םורדה זוחמ

תובוחר| תג .ק| דרע| הנויצ סנ| ןומר הפצמ| דול| חרזמ םילשורי| םילשורי| הנבי| שמש תיב| עבש ראב| ןולקשא| דודשא
תורדש| צ"לשאר| הלמר
תוליעפ ימיו גוס ןופלט 'סמ תובותכ ףינסה םש
יתרבח ןודעומ
15:30-19:00. :תועשה ןיב ,'ה ,'ג ,'א :םימי
.ןגומ רויד
08-8561311 (םודאה ןגה) קוזרמ 'חר
:ראוד חולשמל
דודשא 6792 .ד.ת
דודשא
יתרבח ןודעומ
:'א םוי
. לושיב 15:00-16:00
. תונמא 16:00-18:00
:'ג םוי
. עובשה תשרפ 15:30-16:00
.ן ויד תצובק+הילאוטקא 16:00-17:00
.םע ידוקיר 17:00-18:00 -
:'ד םוי
.הקיסומ גוח 17:00-18:00 -
:'ה םוי
.עובשה טרס 15:15-17:00 -
+ עובש ףוסל ברע תחורא 17:00-18:00 -
.שדוחל תחא הצובק
הקוסעת ןודעומ
8:30-13:00. -'ה-'א ימי
ןגומ רויד
.עובשל תחא הצובק
תורידב עובשל תחא תוליעפ תצובק
.םייעובש ,עובש ,תואמצע ,םויב םימעפ 3 דע -רבגותמ
07-6712725 ןולקשא 4 טרוא
:ראוד חולשמל
ןולקשא 5135 .ד.ת

ןולקשא
יתקוסעת ןודעומ
רקוב תינכת
'א םוי
. רקוב תולמעתה 08:30-10:00
.די תכאלמו רויצ 11:00-12:00
'ג םוי
. רקוב תולמעתה 08:30-10:00
.הריפת+תיכוכז גוח 11:00-13:00
'ה םוי
+ רקוב תולמעתה 08:30-10:00
+ עובש ףוס תצובק
.םייעובשל תחא הצובק
יתרבח ןודעומ
'א םוי
.תונמוא 16:00-17:00
. תונמוא 17:00-18:00
.הילאוטקא 18:00-19:00
'ב םוי
. תוברת תעש 16:15-17:00
.טרופס 17:00-18:00
.תורפס 18:00-19:00
'ד םוי
. המרד+לושיב 16:00-17:30
. םירבח תבישי 17:30-18:00
תיתריצי הביתכ 18:00-19:00
'ה םוי
.ןפלוא ,היטרקומד 16:00-17:00
.רופיס תעש 17:00-19:00
םילוע ןפלוא
16:30-18:00. -מ 'ד +'ב םוי
.ינטרפ תילגנא גוח םייקתי 17:30 :העשמ לחה
יתקוסעת ןודעומ
8:30-13:00 'ה-'א ימי
ןגומ רויד
16:00-19:00. עובשל תחא הצובק
07-6273404 ןוירוג ןב 'דש
סינטה שרגמ לומ
.הטיסרבינואה לש
:ראוד חולשמל
.ש"ב 217, .ד.ת

