Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

  8.5. Var Psilander pietist?

I avsnittet om Psilanders bibliotek nämnde jag en samling av likpredikningar och andra religiösa texter som uppenbarligen bundits samman under hans livstid. Den äldsta likpredikningen är över den 1707 avlidne superintendenten Jonas Arnell. Arnell, född i Hudiksvall 1642, hade i sin ungdom varit informator åt flera förnäma adliga ynglingar och gjort flera utrikesresor. Prästvigd 1682 var han under de därpå följande 24 åren kyrkoherde i Maria Magdalena församling. (1) 1706 blev han utnämnd till superintendent i Karlstad.

Det är inte omedelbart tydligt vad det är för koppling mellan Arnell och familjen Psilander. Förvisso skulle Arnells sonson Axel Arnell 1757 gifta sig med Psilanders sondotter Ingrid Gustava, men det giftermålet låg ännu långt i framtiden när denna volym likpredikningar sammanbands.

Av övriga likpredikningar märks den över amiralgeneralen Hans Wachtmeister, död 1714. Vidare finns den av Gustaf Adolf Fult, Psilanders forne skeppspredikant på Öland, hållna likpredikan över amiralitetskassören Nils Lund, död 1718. Därefter följer två betraktelser över Karl XII: Henrik Hammarbergs "Hieltars hårda öde" från 1719 och Gustaf Lithous "Panegyris exsequialis" från 1720.

Efter detta följer Fabian Törners tal över Carl Lundius (1638-1715). Lundius var professor i juridik i Uppsala under många år och en av det karolinska enväldet främsta förespråkare. Han var också en av den framväxande pietismens hårdaste motståndare.

Därefter följer en intressant skrift. - en likpredikan över den 1721 avlidne assessorn i Svea hovrätt Jonas Rothåf. Rothåf var svärson till Elias Wolkers och medlem av den inre kretsen pietister i Stockholm. Rothåf var författare till en tankeskrift som argumenterade för ett större lekmannainflytande i kyrkans styrelse. De enskilda församlingarnas inflytande över val av kyrkoherde borde stärkas, vid biskopsvalen borde även lekmän få deltaga och i domkapitlen borde också sitta representanter för det "politiska ståndet". Rothåf argumenterade också för en större religionsfrihet. Skriften behandlades på riksdagen 1720 och vållade sådan upprördhet i prästeståndet att ärkebiskopen uppmanade den av ståndets medlemmar som kunde vara bekant med författaren att varna och undervisa denne, så att han "ei genom oförstånd må sig eller andra widare irra". (2)

Vidare märks en likpredikning över Carl Gyllenstierna, president i Svea hovrätt, hållen 1723 av Eric Tolstadius, en av den svenska pietismens mest framträdande gestalter. Under hans tid kom Skeppsholmskyrkan att bli en religiös centralpunkt i Stockholm. Folk från när och fjärran kom för att höra Tolstadius predikningar och han var mer än en gång i klammeri med konsistoriet i Stockholm.

Från 1724 finns en predikan av Magnus Sahlstedt (1686-1752), död som kyrkoherde och kontraktsprost i Stora Tuna. Av allt att döma handlar det om en predikan som Sahlstedt höll i Slottskyrkan den 8:e söndagen efter Trefaldighet om "Guds församlings wård emot falska profeter". Enligt Västerås stifts herdaminne förespråkade Sahlstedt mildhet och tålamod mot de vilseförda.

Volymen avslutas som tidigare nämnts med "Trachtat om en ogudachtig kan rätt lära Christi sanning".

Det är i sammanhanget värt att notera familjen Psilanders intresse för Andreas Båld, kyrkoherde i Värmdö, i samband med kyrkoherdevalet i Maria församling hösten 1730. Vid denna tid arbetade ännu den stora undersökningskommissionen över Eric Tolstadius. Bland medlemmarna märktes såväl Båld som kyrkoherden i Hedvig Eleonora församling Michael Hermonius. Hermonius var en av de mest intensiva motståndarna till pietismen och förespråkade en fällande dom mot Tolstadius. Båld, liksom majoriteten av kommissionens medlemmar, yrkade på att Tolstadius skulle frias.(3) Familjen Psilanders aktion till förmån för Båld ledde emellertid ingenstans. Den 6 november 1730 utsågs Hermonius till ny kyrkoherde.

I Maria församlings födelse- och dopbok hittar man för övrigt många intressanta namn. Här bodde redan under 1710-talet Carl Henrik Wattrang, senare svärfar till Hans von Psilander. Vid samma tid var Carl Kiellin (1683-1728) komminister i församlingen. Kiellin var en av de tidiga företrädarna i Sverige för pietismen. Vid hans son Carls dop 18 december 1716 märks bland faddrarna räntmästaren Johan Psilander, Gustafs bror.  När Kiellinns förman, kyrkoherden Magnus Aurivillius, 5/8 1717 låter döpa sin son Carl finns Johan Psilanders hustru Brita Bähr bland faddrarna. Även Gustaf von Psilanders namn återfinns i dopboken. 15 mars 1723 döps Arvid Psilanderhielms son Johan Gustaf i närvaro av bland annat följande framstående personer: amiralinnan Brita Christina Clerck, dotter till amiralen, friherre Hans Clerck (1639-1711) och gift med amiralen, friherre Anders Appelbom ; generalfälttygmästaren Hugo Hamiltons dotter Jeanna Catharina (1689-1745) ; Gustaf von Psilander ; Anders von Drake (1682-1744), gift med Sofia Lovisa Psilanderhielm, och sedermera president i Kommerskollegium. Även året därpå är Gustaf von Psilander i Stockholm. 21/4 1724 står han fadder till brorsdottern Johanna Psilanderhielms son Gustaf, återigen tillsammans med Anders von Drake. I pietistiska sammanhang är Anders von Drake ett känt namn. Religiöst intresserad, troligen sympatiserande med den konservativa pietismen och en ivrig förespråkare för ökad religiös tolerans. 

