Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

  8.5.1. Biskop Herman Schröder (1676-1744)

På 1720-talet var kyrkoherden i Katarina församling Herman Schröder en förgrundsgestalt inom den den konservativa pietismen i Sverige. Schröder, född i Uddevalla, hade studerat i Lund och under vistelsen i Skåne kommit i kontakt med pietismen. På 1710-talet tjänstgjorde han bland annat som fältpräst vid armén i Bohuslän. Som sådan kom han under 1716 att delta i det första av Karl XII:s norska fälttåg. Kungen uppskattade Schröder och utnämnde honom till kyrkoherde i Landvetter och prost över Älvsyssels kontrakt. Efter att en kort tid varit kyrkoherde i Uddevalla blev Schröder i maj 1718 utnämnd till kyrkoherde i Katarina.

Under sin tid i Skåne hade Schröder drivit en liten skola i Snäckestad, Vånga socken. Han hade där mottagit som elever en del borgarsöner från Karlshamn och överkommissarien Samuel von Otters söner. I bekantskapskretsen fanns också medlemmar av familjen Christoffers i Karlskrona, ur vilken den adliga ätten Ankarcrona räknar sitt ursprung. Det finns alltså en tydlig kontaktyta mellan Schröder och flottan närstående grupper på ett tidigt stadium

Första gången Gustaf von Psilander dyker upp i Schröders självbiografi är i oktober 1729. Schröder meddelar att landshövdingen Psilanders son besökte honom och på sin fars vägnar undrade om Schröder skulle vara villig att komma till Kalmar.  Schröder, som vid det laget var bekymrad över den radikala pietismens framgångar i huvudstaden och längtade till en lugnare plats, förklarade sig villlig att komma. Dock kunde han inte tro att man på en så avlägsen och för honom främmande ort skulle komma fram till ett sådant förslag. Av Schröders beskrivning att döma tycka han vid detta tillfälle ännu inte varit närmare bekant med familjen Psilander. Man kan dock notera att Schröders likpredikan över Jonas Rothåf från 1721 funnits i Psilanders ägo.

Emellertid fick Schröder flest röster och placerades som första namn på förslagslistan. Schröder, som var bekant med några av riksråden, kom också att utnämnas av Fredrik I den 24 november 1729. I detta såg Schröder Guds hand och som en av de främsta verktygen landshövdingen Psilander. De som i Stockholm verkat för Schröders sak sägs vara drottning Ulrika Eleonora, riksråden Arvid Horn, Olof Törnflycht och Hans Henrik von Liewen, justitiekanslern Cederbielke och statssekreteraren Olof Cederström. Av dessa män var Liewen en bekant pietist och Horn ansågs av pietisterna själva som en gynnare.

Schröder avslutade först  under våren 1731 sin verksamhet i Stockholm och 23 juli höll han sin första predikan i Kalmar domkyrka.

Nästa gång Psilander nämns är i en anteckning från 3 januari 1733, då "war Ammiralen och Landzhöfdingen som mig och mitt huse altid warit gunstig med hela sitt huus hos oss".

1735 dyker systrarna Psilander upp i anteckningarna. Veckan före jul bodde de hos Schröder och hans familj efter att ha rest upp från Karlskrona. Vid början av det nya året mottog Schröder också en nyårshälsning från deras far. Samma sak i början av 1737. 1738 meddelar Schröder att han sänt nyårshälsning till "Praesident Psillander, fröcknarne och andra flera wänner..." och han fick själv en likadan hälsning från Psilander.

Därefter försvinner familjen Psilander ur Schröders anteckningar. Gustaf dör i mars samma år och några fler nyårshälsningar eller besök från systrarna Charlotta och Sophia von Psilander omnämns heller inte. Anteckningarna avslutas i december 1741.


Källa: Schröder, H., Herman Schröders levernesbeskrivning / utgiven med inledning och kommentar av Hilding Pleijel. - Stockholm, 1940 ;

Schröder började föra sina anteckningar 1729 och har därefter, enligt Pleijel, gjort klumpvisa anteckningar under de följande åren. Schröder förde under de två sista decennierna av sitt liv också en omfattande korrespondens med Halle. Den utnyttjades av Pleijel för verket "Die schwedische Pietismus in seinen Beziehungen zu Deuatschland". Möjligen skulle dessa brev också kunna innehålla något om kontakterna mellan Psilander och Schröder, i synnerhet som den förstnämndes söner gått i skola i Halle.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-08-07 18:26

Föregående sida: 8.5. Var Psilander pietist?

Nästa sida: 8.5.2 Psilander och August Hermann Francke