Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

8.8. Något om Psilanders ekonomi

Under 1700-talets två första decennier var påfrestningarna på landets ekonomi stora. Krigsmaktens behov prioriterades, vilket bland annat fick till följd att statens tjänare inte fick ut sina löner. Under de första åren efter 1700 fick de i allmänhet ut halva lönen, men 1711 bestämdes att av löner över 500 daler skulle endast 1/4 utgå. 1715 anmälde Statskontoret att det inte fanns några medel alls för civila löner. Karl XII införde då löningssedlar, vilka då bättre tider infann sig skulle kunna omsättas i resa pengar. I väntan därpå skulle den ge innehavaren en årlig ränta på 6 procent. I det rådande ekonomiska läget måste till och med detta ha varit en högst osäker tillgång och löningssedlarna var väl i det närmaste värdelösa. (1)

Efter Gustaf von Psilanders död i mars 1738 inlämnade hans båda yngsta, då ännu ogifta döttrar, en böneskrift till Kungl. Majt. I denna omtalar de att att arvet efter fadern inte var stort nog för att de skulle kunna "hafwa tilräckelig utkombst".(2) Munthe omtalar detta och drar därav slutsatsen att Psilander dog fattig och kopplar ihop denna slutsats med krigsårens bistra ekonomiska läge. Mot detta kan man invända att kriget slutade redan 1721 och det förefaller mig riskabelt att dra alltför stora växlar på döttrarnas böneskrift. Hur stor var "tilräckelig utkombst"? Hur stort var arvet? Någon bouppteckning finns inte bevarad. Det är därför omöjligt att utifrån böneskriften säga något säkert om Psilanders ekonomiska ställning 1738. Inte heller går det att säga något bestämt om hur den varit dessförinnan. Döttrarna Psilander bör väl närmast ha menat att deras del av arvet var otillräcklig för att leva ståndsmässigt i avsaknad av andra inkomstkällor. "Fattig" är sannolikt ett väl kraftigt ord i sammanhanget.

Några detaljer kan vara värda att poängtera. Redan 1720, alltså innan kriget var slut, hade Psilander råd att skicka båda sina söner på en utrikesresa.  När Köpmansgillet i Visby 1724 behandlade ett förslag om inköp av en "Spanienfarare", ett fartyg som skulle användas för saltimport, förklarade sig landshövding Psilander vara beredd att gå in med 1000 daler, vilket motsvarade en sextondels andel. (3) Skulle en fattig ämbetsman kunna eller våga detta? Gick Psilanders handelsintresse utöver detta? Ägde han andelar i andra fartyg eller näringsverksamheter? Det finns åtskilliga intressanta frågor i sammanhanget och jag hoppas så småningom att kunna ge svar på i alla fall en del av dem.

Det bör finnas åtskilligt intressant arkivmaterial som kan belysa ämnet, exempelvis Riksens ständers kontor med handlingar rörande lönefordringar från det stora nordiska krigets år. (4) Den av Karl XII 1712 införda förmögenhetsbeskattningen vari en "självdeklaration"  var ett centralt element är också intressant i sammanhanget.

 

 

(1). För flottans del var situationen redan tidigt besvärlig, se: Amiralitetskollegiets historia II. - Malmö, 1974, s. 59-65. I samband med utrustandet av Öland 1704 gick det åtskilliga klagobrev från Marstrand till Stockholm och Karlskrona. Bristfällig utrustning, brist på proviant, uteblivna löner - det var inte lätt att vara i statens tjänst. Statens skuld för de utgivna löningssedlarna har angivits till över 1, 2 miljoner daler s:mt, se exempelvis: Julén, J., Om Sveriges statsskuld 1718 och betalningen av densamma. - Göteborg, 1916, s. 27. Julén uppskattar den totala statsskulden till över 60 milj. daler s:mt, vilket motsvarade mer än 320 milj. i 1916 års penningvärde. Som en liten jämförelse kan sägas att i det årets statsbudget beräknades statens sammanlagda utgifter till strax över 400 miljoner.

(2). RA, Biografica

(3). Steffen, R., Köpmansgillet i Visby 1694-1944. - Lund, 1944, s. 48

(4). Julén anför några exempel på utbetalningar inom denna kategori. Bland de största fordringsägarna fanns bland annat Magnus Stenbocks arvingar, som fick ut 43, 827 daler s:mt och Hans Wachtmeisters, till vilka utbetalades 24, 910 daler s:mt. Grauers ger något andra siffor i fallet Wachtmeister. Sålunda ska hans totala lönefordringar ha uppgått till strax över 50, 000 daler s:mt, varav hans arvingar i ett par omgångar totalt utfick närmare 80%, se Grauers, S., Ätten Wachtmeister genom seklerna, del II. - Johannishus, 1946, s. 342f.   Sammanlagt var det över 6,000 fordringsägare som tillsammans begärde över 10 milj. daler s:mt. Vissa skulder efterskänktes dock, se Julén o. a. a., s. 73-75

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2002-12-05 15:51

Föregående sida: 8.7. Familjerna Wattrang och Psilander

Nästa sida: 8.9. Psilanders "meritförteckning"