תוחפשמ סנכתוחפשמ
שפנה ילוח תוחפשמ

רוציקל ואיבה תוירטאיכיספה תופורתב רופישהו דוסמימ לאה תוינידמ   
.הליהקלו החפשמל םיבר שפנ ילוח לש םתרזחלו זופשיאה תפוקת
שיו הלוחה םע תודדומתה לש לועה רקיעב תאשונ שפנה ילוח תחפשמ
.ולש םוקישהו הלחמה ךלהמ לע העפשה הל
ףתשל ךרוצל םעפ-יאמ רתוי םויה עדומ םירטאיכיספה םיתורישה ךרעמ    
רחאמ ,ומצע שפנה הלוח לש םוקישהו לופיטהמ קלחכ הלוחה תחפשמ תא
לש םיירקיעה םילמרופ אלה םילפטמה דחא איה החפשמהש ךכב םיריכמו
.הלוחה החפשמה ןב
תודדומתהה לש לועה רקיעב תאשונכ החפשמהש ,םינימאמ ונא "שונא"ב    
תויהל קר אל הקוקזו השובו המגיטס ,הקוצמ תעשב הווח הלוחה םע
רוזעתו התקוצמ לע לקתש תילופיט תוברעתהל םג אלא ,לופיטב הפתוש
תובשחתה ךות הייחב ךישמהלו הלוחה החפשמה ןב םע ןגראתהל הל
.החפשמה ינב לכ לש םיכרצב
דציכ דרפנב החפשמ ןב לכ םעו החפשמ לכ םע קודבל םיסנמ ונא    
םה עויסו הרזע וזיאל .םתחפשמ ןב לש שפנה תלחמ םהילע העיפשמ
"שונא" תרגסמב הלוחלו החפשמל הנעמה תא תתל ןויסנ ךות ,םיקוקז
.הליהקב םיבאשמל החפשמה ןיב ךוותל וא

שפנה עגפנ לש ותחפשמ תדדומתמ םתיא םייניפוא םיישק רפסמ

:הלוחה תחפשמ תדדומתמ םתיא םייניפוא םיישק
לש בלשמ ,ךשוממו ךורא יתגרדה ךילהת תרבוע החפשמה :לבאה ךילהת
המשא תושגרב הוולמ ךילהתה .היעבב הרכהו הלבק לש בלשל דע השחכה   
,רבשמה תובקעב םיחנזנה םיאירבה החפשמה ינבו הלוחה ןבה יפלכ   
החפשמה ייח לעו הלוחה ןבה לע תויפיצ ןדבואו ןולשכ לש תושגר   
ןפואב ךילהתה תא רובעל םייושע החפשמה ינב .יוניש םירבועש   
.הנוש בצקבו   
תיתרבח המגיטסב הוולמה הלחמ ןיידע איה שפנה תלחמ :השובו המגיטס
.הילא םיבורקה לש השוב תברעמו   
תינורכ הלחמ ללכ ךרדב איה שפנה תלחמ :תינורכ הלחמ םע תודדומתה
רשאב תואדו יא .ךשמתמ ץחלו ,הקוצמ ,תואדו יא הכותב תברעמה   
.ו"כו התמצוע ,היפוא ,הלחמה תמצועל   
תודדומתהה יכרד ,הלחמה יבגל עדי רסוחמ תלבוס החפשמה :עדי רסוח
.םייתליהק םיתורישב שומישהו ,םיישיאהו םייתחפשמה   
ומכ ,ךשמתמה ץחלהו תואדו יאה ,הקוצמהמ האצותכ :תועיד יקוליח
ךילהתב הנושה בלשהו הלחמה יבגל החפשמה ינב לש עדיה רסוח םג   
רשאב םיבר תועיד יקוליח םיררועתמ החפשמה ינבמ דחא לכ לש לבאה   
תיבב תוירחאה תקולח יהמ ,הלוחה החפשמה ןב םע גוהנל דציכו ךיאל   
.ו"כו   
ינבמ דחא לכ לשו תיתחפשמ הדיחיכ החפשמה לש :םייחה לגעמב העיגפ
םירגובה םידליה וב בלשב תאצמנ ללכ ךרדב החפשמה .דרפנב החפשמה   
החימצ ,הריירקה חותיפב םיקוסע םירוההו תיבה תא םיבזוע החפשמב   
תיביטמרונה תוחתפתהב עוגפל היושע הלחמה .תויגוזל הרזחו תישיא   
.םיאירבה םיחאהו םירוהה ,הלוחה ,החפשמה ינבמ דחא לכ לש   
.ו"כו םינכש ,םירבח ,תבחרומ החפשמ :תיתרבחה תשרה תורערעתה
ץחלהו הקוצמהו יאנפ תועשב רסוח ,השובהו המגיטסהמ האצותכ שחרתמ   
.םיכשמתמה   
בקע ררועתהל םייושע הדובעב תירשפא העיגפו םיילכלכ םיישק
םיישקהמו ורקבלו הלוחה םע תויהל ךרוצה ,תויאופרה תואצוהה   
.רבשממ םיעבונה הרוהה לש םיישגרה   
יושעש רשק ,ותחפשמו הלוחה ייחב עוצקמ ישנא לש תוברעתהו רשק
.השקמ םיתיעל ךא לקהל   
הלוחל גאדי ימ ,תמייתסמ הנניא םלועלש הגאד :הלוחה דיתעל הגאד
.ונרדעיהב   

