Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12

3:3.2.1. Kommerskollegiums brev 7/7 1703

Till Ammiralitetz Capitein Gustaf Psilander
swahr å dess skrifwelse,
iemte ytterliare ordres om convoyerandet

Kongl. Collegium hafwer sig låtit föreläsa H:r Capiteinens skrifwelser af d. 29 passato ock af d. 2 hujus, hwar af Wij förnimma honom med Convoy Skieppet Öland, effter wähl förrättat Resa, wara lyckelig tillbaka kommen och wijd Marstrand anckrat, hafwandes ifrån diverse skieppare i Giötheborg, som stå uppå en bijlagd lista specificerade, fått Brefs, att dhe allaredan ähro klara ock segelfärdige, med första fogelige wind at afgå till dhe ohrter dhe destinerade ähro, men åstunda att få betiena sigh af Convoyen ; hwarföre H:r Capiteinen, som med bem:te Skiep är segelfärdig, afwachtar dheras ordres ifrån Kongl.  Collegio ;

Hwarföre H:r Capiteinen till swars länder, dhet han ju förr ju heller wille giöra sig segelfärdig och draga till sigh, såwähl dhe ifrån Giötheborg destinerade skieppen, som ock alla dhe Swänska, hwilka kunna wara arriverade i Sundet, hafwandes till dheras desto bättre beqwämlighet H:r Capiteinen att med Convoy Skeppet förfoga sig till Giötheborgs skiähren, och dher wänta dhem ungefähr 8 dagar eller något längre ifrån detta Brefwetz ankombst, effter som winden sig fogar, ock dhe giörligen ankomma, som nu i Öresund liggia, kunnandes H:r Capiteinen af innelyckte lista förnimma, hwilcka dhe äro, som i Kl. Collegio nampngifne blifwit, at nu för tijdhen wara här ifrån till Sundet anlände, dhem H:r Capiteinen iempte andra, som ifrån flera swenske ohrter kuna wara ankomne söker, som förben:t är, att få till sig, ock således begifwa sig på Convoy Resan igen, och den med all flijt förrätta, aldeles effter Wår förra honom meddehlte Instruction.

Hwar med Wij befalle & c.
Stockholm d. 7 Julii A:o 1703

På dragande Kall och Embetes wägnar

Fab. Wrede Carl E. Gyllenst:na
H. Billing:d P. Schnack A. v. Groth
J. Stiernhöök J. Silf:rström
S. Ehrenstedt


RA, Kommerskollegiums registratur

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: mars 20, 2000.
Föregående sida: 3:3.2. Uppehållet i Marstrand 28/6-25/7

Nästa sida: 3.3.3. Ölands journal för juli 1703