!! וישכע תושגר !!

תירביע הרודהמ

EMOTIONS OF DAILY LIFE - HEBREW EDDITION

This file is part of 850KB of Hebrew text in ISO standart. It is writen from right to left in plain ASCII with HTML tags
It can be read (among other browsers) with the Netscape, providing you have the hebrew fonts - the best with the proportional font Times (Hebrew) size 24.
When you download it - better put all files in the same sub-directory under the same name, to keep the links functional.

.הינב יבלשב ירבעה ףגאה
הגרדהב ופסוותי םירופישו םירושיק ,םיקרפ
ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב


היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט----- >
(=====יוסיכה תוינכות .IV

וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
תושגרה .ה ןמאמל ךירדמ .ד


םתקוזחתו םוי-םויה ייחב תושגרה
שמתשמל ךירדמ

(םייחה תוכיא רופישל םירישכמ אלל קבדיפויב :וא)
םיתימעו ףילש ןליא ר"ד תאמ

The Emotions of Daily life and Their Maintenance
A guid for the user
By
Ilan Shalif (Ph.D). & friens

c

םוי-םויה ייח לש תושגרה .III ןתוחתפתהו הלעפהה תוינכות .II תושגרה םה המ.I
תוישגירה לעה תוינכות .II לע-תוינכות לש ןתיינב .I לע-תוינכות .ז תופטושה הלעפהה תוינכות .ו
תוינכותה יגוס ןיב םיסחיה .V יוסיכה תוינכות .IV םוימויב תוישגירה לעה תוינכות .III
תוילביזה תוינכותה לש ןתשיכר .II "תוילביזה תוינכותה" ןה המו ימ .I תוילביזה תוינכותה .ח
היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט היצרה שגר תושגר לש םיירקיע תולבדזה יכרד .III
םיחפסינ תמאב דבוע הז דציכ :וא ,רזוח ןוזיה .אי ךלוה אלשכו ,םיענ אלשכ .י


תוילביזה תוינכותה .ח

םייחה" ןושלה עבטמ דואמ תלבוקמ םיריעצ םירגוב לש בוחרה תפשב
ימויקה בצמה לש ותוכיא רואתל הז גשומב םישמתשמ ,בורל ."לבזב
לע" אוה ףדעומה גשומה זאש ,רתוי תורצק תופוקתל אלו ,ךשמתמה
תוכיא תא םג רבעב ןייפיא םייחה תוכיא לש הז ירויצ רואת ."םינפה
,השדחה הקינכטב םיברה םיסנתמה לש עירכמה בורה לשו ילש םייחה
ורקיעב היה הז םיניינע בצמ ."יתשוחתה דוקימה" םע ונשגפנ םרטב
תוישגירה לעה תוינכות ףסוא לש הדוריה הקוזחתה תמר לש האצות
תוצראה יבשות לכל ,ללכה ןמ אצוי אלל טעמכ ,ינייפואה רבד - ונלש
.תוחתופמה

"תוילביזה תוינכותה" ןה המו ימ .I

הירוגטק ןכו "לבז תוינכות" לש תוירקיע "תוחפשמ" ששכ ןנשי
לש הסג הקולח לכב ומכו ."החפשמ אלל" תוינכות תוללכנ הב תיעיבש
הדימ שי ןאכ םג ,תוירוגטקלו תוצובקל םדאה ייחמ תובכרומ תועפות
:גווסמה לש םיכרצל המאתהו תורירש לש

תוכשמתמ תושוחתל תומרוגה תוינכות לש איה רתויב תטלובה החפשמה
ןותחת בג יבאכ ,בל יבאכ ,ןטב יבאכ ,חתמ ,ןואכיד ,הקעומ ומכ
לש תוינורכה תועבהל ראשה ןיב םיארחא וז החפשמ ינב .'וכו
"רוקיבה סיטרכ" תא תווהמה - תועשירו סואימ ,הקוצמ ,תורירמ
.םיבר לש ישגירה

ןכשמש תוזע תוישגיר תושוחתל תומרוגה ולא לש איה הינשה החפשמה
,םינמדזמ המשא תושגר ,םעז יפקתה ,הדרח יפקתה ומכ ,תיסחי רצק
הפצה"ל םיתיעל תומרוג וז החפשממ תוינכות .'וכו יכב ,השוב
.היווהה לכ לע תטלתשמה "תישגיר

אטבל וא שוחל ונתיאמ תוענומה תוינכות לש איה תישילשה החפשמה
חורה יבצמ ,תוקושתה ,תושוחתה ,תושגרה בור תא ףא וא םינוש תושגר
.'וכו

הב תוללכנה תוינכותה .ןהבש תינסרהה ילוא איה תיעיברה החפשמה
האצוה לע טילחהל ,דואמ ונילע תושקמ וא ירמגל ונתיאמ תוענומ
תונוש תויחומ תויוליעפ וא םימייוסמ תוגהנתה יסופד לש לעופל
לש ןתוליעפ .ליעפהל ונל םיאתמ םתוא ,('וכו ןוימיד ,הבישח ומכ)
,"תובכע" ,"תימינפ תודגנתה"כ תיווחנ וא תאטבתמ ולא תוינכות
.םהימודו "תוישיאו יפוא יווק" ,"ןוצר חכ רדעה" ,"םירוצעמ"

טעמכ החוד םג ,הטלחהה עגר תא תבכעמ םג תמייוסמ תינכות ,םיתיעל
תלבחמ וא העירפמ םגו ,לעופה לא האיצוהל ןויסינה תא ףוס ילב
םוסחמה תא ץורפל ףוסבל החילצמ הטלחהה רשאכ םינושה םידוקפתב
.העוציב ךלהמב רבכ תאצמנו

הכופה ןתוליעפ רשא תוינכותה תא ךיישל ןתינ תישימחה החפשמל
הלא תוינכות יקזנ .תיעיברה החפשמל תוכייתשמה לש וזמ הרקיעב
םילוע ףא ילוא םיתיעלו תמדוקה החפשמה לש ולאל םתרמוחב םימוד
,תע םרטב לעופל ןתוא תואיצומ .תוזופח תוטלחה תוקיפמ ןה .םהילע
ונאש תויוליעפו תויוגהנתה תוליעפמ ןה .תומיאתמ אלה תוביסנב וא
וא ןתועשהל ונטלחהש ולאכו לילעב ונתבוטל דוגינב ןהש ךכל םיעדומ
ןליעפהל דואמ ןכוסמ יכ ונטלחהש ולאכמ לחה - ןעוציב תא תוחדל
.תלעות ןהב ןיא םתסש ולא דעו

רשא תויוגהנתהמ ןמזב לודחל ונתיאמ תוענומ וז הצובק תוינכות
תויוליעפ ללוכ - תרחא וא וז הביסמ ןהב ךישמהל יאדכ אלש ונאצמ
םורגל ףא תויושע ןה .ונל תוקיזמ ןה יכ תואדווב ונחכונ רשא
איהש ךכל םיעדומ םהש ףא לע המלש םייח ךרדב ךישמהל ןהילעבל
.םמויס תא םידקהל תדמוע ףא וא םהלש םייחה תוכיאב דואמ תעגופ

תוינכות לכ תא הל ךיישל ןתינ .רתויב הלודגה איה תישישה החפשמה
דחאב ,תועטומ בצמ תוכרעהל יתטיש ןפואב תומרוג רשא תוישגירה לעה
שגר דקפומ םהמ דחא לכ לע רשא ,םייחה ימוחת םירשע דע רשע-השמחכמ
לש םיירקיע םיגוס השולש םיכייש וז הצובקל .ידוחי יסיסב
:תוינכות
;םייוסמ שגר לש "הלועפל תוצלמה" תושבשמה ולאכ (1
לש םיבוליש לש "תוישגירה תוצלמהה"ו םתוליעפ תא תושבשמה ולאכ (2
;םייסיסב תושגר רפסמ
"תואיצמה תקידב"ב םיתוויע לש בחר ןווגמל תויארחאה תוינכות (3
.תיללכהו תישגירה (reality testing)

"םתס"ש תוינכותה לכ תוכיתשמ ,החפשמה ירסח לש תיעיבשה הירוגטקל
"קר" וא בר ןמז הזמ ונכדוע אלו רחאמ עוושמ תוליעי רסוחב תודבוע
.דואמ ןהל עגונה יתועמשמ יוניש לחש רחאל ונוש אל

תוירקיעה תוילביזה תוינכותה לש ןתשיכר .II

תוינכות תשיכרל םיכרד לש גציימ םגדמ תאבהל שדקוי קרפה לש וכשמה
לבא .ןחותיפל תוירחאב םיירקיעה םידושחה םג וב וגצוי .לבזה
ללכ תא הצממ וא "ןגוה" ןפואב גצייל תרמייתמ הניא וז המישר
תתל ידכ - תחאה :תוירקיע תורטמ יתשל תאבומ איה .םייקה ןווגימה
הינשה .םימדוקה םיקרפב ורמאנש רתוי םייללכ םירבדל ישממ םעט טעמ
,םיישגיר םינכת רזחמל הסנתש תעב ,תונויערל רוקמ ךל שמשל ידכ -
בושחתש תעב וא םהב תורושקה תוילביז לע-תוינכות לש ןנוכדיע םשל
.תוליעומ תויצקובורפ ןונכת לע

:ונלש לבזה תוינכות בור תא םיקפסמ םיירקיע תורוקמ השולש

ךות ונתלוזמ ונקתעה תובר תוינכות ."הקתעה" אוה דחאה רוקמה
רוקמ ,ללכ ךרדב .יארקאב ףא וא תוהדזה ךותמ ,םתוקחל עדומ ןויסינ
.תמדקומה תודליה תונש אוה ירקיעה יותיעהו ונירוה םה תוקתעהה
וא וז הדימב ,ונתלוז והשימל תומיאתמ ויה ילוא תודחא תוינכות
רבכ םוגפ בורל היה ןתוא ונתקתעהו ונתסיפת ןפוא ךא ,תרחא
.הליחתכלמ

ושענש ונילע העפשהה תונויסינ םה תוילביז תוינכותל ינשה רוקמה
תוכמס ילעבו החפשמ ינב - תישונאה הביבסב םינוש םימרוג ידי לע
לחה תאז ושע םה .םירז ףאו םירכמ ,םידידי ,םיבירי ,םהינימל
וחרט םהישעמב .ונייח ףוס דע ךכב וכישמיו תמדקומה תודליהמ
- בגא ךרד תאז ושעש וא תונוש לע-תוינכות ונלצא תונבל ןווכמב
.םישמ ילבמ ףא וא הרטמל תנווכמ תוגהנתה ךלהמב

ךותמ ונב ועטנ ונתוא םיבבוסהש ולאכ ןה הז רוקממש לבזה תוינכות
םהל היהש ינפמ ,לבוקמ ךכש ינפמ ,ונתבוטל םילעופ םה יכ הבשחמ
תושעל םהל ומרג םהלש תוילביזה תוינכותה יכרעמש ינפמ וא ,חונ
רוקממש לעה תוינכות לש ןייונישב םיקסוע רשאכ םג ,ונלזמל .תאז
תיינב ןפוא תא וא לבוקמה ןתשיכר ןפוא תא רתאל ךרוצ ןיא ,הז
.טרפה לש תוידוחיה תוילביזה ויתוינכות

תא םירתאמו ,שיש םיגוסה לכ תא ןובשחב םיאיבמ םא ,תאז םע דחי
ירחא םירתש ןמזב יזא ,יטרפה ןווגימה לש םייללכה ראתמה יווק
,תאז .םימעפל רזוע תאז לכב רבדה ,יונישל תודמעומה תוינכות
תוינכות לש ןרותיא םשל ישיאה רגאמה תא םיקרוסש תעב דחוימב
תוביסנב דובעל םיניינועמ וילע ,םייוסמ םוחתל תורושקה
דימת אל ידוחי עדיש תורמל ,רחא םוחת לכב ומכ ךכו .תוידוחייה
.םשו הפ עייסל יושע אוה ,ינויח

תוינכותה תיינב ךלהמב םיבבוסה ידי לע םיטקננה םיעצמאה ןיבמ המכ
ףא ולו ראתל השק .ןבורל םיארחאו דואמ םיחיכש טרפה לש תוילביזה
"דובכ" םוקמ .ךשמהבש תויוסחייתהה תיברמל הכז אלש דחא םדא
תוילביזל תומרוג וללה .ץחל תחת תלוזה תויוגהנתהל ןהיניב
תוינכות .ץוחלה טרפה םע ןילמוג יסחיב םיאצמנה לכ לש לע-תוינכות
תויוסנתה ידי לע ובצוע רשא ,תוישגיר תוחפהו רתוי תוישגירה לעה
בורל ןתיא סיסב םיווהמ ,תויוסנתה ןתוא לש ןורכיזהו ולאכ
.םירגובכ ונלש תוישגירה תויווחה

םיקנעומה םינושה םייזיפה םילופיטה תא תוארל ןתינ ,ךכל לדומכ
אל םינש םגו דחוימב םינושארה םייחה ישדוחב ,המגודל .ריעצה רודל
ונרשוכ היה תרחא הביסמ וא הלחמ תביסמ רשאכ ,ןכמ רחאל תוטעמ
ונתודליב רקיעב ,לבא .םירחאב דואמ םייולת ונייה ,לבגומ
,םהלש דעצ לכל ונתמכסה תא גישהל ךכ לכ וחרט אל וללה ,תמדקומה
תוחותפ ויה ,הייפכ לע תוססובמה ,רתוי תורצק םיכרד רשאכ דוחייב
.םהינפל

וא הלחמ תעב ונתורגבב שוחל ונבורל תומרוג הז גוס לש תוינכותה
.ונל םיעייסמה יפלכ הניט םע תוברועמה םינוא ןיא לש תושוחת תוכנ
תלבק .ינפוג לופיטב רזעהל ,םיצלאנ ונא רשאכ דחוימב טלוב רבדה
תא דח ןפואב תררועמ איהש רחאמ רתויב תיתייעבה איה תופורת
תופורת לש היופכה הלכאהה סיסב לע ונבנש תוינכותה תאו תונורכיזה
.ךרה ליגב

ופכש םיבכרומ םידעצב וטקנ ונתוא םיבבוסה ,ןכמ רחאל םגו תודליב
ילב ,םהל תויוצרה לע-תוינכות בוציע (וסינ תוחפל וא) ונילע
ךירדמכ .הזכ הרקמב םילעופה םייחומה םינונגנמה םה המ ועדיש
רשא תויממע תויכוניח תוירואית לע בורל וכמתסה םה םתוגהנתהל
צי תאז תמועל ךא ,רחא יתטיש ןפואב וא יעדמ ןפואב וקדבנ אל םנמא
."בוט םש" ןהל

לע תורהזא וא "תיבה תא בוזעא ינא ףכת" ומכ השיטנ ימויא ,המגודל
עדי לעב ףא ידי לע םיצלממומ םניא ,הביח וא הבהא לש ירשפא ץק
וניאש יממעה ןויסינה לבא .תכלה תוקיחרמ םהיתוכלשה ללגב ,קימעמ
םיעצמא .םוחב רבעב םהילע ץילמה ,םינש-בר "יכרוא רקחמ" לע ססובמ
,ךשמהב תעמשוממ תוגהנתהו ץחלל הריהמ העינכ בורל םיגישמ ולא
,ןכמ רחאל לבא .המצוע תובר תודלומ תוינכותמ הקוצמ תותוא םררועב
ונבנ רשא םהל תויוצר ןניאש לע-תוינכותב לקתיהל םיבצעמה םייושע
,בורל .ןואכידל סנכהל היטנב תואטבתמו ,ולא תויוסנתה ךמס לע
השעמ רחאל םג בורלו תואצותה הנייהת ולאש ללכ ורעיש אל םיבצעמה
.םירבדה ןיבש יתביסה רשקל םיעדומ םה ןיא

ונילע םיעיפשמה םיעצמאה לש תורטמהו םירסמה ,תורימאה תיצמת ןלהל
:תוילביזה תוינכותה תיינב תעב רתויב

.X שגרמ ענמיה .1
.Y שגר ךל ןיא המל .2
.Z שגר אלו Y שגר אובל ךירצ X בצמב .3
.Z שגרב Y שגר ףלחה X בצמב .4
.Y רמוח תועצמאב X שגר הנש .5
.Y שגר אב דימת / אובל ךירצ X שגר ירחא .6
.Z דמעמו Y ליג ,נ/ז ןימל םיאתמ אל X שגר .7
X שגר לש ידמ תוכומנ וא ידמ תוהובג תומצועמ ללכב ענמיה .8
.Z וא/ו Y תוביסנב
:םיאבה םיבצמב Z שגר לש Y העבה וא X תישממ תוגהנתהמ ענמיה .9
.Y שיגרת אל / X שיגרת זאו ...ךכ גהנתה .10
.X שגרה לש שממ לש המצועל תומרוגה תויוגהנתהמ ענמיה .11
דימת - הז שגר לש דגונמה ובטוקב X שגרה לש 'א בטוק תא ףלחה .12
.Z -ו Y תוביסנב וא
.Y השע X שיגרהל םוקמב .13
!יל םרוג הז X שגר הזיאל הארת .14
.דלי היהת לא / היהת .15
Y שגר םורגל תדעוימ וא תמרוגה X תוגהנתה !!!קיספת /!!!השע .16
.ילוכו ילוכו .....תרחא Z-ל

