Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

5.1.10.2. Psilanders tackbrev efter utnämningen till amiral 1715

Stormächtigste Aldranådigste Konungh

 

Eders Kongl: Maij:tt har emot migh des underdånige tienare tächtz erwijsa den höga  Kongl: Nåd och ynnest att sådan Eders Kongl: Maij:tt tijd effter annan migh med befordran ifrån den eena beställningen till den andra här wijd Eders Kongl: Maij:tz Ammiralitet behagat i hogkomma, har Eders Kongl: Maij:tt Jämwähl nu nyligast aldernådigst behagat förordna mig till Ammiral wijd des Örlougz-flåtta hwilken höga Kongl: nåd iagh här igenom med alderunderdånigste Wördnad och Tacksamheet bordt erkenna ; Som dett och i detta timmeliga skall wara min största hugnad och oaflåtelige omsårgh att iagh måtte kunna uthi mitt i nåder anförtrodde Embete bij behålla den nådige åtanka Eders Kongl: Maij:tt om mig har fattadt, och så öfwerflödigt förklarat. Näst een tro innerlig önskan för Eders Kongl: Maij:ttz höga Konungzliga Wälmågo är och förblifwer iagh med diupaste Wördnad in till grafwen.

Stormächtigste Aldernådigste Konungh
Eders Kongl: Maij:ttz

 

Carlscrona d. 16:
Augusti A:o 1715

Aller Underdånigste
och troplicktigste Tiäna-
re och Undersåte

/GUSTAFF PSILANDER/


Källa: RA, Biografica

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2001-09-22 13:00

Föregående sida: 5.1.10.1.2.1. Tordenskiolds rapport om mötet med Psilander

Nästa sida: 5.1.10. 3. Svenska huvudflottan hösten 1715