พรหมพงศ์
ท้าวสหบดี-พรหม

ลักษณะหัวโขน หน้าพระสีขาว 4 หน้า ทำหัวโขนเป็น 2 ชั้น ชั้นแรกมี 1 หน้า ตามปกติ ชั้นที่ 2 มี 3 หน้า สวมมงกุฎยอดชัย

จตุรพักตร์-พรหม
ลักษณะหัวโขน หน้าพระสีขาว 4 หน้า 8 กร รูปสัณฐานเป็นพรหมน้องท้าวมาลีวราช ประวัติกล่าวว่า เดิมคือ ธาดาพรหมหรือมหาอัชฎาพรหม เมือ่ท้าวสหบดีพรหมสร้างกรุงลงกาเสร็จ ตรัสให้ท้าวธาดาพรหมมาปกครอง มีนามว่า ท้าวจัตุรพักตร์ นับเป็นกษัตริย์กรุงลงกาองค์ที่ 1 ท้าวสหบดีพรหมทรงประทานอาวุธ คือ ตรีศูล คฑา และฉัตรแก้วซึ่งใช้ยกบังแสงอาทิตย์ทำให้แลเห็นศัตรูฝ่ายเดียวมีบุษบกแก้วซึ่งเป็นอากาศยานวิเศษสามารถล่องลอยได้ตามใจนึก
ท้าวจัตุรพักตร์มีมเหสีชื่อนางมลิกา มีโอรสเป็นยักษ์ 4 กร ชื่อ ลัสเตียนคอรงราชสมบัติหกหมื่นปีจึงสิ้นชีพ


มลิกา-นาง
กายสีนวล 1 พักตร์ 2 กร สวมมงกุฎกษัตรีย์เป็นมเหสีท้าวจัตุรพักตร

Copyright March 2003. All Right Reserved. Contact US E-mail : Tula1407@hotmail.com