Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.3.3.1.1.3. Psilanders andra relation, daterad  8/8 1704

Psilander insände 8 augusti 1704 en ny relation, denna gång till den svenske envoyén Leijoncrona. Denna är något mer omfattande än den första och återges här efter en i "Svenskt historiskt magazin 1858, s 48-51" publicerad avskrift. Avskriften är från 1788 och hämtad ur den svenska beskickningens i Paris arkiv av Jonas Larsson Noring. Jag ska så småningom ersätta hans avskrift med en egen sådan, då vissa ord ser en smula underliga ut i Norings tolkning.
Kort och sanfärdig berättelse om dhen Action som den 28 Julii innevarande åhr 1704 sig hafwer tildragit emellan Kongl Majts af Sverige Convoy-skepp Öhland, under mit i Nåder anförtrodde commando, och åtta Engelske örlogsskepp, som dock in alles voro nije, hvilka under Hr Schoutbynachten Wilhelm Whetstones commando woro beroende.

På ofvanbemelte dato, då jag på resan var begrepen at convoyera någre Kongl. Mayts undersåtares traffiqueskepp, dels hijth under Engeland dels ock till Frankryke, och ändteligen voro arriverade 7 ā 8 mijhl när den Engelske vallen, fingo wij om morgonen klåckan ongefehr 8, nije Engelske öhrlogsskepp i sichte, achter uth, som oss eftersatte, bestående et af 56, 7 ā 50, och et af 36 stycken, alle under bemälte Schoutbinachts commando. Desse förbemelte skepp, så snart de, vid pass klåckan 12, voro kombne oss et Canonskått när, låt dhen närmbsta, nämbligen Herr Capiten Boutler på skeppet Worcester, skjuta et skått med skarpt efter oss, och genast litet derefter, dhet andra; då jag sände honom min Lieutenant om bord at fornimma hvad han dher med desiderade, svarade besagde Capiten af dhet Engelske öhrlogsskeppet: sen J intet Drotningen af Engelands flagg? Hvarpå Leutnanten svarade: ja, vij see den wähl; men see J icke Kongen af Sveriges flagg igen? Dertill gaf han till svars, ja. Men sade Capiten, hvarföre aflägger j intet Eder skyldigheet till Drottningen i Engeland? - Frågade Lieutnanten hvad för skyldighet Konungen af Sverige skulle giöra till Drottningen af Engeland? Derpå sade Capiten, at J måste strykja Edra märssegel; svarade Lieutnanten dertill hafver min Commendeur inge ordres, ej heller lärer han strykja. Vähl, sade då Capiten; så skall jag lära Eder det nu straxt, och ropade at giöra klart, sampt alt sit folk upp. Hvarpå, innan Lieutnanten vähl var kommen i Eschaloupen, han skjöt 3:dje skottet, och förrän jag fådt honom tillbaka om bord, lade han oss tätt på sijdan, och gaf oss öfversta laget, dock, Gudilof! uthan någon skada på manskapet, allenast stora staget bleef afskutit, så att ingen kunde regera för-seglen. Seglandes då skeppet så när, at han i detsamma tog bort vår gjäckstånd och gjös med blinderne af bogsprötet. Och som jag, till underdånigt föllje af min instruction, då redan föruth hade gifvit ordres til mine underhafvande officerare med alt tillbehör at stå färdige, gåfvos honom vid passerandet förbij lagen öfver och under. När han nu således var kommen förbij, nödgades jag kasta mit stormärssegel på stång, at vänta in min Lieutnant med Eschaloupen, då mehrbemelte Capiten straxt dreef oss långs styrbordzsijdan, och gaf oss andra laget, som af oss med öfver- och nedersta laget igen bemöttes. Och imedlertijd vij gjorde oss klar igen, rangerade de öfrige sig achter och för, understundomb 2 ā 3 stycken i sönder, alt successive efter hvarandra, uthan at komma oss fram på sijdan, afskjutandes så medelst, (:hvad tilförende icke var skjedt:) alt vårt löpande och stående godz, märs-fållen med alle vanten samt seglen i styckjen sönder; in summa alt totaliter ruineradt, så att skjeppet då hvarken kunde lofva eller dräija, uthan låg som ett blåckhuus emellan dhem. Dessförutan