וא ןנמז רבע רשא ,וללה תורוקמה ןמש תוילביזה תוינכותהמ המכ
רוביצב תורכומ הליחתכלמ רבכ םיבצעמה לש יסיסב ןולשיכ ואטיבש
םיסנמ םירישיה םילפטמה .עוצקמה ילעב ידי לע ךכמ רתוי דועו
ךכ לכ אל םהיתוחלצה ךא ,תורגבתההו הלידגה ךלהמב ןתונשל
םיכורכ יונישל תונויסינה ,םייחה לש ליגרה ךלהמב .תוריהזמ
תוילביזל םיתיעל םיפיסומה - םיחלצומ ךכ לכ אל םיעצמאב שומישב
.ונממ תודירומ רשאמ רתוי יללכה תוינכותה ךרעמ לש

קיספיש ,השוב תועצמאב דלי לע ץוחלל םיסנמ תובר םימעפ ,המגודל
קר אל ,זאו .ונממ שושחל והודמיל רתוי ריעצ ליגבש המ רבדמ דחפל
.ךכב שייבתמ םגש אלא דחפל ךישממ אוהש

.םלוכ לע הלוע תוישגירה לעה תוינכות לש ןתוילביזל ישילשה רוקמה
תוינכות לש "תולבדזהה" יכילהת ,ןנוכדיעב ףטושה רוגיפה תמחמ
,םייחה ךלהמב ןסיסב לע תונבנה לעה תוינכות לשו תודלומה הלעפהה
הלעפהה תוינכות לכ ידועת לש רידאה םרפסמ לשב .םיענמנ יתלב םה
םייונישה לשבו םייחומ םיבאשמב ינורכה רוסחמה לשב ,תופטושה
שממ איה המאתההו ןוכדיעה תלטמ - הביבסבו טרפב םיקסופ יתלבה
תסנכומה תינכות קרש ךכל םייונב ונא ,ןכל ."תירשפא יתלב המישמ"
יחרכהה תא הב ןקתלו ןכדעל זופח ןויסינלו הקידבל הכוז תוליעפל
םיאנתב םג ,ףרה אלל תונתשמה םייחה תוביסנ חכונל ,השעמל .רתויב
וליפא םלוה ןפואבו ןמזב ןכדעל םעפ ףא םיקיפסמ אל רתויב םיבוטה
.תחא לע-תינכות

תוינכות לצא םג - תוילביזה תא םירמשמה םימרוגה ןיבמ בושחה
,וללה .יוסיכה תוינכות ןווגמ אוה - תובורק םיתיעל תולעפומה
םינכת םעו תומייוסמ תוינכות םע עדומ עגמ תוענומ וא תושקמ
לא .עדומ וניאשכ םג םהב קימעמ לופיט תומלוב ףאו ,םינוש םיישגיר
ףא וא תומצמצמה תונוש תויתוברת לע-תוינכות תופסותמ הז םרוג
תיברמ ,ךכל יא .םיישגיר םינכת לש בחר ןווגמב לופיט תוענומ
םג שי ונלוכ לצאו ,םירומח ןוכדיע ירוגיפ תורבוצ ונלש תוינכותה
.דואמ רומח ףא ןהב רוגיפהש לע-תוינכות

ורשפאי אל יוסיכה תוינכות ,וידיב םדא לש ויתותיעשכ םג ,המגודל
בורה .רבעה ןמ תושקה תויווחה לש ןבור תא ןורכיזב קורסל ול
- תוכיבמ תוינימ תויווחב רכזיהל תוסנלמ וא בושחלמ ענמנ עירכמה
תדגנתמ הרבחהש םירחא וא ןימה ותוא ינב םע תורושקה ולאב דוחייב
,תד יניינע םג םיללוכ םירוסאה םינכתה ,םיברל .םתיא ולאכ םירשקל
.םהימודו היפוסוליפ ,הנומא

,םינושארה םייחה ישדוחבו תועובשב םיליחתמ תולבדזהה יכילהת
לכל ןותמ בצקב םיכשמנו תורגבתהה םע םיצאומ ,תודליב םירבגתמ
- םימדוקה תורוקמה ינשב תורושקה תונוש תוביסנ .םייחה ךרוא
תויושע - ןהלש תלקולק היינבו תוינכות לש תחלצומ אל הקתעה
,לבא .םייוסמה טרפה לצא ןוכדיעב רוגיפה תא ןיטקהל וא לידגהל
ןיבמ םיצורחהו םיקיתוה וליפא .ולטבל לגוסמ אל םלועבש יעצמא םוש
אשונ לכ תא םיאלפ תרפשמה - יתשוחתה דוקימה תקינכטב םישמתשמה
.םירוגיפה לכ תא קיבדהל םיחילצמ אל - לעה תוינכות לש ןוכדיעה

םייסיסב תושגר לש םיירקיע תולבדזה יכרד .III

לע תוססבתמ תופטושה תוינכותהו ונלש לעה תוינכות ,ונרכזהש יפכ
םירחואמ םידוביע לעו טרפה לש ונורכיזב םימושרה םינוש םידועת
שי ,ונתיאמ דחא לכל תוידוחייה תוביסנה דבלמ לבא .וללה לש רתוי
םג ,ךכ לשב .תובר תופתושמ תוביסנ תמייוסמ הביבסבש םיטרפל
שי רתוי םירחואמה םידוביעב םג ,םימוד יד םיינושארה םימושירה
.תומוד יד ונלש לבזה תוינכות םגו ...בר ישיא-ןיב ןוימיד

תוברתה ינב לש םיירקיעה םינייפאמהו םייוטיבה םיאבומ ךשמהב
,םיירקיעה םייסיסבה תושגרה 15-מ דחא לכל רשאב תינרדומה תיברעמה
םיילביזה םיבולישה .םתולבדזהל תולבוקמה םיכרדה תוראותמו
םיבר םגו רתוי םיידוחי ,תינמז-וב םייסיסב תושגר רפסמ םיברעמה
.הז רפסב ללכיהל ידכמ

(לבס תמועל ןוצר תועיבש) האנהה שגר

םדאה לצא םימצעומ - תושגרה ןיבמ יזכרמה - הז שגר לש ויבטק
יד םיביגמו רחא יסיסב שגר לכ לש ולא רשאמ רתוי תונווגמ תוביסנב
םייולת תוחפה - םירחאה םייסיסבה תושגרה לש "תועדוה"ל םג תורישי
איצוהל חילצמ טרפה רשאכ דחוימב אטבתמ יבויחה בטוקה .הזב הז
תכרעמה ידי לע ךרעומ רשא ןפואב תפטוש הלעפה תינכות לעופל
תוכיא תאו םיישיאה תודרשיהה ייוכיס תא לידגמכ ולש תישגירה
םויק ינכסמ םיעוריא תובקעב רקיעב םצעתמ ילילשה בטוקה .םייחה
.םייח תוכיא ידירומו

םע תורושק רשא תופטושה תוינכותהו לעה תוינכות ,םייחה תליחתב
םיקשח קופיסבו םייסיסב םייגולויזיפ םיכרצב רקיעב תולפטמ הז שגר
המעטכ ,ללכ ךרדב ,האנהה שגר לש ומעט ,ןכ לע .םייוריג לש ןקרופו
הניש לש םייתעש םעטכ וא הבוט החורא רחאלש ןוצרה תועיבש לש
.קפסמו בוט ןימ רחאלש

"הביבסה" ,רעונו םידלי לש ךוניחהו הלידגה ךלהמב ,ללכ ךרדב
תואבה "תונסורמ אל" תויוגהנתה לע םישנועו תורומח תולבגה הליטמ
תוביסנל םאתהב ,ךכמ האצותכ .םהינימל םיקשחהו םיכרצה תא קפסל
תוחפשמ ונתיאמ דחא לכ לצא ונבנ ,טרפ לכ לש תוידוחייה וייח
גווסל ןתינ .הז שגר אוה ןתוילביז זכרמש לבז תוינכות לש תומלש
:םיירקיע םיפנע הששל ,האנהה שגרל תורושקה לבזה תוינכות תא

תומרוגה תויוגהנתהמ תוענמיהל תומרוג ןושארה ףנעה תוינכות
.האנהה שגר לש שממ לש המצועל

םינוש םימיענ אל תושגר תורצוויהל תומרוג ינשה ףנעה תוינכות
.האנהה שגר םוקמב ףא וא תפסותכ

קשח ררועתמ רשאכש ךכל תומרוג לבזה תחפשמ לש ישילש ףנעה תוינכות
לש לעופל האצוהמ םיענמנ ,האנהל םורגל לוכי םקופיס רשא ךרוצ וא
תיפולח תוגהנתה לעופל םיאיצומ תאז םוקמבו ךכל המיאתמה תוגהנתהה
.יהשלכ

םיחוור ךכמ האנה תקפהו ןימה ירבאב םיקחשמ לע םירוסיא :המגודל
לש ןתובידאב .תינרדומה תוברתה לש םידליה ךוניח ילהונב דואמ
,תורגב ייחל םעיגהבש ךכל רבדה םרוג ןושארה ףנעה ןמ לבז תוינכות
.ןיממ האלמ האנה תקפהל םורגל היושעה תוליעפמ םיעונמ םיבר

האלמ (היצנטופמיא) תונוא-ןיאכ וליפא אטבתמ רבדה םיפירח םירקמב
התוחיכש .10%-כ איה תוירופה ליגב םירבג לצא התוחיכשש תיקלח וא
עיגהל ישוק וא "תינימ תורירק"כ תאטבתמ איה ןלצא ,םישנ לצא
.רתוי דוע ההובג ,אלמ ימזגרוא קופיסל

ןה .תינימה תוליעפה תא תוענומ ןניא ינשה ףנעה ןמש לבזה תוינכות
ולש ההובג המצוע ףא וא האנהה שגר לש הלחתה בורל תורשפאמ וליפא
.ער ךשמה אב ,הרואכל הבוטה הלחתהה רחאל ךא .ךורא אל ןמזל
.דועו הטרחה ,המשאה ,דחפה ,השובה םיאב האנהה םוקמב וא תפסותכ

תבכרומ תוינימה לע לבזה תחפשמ לש ישילשה ףנעה תוינכות תעפשה
םוקמב תועיצמ טושפ ןה .םימדוקה םיפנעה ינש לש ולא תעפשהמ רתוי
ךכ לכ אל ולא םיפילחת ,לבא .םירחא םינהמ םיפילחת שממ לש ןימ
.תובר תוילילש תואצות בורל םהל שיו (!םייוקיחמ ורהזיה) םינהמ

תושוחת לש תבקועה וא הליבקמה ןתוררועתהל תומרוג תויצזיבורפמיאה
םייושע דובכה רובע ;ידמ ףייעמ טרופסה ;ןימשמ לכואה ;תויוצר אל
.דועו ;םמצע םייחב ףא וא תואירבב םלשל

.ישילשה ףנעה לש ולאל טעמ תומוד לבזה תוינכות ,יעיברה ףנעב
לש תויוגהנתה אלו םרקיעב םיימיכ םה םיפילחתהש אוה ןהל דחוימה
,םייגולויב םינבמ תועצמאב תלעפותמ תישגירה תכרעמהש תויה .שממ
תועצמאב ,םייסיסבה תושגרה ראש לע ומכ ,הז שגר לע עיפשהל ןתינ
.חומבו ףוגב םינוש תומוקמב םישחרתמה םיכילהתב תימיכ תוברעתה

םידליל הקיתמ ירבד ראשו טיוקסב ,היגוע ןתמ ןזכרמש תויוגהנתה
וא תועבה םצמצלו םימיענ אל תושגר ןתועצמאב גיפהל ידכ - םיכר
תושמשמ וללה .דואמ דע תוחיכש - םילפטמל תויוצר אל תויוגהנתה
םויס לש ףדעומה ןפואל רשאב תוילביז תוינכותל בזכא אל ןייעמ
תוילביז תוינכותל בחרנ רכ תושמשמ םג ןה .תומיענ אל תושוחת
הנהמ תוליעפל תלוזה ןמ הרישי השקבל ,תלוזל האנה תמירגל תורושקה
.תלוזה םע םיסחיל הרושקה תרחא האנה לכלו

יכרצל לבס יגיפמו האנה ימרוג םירמוחב םיבבוסה לש שומישה ןפוא
םג שמשמ ,תומיענ אל תושוחת םע דדומתמה ,תלוזה יכרצלו םמצע
תורושקה לעה תוינכות תלעפה ןפוא לע עיפשמ רבדה .יוקיחל לדומכ
רתוי ינסרה הז ףנע .רתוי םירחואמ םיליגב ןהינימל תויורכמתהל
םיכילהתב ברעתמ אוהש רחאמ ,םייונישל תיסחי דימעו םירחאה לכמ
שגר לש דלומה יתסיפתה ביכרמה םע קודה ןפואב םירושקה םימזינגרוא
.האנהה

ותוא לש דגונמה בטוקה תלעפה וניינע לבז תוינכות לש ישימח ףנע
לבז תוינכות .םינעוצקמה תפשב "הבוגת ךופיה" - יסיסב שגר
םירקמב .ךפיהל וא לבסב האנהה תפלחהל םיצחלמ תועבונ תומייוסמ
םישודק"כ םהייח תא םילהנמ םדא ינבש ךכל רבדה איבמ םיינוציק
םהמ םיחיכשו "יטסיכוזמ" םייח ןונגס רתוי חיכש ."םינועמ
ןואגב םיפינמה ,"םיינורכה לזמה ירסח"ו "םינכסמה" ,"םירסוימה"
.לבסה לגד תא

תינרדומה הרבחב לבוקמ ךכ לכ אל ולא לבז תוינכות לש רישי יוטיב
םייוטיבה ,בורל .(תיטסינודה) תינתנהנ רתויו רתוי תויהל הטונה
,ער לזמ ,לוכש ומכ רתוי תולבוקמ תוביס ירוחאמ הסחמ םיאצומ
לצא חיכש ךופהה הרקמה .םהימודו תונשנו תורזוח תונואת ,הלחמ
,ריעצ ליגב לבסה ייוטיב לע רישי וא יומס רוסיא לשבש םישנא
ריהצהלו תוימיטפוא ןיגפהל ,האנה אטבל ,ךייחל ,קוחצל םיברמ
.(םיפייוזמכ בורל םילגתמש) רשוא לע יתייפכ ןפואב

טרפה לע םיצחל "תמנפה"מ תועבונה לבז תוינכות לש אוה ישיש גוס
לעו םימייוסמ םיבצמב האנהה שגר תא ,שיגרמ אל וא ,שיגרמ אוהש לע
- ןואכידהו לבסה - וכופיה תא ,שיגרמ אל וא ,שיגרמ אוהש ךכ
,"ךייחת" ,"תוכבל קיספת" ,"חמשת לא ךביוא לופנב" .םירחא םיבצמב
.'וכו "וליפא בוצע אל ללכב התאש הז ךיא"

(תונדשחו דחפ תמועל ןומאו תוננאש) ןוחטיבה שגר

שגר יבגל ורכזוהש םתשיכר ןפואו לבזה תוינכות לש תוחפשמה תשש
טעמ םע .ןוחטיבה שגר לש ולאל תומוד יד ,לבסה תמועל האנהה
עקרה ןאכ .הסוכמ יד םוחתה ןוחטיבה שגרל תוידוחי תפסותו תומאתה
םא) הז שגר לש םיענה בטוקל עיגהל רוסיאה וניא ןתוחתפתהל ירקיעה
םיבבוסה ידי לע תומוזי תויוליעפ אלא (וינפמ ריהזהל םיברמ יד יכ
.דחפה בטוק תא טרפה לצא קיפהל ידכ

םה ,רעונו םידלי ינפל םיפנפנמש ,םינוש םימויאו תודחפה ,תורהזא
וא דחפה תשוחת תא ונל תואיבמה תוילביז תוינכות לש ירקיעה שרושה
םורגל ולא םימויא לש תירקיעה םתרטמ .רחא ןפואב וילע תוססובמ
וא םישעממ ענמיהל רגובל ףא וא רגבתמה טרפל ךכ רחאו ךרה דליל
תא ןרמתל ידכ וא ,ןהל עדומ וניאש תונכס לכסל ידכ ,םישעמ תושעל
.ונממ םיקזחל יוצרה ןפואב טרפה לש ותוגהנתה

ועגי אלש ידכ םינטק םידלי לש החיכשה םתדחפה איה ךכל המגוד
.ןאוס שיבכ םמצעב וצחי אלש ןכו שא וא ילמשח םרז תורוקמב
יפלכ וא םירחאה םירבדה יבגל םילעפומה ,'וכו םישנוע ,תורהזא
.םיברל םיפתושמ םה םג ךא םייללכ תוחפ םירגובמ

לצא הז שגר לש לבז תוינכות תליתש לש תובכרומה תואצותה תחא
תוריהז" לש תיללכ לבז תינכות חתפמ טרפהש ךכל םורגל היושע םידלי
ולאכ תוינכות תליתש .םימלש תוגהנתה ימוחת לע תטלתשמה ,"רתי
םינוש םירבד לע םידקוממ וא םירזופמ םידחפל םורגל םג היושע
ןיבמ .ומצע טרפה תא ףא םיתיעלו תלוזה תא םיהימתמה םינושמו
תומרוגה ולאכ דואמ םג תוחיכש ,הז שגר לש תוברה לבזה תוינכות
םימלוה םניאש דחפ וא ץמוא תונוש תויתרבח תוביסנב ןיגפהל םדאל
.בצמה תא

