רויד לש המגוד
ץראה יבכרב ןגומ


רויד לש המגוד
ץראה יבכרב ןגומ


רויד לש המגוד
ץראה יבכרב ןגומ


רויד לש המגוד
ץראה יבכרב ןגומ


רויד לש המגוד
ץראה יבכרב ןגומ


ןגומ רויד
עקר

,שפנה יעגפנב ילאיצוסהו יתפורתה לופיטהש ,ךכל םידע ונא ןורחאה רושעב
תבריקב ,הליהקב בלתשהלו רוזחל ,םילוחה יתב ילתכל ץוחמ תויחל םהל רשפאמ
.םתחפשמ ינב
,ישיאה םוחתב דוקפתב רופיש ,םייחה תוכיאב רופיש םירשפאמ ,הליהקב םירוגמ
ןגומה רוידה תינכות החתופ הלא םיכרצל תונעיהל הרטמב .יתרבחהו ישיא ןיבה
.הליהקב םוקישה יתוריש לולכממ קלחכ

ןה תינכתה תורטמ


(A.D.L) הליהקב רוידב םוי םויה ייחב יאמצע דוקפת
.םייתרבחה םירשקה תבחרהו ישיא ןיבה דוקפתה רופיש
.הליהקב תונוש הקוסעת תורגסמב םיריידה בולישו הדובע ילגרה תיינקה
.ותוחפשמו שפנה עגפנ ןיב רשקה רופיש

תינכותב תוליעפה


,תוינק ,הריד תקזחא ,לושיב ,הסיבכ ,ןויקנ :ומכ ,םוי םויה ידוקפתב הכרדה
.דועו ישיא ביצקת ןונכת
.ו"כו ס"נתמ ,האפרמ ,ראוד קנב :ןוגכ ,הליהקה יתורישב שומיש
.עובשל תחא תויתצובק תוחישב תופתתשה
.םייעובשל תחאמ תוחפ אל לא ,ךרוצל םאתהב תוישיא תושיגפ
.םידיקפת תקולחו תוירחא תחיקל ךות םיפתושמ םייחב תוסנתה
.םירחא םינודעומו "שונא" ינודעומב ,תינכתה תרגסמב :תיתרבח תוליעפ
.דועו שפונ ,םילויט ,תואצרה ,םיגוח :תללוכ תוליעפה
.הכרדהו עויס ,יווילב ,תיתקוסעת תרגסמב תובלתשה

הלבק יאנת


.לפטמ םע רשקבו יאופר בקעמב תויהל דמעומה לע :יאופר בקעמ
זכרמ ,םוקיש זכרמ ,ןגומ לעפמ ,ןודעומ :ןוגכ ,יהשלכ תיתקוסעת תרגסמ
.ו"כו םידומיל ,ישפוחה קושב הדובע ,םוי
.םוקישה תינכתמ תלעות קיפהל תלוכי
תינכתב תווצה םע הלועפ ףתשל תונוכנ ,יאמצע דוקפיתל עיגהל היצביטומ
.םירחאה םימקתשמה םעו
.יאמצע ןפואב תופורת תליטנל תלוכיו תונוכנ
55. דע 18 םיאליגב םידלי אלל תוגוז וא ,םידדדוב ולבקתי
.לוהוכלא וא ,םימסב שומיש ,תומילא לש הירוטסה םע םינופ ולבקתי אל

הלבק יאנת

.לפטמ םע רשקבו יאופר בקעמב תויהל דמעומה לע :יאופר בקעמ
זכרמ ,םוקיש זכרמ ,ןגומ לעפמ ,ןודעומ :ןוגכ ,יהשלכ תיתקוסעת תרגסמ
.ו"כו םידומיל ,ישפוחה קושב הדובע ,םוי
.םוקישה תינכתמ תלעות קיפהל תלוכי
תינכתב תווצה םע הלועפ ףתשל תונוכנ ,יאמצע דוקפיתל עיגהל היצביטומ
.םירחאה םימקתשמה םעו
.יאמצע ןפואב תופורת תליטנל תלוכיו תונוכנ
55. דע 18 םיאליגב םידלי אלל תוגוז וא ,םידדדוב ולבקתי
.לוהוכלא וא ,םימסב שומיש ,תומילא לש הירוטסה םע םינופ ולבקתי אל

תינכותה תווצ


.ת/ילאיצוס ת/דבוע - תינכותה זכר
.םילפוטמה רפסמל םאתהב םילאיצוס םידבוע תווצ
ררוגתמ וניא ,ילופיטה תווצה .םירייד רפסמל םאתהב - תימוקיש תעייס
(לטסוה - דבלמ) םוקמב

