Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

2.3.6.1. Klagomål mot franska kapare


Till Residenten Cronström,
at förmå ordres af det Franska Hofwet
till Capare och Commissfahrare,
dhet dhe lembna dhe Swänskas
Seglation och Handel oturberat.

 

Såsom Skiepz Redarne och dhe Trafiquerande här i Stadhen sig högeligen beswähra, huruledes Seglation och Skiepsfahrten giöres dhem osäker och hinderlig af Konungens i Frankrijke Capare och Comissfahrare, warandes nu nyligen till Dünkerken wärkeligen (?) upbrackte twenne dheras skiepp, Nembl.n skieppet Tyghuuset, lastat med Jern och destinerat till London, som föres af skiepparen Hans Groot, och dess uthan skieppet Lilla sohlen, som föres av Abraham Bey, och war gångit till Amsterdam ballastat ; at segla till Portugall ; Altså ehuruwähl man will förmoda, at sådant skieer emoot Konungens af Franckrijke willja, i anseende till dhen emellan Hans Kongl. Maijt. Wår Allernådigste Konung och Högbemte Konung i Franckrijke warande wänskap och goda förtroende, dock lijkwähl, som Kongl. Maiijtz Undersåthare igenom slijke upbringningar mercheligen lijda, och wetta intet huru dhe uthan skada dheras Seglation och Trafique anställa skohla så frampt dhe icke få rill godo niuta den Seglations och handels Frijheten, som dhe sig hafwa giordt wiss Försäkring om, och Hans Kongl. Maijt förundt dess Undersåthare wijd närvarande Conjuncturer, och i anseende af dhen Neutralitet, som emellan Hans Kongl Maijt och samptele Krijgande Potentater observeras ; Ty warda Wij föranlåtne af den oss åliggande försårg för Kongl. Maijtz och Konungen i Frankrijket, at af Hr Residenten begiähra, det Honom tecktes taga sig denna berörde Skeppz Redares angelägenhet på alt giörligit sätt an, så att icke allenast förberörde skiepp måge ofördröijeln blifwa relaxerade och frijgifne med behörigt skadeståndz ersättjande, uthan och, at wid Kongl. Franske Håfwet dhe ordres ställas måtte, det dhe Fransöska Capare och Commissfahrare måge lembna Swenska Siöfahrten och Handelen oturberat, och i sitt frija lopp, till föllje af sielfwa billigheten och Konungens i Frankrijke wijd ett och annat tillfälle gifne Försäkran, skolandes Kongl. Collegium med wederhörigt åtwarnande och wid Siöpass upställande och expedierande draga all giörlig försårg, at Kongl. Maijtz Undersåthare, icke annorledes ställa sin Seglation och Trafique, ähn det kan wara Pacterne och dhe giorde aftahl Konungarne emellan lijkmätigt. Wij förmoda at Hr Residenten, så wijd detta, som wijd hwariehanda fleere förefallande tillfällen låter sig dhe trafiquerande Swänska Undersåthares wählfärd till det bästa wara recommenderat ; Hwar med Wij befalle Hr Residenten Gud Altzmechtig.

Stockholm d 17 Februarij, Ao 1703

På dragande Kall och Embetes wägnar

Fab. Wrede
H. Billingsd A v Grooth
H. Flem. J. Stiernhöök J. Silfverström
S. Ehrenstedt


Kommerskollegium
Huvudarkivet
Registratur B I a:48
jan-april 1703

(UNDER ARBETE)
Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: juli 30, 2000.
Föregående sida: 2.3.6. De svenska myndigheternas åtgärder

Nästa sida: 2.3.6.2. Ett liknande brev till sändebudet i London, daterat samma dag.