הצרמ קרב יבצ
שונא ידבוע סנכב
התומעה ןונקת

התומעה ןונקת

שונא תתומע לש"ךורע ןחלושה,ך"נתה" השעמל אוה ןונקתה
תא שונא תססמב םהילע,ינוגראה וכרעה,יקוחה סיסבה אופיא אוה ןונקתה
:התוליעפ

:םיירקיע םיאשונ 6 -ל ןונקתה תא קלחל ןתינ

התומעה תרטמ .1
התומעב תורבחה .2
התומעה תודסומ .3
.להנמה דעולו םיריצה תצעומל,ףינסה תלהנהל תוריחב ילהנ .4
.םיינוניבו םילודג םיפינסב - התומעה לש תרוקיב תודעו .5
.יצראה זכרמה .6

דאמ םיטרופמ ל"נה םיאשונה תשש יכ יאדוב ןיחבה,התומעה ןונקתב ןייעש ימ
.ואולמו םלוע םיקבוחו ןונקתב

ילהנמה-ינוגראה אשונל הנושארל סחייתה,ותנוהכ תא התע הז םייסש להנמה דעוה
.התומעה תכרעמב השלחה הילוחה אוהש
ומייקתה ןכ ומכ,דיחאו יתטיש ןפואב םיפינסב םירבח דקפמ ךרענ,הנושארל
.להנמה דעולו,םיריצה תצעומל,םיפינסה תולהנהל,תורקובמו תודיחא תוריחב
הדובעה ילהונ תאצוה,ילהנמה-ינוגראה אשונה רופישל המגמה יכ תווקל שי
.הנובו הנתיא תיתשת ווהי התומעה תולועפמ םוחת לכ םיעבוקו םירידסמה

:םייזכרמה ויקלחו ןונקתה לא רוזחנ

התומעה תרטמ

שפנה תואירב לש המדיק ןעמל,םהיתוחפשמו שפנה יעגפנ תחוור ןעמל לועפל
.לארשיב הליהקב
:לש םתלעפהו םתמקהל התומעה תלעופ הלא היתורטמ תגשהל
.םישדח םילוע,םירגובמ,רעונל:םייתרבח םינודעומ
.הליהקב רויד תוינכתו םייתקוסעת םינודעומ    
ילוח תוחפשמ םע הלועפ לש תנווגמו הפינע תשר שונא הליעפמ הלא תשולש לעמ    
.שפנ    
שפנה תואירב יאשונב רוביצ התנבה ריבגהל,הרבסה תולועפ תמייקמ שונא
התומעה תוליעפל תויתליהק תויודגנתה תעינמל ,המגיטסה תדרוהו    
תוסחיתמה רוביצה תוינפל תיצרא הדעוו תונכרצל תויזוחמ תודעו ומקוה
ח"היבב,רוביצ תודסומב השענל,תוחוקלהו םינכרצה ,רוביצה תונולתל    
.םינווגמ הדובע תומוקמו תוינסכאב,תואפרמב,םיירטאיכיספ    
.התומעה תרטמ םודיקלו שפנה ילוח לש םתחוור םודיקל םייפסכ םביאשמ סויג
.םיפינסב התומעה תינכתל םיבדנתמ סויג

תורטממ ןטק אל קלח ךא ,דאמ הפי הרוצב גשוה םנמא,הלא תורטמ לש םקלח
:םתגשהל ץרמו תושיחנ רתיב לועפל ונילעו תואנ לופיטל ןיידע הכז אל התומעה
םהיכרצל םיעגונה,שפנ ילוחל םירושקה הקיקחה ימוחת לכל תוסחייתה
...'וכו הליהקב תוליעפ חיטבהל,םייתליהק םיתוריש תיתשת תמקהל ,םיימויקה    
.שפנה ילוח לש תילאיצוסה םהיתויוכז לע בחר םוסריפ
,שונא תולועפ ואבוי םהב ל"וחבו םייצרא םימורופב תופתתשה,רקחמה דודיע
.שפנה תואירב יאשונ    
.תוספורטופאה אשונ תלעפה

תיב קדבל שדקות וז הנש יכ יוארה ןמו 20 -ה התנשל תברקתמ שונא תתומע
.רוביצה יסחיו הרבסהה םוחתב רקיעבו

