ןופצה זוחמ

אתא תירק| תפצ| הלופע| וכע| רשנ| הירהנ| ררמ| לאימרכ| אכרי| למרכה תריט| הירבט| הפיח| םחאפ לא םוא
הנומש תירק| םי תירק
תוליעפ ימיו גוס ןופלט 'סמ תבותכ ףינסה םש
יתרבח ןודעומ
13:00-16:00 :תועשה ןיב
יתקוסעת ןודעומ
8:30-12:00 :תועשה ןיב 'ה-'א ימי
06-6315379 :ראוד חולשמל
30010 :דוקימ 35, .ד.ת
םחאפ לא םוא
יתרבח ןודעומ
17:00-20:00 :תועשה ןיב 'ה,'ג,'א ימי
(שדוח לכב הנושאר תבש) ש"צומ
18:00-21:00 :תועשה ןיב
:סקפלט
04-8221550
22 והילדג 'חר הפיח
תוחפשמ ץועי
8:00-13:00 :תועשה ןיב ,ד,ג,ב ימי
17:00-20:00 :תועשה ןיב 'ב םוי
.םייעובשב םעפ םירוה תצובק
04-8236489 22 והילדג 'חר הפיח
ןגומ רויד 04-8514488
04-8516512
8 העופ 'חר הפיח
לטסוה 04-8226950 הפיח ,'א 29 ןדריה 'חר דוד הונ ןודעומ
יתקוסעת ןודעומ
09:00-12:00 :תועשה ןיב,'ה,'ג,'ב ימי
04-8362179 63 המלש ךלמה 'חר דוד הונ ןודעומ
יתרבח ןודעומ
15:00-18:00 :תועשה ןיב,'ה,'ג,'א ימי
ןיא סז תיב לצרה 'חר
(ןוטסירא ןולמ דיל)
הירבט
יתרבח ןודעומ
15:00-18:00 :תועשה ןיב 'ה,'ד,'ב ימי
ןגומ רויד
10:00-17:00 :תועשה ןיב 'א םוי
09:00-18:00 :תועשה ןיב 'ב םוי
04-8574204 קילאיב תנוכש
11 'סמ קולב דיל
למרכה תריט
יתרבח ןודעומ
17:00-20:00 :תועשה ןיב ,'ו ',ג ןיב
04-99964552 אכרי רפכ ןודעומה
:תובתכתהל
,םייתרבח םיתורישל הכשילה
אכרי ,תימוקמ הצעומ
אכרי
יתרבח ןודעומ
16:00-19:00 :תועשה ןיב ,'ה,'ג,'א ימי
17:00-19:30 -מ 'ד ימי
ןגומ רויד
16:30-19:00 :תועשה ןיב 'ב םוי
תוחפשמ ץועי
16:30-19:00 :תועשה ןיב 'ב םוי
.שדוחב םעפ-םירוה תצובק
:סקפלט
04-9580164
25 לילגה 'חר
לאימרכ 202, .ד.ת
20100 :דוקימ
לאימרכ
יתרבח ןודעומ
17:00-20:00 :תועשה ןיב ,'ו,'ד,'ב ימי
06-6964557 ,רבעשל תורדתסהה ןודעומ
רפכה זכרמ
ררמ
יתרבח ןודעומ
16:00-19:00. :תועשה ןיב ,'ד,'ב,'א ימי
ןגומ רויד
09:00-17:00. :תועשה ןיב ,'ג,'ב ימי
תוחפשמ ץועי
9:00-12:30. :תועשה ןיב 'א םוי
םייעובשב םעפ-םירוה תצובק
יתקוסעת ןודעומ
. (תובדנתה)
04-9928243 ןודעומ
45 בורזולרא 'חר
527. טלקמ ,הירהנ רדימע
דרשמ
הירהנ 42 לצרה
:ראוד חולשמל
.תרפא תיב הירהנ 1067 .ד.ת
הירהנ
יתרבח ןודעומ
16:00-19:00 :תועשה ןיב ,'ד,'ב,'א ימי
תוחפשמ ץועי
8:00-14:00 תועשה ןיב ,'ה,'ג,'ב ימי

