םינודעומב תויוליעפ

ןודעומ לש החיתפ

תודובעה ןמ תחא
ןודעומבםיטקייורפ
תרגסמה תרדגה

הווהמו הליהקב שפנה יעגפנ לש תיתרבחה תוליעפה דקומ הווהמ ןודעומה
.םהיתחפשמ ינבו וב םירבחה לש םייחה תוכיא רופישו יתרבח םוקישל תרגסמ
ךשמל ,עובשב תוליעפ יברע 3 לש תנוכתמב כ"דב םילעופ ץראב םינודעומה
תושוחתו תויונמוימ שוכרלו םינפהל רבחל תרזוע תרגסמה .תועש 3-4
.הלחמהמ האצותכ ול םירסחה ,הטילשו ןוחטיב

ןודעומה תייסולכוא

וזפשוא םבור .הינרפוזיכסה תלחממ םילבוסה םירבחמ הלוככ הבור תבכרומ
,תוינורכ תויזופשיא תורגסממ םג עיגמ םטועימ ,ירטאיכיספ ח"היבב רבעב
.רורחישה ךילהתמ קלחכ
-תוכומנ ןוגרא תומרב ,תושק תוישיא תוערפהמ לבוס םירבחה לש רחא קלח
ינודעומב םוקמ םיאצומ םהו םיילוש ישנאכ כ"דב םיגווסמה םישנא הלא
.יתרבחה גראמב םיבלתשמו שונא

ןודעומב תוגהנתה יללכו הלבקל םינוירטירק
םירכומה םירבח תלבקמ תוגייתסהב ,רבח לכל חותפ ןודעומה ,ןורקעב
י"ע טלקנ ןודעומל עיגמה שדח רבח .םינמוקרנ/םיטסילהוכלא/םיניירבעכ
יבגל רבסהו ןודעומה ןונקת לע ינושאר עדימ לבקמו ,יעוצקה תווצה
המאתה ךות םיבצעמה ,תומרונו םיקוח ץבוק ןודעומב .תונושה תויוליעפה
.תרגסמה יכרוצלו םירבחל

: ןודעומה יללכ

.תיזיפו תילולימ המילא תוגהנתה הרוסא .1
.םיילוהוכלא תואקשמ תייתש הרוסא .2
.ןודעומב םכסוהש יפכ רבח ימד םלשל רבח לע .3
.םהיתוארוהל עמשיהלו םיזכרה תוכמס תא לבקל רבחה לע .4

יתרבחה םוקישה :תורטמ

.םייביטמרונ םייתרבח םיסופד לש הדימלו תורכיה .1
םיסחי חותיפל תושורדה תויסיסב תויונמוימ תיינקהו הדימלב עויס .2
.(תויגוז ,תויורבח ,תויביטרטסא ,תרושקת) םיישיא-ניב
.עדי תפסוה ךות יונפה ןמזה לוצינו רודיב .3
.הלועפו הריחב שפוח ,תואמצע שגר תיינקה .4
.הליהקהו םקתשמה ייח ןב בולישו הליהקה םע רשק תריצי .5
.(יתרבחה קותינהו תודידבהמ איצוהל) תוכייש תשוחת תקנעה .6
תא הלעמה הריצי ,תומזוי ,דעו) תוברועמו הריצי ,תויביטקאל דדועל .7
.(יאמצעה ךרעה

תויוליעפה ינכת

:תישפוח תוליעפ .1
.ןחלוש יקחשמ    
.הפק תייתש    
.םיבדנתמה ןיבל םניבו ,םמצע ןיבל םירבחה ןיב תישפוח החיש    
:תינבומ תוליעפ .2
.םיגוח    
.ןודעומ דעו ,םירבח תופיסא    
.הרשעה תואנדסו תואצרה    
.םיגח ,תוביסמ ,תוברתו הרבח יברע    
:ףיכו יאנפ תוליעפ .3
.םילויטו ףיכ ימי    
םיקינקיפל ,תודעסמל ,םיטרסל האיצי) ןודעומה תולובגל ץוחמ תוליעפ    
.('וכו    
.ץיקב ץראב שפונ    

ןודעומה תווצ

,םיס"וע-םינווגמ םיילופיט תועוצקמ ילעב לופיט ישנא - םיזכר
... 'וכו תויונמואב םיאפרמ ,םיגולוכיספ

.ןודעומה לש תרגסמה תסיפתמ קלח אוה תובדנתהה ןורקע - םיבדנתמ
םיבדנתמ דצל תויונמאו ס"וע ,היגולוכיספל םיטנדוטס םילעופ םינדעומב
םיקלחה תלבק-תיטסילוה תיביטרגטניא איה החנמה השיגה רשאכ הליהקהמ
.םהב םיאירבהו םיקזחה םידדצה חותיפו ,םירבחה לש םילבגומה

שונאש םוקישה תרשרש ךותב דחא ךבדנ אוה ןודעומה יכ שיגדהל בושח
לולכמב םינושה םוקישה ימוחת תא םיספות ונא .הליהקב הב תקסוע
הרבחה ייחב ןתינש המכ דע ההובג תוברועמ תגשהל תונווכמה תויוליעפ
.הליהקהו


ןגומ רויד | תוחפשמ | ןודעומ טקייורפ | יתרבח ןודעומ | יתקוסעת ןודעומ | שפונ

ישאר ףד
התומעה לע
עקר |
ןונקת |
םיטקייורפ
ןגומ רויד |
תוחפשמ |
ןודעומ טקייורפ
יתרבח ןודעומ |
יתקוסעת ןודעומ |
שפונ |
םיפינס
ןופצה רוזא |
זכרמה רוזא |
םורדה רוזא |

03-5400474 .סקפ 03-5400672 .לט 47113 ןורשה תמר 1593 .ד.ת :שונא זכרמ
ENOSH Center: P.O.Box 1593, Ramat Hasharon 47113, Tel. 03-5400672 Fax. 03-540047

© 1999 שונאל תורומש תויוכזה לכ