תודובעה ןמ תחא
ןודעומב


תודובעה ןמ תחא
ןודעומב


תודובעה ןמ תחא
ןודעומב


תודובעה ןמ תחא
ןודעומב


תודובעה ןמ תחא
ןודעומב


תודובעה ןמ תחא
ןודעומב


הקוסעת םורט ינודעומ
תינכותה תרטמ

תינכותה תרטמ
לש ימוקיש ךילהתמ קלחכ תיתרבח - תיתקוסעת תנגומ תרגסמ קפסל
.הליהקב שפנ יעגפנ

תינכותה תרגסמ

.(םוקמל םוקממ תונתשהל לוכי) 13:00- - 8:30 מ עובשב םימעפ 5
תוסנתה תפוקת ירחא םקתשמ לכל םאתות תישיא תימוקיש תינכות
.תועובש 2-4 תידדה

םידעי

.תיתרבח - תיתקוסעת תוליעפ ךרד ימצע יומיד קוזיח
.תואמצע חותיפו ימצע ןוחטב תלבגה
.םייתרבח םירשק תבחרה
.םירושיקו תוחוכ חותיפ
.הקוסעת תויונמוימו הדובע ילגרה תיינקה
.תוירחא תלבקו תויעב ןורתפ תלוכי תרבגה
.תופסונ תוימוקיש תורגסמל הנווכהו הנכה

תללוכ תינכותה

.תישיא תימוקיש תינכות
.םימקתשמה תלוכי יפל םאתומה םולשתב הדובע
.תוניינעתה ימוחתב תוצובק
.םוקמה לש תפטוש הקוזחתב תופתתשה
.תווצה םע תוישיא תושיגפ
.הריצי יגוח
.תיתרבח תוליעפ

דעי תייסולכוא

םיטלקנ םניאש תיתרבח תיתקוסעת תינכותמ תלעות וקיפיש שפנ יעגפנ
.תומייק תורגסמב

ילעב םידמעומ םילבקתמ

.תינכותב תופתתשהמ תלעות קיפהל לאיצנטופ
.תישיא תימוקיש תינכות תנכהב הלועפ ףתשל תונוכנ - היצביטומ
.םימיאתמ תוגהנתה יללכ לע רומשל תובייחתה
.תילופיט תרגסמ םע רשק/ירטאיכיספ בקעמ
.תופורת לש תימצע החיקל

םילבקתמ םניא

.לוהוכלא/םימסב םישמתשמה םידמעומ
.ילילפ רבע/תומילא לש הירוטסה םע םידמעומ

תינכותל היינפה ילהונ

ח"וד ,יאופר ח"וד ,םיישיא םיטרפ ללוכה ןולאש יולימ
.דמעומל ןולאשו ילאיצוסוכיספ   
,שפנה תואירב :ןוגכ ,הליהקב םיתורישה תועצמאב השעת היינפה
תדבועה י"ע רישי ןפואב וא ח"היב ,ימואל חוטיב ,םייתרבח םיתוריש   
.תיעוצקמה   
תדעו וא/ו תזכרה םע שגפימ רחאל ןויסנ תפוקתל םידמעומ ולבקתי
.הקוסעתה לש ןוימ   
ןגומ רויד | תוחפשמ | ןודעומ טקייורפ | יתרבח ןודעומ | יתקוסעת ןודעומ | שפונ

ישאר ףד
התומעה לע
עקר |
ןונקת |
םיטקייורפ
ןגומ רויד |
תוחפשמ |
ןודעומ טקייורפ
יתרבח ןודעומ |
יתקוסעת ןודעומ |
שפונ |
םיפינס
ןופצה רוזא |
זכרמה רוזא |
םורדה רוזא |

03-5430474 .סקפ 03-5430672 .לט 47113 ןורשה תמר 1593 .ד.ת :שונא זכרמ
ENOSH Center: P.O.Box 1593, Ramat Hasharon 47113, Tel. 03-5430672 Fax. 03-543047

© 1999 שונאל תורומש תויוכזה לכ