הללגב רשא תיתימאה "הרטשמה" ןה הז שגר לש תוילביז לע-תוינכות
ךא וייח תוכיא תא םדקל םילוכיש םירבדה בור תא תושעלמ טרפה ענמנ
והומכ ררועתמה דחפה .ותוא םיבבוסה תבוט וא הרבחה יקוחל םידגונמ
העיתרכ םהומכ דחפ םימרוגה םישעממ העיתרה .שנועב םייאמה רטושכ
.וישנועו קוחה םע טרפה תא ךבסל םילולעה םישעממ

,יוסיכ תוינכות ןיעמ ןה הז שגר לש תוילביזה תוינכותהמ תודחא
שי רשאכ .דחפה תייווח תרידחמ טרפה לש ותועדומ לע ןגהל תורומאה
רשא דחפ לש ותעפוה רורגל היושע םתמלשה רשא םיכילהת וא םיבצמ
םירקמב .םהינימל םיפילחת ולא לבז תוינכות תונמזמ ,"הרקיש רוסא"
ומכ רחא המ רבדב קוסעל וילעש אוצמל םואתפ יושע םדא םילקה
ומצע שיגרהל יושע יסלקה יביססבואה) .הבישח וא תמייוסמ תוליעפ
תובשחמל "בישקהל" וא רחא המ רבד תושעל וא וידי תא ץוחרל יופכ
(.הגופה אלל ושארב תופלוחהו ןהילע הטילש ול ןיאש

דחוימב טלובה םייסיסב תושגר רפסמל ינייפואה לבז תוינכות גוס
ןיבל ,"תכנחמה" הביבסה ןיבש ןילמוגה יסחימ עבונ ,דחפה שגר לצא
תוביסנמ םיעבונה םידחפ .טרפה לש הלידגהו הלימגה יכילהת
םניאש םימרוג לש העיגפ ינפמ ךרה דליה לע ןגהל םירומא תומייוסמ
םירומא ולא םידחפ רתוי רחואמ .םתופצל לגוסמ וניאש וא ול םינבומ
קר) תיבה תמלשה רחאל הינבה רתאמ םירסומה םימוגיפ ומכ תויהל
.(ןמזב םתוא םיריסמ ןיאש

דלי לבא .ומצעב ןאוסה שיבכה תייצחמ דחפל רומא ןטק דלי ,המגודל
שיבכה תא תומיאתמה תוביסנב תוצחל רומא רגוב םדא וא לודג
.שיבכה תא והוריבעיש תלוזה ןמ שקבל וא ךכמ ענמיהל אלו ,ןוחטיבב
םהומכ ,תורגבב םג ולאכ םירקמב םיכשמנה תוחונה יא "םתס" וא דחפה
.הינבה רמג רחאל ורסוה אלש םימוגיפ יקלחכ

לע םילעפומ ,תורגבתהו דיקפת ,ליג ייוניש תובקעב ,םייחה ךלהמב
המ לש וכופיה תא גישהל ידכ "םייכוניח םיצמאמ"ו םיצחל טרפה
םייוסמ טרפב תעטל חרטש םדא ותוא ףא ,םיתיעל .רבעב ונממ שרדנש
.עטנש דחפה תא גיפהל ידכ ןמז רובעכ רתוי דוע חרוט ,המ רבדמ דחפ

דחא אל ףא .ולא םייכוניח תונויסינ תעב תולקת תולח דימת ,לבא
תחא אוה ברקה םלה .תודליה ידחפ לכמ ןיטולחל ררחושמ ונתיאמ
טרפה טולימל תושמשמה יוסיכה תוינכות לש רתויב תורומחה תואצותה
הכו ךרעומ הכ ץמואהש םיבצמב "שיבמ"ה דחפה שגר םע שגפמה ןמ
.ןכוסמ

תוינכות ןיב דואמ רכינ לדבה שי ,תושגר רפסמ דועב ומכ ,הז שגרב
תונדחפה" .תובקנ לצא םילתושש ולאל םירכז לצא "םילתושש" לבזה
תונוש תויחמו םישיבכעמ ,דחוימב םיקו'גו םינוש םיקרחמ "תישנה
ררוש הב הרבחב ךוניח לש רצות איה - םירבכעו םישחנ ומכ
םירבג לע םילטומה דחפ ייוליג לע רוסיאה .ירבגה םזיניבושה
ותוא לש ירבגה ןפה םה ,"ברקה םלה" תנומסיתל ראשה ןיב םימרוגהו
.עבטמה

רבדה .תוינייפוא תוילביז "תוימיכ" יוסיכ תוינכות שי הז שגרל םג
ןשארבו ןהינימל "העגרה תופורת"ב זרפומ שומישב רקיעב אטבתמ
וילע תולקמו דחפה שגרמ ריהמ אצומ טרפל תורשפאמ וללה .םוילווה
תוינכותה תא ןקתל ילבמ ,תודיחפמ םייח תוביסנ םע שגפמה תא
.תוברועמה תוילביזה

תלוזב תוננובתה ךות תושכרנ דחפה שגרל תורושקה תובר לבז תוינכות
םירגובמ וא םירוה לש דחפ תובוגת ."השוריב תורבוע" וליאכ ןהו
םורגל םילוכי רבכע וא קו'ג ומכ םימימת םייח ילעב םע שגפמל
הפוצה דלי לצא םיזע םידחפל ,ןכמ רחאל רתוי דועו ,דמעמ ותואב
שי ,םייתימאכ םיארנו םיזע םה רגובמה לש דחפה ייוטיב םא .ךכב
הפוצה דליה ידי לע וקתעוי ולאכ לבז תוינכותש םיבר םייוכיס
.םייחה לכ ףא וא תובר םינש והווליו

תויהל תויושע תוננאשה תמועל דחפה שגר לש תוילביזה תוינכותה
העיתרב ןייפאתמ דחאה ןוויכה .םיירקיע םינוויכ ינשל תומזגומ
לוכי רבדה .דחפה שגר לש היווח םורגל יושעה רבד לכמ תטלחומ טעמכ
לש תוכומנ תומצוע ררועל לוכיש המ לכמ הזע העיתרב וליפא אטבתהל
םירושקה םיבצמו םירבדמ ןכו ,דחפה לש וליצ לצ קר ןהש ,תוששח
הנכס םע םירושק םניאש ,הקירז לש באכ לשמל ומכ ךרע תולק תועיגפב
אטבתמ ,תוינכות ןתוא לש ינש ןפ .תלוזל וא טרפל שממ לש
.תישממה הנכסה תדימל סחי לכ אלל דחפ לש תוזע תושוחת תורצוויהב

תומרוגה תוילביז תוינכות ןה רתוי תונכוסמ םגו רתוי תוחיכש
תובר תויוגהנתה תורשפאמ וא תומזוי ןה :ינשה ןוויכה ןמש תומזגהל
תולוכי ןה תובורק םיתיעל .רתוימו בר ןוכיס תחיקל ןכותב תוברעמה
דואמ תואצותל ,תויתרבחה וא תויעביטה ןהיתואצות יפ לע ,רורגל
יצורמ ,תישפוח החינצ ומכ טרופס יגוס לש רכינ רפסמ .תוינסרה
דחפל תורכמתהל יוטיב םה ,םהימוד וא ,םירומיה ,תוינוכמ
תועוצקמ תריחב אוה ןהלש רחא יוטיב .(דחפ תעב רצונה ןילנרדאלו)
אוה ךכל רתוי ףא ןכוסמו חיכש יוטיב .םיחרכומ אלשכ םינכוסמ
.םישיבכב "זעונ" הגיהנ ןונגיס

(םירוהרהו תונמלוח תמועל בשקו תונריע) תוננוכה שגר

בטוקל רשאב רקיעב "ילביז בצעמ לופיט"ל הכוז הז יסיסב שגר
הז שגרש רחאמ ."תוננוכ יא" לש םייוטיב ראשו םירוהרההו תונמלוחה
תויוגהנתהה תיברמב םיברועמ סייגמ אוה התוא בלה תמושתו
טרפה לש תיתרטמה תוגהנתהה לע עיפשהל הסנמש ימ לכ ,תויתרטמה
ןמזב ההתשמה קוניתב םאה תפזונ "םולחל קיספת" .הז שגר בצעל הסנמ
האנהל תונמלוחב רכמתמו "הקיניה תדובע תא חינזמ" אוהשכ ותלכאה
עמוש אל ללכב התא" ,"הרומה ירבדל בישקת" .היצאוטיסה ןמ תעבונה
."טואנורטסא תויהל קיספת" ,"ךל םירמואש המ

לש הדי דבוכמ םיטלמנ אל ויבטק ינש לע הז יסיסב שגר ייוטיב
ךכ-לכ תויהל קיספת" .םירגובכ ונייח ךלהמב םג םיבבוסה תרוקיב
"עוגר ךכ לכ תויהל לוכי התאש הז ךיא" :םדוגינ וא "עגרת"ו "חותמ
.תורוקיבה ןיבש תוחיכשהו תוטושפה ןה ,"םולחל קיספת"ו

ול שי ,תורגבל הז םוחתב תושקונ לע-תוינכות שכרש טרפה עיגהב
תא סרוה רבדהש םיבצמב םג בבוסל תונריעהו חתמה תא ךימנהל ישוק
בטוק לש תוהובג תוינורכ תומר .םייחה תואנהל רסמתהל ורשוכ
תא םינייפאמ ,חתמכ םינחבואמו םיווחנה ,בבוסל בשקו תונריעה
בל יפקתהלו הובג םד ץחלל ,םהינימל םיביכל דעומה A תוישיא סופיט

תועפותל םג תומרות הז שגר לש ההובג המצוע תוברעמה לבז תוינכות
תונוש תוינפוג תויעב ,ןהינימל בל תולחמ :תופסונ תויטמוס-וכיספ
היסולכואה בור תלחנ םהש - "בג יבאכ םתס"ו ,םיחתממ תועבונה
יוטיבה איה תוידיאונרפה .תיברעמה תוברתה ימוחתבש תרגובה
שגר הוולתמ ןהילא ,רמשמה לע הדימעו תוננוכ לש רתויב ינוציקה
.דחפה

םירקמב .הז שגר לש םיבטקה ינשל תוינייפוא תוימיכ לבז תוינכות
םירמוחל תוינפוג וא/ו תויגולוכיספ תויורכמתהב תואטבתמ ןה םיבר
(הנאוחירמו שישח) סיבנקהו לוהוכלאה ,המגודל .םינוש םיימיכ
תא גיפהלו תונמלוח תורשהל םתלוכי לשב רקיעב םיבר ידי לע םיכרצנ
םיריבגמה - םהינימל ץרמה ימס םה ולא םירמוח לש םדוגינ .תוננוכה
תאו םימייוסמ םירבדל בל תמושת ןתמ םשל ןימזה בשקה תומכ תא
.בבוסל תיללכה תונריעה

לש םידגונמה םיבטקה ינשמ דחאל "תיגולוכיספ" תורכמתה םג תמייק
ךרדכ שמשמ רחאה וא דחאה בטוקה ,ולא תויורכמתה לש ןבורב .הז שגר
.םירחא תושגר לש תויביטקייבוס תויווח לש בחר ןווגממ קמחתהל
תויזטנפל תורכמתה"ו דחא דצמ "םירומיהל תורכמתה" דואמ החיכש
.ינשה דצה ןמ "ץיקהב תומולחו

תושגרה לש ולא ומכ ללכ ךרדב תורצונ הז שגר לש לבזה תוינכות
תוביסנמ תועבונה ולאכ ןאכ ןהילא תופרטצמ .םירחאה םייסיסבה
ךוניחה ,לודיגה תוטיש .תינרדומה הרבחה לש דואמ תורגסוממה םייחה
.לבגומ ולש שפוחה ןהב תוביסנ טרפה לע םיפוכ דסוממה םייחה רטשמו

םימיענ אל תושגר ראשו םומעשבש תומיענה יאמ טעמ ררחתשהל ךרדכ
העיקש יכ (דסממה דודיע אלל בורל) טרפה דמול ,וללה תוביסנבש
השינע תררוג הניאש תיביספ תוננוגתה רשפאמ תויזטנפבו תומולחב
םיארקנה ,םידליה ןיבמ 10%-15% דוחיב - םירחא .הבר
םידמול - תוררועבו חתמב רוסחמל םישיגרהו "םייביטקא-רפיה"
,תודדומתהב הכורכה תוננוכהו דסממב וא תלוזב תויורגתה אקוודש
תוינכות ,תואנ ןוכדיע אלל .םיענ אלה בצמה ןמ ץוליחל תואיבמ
רחאל תובר םינש םג טרפה תא תוולל תולוכי ןרוקמ הזש תוילביז
.םייחה לכל ןודמו ביר שיאל וכפהלו ,יזיפה טקשה יא ףלחש

(הרגיש תמועל העתפה) תורידסה שגר

אל ןפואב המ רבד שחרתמ רשאכ תוזע תומצועב ררועתמ העתפהה בטוק
קרפל בורל) טרפה לש םויקה תכרעמ לכ לש שדחמ ןוגריאל םרוגו יופצ
םיניינעה רשאכ המצועב ררועתמ ידגנה בטוקה .(דואמ רצק ןמז
.רבעב ומכ שממ םירוק םה םא ךכמ רתוי דועו יופצכ םישחרתמ
טעמכ םיבר םיכילהת לש ןידע ןומזית לע תססובמ ,תינרדומה ונתוברת
.הרגישל הפדעה הב שי ןכל ,רופס ןיאל

הביבס םע תודדומתהל םאתומה םייח לעב וניה םדאה ,תאז תמועל
דואמ הב םימצמוצמ וא םירסח רשאכ ,ןכל .ףרה אלל הנתשמה תנווגמ
לע-תוינכות תוסנמ ,הרזחבו - תועתפהו םישודיחל הרגישמ םירבעמה
דחוימב תוילביזה תוינכותה .ןמצעב םתוא קיפהלו דרמתהל תונוש
."ןתורש" רובע רקי ריחמ תובוג

ןוויכב תלעופ הז שגרל תורושקה תורחא לע-תוינכות לש ןתוילביז
תואיבמ ףאו הרגישב ךרוצה םע המלשההו העינכה תא תושדקמ ןה .ינשה
הזכ וליפא - יוניש לכ דגנכ תולעופ ןה .הרמשל ידכ םיצמאמ תעקשהל
,וילע ךילמיש ךכל םדאה תא תואיבמו - תודרשיהה ייוכיס תא לידגמה
םיטילשמ םיבר ,זאו .םיינרדומה םייחבש ןוממישה תא ,ןוצרמ וליאכ
יאנפה תועש תא תשבשמ איהשכ םגו תשרדנ הניאש ןכיה םג הרגישה תא
.םהלש

ףוליא יכילהתב גשומה רבד - הרגישה לש השודיקו העתפהה ןמ העיתרה
םדאה ינב בורל תמרוג - דוליה ךרה לש הנזהה ילגרהב םיליחתמה
תובקעב םיעלקנה שי ,םתמועל .םהילגרהל םידבעו דואמ םינרמש תויהל
לע-תוינכותב םידייוצמ םה .דגונמה בטוקל הפי הלע אלש דרמ
ילעבמ םיבר רובע .ןמז ךרואל אוהש רבד לכב דימתהל םהמ תוענומה
שממ םה ךשמתמ עוציבו ךורא ןמזל ןונכית ,לבז תוינכת לש הז גוס
ןיב םירשקו עובק די חלשמ ,ביצי הדובע םוקמ .תירשפא יתלב המישמ
.םוחתל ץוחמ שממ םרובע תויהל םייושע - םיכשוממ םיישיא

אל ,תוינוציקל םיעיגמ םניא םא םג ,םדאה ינב לש לטובמ אל קלח
תוינכות .הרגישבו תועתפהב לופיטל תוריבס לע-תוינכות "םישכור"
תופטושה הלעפהה תוינכותב הכלהכ תובלושמ ןניא ךכב תולפטמה לעה
לעו תויסיסב םייח תורגיש לע רומשל םוצע ישוק שי םקלחל .םהלש
וא העתפה לכ ,םירחאל .םהילע תאז םיפוכ ןיאשכ "תימינפ תעמשמ"
םתוא האיצומ" הליגרה תוליעפה ךלהמב תושחרתמה הרגישה ןמ הגירח
.הירחאלש תונגראתהב םיישקל תמרוגו "םילכה ןמ

רסוח לש העפותה החיכש הז שגר יבגל םג ,םירחא תושגר יבגל ומכ
טרפהש ךכב תואטבתמ לבזה תוינכות ןיבמ תודחא .תימינפ תויבקע
קרו ,העורפ תוגהנתהב וא הריבס תולגתסהב ,רתי תויתרגישב טקונ
לוהינל תומרוג תורחא .תורחאה םיכרדה תחאל ךכמ גרוח םעפ ידמ
רחא םוחתבו דחא תוגהנתה גוס ררוש דחא םוחתב - "םילופכ םייח"
.ךופה גוס

