Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.3.3.3.1.1.2. "Uppsalarelationen"

Denna berättelse är hämtad från en volym i den Nordinska handskriftssamlingen i Uppsala UB. I en av de volymer som anses ha tillhört amiralen Gustaf Wattrang - volym 134 - återfinns under nr 29 följande, såvitt jag kunnat utröna, hittills obeaktade relation. På sina ställen har jag haft svårigheter att tyda texten, så jag måste reservera mig när det gäller vissa detaljer. Utgångspunkten är en kopia, så jag hoppas att en framtida kontroll av originalet ska kunna lösa de kvarstående oklara punkterna. Författaren är inte angiven, men han måste ha varit medlem av besättningen.
En utförl Relation om Convoy skieppetz Öhland attaquerande, af den Engelska Schout: by: nackten Wettstone af den blå Flaggan som Commenderade en Esquadron bestående af effterfölljande 9 Skiep, nämbln Licktzfield, Flaggan, Worchester, Newcastle, Dragoun, Dower, Assistence, Sorlings, Winchester ock Chester. Uppå 52 grad 30 min: norder Poly högd. 8 mijl öster af Leistaf Örlougskieppet Öhland Commenderades af Capitein Gustav Psillander.
A:o 1704

d
28 July

d 27 July Om Onsdagen sedan wij hade skilt oss wed wårt Compagnie under Hollenska wallen wed Vlie, hwilcka woro destinerade till Amsterdam ock wij hade convoyerat, Styrde wij wår Cours till Engelska wallen W:Z:W med en frijsk Koulte af en N.O. wind ock seglade med Continuation af samma Cours ock wind den påkommande natten, nembln. emellan Onsdagen ock Torsdagen; om Torsdag morgon
begynte att blåsa en frijsk Koulte af N.N.O wij seglade W:Z:W men blefwo warse utij 2dra glaset på förmiddagzwachten Ca(?) kl. 9 om morgonen en Esquadron Engelska Örlougskiep, hwilka woro 9 utij talet, ock Commenderades af en Schout: by nacht wed nampn Wettstone, denna Ammiral satte sin Cours effter oss, förmenande oss wara Mn. de S. Paul ifrån Dynkerken satte derföre till alla segell ock seglade W.Z.W att få oss i fatt; men tillförende förordnande Capit. Buttler med Skieppet Worchester såsom bästa seglaren, att giöra jackt uppå oss, hwilcken ock i hastigheet kom up med oss, hwilcket det då wår Commendeur Hr Gustav Psillander fick förnimma, gaf han ordres öfwer alt att giöra oss klara till slag, det också i hastigheet effterkommet blef; förordnades sålunda effter vanl(?) som fölljer; Öfwer Lieutnenten Joackim Uthfall emellan däcken på understa laget wid 16 Styckor 18 pundige ock 4 12 pund Canoner, under honom Commenderade Inventarie Constabelen Jacob Jäger med 3ne Archlie mästare. Uppå öfwersta laget Commenderade Under Lieutnent Herman Schmidt ock Constabelen Carl von Frisch med en Archliemästare wed 18 8 pundiga Canoner, ock på Skantzen Commenderade Öfwer Lieutnenten Roserus von Akeren, hwilcken då giorde främmande Styrmans tienst, ock Constabelen Samuel Heldingk med en Archliemästare Magnus Lagercrantz de 10 3 pundige Stycken. Öfwer alt Commenderades af Hr Commendeuren Gustav Psillander; efter en sådan fördehlning war giord, förfogade hwar ock en sig på sitt behörige ställe att förrätta sin tienst, under denna tijden kom Capitein Butler med Skieppet Worchester af 50 Stycken, up med oss omtrent kl. 12, sedan han 3ne timmar giort jackt på oss, ock skiöt ett skått med kuhla att wij skulle stryka wåra märs Segell, hwarpå Hr Commendeuren lät straxt stryka(?) neder Eschaloupen ock sände Lieutn Schmidt om bord till Capt. Buttler med wår Instruction ock att få weta hans pratension, fölgde inom kort det andra skåttet, ock sedan det 3de, när wår Lieut: kom om bord på Worchester frågade Capit. Buttler om wij icke sågo Dråttningens flagga af Engeland, wår Lieutn: swarade ja, men frågar deremot om icke han kunde see Konungens flagga af Swerige, härpå Swaras ja, men frågas straxt igen af Capit. med en stolt mijn, hwarföre wij icke wisa wår skyldighet till deras flagga såsom Drottningens