Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

6.5. Upphöjd till friherre 1719

Under Ulrika Eleonoras korta regeringstid tillkom 190 nya adliga ätter. Dessutom upphöjdes 14 i grevligt och 50 i friherrligt stånd. Som en jämförelse kan nämnas att för Karl XII:s över tjugoåriga regeringstid är motsvarande siffror 294 adliga, 18 grevliga och 53 friherrliga.

I detta sammanhang kan det vara värt att titta närmare på de nya grevarna och friherrarna. Det rörde sig i många fall om män som gjort karriär i Karl XII:s armé. En reservation för att någon felaktighet kan ha insmugit sig när det gäller datum o. dyl.

Nya grevar

Carl Gustaf Dücker (1663-1732), general, riksråd. Greve 17/4 1719.

Carl Bonde (1664-1726), landshövding, riksråd. Greve 17/4 1719.

Erik Sparre (1665-1726), general, kansliråd, riksråd. Greve 17/4 1719.

Gustaf Adam Taube (1673-1732), general, överståthållare, riksråd. Greve 17/4 1719.

Johan Creutz (1651-1726), president i Åbo hovrätt, riksråd. Greve 31/12 1719.

Salomon Cronhielm (1666-1724), överstallmästare, riksråd. Greve 31/12 1719.

Claes Ekeblad (1669-1737), generalmajor, landshövding, riksråd. Greve 31/12 1719.

Henning Rudolf Horn (1651-1730), generalfälttygmästare, riksråd. Greve 31/12 1719.

Hans Henrik von Liewen (1664-1733), generallöjtnant, riksråd. Greve 31/12 1719.

Anders Leijonstedt (1649-1725), lantmarskalk, president i Kammarrevisionen. Greve 31/12 1719.

Johan Lillienstedt (1655-1732), ombudsråd, riksråd. Greve 31/12 1719.

Claes Sparre (1673-1733), överamiral, president i Amiralitetskollegium, riksråd. Greve 31/12 1719.

Axel Sparre (1652-1728), general. Greve 9/1 1720.

(samt en ointroducerad)

Nya friherrar

Johan Giertta (1666-1740), generalmajor. Friherre 16/2 1719.

Anders von Düben (1673-1738), kammarherre och dennes syskon Emerentia (1669-1743), kammarfröken hos Ulrika Eleonora och Joakim (1671-1730), statssekreterare. Friherrar/friherrinna 21/3 1719.

Göran Silfverhielm (1681-1737), generalmajor. Friherre 30/4 1719.

Anders Koskull (1677-1746), generalmajor. Friherre 2/5 1719.

Daniel Niklas von Höpken (1669-1741), statssekreterare. Friherre 22/5 1719.

Peter Leuhausen (1649-1726), hovmarskalk. Friherre 22/5 1719.

Gustaf Gabriel Appelman (1660?-1721), generalmajor, landshövding. Friherre 23/5 1719.

Samuel Barck (1662-1743), statssekreterare. Friherre 23/5 1719.

Jonas Cedercreutz (1661-1727), landshövding. Friherre 23/5 1719.

Jakob Cronstedt (1668-1751), landshövding. Friherre 23/5 1719.

Gustaf Fock (16??-1725), överste, landshövding. Friherre 23/5 1719.

Barnen till Carl Gustaf Horn (1651-1707), överste. Friherrar/friherrinnor 23/5 1719.

Samuel von Hyltéen (1671-1738), landshövding. Friherre 23/5 1719.

Salomon von Otter (1647-1732), landshövding. Friherre 23/5 1719.

Gustaf von Psilander (1669-1738), amiral, landshövding. Friherre 23/5 1719.

Peter Scheffer (1657-1731), landshövding. Friherre 23/5 1719.

Johan Stiernstedt (1653-1722), landshövding. Friherre 23/5 1719.

Olof Törnflycht (1680-1737), landshövding. Friherre 23/5 1719.

Georg Wachschlager (1648-1720), hovkansler. Friherre 23/5 1719

Mikael Törnflycht (1683-1738), generalmajor. Friherre 26/5 1719.

Wilhelm Bennet (1677-1740), generalmajor. Friherre 2/6 1719.

Sven Lagerberg (1672-1746), generalmajor. Friherre 2/6 1719.

Otto Wilhelm Stael von Holstein (1668-1730), generalmajor. Friherre 2/6 1719

Anders Appelbom (1652-1721), amiral. Friherre 18/6 1719.

Jonas Fredrik Örnfelt (1674-1733), viceamiral. Friherre och amiral 18/6 1719

Reinhold Wilhelm von Essen (1669-1732), överste. Friherre 25/6 1719.