(םומעיש תמועל תוניינעתה) תוברועמה שגר

וכרבתהש ולאכ םנשיו הטעמ םהלש תונרקסה תדימש םייח ילעב םנשי
עדימ שופיחב תורושק תונרקסהו תוניינעתהה .תונרקס לש הבר הדימב
ןורתיפל ינויח רבדה ןיאשכ םג - הביבסה ןמ םירחא םייוריג וא
.קרפה לע תדמועה יהשלכ היעב

םימצעו םיבצמ םע עגמל טרפה תא איבהל היושע תוניינעתההש רחאמ
םיטונ הנבה וא תונלבס ירסח םילפטמו םירוה ,"םירוסא" וא םינכוסמ
ללכ ךרדב תאז םישוע םה .םינטק תודליו םידלי לצא דוחיב - האכדל
םיכרדב התוא םירשקמש וא הלש םינוש םייוטיב לע םישינעמ םהש ךכב
לבז תוינכות תונבל יושע הז רבד .םימיענ אל תושגר םע תורחא
םוצמיצל "קר" וא ללכב תונרקס לש דואמ הכומנ המרל תואיבמה
ךרה ליגב םידלי לש תונרקסה יוכיד חיכש דחוימב .הקפסל תונויסינה
.םינימה ןיב םילדבהל רשא לכב

שגר תא ןזאל האבש תיתרטמ תוגהנתה תולרטנמה לבז תוינכות
עיגמ רבדה .דואמ ריעצ ליגב רבכ דואמ תוחיכש ,תוניינעתהה
לש קשממה תא םלוה ןפואב להנל לגוסמה טרפ לש העפותהש ךכ-ידיל
םמעתשהל אלש ריעצ דלי לש ותלוכי .הרידנ איה םמעתשהל אלו הז שגר
וא תואתשה תררועמו ןפוד תאצוי שממ איה םירחא לש םתרזע אלל םג
םידליל תומרוגה לבזה תוינכות דואמ תוחיכש ,תאז תמועל .הצרעה ףא
םתוא םיבבוסה ראשו החפשמ ינבמ תופיקתב עובתל םירגובמל ףא וא
.םהלש םומעישה שגר תא גיפהל

הרימאה תא תודילומה ולא ןה הז שגרל רתויב תוחיכשה לבזה תוינכות
תויארחא תוחיכשה תוינכותה .םירחא לש םלביסל רשקהב "יתעדי אל"
דצמ םיניינעמ אל דואמ םייח םילהנמ םיטעמ אל םדא ינבש ךכל םג
תמלוה הניאש "תיתייפכ" תוניינעתה םילגמ ,יוציפכ ,ינש דצמו ,דחא
.םירחא םיאשונב תימויקה תלעותה תא

םיאטרופס תצובקב ןיינע םילגמ טרופסב םיקסוע םניאש םיבר ,המגודל
ןיינע םילגמ (םישנא םתוא ףא וא) םירחא .םייוסמ טרופסב וא
םירמז ,תוינקחשו םינקחש ,םיאטרופס ומכ םירוביג רפסמ לש םהייחב
תוינוימיד תויומדב וליפא איה תוניינעתהה םיתיעל . 'וכו תוקהלו
.היזיבלט תורדסמ וא תורפסה ןמ

רובשל םיגהונ םינוש םיטרפש ךכל םג תומרוג תוילביז לע-תוינכות
תושגר דואמ תוריבגמה תויוגהנתה תועצמאב םהייח לש םומעישה תא
דואמ םיעגופה םיבצמל םדא ינב ךכ לשב םיעלקנ ,םיתיעל .םירחא
דעומ הז שגר םג .םירחא לשו םהלש תיללכה החוורב וא םייחה תוכיאב
םהינימל "םילויט" .םהינימל םיימיכ םישומיש תוברעמה לע-תוינכותל
ןפואב חומ יקלח םיליעפמה ,םירחא םירמוח וא .ד.ס.ל תועצמאב
ןהינימל לבז תוינכותש םייחב יתוכאלמ ןיינע סינכהל םיאב ,ימיכ
.םיממעשמל םוכפה

(היחדו לעוג תמועל הכישמו ןובאת) קשחה שגר

םירמ) םירמוחו לקלוקמ ןוזמ תטילפ לע לעוגה דקפומ ,דלומה ורוקמב
םייוארה ולאל תוכשמיה לעו ,לכאמל םייואר םניא רשא (ללכ ךרדב
תוחיר תטילק .תונורכיזה ךמס לע וא םעטהו חירה שוח ךמס לע - ךכל
וליפא העיתרמ ,םיליחבמכ םימייוסמ םימעטו ,ןוחריסכ םימייוסמ
.תונוש ףוג תושרפהו םיבוקר םירגפ ,םייח ילעב ,םיחמצ לא ברקתהלמ

תוישונאה תורבחה ינב לש תודרשיהה רשוכל הז שגר םרת ךכב
ויה םעטו חיר ,רבעב .םויה םג ךכל םורתל ךישממו תויאכראה
ילהונ ללגב לבא .היקשחו תוינימל רושקה לכב םג דואמ םיברועמ
תינרדומה הרבחה לש הז םוחתב םלקשמ ,תוברתו שובל ,ףוגה ןויקינ
.רתוי ןטק

,םויה דע םיחיכשו ,רבעב ולצא ובר ,רכוז דחא לכ יאדווש יפכ
ןיבל םניב ןיאש תוחירו םימעט ,ןוזמ ינימ לש תויחדו תוכישמ
לצא הבאיוגה חיר ררועמש הייחדה לשמל ומכ ...םולכ אלו תלעותה
םייתוברת םילגרהו "הנפוא" ללגב .וילא םילגרתמ םהש דע םיבר
,םיפירחה ףוגה תוחיר לכ תא לוספל תוטונ לבזה תוינכות ,םינוש
לצבה ,םושה תמגודכ םינוש םיחמצ תליכאמ םיעבונה ולא תא ללוכ
.הבליחהו

,םירגובמ ףאו םידלי ,תוטועפ לע תלוזה לש לעוגה תעבה לש העפשהה
םע שגפמ םיפוצל ךוסחל הרומא וז העפות התיה ,רוקמב .הקזח איה
תוגהנתה לש בוציעהו ךוניחה ךלהמב ,לבא ,ליער וא לקולק ןוזמ
םירבד ינימ לכ יפלכ רקיעב עבומ הז שגר ,הרבחה ייחב םגו ,תלוזה
תויעביט) ולאכ תועבה .חירו םעט םהל ןיא ללכש תויוגהנתהו
תרושקתב םגו תילולימ אלה תרושקתב םג תושמשמ (תויתוכאלמו
ןידעש ולאכ םע םגו םילמה תא םיניבמה ולאכ םע עגמב םג ,תילולימה
.ןתוא םיניבמ םניא

ןוכנ אלה עדימה לע תוססובמ הז שגר לש תוילביזה תוינכותה בור
רוביח לע תוססבתמ ןקלח .םירבד לש חירסמה וא ליעגמה םביט יבגל
ומכ ,םירחא םייח ימוחתל םיכיישה םימייוסמ םינכת לש יניינע אל
הכישמה ,קשחה םוחת םע ,םיישיא-ןיב םיסחיו ןחלוש יסומינ לשמל
םג אוהש אלא ,תוילביז תוינכות רצוי אוהש קר אל הז רבד .הייחדהו
.םייחה ךלהמב ןרופישו ןנוכדיע לע השקמ

,ןויקינה ילגרה םוחתב םילבוקמה םיללכל דוגינב תוגהנתה ,המגודל
תובורק םיתיעל םיכוז ,םיישיא ןיב םיסחי וא ףוג יקלחב העיגנה
.לעוג לשב וליאכ הדילס תעבה ךות ילולימ אלו ילולימ יוניגל

שבשל תויושעה ,לבז תוינכות טרפה לצא תונוב וללה תויוגהנתהה
תוסחייתהה לע טלתשהל תויושע ןה .םיבצמו תויוליעפ לש בחר ןווגמ
םילגרהו םיגהנימ ססבל תויושע ןה .תלוזה ףוגלו ופוגל טרפה לש
םורגל תולוכי םג ןה .(ןויקינ דגנו דעב תויתייפכ ללוכ) םינוש
ירוצעמ ינימ לכל ,ןוזמב רתי תונררבל ,יוקל ינימ דוקפתל
תזרפומ העינכלו ,תלוזה יפלכ תובחרנ היחד תובוגתל ,תוגהנתה
.תונוש "תוירסומ" תומרונל

תלעפהל םעפ אל תומרוג ןה וססבתה ולאכ תוילביז לע-תוינכותש רחאל
ךכ הז םימעפל ."עשפמ םיפח" םיניינע ינימ לכ יבגל היחדהו לעוגה
לש תוילביזו תויטנתוא תובוגתב הפצ טרפהש תעב ורצונ ןהש ינפמ
העטומ סוחיימ עבונ הז םיתיעל .םייוסמ רבדל םינווכמ ויהש וירוה
ללגב עבונ הז םימעפלו רחא והשמל תלוזה ידי לע הנתינש הבוגת לש
תמאב ליעגמ רבד םע ,רחא וא הזכ ,ירוביצ וא ישיא יביטאיצוסא רשק

רוקמהש ןיב) םיברב אטבתמ רבדה רשאכ ,םירחא תושגרב ומכ ,זאו
דגנ םינווכמה םיצחל גופסל ליחתמ טרפה (ילביז אוהש ןיבו תואנ
.הז שגר לש תוינכותמ תועבונה ולש תויווחו תויואטבתה ,תויוגהנתה

ןמ שרדנ םירחא םימעטמ וא סומינ ימעטמש רחאמ ,ראשה ןיב ,תאזו
םנוויכמ ךופה ףא וא ילרטינ ןפואב גהנתהל תונמוזמ םיתיעל טרפה
סחיימ זא ענמיהל וילע .םישכרנה וילגרהו תיעביטה ותייטנ לש
ףא וא ,ותוא םיליעגמה תויוגהנתהו םימעט ,תוחיר יפלכ ילילש
,הז םוחתב .האנהו קשח ייוטיב ףויז ךות לועפלו םהמ םועטל ,םחבשל
ולאכ םירתוס םיצחל ,םירחא םייסיסב תושגר לש ןכות ימוחתב ומכ
תלבגומ הניאו תללכומ ןתעפשהש לבז תוינכות תורצוויהל םימרוג
.םייוסמה םוחתל

(הבזכאו ןויפיר תמועל הווקתו תושגרתה ץרמ) תוררועה שגר

רחאמ םייסיסב תושגר לש תולבוקמה תומישרה בורמ רדענ הז שגר
תורוק ןה רשאכ םגו הבר הניא רוביצב תוהובגה ויתומצוע תוחיכשו
רקיעב תוחיכש תושגרתהה בטוק לש תוהובג תומצוע .ךורא אל ןכשמ
תומצוע .ןתמלשה ףס לע תואצמנ דעומ תוכורא תוינכות יכ הארנ רשאכ
לש םתערכה ךרוצל תוחוכה לכ תא סויגל ,הארנכ ,תודעוימ ולא
.םינורחאה םילושכמה

- רבד לש וכופיהל איבהל הרומא ,דגונמה ובטוק איהש ,הבזכאה
תונותמ תומצוע .הרקעכ האצמנש דעומ תכורא תינכותב העקשהה תקספהל
תוינוניב תומצוע ."ןטבב םירפרפ"כ בורל תווחנ תושגרתהה בטוק לש
לצא חיכשה רבד - ינפוגו ישפנ טקש-יאכ בורל תווחנ תוכשוממו
."ינאמ-ופיה" בצממ םילבוסה לצאו םייביטקא-רפיה םידלי

ינש לורטינל ,ןבורב ,תודעוימ הז שגרל תועגונה לבזה תוינכות
- הז שגר לש לבזה תוינכות יבצעמ לש תוחיכשה תורימאה .ויבטק
"ךכ לכ בהלתת לא" וא "שגרתמ התא המל" :ןה - םינעוצקמו םיבבוח
זיזמ אל רבד םוש" וא "חור רק ךכ-לכ התאש הז ךיא" - ןכופיהו
."ךל

תושגרתהל תומרוג הז שגר לש רתויב תוטלובה לבזה תוינכות
דואמ תוינייפוא ןה .םהינימל אווש תונויערו תומולחמ תובהלתהו
לבזה תוינכות .םינוש תונויער לש םיטושה םידיסחלו "םיריר'פ"ל
ןה .תינרדומה הרבחב דואמ תוחיכש ידגנה בטוקה תא תומיצעמה
בצמה תא חיצנהל םיניינועמה םילוונמה ידיב קשנכ ראשה ןיב תושמשמ
.ונעמל לועפל וא תווקל יונישב םיצפחה ןמ עונמלו

עמשמל תזרפומ תובהלתהל תומרוגה לבז תוינכות תוחפ אל תוחיכש
.םהינימל תוריכמ ישנאו םיאמוסריפ ,םילכונ םיקפסמש ירקיש עדימ

ךוסימ וא/ו לופריעל םימרוג םה ,ןברוקה לש ותושגרתה תא םררועב
,םיתיעל .("םיינויגה") םיישגיר אל הסיפתו הבישח יכילהת לש
ליפהל םיחילצמ םה ונלצא םירצוי םה התוא תיעגיר תושגרתה תועצמאב
ונל המרגב "תלכונה" איה המצע תואיצמה ,םיתיעל .םתשירב ונתוא
םייושע תובהלתההו תושגרתהה .ןטק ישממ יוכיס לש ותובישחב םיזגהל
.הילע חושמ הבזכאה עבצשכ - ןוימיטל דרתש רתי תעקשהל ונאיבהל

וא רתי תושגרתהל דימת טעמכ ונל תומרוג הז שגר לש לבזה תוינכות
תילאיר אל היפיצ - רתוי םילקה םהייוטיבל וא) רסח תושגרתהל
תאצקה ןפוא לע השעמל תוחקפמה ,ולא תוינכות .(ידמ תמדקומ הבזכאו
וניצמאמ ןיא ,בוטה הרקמב וליפאש ךכל תומרוג ,ונלש םיבאשמה
.םייחה לש רצ םוחתב אלא םיגשיהל םיאיבמ םיברה

רופישה תא בורל םיגישמ ונא ןיא ,ונעקשהש םיצמאמה תורמל ,ךכ לשב
םג ,ךכ לשב .שממתמ וניתווקתמ יצח אל ףאו םייחה תוכיאב הווקמה
,תוילשאה ןמ תוקיזמ תוחפ אל .תויפיצה תא םאות וניא הז רפס
תרזוח השגדהמ ונלצא תורצונה לבזה תוינכות ןה ,רתוי ףא ילואו
,שגרתת ,הפצת לא" :ןהלש לכשהה רסומ לשו תובזכאה לש תינשנו
."בזכאתת אלו - בהאתת ,הווקת ,בהלתת

םייכוניח םיצחל םילעפומ הז שגר יבגל םג ,םירחא תושגרב ומכ
הלפמה תוסחייתהב אטבתמ םילדבהה רקיע .םינימה ינש ינב לע םינוש
םירכזל .ןימ לכ ינבל םימלוהכ םיבשחנ רשא םימוחתב םיכנחמה לש
- תובקנל ,חוכה יסחיו ירמוחה םוחתל ולאכ תושגר תונפהל "םישרמ"
.הקיטנמורהו חורה םוחתל

(העינכו תונרתו ,תופחסיה תמועל תונשקעו המזוי ,ןוצר) היצרה שגר

רשוכ תא םדקל הרומאה תוליעפל רשאב המזוי לע דקפומ הז שגר
ןווכמ הז שגר לש דחאה ובטוק .טרפה לש םייחה תוכיא תאו תודרשיהה
ובטוקו ,וחומ רצי רשא תופטושה עוציבה תוינכותב תוקבדל טרפה תא
לש ןעוציב רשאכ דחוימב בושח רבדה .ךכמ גורחל ול רשפאמ ינשה
יתלב וא םיבר םיישק לע תורבגתהב ךורכ תופטושה וניתוינכות
תינכותה יונישל תלוזה ידי לע םיצחל ונילע םילעפומשכו ,םייופצ
דחאה .םיירקיע םיטביה ינש שי הז שגר לש לעה תוינכותל .תינושארה
התרגסמב תישונאהו תירמוחה תואיצמה לש יללכה רשקהה וניינע
תואיצמה לש קלח ותואל רושקו דואמ ידוחי וניינע ינשה .םילעופ
.תלוזה לצא הז שגר תוליעפ אוהש

םיניחבמ םניא טרפה לש לבזה תוינכות יבצעמ ,דואמ תובורק םיתיעל
ןיבמ המ - עדי רסוחמ וא ןווכמב - וילא םתוסחייתה תעב
יולת וניא המו ולש היצרה שגרמ עבונ ןהיתואצותו ויתויוגהנתה
דואמ החיכש ."הצור תייה קר םא" הסרתהה דואמ דע החיכש .הז שגרב
םיכנחמל תויוצר אל תויוגהנתה לע שנועב תמייאמ וא השינעמ תוליעפ
.טרפה לש ןוצרה שגר ןהב ברועמ היה אלש תורמל ,חכהו תוכמסה ילעב