04-8214727 :'לט
04-8214520 :סקפ
26 םיניגמה 'חר
:ראוד חולשמל
ת.ד. 6500 מיקוד: 20300
רשנ
יתרבח ןודעומ
16:00-19:00 :תועשה ןיב ,'ד ,'ב ,'א ימי
(טלקמב) 19 לצרה 'חר
:ראוד חולשמל
24000 וכע 2037 .ד.ת
ןיא וכע
דרשמ
9:00-13:00 :תועשה ןיב 'ה-'א ימי
יתרבח ןודעומ
15:00-18:00 :תועשה ןיב ,'ה,'ג,'ב ימי
יתקוסעת ןודעומ
8:30-12:30 :תועשה ןיב 'ה-'א ימי
תוחפשמ ץועי
08:30-12:30 -מ ישילש םוי
08:30-12:30 -מ -יעיבר םוי
08:30-12:30 -מ -ישימח םוי
ןגומ רויד
12:30-17:30 :תועשה ןיב 'א םוי
11:00-17:00 :תועשה ןיב 'ג םוי
11:00-17:30 :תועשה ןיב 'ד םוי
8:30-12:30 :תועשה ןיב 'ו םוי
םיעובשב םעפ-םירוה תצובק
17:30-19:30 :תועשה ןיב 'ד ימיב
.לטסוה
06-6528708 -'לט
06-6591599 -סקפ
24 ריצבה 'חר
18313 דוקימ
הלופע
יתרבח ןודעומ
16:00-19:00 :תועשה ןיב ,'ד,'ג,'א ימי
ןגומ רויד
06-6820157 לצרה 'חר
םולב ס"נתמ דיל
רוויעה םודיקל זכרמו
תפצ
לטסוה 06-6920244 ,ןמרש תיב
.תפצ 1111 .ד.ת
תפצ
יתרבח ןודעומ
16:00-19:00 :תועשה ןיב ,'ד,'ב,'א ימי
תוחפשמ ץועי
9:00-13:00 :תועשה ןיב 'ב םוי
14:00-18:00 :תועשה ןיב 'ג םוי
םייעובשב םעפ-םירוה תצובק
04-8451209 22 יניס עצבמ 'חר
393 .ד.ת
28000 דוקימ
אתא תירק
יתקוסעת ןודעומ
8:00-12:30 :תועשה ןיב ,ה,'ד,'ג,'ב,'א ימי
04-8445166 32, תשע רודגיבא 'חר
א תא תירק
אתא תירק
ןגומ רויד
8:00-13:00 :תועשה ןיב ,'ג,'ב,'א ימי
16:00-20:00 :תועשה ןיב ,'ה,'ג,'ב ימי
04-8455741 39/12 רקוב הדש 'חר
אתא תירק
אתא תירק
יתרבח ןודעומ
16:00-19:00 :תועשה ןיב 'ד,'ג,'א ימי
ןפלוא
15:00-19:00 :תועשה ןיב ,ה,'ב םימי
ןגומ רויד
9:00-15:00 :תועשה ןיב ,'א ימי
13:00-20:00 :תועשה ןיב ,'ג ימי
16:00-19:00 :תועשה ןיב 'ה ימי
04-8743135 3 רקסניפ 'חר
(דלוס ןגב טלקמ)
החוורה תכשל דיל
םי תירק
יתרבח ןודעומ
16:00-19:00. :תועשה ןיב ,'ד,'ב,'א ימי
06-6950002 ארויג תיב
לצרה 'חר
10200 דוקימ 330 .ד.ת 85
הנומש תירק

םורדה רוזא | זכרמה רוזא | ןופצה רוזא

03-5400474 .סקפ 03-5400672 .לט 47113 ןורשה תמר 1593 .ד.ת :שונא זכרמ
ENOSH Center: P.O.Box 1593, Ramat Hasharon 47113, Tel. 03-5400672 Fax. 03-540047
ישאר ףד
התומעה לע
עקר |
ןונקת |
םיטקייורפ
ןגומ רויד |
תוחפשמ |
ןודעומ טקייורפ
יתרבח ןודעומ |
יתקוסעת ןודעומ |
שפונ |
םיפינס
ןופצה רוזא |
זכרמה רוזא |
םורדה רוזא |© 1999 שונאל תורומש תויוכזה לכ