תוברעתהה

םע דדומתהל החפשמל רוזעל איה "שונא"ב תוחפשמה םע תוברעתהה תרטמ
םאתהב תאז לכ .החפשמה ןב תלחמ תובקעב םיררועתמה םיישק םתוא לכ
החפשמ לכש םיווקמ ונא .תוחפשמהו םיטרפה לש הנושה בצקלו םיכרצל
םיישקלו םיכרצלו םיאצמנ םה וב בלשל םיאתמה הנעמ ואצמי דיחי וא
.םידדומתמ םה םתיא
תיזוחמ המרב ףינסה תמרב תועצבתמ "שונא"ב תוחפשמל תויוליעפה
.תיצרא המרבו תירוזיאו


ףינס

תוצובקה .תוחפשמל תוצובק תומייקתמ (םיפינס 22- כב) :ףינסב
תוירואיתב שומיש ךות ,תיכוניח -וכיספה השיגה י"פע תוחנומ
תדימלו הלחמה לע עדי ףהכימת :תוצובקה תורטמ .תופסונ תוקינכטו
תוצובקו גוז ינבל ,םיחאל ,םירוהל תוצובק תומייק .תויונמוימ
רצק וניה ץועייה .יתחפשמו יגוז ,ינטרפ ץועיי ןתינ .תוברועמ
,דעומ תרצק תוברעתה םאתהבו החפשמה תוחוכ תכרעה ללוכו דעומ
,םוקיש יכילהת דדועל ,הלחמל לגתסהל החפשמה ינבל רוזעל הרטמב
החפשמה ןב לש האיצי :אמגודל ,ומכ .הנפמ תודוקנו םירבשמ רובעל
"שונא"ב םימיאתמ םייתליהק םיתורישל היינפהו דרפנ רוידל הלוחה
.תואנדסו תואצרה תומייקתמו ."שונא"ל ץוחמו

זוחמב

.תואצרהו תואנדס ,ןויע ימי םימייקתמ :זוחמב

יצרא ןפואב

זכרמב ןתינ ,ןכ ומכ .םישפונו םיסנכ םימייקמ ונא :יצרא ןפואב
היירפס תמייקו ,בדנתמ ד"וע י"ע החפשמ ינבל יטפשמ ץועיי "שונא"
.שפנה תלחמל םיעגונה םירמאמו םירפס תלאשהל החפשמה ינבל החותפה


ןגומ רויד | תוחפשמ | ןודעומ טקייורפ | יתרבח ןודעומ | יתקוסעת ןודעומ | שפונ

ישאר ףד
התומעה לע
עקר |
ןונקת |
םיטקייורפ
ןגומ רויד |
תוחפשמ |
ןודעומ טקייורפ
יתרבח ןודעומ |
יתקוסעת ןודעומ |
שפונ |
םיפינס
ןופצה רוזא |
זכרמה רוזא |
םורדה רוזא |


03-5430474 .סקפ 03-5430672 .לט 47113 ןורשה תמר 1593 .ד.ת :שונא זכרמ
ENOSH Center: P.O.Box 1593, Ramat Hasharon 47113, Tel. 03-5430672 Fax. 03-543047

© 1999 שונאל תורומש תויוכזה לכ