הירגנוהמ םיחרוא
1998



ליחתה הז ךכ
...הנש 20 ינפל



שונאל העדצהה
ןמענ הנשוש םע



המרתה עצבמ
הנויצ סנ ףינסב



ןג תמרב המרתה


תייריע שאר
הינמרג ןלק



לש יגיגח שגפמ
"שונא" ינושאר


עקר
התומעה לע

ישנא ,םיבדנתמ ,תוחפשמ תצובק ידי לע 1978 תנשב הדסונ שונא תתומע
הרתמל הל המש התומעה .ינדור התינח 'בגה םשוארב םיפסונ םיליעפו עוצקמ
.הליהקב החפשמהו טרפה לש שפנה תואירב אשונ תא םדקל
םיריצ תצעומו םירבח העשת ןב רחבנ להנמ דעו ידי לע תלהונמ התומעה
.התומעה יפינסמ תרחבנ
ילוחמ םיבר וריזחה יתפורתה לופיטב תורומתהו זופשיאה תופוקת רוציק
םתובלתשהו םתטילק לע לקהל ךרוצ רצי הז בצמ .הרבחלו החפשמל שפנה
.הליהקב םהיתוחפשמו שפנה ילוח לש תשדוחמה
שארב .הליהקב םוקיש יתוריש חותיפל תוזוחמ השולש הליעפמ שונא תתומע
.םיירוזא םיזכרב רזענה ,ריכב ילאיצוס דבוע ,להנמ דמוע זוחמ לכ

שונא תוליעפ

םינכרצו תוחוקל תויוליעפ

תולועפה תועצמאב (םהיתוחפשמו שפנה ילוח) םינכרצו תוחוקל ךרעמ הליעפמ שונא
:תואבה

טפוש ,שונא תאישנמ תבכרומה ,רוביצה תוינפל היולת יתלב תיצרא הדעו המקוה
,תוחפשמ גיצנ ,רוביצ שיא ,להנמ דעו רבח ,שונאמ ס"וע ,רטאיכיספ ,סומידב
תונולתל תבותכ תויהל הדעווה דיקפת .ףינס ר"ויו תימצע הכימתל הצובק גיצנ
.הל הצוחמו שונאב שפנה תואירב יתוריש תוכיא לע תוינטרפ
. 47113 ןורשה תמר 1593, ד"ת :הדעווה תבותכ

ןתרטמש ,םינכרצ/תוחוקל לש תויזוחמ תודעו שולש הליעפמ שונא ,ךכל ףסונב
תועצמאב .הליהקב שפנ ילוח םוקיש יתוריש ןתמ תוכיא לע חוקיפו הרקב ,םוזיי
חיטבהל ידכ םינכרצ/תוחוקל בורקב התוליעפ תא ריבגתו שונא גציית הלא תודעו
.םתוכיא תאו םתמר תא ,הליהקב םוקישה יתוריש לס םושיי תא

תוחפשמל תויוליעפ

הכימת ,עדימ ןתמ תועצמאב היתוקוצמ םע החפשמה תודדומתה לע לקהל ןתרטמ
.תידדה הרזעו

תואצרהו תואנדס ,םייתצובק םישגפמ

ישנא לש הייחנהבו הכרדהב תוצובקלו תימצע הרזעל תוצובקל תועיבקב םימייקתמ
שוכרלו דודיעו הכימת לבקל ,םיישקב קולחל םיפתתשמל םירשפאמ םישגפמה .עוצקמ
.ב"ויכו םוקיש יעצמא ,יטפשמ עדימ ,תודדומתה יכרד ,שפנה תולחמ לע ינכדע עדימ

תיזוחמו תיצרא תוליעפ

יתרבח שגפמ םיבלושמ םהבש ,םייזוחמו םייצרא ןויע ימיו םיסנכ ,שפונ תללוכה
.שפנה תואירב םוחתב תיעוצקמ הרשעה םע

ץועיי יזכרמ

,שפנה תואירבב רושקה לכב עדימו ץועיי יזכרמ םימייק םיפינסבו שונא זכרמב
קלחב .דעומ רצק יתחפשמו ישיא יטפשמ ץועיי ללוכ ,ותחפשמו שפנה הלוח תויוכז
.בחרה להקה תושרל תדמועה תיעוצקמ הירפס תמייק םיזכרמהמ

הרבסה תויוליעפ

הנבהה תקמעהלו תירוביצה תועדומה תרבגהל ל"וחבו ץראב הרבסה תוליעפ תמייקתמ
:םהיתוחפשמו שפנה ילוח לש תדחוימה םהיתוקוצמל
.היתודעוובו תסנכב הלודש
.תוטלחה ילבקמו רוביצ ישנא ברקב הלודש
.םייצראהו םיימוקמה תרושקתה יעצמאב הרבסה
.םייעדמ םירמאמו תפטוש תוליעפ תריקס ללוכש ,"שונא" ןותיע לש רואל האצוה















התומעה ןונקת | עקר | More About Enosh

ישאר ףד
התומעה לע
עקר |
ןונקת |
םיטקייורפ
ןגומ רויד |
תוחפשמ |
ןודעומ טקייורפ
יתרבח ןודעומ |
יתקוסעת ןודעומ |
שפונ |
םיפינס
ןופצה רוזא |
זכרמה רוזא |
םורדה רוזא |














































03-5400474 .סקפ 03-5400672 .לט 47113 ןורשה תמר 1593 .ד.ת :שונא זכרמ
ENOSH Center: P.O.Box 1593, Ramat Hasharon 47113, Tel. 03-5400672 Fax. 03-540047

© 1999 שונאל תורומש תויוכזה לכ