Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

5.1.10.1.2.1. Tordenskiolds rapport om mötet med Psilander

I en rapport till amiralen Peter Raben (1661-1727) berättar Tordenskiold om händelserna efter sjöslaget vid Rügen och mötet med Psilanders konvoj. Det är viktigt komma ihåg att Danmark använde den nya stilen, vilken låg 11 dagar före den gamla, som användes bland annat i Sverige.

Rapport

Noter:
Efter Hr. Admirals Befalning er jeg bleven om Aftenen efter Batallien ved dend Fiendtlige Flaade om Natten samt dagen efter holte ved Fienden En Miil til Luvart for at Observere Orlog Skibet Øsell og et andet som jeg ej veed hvad Navn af som var til Luvart af Flaaden,  

Ösel och Gotland, som var det andra fartyget, hade båda blivit illa tilltygade i sjöslaget vid Rügen.

Om Aftenen eller udi første Vagten i det 5. gl. Rencontrerte forermelte Orlog Skib Øssell log giøre klar for at legge ham om bord. Raabte Capitain Søestierne til mig hvad Skip jeg gaf mig ud for dend Nyebygde Fregat Welkomsten talte saa lidet veed hver andre til hand fornam det var iche den rette, sagde dersom jag iche holt fra ham vilde han give mig heele Lavet, svarede dersom han skud paa mig maatte hand vente sig saa meget igien,  

Anders Siöstierna (1682-1739). I utländsk tjänst på 1690-talet. Senare viceamiral och 1739 riksråd.

lod hand fyre nogle Salver med Musqvetterie, gaf ham igien med 3de dobbelt skarpt agter ind, var ham saa naer at jag samme tid med mit bougsprøed tog hands Flagstock og Landterner over bord, det var Jammer at høre deris Raab og Skrig hos ham, søgte hand saa at undkomme med Force af Seill holt ham saa heel paa siden med Canonade at hand iche var Capabel at skyde 3de Skud igien ald dend tid det kom da og da, talte til ham at hand giorde som en Cujon og som en Bengel Stierne og iche som en Søe Stierne saa at løbe og vilde staae for en fregat,  

 

 

Tordenskiold kallade Siöstierna för fegis, lymmel och annat. Säkert bara för att reta upp Siöstierna och därmed göra honom oförsiktig och mer stridslysten.

Kunde iche hielpe det med andet meere hand maatte høre som var eendel haardere, Dagvagten var ude kom hand need imod Flaaden til 3de andre Orlog Skibe som var forud af Flaaden maatte da lade ham passere, hafde jeg haft hannem alleene skulde hand nest Guds hielp wisserlig hafde vaeret Kongens Priis, ligeledis om mit Mandskap hafde vildet faldet over at Entre hafde det vaeret laettere,  
Jeg bad dem noch og forestilte dem dend Naade Gud har ladet seet d. 20 July jeg var udi Action med dette samme Skib hvor hand bekom 6 meget ilde blesserede af Os. Ligelidis dend 5te aug. med det Orlog Skip Fredericha Amalia af 64 Canoner med dend hos sig hafvende Nye Fregat Welkomsten af 24 Canoner som jeg Attaqverte paa sin brand vagt om Morgonen da Admiralen lofte mig Orlog Skibet haffruen til Assistence, mens dend Seiller der kom var fregatten Højenhald holte ½ Miil til Luvart op hos fregatten Lossen saa ieg siuntes iche at kunde Vinde noget derved; holt fra ham af, tackede Gud ieg saa slap eftersom ieg hafde ingen hielp,  
Dette Orlog Skip bekom 1 mand død, 1 armen en laaret af og 7 andre ilde qvaeste og skade paa hands Skib med som denne Lieutenant Johan Weysmand berettede med de de andre hos sig hafvende Officeerer og Gemeene tilsammen 31 som jeg tog paa siden af hands eget Orlog Skib Skaane af 64 Canoner der var med hands Skibs baad og Jolle kommen fra land med Vand før battallien begyndte,  
Nu udi Battallien ligeledes som jeg vil tage Hr. Admirals eget Vidne efter at jeg først udi Actionen 2de gange var om bord før at høre om Admiralen  hafde noget at befalle, siden udi 9 gl. laae udi Linnie med, 3 gl. mellem hver af Ellephanten og hans Secundanter nembl. Haffruen og Printz Christian, de 3 gl. mellem Island og Svanen, og en tid udi Orlog Skibet Svanens sted da hands cardusser var forskiøt laae paa hands post og blev ved De allersidste at slaae indtil jeg hafde ej 50 skud tilbage, da dend tid var forskiøt 46 af hver Canon af dend side som var til Fienden,  
Forestilte mine Folck alt dette hvor Gud saerdeeles hafver frelst dem at iche et haar er rørt paa nogen af deris Hoveder udi disse 4re Actioner ved dend Skade vj hafde bekommet udi Fregatten, mens dette hialp alt iche. Jeg kunde iche tvinge dem til at legge om borde, De raabte at naar det var Dag vilde De giøre det, Mens da tiente det iche thi da var Flaaden saa naer at jeg selv kunde have bleven uløchelig.  
d. 10de om Formiddagen Klocken 10 var dend   Fiendtelige Flaade 9 Miile N:N:O fra Carls Crone, Kom Et Fransch Skib af 60 Canoner som de Svendske forleden Aar hafde giort til Priis, nu Kaldes Cron Skibet med Fregatten Fenix af 36 Canoner med 10 andre Coufardi Skibe med Victuallie og Korn for Armeen udi Straalsund og een deel Proviant for Flaaden som skipperen med sine Folch berettede og en Bombarderer med til Luvart af Flaaden, løb ned paa siden af dem toog ieg denne Gallioth under deris Canoner fra dem, laddet med 600 tønder Korn, noget Rug og Gryn, skickede ham mit Slaebe tov med Schalouppen og giorde mit beste fra dem, De skiøtte iche om at giøre meget Jagt efter mig, 2 de Skibe jagde udi 3 timer efter mig saa dreyede de need til Flaaden igien, jeg Avancerte meget lidet fra dem saasom det var heel slap Kulte,  