טרפל תומרוגה תובר תוילביז תוינכות דואמ תוחיכש ,ךכ לשב
הפוצמל ,שרדנל םאתהב םישחרתמ אל םירבד רשאכ "ומצע תא םישאהל"
,ךכבש תומיענה יא דצב .ללכ וב יולת אל רבדהשכ םג - יוצרל וא
.ןוכנ אלה םוקמב ןורתיפה תא שפחל וללה לבזה תוינכות תומרוג

,היטעב .תמדוקל הכופה תילביז תינכות תחתפתמ ,תובורק םיתיעל
טרפה לש םיעדומה םינונכיתבו תפטושה תינכותב םימגפ שפחל םוקמב
תסיפת ןאכ םג .תלוזבו הביבסב ויתונולשיכ לכ תא הלות טרפה ,ומצע
היושעה ,תמלוה תיתרטמו תיניינע תוליעפ תענמנו תתוועמ תואיצמה
.בצמה תא רפשל

לע תמגרותמ ל"נה םישקונה תונונגיסה ינשמ דחא "תריחב" ,םיבר לצא
.ריעצ ליגב רבכ השקונ (תיטננימוד) תינומגה תינכותל תכרעמה ידי
לכל םלועה םע םהלש תיניינעה תודדומתהה תלשכהל תמרוג איה זאו
.םייחה ךרוא

ל"נה םיתוויעה םימרוג ,ונלוכ תלחנ םהש ,רתוי םילקה םירקמב
לע תופילח םילעפומ םהש ןיב :וניתויוליעפ בור לש תיקלח הלשכהל
יבקיע אל ןפואב םילעפומ םהש ןיבו ,םינוש םישגפמב םימוחת םתוא
.שגפמ וא עוריא ותואב ףא הרקמה ותוא לש םינוש םיטביה לע

הסיפת תריציל קיפסמ םיחרוט ןיאש ךכב אוה ןולשכל תירקיעה םתמורת
םייפולחה םידעצה לשו ונחוכ תולבגמ לש ,תושחרתהה תוהמ לש הבוט
תומצטצמ וא תוענמנ ךכ בקע .טוקנל ונתלוכיבש (תוביטנרטלאה)
,הביבסה תא תונשל חילצהל יוכיס ןהל שיש תויוליעפ ןתוא ,דואמ
ירסח םידעצ םיטקננו יוכיס ירסח םיקבאמל םיסנכנ תאז תמועלו
.םיקיזמ ףא וא תלעות

שגר לש תודלומה תוינכותה לש ןייונישו ןתשמגה ךילהת ,ךרה ליגב
ןיב ,תאזו .לק וניא תונוש תופולח םע לע-תוינכות תיינבו ןוצרה
םניא םייוסמה טרפב םינושה םילפטמה לש םיסרטניאהש רחאמ ,ראשה
םידגונמ םיסרטניא שי לפטמ ותואל םג ,תורצה לכל ףסונב .םיהז
.שגפמה ותואב ףא וא ותיא םיבקוע םישגפמב תודגונמ תויוגהנתהו

.תולקב םהיתושירדל וענכי םתורמל םינותנהש םילפטמל חונ ,בורל
.םנוצר ינפמ ונוצר תא תקולחמ תעב לטבי לפוטמ לכש םג םהל חונ

לטבי םתורמל ןותנהש םהל חונ אל דואמ תובורק םיתיעל ,תאז תמועל
שי ,ןכ ומכ .לפטמה לשמ הנוש םתעדש םירחא לש םנוצר ינפמ ונוצר
יהשלכ הדימב םייאמצע ויהי םתורמל םינותנהש ןוצר םילפטמה לצא
לפטמהשכ דוחיב - תואמצעל תלוכי וחתפי הגרדהבש ןכו ,םליגל םאתהב
םתיא וכלי םיריעצה םהידליש םירוהל חנ דואמ ,המגודל .הביבסב אל
חונ אל דואמ ,תאז תמועל .םדיב םיזחוא רשאכ חוכיו אללו םוקמ לכל
.םדיב םיזחוא םירז רשאכ ךכ םיגהונ םהידלי םא םהל

לצא םירוה םינוב ,הז םוחתב תומיאתמה תואצותה תא גישהל ידכ
תוינכות לש תובכרומ תוכרעמ ,םהיכינח לצא םיכנחמו םהיאצאצ
לבז תוינכות .ךנחמה לש םנפומה גיצנה תויהל ןדיקפת רשא ,תוילביז
ויפל לועפל וא ונוצר תא קפסל טרפה ןמ עונמל תורומא הז גוסמ
וללהשכ םג - תוכמסה ילעב ראשו םילפטמה ,םירוהה ירוסיאל דוגינב
.השעמ רחאל שינעהל םילגוסמ םניאשכ וא חיגשהל ידכ םיחכונ םניא

ףא םיתיעל) ןמז ךרואל תורמשמ וא "תואיפקמ" וליאכ ולא תוינכות
,ריעצ ליגב הבצועש תינויוויש אל םיסחי תכרעמ (םייחה לכל
ארקנ לבז תוינכות לש הז גוס ."ישפוח ןוצר" יפל תוליעפמ העיתרמה
"םנפומ הרוה" וא "וגא-רפוס"ו ,"ןופצמ" םשב םדאה ינב תפשב בורל
.עוצקמה ילעב תפשב

םשיילו תונבל טרפל תומרוג הז שגר לש תוירקיעה לבזה תוינכות
םג ,ישפוח ןוצר לש השוחת ךות ,תלוזל תומיאתמה תופטוש תוינכות
םירקמב םג .טרפה לש םייחה תוכיאב תועגופ עוציבה תוינכות רשאכ
שי (המחלמ תעב חיכשה רבד) חוטב תוומ תארקל הכילה לש םיינוציקה
.ישפוחה םנוצר יפ לע םילעופ םהש םישיגרמה ולאכ ןיידע

בקע "וכפהתהש" לע-תוינכות ןה לבז תוינכות לש ידמל חיכש גוס
רבד לכש ךכל ןהילעב לצא תומרוג הז גוסמ תוינכות .םילפטמה ןולשכ
,ךכמ האצותכ .דובעיש תשוחתל איבמ תוכמס לש חיר ונממ חירמ רשא
אל הזשכ םג - תוכמסל דגונמה ןוויכב הנחבה אלל ביגהל םיטונה שי
.תודרשיהה רשוכ תא םניחל ןכסמ ףא וא םייחה תוכיא תא רפשמ

ינשל ראשה ןיב םרוג ,תושימג לע-תוינכות תיינקהב ןולשיכ
טעמכ רדעהו תיכורכר תויביספב אטבתמ ,דחאה :םיינוציק תונונגיס
םעטמ השיתמו תטרופמ הכרדה ךירצמ הז ןונגיס .המזוי לש טלחומ
םיאנת חכונל תעד לוקיש ליעפהל טרפל דואמ עירפמו םינוממה
ונוצר תא לטבל "םילעבה" לש םוצע ישוקב אטבתמ ,ינשה .םינתשמ
.ותבוטל רבדהשכ םג רחאה לש ונוצר ינפמ

חכ יקבאמל סנכיהל היטנב תואטבתמ הז ןועביק לש תוקיזמה תואצותה
תוכמס יקבאמל השילגב ,םישפוטמ הרובג ישעמ עצבל תונוכנב ,םישיתמ
תיברמ תלשכהבו ,תויתרטמה תויוגהנתהה לש ןלובריסב ,םירתוימ
.םימרוג הברה ןיב םואת תוכירצמה תולטמה

ךכל םרוג אוה .הז שגרל רשאב םג םינימה ןיב הלפמ לבוקמה ךוניחה
בטוק לש תוקזח תומצוע תורשפאמה לע-תוינכות תוחיכש ,םישנ לצאש
םרות הז רבד .רתויב הלק תודגנתה חכונ הז שגר לש העינכה
םיקוח תחצנהל ,בר "תירבגה תונוילעה" לש קזנה הב ,ונתוברתב
ינש ינבב השעמל םיעגופ ךא םישנה תא הערל םילפמה םיגהנמו
.םינימה

םהב ולא בור לצאש ךכל יארחא הז שגר תשמגהל תומלוה תוינכות רדעה
חתפתמ - ןסור אל םגש - היצרה שגר לש יוכידה ירמגל לשכנ
לש לע -תוינכות לש תקפסמ אל תושימג.ינוציק יד םזילאודיודניא
ךא ,איהש תרגסמ לכב םיינומרה םיישיא-ןיב םיסחיל העירפמ הז שגר
ןיב םידוגינ לוהינב םיישק ,ונימיב .תוצובקבו םינוגריאב דחוימב
דועו ,יגוז רשק תיינבב םיברל העירפמ ,םישגנתמ וא םירחתמ תונוצר
תוינכותמ רתוי ,השעמל .ןמז ךרואל ותויכשמהב תלבחמ ךכמ רתוי
ינומרהה ןמויק לע הז שגר לש ולא תושקמ ,רחא שגר לכ לש תוילביז
.אוהש גוס לכמ תוכשמתמ םיסחי תוכרעמ לש

תוירטאיכיספה תופורתה ןה הז שגרל רתויב החיכשה תימיכה תוברעתהה
םיימיכ םיקיזא ומכ םהילע תועיפשמ ,םילפוטמה לע תופכנה תושקה
תוקירז ןה תוחפ תוחיכש ."חמצ ומכ" תויהל םיתיעל םהל תומרוגו
ויתודוס תא ריגסהל אלש רקחנה ןוצר תא תוקתשמ רשא ןהינימל תמאה
.ולש תועדומ אלה לעה תוינכות תודוס תא וא

תויורכמתהל שי תינסרה רתוי הברה ךא תיטמרד תוחפ תימיכ תוברועמ
:ךכל םיירקיע םיטביה ינש .םילקהו םישקה םימסל ןהינימל

ןוויכל תויתרטמהו המזויה בטוקמ הז שגר לש הקזח הטסה ,דחאה
םירמוחה תיברמ לש תימיכה העפשהה םצע לשב - תונרתווהו תופחסיהה
.םירכממה

תויווחו םייח תוביסנ םע טרפה לש םירזוח םישגפמל המירג ,ינשה
ול רמוחל הגרעהו יותיפה חכונל ישיאה ןוצרה לע רותיו לש תוישיא
.םירוכמ

ךלהמב וא רוסחמ תעב "רוכמ"ה טרפה רבוע ןתוא תושקה תויוסנתהה
תוינכות ולצא וחתפתיש ךכל "הבורעה" םה תפטושה הקפסהה לש התגשה
"ךרוצ"ה רבגתמ רשאכ ,םעפ רחא םעפ ."שלח ןוצר חכ" לש לבז
תונשנו תורזוח תויווח .הינומגהל עיגמו רבגתמ קשחה שגר ,םייוסמה
טרפהש םעפ לכ תומשרנ ןהב דומעל םילוכי ןיאש תומדוק תוטלחה לש
ולא תונשנו תורזוח תויווח .חילצמ אלו ותורכמתהמ למגיהל הסנמ
ןמ הלימגל תודעוימה עוציב תוינכות תיינב לע לכמ רתוי תושקמ
.לעופל ןתאצוה תא רתוי דועו ,ךרוצה

םעפ רחא םעפ םיסנתמ ןיטוקינל םירוכמה םיבר םינשעמ ,המגודל
הלמה תריבש"בו קבטה ןושיעמ םילשוכ הלימג תונויסינ לש תויווחב
תשלחהל "אלפנ" םשרמ ןה ולא תויווח .ןשעל וקיספהש ךכ לע "םהלש
תויוסנתה לש בר רפסמ רחאל ,םבור לצא .טרפה לש יללכה ןוצרה חוכ
ידכ ןוצר חכ קיפסמ סייגל החילצמ תיניצר תיתואירב הביס קר ,ולאכ
.ןושיעה ןמ למגיהל תפסונ םעפ תוסנל

םיכרצל היצרה שגר דוקפתב שפוחה תא ףופכל ונתוברתב דואמ לבוקמ
ריכש היה" :םיפיטמ םיבר .ןוחטיבה שגר לש םימודמ וא םייתימא
תא ףופכל םג לבוקמ .םמצעב םאתהב םיגהונ םגו "תחטבומ ותרוכשמש
תא רובשל ךל המל" - חתמב הכמנה תרטמל ונממ תעבונה המזויהו שגרה
לע רתוי זע ץחל םיליעפמ ,יללכ ןפואב ."ןטק שאר היהת"ו "שארה
וא תופיקת וא תומזוי תויהל אלש ללכב םישנ לעו טרפב תודלי
ןהל תומרוגה תוינכות ןהל תונקהל םילמע דחוימב .ןהלש לע תודמוע
.הביבסבש םירכזל תועונכ תויהל

(attachment - detachmet :תודידב תמועל רשק) תוכיישה שגר

העפשהה תניחבמו םייונישל תודימע תניחבמ רתויב קזחה אוה הז שגר
וניסחי ללכ לש םתויכשמה לע הנוממ אוה .םדאה לש וייח לע
,ונגוז ינב ,ונירוה ןיבל וניניבש ולא תא דחוימבו םיישיא-ןיבה
םאה תא יומס לבחב רושקל רומא הז שגר .םידידיו החפשמ יבורק ראשו
טרפה ,וללגב .תוסחל םיקוקזה םיאצאצל (באה תא טעמ התוחפ הדימבו)
ךייש אוה הילא הצובקה ןמ הדימה לע רתי קחרתהלמ ענמיהל רומא
.יולת אוה התוסחבו

אוה ,רשקה קותינב םויאה תועצמאב ,תלוזה לצא הז שגר לש ותלעפה
אוה ,זאו .טרפה לע תיתרבחה הביבסה העיפשמ ותועצמאב יתימאה טושה
םירחאה ויתושגרמ דחא תייחנהב לועפל ותיטנ לע וא ונוצר לע רתוומ
ויה שוריגהו יודינהש אלפ אל .םייאמה תשירד יפל וא םלתב ךלוהו
הז ,םויה דע .תיתרוסמה הרבחה לש רתויב םיקזחה קשנה ילכ ינש
.רעונהו םידליה תרבחב רתויב זעה קשנה

ךרוצב רגובה םדאה לצא תואטבתמ הז שגר לש תוירקיעה לבזה תוינכות
םניאש ,םינשי םירשק ףפורל וא ריתהל םיישקבו ,בל תמושתב יתייפכ
קר ךכמ התוחפה הדימב ,תואטבתמ ןה .תונוש תוביסמ ןיינעל דוע
.וקתונש ולא םוקמב םייפולח םירשק תריציל םיישקב ,טעמב

קוורה ןבה :םה ךכל רתויב םירזומהו םיפירחה םייוטיבה ינש
בורק םדא ןדבוא לע לבאו ,התומ םוי דע "ומאל וינומא תא רמושה"
תוחפ טעמ יוטיב .םהלש דיחי טעמכה ןכותל ךפוהו םייחה לכ ךשמתמה
,םיתיעל .תמ וא שטנש גוז ןב םע רשק ריתהל ישוקה אוה ךכל ףירח
לע רבגתהל ,לבאה תא םייסל תורשפא ןיאש ךכב אטבתמ הז ישוק
.שדח רשק הגרדהב תונבלו ןדבואה

קזח רשק תשוחת תרצונש ךכל תומרוג תומייוסמ תוילביז תוינכות
טרפה לש וייח תוכיאל םימרות םניאש ,ןויער וא הצובק ,גיהנמ יפלכ
"טופש"ל ךפהנ אוה זאו) ולש תוכיישה תצובק לש םייחה תוכיאל וא
שוחל טרפל םורגל תולוכי לבז תוינכות םימייוסמ םיבצמב .(םהלש
םמע םישנאל וא םיישיא-ןיבה וירשקל םולכ הרק אלש תורמל ןואכיד
םייוסמ עוריא "ןתרזעב" שרפמ םדאש םעפ לכ הרוק רבדה .רושק אוה
דמעמב הדירי תובקעב רבדה חיכש דוחייב .רשק "ןדבוא" רשבמכ
תישגיר הניחבמ םייתועמשמ שוכר וא ץפח ןדבא ,ילכלכ דספה ,יתרבחה
.ומצעמ טרפה תבזכא תובקעב ףאו

ולא םע הז שגר לש לבזה תוינכות תריציל תופתושמה םיכרדל ףסונב
לע תססובמ הטישה .ול תידוחי היינב תטיש תטלוב ,םירחא תושגר לש
לש תונושה תוביסנב תלוזה ןמ עמוש טרפהש שוריג וא השיטנ ימויא
תרטמ םא ןיב ,זאו .ופוליאו ותענכה םשל קשנ שמשמ םויאהשכ ,םייחה
תוילביזה תוינכותהש תופצל רשפא ,אל םא ןיבו תגשומ םייוסמה ץחלה
ןווגמב תיתועמשמ תוליעפל וסנכיו וייח לכ טרפה תא וולי תונבנה
.תוביסנ לש בחר

טרפל תמרוג ,דואמ דע החיכשה ,הז שגר לש תילביז לע-תינכות
המ לכב וא יודינב ןכתסהל אל ידכ "םלתב הכילה" לש תויוגהנתה
הלישכמ תילביז לע-תינכות םיבר לצא תחתפתמ ,הדיצל .ונממ חירמש
,וז האניק .גוזה תב/ןבל "תיגולותפ האניק"כ תאטבתמה - רתוי דוע
.רופס אלל םיבצמב תררועתמ ,תננגוסמ הביזע תדרח םצעב איהש

