םיטקייורפ

ןגומ רויד |  תוחפשמ
יתרבח ןודעומ |  שפונ יתקוסעת ןודעומ
שפנה תואירבל תילארשיה התומעה

תואירב רופישלו םודיקל לעופה תבדנתמ ירוביצ ןוגרא איה שונא תתומע
.םהיתוחפשמו שפנה ילוח לש םהייח תוכיאו הליהקב שפנה

ישנא ,םיבדנתמ ,תוחפשמ תצובק ידי לע 1978 תנשב הדסונ שונא תתומע
הרתמל הל המש התומעה .ינדור התינח 'בגה םשוארב םיפסונ םיליעפו עוצקמ
.הליהקב החפשמהו טרפה לש שפנה תואירב אשונ תא םדקל
התומעה ןונקת| ףסונ עקר רמוח

ישאר ףד
התומעה לע
עקר |
ןונקת |
םיטקייורפ
ןגומ רויד |
תוחפשמ |
ןודעומ טקייורפ
יתרבח ןודעומ |
יתקוסעת ןודעומ |
שפונ |
םיפינס
ןופצה רוזא |
זכרמה רוזא |
םורדה רוזא |

The Israel Mental Health Association

   Enosh Mental Health Association is a non-profit organization dedicated to the promotion of mental health in the community and to enhancing the quality of life for the mentally ill and their families.
   The Enosh Association was founded in 1978 by a group of families, volunteers, professionals and other activists headed by Mrs. Hanita Rodney. The Association's mission to promote the cause of individual and family mental health in the community.

More About Enosh

ץראב םיפינס

זכרמה רוזא | ןופצה רוזא םורדה רוזא
03-5400474 .סקפ 03-5400672 .לט 47113 ןורשה תמר 1593 .ד.ת :שונא זכרמ
ENOSH Center: P.O.Box 1593, Ramat Hasharon 47113, Tel. 03-5400672 Fax. 03-540047

© 1999 שונאל תורומש תויוכזה לכ