Detta är alltså Psilander. Kronskeppet var ett fartyg som erövrats vid Reval 1714, antagligen på väg till Ryssland.

Samme Middag saa ieg at samme Orlog Skib Øssell af 18 pundige paa sit underste, 12 paa sit øfverste dech var 3 a 4 Miil til Luvart af Flaaden ved Vinden over giorde sit beste til CarlsCrona hafde sit Stormersseil inde saa hand iche saa hastig kand komme til Flaaden igien for dend Skade hand haver bekommet, Dette forermelte Franske Skib haver lagt sit underste laf af nu udi Carls Crone eftersom det laae Nedrig at hand ej kunde føre det, have nu 8 pundere paa decket og 4 paa bach og Skands, saa de er nu med hannem 20 Skibe igien, som Admiralen kand see af denne Liste som disse hos mig hafvende Svendske Officeerer haver givet mig under Deris Salligheds Eed at alt i sig selv saa skal findes rigtig.  

 

 

1716 överfördes Kronskeppet till Stockholmseskadern, då det inte ansågs kunna hålla linjen. 1722 försåldes det på auktion.

Jeg tvifler selv ingen tid paa at Admiralen joe altiid haver seet ieg haver forrettet hvad som udi min ringe magt kand vaere mueligt. Vil jeg der fore ydmygst utbede mig dend Godhed at dend Deel af mit Allernaadigste Konges tieniste udi saadanne Occationer bliver befallet efter Articlerne maa erindres alleene hvad de haver fortient for dette forermelte, De skiøtter icke om at komme saa naer, fornemmer jeg vel mueligens der er iche vent dertil, mens saa skal de en gang. Indestaaende Transport Skibe tienet vel at blive Cuperit at de icke kom til Rügen for at afsaette deris indehafvende ladning, hvilket er vel giorligen at forhindre og muligens at Erobre om min Admiral gunstigst behager at utsende nogle Krydsere af Orlog Skibe og Fregatter ind under Rygen Eilland og der ved indløbene kand man haabe at nyde Eendeel deraf til bytte. Jeg beder om Pardon, jeg som den ringeste foreslaar dette. Admiralen tager deraf hvad hand behager. Forblr

 

Høiaedle og Welbaarne
Hr Admirals
ydmyge tiener
P J Wessell

Fregatten
Hvide Ørn under Seil
paa siden af Elephanten
og laengden af Möen
d. 12 Augustij 1715


Källa: Tordenskiold, P., Tordenskiolds brev / redigert av Olav Bergersen. - Trondheim, 1963, s. 187-189

 
(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 30, 2000.
Föregående sida: 5.1.10.1.2. När Psilander mötte Tordenskiold

Nästa sida: 5.1.10.2. Utnämningen till amiral 1715