וחומ תא אוושל םיקיסעמ ןהילא םיוולתמה הבישחה יכילהתו תושוחתה
אל םיצחל ליעפהל ול םימרוג םה .תוינדרוט תובשחמב טרפה לש
רושק אוה םמע םירחא םיטרפ לע םג ךא (רקיעב) גוז ינב לע םיריבס
תויוגהנתהמ וענמיש ידכו ול םתונמאנ תא וחיכויש ידכ ,דואמ
ידי לע וז האניק תיווחנ תובורק יד םיתיעל .האניקה תא תוררועמה
שח וא עדוי אוהשכ םג וילע תטלתשמה תידיאונרפ היססבואכ טרפה
.תרחא איה תואיצמהש

(תונחלסו תונלבס תמועל תונלבס רסוחו סעכ) לוכסיתה שגר

,הב תויושחרתההו הביבסה לש תדמתמ הקידב לע דקפומ הז שגר םג
ודוד ןב אוה םייוסמ ןבומב .תודרשיהה ייוכיס לע ןתעפשה תניחבמ
ךלהמ ןיב רעפה םע תודדומתהה לע רקיעב דקפומ אוה .היצרה שגר לש
הלעפהה תוינכות ידי לע הפוצמה ןיבל ,תואיצמב תויושחרתהה
תוליעפ םימסוחה םימרוג םע תויודדומתהל לבגומ אל אוה .תופטושה
ןיבל ,טרפה תויפיצ ןיב רעפ םע ,לשמל ,םג אלא ,תישממ תיתרטמ
.םירחא לש םהישעמ

יוצרה תושחרתהה ךלהממ תוגירח תומרוג ,םייחה תישארב רבכ
ןה זא תופצנה תובוגתה .הז שגר לש רתויב םיטלוב םייוטיבל
ןתוא םינייפאמ .סעכה בטוק לש תדלומה תוינכותה לש םינוש םייוטיב
םה .המיענ אל תילוק תוכיאו םינפה תומדאתה ,תרבגומ תויתעונת
תלבגומשכ ,קוניתה לש המישנה תלוכי תמסחנ רשאכ רקיעב םיפצנ
הביבסה דצמ הריהמ תונעה ןיא רשאכ ,םינוש םירבא וא ופוג תעונת
יוטיבב תופצל ןתינ םישדוח רפסמ רחאל .המודכו ולש הקוצמ תואירקל
תעב ,ךרה דליה לש ותחוורב לופיטב בוכיע לחשכ רקיעב הז שגר
.המ רבד וילע םיפוכ רשאכ וא ול םיביאכמש

לש םייזיפה ויבאשמ תא סייגל רומא ("ותומת וא וזוז") הז שגר
םייח ילעב וא) םדא ינב םיביצמש םילושכמ םע תודדומתה םשל טרפה
הלעפה תוינכות ךלהמב תובשחתה רסוחמ וא ןודזב םיעירפמו (םירחא
םיממוד םילושכמ םע שגפמ תעב םג הז שגר ררועתמ ,ודוסימ .תופטוש
ךותב .םמצע לשמ "ןוצר חכ" םהל ןיאש םיישונא אל םירוצי םע םגו
םגו םריסהל ןתינש םילושכמ םג ,הליחתב ,הז שגר םיררועמ ,גוס לכ
.םריסהל ןתינ אלש ולאכ

תוגהנתה לע םימייוסמ םירקמב ץילמהל הרומא הז שגר לש ותוררועתה
תלוזל םיאתמה רסמה תא ריבעהל הדיקפת םירחא םירקמב .תידיימ
דיקפת םירחא םירקמב .לכסותמה טרפב הפוצ "םתס"ש הזל וא לכסתמה
יכרוצל ןורכיזב דעותמה ,בצמ םוכיס וא/ו תרוכזיתכ שמשל שגרה
.דיתעב ימינפ ישיא שומיש

תודליב תוחפ דועו טלוב ךכ לכ אל הז שגר לש תונחלסה בטוק
תינכות ידי לע הפוצמה ןמ הגירחהשכ רקיעב ררועתמ אוה .תמדקומה
,המגודל .סעכה םע הרחתמה שגר ררועתמשכ וא תיבויחכ תספתנ הלעפהה
,הציצמ םשל ויפל ויתועבצא תא איבהל דמל אל ןיידע רשא ךר דלי
רשאכ לבא .ויפ לא ןתוא ליבוהל םיליחתמ רשאכ בר סעכב ביגהל יושע
ותודגנתהו וסעכ ,לועפל ליחתמ הציצמה סקלפרו ויפל תומשומ ןה
ףלחתי ויפל דיה תכלוה תליחתב רבכ ,רתוי םדקתמ בלשב .םיפלוח
תא הוולמה תונחלסב ודי לש העונתה שפוח תא םיליבגמה לע וסעכ
.הפל תועבצאה תעגהל היפיצה

תוינכותו עדיה תיינקה איה לדגה טרפה בוציע ךילהת לש תולטמה תחא
עייסמ סעכה םהיבגל םילושכמה ןיב ןיחבהל ול םירשפאמה לעה
לש הינבה ךלהמב תואיגש .רקע אוה םהיבגלש ולא ןיבל ,תודרשיהל
םיבצמה ןיב הנוכנ אל הנחבהב םימעפ הברה תורושק לעה תוינכות
ותשנעה .הז שגר תוינכות לש תוילביזה בורל תויארחא ןה .םינושה
העגרהה יעצמא ןיב םעפ אל תללכנ ,טועפה לבחנ וב ,םמוד ץפח לש
תעב ,הפוצ אוה וב תלוזה תשנעה וא דליה תשנעה .םאה תטקונ םהב
החיכש - ישפוח ןוצרמ תאז ושע אלשכ ףא םילפטמה תא םילכסתמ םהש
.איה ףא

לע -תוינכות ,םירחא תולקתו םידעצמו ל"נה תואיגשהמ האצותכ
אלו דואמ ההובג הלעפה תוחיכשל תומרוג םידלי לש תוילביז
לכ יפלכ (האניש+סעכ ורקיעש) המקנל ןוצר לש וא סעכ לש תיביטקלס
.םירגוב םתויהב םג תוליעפ ןה ,םיבר לצא .לוכסית םרוגש ימ

אוה םהב םירקמב םג חתפתהל סעכל תונתונ אל תוניקת לע-תוינכות
רשאכ םג .תישעמ הניחבמ קיזמ וא ןכוסמ ךא ינורקע ןפואב "קדצומ"
ןיידע ,ולש לע הלוע ונחוכשכ םגו ישפוח ןוצר לעב לכסתמה םרוגה
.סעכה לע םיתיעל הפידע תונחלסה

,ןושיל עירפמ םינכשה לש הז וא טרפה לש טועפה ודלי רשאכ ,המגודל
לעו ותעגרה לע ושקי קר ויוטיבו סעכה תשוחת ,זע לוכסיתהש לככ
שגר לש רתויב תוילביזה תוינכותה .םדקהב םדריהלו רוזחל תלוכיה
תא עונמל םיאבה םיצחל חתפתמה טרפה לע םילעפומש תעב תושכרנ הז
.סעכה לש השוחתה םצע תא ףא וא יוטיבה ,תוגהנתהה

לש וזל ונתוברת ןיב לידבמה םיירקיעה םינייפאמה דחאש רמאל ןתינ
ותוא - רתויב יתייעבה יסיסבה שגרה תוהזב אוה ,האמה תישאר
ידוסיה ןפואב תולבחמ תוילביזה ויתוינכותשו לכמ רתוי םיאכדמ
לש תושגרה יוכידל םיצחלה דקומ ,האמה ףוסב .םייחה תוכיאב רתויב
תוגהנתההו קשחה םוחתמ רבע ,רגובה לצא ףאו ,בוציעה יבלשבש טרפה
.תינפקותה תוגהנתההו סעכה םוחת לא תינימה

אוה ."קיחדמה" וא דדרמה לש אוה ךכמ עבונה דחא ינוציק סופד
סופד .התומת ינב ראשל רשאמ םיליכשמ םירבגל רתוי ןיידע ינייפוא
.רושע לכ רתוי דוע הלוע ותוחיכשו תינרדומה הרבחב דואמ חיכש הז
.תושגרה לש ללכומ יוכידמ קלחכ בורל אטבתמ אוה

ףא וא ותשלחהל הנפומ םיישגירה םיבאשמה רקיע ,"םישמתשמה" לצא
ללכומהו ףחוסה היוכיד ףא וא התחטשה לש ריחמב ,סעכה לש ותעינמ
תא םהמ איצומו םייחה תא "שביימ" הז רבד .תישגירה תכרעמה לכ לש
.ינורכ ןואכיד-תתכ הז בצמ אטבתמ ץוח יפלכו םינפ יפלכ .רקיעה
.טרפה לש םייחומה ויבאשמ תא דואמ דע זבזבמ הז סופד

רתויב חיכש .דעומה ץרפתמה לש אוה ךכמ עבונה ינש ינוציק סופד
הרבחב םג םייוצמ ולש םימילא תוחפ "םינז" ךא הרבחה ילושב
אל טעמכ"ו תוזע תומצועבו סעכל ךומנ ףסב אטבתמ אוה ."תנגוהמה"
השקמ הז סופד .רתויב םינטק לוכסית וא העיגפ חכונל ולש "תונסורמ
.תויתרבחה תורגסמה בורל תולגתסהה לע דואמ דע

.ןפסאה וא ןרבצה אוה םימדוקה םיגוסה ינש ןיב בלשמה םייניב סופד
םילוכסיתה לבא .דדרמה סופדה ילעב ומכ גהונ אוה ןמזה בור
.הריבשה תדוקנל תונמוזמ םיתיעל עיגמ אוהו "ןטבב" ולצא םירבטצמ
םעזה תמח תא "ףטוחש" ימו ינשה סופדל תינמז הבסה רבוע אוה זאו
."אב הז הפיאמ" ןיבמ אל טושפ

גהנתמ וילעב .ינורכה ןזגרה לש אוה ינוציק תוחפ טעמו ישילש סופד
סעכ לש םינוש םינווג "ינורכ ןפואב" ןמזה לכ טעמכ עיבמו
יד איה יוטיבה תמצוע ,בורל .תורחא תוישגיר תופסות םע םיברועמה
ןטק ,לוכסת לכ .םיבבוסה ןמ הפירח תוברעתה הנימזמ הניאו הנותמ
."תופסונ תועש" ותוא דיבעמו הז שגר ןזגרה לצא סנרפמ ,לודגכ
.םיחרכומ אל םא ותרבחב םיאצמנ ןיאש ימל טרפה תא ךפוה הז סופד

הז סופד םג ."תיביספה-תונפקות"ה וא בתכשמה לש אוה יעיברה גוסה
וב שמתשמה .תללכומ המקנ ןיעמל אלא תלגתסמ תוגהנתהל ליבומ וניא
תמילב םשל ןווכמה ,הביבסה דצמ םילקבש לק ץחל לכל ענכיהל זרדזמ
,לבא .ךכ לע ולש סעכה ייוטיב תעינמ םשלו ולש תינוצרה תוגהנתהה
,ונממ קזחכ ודי לע ספתנה תלוזל םייחה תא ררמל גאוד אוה המקנכ
תופיקעו תויביספ בורל ןהש תוטישבו רופסמ תובר תונטק תוקצהב
.דואמ

(תוירזכאו הביא ,האניש תמועל ךורו הביח ,הבהא) תויתפכאה שגר

ינבו םיאצאצ ללוכ) החפשמ יבורקל תוסחייתהה לע דקפומ הז שגר
יוליב ,קבאמ ,ןויער ,ךרדל םיפתוש ללוכ) םיתימעו טבשה ינב ,(גוז
םייח ילעב ללוכ) םינוא ירסח וא/ו םיריעצ םיטרפ לא ןכו ('וכו
.בייואל דידי ןיב הנחבהה לע ,ןבומכ ,םג דקפומ אוה .(םירחא

הביח לש תולדגו תוכלוה תודימבו הגרדהב סחייתמ דוליה ךרה
קוניתה לש ("םינפ רואמ"ב הוולמה) יתורבחה ךויחה .וב םילפטמל
ןפואב ררועתמ הז שגר .יסיסב הביח תוא ןיעמ אוה םירגובמ לשו
דצמ הבהאו הביח ייוליג ןוגכ םינוש םימרוג תעפשהב "יעביט"
תוסח תשקבו הקוצמ ירודיש ,םייקונית העפוה ינייפאמ ,תלוזה
תמישרל םיפרטצמ ,םייעביטה םיביכרמל ףסונב .'וכו םימייוסמ
וא תויתימא תורימא ,הז שגר לש םיימלוע ללכהו םייאדווה םיררועמה
.ל"נה לע תודיעמה תוירקיש

וא העובקה תיתרבחה הדיחיה ינב ןיב תירבל איבהל רומא הז שגר
םורתל רומא אוה .םויקה תמחלמב תידדה הכימת ךרוצל תינמזה
,הל םיכייתשמה ןיב םיסרטניא ידוגינ ךכשל ,הצובקה לש התודיכלל
םיפתושל ,תישיא הניחבמ "רבדב היולת הניאש" הגאדל איבהלו
.הצובקל

םיתיעלו טרפה לש תודרשיהה רשוכ תא תרפשמ דימת אל וזכ תוגהנתה
הצובקה לש םויקה רשוכל תובר תמרות איה ,לבא .וב תעגופ ףא
הז שגר חמצ יאכראה רוקמב .התודרשיהל תינויח איה תובורק םיתיעלו
ותמורת ךמס לע - תיתרבח תועמשמ ילעב םירחא תושגר ומכ -
תא תאשונה הצובקה תודרשיהל וא/ו ויאצאצו טרפה לש תודרשיהל
.ולש החולש קר אוה טרפהש יטנגה רגאמה

תליחתב תומרגנ ,דגונמה בטוקל תורושקה האנישה תושוחת ,תאז תמועל
הווהמ ,םויקה רשוכב עגרל ףא ולו עגופש רבד לכ ידי לע םייחה
.םייחה תוכיאב יתועמשמ ןפואב עגופ וא ,דיתעב תודרשיהה לע םויא

תיתועמשמ העונתל םימרוגה לעה תוינכותו םייחומה דוביעה יכילהת
ךלהמב רהמ יד דדחתהל םירומא ,האנישה בטוק תבריקל הז שגר לש
םילבגומ תויהלו דואמ רהמ םצמטצהל םירומא םה .תורביחהו הלידגה
תא וא טרפה םויק תא םינכסמ תמאבש םיבצמ םתואו םיטרפ םתואל
.ותצובק לש המויקו המולש

לש תוכשוממו תוזע תומצוע ,םיניקת םיישיאו םייתרבח םיכרעמב
תצובקל ץוחמש םימרוגל תולבגומ תויהל תורומא האנישה בטוק תוררוע
םינכסמש םימרוגל קר הנפומ תויהל רומא אוה ,םהיניבמ םג .תוכיישה
םיעגופ תוחפל וא ,ויריקיו טרפה לש ומויק םצע תא הליחת הנווכב
הבהאה בטוק .ותצובקו טרפה לש םייחה תוכיאב יחרכה וניאש ןפואב
.אוה ףא דדחתהל רומא - םינושה וייוטיבו וינווג לע שגרה לש

תוביסנב םתוררועתה יא וא ,םיבטקה דחא לש תמלוה אל תוררועתה
לעה תוינכות לש םיירקיעה םיילביזה םייוטיבה םה ,תומיאתמה
.הז שגר תולעפתמה

יגוס המכמ תועבונ הז שגרל תורושקה תוירקיעה לבזה תוינכות
לאכ סחייתהל דליה לע םיצחול ,ןקלחב ."תויכוניח תויוברעתה"
אלש וא ישממ היה אל םתיא ישיאה ונויסינש תוצובקלו םיטרפל בייוא
לשמל ומכ) הצובקה תא וא טרפה תא םינכסמ םניאשו ,ילילש היה
סחייתהלמ ענמיהל ץחלמ תועבונ ןה ןקלחב .(תונעזגו םירז תאניש
לש ףסונ קלח .ער םתא ישיאה ונויסינש (אפורה ומכ) ולאכל הביאב
.שגרה לש הביחה בטוקל רושק תוילביז תוינכות םינובה םיצחלה


םיאתמ ןכש ימ יפלכ הביח שיגרהלמ ענמיהל ץחלה אוה יזכרמה וניינע
ואימור הרקמ האר) םירחא לש תובירמ ללגב ,ויפלכ ותוא שוחל
תאז שוחל טרפל םיאתמ אלש ימ יפלכ ותוא שוחל יוויצ ןכו ,(הילויו
.(דימת הצומחה ..."הדודל הקישנ ןת") ויפלכ

תעב ללכ ךרדב תואטבתמ האנישה בטוק לש רתויב תוינסרהה תואצותה
ןניא ךא ,יעזיג וא ימואל עקר לע הביא תולועפ תעבו המחלמ
תוביסמ ,םיבלמ םהינימל הוולש ירכוע ראשו םיגיהנמ .םהל תולבגומ
,ךכב םיגישמ םה .תונוש תוצובק וא/ו םיטרפ יפלכ האניש ,תונווגמ
םהמ ,םיתסומה לש םמעזו םביל תמושת תייטה תא ,ראשה ןיב
.םתורשל םתוא םימתורו םהישעממו םיעשפנה