af Engeland medelst strykande af wåra märs Segell, här till swarar Lieut Schmidt uti sin Commendeurs nampn, sig inga ordres hafwa att stryka för någon Potentat, och feck honom Instruction med dessa ord uthan att fächta till Sidsta man, hwar på Capit Buttler fick ifrån sig wår Instruction ock med löje sade att han undrar hwarföre wij drista oss att sättja oss emot det som dem tillkommer, ock hela världen bör ock skall giöra till Engelska flaggan, ock i det samma, skiöt en kuhla igenom wårt märs Segell, här på brassade wij up med märssegell i tåpp att wachta(?) in wår Lieutnent som war achtheruth, straxt innan wår Lieut kom om bord, seglade Worchester oss uppå bagbords sijdan ock gaf oss laget med sin Styrbordz sijda öfwer och under, straxt swarade wij öfwer ock under, ock Sål. kl ½ Ett giorde en begynnelse till detta blodiga ock desperata motwärn som warade ifrån ½ Ett till kl 5 om aftonen utij 4 ock ½ timmas tijdh derest ett skiep af 48 st: ock 200 mann motsatte sig 9 örlougskiep och 2700 mann, när den Engelska hade fått laget, som första gången war oss så när , att wårt stora råå tog bort tacklet på hans fåckeråå lade han sitt roor i bagbord ock gick oss för öfwer ock med samma strök bort med sin fockeråå wår bofwenblindestång med dess tillbehör ock giösen, wij deremot lade wårt roor styrbordz om bord att få honom på sijdan af oss ock gåfwo wij således fyr tillijka öfwer ock under, Gudh lof den gången til wårt Avantage i dij Capit: Buttler wart forcerader att hålla af ock krängia att båta den skada han fått under wattnet, såsom ock att skiära in nytt tougwärke, alldenstund hans löpande godz blef mästandelen afskutet för uthan den skada han fick på sitt manskap, hwilket ock war Considerabel, effter de i det laget såsom deras egen berättelse lyder miste 15 mann döda föruthan blesserade; Sedan Capit: Buttler hade gifwet oss laget ock gått sin gång, kom wår Lieut: om bord, ock förfogade sig effter aflagd berättelse till Hr Commendeuren; uppå däcket att i ackt taga sitt Commando, men blef sedan Commenderad om lää i dij Lieutn: Uthfall blef blesserader då det andra skieppet Assistence kom oss på sijdan ock gaf laget, denna gjorde oss stoor skada på tougwärke, att han skiöt af wårt stora stag ock wij blefwo liggandes som ett Blockhuus mellan dem, medelst det wij icke kunde twinga skieppet att lofwa elr dräija af, uthan emottogo Eld ock kuhlor öfwer ock under af dem så fort de passerade oss 8 effter hwar andre, wij deremot uthan Continuerlig Eld gifwo dem laget hwar förannan med Kuhlor Stångskrå ock Skråkoppar, att dem förgick all wijdare lust att komma oss på sijdan, att gifwa laag för laag, uthan lade sig achter ock för om oss ock skuto långskiep, Ammiralen seglade oss achter om ock dristade sig icke att komma oss på sijdan uthan brestade up achter om wårt skiep ock med alla sina stycken skiöt oss långskieppz ock gjorde han oss en grufwelig skada både på folck döda ock blesserade, såsom elliest på Tougwärke, Segell ock skiehlva skieppet indrest (?) lääck (?) under wattnet att wij woro forcerader continuerlig under action att pompa, under denna tijden blefwo wåra märssegells fall begge afskutne ock krysstången öfwer bord, dess lijkes skuto de engelske ock på 3ne stellen i wårt skiep, att oss omöjelit war längre att fägta mot dem, uthan antingen siunka elr brinna, dock hafwa wij ordsak att tacka den högsta Guden, som så wälldig war öfr(?) oss i dij wij utij 2ne timmars continuerlit fägtande icke fingo någon död elr blesserad; när wij nu sål. effter 4 ock en ½ timmas fägtande, sågo ingen lijss(?) bergning uthan att wij hade giort hwad wij kunnat ock möjeligt war att giöra; nembligen wij hade 9 Örloug skiep till motståndare deremot emot wårt skiep öfr (?) alt sönder skutet, både twert och långz, portiner(?) ock styckelådor, sampt stycken sönderskutna, ett