Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

Jonas Palmqvist brev till landshövding Bleckert Wachtmeister 6/7 1697

Under 1690-talets konvojresor råkade flera svenska fartyg i dispyt om strykningen. Ett av de i sammanhanget mest intressanta fallen är Spes resa 1696-97. Med ombord fanns två av landshövding Bleckert Wachtmeisters söner, den blivande amiralen Carl Hans och hans i unga år avlidne bror Bleckert. Resan kantades av missöden. Redan snart efter avfärden grundstötte fartyget och efter att passerat Kanalen förlorades rodret och fartyget måste gå in till Falmouth. På hemresan i juni 1697 råkade man segla rakt in i den engelska flottan, som omedelbart igångsatte visitation av handelsfartygen trots Palmqvists protester. När denne senare vägrade stryka märssegel hotade den engelske befälhavaren, amiral Rooke, att skjuta Spes i sank. Då strök Palmqvist och följde med den uppbringade konvojen till Plymouths hamn. Först i slutet av oktober kunde Spes lämna Plymouth, bara för att några dagar senare förlisa vid Skagen.

I följande brev, skrivet några dagar efter ankomsten till Plymouth berättar Palmqvist om något om resan, men framför ger han några upplysningar om bröderna Wachtmeister.

Högwällbohrne H. Baron, General Major
och Landzhöfdingh
Höghgunstige Herre

Noter:
Med dätta är iag skyldigast Föranlåten Höghwällbohrne H. General majoren och Landzhöfdingen wijdh handen att gifwa, Wår genom den Engelschez stålte, och owettige Wåldhsamheet,  
oförmodelige hijttkomst till Pleijmuyden, hwarest iag närmare ordres måst förbijda el. åthminstone til den hoos migh warande Copfardie Flåtta blifwen Clar giordh och frijgifwen, som förmodeligen snardt lärer skiee.  
Medh bäggie unge H:r Baronerne ståår heel Wähll till oansedt H. Baron Bleckerdt, sedan wår af Reesa från Franck Rijket, Emott 3 Weekårs tijdh warett dödz Siuk, men är nu des Gudij skee lof, till sin förrige hällsa alldeles Restituerat ;  
Beklagar och af allt mitt hiärta H. Leut. Mohrz Siukelige tillståndh, samma tijden hwars hittzige siukdom, honom så hårdt ansatte att han den intett fyllest 11 dyngn förmåtte att mottståå ; till d: 22 Junij då han Sahligen i Herranom afsompnade, och blef sedermehra Effter Winden Contrair och Wij långdt ifrån landh Wore / Eftter Siömans bruuk uthj den stoore Ocean under Swänske Lösens skiutande, sampt flere Seremonier hederligen begrafwen, Gudh frögde hans siähl och förläne kroppen Een frögdefull upståndellse,  

 

 

 

Svensk lösen = två skott

Ehuru wähl iag i sanning kan Contestera dett högh wällborne H. General Majorn och landzhöfdingen, så wähl som beggie unge Herrar baronerne mist mehre än Een trogen tiänare dock lijkwähl så will iag försäkra H General Majoren, det dee så länge dee hos mig på Reesan äre, ingen dehl skall fattas, uthan af mig åthniuta all nödhwändigh upsicht och handräckning.  
dee hafwa siälfwa fådt i Franck Rikett Een Wacker ung drängh, som wijser sigh heell willigh och skickelig till deeras tiänst, och des för uthan så har iag siälf, jämpte alla mina Particulier Betiänte, all möijelig flijht och om sorgh för dem ospardh, så att högh Wällborne H. General Majorn och Landzhöfdingen deeras skiödtzell och Education angående, kan giöre sigh alldeles försäkradt, särdeles som dee till dygdh och all honnoritett, alldeles äre inclinerade,  
och dee sins emellan så föreente, att syskon Emellan omöjeligen kan finnas större Enigheett, hållandes nu dageligen på att lära navigation af wår främmande Stuurman, låta och bäggie Präsentera, till des K. Papa och Mama deras Sohn och lydige hälsningh sampt till Syskonen  
hwar medh iag näst min ödmiuke och flijtige hälsningh till H. General Majoren och fruu General Majorskan, altijdh Recommenderar migh uthj högh Wälborne H. General Majorens och Landzhöfdingens höga gunst medh åstundan att stadigt framhärda,  

Höghwälbohrne
H. Barons, General
Majorens och Landz-
höfdingens

Conwoy skieppet Spes,
Till ankars i Pleijmouth
d 6 Julij A: 1697

Allerödmiukaste
Tiänare

J. Palmquist

 

d. 25 Juli bes.


Vadstena landsarkiv, Länsstyrelsen i Kalmar län, Landskansliet D I c : 139

 

(UNDER ARBETE)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: augusti 27, 2000.