תבאוש הז שגר לש האנישה בטוק לש תיניינע אל תוררוע ,ללכ ךרדב
איה ,ךכ לשב .םינימזה םייחומה םיבאשמה לש םתיברמ תא היכרצל
לועפל ותלוכי תא הניטקמ ,טרפה לש יללכה דוקפיתה תוכיאב תעגופ
םיכרעמה תא תונשל ותלוכי תא דחוימב הניטקמו ,םייחה ימוחת לכב
.ללכנ אוה םהב םייתרבחה

ןניא תישונאה הווחאה לש תוישגירה לעה תוינכות ,תינרדומה הרבחב
תכלוה ,ןכ לע .םיישיא-ןיב םידוגינ ךוכישל ךרוצה יד תומרות
םיכיישה ולא ןיב םגו םדאה ינב ללכ ןיב םג תעגופ תוגהנתה הברתמו
םיברתמו הווחאה ייוטיב םיתחופ החפשמה ךותב וליפא .הצובק התואל
.הביאה ייוטיב

םירגבתמ ,םידלי לצא ףלתסהל תויושע האנישה בטוק תוינכות
הרטמ אלא ,יהשלכ תיניינע הרטמל יעצמא ןניאש ולאכל ,םירגובו
תלפשהל איבמ ןמושייש לעה תוינכות .האנישה שגר תוררוע - המצעלשכ
תוילביזה לעה תוינכות ןיבמ ןה (האנישה לש הז רשקהב) תלוזה
הממ רתוי הברה תוצופנ וללה .האנישה בטוק לש רתויב תוחיכשה
.ןיול ךונח לש ויתוזחמ ירוביגל תולבגומ ןניאו םיבשוחש

ינשל תויארחאה תוילביז תוינכות וניתומוקמב דואמ דע תוחיכש
הטעמב ומצע תא הווסמ דחאה .האניש תושגיר לש םינדועמ םייוטיב
תנדועמ תוללעתה לש סגה רומוהב עייתסמ ינשהו תויניצ לש ןידעה
;בשייתהל תלוזה הסנמ וילע אסיכ לש ותכישמ :החיתמ תארקנה תלוזב
.םהימודו ;תרתסנ המלצמ ילולעת

.השוב-הוואג ,לוזליז-הצרעה ,תותיחנ-תונוילע :דמעמה תושגר

םשל תוצובקב םייחה הובג יתוחתפתהה םלוסב םמוקימש םייח ילעב
םהיניב םיסחיה תא םירידסמ םניא (םללכב םדאהש) םויק יעצמא תגשה
תקולח .םיקרחה המגודל תאז םישועש יפכ - םידלומ םיסופד תועצמאב
תויונמדזה ןתמ ,םויקה יעצמא תקולח ,הצובקב םיטרפה ןיב םידיקפתה
הדימב םלצא םירדסומ ,הצובקה ךותב םיסחיה ראשו םיאצאצ דימעהל
דיחיה לש תיסחי ביצי םוקימ לש ומויק .יתרבחה דמעמה יפ לע הבר
,תינויוויש אלה הרבחב ךסוח (יתרבחה דמעמה "םלוס"ב) היכרריהב
דימתמה ימוימויה ינחוכה קבאמה תא ,םידלומ תוגהנתה יללכ הל ןיאש
תקולחמ לכב עירכהלו האנה וא ןורתיב תוכזל ידכ - םיחכונה לכ ןיב

לש הצובקב דמעמה תא םיביתכמ רשא ,םידלומה םיסופדה לש םמוקמ תא
ורתכוהש םיידועי תושגר ,םדאה לצא םיאלממ ,םידוריה םייחה ילעב
רשא ,םייסיסב תושגר לש הצובק ,רמולכ ."דמעמה תושגר" םשב ןאכ
,ןסיסב לע תונבנה לע-תוינכותו תודלומ תוישגיר תוינכות תועצמאב
סוטטסה) יתרבחה גרדמב טרפה םוקימ לש םיירקיעה םיטביהב םילפטמ
.(ולש

םאתהבו ולש תולוכיל םאתהב ,הנותנה תיתביבסה תרגסמה ךותב ,ךכו
טרפ לכ עגרו עגר לכב לעופ ,תוישגירה לעה תוינכות לש תולבגמל
אלא תעדומ תוליעפ וז ןיא בורל .יתרבחה ודמעמ םודיקל םג ישונא
לצא ,ללכ ךרדב .דמעמה תושגרו לע-תוינכות ידי לע תענומה תוגהנתה
טרפה לש יתרבחה דמעמה לש םייונישה ,םירקמה בורבו םיטרפה בור
רפסמ לע םיססבתמו ,םייטיא יד ולש תוסחייתהה תצובק לש גרדמב
.םירבטצמ םיעוריא לש לודג

אלל םיקבאמ ךסוח הצובקה ךותב טרפה לש תיסחי עובק דמעמ לש ומויק
ותוביצי .גוז תו/ינבלו םימל ,ןוזמל השיג לע ,תוגיהנמה לע רופס
תוגהנתהה ילהונל תורידס סינכמ תישיאה הרקויה גרדמ לש תיסחיה
דעו עסמל האיציה ןמ לחה - הצובקה ינב לש תישפוחהו תנגרואמה
רשוכל ללכ ךרדב תמרות וז תוביצי .שמשב תפתושמה תוממחתהל
רגאמ תרמשמה תושיכ הצובקה לשו םיטרפכ הצובקה ינב לש תודרשיהה
.םייוסמ יטנג

תוביסנל ותמאתה לע תדמתמ הקידב אלל הזכ רדס לש ורומיש לבא
וכותב ללוכ יטנגה ךרעמה ,ןכל .תודרשיהה רשוכ תא ןכסמ תונתשמה
תוביסנהו ליגה םע חתפתהל לגוסמה ,דלומ הלעפה תוינכות ןווגמ םג
תוצובקה ירבח ןיבש ישממה תוחוכה ןזאמב יונישה לע ביגהלו
שמשמה םרוגה רחא רבד לכמ רתוי השעמל ןה ולא תוינכות .ןהינימל
הז ךרעמ .הצובקב םיטרפה לש יסחיה יתרבחה דמעמב יונישה תרדסהל
םילהנה ןיבל היכרריהה תרימש ןיבש ןידעה לקשמה יוויש לע חקפמ
.הב םישורדה םייונישה תסנכהל

עבקנו תמייוסמ הרבחב םיטרפה לש גורידה השענ םהיפ-לע םיללכה
לכל םיווש םניאו דלומה דלשב םיללכנ םניא הלש היכרריהב םמוקמ
אל ירמגל םיכרעמ םנשי ,ןהב םינוש םיטרפלו תוצובק-תתל .שפנ
ראשו תואירבה ,תונורשיכה ,הארמה ,ליגה ,ןימה לקשמל רשאב םימוד
תוהז תורבח יתש םהב םירקמה םירידנש קר אל .םייתועמשמ םינתשמ
המצע הרבח התואב םגש אלא ,יתרבחה גורידה לש ישממה דלשה תניחבמ
.םייחה תוביסנ תונתשה םע םיגילפמ םייוניש הז דלשב םילח

היווההמ עבונה טלק ןזומ םדאה לש םייסיסבה תושגרה ןמ דחא לכל
םייתרבחה םיסחיה יבגל תוכלשה םג שי םהמ דחא לכלו ולש תיתרבחה
םיטביהה לע דחוימב םידקפומ םייסיסב תושגר השולש ,םלוא .טרפה לש
.םדאה לש יתרבחה דמעמה לש םיירקיעה

תושגר לש לעה תוינכותו ולא תודלומ תוינכות לש ןיקת דוקפית
תוקידב דואמ דע םימצמצמ וא םיענומ ,ןסיסב לע תוחתפתמה דמעמה
םג תוניקת תוינכות .תויופיפכהו תויוכמסה גרדמ לש תורתוימ
םג ,ודמעמו ותלוכי תא תומלוהה תויוגהנתהל טרפה תא תונווכמ
ותוא תונווכמ םגו ותוא תומלוה ןניאש תויוגהנתהמ ותוא תועיתרמ
.דמעמה רופישל םיירשפא םילולסמל

םעפ ןכיס תירוטסיהה הפוקתה ךלהמב ולא תושגר לש םלוה אל דוקפית
איבה ףאו םדא ינב לש תולודג תוצובק לש ןמויק תא םעפ רחא
םדמעמב וכז םיירזכאה תוכלממה ישארמ םיבר) .ןהמ המכ תוררופתהל
םג םקלח .םהיניתנ לש דמעמה תושגר לש תוילביז תוינכות תוכזב
(.םיברועמה לכל ןודבאו סרהל ואיבה רשא תולשוכ תומחלמ ולהינ

םעפ ןכסמ ,תונורחאה םינשה לבויב ,ולא תושגר לש םלוה אל דוקפית
הז ןכוסמ בצמ .ישונאה ןימה ינב לכ לש םויקה םצע תא ףא םעפ רחא
םדאה לצא ולח תונורחאה םינשה יפלאבש ךכמ ,ראשה ןיב ,עבונ
ולוחיש ילבמ ,תוכיישה תצובק לש הנבמבו לדוגב םיריהמ םייוניש
תססובמ וילע יטנגה עדימבו תורביחה יכרדב םימלוה םייוניש ליבקמב
.ונלש תישגירה תכרעמה

,קזח קיפסמ תסוומ םרוג ןניא תודלומה תוישגירה תוינכותה ,ןכ לע
תא חינמ סיסב תווהמ ןה ןיא םגו .םורח תעשב אלו םיליגר םימיב אל
ךלהמב ,ןכל .שורדה תא תושעל תולגוסמה לע-תוינכות תיינבל תעדה
לע-תוינכות תונבל םיחילצמ אל ונתרבח ינב ,ליגרה םיניינעה
.הז םוחתב םיינרדומה םינמזה יישק תא ופקעיש םייתרבח םילהנו
תושגרל תורושק רשא תוילביזה תוינכותה ,לעה תוינכות לכ ןיבמ
.רתויב תומוגפה ןה דמעמה


לעה תוינכות תייווילב ולא תושגר לש תודלומה תוינכותה תכרעמ
לבא .תויוגהנתה לש םוצע ןווגמ לע תועיפשמ םייחה ךלהמב תושכרנה
םיברתמ ,תיתרבחה תונגראתהב םיגילפמהו םיריהמה םייונישה לשב
ףא וא תודלומה תוינכותב תישממ הכרדה אוצמל רשפא יא םהב םיבצמה
ליגבו תמדקומה תודליב ןסיסב לע תובצועמה לעה תוינכותב
הכרדה ןהב אוצמל ןתינ אל וליפאש רומח הכ םיתיעל בצמה .תורגבתהה
וניאו "עקתנ" טרפה םהב םיבצמה םיכלוהו םיברתמ ךכ לשב .תיעטומ
.(םינעוצקמה תפשב הימונא) תושעל המ עדוי

ולאכ ידי לע תומשוימה ךוניח תוטישמ האצותכו ,ךכמ האצותכ
ילעב ,םירגובמ ,םירכז - ריכבה םדמעמ תע חיצנהל םיניינועמה
לע-תוינכות םיסומע ונתיברמ - 'וכו סחוימ אצומ ילעב ,םיעצמא
תוטלתשמ ןה .שממ לש קבאמ אלל ענכיהל ונתוא תוכירדמה תוילביז
ראש תאו תועדומה תא ןיזמה ,תותיחנ-תונוילעה שגר תועצמאב ונילע
בטוק יפלכ - הטמ יפלכ תוטומה תוכרעהב םייחומה דוביעה יכילהת
.תותיחנה

ונל תומרוג לוזליז תמועלש הצרעהה שגר לש תוילביז תוינכות
ךמס לע רתוי הובג סוטטס ילעבכ םהילא סחייתהלו םיטרפ ץירעהל
לקשמ םהל סחוימש ולאכ וא ןיינעל םיכייש אל ,םינוכנ אל םינותנ
ונתיאמ תוענומ השוב-הוואגה שגר לש תוילביז תוינכות .ןוכנ אל
לע ונתעפשה תא לידגהלמ ונתוא תועיתרמ םג ןה .ונישעמ ךרעב ריכהל
לודיגה תובקעבו ונירושיכב (טלחומהו יסחיה) רופישה םע שחרתמה
לע תועיבצמה תואמגוד לש תיתגרדהה תוברתהה תורמל תאז לכ .ונחוכב
.תושומנ תויהלמ םיקוחר רבכ ונאש ךכ

עיגהל ונתיאמ תוענומ םג ונילע תוטלתשמה תוילביזה לעה תוינכות
םלוה שומימב תולבחמ םגו יתרבחה גרדמב ונמוקימ לש הנוכנ הכרעהל
.תוירקיע םיכרד המכב יביטקייבוסה יתרבחה דמעמהמ עבונש המ לכ לש

הרבחל םגו ונתוא םיבבוסה בורל םג ,תישיא ונל םג אוה דספההשכ)
םקלחו דמעמה תושגר ללכל םיפתושמ םימגפה לש םקלח (.ללככ תישונאה
תוילביזה תוינכותה בור .הישילשה ןמ רחא וא הז שגרל םיידוחי
תרמצבש ולאל תומרוג ןה ."דמעמה תוחיצנמ" לש גוסהמ ןה תופתושמה
"םיתוחנ"לו םמצעל םסחייב ונממ בייחתמהו םדמעמ תכרעהב זירפהל
םיטרפ תובישחב טיעמהל רתוי ךומנ םדמעמש ולאל תומרוג םג ןה .םהמ
."םינוילעה" ךרעב הדירי לעו םכרעב הילע לע םיעיבצמה

םדאה ינב בור םיטונ הלעמל רכזוהש יתוחתפתהה לשכה ןמ האצותכ
וא ךרה ליגב ןרוקמש תוישגיר הלעפה תוינכותב ץחל יבצמב שמתשהל
תקולח לש םינשוימ םילהנו תורגסמ ,ךכמ האצותכ .תמדקומה תודליב
שתש רחאל םג תוכורא תופוקת םייקתהל םיחילצמ םדאה ינב ןיב חכ
.םינשיה תוכמסה ילעב לש םחוכ

םיינחצרל וליפא תוימיטיגל לש הדימ תוקפסמה ,ולא לע-תוינכות
.תיתרבחה המדיקה תא בכעמה ירקיעה םלבה השעמל ןה ,םירטשמה ןיבש
וא ,קר השעמל םידקפומ יוכידה ירטשמ לש םיינחצרה יוכידה תוחוכ
.רטשמה לש תוימיטיגלה לע םירערעמה רגיתה יארוק דגנכ ,רקיעב
תוילביז תרחא וא וז הביסמ רשא ולאכ םה רגיתה יארוק לש םבור)
ןתוליעפש וא ,תיסחי הכומנ םהלש דמעמה תושגר לש לעה תוינכות
(.תודחוימ םייח תוביסנ לשב תלשכנ תילביזה

:ומצע ינפב דמעמה תושגר תשולשמ דחא לכ לע בחרוי ןלהל

(תונשייב) תותיחנ תמועל תונוילע .א
תוסחייתהה תוצובקב טרפה לש ודמעמ תסיפת לע הנוממ הז יסיסב שגר
דמעמה תא םכסמ הז שגר .התוללכב תישונאה הרבחבו ולש תונושה
ינב רפסמ ,םייוסמ תלוזל יסחי ןפואב רתוי ךומנ וא רתוי הובגכ
ללקושמ (יביטקייבוס) עצוממכ וא םדא ינב לש תמייוסמ הצובק ,םדא
.םדאה ינב ללכל סחייב

תטלוב ,טרפה לש תודרשיהל םישורדה םיבאשמה חכונל ,םייחה תליחתב
לש םרשוכל האוושהב ,ריעצה דליהו טועפה ,דוליה לש םתותיחנ
התוינומה ,םידליה תטועמ תיניערגה החפשמה תוביסנ .םהמ םירגובה
תסיפת לע תושקמ ,תיללכה םירגובה תרבח לש התורזו םידליה תרבח לש
.הלימגהו הלידגה םע יסחיה ודמעמב הי לעה תא טרפה

תינרדומה הנידמה לש תורביחה ילהנ תא םיעבוקל ,ךכל ףסונב
חונ ('וכו םידקפמ ,םיכירדמ ,םירטוש ,םירומ) תורביחה ינכוסלו
ידכ ,תאזו .רתוי םיתוחנכ םמצע תא וכירעי םיריעצה םיטרפהש דואמ
תעינמל השורדה םיבאשמה תומכש ידכו םהב הטילשה לע ושקי אלש
.רשפאה לככ הנטק היהת םתודרמתה

ןכו ,תויוכמס תקולח ךירצמ תינרדומה הרבחה לש ןוגריאה ןפוא
לש ךלוהו לדג זוחא ידי לע תוירחא תלבקו תישיא המזוי תליטנ
םידוקפיתו לע-תוינכות לש ינרירב ץוליח ךירצמ רבדה .םירגובה
תא ידמ רתוי שילחי רבדהש ילבמ ,תיתודליה םתוילביזמ םינוש
תויארחאה ולא) הז שגר לש תורחא תוילביז תוינכות לש ןתזיחא
.(םירחאה וידוקפיתל רשקהב תוכמסה ילעבל טרפה תועינכל

