Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

5.13.1. Salomon von Otter om svenska flottans ledning i juli 1711

P.S

 

Sålunda är tillståndet nu här wijd Ammiralitetet att hans Excell:e H. Ammiral Generalen fuller kommer hwar dagh på Wärfwet och i Collegio, men är doch eij af serdeles kraffter, Ammiralen Ankarstierna som för några åhr seedan blef rörd af Slagh, kan hwarken gå eller stå, han manquerar och mycket på sitt måhl och Språåk så att den som intet är waan att höra honom, omöijeligen kan förstået. Han låter lijkwäll hwar dagh bära sigh från sitt logemente i Collegio i een drag-stoohl af 4. man, har elliest tämmelig godh hälsa, kan wäll äta och sofwa och till förståndet fattas honom intet, han praetenderar att komma till Siöss medh om Flottan går uth. Ammiralen de Prou är dödelig illa Siuk, han har nu 3 weckor leegat till Sängs, des Siukdomb beståår af guhlsothen, Medici förklara att ingen restitution är att förwänta fast än medh Siukdommen kan dragas någre weckor uth. Dett är skada om honom  ty han förde med godh försichtigheet des commando.

Ammiralen Ruth är esom oftast Siukligh i sina been, och der hoos mycket timid i sina resolutioner. Af vice Ammiralerne äre Wattrang och Sparre hemma och Warnfelt wijdh Nyen. Detta är nu tillståndet wijdh commandowäsendet.

Hwadh Flottan eller Skeppen wijdkommer, så äre 14 st. uthlagde och på dee andras klargiöörande arbetas, dee uthlagde liggia wijdh Skantzarne medh eem tämmelig Stark Besättningh.

Enrolleringz Folcket och dett i Smålandh sampt på Öhland inqwarterade manskappet är ännu inte upbådat förr än dee öfrige Skeppen blifwa Klare, doch underhållas här dageligen till 4000 man på Skeppen och i Landh som temmeligen consumera den tillsammanbrachte Siöprovisionen.

Aff discourser förnimmer iagh att man detta åhret intet  wijdare lärer tentera än defensive här i hambnen sampt stadigdt Creutzande.

Nu i morgonstunden medan iagh detta skrifwer afsomnade H. Ammiralen de Prou i herranom, och lärer nu blifwa fächtande om Ammirals-tiensten. Der wijd tienar till een wählmeent underrättelsse att Staten intet har bestådt mehr än 2 Ammiraler förr än åhr 1700, som kom aff dett tillfället att när vice Ammiralen Rosenholm 1699 i Decemb. blef dödh som förestodh Equipagen och commenderade på Wärfwet blef samma förrättningh Sahl. Ammiralen Rosenfelt injungerad, och således een annan Ammiral i des ställe, aldenstundh den som commendera Holmen intet gåår till Siöss eller förer Flaga när Flottan gåår, dett meriterar att låta see i Ammiralitetz Staterne huru dett finnes upfördt seedan åhr 1685. Då skall man see sammanhanget, derföre enär een vice Ammiral har commenderat Wärfwet, så har dett heetat. /: som giör vice Holm Ammirals tienst : / Staterne lärer alt uthwijsa, Instructionen för den som Commenderar Wärfwet lyder sålunda nembl /: Instruction för Vice Holm Ammiralen som nu är eller hädan efter warder förordnadt :/

Dett är altså ett förseende i H. Claes Sparres Fullmacht att han skall wara Vice Ammiral wijdh Flottan och Holm Ammiral wijdh wärfwet, hwarföre och Wattrang i sessionerne tager företrädet.

Monne dett icke wara bäst, att låta Ammirals-beställningen efter de Prou stå så länge i vacance till thes deeras Excellencer skrifwa Hans Kongl. Maij:t till om sammanhanget? Iagh kan i wijdrigh händelse see jalousierne föruth.

 

 

 

 

 


Lunds UB, De la Gardieska arkivet: Brev till Fabian Wrede

Noter

 

Amiralgeneralen Hans Wachtmeister hade i början av 1711 vält med sin släde och i samband med detta drabbats av ett slaganfall.

Cornelius Ankarstierna begärde avsked i september 1712.

 

Jakob de Prou (1651-1711). Franskfödd sjöfficer som förlorat sin högra hand och bar en protes av stål. Tjänstgjorde på 1690-talet i de allierade flottorna. 1704 ledde han svenska flottans första angrepp på de nya ryska anläggningarna utanför Nevamynningen och sände efter detta ett profetiskt brev till Karl XII vari han varnade för en rysk sjömakts uppväxande. De Prou dog den 19 juli 1711, varför von Otters skrivelse måste härstamma från samma dag. (1)

Carl Ruuth (1662-1736). Hade studerat sjöväsendet under en vistelse i Holland och tjänstgjort på de allierades flotta 1691. Under 1690-talet gjorde han ett par konvojresor till Portugal. Gustaf Wattrang och Claes Sparre hade också gjort konvojresor under 1690-talet. Båda hade dessutom tjänstgjort i den holländska flottan.

 

 

 

 

 

 

 

De Prou avled den 19 juli 1711

 

 

Petter (Per) Rosenholm (1646-1699). Han hade under början av 1670-talet varit i engelsk tjänst och sedan deltagit i sjöstriderna under skånska kriget. Vice holmamiral 1688.

Werner von Rosenfeldt (1639-1710). Tjänstgjorde i holländska flottan på 1660-talet och deltog i sjöstriderna under skånska kriget. Gjorde stora insatser bland annat inom sjökarteväsendet. Rosenfeldt var också poet och författade diverse bröllops- och begravningsverser. Han ligger begraven i Kalmar domkyrka.

 

 

 

De stora förändringarna dröjde ännu ett drygt år. I ett brev från Bender, daterat 31/12 1712 meddelade Karl XII att de avgångna amiralerna Ankarstierna och Ruuth skull ersättas av Wattrang och Sparre. Samtidigt blev Erik Johan Lillie ny viceamiral och en rad nya schoutbynachter utnämndes, däribland den nyligen adlade holm-majoren Gustaf von Psilander. Betecknande för tidens postförbindelser är det faktum att fullmakterna anlände först i augusti 1713.

 

 

 

(1). I Amiralitetskollegiets historia, del II s. 129, not 11, sägs endast juni eller juli 1711. Allt är förstås avhängigt av att de Prous dödsdag verkligen var 19/7. 

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-07-30 15:08

Föregående sida: 5.3.4. Överkommissarien Salomon von Otter (1647-1732)

Nästa sida: 5.3.5. Amiralen Michael Henck (1667-1715)