Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

6.3.4. En maning till skyndsamhet : Psilander styr sitt län från Stockholm

Högachtade, Ährborne wälwise och lagfarne H:rr Borgmästare och Råd

 

Af Borgmästare och Råds under d. 13 hujus till mig aflåtne skrifwelse har jag förnummit deras åstundan wara, det iag wed min nedreesa wille taga wägen åth Westerwik och wed samma tillfälle bewista deras Wallborgmässo Rådstugu.

Noter:

 

 

Men emedan iag icke så snart kommer at resa här ifrån orten, som iag elliest ärnat, så kunna Borgmästare och Råd, när dem behagar, anställa deras Walborgmässo Rådstugu, utan at afbida min närwarelse, efter iag icke kan säja huru snart iag kommer här ifrån, kunnandes de i den saken anmäla sig hoos Landzhöfdinge Embetet i Calmar. 1/6 1731 var Psilander fadder vid sondotterns Ingrid Gustavas dop i Maria kyrka. Riksdagen avslutades 22/6.
Elliest lärer Malmin (?) redan angifwit sig hoos Borgmästare och Råd, angående den stridighet, som är emellan honom och handelsmannen Claes Pettersson Eld, samt ock uppwist den resolution, hwilcken iag d. 5 hujus lemnat på dess ansökning om sequester på så stor del, som honom tillhörer, i anledning af deras ingångne compagnie handel, uti begges deras sammanlagde Egendom, så at den winner sin wärkställighet på sätt och wis, som Resolutionen innehåller.  

 

sequester = kvarstad eller t.o.m. beslag. Resolutionen måste alltså Psilander ha utfärdat medan han befann sig i Stockholm.

Men emädan hoos mig angifwes, huru tiden utdrages med den begynte actionen, och där hoos begiäres, at iag wille beordra Borgmästare och Råd skyde saken til et ändteligit slut,  fördenskull lärer Borgmästare och Råd foga den efftertryckliga anstalt, hwar igenom wderbörande tillhållas, utan tidens utdragande giöra den lidande rätt, på det icke några klagomål må deröfwer inkomma, som sedan stanna på dens answar, som orsaken där till wara månde, hwar i Borgmästare och Råd icke läre giöra sig delachtige  

 

 

Om inte en hotelse, så i alla fall en tydlig uppmaning att raska på.

Förblifwer Borgmästare och Råds

 

Stockholm
d. 26 Maii
1731

Tiänstwillige
G: von Psilander

 


Vadstena landsarkiv, Västerviks rådhusrätts och magistrats arkiv  E II :28

 
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-08-24 20:21

Föregående sida: 6.3.3. Landshövding Psilander förmanar Västerviks magistrat

Nästa sida: 6.3.5. De öländska vildsvinen