םיברתמ תונולשכהשכ - דבלב תיקלח הדימב חילצמ ץוליחה ךילהת
תכרעמל הסינכמ וז תוחתפתה הנורחאה הפוקתב .ריהמ בצקב הנורחאל
ןורתיפ םהל ןיאש ,םיכלוהו םיברתמה םידוגינ טרפ לכ לש תישגירה
םיריכעמה ,םישוביש ראשו חתמל תמרוג םג איה .םייקה יתרבחה רדסב
.םדאה ינב לכ לש ישגירה םילקאה תוכיא תא

ףצרה לע םילעבה לש ומוקימ תא הז שגר לש הנוכנ תימצע הכרעה
םוקימ לש הנוכנ הכרעהו וז הכרעה לש רורב יוטיב ,תותיחנ-תונוילע
ראשו "תוששוגתהה" תומכ תא םצמצמ - ישיא-ןיב שגפמב םיפתתשמה ראש
.םיחכונה לש יסחיה דמעמה רורבל םישדקומה םיבאשמ יזובזיב

ןיבל ,םיחכונה לש תוימצעה תוכרעהה ןיב המכסהו המאתה שי רשאכ
תשדקומה םיבאשמה תומכ רתוי דוע תמצמטצמ ,םתוא םירחאה תוכרעה
,םדקהב תגשומ םיברועמה ןיב המכסההו רורב רסמהשכ .תויודדומתהל
ולש לעה תוינכותו עדיה רגאמ לע ךמתסהל לוכי םיחכונה ןמ דחא לכ
ןיבה םיסחייה לוהינל תושורדה תופטוש הלעפה תוינכות תיינב םשל
ודקפתי תופטושה תוינכותהש תופצל םילוכי םג םה .שגפמב םיישיא
.ינומרה יד ןפואב

אל "םתס"ש הלאכו םייעמשמ-דח אל ,םירורב אל םייוטיב ,תאז תמועל
םיקבאמ םיררוג ,יסחייה םדמעמל רשאב םיחכונה ןיב המכסה םירשפאמ
.םייתילכת אל םיקיפאל םיברועמה לש םהיבאשמ תא םיזקנמה םיכשוממ

ידי לע תישענה תימצעה הכרעהה לש םיטלובה םידלומה םייוטיבה דחא
,בחרמב םיספות ותוא םוקמה לדוגו המוקה תופיקז תדימ אוה ,הז שגר
המוקה תופיקז .רובידה לוק לש המיענו יבוע ,המצוע ינתשמ ןכו
םג ךכו .תונוילעה בטוק תא םינייפאמ ,חופנה הזחהו "תיליצאה"
- וללה לש םכופיה .תויתוכמס לש המיענו ותמצוע ,לוקה יבוע
תמיענו שלחו קד לוק ,הזחה תיב לש וחפנ םוצמיצ ,המוק תופיפכ
לש רתויב םיטלובה םייוטיבה ןיב םה - העונכ וא תינייכב רוביד
.תותיחנה בטוק

םגו ,תלוזה תא ךכ לכ םיריכמ ןיא תינומהה תינרדומה הרבחב ,לבא
הכרעה לש תוילביז תוינכותמ האצותכ .םיקייודמ ךכ לכ אל וירסמ
םיבר םישגפמב תחתפתמ ,תלוזה תא היוגש הכרעה לשו הנוכנ אל תימצע
תיסחיה תובישחה רדס תא םיפתתשמה םיכירעמ וב ןפואה ןיב המאתה יא
חיכשה םג אוהש ,המאתה יא לש דחא גוס .יתימאה בצמה ןיבל ,םכותב
לעבכ תלוזה תא םיכירעמ םידדצה ינש וא דחא דצש ךכב אטבתמ ,רתויב
סחיב "קר" וא טלחומ ןפואב) יתימאה הזמ הובג וא ךומנ דמעמ
.(ךירעמל

לש (הידגרט וא) הידמוקו תימצע הלשכה וכותב לפקמ רחא גוס
לכ אלל בורל) טרפה עיגמ הילא תיעטומה הנקסמה וניינע :תויועט
רתוי ךומנכ ותוא ספותו וב לזלזמ תלוזהש (אוהש יתדבוע סיסב
טרפה רשאכ עבונ ירמגל רחא גוסמ הינומרה רסוח .ומצע תא ותסיפתמ
הובג (יסחי) דמעמ ול סחיימו הדימה לע רתי ודבכמ תלוזה יכ קיסמ
.ילוכו ילוכו .ולש ותכרעהמ

לוזליז תמועל הצרעה .ב
ותוליעפ ,וישעמ ,תלוזה לש וירושיכ תכרעהל רקיעב סחייתמ הז שגר
לש ולא תא םג ךא) ונממ הפוצמל האוושהב ,ולש רבעה ירצות וא
טרפה ללוכ) םימייוסמ םדא ינבל האוושה ךות ,קדבנ רבדה .(ךירעמה
לש ולאמ וא םירחאה ויגשיהמ תלוזה לש הגירחה תדימ יפלו (ךירעמה
."עצוממה םדאה"

רשק שי םהל םירבדל דחוימב בר לקשמ םיסחיימ ,תואוושה ןתוא ךותמ
תישגיר הכרעה .ילמרופה יתרבחה דמעמה לע תוישממ תוכלשה וא רישי
הגירחהש הכרעהה .הצרעהכ תיווחנ הלעמ יפלכ תיתועמשמ הגירח הלחש
.תונחלסו לוטיב לש תבורעתכ וא לוזליזכ תיווחנ הטמ יפלכ איה

תומרוגה ולא ןה הז םוחתב רתויב תוחיכשה תוילביזה תוינכותה
לש הצרעה תגשה ןעמל םיבר םיבאשמו םיצמאמ עיקשהלו לועפל םיטרפל
איה תודרשיהה תניחבמ המורתהשכ םג - םדיצמ לוזליז תעינמו םירחאה
תומכ םישידקמ "קר" וא םהייח תא םינכסמ םישנא ,רמולכ .תילילש
םג - לוזליזמ תוקמחתה םשלו הצרעה תגשה םשל םיבאשמ לש תזרפומ
.םיבבוסה לשו םהלש תיללכה םייחה תוכיאב הדיריל איבמ רבדהשכ
םיטלובה קר םה ,םיבאשמ לש ינתוואר זובזיבו ינפוג קזנ ,תוומ
.הז שגר תוילביז לש םיברה םיקזנה ןיבמ

ןה תלוזה לצא ולאכ לבז תוינכות תריציל רתויב תולבוקמה םיכרדה
ויתויוגהנתה יפלכ ,םיקדצומ אל לוזליז וא הצרעה ייוטיב תועצמאב
רבודמשכ םג םידבוע םירבדה .ול םימודה ולא לש תויוגהנתה וא
םירפסמשכ םג ,םייתימא םירבד לש רתי תשגדהבו םיחבשב הזרפהב
ירקחמה אצממה .םיסג םירקש אוה רמאנהשכ םגו "םינבל םירקש"
,ויתורטמ תא םיעדוישכ םג ןפנחל בויחב םיסחייתמש ךכ לע עיבצמה
.הז שגר תוינכות תוילביז המכ דע הארמ

תוינכותה לש תוילביזה תא תולידגמה תועפשהה לש רתוי ןטק קלח
טרפה ןמ תוללושה (יתועמשמה הז דוחיב) תלוזה לש תויוגהנתהמ עבונ
םהב םירקמה םיבר .יביטינגוקה וא ישגירה רזוחה ןוזיהה תא
תא תונושמו תונוש תוביסמ ,םיכנחמהו םירכמה ,םינוממה םיריתסמ
םמע םירחאמ ריתסהל גוהנ ללכ ךרדב .לוזליזה וא/ו הצרעה תושגר
.בוחרה תפשב - "שארל ןתשה םהל הלעי אלש" ידכ הצרעהה תא םיברועמ

השוב תמועל הוואג .ג
לשו טרפה לש תישיאה תוליעפה לש תועמשמה תכרעהל דחוימ הז שגר
םה הרומו הרוה תוואג) ודמעמ לע הכלשה שי ישיאה םדמעמלש ולאכ
רבח תויהל רומא הז שגר םג ,תושגרה ראשכ .(ינשה גוסה ןמ בורל
ךלהמבש ךכל םורגל אוה ירקיעה ודיקפת .םימינפה םיחקפמה תליהקב
םג םילוקישה תכרעמב ובלושי תופטושה הלעפהה תוינכות לש היינבה
שגר .טרפה לש יתרבחה דמעמה לע תמייוסמה תינכותל היהתש הכלשהה
לש תונוש תוינכות לש ןתלועפ תואצות תא השעמ רחאל טפוש םג הז
ןורכיזב םושיר םשל) יתרבחה ודמעמ לע ןתעפשה תניחבמ םילעבה
.(תידיתע תונבשחתה יכרוצלו

ומכ" גהנתהל חילצמ אוה רשאכ "יארת אמא" הוואגב ארוקה ךרה דליה
הילעל ןמיסכ "תרגובה" ותוגהנתה תא ישגיר ןפואב ךירעמ "לודג
ןמז הז רשא ומצע דלי ותוא ."תולבק שקבמ"ו יתרבחה ודמעמב היופצ
ףא וא םירחא תוחכונב "ול חרב" םואתפו ויכרצב טולשל חילצה המ
יתרבחה דמעמה לע םויא תנמסמה המוצע השוב שוחל יושע ,םרדעהב
.םיפוצה ןיעמ םלעהלו םצמטצהל זא הסנמ אוה .בר הכ למעב גשוהש

וא ונלצא המ רבד יכ הכרעהמ האצותכ תמרגנ השוב תשוחת ,ללכ ךרדב
ונל יתועמשמה תלוזה ידי לע הפוצמה ןמ ותוכיאב לפונ ונשעמב
ןמ ההובג תוכיאה יכ הכרעה .יתרבחה ונדמעמ תא ךכב ןכסמו
ונלש יתרבחה דמעמה תאלעהל םורתל רבדה יושע ןכלו ןוירטירקה
.הוואג תשוחת תרצוי

ונל תומרוגה ולא ןה הז שגרל תורושקה תוירקיעה לבזה תוינכות
תומא יפ לע םינושה םירשקהב וניגשיהו ונתוגהנתה ,ונבצמל סחייתהל
ונוכירעה ןהיפ לעש ,םירחא םירגובמו ונירוה לש תונשונה הדימה
םע דדומתהלמ ונתיאמ םיענומ רבעה תויווחו ולא תוינכות .םידליכ
השוב שוחל ונל תומרוג ;השוב ררועל תויושעה "תונכוסמ" תולטמ
ונל תומרוג ;יתרבחה ונדמעמב דוע עוגפל םהב ןיאש םיגשיהו םיבצמב
וא הבשחמ ,ןויער תובקעב השוב שוחלו "הכמל האופר םידקהל" םיתיעל
.היזטנפ

ןיעמ ןבורב ןה הז שגר לש הוואגה בטוק םע תורושקה לבזה תוינכות
םיינשה ןיב ירקיעה לדבהה .השובה בטוק לש ולא לש (ביטגנ) לילשת
דודיעלו הנבהל תוכוז תויטנתואהו תוילביזה השובה תושוחתש אוה
הוואגה תושוחת ,תאז תמועל .הטעמ ךכ לע תרוקיבהש דועב ,בר
.חבשל רשאמ רתוי תרוקיבל תוכוז ןהייוטיבו

(תוניצרו תויתואיצמ תמועל תויתריציו ןוצל) קחשמה שגר

םיאצאצל (תורשפאמו) תומרוג הז שגר לש תויסיסבה תוינכותה
תונוש תויונמוימ לגרתל םיקנויה תחפשממ םייחה ילעב לש םיריעצה
."וליאכ" לש היימדה יבצמב ,רגובה לש םויקה תמחלמל תושורדה
תורשפאמ הז שגר לש תודלומה תוינכותה סיסב לע תונבנה לע-תוינכות
םיכרצל ןהינימל (תויצלומיס) תוימדהב שמתשהל םירגובל םג
.םינווגמ

,רתוי תורגוב תויוגהנתה ותוסחב לגרתל םיברמ םיריעצה םיאליגה
םירגובל תויוצר ןניאש תויוגהנתהו םהמ םיריעצ לש תויוגהנתה
םהיתונכסו םיינרדומה םייחה לש םתובכרומ לשב .םתוא םיבבוסה
םיצחול .םירתוסו םיבר םיצחל ריעצה רודה לע םילעפומ ,תוברה
םיבאשמה תומכב וטיעמישו םינוש םיקחשממ וענמייש ידכ םהילע
דובעל ,דומלל םהמ םישרוד םהב םיבצמב ,םירחא םיקחשמל תינפומה
תא וקיסעיש ידכ םיכופה םיצחל םג םהילע םיליעפמ .עירפהל אלו
.בל תמושת ידמ רתי ועבתי אלשו םיקחשמב םמצע

,"תומולחב וגשי לבל" םיבר םיצחל םילעפומ םירגוב יפלכ םג
אוהש הזב ןפוד אצויש ימ ,לבא .םיניצר ויהישו םיצמאמ ועיקשיש
ףא הכוז ,םילבוקמ םיביבחתו םיקחשמב קוסיעמ ענמנ ףא וא טיעממ
תובר תוילביז תוינכות ,ונתוברתב ,רבד לש ומוכיסב .םיצחלל אוה
רתי תויקחשמ לע תרוקיב לש רשקהב םג ,דסממה תכרבב ,טרפב תועטינ
לצא םגו םידלי לצא םג ,תויקחשמב הטעמה לע תרוקיב לשב םגו
.םירגובמ

אוה ידגנ ץחל םגו בר דודיע םג שי םהב םימוחתבש םיטלובה דחא
ןכסמ וא "יקוח אל" רומיה לע תרוקיב שי דחא דצמ .םירומיהה םוחת
םהינימל םייפסכ םירומיה לש דודיע שי ינש דצמו ,תואירבו םייח
לש תוצובק ןיב תויורחת לע רומיה ,וטול ישוחינ :תיתלשממ תוסחב
תוריכמה םודיקב תובלושמה רופסמ תובר תולרגהו ,רחא וא הז טרופס
.םירצומ לש

םיתיעל .לבז תוינכותמ יקנ אל אוה ףא הז שגר לש ינשה בטוקה
.םידלי לצא "תע םרטב תיניצר" תוגהנתה םידדועמ םירגובמ תובורק
םיצחול םיתיעל .רתי תוניצר לע םתוא םירקבמ םירחא םיבר םירקמב
םישקתמל דוחיב) םירחא םירקמבו "םליג יפכ" גהנתהל םירגובמ לע
.רתי תוניצר לע םתוא םירקבמ (ינשל דחא דוקפית ןפואמ רובעל

םוכיסל

לעה תוינכות תיינבל תוירקיעה םיכרדה לש תיקלח הריקס רחאל
הדובע המכ ןיבהל רתוי לק ,םידלומה תושגרה תולבדזהלו תוילביזה
תא ןיבהל םג לק .תוינכותה לש רופישהו ןוכדיעה ינונגנמ לע תלטומ
.תינויח איה ולא תוינכותב םייחומ םיבאשמ לש תצרמנ העקשהש הנעטה

תושוחת לש "דיצה תודש"ש הז ךיא תולקב יד ןיבהל וליפא רשפא
דוצל ןתינ הב תולקה .םירישע הכ םה תוילביז תוינכותל תורושקה
םירוזאב רב תויח לש דיצה תא הריכזמ - ןתייבלו תוילביז תוינכות
.םלועמ םדא ינב ורקיב אל םהב םיחדינ

וישכע ךמצעב תאז השע.ג ןכותל הרזח חתופה דומעל
תושגר רוזחימ .IV תופטוש תויודקמתה .III תיתטיש תודקמתהב הנושאר תוסנתה.II
תוירשפא יתליב תומיסמ .VII םידחוימ םיטקיורפ .VI םייטתניס תושגר .V
ןמאמל ךירדמ .ד
תושגרה .ה
םוי-םויה ייח לש תושגרה .III ןתוחתפתהו הלעפהה תוינכות .II תושגרה םה המ.I
תוישגירה לעה תוינכות .II לע-תוינכות לש ןתיינב .I לע-תוינכות .ז תופטושה הלעפהה תוינכות .ו
תוינכותה יגוס ןיב םיסחיה .V יוסיכה תוינכות .IV םוימויב תוישגירה לעה תוינכות .III
תוילביזה תוינכותה לש ןתשיכר .II "תוילביזה תוינכותה" ןה המו ימ .I תוילביזה תוינכותה .ח
היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט היצרה שגר תושגר לש םיירקיע תולבדזה יכרד .III
םיחפסינ תמאב דבוע הז דציכ :וא ,רזוח ןוזיה .אי ךלוה אלשכו,םיענ אלשכ .י

היוטיבבו תישגירה היווחב תוברעתה .ט----- >
(=====יוסיכה תוינכות .IV

ריבעהל רשפא תונעת ,תולאש ,תוצע ,תועצה ,תורעה ,תושקב
ףילש ןליאל רותפכ תציחלב