Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

8.1.6. Brev till Eric Benzelius d. y. (1675-1743)

Eric Benzelius d.y. var under den tidiga frihetstiden en av Sveriges mest bemärkta personer. Efter studier i Uppsala och en utrikes resa blev han 1702 universitetsbibliotekarie i Uppsala. Hans vidsträckta kontaktnät och oerhörda energi medförde en betydlig ökning av bibliotekets bestånd av böcker och handskrifter. 1719 övergick Benzelius till den kyrkliga banan och blev 1726 biskop i Göteborg. 1731 förflyttades han till Linköping. Den 20 september 1742 utnämndes Benzelius till ärkebiskop.

Hans politiska verksamhet var intensiv och alltsedan sin debut vid 1723 års riksdag var han en av prästeståndets ledande män. Vid riksdagarna 1740 och 1742-43 var Benzelius ståndets talman.

Största delen av Benzelius efterlämnade brev och manuskript finns i Linköpings stifts- och landsbibliotek. I samlingen ingår också ett brev från Gustaf von Psilander. Brevet är från den 11 juni 1731, alltså mitt under pågående riksdag, och är ett kort tack- och gratulationsbrev.

1731 års riksdag var den enda riksdag som Benzelius inte deltog i.  Man kan därför fråga sig vad det var för något som föranledde Psilander att författa brevet. Benzelius utnämning till biskop i Linköping kom redan den 5 maj och det kan därför knappast ha varit det direkta skälet till brevet.

Brevet

Högwyrdige H:r Doctor och Biskop

Jag har dhen Ähran att Betacka H:r Doctoren och Biskoppen för des förklarade Wänskap och förtroende, Sampt gratullerandes H:r Biskopen till dess Avancement. Med Önskan till all Sielf Behagelig förnöijelse. Och Som dhett skall wara Mig een Besynnerlig fägnad att blifwa altid Conserveradh hoos H:r Biskoppen I all Beständig Wänskapp, Hwaremoot Jag mig städze skall Om beflita att I all förtroligheet förblifwa

Högwyrdige H:r Doctorens och Biskoppens

Stockholm d. 11 Juni
1731

Hörsamma Tiänare
/G. von Psilander/


Källa: LiSB, Br 10, vol. 12. Brev nr 89

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: september 22, 2001.
Föregående sida: 8.1.5.1 Psilanders brev till Claes Ekeblad 1728-1733

Nästa sida: 8.1.7. Psilanders brev till Johan August Meyerfelt (1666-1749)