Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

5.3.13. Carl Henrik von Löwen (1666-1741)

I avsnittet om den private Psilander återger jag ett par brev som skrivits av amiralen Carl Henrik von Löwen. Där återfinns också några korta data om Löwens karriär. Med anledning av ett brev från Löwen till Anton Johan Wrangel i KB:s samlingar finns det emellertid anledning att även här något beröra honom.

Löwen kom ur en baltisk släkt, och hans sjömilitära yrkesval kan möjligen ha samband med att hans far i ett tidigare äktenskap varit gift med en faster till Hans Wachtmeister. Löwen blev volontär vid amiralitetet 1680, avancerade genom graderna och utnämndes 1686 till underlöjtnant. Därefter gick han i engelsk och holländsk tjänst och återkom först 1698 till Sverige. Under sin bortovaro hade han avancerat till kapten. Då hans hustru hette Maria Abrahams och var från England får man förmoda att han gift sig under bortovaron.

Vid operationerna mot Danmark 1700 tjänstgjorde Löwen som chef på Hedwig Eleonora. Då detta fartyg sannolikt var ett av de som hemsändes före forceringen av Flintrännan måste det betecknas som osäkert huruvida han faktiskt deltog i själva landstigningsoperationen.

Påföljande år utspelade sig den mest omskrivna händelsen i Löwens karriär. Fast Ryssland ännu var avskuret från Östersjön, bedrevs en direkthandel med Västeuropa via ishavshamnen Arkangelsk. På svensk sida väcktes tankar om en expedition med syfte att sätta stopp för detta. i Göteborg utrustades några fregatter och mindre fartyg och Löwen utsågs till chef. När eskadern anlände till Arkangelsk visade det sig snart att ryssarna var förberedda och expeditionen blev närmast ett fullständigt fiasko. Det rättsliga efterspelet drog betydligt ut på tiden och först i början av 1704 blev Löwen helt frikänd.

I februari samma år utnämndes han till holmmajor och 1709 till schoutbynacht. Inför det hotande danska angreppet i början av 1710 blev Löwen utsedd till generaladjutant, vilket alltså gav honom även en lantmilitär erfarenhet. Hans vidare karriär innehöll åtskilliga besvikelser. När Karl XII  i slutet av december 1712 tillkännagav åtskilliga förändringar i flottans högsta ledning var Löwen inte bland de befordrade. Först 1715 kom utnämningen till viceamiral. 1717 föreslogs Löwen bli amiral, men kungen lämnade hemställan utan åtgärd. 1719 fick han slutligen amirals karaktär och rang, men fortfarande inte amirals lön. 

Under 1720-talet var Löwen som holmamiral den som fick bära stor del av ansvaret för flottan, då överamiral Sparre som riksråd mestadels uppehöll sig i Stockholm. När kollegiet fick en fristående president 1727 gick posten till friherre Carl Hans Wachtmeister, halvannat decennium yngre än Löwen och med nästan tjugo års kortare tjänstgöring. 1728 fick Löwen i alla fall den länge eftersträvade amiralslönen  och utnämndes till amiralitetsråd. Presidentskiftena 1731 och 1734 innebar ingen ändring för honom, men vid Psilanders död 1738 var Löwen äldst av tänkbara kandidater och utsågs till ny president vid 72 års ålder.

Om hans personliga förhållanden och karaktär är föga känt. Han tycks ha räknat Viborg som sin hemstad och ägde även gårdar i Finland. (1) Hans bråk med Daniel Wilster har jag berört tidigare. Det finns en del som talar för att Löwen kan ha haft en svaghet för det täcka könet. Hans brev till Anton Johan Wrangel från januari 1710 innehåller en rätt drastisk formulering. Måhända skämtsamt menad och inte mycket att bygga på, men den väcker likväl en misstanke:

"helsa Fröken Ranck med min ödmiuka tienst och segh henne at so snart Kiäringen ähr diöd komr iag til Calmar och frijar under fulle segell. Gifver hon mig Korgen so schall Juten taga fatt på henne." (2)

Vem var då fröken Ranck? Det finns tyvärr flera tänkbara kandidater. Landshövdingen Sven Ranck hade sex döttrar, av vilka Catharina,  Anna (1669-1737), Magdalena (1675-1733) och Ottiliana (1683-1725) var ogifta 1710. Catharina och Magdalena var båda nyblivna änkor, den senare efter landshövding Rehbinder i Kalmar. Det kanske talar för att det handlar om någon av de andra. Anna var onekligen mer i Löwens ålder, men handlar det kanske ändå om Ottiliana?

Ett andra brev i samma samling innehåller följande passus i något av samma anda:

"helst sågh iag om dhe Wåre gifta och hade Wackra hustrur".


(1). I ett brev till landshövding Rehbinder 3/11 1706 skriver Löwen om "Wårt kiära fädernesland Wiborg", som belägras av den "Barbariske fienden". Vadstena landsarkiv, Länsstyrelsen i Kalmar län, Landskansliet D I c : 160

(2). Kungliga Biblioteket, L.20:2:3

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2001-05-11 19:32

Föregående sida: 5.3.12.1. Peter Feifs brev till Anton Johan Wrangel 15/12 1709

Nästa sida: 5.3.14. Georg Herman af Trolle (1680-1765)