Fredrik von Köhler (164?-1723), generalmajor. Friherre 30/6 1719.

Gabriel Stierncrona (1669-1723), justitiekansler. Friherre 30/6 1719

Anders Leijonhielm (1655-1727), generalmajor, landshövding. Friherre 29/7 1719.

Johan Abraham Lillie (1675-1738), överstelöjtnant, kommendant på Nya Älvsborg. Friherre 30/7 1719.

Rutger Fuchs (1682-1753), generalmajor. Friherre 2/9 1719.

Johan Gabriel Sack (1697-1751), kammarherre och kanslijunkare samt hans syster Hedvig Elisabeth (1708-1760). Friherre/friherrinna 7/9 1719.

Johan Christoffer von Düring (1695-1759), överste. Friherre 30/10 1719.

Erik Göran Fitinghoff (1661-1736), generalmajor. Friherre 21/12 1719.

Jakob Grundel (1657-1737), överste, landshövding. Friherre 13/1 1720.

Otto Reinhold Strömfelt (1679-1744), landshövding. Friherre 13/1 1720.

Per Stierncrantz (1681-1737), överste, landshövding. Friherre 13/1 1720.

Bernhard Reinhold von Dellwig (1679-1746), överste. Friherre 17/1 1720.

Göran Johan von Knorring (1657-1726), överste. Friherre 29/1 1720.

Christoffer Conrad Bildstein (1672-1752), överste och Eberhard Bildstein (1673-1758), överste. Friherrar 26/2 1720.

Per Adlerfeldt (1680-1743), generalmajor. Friherre 29/2 1720.

Henrik Otto von Albedyl (1666-1738), generallöjtnant. Friherre 2/3 1720.

Christer Henrik d'Albedyhll (1679-1750), generalmajor. Friherre 2/3 1720.

Otto Johan Koskull (1680-1728), generalmajor. Friherre 2/3 1720.

Didrik Johan von Löwenstern (1667-1740), generalmajor. Friherre 2/3 1720

Libert Rosenstierna (1679-1732), överste. Friherre 2/3 1720.

Johan Reinhold von Trautwetter (1676-1740), generallöjtnant, envoyé extraordinaire. Friherre 2/3 1720

Carl Johan Burguer von Ritterstein (1678-1745), överste. Friherre 20/3 1720.

Carl Ollonberg (1677-1745), överste. Friherre 22/3 1720.

(samt en ointroducerad)

 

En illuster skara

Under Karl XI och Karl XII hade det utbildats en praxis att nya riksråd också förlänades grevlig värdighet. Traditionen fortsattes under Ulrika Eleonoras korta styrelse. För friherrevärdighetens förlänande var det norm att man uppnått rang av generalmajor, landshövding eller motsvarande. (1)

Bland de nya grevarna och friherrarna finns många kända namn: Henning Rudolf Horn, kommendant i Narva vid de ryska belägringarna 1700 och 1704 ; överamiralen Claes Sparre, svensk befälhavare i slaget vid Rügen 1715 ; Rutger Fuchs, bekant från striden vid Stäket 1719 ; Per Adlerfeldt, som många år senare skulle bli ihjälskjuten under den Stora Daldansen ; Axel Sparre, en av Karl XII:s trognaste följeslagare, amatörmålare, deltagare i kalabaliken i Bender ; Hans Henrik von Liewen, sin lantmilitära bakgrund till trots av kungen placerad som direktör över amiralitetet 1714.

Tillkomsten av så många nya adliga, friherrliga och grevliga ätter under Ulrika Eleonoras korta regering får ses mot bakgrund av den fortfarande  oklara tronföljdssituationen. Drottningen önskade få sin make, arvprinsen Fredrik av Hessen, erkänd som medregent eller, om detta visade sig omöjligt för stånden att acceptera, som sin efterträdare.  Det fanns emellertid också ett uppdämt nyadlingsbehov. Inom såväl civil som militär sektor hade många ofrälse avancerat till framskjutna poster och det passade dåligt med ståndssamhällets organisation. De saknade representationsrätt, vilket naturligtvis kunde avhjälpas med nyadlingar. (2)


(1) Valentin, H., Frihetstidens riddarhus. - Stockholm, 1915, s. 29. Karl XI hade brutit med traditionen att utse riksråd bland grevarna och i stället upphöjt nya råd till grevar - ett sätt att skapa en ny, kungatrogen högadel.

(2). För situationen 1719 se: Carlsson, S., Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865. - Lund, 1973

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2000-08-06 14:17

Föregående sida: 6.4.7. Riksrådsvalen 1719-1734

Nästa sida: 6.5.1. Psilanders friherrebrev