עבש ראב
יתרבח ןודעומ
.(םייעובשב םעפ) עבט ,ןוניג 16:00-19:00 - -'א םוי
.הקיסומ ,ןודעומ תחיש 16:00-19:00 - -'ג םוי
.לושיב ,תונמוא 16:00-19:00 - -'ה םוי
ןגומ רויד
11:00-12:00. עובשל תחא הצובק
תוחפשמ
17:30-19:30. 'ד םוי ץועיי זכרמ
02-9917754
02-9910305 :סקפ
10, בורזולרא
שמש תיב
שמש תיב
יתרבח ןודעומ
םירגובמ ןודעומ
16:00-20:00 תועשה ןיב ,'ד ,'ג ,'ב םימי
08-9437799 ,יזבש 'חר
החוור 'חמל דומצ
הנבי
םירגובמ ןודעומ
14:00-18:00 -'א םוי
15:00-19:00 -'ה,'ג םוי
תוחפשמל ץועי
08:00-15:30 -מ 'ג םוי
08:00-15:30 -מ 'ד םוי
תיעוצקמ המרב הריצי יגוח
16:00-20:00 -'ד,'ב,'א םוי
םירפוע םידלי ןודעומ
15:00-17:00 - 'ד,'ב :םימי
"דחי" רעונו םידלי ןודעומ
16:00-19:00 -'ה,'ג,'ב :םימי
02-6724723 29 -הדוהי םולש
:ראוד חולשמל תבותכ
םילשורי 4326 .ד.ת
137 לצרה 'דש
םרכה תיב (ויז ס"נתמ)
םילשורי
יתרבח ןודעומ
14:00-18:00 - 'ד,'א :םימי
12:00-16:00. -'ו םוי
ןיא הנינח תיב
(רריפ ס"היב דיל)
:ראוד חולשמל
24335 .ד.ת
םילשורי חרזמ
חרזמ םילשורי
יתרבח ןודעומ
'ה,'ד,'א :םימי
:תוחפשמל תוליעפ
.עוצקימ ישנא י"ע שדוחל תחא תואצרה
08-9279762 ךלמה דוד
דול (טלקמ)
דול
יתרבח ןודעומ
. ימואל תוריש תונב םע תוליעפ 17:00-19:30 -'א םוי
.לושיב גוח 17:00-19:30 - -'ב םוי
.הילאוטקא 17:00-19:30 - -'ג םוי
.הקיסומ 17:00-19:30 - -'ד םוי
.תונמוא 17:00-19:30 - -'ה םוי
07-6586147 .ןומר הפצמ 297 .ד.ת ןומר הפצמ
יתרבח ןודעומ
.16:00-20:00 :תועשה ןיב (עובק אל) ףסונ םוי,'ד,'ב :םימי
08-9403684 הנויצ סנ 31, םינבה
:ראוד חולשמל
הנויצ סנ 282 .ד.ת
הנויצ סנ
יתרבח ןודעומ
גנופ גניפ -ןחלוש יקחשמ 17:00-19:00 -'ב םוי
.םיבשחמו
.ן חלוש יקחשמו לושיב גוח 17:00-19:00 - 'ג םוי
.תרושקת תוצובקו תירבע 16:00-19:00 - 'ה םוי
:ןגומ רויד
.'ג םויב םייעובשל תחא הצובק
07-9952676 .דרע 28, ריאי ןב ס"נתמב דרע
יתרבח ןודעומ
המרד גוח+ןגומ רויד+רויצ 16:00-17:30 - -'א םוי
.םע ידוקיר 17:30-19:00 -
.תונמאב היפרת 17:00-19:00 - -'ב םוי
.ס"נתמב םיבשחמ 16:00-19:00 - -'ג םוי
.רוביצב הריש 17:30-18:00 -
תיתליהק תואירבל חא 16:00-17:30 - -'ד םוי
. די תכאלמ+הילאוטקא 17:30-19:00
:ןגומ רויד
יפל תורידב השיגפ +תוצובק 2 16:00-19:00 -'א םוי
.עובשל תחא םיכרצה
:ןפלוא
10:00-12:30 -'ג םוי
10:00-13:00 -'ג םוי
15:30-19:00 -'ה םוי
07-6883414
07-6888519 :סקפ
תג .ק 93, ןימסיה
:ראוד חולשמ
.תג תירק 30, .ד.ת
תג .ק
יתרבח ןודעומ
םירגובמ ןודעומ
16:00-20:00 :תועשה ןיב ,'ה ,'ג ,'א םימי
ןגומ רויד
שארמ םואית י"פע ץועי - תוחפשמל ץועי
08-9452986
תובוחר 24, ןילוגרמ
:ראוד חולשמ
תובוחר 2053 .ד.ת
תובוחר
יתרבח ןודעומ
16:00-20:00 :תועשה ןיב ,'ה ,'ב םימי
ןגומ רויד
08-9255623 הלמר 5, ןומימ ברה
:ראוד חולשמ
הלמר 524, .ד.ת
הלמר
םירגובמ ןודעומ
יקחשמ ,רוביצב הריש ,המרד ,תונמא -'ד,'ג,'ב םימי
.ץוח תוליעפו תויתצובק תוחיש ,ןחלוש
רעונ ןודעומ
תוליעפו ןחלוש יקחשמ ,טרופס ,רויצ -'ה + 'א :םימי
15:30-19:00. :תועשה ןיב ץוח
ץועיי זכרמ- תוחפשמ
17:00-20:00 :תועשה ןיב 'ד םויב לעופ
(םואית יפ לע)
03-9650433 צ"לשאר 21, וליב
:ראוד חולשמ
צ"לשאר 817, .ד.ת
צ"לשאר
יתרבח ןודעומ
.ןויד תצובק ,טרופס 16:00-19:00 -'א םוי
. תיתרבח תוליעפ +תונמא 16:00-19:00 -'ג םוי
. הילאוטקא +תיב תלכלכ 16:00-19:00 -'ה םוי
ןפלוא
. םינפלוא 16:00-20:00 - 'ב םוי
. םינפלוא 16:00-20:00 – 'ד םוי
.םינפלוא 16:00-20:00 - -'ה םוי
07-6890602 תורדש ,שישקל זכרמ תורדש

םורדה רוזא | זכרמה רוזא | ןופצה רוזא

03-5400474 .סקפ 03-5400672 .לט 47113 ןורשה תמר 1593 .ד.ת :שונא זכרמ
ENOSH Center: P.O.Box 1593, Ramat Hasharon 47113, Tel. 03-5400672 Fax. 03-540047
ישאר ףד
התומעה לע
עקר |
ןונקת |
םיטקייורפ
ןגומ רויד |
תוחפשמ |
ןודעומ טקייורפ
יתרבח ןודעומ |
יתקוסעת ןודעומ |
שפונ |
םיפינס
ןופצה רוזא |
זכרמה רוזא |
םורדה רוזא |© 1999 שונאל תורומש תויוכזה לכ