bleef jembvähl creutz-stången afskuten; bessans-masten, bessans-skriett, fåckmasten med des råhn på många ställen med styckje- och stångkuhlor half- och igenomskuten, finkel-näten hvari besättningens koij och gångkläder lågo, dehls aldeles sönder, dels i sjön skutne, samt een deel stycke-lavetter och stycken förderfvade och obrukelige gjorde. Imedlertijd under påstående af allt detta, brukande een hvar, lijkmätigt deras underdånige pligt, sit högsta conduite, att efter yttersta förmågo gjöra dhem med styckonen et ständigt motstånd, och all behörig afbräck, hvilket man lembnar androm, som sådant påsågo, at eftertänkja och derom gifva deras jugement. Och hade man, Gudi ähran! på 2 tijmars tijd dhen lyckan, att icke någon synnerlig afgång på manskapet skjedde, för än Schoutbinachten sjelf med des underhafvande skiepp lade sig achter om spegelen, och een annan föruth, skjutandes således långsskiepps och uti vattngången, hvaraf (:ehuruwähl skeppet tillförene fådt 3 läcker, som dock voro igenfundna:) een stoor skada på skieppet och sjelfva manskapet förorsakades, så at styckonen som til een dehl då intet kunde brukas, til största dehlen af manskapet begynte stå ledige, varandes på 3 ställen eld utj skeppet, som dock genom släckjande omsijder bleef förekommit, föruthan det att skeppet då begynte blifva så läckt, att pumparne continue måste gå. Enär nu således i consideration af alt detta intet medel till bärgning eller vijdare mootstånd syntes öfriget, sedan jag uti 9 glas ifrån klåckan vid pass half et til femb, emot 8 af desse ofvan rörde så svåre skiepp, till min allernådigste Konungs höga honneur, efter yttersta förmågo (:i underdånigst föllje af min instruction:) gjort hvad mensk- och mögeligt stod att gjöra, lät jag blåsa flaggan i een Schou, hvarpå den Engelske Schoutbinachten lät komma några Eschalouper om bord (:om nu sådant skedde med des consense, lembnas:) och så vähl officerare som gemene äntrade in uti skeppet med dragne sablar och värjor, tvingandes (:sedan jag uppå begäran til vählbemälte Schoutbinacht var överfaren, at oppvijsa mine ordres och instruction, hvika sedan förseglade till London upsändes:) alt mit folk, som då voro både få och uthmattade, nehr under täcket, och sedan så vähl een hoop Konungens liverie-råckar och kläder för de gemehne, som een dehl gevähr och ammunitionssorter utur Archliet och annorstädes borttogo, sönderbruto och förderfvade, skrijn, coffertar och kistor sönderslogo, och hvad deri fans beröfvade, såsom ock een del prästens kläder uhr dhes contoir borttogo, icke dragandes försyn at uhr min egen Eschaloup, som under actionen ifrån skeppet blef bort-skuten, Eschaloup-Klädet uttaga. Så att allt sådant är mycket mehra eftertänkeligit, som man lefvat i dhet säkra hopp, det skolat man vid slijkt tillfälle, såsom af sina vänner, honnet blefven hanterat, och icke således, som man nu med blygsamhet här nödgas gifva tilkänna. Blifvades eljest på min sijda 16 man döde och 37 blesserade, hvaraf dock sörsta (sic) delen förmodeligen snart lärer kunna restitueras. Och är således detta, hvad jag uppå begjäran, härvijd nu korteligen ej har bordt underlåta ödmjukeligen at demonstrera. Convoyskeppet Öhland til ankars vijd Buyode-Nore, dhen 8 Augusti 1704.

Gustaf Psilander

 

Ur Samling af Svenska Handlingar ifrån Åhr 1695 till 1772, Del I;
afskrifter ur Svenska Beskicknings-Archivet i Paris,
tagne af Jonas Larsson Noring, 1788. Finnas på Kgl. Bibl. i Stockholm

 

Svenskt historiskt magazin
Stockholm, 1849
1, s. 48-51

(UNDER ARBETE)
Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 30, 2000.
Föregående sida: 3.3.3.3.1.1.2. "Uppsalarelationen", författad av en anonym besättningsmedlem efter 5/8 1704

Nästa sida: 3.3.3.3.1.2 Engelska relationer