Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.3.6. De svenska myndigheternas åtgärder

För de svenska myndigheterna var naturligtvis köpmännens klagomål ett viktigt ärende. Utrikeshandeln var av stor betydelse för landet och i det läge som rådde fanns det en stor efterfrågan på svenska exportprodukter som tjära, beck, hampa, master, järn etc, varor som behövdes för flottornas utrustande. Det fanns alltså goda möjligheter att göra bra affärer. De krigförande nationerna i Västeuropa var förstås angelägna att få tag på så mycket som möjligt av dessa varor och i möjligaste mån stoppa tillförseln av dem till fienden.

Kaperierna vållade stor skada för den svenska handeln. Inte bara för att en del fartyg och laster blev konfiskerade utan framför allt genom de förseningar och extra kostnader som uppstod. Det skulle processas, folket skulle ha mat och betalning under tiden, varor kunde bli förstörda och fartygen var under tiden till ingen nytta.

Från svensk sida sökte man därför genom olika åtgärder få ett slut på kaperierna. Genom sändebuden i Paris, Haag och London försökte man få de krigförande ländernas regeringar att utfärda ändrade instruktioner för kaparna. Påstötningar gjordes i olika enskilda fall, ibland mer än en gång.

Ett annat sätt var att försöka öka skyddet för handelsfartygen genom att utsända örlogsskepp, antingen för att jaga kaparna eller för konvojering. I Östersjön hade det första alternativet använts en del under de första krigsåren. För handelns skydd i Västerhavet var i rådande läge det andra alternativet det enda tänkbara. Man kunde inte gärna sätta igång med att skicka ut svenska krigsfartyg för att jaga engelska, holländska och franska kapare i Nordsjön!

Under motsvarande situation på 1690-talet hade det tillsatts två uppbringningskommissioner, vilka hade till uppgift att utreda klagomålen och förebereda skadeståndskrav mot de krigförande länderna. Dessa kommissioners handlingar finns fortfarande bevarade i Riksarkivet (ÄK 796) och omfattar 36 volymer. Någon större framgång med skadeståndskraven hade man emellertid inte. "Experimentet" upprepades inte under Spanska tronföljdskriget, så det finns anledning förmoda att det inte ansågs ha varit någon större succé. Tyvärr har detta också bieffekten att det inte är lika lätt att följa kaperiets utveckling. Jag tror det är korrekt att säga att detta faktum har gjort att 1690-talets kaperier behandlats mer utförligt i de stadsmonografier som utgivits under åren.(1) Materialet har så att säga varit mer lättillgängligt...


(1) Ett exempel på detta är Helge Almquists stora tvåbandsverk om Göteborgs historia fram till 1718. Almquist, H., Göteborgs historia... - del 2. - Göteborg, 1935, s. 369-390. Utrymmet ägnas nästan enbart åt 1690-talet.

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2001-09-22 14:56

Föregående sida: 2.3.5.1. Klagomål från Göteborgs redare och köpmän 10 april 1705

Nästa sida: 2.3.6.1. Brev till svenska sändebudet i Frankrike från Kommerskollegium, daterat 17/2 1703, relaterande klagomål inkomna från redare i Stockholm.