התומעב תורבחה

,תולהנהה,םיפינסה ר"וי לע הז קרפ לע הדפקהב וניתעד ןתינ יכ יוארה ןמ
דקפתי,שונאב תוריש לבקמה רבח לכ יכ דיפקהל,שונא תולועפב יעוצקמה תווצהו
תוכזה תא הנקמ,דבלב תופרטצהה ספוט יולימ .שונאב תורבחל ספוטה תא אלמוי
.היתודסומל רחבהלו רוחבל רבחה תא הכזמ ,שונא תולועפו תוינכתב ףתתשהל

םיריצה תצעומ

,היתוינכות רשאל,התומעה תוינידמ תא תעבוקה,התומעה לש ןוילעה דסומה הניה
דעו ירבח,התומעה אישנ תא רוחבל,היתוינכות רשאל,התומעה אישנ תא רוחבל
להונ .התומעה לש יתנשה ביצקתה :תא רשאל הלע ןכ,תרוקיבה תדעו ירבחו להנמה
םיריצה תפיסא יכ רוכזל בושח .ןונקתב טרופמ םיריצה תצעומ לש תוריחבה
.םייתנש ךשמ ןהכמ הצעומל ריצ,הנשל תחא תסנכתמ

להנמה דעוה
,ץוח יפלכ התומעה תא גציימ אוה .םירבח 9 הנומו םיריצה תצעומ י"ע רחבנ
.התוא להנמו היניינע תא זכרמ,היתולועפ תא תעצבמ

תרוקיב תדעו

תרוקיב תדעו רוחבל שי ןכ,שונא לש לדוג רדסב התומעל הבר תובישח הל שי
התומעה לש היתונובשח תא :רקבל רומא רקבמה ףוגה .םילוגדו םיינוניב םיפינסב
.םיפינסבו להנמה דעוב,שונא זכרמב התומעה לש תפטושה תוליעפה תא .םיפינסהו

שונא יפינס

תוליעפל יארחאה אוה ףינסה.התומעה הנבמ לש האובבה ןיעמ תויהל רומא ףינסה
דצמ שונא ףינס.(תוחפשמ,רויד,הקוסעת,ןודעומ)דחי םלוכ וא םקלח ,שונא תינכת
הבוחה וילע תלטומ ךכיפלו תיטפשמ תושי וניא ךדיאמ ,ויתלועפב ימונוטוא דחא
תוטלחהו התומעה רבזג תויחנהל םאתהב םייפסכהו םיינוגראה,ויניינע תא להנל
הרשוא,להנמה דעוה תטלחהל תאבומ,םישדח םיפינס תמקה .להנמה דעוה לש
.תודמועמ תפוקתכ הנושאר הנשב ףינסה לש ותוליעפ שמשת,תופרטצהה תשקב

יצראה זכרמה

דקומ שמשמ זכרמה .ל"וחבו ץראב היתולועפ לכל התומעה לש תישאר תבותכ הווהמ
.היפינס ידבוע ללוכ התומעה ידבוע לכל קיסעמה אוהו הימוסריפ לכל הלהנימל

ןוקתה יוניש
ךכיפל .ונכותב תוריתס המכ םשו הפ יאדוב אצמי ןונקתה תא ןויעב ארוקה
העדוה י"ע השעיי הז רבד םלוא,הצעומה י"ע ןונקתה תא תונשל ןתינ יכ לבוקמ
.הנומיז תארקל הצעומה לש םויה רדסב הלולכ רשא שארמ


התומעה ןונקת | עקר | More About Enosh

ישאר ףד
התומעה לע
עקר |
ןונקת |
םיטקייורפ
ןגומ רויד |
תוחפשמ |
ןודעומ טקייורפ
יתרבח ןודעומ |
יתקוסעת ןודעומ |
שפונ |
םיפינס
ןופצה רוזא |
זכרמה רוזא |
םורדה רוזא |

 
03-5400474 .סקפ 03-5400672 .לט 47113 ןורשה תמר 1593 .ד.ת :שונא זכרמ
ENOSH Center: P.O.Box 1593, Ramat Hasharon 47113, Tel. 03-5400672 Fax. 03-540047

© 1999 שונאל תורומש תויוכזה לכ