988) Focusing. New York: Bantam Books.

Izard, C.E., Kagan, J., & Zajonc, R.B. (Eds.) (1984) Emotion, Cognition and Behavior. Cambridge: Cambridge University Press.

Leventhal, H. (1982) A perceptual motor theory of emotion. Social Science Information, 21, 819-845.

Plutchik, R., and Kellerman H. (Eds.), (1982-1986) Emotion - Theory Research and Experience. New York: Academic Press, Vol. 1-3.

Piajet, J. (1965) The origin of intelligence in children. New York: International Universities Press.

Weiser Cornell, A. (1992) Blocks to focusing: fixing it & forcing a choice on it. The Focusing Connection, 9, 5.

.םוי-םויה ייחב םהיניבש הנחבהה ידמימו תושגרה (1988) .א ,ףילש
תכרדהב ךרענ. "היפוסוליפל רוטקוד" ראותה תלבק םשל רוביחו רקחמ
.ןליא-רב תטיסרבינוא היגולוכיספל הקלחמה ןיול קחצי רוספורפ
.הטיסרבינואה טניס ידי לע - 1.1.1991 - רשוא

חפסנ

רוזג ,םלצ :לגרה תושחרתה וא הירגיס ןושיע דעומ ןומיסל חפסנ
םירחאה תורפסה ידמצ .תועשל לאמשמ תונושארה תורפסה דמצ .ןמסו
.תוקד שמח לש םיחוורמב,תוקדל םה

       ________________םוי
01 510152025303540455055 13 510152025303540455055
02 510152025303540455055 14 510152025303540455055
03 510152025303540455055 15 510152025303540455055
04 510152025303540455055 16 510152025303540455055
05 510152025303540455055 17 510152025303540455055
06 510152025303540455055 18 510152025303540455055
07 510152025303540455055 19 510152025303540455055
08 510152025303540455055 20 510152025303540455055
09 510152025303540455055 21 510152025303540455055
10 510152025303540455055 22 510152025303540455055
11 510152025303540455055 23 510152025303540455055
12 510152025303540455055 24 510152025303540455055

________________םוי
01 510152025303540455055 13 510152025303540455055
02 510152025303540455055 14 510152025303540455055
03 510152025303540455055 15 510152025303540455055
04 510152025303540455055 16 510152025303540455055
05 510152025303540455055 17 510152025303540455055
06 510152025303540455055 18 510152025303540455055
07 510152025303540455055 19 510152025303540455055
08 510152025303540455055 20 510152025303540455055
09 510152025303540455055 21 510152025303540455055
10 510152025303540455055 22 510152025303540455055
11 510152025303540455055 23 510152025303540455055
12 510152025303540455055 24 510152025303540455055

תמוסריפ


תושגר לע (FOCUSING) תודקמתהה

הל וחתופ םינורחאה םירושעב .תישומיש-בר הקינכט איה תודקמתהה
תרגסמב םילפטמ ידי לע הלעפהל תודעוימ ןקלח .תונוש תואסריג
ומכ :רתוי בחר שומישל תודעוימ ןקלח .היגולוסקסו היפרתוכיספ
הדובעל ןכו ,תויעב ןורתפלו תוישיאה חותיפ םשל ימצע לופיט
.תילופיט תרגסמב אלש תוצובקבו תוגוזב

תטיסרבינוא לש היגולוכיספל הקלחמב החתופ רתויב הצופנה הסריגה
תשר הליעפ םויכ (E. Gendlin) ןילדנג.פורפ ידי לע וגקיש
.התוא תחתפמו תמשיימה םינווגמ הימוסרפש תימלוע

יוניש לכל יארחאש יזכרמה םרוגה תא ורתיא היפרתוכיספב םהירקחמ
לופיטב אצמנ וניאש ןיבו אצמנ אוהש ןיב - םדאה לש שגרה ייחב
תושוחתל הבר בל תמושת ןתמ :תודקמתהה איה הז םרוג תיצמת .ישפנ
.תישפנה תוליעפה ךלהמב תוררועתמה

,תירוקמ" :ןילדנג תסריג לע (תילופיט השיג דסימ) סר'גור לרק
."תשגרמו תינשדח

ילוחב ישפנ לופיט לע "אירב תויהלו בושל" ירבחממ) ןוטנומיס .ק
םימשיימ םג ונא .'תודקמתהה' תקינכטב שמתשהל ךישממ ינא" :(ןטרס
."דואמ בר ךרע לעב ילכ הב ונאצמ .ונלש תינכותה תרגסמב התוא
הסריגה לע (The Focusing Conection תכרוע) לנרוק-רזיוו .א
הב שי .בר ךרע תישגירה תכרעמה לע ךתדובעל" :הז רפסב תאבומה
ךרמאב ךתשיג ךרעב תיחפת לא .םדאה ינב תנבהל דואמ הבושח המורת
."ןילדנג לש תודקמתהה תשיג ומכ רבד ותוא איהש

ןיינעמ היה" :(וטנורוט - "תודקמתהל זכרמה") גנורטסמרא .מ
,ךשגפמ לעו תודקמתהה ךילהת תא ךמצעב תיליג וב ןפואה לע אורקל
ןכא איה תודקמתההש שיגדמ רבדה .ןילדנג לש ורפס םע ןכמ רחאל
."יעביט ךילהת

םייסיסבה תושגרה ידמצ
תינמז המישר


             דחפ................תוננאש
סעכ................תונחלס
לבס..................האנה
תודידב................רשק
האניש................הבהא
לעוג..................קשח
לוזליז..............הצרעה
השוב................הוואג
תותיחנ............תונוילע
תונרתוו............תופיקת
ןויפיר................ץרמ
םומעיש..............ןיינע
הרגיש...............העתפה
תוניצר...............ןוצל
תוכירד............תונמלוח
וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
ןמאמל ךירדמ .ד
תושגרה .ה
םוי-םויה ייח לש תושגרה .III ןתוחתפתהו הלעפהה תוינכות .II תושגרה םה המ.I
תוישגירה לעה תוינכות .II לע-תוינכות לש ןתיינב .I לע-תוינכות .ז תופטושה הלעפהה תוינכות .ו
תוינכותה יגוס ןיב םיסחיה .V יוסיכה תוינכות .IV םוימויב תוישגירה לעה תוינכות .III
תוילביזה תוינכותה לש ןתשיכר .II "תוילביזה תוינכותה" ןה המו ימ .I תוילביזה תוינכותה .ח
היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט היצרה שגר תושגר לש םיירקיע תולבדזה יכרד .III
םיחפסינ תמאב דבוע הז דציכ :וא ,רזוח ןוזיה .אי ךלוה אלשכו,םיענ אלשכ .י

(=====היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט

ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב