Insert description here


Insert description here


Insert description here

Insert description here

Insert description here
שפונ
שפונה טקייורפ

קלחכ .הירבחל שפונ לש טקייורפ שונא תתומע תמייקתמ הנש ידימ
םימקתשמה שפנ יעגפנל תעצומה תללוכה םוקישה תליבחמ ילרגטניא
-כ ץראה יבחרב ראפ תונולמב שפונל םיאצוי ץיקה ישדוחב .הליהקב
.םימקתשמ 900

לכב .םישפונ 100 -כ דחא לכב רשא םירוזוחמ 9 -ב תנגראתמ האיציה
ישנא יווילב "שונא" לש תונושה תורגסמהמ םימקתשמ םיפתתשמ רוזחמ
תוי/םיחא יווילב ןכו ,(םילאיצוס םידבועו םיגולוכיספ) תווצ
.םיירטאיכיספ

-ו תוליל 3 -ל ילמס ריחמ םיפתתשמהו התומעה ידי לע דסבוסמ שפונה
.רוזאב םילויט ללוכ אלמ ןויסנפב םימי 4

.םירבחל ןהו תווצל ןה ,הרישעמו תידוחיי היווח וניה שפונה
דדועמו הליהקב םימקתשמה לש םהייח תוכיא רופישל םרות שפונה
יונפ ןמזל םירושקה ,םייביטמרונ תוגהנתה יסופדו םילגרה תשיכר
,ליעי ימוקיש ילופיט יללכ הווהמ שפונה .ונייחב םייללכ םיטבהלו
הריחב םישפונל רשפאמ רחא קלח ךא ,תונבומ שפונה תויוליעפמ קלח
.תישפוח המזויו

תיעוצקמה הדובעה

-וכיספה םוקישה תונורקיע תא תגציימ שפונב תיעוצקמה הדובעה
תואיצמב םיילמרונ םיאנתל םימקתשמה תפישח ידי לע הליהקב ילאיצוס
וגאה תוחוכב תודקמתהו תואמצעל הנווכה ידי לע ןכו .תילמרונ
,תמא ןמזב תדדועמו תכמות הביבס םינגראמ ןכ ומכ .םיאירבה
.תוטלחהה תלבק ךילהתב ףתתשהל שפנ לכל םירשפאמו

הדרחה םוסחמ תא ריסמה תוימיטפואו הווקת לש טקייורפ אוה שפונה
ךילהתל רשפאמה הרבחל רשג והז .דחי םג הרבחהו םילפוטמה לש
.שחרתהל המלחהה

ןגומ רויד | תוחפשמ | ןודעומ טקייורפ | יתרבח ןודעומ | יתקוסעת ןודעומ | שפונ

ישאר ףד
התומעה לע
עקר |
ןונקת |
םיטקייורפ
ןגומ רויד |
תוחפשמ |
ןודעומ טקייורפ
יתרבח ןודעומ |
יתקוסעת ןודעומ |
שפונ |
םיפינס
ןופצה רוזא |
זכרמה רוזא |
םורדה רוזא |

03-5430474 .סקפ 03-5430672 .לט 47113 ןורשה תמר 1593 .ד.ת :שונא זכרמ
ENOSH Center: P.O.Box 1593, Ramat Hasharon 47113, Tel. 03-5430672 Fax. 03-543047

© 1999 שונאל תורומש תויוכזה לכ