läckkage(?) med 4 foot watten utij, ock Elden på 3ne stellen begynte att brinna, alla Segell sönderskutna, alt löpande godz, staag., want, brassar ock skoot, krysstången med bofvenblinde stången, sampt dess Takelagie öfwer bord, Stoormasten, Fåckmasten, Mesanmasten, med storråå ock Mesans Spriet på åthskilliga ock många stellen igenombårade, att det war omöjlit kunna bända in under samma rår någon af stellning(?) Segell, uthan att alt wed den ringaste Koult skulle åka(?) öfwer bord, sampt 54 mans afgång 17 döda, ock 37 blesserade, resolverade Hr Commendeuren uthi betragtande af alt detta, Konungens höga Honneur oviellrat(?), effter intet widare stod till att uträtta, ock deras hielp war oss högeln af nöden att låta hijssa wår flagga af Companen uthi en Schau, här uppå innehöltz på begge sijder med alt fientelit ock kommo de Engelska oss om bord, med några Eschalouper fylta af folk; Sedan wij uthi 4 ock ½ timma giort dem ett manlit ock desperat motstånd, ock hielpte oss at bärga skieppet, Straxt fördes Hr Commendeuren tillijka med Hr Capitein Carl Wachtmeister som war wår passagier till London ock i denna action wijste ett särdel Courage, ock om bord på den Engelska Ammiralen ock blefwo deras wärjor på deras skiep med stöörsta reverence af Ammiralen sielf, Hr Commendeuren ock Hr Baron i händer lefwererade, hwillken i allas präsence wid fallrepet derest han dem mötte; öfwerliudt berömbde deras ock wår tappra Resoln ock uthärdande emot så många; de Engelska som som wij menat skulle komma som vänner, entrade om bord af oss med dragna wärjor ock med stoor Insolence föröfwade åttskile skamlösa stycken, i dij de icke allenast med uppenbarl wåldsamheet der de lijkwähl sade sig wara wenner sönderbruto med koofötter både kistor och koffertar(?) ock således uthplundrade och bortstulo den lilla ägendom wij kunde hafwa utij penningar och kläder uthan också sönderbruto ock beröfwade oss Konungens gewähr, Musqueter, Pistoler, wärjor ock åtskilligt annat som utij hastigheet ej så noga kan Specificeras, så att wähl kan Contesteras det de Engelska förforo med oss wärre än Turkar kunna giöra det, i det de aldeles förforo med oss som med krigzfångar; när(?) nu alt war öfwerståndet bracktes wij tillijka med wår flotta som war 9 till tahlet ock 3 der af desinerade till Frankrijke up till Boy the Nore men såsom wij woro aldels redlösa skutne, att näppest mastärna kunde stå utij skieppet, altso woro wij forcerade att föra en Cabel om bord på Worchester hwillcken släpade oss up till the Nore, om afthonen kl 8 fingo wij sichte af Leistaf ock kommo till anckars under Allboroug(?) knoop då wijnden begynte blåsa en lijten kåhre af Z. W. då Ammiralen seglade till Yarmouth med 7 ock lembnade de 2ne andra skieppen att bringa oss till the Nore, wij lyfte anckar d 29 July förmiddagen och kommo igen när floden war giorder till ankars under Harritz och lofwerade till the Nore, hwarest wij anlände om afftonen ock anckrade på 8 fambnar watten, Om morgonen som war d 30 July lyffte wij anckar ock drefwo med tijden better upp moot Schernääs ock förtöjde wårt skiepp för ebb ock flod. D 3 Aug fördes wår Commendeur tillijka med Lieut: Schmidt ombord på Worchester till Capit. Buttler utij arrest effter Printz Georgs ordres, d. 5 Aug förde wij wåra siuka ock blesserade till Chattam att blifwa Curerade, ock ligga wij nu således här ock wänta wijdare deras ordres, hwad wij skola giöra elr låta. Är altså denna action sålunda begynter ock aflupen som föregående relation berättar, den högsta Guden wari Ähra som till största dehlen förunt oss öfwerlefwa en så fahrl ock ohörd händelse; ock skrijder jag med detta till ändan, ock recommenderar till den gunstiga läsaren denna enfaldiga berättelse ock relation, försäkrandes att alt är sanningen lijkmätigt, ock sålunda i alla måhl passerat som ofwan bemält är.

