Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

5.1.10.1.2. När Psilander mötte Tordenskiold

Gustaf von Psilander må vara ett legendariskt namn i svensk sjöhistoria, men det är likväl inget mot den berömmelse och mytbildning som finns kring Peder Wessel (1690-1720), 1716 adlad Tordenskiold. Son till en köpman i Trondheim rymde han som tonåring från hemstaden och gjorde sjöresor till både Indien och Karibien. 1709 kom han, efter flera försök, in vid kadettskolan i Köpenhamn. När Wessel 1711 blev utnämnd till sekundlöjtnant inleddes den meteorliknande karriär som på några få år skulle leda till viceamiralsgraden. Raiderna mot Göteborg 1717 och 1719 samt erövringen av Karlstens fästning 1719 är bara ett par av de djärva företag han genomförde.

Hans död omges av åtskillig mystik. Vid ett besök i Hannover kom han i dispyt med en överste Staël von Holstein som utmanade honom på duell. Tordenskiold ville först inte duellera, men övertalades till detta. Först inställd på duell med pistoler lät han sig övertygas att gå med på värja. Som Tordenskiolds sekundant fungerade en överstelöjtnant Münchhausen, far till den bekante historieberättaren. Staël von Holsteins sekundant var den beryktade André Sicre, av samtid och eftervärld tidvis misstänkt för inblandning i dödsskottet mot Karl XII. Tordenskiold blev nästan omedelbart nerstucken av Staël von Holstein. Därefter lämnade hela sällskapet, inklusive Münchhausen, den döende Tordenskiold och hans kammartjänare i sticket. Tordenskiolds lik blev hemfört till Danmark och insatt i Holmens kyrka på ett sätt som inte var värdigt den danska flottans största gestalt under det stora nordiska kriget.

Tordenskiolds berömmelse vilar till stor del på de insatser han gjorde i Nordsjön, men 1715 gjorde han ett gästspel i Östersjön. Först deltog han i sjöslaget vid Femern och lyckades ta den svenska fregatten Vita Örn, som gjort ett försök att undkomma. I slutet av juli deltog han i slaget vid Rügen som fartygschef på den erövrade fregatten. Efter det oavgjorda slaget utsändes Vita Örn på spaning efter den hemvändande svenska flottan, som anträffades bortom Bornholm. Det aktersta av de svenska fartygen, linjeskeppet Ösel, hade lidit svårt i slaget och Wessel ville äntra. Hans besättning var dock mer skeptisk till att ge sig på det större svenska fartyget. Tilll sist tvingades Wessel bort av tillskyndande svenska fartyg.

Vid samma tid var Gustaf von Psilander på väg med förnödenheter till den uteliggande flottan. Dagen efter sammanstötningen (alltså 30/7 enl. gamla stilen, 10/8 enligt den nya) med Ösel stötte Wessel på Psilanders konvoj.

I Olav Bergersens bok om Tordenskiold refereras ett stycke ur dennes journal:

"Det förste gl. i eftermiddagsvagten Passerede forbem.te Coffardiflaade og 3de Convoyere löb agterud i flaaden. Tog ieg samme tid en Smacke fra dem, var laddet med korn og skulde gaa til Pommern, skikte ham med chaluppen et kabeltoug og slebet dend med mig Wester efter, 2de svenske fregatter jagede efter mig, vagten ude hafde Bornholm Westen 4 mil fra mig" (1)

Ett svenskt vittne till händelsen, löjtnanten Hans Jakob Munck af Fulkila, har också gett en skildring av händelsen:

"Dagen efter mötte oss en Schoutbynacht vid namn Psilander, som med ett Kaptensskepp och en fregatt convoyerade 12 stycken kopfardiskepp, som ärnade sig till Strahlsund. Då kom åter Hvita Örnen, och när han kom mot Psilander, strök han sitt snedsegel, och sköt ett kanonskott, hvilket betydde så mycket efter förra års signal bref, att han ville tala med Kommendören, och då hade han svenska Compansflaggan, men straxt strök han den ned och stack opp den danska, och så seglade han bakefter Psilander till kopfardiskeppen och valde sig der ut ett skepp som var lastadt med korn, och drog dermed af som en varg med ett får i alla våra skepps åsyn. Sedan seglade vi och hela vår flotta till Carlscrona, och när de kommo alla in i hamnen sköto de victoria öfver bataljen. Så gjorde ock de danske när de kommo in i Kjöge bugt, och så blef den sjökampagnen det året ändad." (2)


(1). Bergersen, O., Viceadmiral Tordenskiold, bd. 1. - Trondheim, 1925 s. 534

(2). Historiska handlingar, del 4. - Stockholm, 1864 s. 178


Övriga källor: Dansk biografisk leksikon ; Norsk biografisk lexikon ; Bidrag til den store nordiske krigs historie, Bd 7. - Köbenhavn, 1922

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: februari 01, 2003.
Föregående sida: 5.1.10.1.1. Sjöslaget vid Rügen 28/7 1715

Nästa sida: 5.1.10.1.2.1 Tordenskiolds rapport om mötet med Psilander