Ytterligare en intressant person är biskopen Herman Schröder (1676-1744). Schröder blev 1731 biskop i Kalmar efter att under ett drygt decennium ha varit kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm. Den ovan nämnda likpredikan över Rothåf hölls av Schröder. I sin självbiografi uppger Schröder att landshövding Psilander inför biskopsvalet hade frågat honom om han skulle vara villig att anta en eventuell kallelse till Kalmar. Schröder var känd som en övertygad pietist. (4) Schröder förde under ett par decennier en livlig brevväxling med Halle-pietismens centralgestalt A. H. Francke och dennes son. Det är därför synnerligen intressant att notera förekomsten av två namn i matrikeln över de studerande vid det av Francke grundade "Pädagogium"  - Johannes och Peter von Psilander. Båda var inskrivna där 1720. Det finns ytterst få svenskklingande namn i denna matrikel. Samma år som bröderna  Psilander skrevs in återfinns emellertid namnet Johannes Esberg. Under Psilanders landshövdingetid hette superintendenten på Gotland Johan Esberg. Gissningsvis handlar det om en son till denne, men i avsaknad av relevanta herdaminnen får jag låta frågan stå öppen tills vidare. Peter von Psilander finns också med i matrikeln för universitetet i Halle år 1721. (5).

Det är inte några svenskar som hittade till universitetet i Halle vid den här tiden: 1719 greven Axel Wilhelm Wachtmeister, amiralgeneralen Hans Wachtmeisters yngste son ; 1720 Johan Adam Kalckberner, son till en Stockholmsköpman med samma namn och brorson till den i pietistiska sammanhang uppdykande Petrus Kalckberner, superintendent i Hinterpommern. Vidare Carl Henrik von Hylteen, son till landshövdingen i Kristianstads län, friherre Samuel von Hylteen. Samt en viss Johan Andreas de Loescher. Kanhända identisk med Anders Johan Löschern von Hertzfelt, son till den från striderna om herraväldet i Peipussjön bekante Carl Gustaf L. ; 1721 Peter von Psilander och en student som sägs vara från Ingermanland, Johan Törne ; 1722 Mathias Sweder, en juridikstuderande från Östergötland - är han månne identisk med juristen Mathias Sweder (1690-1774), vars far var född i Östergötland? Vidare Carl Grubb, en juridikstuderande från Stockholm, antagligen tillhörande den stora norrlandssläkten Grubb som bland sina medlemmar räknat flera framstående köpmän i Stockholm. De är inskrivna samma dag. Kanske Sweder var Grubbs informator?. Vidare en Georg Friedrich Strobel från Stockholm och två bröder Psilanderhielm, Johan och Jacob ; 1723 Johan Christiernin från Dalarna, en medlem av den vitt förgrenade bergsmanna- och prästsläkten och Roland Martin från Gävle, sannolikt identisk med den Roland M. som slutade sina dagar som hovrättsråd i Åbo.

Var Psilander pietist? Familjen Psilander har uppenbarligen haft ett starkt intresse för religiösa frågor och för den framväxande pietismen samt varit villiga att använda sitt eventuella inflytande för att hjälpa präster som sympatiserade med denna strömning. Att dessutom skicka de båda sönerna till Halle 1720, ett universitet och en ort som var oerhört starkt förknippad med pietismen och därför av den renläriga delen av svenska kyrkan betraktad som särdeles suspekt, tyder starkt på att Gustaf von Psilander faktiskt var pietist.


(1) Maria Magdalena församling är något av en central punkt  i Stockholm för familjen Psilander. Här bor under 1720- och 30-tal flera medlemmar av släkterna Psilanderhielm.

(2) Se Prästeståndets protokoll 1719, s. 258 f. och s. 444 - 449 (Rothåfs memorial)

(3) Hellström, G., Stockholms stads herdaminne. - Stockholm, 1951, s. 264 f. och 367 f. ; Odenvik, N., Eric Tolstadius. - Stockholm, 1942 ; Munthe, A., Västra Södermalm intill mitten av 1800-talet. - Stockholm, 1959, s. 203. I Maria församling fanns vid den här tiden flera Psilanderhielmar: Arvid, 1720 adlad tillsammans med sin svärfar Johan Psilander, Gustafs bror ; Johanna, gift Riddercreutz, dotter till Johan ; Peter, son till Johan ;

(4) Olsson, B., Kalmar stifts herdaminne... - del 1. - Kalmar, 1951, s. 56-65 ; Pleijel, H., Der  schwedische Pietismus in seinen Beziehungen... - Lund, 1935, s. 152ff

(5) Historisk tidskrift 1895, s. 334-337, Pajula, J. S., Svenska och finska studerande vid universitetet i  Halle 1693-1744 ; Historisk tidskrift 1931, s. 443-446, Achelis, T., Schwedische und finnische Studenten auf der Universität Halle 1692-1774 ( en korrigering och utökning av Pajulas lista) ; Schülerverzeichnis des Königlichen Pädagogiums 1695 bis 1870 - URL: http://www.franckesche-stiftungen.uni-halle.de/francke.htm/archiv/quellen.html (1999-11-18)

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: augusti 07, 2000.
Föregående sida: 8.4. Bechstadius uppgifter om Psilanders "fritidsintressen

Nästa sida: 8.5.1. Biskopen Herman Schröder