Nordinska samlingen, UUB
vol. 134, nr 29

KOMMENTARER

Denna relation innehåller en på många punkter mer utförlig skildring av striden än vad Psilanders egna gör. Här ges de deltagande engelska fartygens namn, det anges en latitud, det talas om vindriktningar och vindstyrkor, namnen på åtskilliga besättningsmän, Ölands bestyckning och så vidare.

Man kan först notera att latitudangivelsen "52 grad 30 min: norder Poly högd" och avståndsangivelsen "8 mijl öster af Leistaf" placerar händelsen på en plats långt från Orford Ness. "Leistaf" är det nutida Lowestoft, som ligger 5-6 mil norr om Orford Ness och 8 mil öster om Lowestoft är en plats nästan mitt emellan Holland och England. Psilander själv talar heller aldrig om Orford Ness utan nöjer sig med uppgifter som 7-8 mil ifrån "Engelska wallen". Nu är Orford Ness så etablerat i det här sammanhanget att det knappast känns meningsfullt att försöka byta ut beteckningen.

Här ges också namnen på åtskilliga av de officerare och underofficerare som medföljde Öland. Överlöjtnanterna Roserus von Ackern och Joachim Utfall, underlöjtnanten Herman Schmidt, konstaplarna Jacob Jäger, Carl von Frisch och Samuel Helding samt arklimästaren Magnus Lagercrantz. Carl von Frisch är identisk med den 1715 adlade, sedermera amiralen och presidenten i Statskontoret, Carl von Frischen Ridderstolpe (1684-1762). Samuel Helding (1683-1721), adlad Heldenhielm 1717. En intressant detalj, som jag återkommer till, är att med på Öland under hemfärden, var stoftet efter den i Paris avlidne Lars Wrede, son till Fabian Wrede. Helding hade ansvar för sista delen av transporten, från Marstrand till Stockholm.

Magnus Lagercrantz utgör ett problem. Det kan inte råda någon tvekan om att han var son till den 1693 avlidne överkommissarien med samma namn. Detta framgår tydligt av Amiralitetskollegiets protokoll 16/3 1704. I Elgenstierna finns en Carl Magnus Lagercrantz, född 1691 som 1706 var sergeant vid livgardet. Det framgår också av Amiralitetskollegiets handlingar att Magnus Lagercrantz lämnar flottan mot slutet av 1705. Så man får onekligen intrycket att det handlar om samme person. Stämmer födelseåret, så var det ung arklimästare - endast 13 år!

Carl Hans Wachtmeisters position ombord klargörs också. Han var inte medlem av besättningen, utan enbart passagerare. Dock framgår det lika tydligt att han av de efter striden äntrande engelsmännen uppfattats som besättningsmedlem, då han och Psilander förts över till Whetstones fartyg.

Att det var löjtnant Schmidt som skickades över till Worcester med slupen kan också fastställas. Som jag också påpekar i mina kommentarer till Tornqvist, så fanns det två överlöjtnanter och en underlöjtnant ombord. Skulle Psilander ha skickad en av de förstnämnda hade han väl också omtalat vilken. När han talar om "min Lieutnant", måste man utgå ifrån att det är Herman Schmidt som avses.

Vem har då skrivit det här? Eftersom författaren talar om "wij" och "wår Commendeur" så måste han ha varit medlem av besättningen. I relationen namnges åtskilliga ombordvarande officere och underofficerare, vilka rimligtvis därför inte kan ha författat relationen. Den är också skriven efter det att de sårade förts i land, vilket eliminerar ytterligare några stycken. Där måste jag tills vidare dock stanna. Knuten till samma problematik är också frågan om till vem relationen är riktad. Som ovan nämnts har den ansetts ha sitt ursprung hos viceamiralen Gustaf Wattrang (1660-1717). Wattrang hade själv varit invecklad i en dispyt med en engelsk fregatt under en av konvojerna på 1690-talet, så det kan tänkas att han var intresserad av Psilanders sätt att hantera en liknande affär. Fast varför just den här relationen? Psilanders egna relationer kan man finna på åtskilliga ställen, men den här har jag aldrig sett förr. Skulle inte en så här pass noggrann och utförlig berättelse ha varit av intresse för Kanslikollegium eller Kommerskollegium? Amiralitetskollegium var inte särskilt intresserade av att ta tag i den rätt komplicerade affär som det här till en början var, utan konstaterade att saken nog egentligen borde behandlas av Kommerskollegium. Kommerskollegium tog förvisso också upp frågan, men eftersom förhållandet till främmande makt var en central del, kom också Kanslikollegium att bli involverade. Det var också detta kollegium som så småningom, under mycken vånda, tvingades lämna en rekommendation till Karl XII om hur de engelska protesten skulle behandlas. Under lika stor vånda emottog man kungens svar till engelsmännen, vilket var formulerat i en helt annan ton än de försiktiga herrarna i Kanslikollegium hade tänkt sig. Man kan se spår av det här i Samuel Barcks brev till Olof Hermelin.

För att utreda frågorna kring ursprung och adressat krävs det en noggrann undersökning av innehållet i den här volymen i Nordinska samlingen.

(UNDER ARBETE)
Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 30, 2000.
Föregående sida: 3.3.3.3.1.1.1. Psilanders första relation, från 1/8 1704

Nästa sida: 3.3.3.3.1.1.3. Psilanders andra relation, daterad 8/8