Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

3.6.1 Amiralitetskollegiums protokoll maj 1704

2/5 1704

Dito oplästes Kongl. Cammar och Commercie Collegij inkombne skrifwelse, dat. Stockholm d. 6 nästl. April, der uthi de begiära dett wille Kongl. Collegium draga all möijelig försorg der om, att Convoij skieppet Öland må med dett forderligaste blifwa färdigt och klargiordt, så wähl med skiepz requisiter och manskap, som sielfwa profwiantutrustningen, som sielfwa brefwet in actis wijdare uthwijser hwar på Kongl. Collegium resolverade, att wählbem:ta Collegio skall swaras, att Ammiralitetet hwarken haft i kommission att providera de Convoijskieppen som afgå ifrån Giötheborg och Marstrand, eller någon medel der till har warit anordnade, uthan har dett Kongl. Statz Contoiret sådant låtit förrätta genom Commissarien Ahlehielm, skolandes jemwäl nu Copia af dett brefwet som Kongl. Ammiralitetz Statz och Cammar Contoiret om detta ährende till Kongl. Statz Contoiret låtit afgå till Kl. Cammar och Commerce Collegium öfwersändas.

Noter

President i både Statskontoret och Kommerskollegium var Fabian Wrede (1641-1712), en av Karl XI:s närmaste medarbetare. Han och Hans Wachtmeister, president i Amiralitetskollegium skall inte ha varit de bästa vänner. Under den korta förmyndarregeringen 1697 hade Wrede fått överinseende över flottan. Under en inspektion i Karlskrona fann han åtskilligt att anmärka på, vilket naturligtvis inte tilltalade amiralgeneralen. Mellan deras respektive verksamhetsområden fanns också en inneboende motsättning. Wrede, som stod i spetsen för rikets finanser predikade sparsamhet medan Wachtmeister ville se sitt livsverk, flottan, vid bibehållen styrka.Inte minst under krigsåren efter 1700 kom detta att märkas tydligt.

Den Ahlehielm som nämns i brevet är kommissarien Jonas Ahlehielm (1659-1705), en bondson från Gamla Lödöse som gjort karriär inom den civila förvaltningen och adlats 1694. Han var amiralitetskommissarie i Göteborg.

4/5 1704

I medler tijd oplästes Capiteinens Gustaf Psilander insände skrifwelse dat. Marstrand d. 28 nästl. April, der uthi han berätter sig hafwa bekommit de med Brigantinen Disa honom tillskickade uthrednings perselerar (?) förmälandes der hos (?), att han den för någon tijd sedan dijt commenderade besättningen straxt wijd ankomsten har måst hemförlåfwa, efter som han dem på ingit äfwentyrs wijs kunnat underhålla, och han om profwianteringen till datum icke den ringaste efterrättelse erhållit, fast han tijd efter annan gifwit Kl. Cammar och Commercie Collegio nödwändigheten der af tillkänna, men intet swar der på bekommit. Elliest beklagar han att dess underhafwande extraordinarie Betienter hwarcken få löön eller underhåld, eij heller hafwa der någon Credit, så att de således märkel. crepera. Hwar öfwer Kongl. Collegium resolverade, att samma dess skrifwelse skall in originali sändas till Kongl. Cammar och Commercie Collegium, och uthi brefwet införas, att Kongl. Collegium för drögsmålet med detta Capiteinens anförtrodde Convoijskiep will wara uhrsäcktat.

Der näst oplästes bem:te extraordinarie betientes insände beswär dat. Marstrand d. 28 nästl. April der öfwer att de hwarken löön eller underhåld åthniutit. Hwar på Kongl. Collegium resolverade att samma deras beswär äfwen skall sändas till Kongl. Cammar och Commercie Collegium

 

 

Som ett svar på ett av Psilanders tidigare klagobrev hade brigantinen Disa, under befäl av kapten Börge Mattson, skickats till Marstrand. 21 april 1704 kunde Mattson rapportera att han nått fram till Marstrand med sin last.

 

 

 

 

 

 

Källa: Krigsarkivet, Amiralitetskollegiums protokoll
(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: september 22, 2001.
Föregående sida: 3:6. Utrustningsbekymmer

Nästa sida: 3:7. Psilander och en svensk koloni i Karibien