רוידה יגוס


."שונא" תוריכשב םימקתשמ רפסמ םע ,הרידב רדח - "שונא" תריד
:םהלשמ תוריד ילעב םימקתשמ - תיאמצע הריד
.יטרפ שוכרב הריד    
.רוגימע ,רדימע ומכ תונכשמ תורבחמ תיאמצע תוריכשב הריד    
.וירוה וא/ו לפוטמה י"ע תיטרפ תוריכשב הריד    
."שונא" תוריכשב הלודג תחא הרידב םינכתשמ רפסמ - יתצובק רויד
:רבגותמ תווצ לש יווילב - תחא הרידב םינכתשמ רפסמ - יביסנטניא רויד
.עובשב םימי 4-5 לש תורידתב תושיגפו םירוקיב ,תיב-םאו ס"וע
.הליהקב "שונא"ו ירטאיכיספ ח"יבל ףתושמ םגד - תידומיל רבעמ תריד
תווצ ,הליהקב רוידל תאצל םימיאתמו םילוח-תיבב םיזפשואמה םימקתשמל דעוימ
.תיביסנטניא הרידב ומכ רבגותמ
לש יביסניא יווילב הדורי דוקפית תמרב םירייד 18- - 20 ל דעוימ - לטסוה
.םוקמב ןלה יעוצקמ תווצ

תינכותל היינפ ילהונ


השעת תינכותל היינפה
.םילוח יתב ,ימואל חוטיב :שפנה תואירב יתוריש :ןוגכ ,הליהקה תועצמאב
.ותחפשמ וא דמעומה ס"ע תינכתה זכרל הרישי הינפ
"ודו יאופר ח"וד ,םיישיא םיטרפ :ללוכה ,ןולאש אלמל גאדי הנפמה תורישה
.("שונא" ידרשמב םינולאש גישהל ןתינ) .ילאיצוכיספ ח
.ןוימ תדעוול ונפוי םימיאתמה םידמעומה
ןוימ תדעו י"ע םימיאתמ ואצמנו ורשואש רחאל םידמעומ ולבקתי תינכותל
.הנכה תצובקב ופתתשהו

תודעו יתש יווילב תלעופ תינכותה
,החוור :הליהקב םינושה םיתורישהמ םיגיצנ תללוכ :תימוקמ - יוגיה תדעו
םיבדנתמו תוחפשמ יגיצנ :רוביצ יגיצנ .ו"כו שפנה תואירב ,ימואל חוטיב
.ימוקמה זכרהו זכרמ "שונא" יגיצנ ,ימוקמה "שונא" ףינסמ
םינושה םיפוגה ןיב םאתל ,תינכותה לש תימוקיש תוינידמ תוותהל הדעוה תרטמ
.ירוביצ יבול תויהל הדעווה הרומא ןכ ומכ .ףינסה תרגסמב טקייורפה תא םדקלו
רוידה זכר ,ירטאיכיספ אפור תללוכה ,תיעוצקמ הדעו הניה - ןוימ תדעו
םג ופתתשי ,םוקמה יאנתל םאתהב םימייוסמ םירקמב .שפנה תואירבמ ס"ועו ,ןגומ
לפטמה ונמזוי הדעוול .ימואל חוטיב - םוקיש ס"וע וא/ו החוור יתוריש ס"וע
הדעווה תורטמ .ךרוצל םאתהב ,הליהקב םירחא םיתוריש יגיצנו דמעומה לש ישיאה
םג תשמשמ הדעווה .רוידה תינכתל ,דמעומה לש המאתה יא וא המאתה עובקל
.םהינימל רוידה תוינכותב רוידל ,בקעמ הדעווכ

ןגומ רויד זכר/ס"וע


.הליהקב שפנ יעגפנ םוקיש טקייורפ לע יארחא
ףינס ,תינכותה תווצ עויסבו תועצמאב טקייורפה תצרהו המקהל לועפל ודיקפת
.הליהקב החוורהו םוקישה ,תואירבה תודסומו ימוקמ "שונא"

םישרדנ םירושיכ


םוחתב ראות לעב םג םידחוימ םירקמב - תילאיצוס הדובעב - הלעמו
.בורק יעוצקמ
.שפנה תואירב םוחתב תופידע ,ימוקיש םוחתב הדובעב ןויסנ
:םיאבה םימוחתב תונמוימו עדי
.תינטרפ הדובע    
.תיתצובק הדובע    
.תיתליהק הדובע    
.תיכווית - תינוגרא הדובע    
.חטשב יאמצע דוקפת תלוכיו המזוי תלעב
.תרגוב תיעוצקמ תוישיא

דוקפת ימוחת


.(היפרתוכיספ אל) בקעמכ - םימקתשמה םע תוישיא תוחיש
.הכימתו החימצ תצובק - בקעמ תצובקו הנכה תוצובק תלעפה
.הליהקב םינושה תודסומה םע רשק תרימשו חותיפ
.תימוקיש תעייס תכרדה
.טקייורפה לש ינוגרא לוהינ


ןגומ רויד | תוחפשמ | ןודעומ טקייורפ | יתרבח ןודעומ | יתקוסעת ןודעומ | שפונ

ישאר ףד
התומעה לע
עקר |
ןונקת |
םיטקייורפ
ןגומ רויד |
תוחפשמ |
ןודעומ טקייורפ
יתרבח ןודעומ |
יתקוסעת ןודעומ |
שפונ |
םיפינס
ןופצה רוזא |
זכרמה רוזא |
םורדה רוזא |03-5400474 .סקפ 03-5400672 .לט 47113 ןורשה תמר 1593 .ד.ת :שונא זכרמ
ENOSH Center: P.O.Box 1593, Ramat Hasharon 47113, Tel. 03-5400672 Fax. 03-540047

© 1999 שונאל תורומש תויוכזה לכ